Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1905

Woensdag 11 October 1905 INo 9846 44ste Jaargang Gebruikt tteeda de WERELDBKROEMDE Superio Drniven Borstlioning Eztract ttl mmm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefom Na ADVEttTENTIEN worden grepliatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters wonlen berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midil De l ifgave dezer Courant g c8chiedt dagelijks met uitzondering van Zon on Feestdagen De 1 11 pei drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Non mers V IJ F CENTEN lA TScii tppij TOT m m 1 mms Deparlemenl OOVDA VJS lewonr BeUy lloltrop vai Gelder op DondenlAg 1 October 1006 avond art in du maeleleU UÊCWHtK Oatlluicen PBOOBAHMA VOnaTENSCHOOL IIOT T4TII 1 VimoKN UITUKKBAN HCHE RKVOLUriK van Pol dk Muit 3 ANNA BOLKIJN H J SoiuiiKii Pau $ i KINDKR TWAALF UURTJE H Ukushiii Jk 6 MACHTEl D PoTOimiK 6 N MEDUC HT 8TANDJE van Gki kt DA COUBT RDtrée in di Zaal roor niet hnligenooten van ledoc en voor vroemdelingen 1 1 voor leerlingen Oyiona lnni en H H a et per perioon ilovendfen ijjo voor de tribune een leer üeperkt aantal kaarten aratlH verkrijgbaar voor on eu minvermogeoden ten haiie van den Heer T REUA8 Wjjdatraat albier evenwel oitilnitend op W0KN8DAU IH OCTOBER l 05 van de middag 12 are tot nam 1 ore De Secretaria C J M KROON OPBNBAREYBRKOÖpiNG Ue NoUrie If OUOByiitiOAAL Ie Joiiila ia voornemen op Woetiiulay IH Ortobrr 1005 de voonoiddagH 11 uur in liet liotrl f ZiUm aan do Markt to Ooiidn In bot openbaar in ééne litting Ie veilen en verkoopen Nüinnioi Een Hen Mar tolled on goed doorlimmord WOONHUIS met SCHUUR TUIN en URf nan den Flaweelenaingel wjjk R no 713 te Oouda tegenover bet Hontmanaplanlsoen k idaHter Hectie A No 1640 groot i Aren H hola bevat acbt Kamera Keuken en Zolder ia vooriiait van Gat en Waterleiding tn vele Katten en andere gtrieleljjkhiden terwjjl beneden alle Kamera en de Bovenvoorkamer geptatuneurd tijn Het hola ia tot I Mol WK verhoord aan don Heer A Hohbkiian NuiiiiiicrR Twt e en Drie TWKK HIJIZi iN met ERVEN tan de Vrouwen Veateatoeg wik N noa 236 en 837 te Uouda kadatter 8ecllo U no 1978 groot 40 Centiaren oo no 1974 groot 30 Centiaren Verboord no 230 voor 1 2 en no 237 voor I 1 90 p r week BBTAALDAG 1 DECEIBER 1905 Te beticbtigen 3 werkdagen voor den verkoop van y 12 en van 2 4 oor en op dvo dag der verkoopiiig van 9tl nur Nudero inforuatifiu ten kantore van genoemden Nolarii GROKNENÜAAL 10 Oouda VI lid eu Gevoftclle Van at hoduii en verdoi dagelyks vencb verkrijgbaar Uratdkiekena Soepkippen Duiven Puolaidea Kapoenen gemeate Eendvogeh Tn ingen wilde Kendvogele Faianten Pttrgaeii Snippen Korhoendera Reevleosch ent cn legen de meeat aterk concorreeiende prijien Pankliinr aclioongomaakt fiauco door geheel Noderinnd Aanbevelend r HVITKrJXO Poelier 18 Ooaleralraat ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 QoDda Dnk vu A BRINKMAN A Zn j Benig hetpend en a doend middtl tegen verkoudheid aatma keelptjn kink en al mlioest brnncbiti en alle borat en longaandoeningen igen mjal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H Nt VAN SCHAIK r Kon Stoomfabriek De Uontnffbtoetn Vorkri baar by Firm WOLFr Jt Cn Wetthaven 198 Goii j A LATBJI HTKiy KkiwegR 100 Gmia K H VAN UILl VesraUI B 12U te f otuia A UOUMAN A wr M I INKSK Mmwfrltriad IJsel A N ZESHEN ScAooti I koven Tn TOKKEN Am B t WUK udew er h 8CHEEK uaKweAf P W T BOB OudtwttUr K vis ott HEIJDEN Ie lUeumjk P v o SPEK Mi mai lU ü B STAK WadJingmtn We i J nilLSt Waddinqnetn M KOLKMAN WadUmgtmtn P A u UHOOT Oudi saUr A o JONUH Ou fcaw J P KASTELEIN PeUhroelurdam U BIKKEK te BniAop D w a n esti lgiiii Mi mmImvoUh MU Ev DIpUmui it Ootid IMrooiid PRAEPARATeN VAN WAtllMCIIUIVIWt Laat U niet mialeiden ioor AbdiJ mroop Het klooaterSrtrtom Pait v I6fl boataat niot Iu Siroop van gernerlel watirde Quina Laroche It kmchUfft en nralirkeoite KINA WQW legtn wafctc foowcl bi kinderen al Jwi eo i brtk tn Mtlutt l chtc iehüvboordpnn t r vertlcrklng na ziekte of kraarobed koena en hare gevfilgcik UINA 1aR0CHB iWIRiniUflUX m hei lii iuiid r le i Bloedctbnk Bleakncbi kwalen van KriaKhan ImA iI eni VerknigWur in fl o ni 1 90 en 1 jpllf A j a TO dlMm eretarkend aanKefiaain ftnHnaak vaordagllljkiA l Qik all fcl jn m l j kindaran iwakken en kllera htl a aMaUan fear aan tabavelen Al lanaaakracbflïa drank l i itoornlaaen 1 i rpijeverterinaaorniun en tlarrUa ook r euiBellli en kleine kin ui l ni i iWH H K t 1 70 4 i KpyO BO K X T 0 ia b i tMK aaa W ChtmlHk MAllrGIlSL or tpoilul voor KliuUrtoedloi te Asthma Cii larbaatr rro duig van de bavlcvla iamr W vaa Ajtlima atc fa 4 E Tamarinde Bonbons aSi sr Si e rSS ai TOOT kunlereii l wi ien le TaanaTtafla Btinbona ran KRAEPEUW HOLM beUncnIka dienalan daar d vorm üor hal kind ba aar H k oTde naak aamanaam ia PrUi per done a O SO en ƒ 0 00 $ Salmlak pA HII algatnea erkand all bet lEtR baismkUal een ammploaaend au nnachland mlddal bU aiakiiMd ta Q llcachjia veiknjuliaar l nia O SO l cr fleeclija i isar i JH Ü U mm KRACPCUXlf A HOLS M Mifc KRAEPELIEN HOLM Hofleverancier ZEIST 1 m a Mdt ééê Sier Uw bnis in den winter Uwen tnin 7oor de lente met IIAAKLKHIIIER BLOKHBOLLEi 7 Na ontvangst van postwinsel groot i 3 45 enden wü franco door Nederland voor fl 3 7Ó franco door Duitachland en België ome overal bekende Normal collectiea 30 HYACINTHEN voor glaien of 40 voor potten of 50 voor den toin of eene WlieeUe titor ée kamer van 1 50 st voor i 5 potten of eene eaUeelle eoor 4tm Imin van 250 ut of eene c UeeUe eoor kamer en fulia van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuie van hyacinthen tolpen nariiaaen crocua tciilaa aneeowklokjea etc Onto Reclnmecollectie kotten franno door Nederland i 2 75 door Bolgi6 en Dnitsch land fi 3 onze Elite collecties door Nederland fi 6 25 door BelgiS en Doitsch land fl 6 60 Rgk geiiloatreerde prijaiyal met specificatie onitr colleetiea in htt Hollandach en onze vele wenken voor de kulluur bevattendt grootu Catalogut in bet Duitacb tenden wg des verlangd gratis en franco Huis ter Üuin NOORDWIJK BIJ HAARLEM iSa X Patënt H Stollen Tuinbouw EtablissemeDt IBVERTMTIEN in aUe Couranten worden aangrenomen door het AdverleDtle Bureau vaa A BUIi KNAN ZOON Omiavolgbaar gn tbana d oor nienw gevonden toepastingen onze im 0Ueeer gttrkUHerée r irellen felmlare Kogmerl Z @ geven kracbt en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtoige lich geen imitaties voor de cklc te ontvangen Öelll Prgaconrant met een aantal ongevraagde getnigscbriften ffralU op aanvraag Boxtel a nOOAEUTS eC Oo Ageut voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg hg wien modellen t btj chtigen tgn DE nOEDKOOPBTE I DE MEEST PRACTiaCHE DE 81BEST VOLLEDIOE MOIIEBLAIIKM ign bealiat die der Firma WELUOil THE LADIES JOVItXAL met minstent drie gratis geknipte patronen en een geklemde pla it THE ILL DRESaUAKEIt met een gratis geknipt patroon TUE BAXAAU OV ClltLÜ A UBya FASiiwxéi f Kiudermodoa met Vete gratia geknipte patronen rHAAOT Vu Boekhandrlnar Proe numineiH Alle niH koHtH Hull liljmegael Van allo in deze bladen voorkomende modellen tgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag In bet VP ULirHTINQ MAGAZIJN De Avondsler Dubbele Buuit ü 13 TELEF 117 zgn voorhanden de nieuwste modellen GAfilOnifAliENTKN Gasgloeilieklbrïiiilers Gis Eleeln DraBilers Ballons enz K KALEN en ZIJDEN Franje Enorme keoze glfterffe geëmailleerde HDISHOUDBLIJKfi ARTIKELEN deogdzaam eo zindelgk B 4DEi 6KISSRS uwm mmmmi KOOKAPPARATEN Wtiidcoiiirori D Salon Gaslaleiljes en verder alloa wat tot het vak behoort Aanbevelend Me Ma Va LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreckbnizen en Meta lpoetseztroct merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SABDËMANN t Zerenaar en Emmerik jtatiii a 4e kremti Verkrijgbaar to Goud bg R ZANDTOWtT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST t Woerdea bü N DE KEDIJÏF VAN T 0 M M UN S C H A t 1 L 1 r UulteDlaRüscb Overztcbt Melding makend van de tlniting der MoskouBcbe universiteit opperden wij de mcening dat de daarvoor aangegeven aanleiding maar een voorwondael was docb dal de vrees voor de revolutionaire gezindheid der stodenten wel de eerste oorzaak wezen zou Dat die vreet niet ongegrond is biykt uit bat hans door de Ruas Korr gepubliceerde revointionaire program van liet Moski whe sludentenkorpa Daarin staat Overwegende dat do autocratie van den Tsaar van Rusland vaat besloten schgnt haar macht tot eiken prgs te handhaven 4at de autocratie ter bereiking van dit doel onder meer een reeks moorden vnn Jaidw Armeniërs en intellectueeien organiseerde den staat van beleg afkondigde een menigte strgders voor de volksvrgheid deed ombrengen en voortdurend elk openlijk verlangen naar vrijheid poogt te onderdrukken roet militair en politie geweld dat alle regeeringscommisaies die werden bijeengeroepen slechts pogingen der regeering zijn om bet werk der bevrijding op te honden dat de invoering van de Rgksdoema en het vaststellen van tgdelgke maatregelen voor de universiteiten een bespotting van Rusland en voornamelgï van de proletarische klaateu vormen en tegelijk een nieuw bewgs ziJn voor de politiek van divide et impera die het Rnsaiache leven herhealdelgk diep demoraliseeriie dat bet land door de antocratie en de beerschappij der bureancraiio in een toestand van volkomen economische nitputting en geestelgken sliliitand gebracht is dat slechts de instelling eener democratische republiek het land kan bevrijden van den politieken economiachen en nationalen drnk en het vermag te leiden op den weg der vrije ontwikkeling zg ner prodoctieve krachten dat de invoering van een democratische repobliek slechts mogelijk is door da bijeenroeping eener conslitneerende vergadering op grond van het aigemeene en gelijke kiesrecht met directe en geheime stemming toe té kennen aan alle volwassenen van 21 jaren af zonder onderscheid van geslacht nationaliteit en geloot onder waarborg van volkomen vrtjbeid voor de verkiezingtagitatie dat de eenige weg tot bet verkrijgen van die conatitueerende Vergadering de revolutie is een weg dien het proletariaat en de arbeidende boeren reedt z opgegaan besluiten wï stodenten aan de Moskooscbe Universiteit Het bestaande politieke stelsel niet te FEViLLETOX il immi BimiJi 81 Ken stilte zooall er nooit op aarde geheerscht heeft een toenemen van d donkerheid 9er schadnw zwarter dan de zwart te in het dichtste woud een panze daarop een gelold als Tan donderwolken fie tegen elkander aanbotsen en daarop de Terschgning van twee gestalten die uit de duisternis te voorschijn treden twee mos Iters die bun roofgierige klauwen uitstrekken OD ons te grijpen en een tpoor achterlaten dat een akeügen glans em zich verspreidt Toen ik te midden van ben stond verloor de apokengroep zich in vorraclooze massa s terwijl de monstert te Toorscbyn traden Zy kwamen op rnü af n van al de tienduizenden die mg omring den veranderde ik alleen niet biJ bun aannadering Ieder greep miJ met een klauw by den schouder leder lichtte een aloier op dl een afschnwelgk netwerk van kronkt lesdo slangen was Ik zag niettegenstaande d akeMÉhniiTormdheid van hno galaat kon MikT e ml zeide wie zy waren U moDttotMbUga inoodhedni ilcli vertoo erkennen en de politieke en burgerliike rochten tegen de wetten on zonder met die wetten rekening te honden in het leven te roepen al8 verraad aan het volk te beschouwen iedere deelneming aan regeeringaeommissies iedere verzoeniig met het denkbeeld der Rijksdoeina of oonige andofe vertegenwoordiging buiten de algeoeone coustitneerendo vergadering de univertiteit te openen en zonder hen die zich roet de wetenschap willen bezighouden dit te belutten de hoogeacbool to veranderen in een revolutionaire tribune dat wil zeggen onder do studenten en de verdere breede volksaassa propaganda te maken en te agiteeren voor gemeenacliappelük optreden tot het volvoeren van revululionniro handelingen mol het doel a het omverwerpen van de autocratie j b het bijeenroepen van een constitoeorende vergadering op de boven aangegeven grondslagen door oi ii rovolulionairo voorloopigs regeering ten einde in Rostand een demociatisclio Uepubliek in te voeren Dit manifest ia de oorzaak gbworden van de sluiting der universiteit a a a Router seint nit Hoakou dd 9 October De Petersbnrgacbe Telegrafen ngentunr moldt dat gedurende He jongtla onlnat n 5 kozakken cn 4 gendarmes benevena eentgt politie agcnten gewond werden Gisteravond te elf nur waa de mat in de straten hersteld De berichten in de bladen over de onlusten bier zijn sterk overdreveli volgens het Ross Telegraafagentschap Uet aantal gewonden onder het volk ia oubeteekenend en noch aan de zijde van het volk n och aan die van da politie it er iemand gedood V De Deutsche Fleischer Ztg richt den volgenden open brief aan Podbielaki den minister van landbouw Uwe Excellentie heeft den Uden Augnatna verklaard dat aan de toen beerachende dunrte van bet vleesch met name bet gebrek aan goede varkens in vier of vijf weken een einde gekomen zon gn Sedert dien zijn DO negen weken verttreken en de voorspelling van Uwe Excellentie is niet ver void I integendeel hebben alle groote markten j voor slachtvee in Duitachland het bewgs geleverd dat de door U E uitgesproken onderstelling dat erbinnen vier of vijf weken oen einde aan de duurte van het vleesch zou j komen een dwaling geweest is Op de veemarkt te Berljjn was op 12 Augustns do I nende in monsterachtige vormen de vyandige zielen belichaamd in vyandige geatalton Uargaretha en Mannion I Nog een oogeiiblik I en ik waa alleen met dit tweetal Geen spoor van de spokengroep bleef er over de hoogverheven stad de tchitterende gangen de vorige glans alles was verdwenen wy stonden in een wildernis een somber meer van stilataand water lag voor ons een wit flauw nevelachtig licht bescheen ons Op den woeaten grond lagen de bouwvallen van een huia verspreid dat tot op zyn grondslagen verwoest wat De dnivelache gestalten die mg nog aan beide kanten bewaakten trokken mg langzaam naar de ateenboopen voort en wezen naar twee Igken die 4aar tnstchen lagen Mgn vader I mgo zuster 1 beiden koud en onbewegeiyk en bleeker dan het bleake licht dat beo beacheen De booze geesten naatt mg strekken knn kromme klauwen oil en verhinderden mg om voor mgn vader te knielen of om Clara s bleek gelaat te kusten Zg bielden hun blikken onafgewend gevettigd op de plaats waar ik stond en ontaloierden hun afschnwelgk gelaat nog e nt terwgl zg my zegevierend uitlachten Dadelgk verhieven zich de gol nm vaa het donkere meer en oventroomden den grond en tiaepten ont weg tot in de Ueptn ditpUD dia oifeUbau waren diep note risg voor varkens 68 mk Den 4den October daarentegen 71 mark In werkelijkheid bestond echter zulk een gebrek aan eenigizins rgpe waar dat deze kwaliteit binnen een half uur voor prjjzen tot 78 mk de honderd pond was nitverkocht Verder deden goede gemeate kalveren tot 96 pf het pond Ook op de Zateidagscbe markt van vandaag kon men betzelldo waarnemen er word telfs tot 80 mk voor uitgezochte partijen gevraagd Doze onwedorlegbaro feilen geven hot onomstootelgke bowyi dut U E zich den Uden Angustua met betrekking tot het voortbreng iid vermogm van don Duittcfaen landbouw vergist lieeft Zulk een dwaling is echter voor de voeding voor de werkkracht en het welzgn van vele honderdduizi uden meiischen niot alleen noodlottig maar van unburukenbaro gevolgen Moge U E daarom sjioodig alle niaalrogoloii nomen welke noüdig zun om uwo dwaling vun 11 Aoguatus goed to maken Déroulède zal verbiyd zijn De dagbladen zgn vol krggagurncbt Een vertelt er boe Roaen pns is beschaamd Alvorens Tarijs te verlaten zon deze hebben wilicn wutea hoe de oppoaiUe over een toenadering tot Duitachland dacht Hg dineorde mitsdien met tien afgevaardigden en vier journalisten sprak van Duilschlaiid s ernstig vorlnngcn naar vteda en vriendschap maar aller antwoord Wat Klzaa Lotbaringen En wat beteekenen nu op dit moment de onthullirgen omtrent Delcuasé a aftreden P Zit bjj zelf daarachter P Bedoolon ze enkel persoonlijk belang intriges wraak f Of ia bet waarlijk er om te doen Ronvier te dwingen de toenadoriog te verbinderen P Het gevaar van zulke taul voor het ceaaristisehe Frankrp is in elk geval groot Schril contrasteert er bet druk gedoe der antimilitairiaten mede der volgelingen van profettor Hervé Te Parijs niet alleen ook eldert o a te Cherbourg it een meeting gehouden om gewoonweg desertie nit het leger te prediken De Association Internationale heeft een manifüht uitgevaardigd waar beslag op is gelegd en do minister van jottitie heeft de procurenr generaal aangetehreven streng te zjjn tegenover elke strafbare handeling bü het vertrok van de milicient Aan het atation te Ch lona anr Marne hebben miliciena nit een voorbggaandon train gisteren de Internationale gezongen en den offlcier van de wacht beleedigd De ofSciar heeft de tcbreenwert uit den trein laten kamen Wat zal de regeering hierover te hoeren krijgen bj de rentrè P Men verwacht een ten van volslagen duitternia waarin wg onophoodeiyk ronddraaiden eo hoe langer hoe dieper naar benedeji gingen Ik voelde de lyken van myn vader en myn zotter tegen my aandryven ik strekte mgn armen uil om ze te omvatten en met hen te tinken doch het doivelsche tweetal kwam tosschenbeiden en scheidde mg van hen Deze poging om my bg mgn gestorvene bloedverwanten zoo dikwyia wy elkander in den eindeloozen draaikolk aanraakten te voegen werd telkens herhaald en telkens op dezelfde wyze verijdeld Toch zonken wij allen In de donkere golven van het meer weg toch was er geen licht geen geluid geen verandering geen beweging en dit was de eeuwigheid geen verandering geen beweging en dit wu de eeuwigheid de oeowigbeid der hel I Dat wat een van de vele droomgezichten die ik zag Het moet dien tyd geweest n dat er mannen by mg geplaatst werden om my dag en nacht te bewaken zooals ik later hoorde ten einde my in bed te bonden als een verbeÉng der koorts my boitengewone kracht gaf eu my gtvaariyk maakte voor myzelven en voor allen die my omringden Het tydttip waarop de doktert verklaarden dat de koortt mtj in htt hoofd getlagen wat en dat de kontt hier Ukortachoot moet dit tydttip geweett verwoeden aanval zoowel op den socialiatenvriend Berteaux als op Ronvier welke laatste nochtans in de offlcieuse bladen wel verzoeniigsgezindbeid doet prediken en den gang der Harokkaansche moeilijkheden verdedigen maar van een breken met Engeland geenszins wil weten De Temps betoogt in een bootdartikel dat Frankrijk s eerste plicht is handhaving van het verbond met Rusland Daar ia de openbare meening het over eena Hiuistera van buiteiilandsche zaken hebben elkander opgevolgd Staatkundige partgen hebbon allerhande lotswisseling gehad Maar aan het verbond met Rusland is nooit ernstig getornd Zoowel voor Frankrijk als voor Rasland blijft het verbond noodzakelijk Naatt bet verbond de vriendschapsbanden Heel oen reeks van toenaderiogon waarin wü wM ona betreft nooit hebben geduld dat men bondgenootschappen zien zou hebben menig bolreorenswaardig misverstand weggevaagd Eo de Temps herinnert aan do toenadering tot Italié aan dt verzoening met Engeland j met beide rjjken hioft men vriendschap geaioten en deze it door de gebeurtenitten van dit jaar niet aangetast Wjj kunnen en w j moeten er trouw aan blgven Moet bet nu met Engeland ook tot een bondgenootschap komtn P Uet Engelsch Fransobe bondgenootschap dat of men wil of niet in Duitachland groote ongorustheid zon wekken zou voor Engeland van groote beteekenls zijn Maar niet voor Frankrijk De vriendschap van Engeland heeft waarde voor out wg willen die bebo iden De toenadering it van nut voor ons wtj willen die handhaven Maar een bondgenootschap zou in Europa on principe de troubles wezen Belangwekkend u het slot van het hoofdartikel Boven personenkwestiea en de polemieken welke zij doen onlttaan moet bet land trachten de duurzame waarheid te ontdekken waaraan zjjn belang het bindt Alleraangenaamtt iteekt deze taal at bij die van zoovele couranten welker toon niet boven pertonenkwettiei uit komt Niot minder waardig is de llëbats die vindt dat het land bet ulgemeet belang bij de gedane onthullingen nieta beeft gewonnen V Zattrdag heeft zich in een vergadering vaa de Norfolk Coonti Council een tooneel afgatpeeld dal zA6 volkomen in ttryd wat met de heeracliende zoden on gebruiken in Engeland dat het wel de vermelding verdient Naar aanleiding van een voorttel ter verbouwing en vergrooting van de Sliire Hall werden door Sapwell in openbare rilling vertcbillend bezwaren geopperd welks niet door zgn buld zwak borene Ik was te ta spreken om lichaamikraeht Docb of hoon zy ook alle hoop op my behoud opglven zoo ik toch niet sterven Er kwam ciiUeiyk een tyd waarop de hevigheid der tkoorts begon af te nemen en ik op zekern morgen langzaam tot een nieuw bestaa4 ontwaakte tot een leven iloot alt dat van een paige ak om my te bewegen om lyu oogen ta openen om de ID de gerslvermogeoa die ik bezat in de geriogtte mate te gebruiken Hel eerste zintuig waarvan ik hot gebruik terugkreeg was een zachte voetstap die geheimzinnig naderde ophield eo zich dun weder tacbtjes buiten de denr vcrwgderde Uet hoeren van dit geluid was myn eerste genot hel wachten op de herhaling daarvan myn eertlo bron van biyde verwachting eedert ik ziek geworden waa Nog eens naderden de voetstappen bielden een oogenblik op schenen zich teen ovenalH vroeger te verwyderen en keerden diAtrop zachtjes terug Een zocht uiterst fiaow en ondoidelijk een gefiuitter waarvan ik de beteekenia niet kou begrijpen bereikte myn oor en daarna werd Set weder atil