Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1905

i o 9853 Donderdag 19 October 1005 44ste Jaargang fiouMM mum MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeMeen We De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys pei drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telsfoon IK St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niïdd Verkrögbaar bö M M BELONJE Jr Gonda en Metaalpootseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN ta Zevenaar en Emmerik ipannen de krotn Verkrijgbaar to Gonda hg R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma h DE JONG A DROST te Woerden by N DE KBÜIJFF y Goede tijding uit Haarlem Mej A Snel nit Haarlem zendt ons een bericht dat voor vele zwalike en snlikelende menscben van groot belang is Zy scbrglt ons Mgnheer Bü deze betuig ik ü m n bartelgken dank voor de goede resultaten die ik met uwe Sangninose heb verkregen Üeer dan vgl jaren ben ik onder behandeling geweest van een zeer bekwaam arts doch hjj scheen mg maar niet te kunnen treffen Ik moest 4 i 6 kan melk per dag gebrniken 4 eieren en nog van allerlei versterkende middelen Doch dat alles gaf mg niet en ik bleef zwak en ellendig j totdat ik met Uwe voortreffelgke Sangninose in kennis kwam en tot mgn groote bljjdschap hfel spoedig verandering bespeurde mjjne zwakte en bloedarmoede zgn geweken en ik ben sterker dan vóór mgne ziekte Ik zal gaarne üwe Sangoinoae aanbevelen waar ik kan Mej A SNEL Haarlem Ooornhertstraat 26 In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost 17 de behandeling slechts 12 i of 15 ets per dag Uat lê goedkooper dan eenig ander dergelijk middel Pr js per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl 15 Te ÖODDA bg WOLFF Co Westhaven V V DAM Co Fabrik Den Haagp GROOTE GELD LOTERIJ gewaarborgd door den 8taat HAMBl RG Mairk 600 000 wordoa iii liet gunstigste govitl Ills hoogste prjj B m do grooto iloor loii Staat gewaarborgde geld loterij a n gtibodon Gespeel fieard echter 300000 Deze grooto geld loterij is geauthoriseord door den Staat Hamburg die dawvoor waarborgt mot zijn gansohe vermogen Deie loterij bostant uit 88 000 loten wnarvan 43 695 met prij on moeten worden ge trokken Bnitondion T ordt or ovor 8 grOOtO extra premlëD bosUst Het totaal bedrag dat in deze lotery uitgeloot wordt beloopt zich op Mark 8 390 485 Do inrioliting dezor loterij is zoo gunstig dat over alle 4i R 5 prijzon en de 8 promiën onvoorwaardelijk in do 7 op elkander volgende klassen l e8liat wordt 1 1 1 2 2 1 2 1 2 7 1 11 31 83 127 417 577 200000 100000 60000 50000 45000 40000 36000 30000 20000 15000 10000 5000 3000 2000 1000 300 169 van Muk pryun ran Mark prgsen nn Hark prui Tan Huk van Mark Do hoogste pryzen kunnen ev bedragen in de lo kla Mark 50 000 in do 2e kl Mk 55 000 in de 3e kl Mk 60 100 in do 4b kl Mk B5 ooo in de Ke klaa Mark 7o 00ü en in de Be klas Mark 80 000 terwijl in de 7e voornaamste klos de hoogate prys in het gunstigste geval Marh 600 000 liedragen kan OaspeoiAoeerd echter worden Mk 800 000 900 000 100 000 enz ouz getrokken De firma aan den voot dezor iieomt de vryheid hierdoor het gewerd publiek uit to noodigen aan deze groote 1 geldloterij doel te nemen Bij de commissies gelieve men het bedrag te voogon hetzijj in banknoten of wat hot gomakkel kst is per 1 buitealandscho postwissel Ook postzegels worden in betaling aangenomen pry on van UWk Tan Mark preien Tan Mark prijzen Tan Mark prijzen van Mark pnjun ran Mark pnjfen van Mvk pr wn Ttu Mark 1 geheel orlgineellot Fl 3 60 ots 1 half M 175 1 vierde 00 De inleggolden der volgende klassen alsmede de pryzoi en voniere bijzonderheden zijn uit hot officieele plun te heroiea Ieder deelnemer ontvangt de van hot Staatswapen voorziene origineele loten alsmede het officieele trek 1 kingsplan dat alle bij oiiderhedea bevat Na afloop van elke trekking wordt aan den geinteroasoerde do ook met het wapon van den Staat prijkende oflRoieele lijst der uitgelootte nummers en prijzen evoiieons toegezonden 25983 r 1 15453 trf 200 144 111 100 78 45 21 Wij doen noginaal uitdriikkelyk ojtmorfcen dat do Hainbui gor lutt T y otider tuezicht vim Aan Stiwit 19 011 Ant deze tevens vaor Ie gewonnon pryzon waarborgt Mon gelieve derhalve dozo loterij met to verwisselen mot oen of ftndor privaat onderneming aarvoor eeiie dosdanigo ïekerbeid niet bestaat De uitbetaling der gewonnen prijzen geschiedt naar luide van het plan prompt onder de garantie vnn den Staat i Loten die men niet wenscht te behouden nemen wij terug tegen voi oding van het daarvoor ontvangen bddrng mits deze voor de trekking geretonmeerd zyn Wy versookeu beleefd ons de bestellingen zoo spoedig 1 mogelijk te laten toekomen in elk geval echter voor den 31 October 1905 VALENTIir i C Hoofd Kollekteurs te H A UZBTJISa Desverlangd wordt het plan by voorbaat g ratis toegezonden ADVEETMTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het A dverlentle Burean van A BHINKSIAN ZOON Stoomboot Maatschappij 99 DEVOLIIARDIi G Door veranderde sluiting der Spoorbrug zal van af DONDERDAG 19 OCTOBER de dienst van Gouda vertrekken 5 45 namiddag in plaats van 6 uur DE DIRECTIE Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen i VOOR HET EERST IN NEDERLAND The Electro Royal American Rioscope Comp Van af WOENSDAG 18 tot en met ZONDAG 22 OCTOBER GROOTK ELITE VOOttSTELLI Ge Diet nog nooit alhter vertoond Programma Grootste Inrichting op dit gebied Zie strooi en a nplakbilletteu Prijzen der plaatsen Eerste Bang f OTS Tw ede Rang 1 0 50 en Qerde Rang 1 0 30 Leden der Sociëteit gewone redactie BUREAU GEOPEND fi UUR AANVANG PRECIES 8 UUR WOENSDAG en ZATERDAG Groote Kinder Voorstelling AANVANG OÜR ie Bang 1 0 40 2e Rang 1 O tfi Flaalten te bespreken van nf heden voor alle Woorttelllngen Sier Uw huis in den winter Uwen tuin 70or de lente met IIIAKLEIHIIËR BLOBMBüLLKX Na ontvangst van postwissel groot fl 3 é 5 zenden wü franco door Nederland voor fl 3 75 franco door Dnitscliland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voot den tain of eene collectie voor de kamer van 150 st voor 45 potten ol eene collecife eoor feu itt van 250 st of eene collectie voor kamer en tiUn van 240 st ieder bevattende eene prachtige keaze van hyaeicthen talpen narzissen crocus bcillas sneeawklokjes etc Onze Reclamecollecties kosten franco door Nederland fl 2 75 door Belgifi en Dnitsch land fl B onze Elite collecties door Nederland fl 6 25 door België en Dnitsch land fl 6 50 R jk geilinstreerde prijslijst met specificatie onzer ooflecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de kaltanr bevattende grooto Catalogas in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etablissemenl Huis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM DRACHENQUELLE Tn het VERLICHTING MAGAZIJN BIJ DEN MAALTIJD I BEVORDERT DE SPIJSVERTERING De Avondster Dubbele Buurt B 13 NATUUR BRONWATER TELEF 117 zijn voorhanden de nieawste modellen GAISORMAMENTKIV Gasgloeilichlbraoders Gas Ëlectra Uranders Ballons eiiK KRALEN èn ZIJDEN Franje Enorme kenze glftcrUe geëmailleerde HDISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADP mm mmi mmmm KOOKAPPARATEN Wandeoinrorea Salon Gastafeiyes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Zenuw en ülaag liiders wordt nit overtuiging als een werkelyke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaagst van adres per briefkaartvorit dit boekje franco per post toegezonden dooi BLQgPOBL S Boeth Zaltbommel Gonda Dnik van A BBINEUAN èt Zs KENNISGEVING DE BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter openbare kennis dat de op den 17 October 1905 bij hem ingeleverde opgaven van eandidaten voor de benoeming van een lid van den Gemeenteraad op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd dat afschriften daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenendaal bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld GODDA den 18 October 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KENNISGEVING De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA Gezien Artikel 65 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Woensdag den 25 October 1905 tnsschen des voormiddags acht en des namiddags vgf uren de stemming zal geschieden ter vervalling van eene plaats in den Gemeenteraad waarvoor eandidaten zijn BOKHOVEN W VOS A J J Ën herinnert aan den inhoud van Art Tan bet Wetboek van Strafrecht luidend HiJ dia opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk vooMchrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van tin hoogste éën jaar GOUDA den 18 October 1905 Ds Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteolaHdscil Overzicbl Gisteren is het vredesverdrag van Portsmonth door den Tsaar bekrachtigd en hedenmorgen werd het gepubliceerd Uit die pabllcatie is gebleken dat de hoofdinhoad vrij juist overeenkomt met hetgeen dadelijk na het onderteekenen van het verdrag door Witte en Eomoera uit Portsmouth werd gemeld Slechts enkele onderdeelen zgn eenigszins anders vastgesteld Het verdrag bepaalt dat geen militaire maatregelen zullen worden genomen waardoor de veiligheid van FEU iLLETOX m mmm Biiui Hla hart werd zeer zwaarmoedig ik XM gusme mgn arm om zijn hals geslagen hebben om aan de onderdrukte tranen waar ik haait in dreigde te stikken vrijen loop te geven om aan zjjn borst mijn belijdenis uit te wennen dat ik niet meer waardig waS zijn Eoon genoemd te worden Ach I dat iti gehoor gegeven had aan den aandrang die mg bewoog om dit te doen t jBasilins I vervolgde mgn vader op ern stige en sombere toon ik hoop en geloofj dat ik mij ten opzichte van mgn gedrag tegen u niets te verwijten heb MiJ dunkt dat ik recht heb om te zeggen dat zeer weinig vaders zoo met een zoon gehandeld hebbeni als ik moer dan een ji ar lang met u gedoaa heb Ik moge m $ dikwijls bedroefd hebben over de geheimhoading die n van ons ver vreend heeft ik moge n zelfs door mgn gedrag te awea opzichte hebben doen blijken dat hot mij leed deed maar ik heb nooit ge bruik gemaakt van mijn gezag om u ti noodzaken mg een verklaring van uw gedrag e geven waartoe gij niet vrijwillig geko het Russische of Koreaansch grondgebied zon kunnen worden bedreigd De beide lege zullen te gelijkertijd Mandsjoerije ontimmin met uitzondering van het schiereiland Liaoting dat aan Japan in pacht overgaat Dadelijk na de ontraiming wordt Mandsjoerije aan China teraggegevan Rusland verbindt zich geen territoriale voordeelen of preferentieele en andere nitsinitesde concessies in Mandsjoerge te tehoaden De spoorweg in Mandsjoerije komt voor het zuidelijke deel in banden van Japan het noordeiyke blijft in handen van Rusland Beide mogendheden verbinden zich dien spoorweg alleen te exploiteeren ten bate van handel en ngverheid en in geen geval voor strategische doeleinden In deze bepaling is niet begrepen het deel van den spoorweg op het schiereiland Liaotong ge Door de ratificatie van dit tractaat wordt thans een einde gemaakt aan den oorlog die hoewel er wapenstilstand bestond feitelijk nog voortduurde en zelf gisteren nog aanleiding gaf tot het beletten van foarageeren in Mandsjoerije door de Japanners De beide regeeringen zullen nu weldra het tijdstip der ontraiming van Mandsjoerije moeten vaststellen Reuter seint nit Moskou dd 17 October Volgens een particulier bericht werden de personen die de bjjzetting van prina Troebetzkoi hadden bijgewoond toen ze weder naar de stad terug wilden keeren door politie an kozakken die de Kamennyi brug bezet hielden daarin verhinderd Het publiek wierp met steenen Daarop deden de kozakken een aanval met de blanke sabel en wondden een groot aantal personen Tien gekwetsten werden in de stedelpe ziekenhnizen opgenomen en vele lichtgewonden keerden naar hunne woningen terug Twintig personen werden gevangen genomen Reuter seint uit Tanger dd 17 Oct Te 4 nar in den namiddag kon msn zich in verbinding stellen met de gevangenen De vrijlating van Valiente den broeder van het hoofd die de officieren gevangen nam is gesteld als voorwaarde voor hun bevrijding Valiente werd gevangen genomen op bevel der Spaansche regeering en na dient de Spaansche regeering eerst toestemming te geven tot diens vrjiating alvorens de Moeren de officieren ontslaan Te Lindenberg in den kreits Beaskow men zgt Ik berustte in dat onvoorwaardelijke geloof in de eer en de rechtschapenheid van mgn zoon hetwelk ik nog niet kan denken dat misplaatst is geweest maar dat naar ik vrees mg verleid heeft om den plicht ta veronachtzamen om onderzoek te doen hetgeeh ik aan nw eigen welzjjn en aan mijn verhouding tot u verschuldigd was Ik ben nu hier om dit verzuim te herstellen de omstandigheden hebben mij geen andere keus gelaten Ik heb er als vader het hoogste belang bg en mgn eer als het hoofd van onze familie vordert van miJ dat ik wete welk ontzettend ongeluk het geweest is ik kan toch niet denken dat het wat anders zou geweest zijn dat mgn zoon bewusteloos op straat deed neervallen en hem later een ziekte op den hals haalde die zijn verstand en ziJn leven bedreigde Gg zjjt nu genoegzaam hersteld om opheldering daaromtrent te geven en ik maak alleen gebratk van miJn wettig gezag over mijn kinderen als ik u zt g dat Ik na alles moet weten Als gjj er bij blijft om te zwijgen dan moet er voor het vervolg oen verandering in onze woderzgdSche verhoudiag komen Ik ben gereed om betgdenia at te leggen papa I Ik verzoek a alleen om voorloopig te geloovent dat als ik zwaar tegen u gezondigd heb ik ook reeds zwaar voor die zonde geitioit ben geworden Ik vrees dat Storkow is gisteren door den Keizer die in gezelschap was van den vorst van Monaco hot nieuwe koninkluk Pinisiache luchtvaartkundige observatorium ingewp In antwoord op een begroeting door den minister van onderwgs hield de Keizer een toespraakje waarin hij gewaagde van de verdiensten van den vorst van Monaco voor de wetenschap in het algemeen en dejucbtscheepvaart in het bgzonder welke verdiensten hji met beter meende te kunnen oeren dan door den vorst bj deze gelegenheid do groote gouden medaille voor wetenschap te verleenen Vervolgens sprak prof Asmann de feestrede uit Hg gaf een overzicht van de ontwikkeling der luchtscheepvaart sprak over den stand van het tegenwoordige onderzoek en beschreef de wotenschappoljko hulpmiddelen van den waarnemiogspost Later bij de rondwandeling door het gebouw werden een aantal vliegers opgelaten Eon aantal geleerden nit binnen en buitenland officieren en andere ambtenaren woonden de plechtigheid bg In een Londensch blad vinden wjj nog vermeld dat op de vergadering van de Thames Conservancy do heer W Ivy zeide Verscheiden leden tnonen zich teleurgesteld dat 1 het verslag geen melding wordt gemankt van de groote verbeteringen in de havens van Rotterdam en Antwerpen maar dB deputatie heeft in die havens geen groote verbeteringen gezien Het Liverpool Journal of Commerce wijt een hoofdartikel aan het verslag over de havens van Rotterdam en Antwerpen in vergelijking met die van Londen Het blad hoopt voor Londen dat het verslag bet alt den dommel mag helpen Maar het komt er tegen op dat do staat daartoe zijn steun zou geren gelijk het verslag met Botterdam en Antwerpen als voorbeeld schijnt aan te bevelen Dat zou een schreeawend onrecht wezen tegenover de andore Engelsche havens Ook de spoorwegen kunnen niet belpen die hebben hun bandein vol om de mededinging van de trams het hoofd te bieden en zuchten onder de plaatselijke belastingen Londen zon zich tot verbetering van zDn haven tot de stad zelf moeten wenden of wat het Liverpoolsche blad nog beter vindt tot den eigen handel Voor de derde maal hoeft de Forte geweigerd don eisch der groote mogendheden tot goedkeuring der ingestelde internationale flnancieele controle voor Macedonië in te het onmogelgk is dat uw ergste voorgevoelens tt kannen voorbereid hebben De woorden die gg in uw ijlhoofdigheid gesproken hebt woorden die ik gehoord heb maar waarnaar ik u niet beoordeelen wil rechtvaardigden de ergste voorgevoelens Mijn ziekte heeft mij het moeielijkste gedeelte van een moeilijk werk bespaard papa I als zjj u voorbereid beeft op hetgeen ik u te belijden heb indien gij vermoedt Ik vermoed niet ik weet maar al te zeker dat gg mgn jongste zoon van wien ik vrjj wat beter dingen verwacht had in het geheim ik vrees in nog erger mate de schandelijkste verkeerdheden jran uw ouderen broeder nagevolgd hebt Mgn broeder I de verkeerdheden van mijn broeder van Rudolf de mgne I Ja van Rudolf Het is mgn laatste hoop dat gy nu ook Rudolfs openhartigheid znlt navolgen Neem nu een voorbeeld aan zgu goede eigenschappen gelijk gij dit reeds aan zijn verkeerde hoedanigheden gedaan hebt Mgn moed ontzonk mij geheel toen ik dit zeide Rudolfs voorbeeld I Rudolfs verkeerdheden I verkeerdheden van de onbedachtzame jeugd verkeet dheden waïrvM de schande in het oog der wereld niet levens De mogendheden z jn van meening dat bij het bestaande wanbeheer van de Turksche financiën slechts door bnitenlandscbe controle op de financiën van Macedonië een verbetering der toestanden kan worden verkregen Slechts de Sultan en de pasja s die over de belastingen door de Miicedonisché bevolking opgebracht de vrije beschikking hobbonr kunnen in dia meening niet deelen Op den 29en Aagustus weigerde de Porte dan ook toestemming te verleenen tot de invoering der door de mogendheden Voorgestelde fiuancieele controle m Macedonië Den 25en September deelden de gezanten aan do Porte mede dat de mogendheden bij hun eisch bleven volharden en dat do Engelsche Dnitsohe Fransche en Italiaansche gedelegeerden die voor de contrëlo op de financiën waren aangewezen op 1 October te Saloniki zouden aankomen In een nota van 30 September verklaarde de Porto opnieuw dat de instelling van de financieele controle overbodig is daar de 6anqae Ottomane op voldoende wjjzo in den flnancieelen dienst der provinciën voorziet Bovendien achtte de Sultan de instelling van een fiuancieele controle een ernstige inbrenk op zijn sonvereiae rechten en herinnerde hij dat de mogendheden zich herhaaldelijk verplicht hebben dié rechten te aniten eo te eerbiedigen Voordat de financieele gedelegeerden te Salonika aankwamen vertrok Hilmi pasja de inspecteurgeneraal vdof Macedonië van die plaats naar l eskjoeb dit was het gevolg van het bevol dit Kóhstantinopel om die gedelegeerden eenvoudig weg te negeeren niet te erkennen De godelegeerden gingen eveneens naar Ueskjoeb waar Hilmipasja weigerde bon te ontvangen Ook bet verzoek aan de Porte om do gedelegeerden de vrije hand te laten werd geweigerd En thans werd opnieuw de eisch om de financieele controle goed to keuren door de Porte afgewezen Verspreide Berichten DüITSCHLiSD In de tweede helft van Januari zullen de koning en koningin van Italië bij den kei zer te gast komen ter gelegenheid van diens zilveren bruiloft Waarschijnlijk komen er dan nog meer vorstelijke personen De in New York wooondo Oud Duitsche soldaten en oudstrijdars zullen den keizer als geschenk bij zju zilveren brailoft een zilvefen panchbowle staren Een Berlijnsch bankier heeft de bekende lang duurde gewone verkeerdheden die afteleggen waren en waarvoor do menseben genadig genoeg waren om er geen onherstelbare eerloosheid aan te verbinden I Hoe ver hoe ontzettend ver was het er af dat mgn vader het minste vermoeden koesterde van hetgeen er werkelijk plaats gehad had I Ik trachtte op zün laatste woorden doch de vrees voor de levenslange vernedering en droefheid waaraan mgn beli denis hem zon kunnen blootstellen daar hg lelfs niet het minste vermoeden van de waarheid had hield mijn mond gesloten Toen hij na een oogenblikkelijk stilzwijgen weder voortging was zijn toon ernstig en zijn blik die rechtstreeks op mg geslagen werd doordringend Een persoon Sherwin genaamd zeide hy is dagelijks naar n komen vragen In welke nauwe betrekking staat gg tot dien man die voor mg gtiheel een vreemdeling is dat hi zoo dikwijls hier aan huis komt als bij doet en naar n vraagt op zulk een gemeenzamen toon dat alle bedienden die hembijverschillende gelegenbeden opengedaan hebben daarover verwonderd waren f Wie is die mijnheer Sherwin f Woi ik vinolgd