Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1905

So 9848 Vrijdag 13 October 1905 448te Jaargang mmm coirmt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon iO 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midti reletoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 if Afzonderlijke Pfemmers V IJ F C E N T K N OPENBAREMKOOPING Do Notaris H OliOMHHJIDAAL te Gouda is voornemens op Woensdag 18 October 1905 dee voormiddagB 11 uur in het Motel de Zalm aan de Markt te Qouda in het openbaar in ééne zitting teveilen en verkoopen i Nommer Een Een zeer soiled en goed doortimmerd WOONHUIS met SCHÜÜE ÏÜIN en ERF aan den Flnweolensingel wijk R no 713 te Gouda tegenover het Hontmansplantsoen kadaster Sectie A No 1640 groot 2 Aren Het hais bevat acht Kamers Keuken en Zolder is voorzien van 8as en Waterleiding en vele Kasten en andere gerielelgkheden terwijl beneden alle Kamers en de Bovenvoorkamer geplaioneerd zijn Het huis is tot 1 Mei 1906 verhuurd aan den Heer A Hoksehah Nommers Twee en Drie TWKK HUIZKN met ERVEN aan de Vrouwcn Vestesteeg wijk N nos 236 en 237 te Gouda kadaster Sectie B no 1973 groot 40 Centiaren en no 1974 groot 36 Centiaren Verhuurd no 236 voor f 2 en no 237 voor f 190 per week BETAALDAG 1 DEGBHBER 1905 Te bezichtigen 3 werkdagen voor den verkoop van 9 12 en van 2 4 unr en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere informatiSn ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL ie Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping De NotariB H OBOMSMNDAAL te Qouda is voornemens op Vrijdag 7 Oeiober 1905 bö innet en op Vrijdag 3 november 1905 biJ afslag telkens des morgens 11 uur te Stolwijk op het Dorp ten huize van den Heer G STOPPELENBURG in hel openbaar te veilen en verkoopen Onder Stolwijk BE BOÜWUANSWOHm geteekena C No 36 met HOOIBERG 8CHUUE WEI HOOI en BOUWLAND WEG en WATERING gelegen in Beneden kerk Benederheul en in Koolwijk samen groot 22 Umm 80 ARiN 98 GEüTUItK In huur bij den Heer Coeks Blosk het land tot 1 November 1905 en de gebouwen en erf tot 1 Mei 190G voor 1 1400 s jaara In perceelen en massa s Aanvaarding het land bij de toewijzing en de gebouwen bü de betaling der kooppenningen onder gestanddoening der nog loopende huur Betaaldag der kooppenningen 4 Januari 1906 Grondlasten i 81 02 DJjkgeld f 3 25 per H A en Polderlasten I 3 50 per H A Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Westhaven B 175 ten wiens kantore de kadastrale kaart en verdere stukken ter inzage liggen en van at 18 October 1905 kosteloos notitiën der te veilen perceelen verkrijgbaar zgn Café Biljart Op een der beste standen van Des HAAa wegens sterfgeval OVER TE NEMEN voor elk aannemelijk bod een net Café Biljart met zeer netten inventarig Spoed vereischte Brieven onder A 3417 Bur Haagscke Courant De Haao Gouda Druk van A BEINKMAN Zh DRAAGT mwmmmm VAN CAREL RROPMAII Meuwste lodellen Laagste Prijzen tt de ONINKLUKE Gebruikt steed WEBELDBEBOEMDE Superior Druiven Eorstlionmg Eztract ILWHI Benig helpend en a floend middel tegen verkoudheid astma keelpp kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten an Mkt H N VAN SCHAiK C Flacons van 4O O 70 l Kon Stoomfabriek De Boningbloem e Verkrijübaar bjj Firma WOLFM Jt Co Westhaven Wi Gouda A LATESSTEiy Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILU Veerstjil B 126 te Gouda A BOÜMAN Moonlrecht PIN K8E Nimicerkerk a d IJ tel A N vak ZESSEN Selioonhoven J Th TORKEN Boikoop ü v VflM Oudeuaicr A SCHEER aa recA P W ï EDE Oudewater K tab der HEI IDEN te Bemwük P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Waddingéveen Wed 3 BOLST Waddi me en M KOLKMAN Waddingsveen P A uï GROOT Oudewater o lOüüB OudewaUr J P KASTELEIN PoMroekerdam D BIKKER te Betuchop IIVAJIKSCBUWIW Laat ü niet misleiden ioor AbdlJ Siroop Hel kloosterSfflnoeaP o 46 jybe taat niet l Siroop van geenerlei waarde Door Oeiieeah algcmMn aanbevolen Mot Eor Dlplomo on Oaud Bekroond PRAEPARATEN VAN I M MM VUIII l t rtrUl IIC j j t j kinderen J volwuseooi eebrek UD eUuX slechte spijsvertering senuwbool dplin ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hue gevotgtn OUINA XaROCHE fiRRUalNBUX in hst bijlander tegen Bloedgebrak Bleakniohl kwalen van Kri chen leslUjd eni VerknigWar in ilsconi 4 1 90 n 1 f Ai k voedzaam ver8terkefui aangetiaanivsnGniaaK v ooriwK jiu a 7 kinderen iwakken en kUoraehtige giMdlen e sao t l velen Als genceakraehflge drank bi stoornissen der BpUsTerterln VKanm diMthéo ook voor luigelbigen en Heine kinderen Priji per bul i ij Kgr 1 70 i K KgiyO BO K Kgt O Ba Chsmisoh Mpllf miiker SvwitH oor Klnder dlnt in busssi t K ït aWX iwciKauiKcr Kgr 70 1 0 x Kg om P j La f A i k Toedzaaia versterkeful aangettaam ven sniaok voor dsgsMiksch galr nik vooral voor kinderen wakken en kUeraehti a Asthma Cigaretten g Joosjes 4 Ö 80 en JÜ iu ZZI Tamarinde Bonbons Kli SiïStS ÏÏSl fSffii Uet Asokcn eener hal Cigtrette b T aUt w de ter beitfi ding vaa de bevlgite auiTiUen viu Aathina to In daar de vono Vroffirtai KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoiera ZEIST vijzen de iWmartnde Aóal oiu van KKAEPEUSn et hkjljii Dcwn $ j i diemtoi lor het Vind bcygr üjk en de smaak Mungtnaam a Ptij per doosj O 0O en 0 60 almiakPncflIlpQ Llgemeen erkend all het BE3TB IrabmidtM een tlQmoplcMMend en TemchUid mlddit bU ulttwmeodlwUlt lnhntnd m D flcKhje veArij ebtaf Pri ƒ 0 0 per flwch j th f raepaft téM hom KRAElVUKN ft HOLM t Ma Mi Mm ii fw i mm y ife Patênt H Stollen ntiKivii imutrtt niliutl DU duig mt UntinrgUtu tlK IdlMUU Der grOëM Brfol0t ms rateHt H SttUm enmim lat Mm I uUiltÊm umthtotn Nachahmuntm ftnii Vui tsiifa ither umn stelt Khnrfen H Stotttm I mir na mi ittrMl odv In tahtten tluahÊndlangtn t Mik unurPltktt fwlt geiuilelniidl trnfililnin i PreUUettm wrt ZeufHime nU ml f PROYINGIALE GRfiDIET EN SPAARBANK Vischmarkt SCHIEDAM Telef No 188 Verstrekt VOOBSCUOTTËN op kftrteu en lange termiin Soliede AGENTEN gevraagd GEVRAAG n door een alleenwonend Ned Herv Predikant op een dorp in Zuid Holland een ME SÜISMBSTEB van goede getuigen voorzien om midden November in d enst te treden Br lett K bur v d blad KUÏÏSTTAmJT G EKGELMA Zn Tand Technici GEVESTIGD 1872 Lange Warande 48 BOTTEBDAM Te spreken DONDEKDAGS O nnr te 60ÜCA eoVfVE V M voor het plaatsen van Kunsttanden en Gebitten Tandarts aanwezig voor alle Tandheelkundige behandeling als uittrekken der Tanden plombeeren enz Hoofdprijs lenbiedehet De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd aoo ooo Mk Uitnoodiging tot deenrminy in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zelier 8 Millioen 640 285 Uaxï gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogate prijs ia in het gelukkigste geiral 600 000 Mark 1 Premie v 300 000 M 1 prijs V 40 000 M 80 000 M l 7 prijz 20 000 M 1 prijs 16 000 M 11 prijz SI 10 000 M 6 000M 3 000 M li OOO M 1 000 M 801 M 00M 83 lür 417 577 US 800 000 M 60 000 M 60 000 M 45 00 iM 40 000 M S5 000M 80 00U M 1 prijs van 100 000 M 1 60 000 M 1 60 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat 88 000 loten met 4 2695 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat ig gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in olke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval i 0 000 Mark stijgt in de e kl tot 6 000 M in de Se tot 0000 M in de 4e tot 66 00 M in de 6e tot 70 00 M in de 6e tot 80 0 O M in de 7e en laatste klasse tot 600 009 Mark Voor de eerste prijstrekking die ofücieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het otficieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofücieele tekkingslijst De ultbetallUK en venvudlnic van prezen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Bij opdracht verzoek ik beleefd mij den naam van dit blad te metden Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 October met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Wild eu Gevoselle Van ai heden en verder dagelijks versch Terkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrözon Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk eonourreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTTMLINO PoeUer 18 Oosteratraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Uuitcnlaüdscl Uverzlch Het Peteraburgsche Tolegraalagentschap meldt De onlusten te Moskou dragen geen economisch maar een politiek karakter daar de arbeiders aan de verkiezingen voor do Byksdoema willen deelnemen Volgens uffl cieele niededeelingen haddon botsingen met de politie plaats op 6 7 8 10 en 11 October Op 9 October kwamen geen botsingen voor In het geheel zjjn gewond 19 militairen en politiebeambten en vier of meer burgers Tijdens de ongeregeldheden is niema id gedood Later telegram De stad is rustiger vooral de wijken dor binnenstad Dnizcnd arbeiders van den Brester spoorweg staken Eveneens staken de arbeiders van alle werktnigfabrieken en de macbinlsten der stedelijke tramwegenDe staking van de gaswerkers en de condactenr der paardentram wordt spoedig verwacht Dit de provinciesteden kotten berichten van de plundering der staatsbrftndewünwinkels Naar het Petersbnrgsche Telegraafagentschap mededeelt hebben de uitgevers van dagbladen besloten alle eischen der zetters in te willigen De bladen zullen weer verschijnen zoodra de boekzetters er genoegen mede nemen hunne eischen an die van de courantzetters af te scheiden Ook op den Pretsjistensky boulevard ontstond heden een volksoploop die door kozakken werd uiteengcdreven Gistermorgen werd hefbnigerlük huwelÜk voltrokken tnsschen den hertog van Saksen Cobnrg Gotha en prinses Victoria van SleeswijkHolstein Aanwezig waren de keizer de keizerin en vele vorstelijke gakten Daarna werd het hawelók kerkelijk voltrokken in de slotkerk De bruid droeg oen kleed van witte zijde de brnidegom de huzaren nniform en daarover het lint van den Zwarten Adelaar welke orde de Keizer hem heden schonk Na de huwelijksplechtigheid die door dominos Sommerfeld uit Olücksburg voltrokken werd had een diner plaats waarbij het jonggehuwde paar tusschen de keizerin en den keizer gezeten was Van Dnitsche zijde komt thans een officieuze logenstraffing los ten aanzien van de politieke gesprekken die aan het dusgcnaamde verzo ningsmaal voor dr Eosen te Parijs zonden gebonden zijn Het was een FEUJ LLETOW De namelooze ellende van het verledenesloot het tegenwoordige en het toekomendegelijkelijk voor mg buiten al mijn geestkracht schoen hopeloos en voor immer vernietigd te ziJn I Er waren oogenblikken meestal in den vroegen morgenstond wanneer ik de loomheid van den nachtelijken slaap nog gevoelde waarin ik mg het ongeluk dat mg overetelpd had ternauwernood als werkelgk gebeurd kon voorstellen waarin het mij voorkwam dat ik gedurende den nacht moest gedroomd hebbon van tooneelen van misdaad en ellende en zware beproeving die nooit in de werkelijkheid bestaan Badden Wat was het geheim van den ontzettenden invloed dien Mannion op Margaretha Sherwin al ware zg ook de slechtste van alle slechten noodwendig moest bezeten hebben om er haar toe te brengen om mij aan hem op te ofinen f Zelfs de misdaad was niet meer verborgen en ongeloojelgk Dan de geheimlinnige sluier waarin haar schandelijke ooruktD en de vtjze waarop het schandelijk maaltijd bij dr Besanijon die met dr Eosen sedert hun jeugd bevriend ia Ofschoon zegt hot comminiqué gebeurtenissen in besloten kring naar algemeen erkend gebrnik buiten behandeling in het openbaar vallen ondernemen Franscho bladen natuurlijk met de Matin aan het hoofd de poging om van deze onschuldige zaak een politieke aangelegenheid te maken Met die poging zullen zij wel niet voel bereiken het minst in Duitschland waar men aan deze onhandige pr iatjes in t geheel geen beleekenis hecht terwijl aan den andoren kant in alle fatsoenlijke kringen over deze onbehoorlijke tinnegioterij slechts een roep zal weerklinken Het spreekt vanzelf dat dr Rosen bg de tafelgesprekken noch ElzasLotbaringeii noch de Marokkaansche kwestie heeft aangeroerd maar het kan ten overvloede ook nog ten volle bevestigd worden Evenmin als dr Eosen hebben de aanwezige Franschende onhandigheid begaan om politieke vraagstukken ter sprake te brengen züodat in werkelijkheid niet het minste of geringste is gebeurd wat ook maar eenigszins als voorwendsel dienst zou kunnen doen om er politieke mant uit to slaan Het twistgeschrijf inde arbeiderspers over de door Bebel aangeprezen taktiek van do algemeenc werkstaking houdt nog aan De Korrespondont het orgaan van de boekdrukkers houdt b v Bebel den eerlgken en vurigen maar vaak doordravenden woordvoerder voor dat hij te Jena dikwijls in koddige tegenspraak is gekomen met wat hjj vroeger te Dresden verkondigd had En de Korrespondent toont in het bijzonder aan hoe onwaarschijnlijk Bebel s verwaqhtingen zijn dat het proletariaat zich gaarne bij een algeraeene werkstaking een vrijwillige vasten van eenige weken zou laten welgevallen Hoe stelt Bebel zich vraagt het orgaan der boekdrukkers een hongerkuur vau verscheidene weken voor het proletariaat voor f De Duitscfae arbeiders zgn niet eens in staat geweest 200 000 mijnwerkers voor eenig weken van brood en aardappels te vooTzien hoe zal dit gaan als er millioenen bij betrokken worden Wat wil het dan beteekenen als Bebel zegt Als het er toe komt dat de arbeiders honger moeten l jden zouden diegenen onder ons die er goed aan toe ziJn ellendige kerels wezen als zj niet zoo diep mogelijk in hun geldbuidel tastten Zeker zou menigeen het honorarium dat hiJ voor het schrijven van aanvurende algemeens werkstakingsartikelenlgekregen beeft opofferen maar hoe belachelijk is zulk een plan tot rijpheid gekomen Was nog ondoordringbaar gehuld waren Mannion I Het was een vreemd gevolg van de zenuwziekte waaraan ik lijdende was dat ik ofschoon de gedachte aan Mannion nu onafscheidelijk met iedere gedachte aan Margaretha verbonden was mijzelve dagen achtereen na mijn hertelling geen enkele maal afvroeg of zelfs op de gedachte kwam om mij af te vragen wat de afloop van onze worsteling voor hem geweest was In de wanhoop van het eerste ontwaken tot een volkomen bewustheid van de ramp die mij door de hand mijner vrouw berokkend was in de ellende van na do verwarring der ijlhoofdigheid dat de Margaretha aan wie ik met mijn hand mijn gebeele hart gegeven had dezelfde was als Margaretha welke die gave met voeten getn den en den gever in het verderf gestort had weken alle minder belangrijke gedachten en gevoelens alle beweegredenen tot wraakzuchtige nieuwsgierigheid of tot persoonlijke vrees En toch zon de tijd spoedig komen waarop die gedachte om naar Mannion s lot onderzoek toedoen die tot dusverre niet in mij opgerezen was do eenige alles beheerschende gedachte zon worden die mü bezighield de gedachte die de oplettendheid aan mijn verstand en de meuschelgkheid aan mijn hsrt zon teruggeven halpverschafling b j een staking op groote schaal I Misschien zon men met dit geld juist zooveel ongebluscbte kalk kunnen koopen als noodig is voor de algemeeue graven vai de doodgeschoten slachtoffers Dan verklaart de Korrespondent openlpk dat Bebel in zjjn tegenwoordige revolutionaire bevlieging juist de reactie uitlokt ja op zeer onhandige wijze getart heeft vnn hare machtsmiddelen welke zeer veel sterker zijn dan die van de arbeiders gebrnik te maken Op deze manier dreigt Bebel met schrikbeelden en vindt het daarna opmerkolpk dat Billow zijn taktiek tegenover de sociaal democratie heeft gewijzigd weerwil van Dresden en Jena eindigt Korrespondent moeten onze vakvereenigingen de tegenwoordige wegen van vreedzame ontwikkeling volgen en in beginsel voor hervormingen blijven ijveren als zij althans willen bestaan en als er nu en in de toekomst een Dnitsche arbeidersbeweging zal zgn die dien naam verdient en ook bg machte is hom in de praktijk van het leven tegenover de overige maatschappij in het belang van de arbeiders aanzien te verschaffen Het rapport van de bijzondere commissie over de overeenkomst van Karlstad is gistermiddag aan de beide Kamers van den Zsteedschen Eijksdag ingediend De commissie stolt onder algemeeue stommen voor dio Overeenkomst aan te nemen on spreekt verder den wensch uit dat de verdragen die in overeenstemming met die Overeenkomst zullen worden gesloten in het Fransch zullen worden opgesteld wijl zg mogelijk later aanleiding kunnen geven tot scheidsrechterlyke beslissingen Heden is het bevel uitgevaardigd do dienstplichtigen der zeemirttio zoo spoedig mogeIgk uiterlijk 18 Oct huiswaarts te zenden en tevens de naar de westgrens gezonden troepen terug te trekken Een Koninklijke Boodschap aan de Spaunsctie Cortes kondigt heden aan de indiening van ontwerpen tot hervorming der kieswet tot wijziging der politie rechtbanken tot organisatie van werkliedenverzekering tot wijziging der wet op den verkoop van alcohol voorts wetsontwerpen op de werking der Spaansche Bank tot invoering van verplicht openbaar en militair onderwijs tot oprichting eener nieuwe vloot en tot het aanknopen van oorlogsmateriaal De betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden zoo zegt de Koninklgke Boodschip zijn hartelijk en gunstig voor het Op zekeren avond zat ik alleen in mijn kamer Mijn vader was met Clara een luchtje gaan scheppen om hsar wat lichaamsbeweging te geven en de knecht wns op mgn eigen verlangen weggegoan Het was in deze rust en eenzaamheid toen de duisternis reeds begon te vallen toen het uitzicht mijn raam op zijn eenzaamst was toen mijn geest onverschilling en verward begon te worden evenals de vervelende dag ten einde liep het was juist op dat oogenblik dat de gedachte plotseling en geheimzinnig in mjj oprees Is Mannion van de steeneii waarop ik hem neergeworpen had levend of dood opgenomen f Ik stond als door instinkt op met iets van de kracht mijner vroegere gezondheid terpijl ik de vraag by mgzeiven herhaalde en toen ik de weinige woorden waarin zg vervat was onwillekeurig bij mijzolven mompelde een gevoel had dat mijn leven bedoelingen en verplichtingen onderzoekingen en werkzaamheden had waaraan nog gevolg moest gegeven worsenHoe kon ik dadelgk de oogenblikkelijke twijfeling tot zwijgen brengen die zich nu voor het eerst van mü had meester gemaakt f Een oogenblik bleef ik beslniteloos staan doch spoedig daarop begaf ik mg naar de bibliotheek Een dagblad was daar te vinden waarvan de nummert aan een lias geregen ripiten van handelstractaten De Boodschap preekt voorts over de gevoerde onderhandelingen met betrekking tot Marokko Spanje zal goedkeuring hechten aan het denkbeeld tot liet honden van de Marokkoconferentie od Spaansch grondgebied Later teligram De Koninklijke Boodschap is hedlfi voorgelezen De inhoud was zooals reedr is geseind Verder wordt gezegd dat de betrekkingen tnsschen Spanje en het Vatidaan zeer vriendschappelijk zijn maar dat ieder zijn eigen rechten handhaaft en blijft binnon de ieder toegewezen sfeer van handelen De regeering zal de qnaestie betreffende de congregaties oplossen met eerbiediging van de belangen der Kerk en met handhaving van de opperhoogheid van den staat In de Boodschap worden de meest gelukkige gevolgen voorspeld van de bezoeken van de buitenlandsche souvereinen en staatshoofden Er ziJn volgens sir Charles Dilke elecl s twee donkere vlekken black spots aan den Europeeschen politieken hemel de strijd tusschen Oostenrijk en Italië over de beerschappij in de Adriatische zee en do dreigende scheiding tusschen Oostenrijk en Hongarije Herhaaldelgk werd in deiT jongstan tgd gevreesd naar Sir Charles Dilke uiteenzette voor een botsing tusschen Oostenrijk en Italië De Albaneesche quaostie en de aanhondende wrijvingen tusschen Oostenrijk en Italië ia Triest zijn voortdurende bronnen van gevaar voor de betrekkingen tusschen deze beide staten De bewapening van Oostenrijk in 190 1 heeft op de ItutUansche regeering diepen indruk gemaakt m iter dan eens vreesde men in Rome da CMbsienriJk plan had Italië aan te vallen ff Gelukkig heerscht in beide kanii im groote voorzichtigheid en oprecht verlangen den strijd te vermijden hierdoor wordt bet gevaar wel niet weggenomen maar toch verminderd en de vrede in Europa kan daardoor slechts winnen Oe Hongaarsche crisis ziet syt Charles zeer duister in Hij verwacht zelte Enropeesche bemieiing daarmede met het doel den vrede te handhaven HiJ meent dat Dnitscbland er belang bü heeft om tusschenbeiden te treden ten einde den status quo te handhaven Sir Charles kan echter niet gelooven dat knappe staatslieden als do Magyaarscho leiders er over kunnen denken om een onafhankelijk koninkrijk Hongarije op te richten Zij kunnen niet wenschen geplaatst te wor waren Als ik die couranten nakeek zou ik mogelijk de noodlottige vraag in weinig oogenblikken kunnen beslissen In mg n brandende nieuwsgierigheid en ongeduld k on ik de bladen haast niet doorloopen of de letters zien toen ik een poging deed om den juisten datum te vinden den dag o benauwende herinnering waarop ik op Margaretha Sherwin als op mgn vrouw aansprujik zou gemaakt hebben Etndetgk vond ik het nummer waarnaar ik zocht doch de kompres gedrukte regels dansten voor mijn oogen toen ik ze inkeek Op de tafel naast ra i stond een glas water ik doopte raijn zakdoek daarin en bevochtigde daarmede miJn oogen Het lot van mgn volgend leven zon misschien beslist worden door de ontdekking die ik nn zou doen Ik deed de deur op slot om mg tegenalle overrompeling te beveiligen en keerdetoen tot mijn taak tot mjln gewichtig onderzoek terug terwijl ik langzaam het eenebericht na het andere de eene kolom nade andere doorliep