Goudsche Courant, dinsdag 10 oktober 1905

Dinsdag 10 October 1905 o 9845 44ste Jaargang Gebruikt t e is de WERELDBEROEMDE Superior DniiTen BorsilioniBgEziraet I ÖNDliaUKI ETXBF fiouDscHE mum I teuwS en Advertentiehlmi voor Gouda en Omstreken rmelean Sf IJe Ihtgave dezer Courant fjosehietlt dagelijks roet uitzondering ftn Zon en Fresldagen De priys pei drie niuiinden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Kommer VIJF CENTEN Teleluaa i 8 ADVEHTEKTIEN worden gepl vMM v in 1 5 regels a 50 Centen iedere regel ine r 10 Centen Grtwte letters worden berekend naar plaat sruimte Inzending van Advertentiën lot 1 uur des midd direetenr ftn bet poit en telegrttfkantoor te Naarden W A Prentling tot direct nr an het pod an telefraafkantoor t t riinuker waardoor de aankondiging ran de vncataru Naarden Il dienstorder No S50 II komt te rervallen Heirorderd 1 Qet tol conioies der po t r en late klasse de commies 2do klaaae P van uiden tot commirs der posterijen 2d klaaxe de commies 3de klasse A Orntturink tot coinmms der ioster j n en telegrufle 1de klasse de commieH 4de klasse A W de Vries tot eerste klerk bg bet Hoofd bi stour de twee klerk J M Lameri Verplaatst 16 Hept de klerken der posler n en telegraSs 2de klasse C O U ran Hnm t r Tan Amsterdam talegraalkantoor naar Lobitb en A Korteweg ras Eindhoven fpostkantoor na ir Helmond 18 Sept de klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse L V Hteehonwer Tan Amsterdam telegraafkantoor naar Lelden telegraalkantoor 19 Mept de telefoniste H A J Popping van Amsterdam naar Tiel 1 Oct dn commies der potterjeB en tel grafle 4de klasse aej A O Baijsnan van Oorincbem naar Vlaardingen pastkantooir de klorken der posterijen en telegrafie late klasse O J K Heger van Vlaardingen postkanteor naar Voorschoten en P J W lojjbers van Amsterdam telegraafkantoor naar Katten de klerken der poster jaD eo telegrafie 2de klasse J U Hoorastr naar Doesburg J T ran dar Linde ran Hprankhaiien naar Kampen balden rao Oldeniaal maj J H 0 K i ommeliii van Utrecht talagraafkantoor naar Vlanen onder intrekking harar verplaatsing naar Amsterdam telegraafkantoor e ran Klteren ran Vian n naar Amsterdam telegraafkantoor Q H ran den Dolder van Karkrade naar Oorincbem on P P Kampmaii ran Amsterdam telegraafkantpor naar Naarden de verplaatsing Tan den commies der telegpafle 2de klasse O C A 0 zen van Leiden naar Assen tal ingaan 1 Norenber tn plaats ran 1 Oetsber Ingetrakken de rerplaatting ran den comnies titalair der posterijen en telegrafie A M Lambregtso ran Kottardam telegraafkantoor naar Neuzen ran des klerk der postergen en telegrafie lite klatse D C Bergman van Amsterdam telegraafkantoor naar Zettan ran den klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse P M H van de Voort van Meerssen naar Maastricht telegraafkantoor en van de vroaweljjke assistent P C H Lelèbre van Uaastrioht naar Ueerssen Tijdelijk workiaam gesteld 16 Oct b j het Hootdbeattiar de commies der poilerjjtn en telegrafie Hde kltiae K U J rao aar Ven te Utrecht inspecti ipoorwagpostkantoren Eervol onttlagaii op rerioek 16 Hept de klerk der poiteryen en talegrafie 2de klasse I Klaasseni Balk te Helmond j 20 Rept de klerk der post r en en telegrafie 2de klasse J Zeevaarder Ie Warmond 1 Oct de klerken der posterijen en tele t rafie 2de klasse J Kayiman en H W V oois beiden te AmsterdaD telegraafkantoor 10 Oct de klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse L ran Brakel te Nenzon I Nov de direeteir van het posten telegraafkantoor te Enschede H Kla jt Eervol ontslagen 7 Sept de vrouwelijke klerk der poater jon on telegrafie 2de klasse M M H Jang te Hengaio Uvorleden 23 Sept do adsistoBt b j liet Hooldbestnar C P Kreukniel EXPOSITIE dor nlenwsle modellen WINTBHMAXXKLH COATOMBS H L O V If K S jvpm on Jirpoxa aOBXS en JAPONSTOFFElf met bijbehoorende Oarni rlngen alsmede een grooto keuae i HLTBHURS von do goedkoopste tot d beste soorten in scherp concnrreerende pry en Aanbevelend f i7i7i yj 4fC f SKfff V JSTi BEURS VM ROTTERDAM VUIJDAO IB SEPT L K H K PoKTUiiAi Oblig 3e iSorie fr 050 3 9 Oblig ae Serie fr 2000 3 59 HuMi aD lwang Dombr Obligttlicu 4 9ti AwK Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMDu Uoconsolideerds Bnitenlandsche Schuld Recopis L 100 1 24 BiptÜMi BmiknPasdb idem idem 4 99 Pandb aolterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 9 Pandb Utrechtscke Hypb 4 100 Pand Wesllandsebe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem ironinger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp dt Pand briclbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Uypb 4 101 Bewjjren van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Dataattcb Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeokbrielbaok 4 99 Pandb Hollandscke Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ued Hypotheekbank te Veendam 4 100 SptofwgUtningtn IikUM Oblig Zoid Italiaanseh 8pw Ml A H 367 bakoii Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Seh4 p9aarl Maat4ehappyen Aand Honaod Oalf Stv Mg 36 Diteritn HIJ tot Expl Laan ran Meerderroort 1902 89 BurgarlUka Stand GEBOKEN 4 Oct Cornelia Catharina Maria ouders J H vnn den Eng en ü M de Jong Barendina Cornelia ouders P Scbarloo en N Polet 6 Elisabeth Helena ouders J Oroenevald en C Verborg Petrus AdrianoB ouders H H vaif der Welf en Q Koolmees OVï RLEDEN 5 Oct A ran der WorU huisvr van K Rook 40 j L Plomp 49 j ö J van der Linden 2 m ONDBBTBOUWD 6 Oct J Fougers te Rotterdam en E J T van Henzen van IJningen J van den Hoven te Oosterhout en C Compier J T Korendgk te Rotterdam en C Eilers B T Boonstoppel te Waddinxveou en W C L vnn Veen A Verbnrg Ie Amsterdam eo P F Janmaat ADVElVrKiMIJ W Vf lld en Cevofselle Van at heden en verder dagelijks rerach rerkr gbaar Braadkiekens Soepkippen Duiven Ponlaides Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Rsevleesch enz eni tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Noderland Aanbevelend T O VTIBLISO Poelier 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 en Metaalpoetseztract merk KOOD KRUIS Dit de fabriek van Firma H 3ABDEHANM te Zevonaar en Emmerik IMiiiiiMi e krmam Verkrijgbaacto Gouda bjj R ZANDTOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JON ï A DROST te Woerden b j N DE KBCIJFF Zenuw en Maaiflijdcrs onlt Bit overtuiging als een werkelijke bulp ia dan nood het bo k aanbavolui Na ontvaaget van adree per briefkaart worit lilt boekje frasoo par post toegesonden door BLOKPOBL 8 BoekJi Zaltbommel Benig helpend en a doendimiddel tegen verkoudhoid astma keelpön kink on slgmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Vtr MMb S maal met Goud bekroond m BU H N VAN SCHAiK C Flacons van 0 4e l Kon Stoomfabriek De JUonlngUoem VerkrS baar brj Firma VOLffJb On WeethaTen 0 uda A LATBHSr JV Kle weg E loO 0 ou fa E D VAN MILD Veeraial U I2B te o fa A BOUMAN jl oo r P1NK8E NituotrlertadJJtel A N va ZESSEN Aomi t m J Tn TOKKKN Bo i op B v WUK OuJma cr A SCHEm HatutreM P W V BDK Oudtwaltr K vi naa HEIJDEN Ie mi P v o 8PBK MotrcapiO O o STAR Waddingmm Wed J HOLST Wtddin nun M KOLKMAN Waddingmm P A ua QHOOT htdnmUr Ad JONUH OH fc a J P KASTELEIN PoUbrMiérdam D BIKKER te Betuehop B W tteiCnt WI CS Laat U niet misleiden door 6 i y roop Het klooster So a Po o 6 Jüb68taat niot da SIrooti vangefnerUlwanrde A Ik was zeer ziek maar ben thans geheel genezen dank zij de Sanguinose Leii onderttaande vtrhlaring Ik kan naar waarheid verklaren dat de Sangninose mg van het grootste nut is geweest in een toestand van uitputting en zwakte Wel meer dan 30 fiesschen staalwijn had ik gebruikt en meer dan 1000 staalpillen alles londer succes Mgn geneesheer zeide ik begrüp niet dat u dit niet helpt u hebt toch geen kwaal en geen ziekte bet is onkol zwakte I Ten einde raad ben ik met de Sangninose begonnen en heb 12 fiesschen gebruikt ik ben er geheel door genezen Mgn dokter was er verbaasd over Dankbaarheid dwingt mg dit openlijk bekend te maken Jacobastraat 168 Dm Haag M BOUWMEESTEEVerdouw 8ang uinose is beslist het beste middel in al zulke gevallen Hoüfdnijn zwakte alffeineene virslappingstoestHnden gebrek aan eetlust g ebrek aan kraclit duizeljgrheid slapeloosheid moedeloosheid pijn in den rug pijn aan de nieren overreriiioeidheid kortom alle verschijnselen en g evolg eii van bloedarmoede en zenuwzwakte worden stellig en afdoende verdreven door de Sanguinose In de meeste gevallen is tweemaal per dag oen eetlepel 1 5 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of I 16 ets por dag Ha $ Iê goedk oper aan 0enlg Hergemk mMiUI I PrIjs per fi f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Ta Qouda bji WOLFF an Co Westhaven V KAM Co Fabrik Den Haag IM Un DIplama n Oowl Bdirooad PRAEPAMTEN VAN Ouirlfl l Jimche xkwIillltttTtrMtktiutaKIlU WaMugnsvaM tpUwwiwlM iiu hoolilpBn W TWJttrainc l sf k r i Miih kaan m hm pvolp kwalen na Krt elun iHiiyd en Virinijgkitr in a pM 1 LM 1 F l l f Aran v t n i c Un AU gnenVrmciiAgi dr rjc bg toorata en ia ipUnvttrinnonuuii a dlatrti e ook urmiei ll l l ta li l I n r bM Kgr l 70 t H lCpyO BO a H Kp O Uft Tr Melksuiker tngr T 1 1w gj £ rcllCU dint na d bnigsla Hamttai w Aadna b Asthma Cii Ujw o g0o y7 Tamarinde Bonbons 2ÏS i SSjÊ WlfaUa Coa HtUi m Mr ïoSlEi kIc lloJmn lx iien l TnarloJb Bonloiu n KKAimSBr ï HOLM bducrijka CRT rMa vaanJa JLMbdMpi PriJ p d i a a gO 0 M dmrtkiroon voor het Vind b t w1 gk 1 de tmajür Salmiak Pastilles jte ia SS i a n fKjfiA ee JSmoploNnx il maiUaxI mUdsl li WMimsnilli Mdwri I i Hl D ü lAnt JImm Pri ƒ 0 10 pp ui JÜII KRAEPEUEN HOLM Hefleverancien KBl I I8GEVI G BOEGEMEE STER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter keunis van de ingezetenen dat het KOHIEB voor de liefflug van schoolgeld op de Burgerschool in dejie Ueraeeiitc voor hot dieusljaar li 0 duor Gedeputeerde Staten van Ziiid Hullaiiil goedgekeurd in iilschrift gedurende viif mnaudi n voor een ieder ter lezing is nedergclegd op de Secretarie der Gemuente en dat voormeld Kohier ter invordering is toogezonden aan den Gemeente Ontvanger GOUDA 9 October 1905 Burgomecstor on Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitealaedscb Overzicht Onder de bevolking van Moskau beersclit grooto onrust I i gemeenteraad niet wetende hoe do opgewondenheid onder de bnrgeri tot büdareii te brengen heeft de eisclien vun de slakendu Iroinbeamblen mnar ingewilligd Maar het is niet alleen het verkeer dat root stilstand bedreigd wordt Ook de staking der drukkers hoeft Koodainge verhoudingen aangenomen dut geen enkel groot blad k in uitkomen Nog erger is de dreigende staking onder do arbeiders van de waterleiding De politie bewaakt do watcrtoien Do advocaten hebben voor het palcis van justitie een betooging gehouden protestcelondu tegen de straf van verbanning op verBchüidene hunner collega s toegepast Nader wordt uit Moskau gemeld dat de rector de hoogeschool heeft moeten sluiton wegens het binnendringen van allerlei vreerade elementen werkstakende drukkers arbeiders enz die de gehoorzual bezet hielden Uit Kiet meldt meu dut de helft der studenten de colleges volgt de overigen houden politieke betoogingen De krijgsraad te Warschau veroordeelde gisteren zekeren Orin ter dood wegens doodslag van een kozak De mobilisatie van de regimenten kozakken tot onderdrukking van de onlusten heeft tot heden 15 millioen roebels gekost en daarmee is nog zoo goed als niets nilgewerkt De qnaestie der toenadering tusscben Rusland en Dnitschland als tegenwicht te gen bet Engelsch Japanache verbond wordt FEVILLETOX ItT IILM BILIJK 80 Ik nam de hand van Hannimi en schrikte toen ik baar doodeiyke kilhaid voelde en iMflttc de wonderlgke verandering in zgn ttMrni op Toen z j op verschillende wyzen als reden voor deze verandering opgaven lat i beiden sedert mgn vertrek ongesteld wans geweest ontdekte ik de ellendige iMgen aanstonds wist ik dat er in mgn Iweiigheid een schandelgk Toordeel op mj behaald was dat het komplot tegen my r eed zgn voltooiing naderde en dat opgezicht van bun slachtoffer zelfs debeide misdadigen die mg met schande zondenoverladen hnn misdaad niet geheel kondenTerbergen Niet zelden ook rertoonde zich aan my de bleeke en bitgepntte en sombere gestalte Tan ni Tronw Sherwin Nog eens sloeg ik haar gade en Initterde ik naar haar doch nn met gretige nieuwsgierigheid met gespannen aandacht Nog eens zag ik haar ont Mtenis toen Mannion s kende blikken op haar gelaat gevestigd waren sloeg ik acht o Itn beiorgden smeekenden blik dien liJ in de UnsBJsrlie pers besproken zonder dat er klaarblijkelijk eenstemmigheid be sloat Want er worden evenveel artikelen voor als tegen gepubliceerd Do Nowoje Wrerajja blijft anti Duilsch in merg on knoken Het blad bevat een lanslavistiseh artikel naar aanleiding van de brochure Duitschlands drang uuur het Oosten waarin het zegt Iedere overeenkomst met Duitschaud zelfs wanneer die allee betrekking had op het Verre Oosten is een vuislslog in het gelaat van do Slaven Want w j houden die voor een proloog van gebeurtenissen gelijk aan de geschiedenis van BusniJi Herzegowina Polen en andere punten waarop Rusland zlJn reclitm itigo aanspraken moest op geven De Nowiijo Wieraiia ziel veel meer heil in een toeniidoring tut Engeland Maar daarop wordt het volgende antwoord gegeven düor de BiiBh Wjedorao sli Wi waarschaweu togen elko overyido arihluiting by Ei uland dat toch steeds vijundig gestaan heeft legonover Rusland En eerst moet vrede gesloten worden iu het hinnenI ind dan komt voor ou s pus de lijd om nuttig sehgnende uverceukomstcn niel het builenland Ie ovei wegen Krachtiger t hetgeen itilowo zegt die van een samoogaan met Engeland niets wil weten en Rusiands voordeel ziet in toenadering tot Duilschlaud Dan kan do Oostzee een Duilsch Kuh i ieho binnenzee worden wat van groot belang wozon zou voor de ontwikkeling der Duitsche vloot Als Duitschlar d door Rutland in den lug wordt gedokt kan het nl ziJn aandacht wijden ann de ontwikkeling en uitbreiding der vloot die ook Denomarkon zou kunnen beschermen tegen oen Engolsohen annvol Want gedachtig aan de rampzalige geschiedenis der Russische vloot zegt de Slowo Duitschland heelt meer kan een zoomacht te worden dan Rusland En in de uitbreiding der Duitsche vloot schuilt voor Rusland geen gevaar De Fransche Echo de Paris staat in dit geval eau de zijde van de Nowoje Wremga en zegt Rusland moet zyn belangen begrijpen on inzien dat alleen Engeland het helpen kan De bedreiging met een RussischDuit scho toenadering verschrikt niemand meer Rusland zal evenzeer het karakter van Duitschland verzoenende houding begrgpen als Frankrijk het doet En verder Frankrgk heeft de taak de belangen van Rusland en Engeland met elkaar in overeenstemming te brengen Dnitschland wil dat beletten En wanneer op Margarelha en mg sloeg hoorde ik haar verward antwoord toen ik haar vroeg naar de reden van haar afkeer van den man in wien haar echtgenoot het onbopaaldste vertrouwen stelde luisterde ik naar haar onverboedsch onbcgrgpelgk bevel om steeds over mgn vrouw te waken on slechte menschen van haar af te houden Al die verschillende omstandigheden hadden nog eens plaats even duideiyk als in de werkelgkheid doch ik gaf my er nu niet op dezelfde wgze rekenschap van als ik vroeger gedaan had toen ik my trachtte te overtuigen dat de geest van mevrouw Sherwin beneveld was en dat haar lichaamslgdcn haar verstand gekrenkt bad Ik zag onmiddellgk dat ig Mannion wantrouwde en haar vermoedens niet openiyk durfde bekennen ik zag dat zg in de stilte de verlatenheid en afgetrokkenheid van haar somber leven nauwlettender dan anderen toegezien bad ik ontdekte in elke van haar verachtolgke iabaren en blikken ei stamelende woorden dezelfde waarschuwing die daar altyd in opgesloten lag ik wist dat zy er niet in geslaagd waren om haar te misleiden ik was vast besloten dat zj er niet in zonden slagen om het mg te doen Het was meestal by dit pont dat mgn rcstelooze berinnering terugging van wege I de oadoordringbsre dnisteroii die haar het Daltschlaiid niet gelukt Fraukryk voor zgn plannen Ie winnen dun zal het pogau liosltnd van Frankruk los ie maken Op die wyze wordt gestookt in Pargs zoowel als in Lo iden en Petersburg Maar zoo verneemt het Tagoblatt in Russische rogceringskringen woel men dat zoowel de Kngehche Jingopers als do Frnnsche na llonalisten pers niet te vertrouwen sii i en dat een toenaduring tot Duitschland verre to vorkiezon is boven een toenadering tot EnguUlid Du Marokkaansche qnaestie is offtcieel uit Duitschland en Krankrgk zgii het eens geworden over het denkbeeld der conferentie en over het program Spanje heelt het program goedgekeurd en zich met de kenza van Algociras uls plaats waar d i conferentie vergaderen zal vereenigd Billow en Rouvier verklaren dat de conforenlie op go n moeilijk lieden raeor stuiten znl En nu komt de Matin bet oude Igforgaiwi vim l elcos met cun reeks onthulliiigoB aandragen die kl rbiykel jk van dezen oud minister lifkomitig zyn n wat danrln wordi medegedeeld is een voortdurende aanklacht tegen Dnitschland Het ia oen antwoord op hetgeen Billow zeide maar ern ivedrleggfng tevens De Matin beweert dat het onjuist Is dat Dclcassé iMiitsehland wol eens gekwetst heeft Inlugendeel hg was tegenover prins Hadolin steeds allcrvriendoiykst en deelde hom den geheolen Inhoud van het met Engeland gesloten verdrag medo De Dnltbchu slaatkundu en het optreden van den Keizer worden streng veroordeeld duor iiia Matin Toen Dnit ichland een dreigende houding aannam tegen Frankryk zeide Konvier dat de toestand hachelgk en gevaariyk waa en dat daaraan een einde moest komen Maar Delcassé antwoordde I uit sch land s ijdelheid Is niet gekwetst maar zyn belang Het gaat niet om een quacstle van personen of van etiquette maar om de geheel politiek der toekomst het g iat om de vraag of wy met onze bondgenouten en vrienden zullen breken om Duitscblands bondgenoot to worden Dut kannen w j niet toeslaan Een bond genootschap mot Dnitschland is do onderteekenlng door Frankryk van z jn amputatie van bet verlies zjner provincies Een land wordt niet onteerd wanneer het verslagen is on met het mos op de kool een vernietigenden vrede sluit het onteert zich I belette on vorder te zien te alen naar dien laatsten avond naar dien noodlottlgon nacht Ik ging meostal van dit punt uit als ik herbaalde malen pogingen deed om mg nog eens de vergetene laatste gebeurtenissen te binnen te brengen door middel vun de vroegere voorvallen Hoe dikwyis mgn zwer vende gedachten op dezo wgze onophondoIgk en wanhopig wedor in dezelfde reeks voortliepen kan ik niet zeggen doch daar kwam een tyd toen zg eensklaps ophielden met my te kwellen toen de zware last die op myn geest drukte werd afgewentold toen een plotselinge kracht on woede zich van my meester maakten en ik my door een dikke dulsiernls in oen wereM verplaatst zag wier licht geheel uit schitterende vlammen bestond Reusachtig spookgnstallen vertoonden zich by millioenen aan my en schitterden als de bliksem In de roodgekleurde lucht Zy kwamen met blik semsnelheld op my af ik kon het klapwieken barer vleugelen duldoiyk hooron en de echo van haar donderende muziek was als bet rommelend geluid van een aardbeving toen zy my met zich mede voerden Weg 1 naar oen stad van paleizen naar onmetelgke hallen en gewelven die zich hoog boven elkander vorheften totdat hnn schittereude roode kruinen zich in de gloeiende rnlmte hoog boven ons hoofd verliez n zelf wanneer het ophoudt daartego te protesteoron on toostoml in die verniotiging Niet do nedoilaag maar het opguven van zgn recht vormt de vernedering Het bleek dat de mourdorheid van de Regeering liet met dozo begrippen van Doloussé niel eens wa f men vreesde zoo Delcassé bleef dat Duitschland den oorlog aan FrAnkrgk zou verklaren In dat geval zoudun de Duitsche troepen binnen vier diigen in Chilons zgn geweest Want Frankryk was niet gereed alles was gedesorganiseerd du lorlen aan do Oostgrens waren verwaarloosd en de ortillerie was niol gewapend met do nieuwe snelvunrkanonnen Delcassé moest weg om den oorlog to voorkomen Met deze sensulioneelo onthullingen hoopt do Mul in nog een poos te kunnen voortgaan Wttl keizer Frans Jozef blgkbaar govruesd heeft toen hg nu veel aarzelingen op de raadgevingen van zyn Ooslenrgkscho ministers Inging en hot Ilongaarscho algemeen kiesrecht verwierp doet zich nu reeds gevoelen Ify vieei de dal Oostenryk dadéiyf f vuneeiis het nlgeuieuii kiesrocht zou gaan oisehon Het incuhutïetgdperk is iu dut land waai sehgnliik voel kortur geweest dan de hoorseher d tehl de nlgemeene kiesrecht epidtimiu is roods uitgebroken iN tot ntJnder dun zeven voorstellen van urgenlio te dezer zako waren door de Ts echen Polen socialistUclie on kalholioko vo kspartgen ingediend Hel telegiaui berichtte reeds dut v Ganisch er in slaagde de dringond vurkluriiig van dezo voorstellen Ie doen verwerpen doch daarmede is do ugltatic niet uit De socialiHten in Bohoineii hehbou reeds togen Dinsdag oon grooto werkstaking in Praag geoig misoord ten gunsle vun algemeen kiesrecht en wanneer in November do R f1tsraad die zgn tyd ditmaal houlemaul met polltioko debatlun hoeft verpraat weer bgeonkoint zal men dezelfde lenze wel weer hooron aanheffen do uit don Hongaarsehen ministerraad overgewauidon bacil is in de Oustenrgksche landen aun het work Het Storthing begon ürilurdaguohtond laot do behandeling van het Karlsind vergelgk De voorzitter der hyxondero commiKste betoogdo dat men zeker In velerlei opzicht een anderen afloop had kunnun wenscben maar men zou do ware belang n des vaderlands dienen wanneer men de voorgosteldu overeenkomst aannam Voort I langs die bergspltsen naar dlu tullooze gangen tijf zuilen rustende donker en lossig al gestolde lava Ver bencdon do gangen veitoonen zich g zlclilen van vliegende spoken steeds op duiizelfden afstand voor ons lerwgl hun razende stemmen als de hamers van oen duizendtal smedoryon klinken Nog al vordor sneller en sneller godureiide dagen jareu eeuweu tegelgk totdat er langzaam voorlslnipende om ons te bereiken een schaduw komt een u tgestrekte geheimzinnige vooitganudu schaduw de eerste duisternis die zich ooit over deze wereld vnn schitterend licht heeft uitgebreid I Zg komt al nader zachljes al nader on nader totdat zg do voorsta ryen van onze gehi inzinnige groep aanraakt Daarop wordt onre snelle voortgang iu een Oügenblik gestuit de dondermuzlek van unaen wilden mirwh houdt op de razende stemmen van do Hpoken boven ons zwygen een dood clie akelige stilte heerscht er om ons heen en nu de schaduw al meer en moor voorwaarts kruipt Wordt tvnolgd