Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1905

Gebruikt te ds de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorstlioningEztract Benig helpend en a doend mlddel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en siymhoeat bronchitis en alle borat en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAiK C Flieoiu T n 0 40 0 70 J Kon Stoomfabriek De Honingbloem yorkrggbaar bg Firma WOL VX Co Westhaven 198 Gouda A LATEIfSTBJjy Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te f oiiiii A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nieumrkerk a d IJeel A N vak ZESSEN Schoon hmen i Th TORKIN Boek op B v WIJK Ourfewa rr A SCUEElt öaa recA P W V EDE OudewaUr K va nta HEIJDEN Ie Reeuumk P v n SPKK MoereapeUe D 7 n STAR Waddingmeen Wed J HOLST Waddinqeveen M KOLKMAN Waddingeveen P A uk GROOT Oudemater k u lOmü Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER te Benschop WAARSCHIIWIIVG Laat D niet misleiden door AbdlJ Stroop Het klooster Sa c a Pott o 4ftfIübe8taat niat I Siroop vangeenerleiwaarde villa Falconieri bg Rome gekocht Hü wil ze den keizer cudeaa doen voor een Dait8cbe academie van scboone kansten Dit zijn eigen middelen heelt de keizer 60 000 Mark gegeven voor de nilgave van een gida der kunatmonnmenten in Dnitschland Te liindenberg is eergisteren in tegenvroordiglieid van den keizer een koninkljjk Pruisisch observatorium voor lucbtscheepvaan geopend Ambtelijk worden weer een heele serie van nederlagen van de Hottentotten in Dnitsch ZnidwestAfrika gemeld De overval van Scbuitdnlt wordt er echter nog altgd niet in bevestigd FlUÜKKUK Bg een feestmaal dat Zondag in de Voltaireclub te Bordeaux gegeven werd betoogde senator Deerais dat Fronkrijk wel den vrede begeerde maar hem niet voor den prijs der eer wilde koopen Senator Moris critiseerde de houding van Delcasné en zeide dat h er vertrouwen in stelde dat de heer Rouvier de tegenwoordige moeiel ke onderhandelingen tot een goed einde zou brengen EüCIELlllD De Londensche postzegelclnb zal het volgend jaar een groote internationale postzegeiten toonstelling boaden waarop de collecties van den prins van Wales en zijn zoon die hart8tochtel jke verzamelaars z jn ingebracht zullen worden BUSUND De soldaten die naar Finlund waren gezonden om den opstand te dempen worden weer teruggetrokken In een interview met een Verslaggever van de Monento heelt de bekende Poolsche schrijver Sienkiewicz verklaard dat Ouitscbland wel nooit zal willen toestaan dat aan Polen i jn onafhankelijk bestaan wordt teruggegeven Keizer Wilhelm zoo al zijn invloed aanwenden om dat voor lijn eigen land dreigend gevaar te voorkomen iTALIt De Franiehe zaakgelastigde in Rome heeft zich naar minister Titoni begeven om hem het leedwezen der Fransche regeering nit tedrukken voor het gebruik dat eon Parijsch blad van ziJn naam heeft gemaakt en hem de verontschuldiging aan te bieden voor de woorden die hem bö diezelfde gelegenheid in den mond zijn gelegd VerschrikkelUke nachteiyke TollerlDgen Do ondervinding van een inwoner van Cothen Jeukende benauwende dolmakende aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zij Ti niet veroorzaakt I Welk een doodsangst gedurende den dag Tevergeefs hebt giJ een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en toch bestaat er een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een Uwer landgenooten zegt De Heer W van RIJNSOEDER wonende te Cothen in Utrecht deelt ons mede Ik heb reeds veel aangewend om te worden genezen van een onaangenaam iets waaraan ik gedurende dertig jaren geleden heb n l droge uitwendige aamboien Ik heb hierdoor heel wat moeten doorstaan zopwel door de jenking nis door de pijn en wat ik hier ook voor gedaan had niets hielp D goodo berichten omtrent Foster s Zalf gaven miJ aanleiding hiervan een doosje te laten komen en ik kan U niet zeggen f ik meer verwonderd dan wel meer gelukkig was toen ik na tien dagen de zalf geregeld te hebben gebruikt volkomen van mijn ongelukkige kwaal genezen was Waar ik kan zal ik gaarne dit uitstekend geneesmiddel bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Verzeker Ü dat men U do échte Foster s Zalf geeft doieltde die de lieer RIJNSOEDER gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar bü de Heeren WOLFF en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisiel 4 F 175 voor één of F 10 voor zes doezen Slanken uit Sclioon i07e 1 XX Hoe geestelijke leiders misbruik kunnen I maken van hun invloed op oenvoudige zielen 1 daarvan werd mij dezer dagen een staaltje 1 onder do oogon gebracht door een bevriende 1 hand Ik dacht direct na het lezen gelukkig I dat wö van den Kuyperkoers verlost igu want dien kant zeilden wg anders ook al aardig uit In West Vlaanderen ligt ongeveer 4 uren van Gent een fabrieksplaats Thielt Daar is vóór een paar weken een man overleden die aleclita een bargeriyke begrateoit wenschte I I dus zonder den pastoor En nn volgt woordelijk wat de N R Ct er van verhaalt De bnrg meester aangehitst door den pastoor heeft zelf den dag en het uur der begrafenis vastgesteld verboden dat er een redevoering op het kerkhof zou worden uitgesproken en dat vrienden zich rond het graf zonden scharen Hg heeft zelfs den weg bepaald dien de lijkstoet nemen moest Clericale inwoners uloten hunne luiken bleven met godekten hoofde by den voorbijgang van het lijk namen eene beleedigende houding aan brachten een mestkar in een der straten door don burgervader aangewezen voor den Igkstoet de kar toevertrouwd aan een dronken kerel die als een bezetene danste Ben kapelaan plaatste een vuilnisbak voor z jn deur Dat men na dit alles nog beware dat wiJ aan het hoofd der beschaving staan I j Ziedaar de gevolgen van godsdiensthaat gekweekt onder een clericale regeering van 1884 af Want hoe absurd en schandelgk dit ook moge lijken verklaarbaar is het als men weet hoe heftig in België het openbaar onderwgs wordt aangevallen Daar hebben do clericale gemeentebesturen nog meermacht over de school dan hier Nn zj maken er dan ook een goed f gebruik van om de openbare scholen te ontvolken en de openbare onderwijzers nota bene ook katholieken te bezwadderen Het Belgische Blad Ons Woord bevat hierover de volgende raedodeeling Hoe klerikalen hot weten aan te leggen om eene offlcieele gemeenteschool te ontvolken In 1889 bezat eene kleine gemeente van het arrondissement Aalst oen eenige gemeenteschool De gemeenteraad destijds katholiek werd gedwongen een halponder j wijzer te benoemen Tn 1895 behalen de liberalen de meerderheid in den raad en do pastoor besluit een klooster te bouwen dat in 1897 ingehuldigd wordt De gemengde geraocnteachool te t 120 leerlingen en de middelen worden opgespoord om die te ontvolken Van op den stoel der waarheid Ij wordt het liberaal gemeentebestuur aangevallen De gemeonteonderwijzers worden eveneens bezwadderd Het gemeentebestuur valt bij de laatste verkiezing De adultenscbool die 60 leerl telt verlie t er een deel van en wordt afgeschaft 1 De hulponderwijzer van op den preeksto 1 I aan de kaak gesteld houdt het niet vol en neemt den ia November 1904 zijn ontslag Zos maanden zgn verloopen en ofschoon 1 de wet oplegt binnen da drie maanden in de 1 vervanging te voorzien wordt geen nieuwe 1 leerkracht benoemd Veel erger nog men 1 neemt de lessenaar uit de klas vaji den on slagen hulponderwijzer om ze in do kloosta bewaarschool te plaatsen 1 Nu meent ge misschien dat men hot daarbg 1 laat f Wel zeker I Ziehier de verder getroffen maatregelen 1 lo Het schoolhoofd wordt gedwongen de 1 leerlingen van zijn hulponderw zer bij zich I te nemen 1 2o Kinderen benedon de zes of boven de 1 veertien jaar mogen de gemeenteschool niet 1 meer bezoeken evenmin de leerlingen die 1 hun eerste kommunie moeten doen of die 1 worden uitgesteld 1 3o In de kloosterschool neemt men al o 1 leerlingen aan i maar men weigert de kleinen I zoo zij niet vergezeld zijn van hun grootere 1 broers of znsters 1 4o De kindoren wier ouders meer dan 1 10 fr parsoneele belastingen betalen moeten 1 in de geme nteschool por maand f 0 75 f I aan schoolgeld storten In het klooster wordt I kosteloos onderwgs verstrekt 5o Het leveren van schooibchoeften wordt aan den onderwijzer onttrokken maar de j gemeente vergeet meestal de bestellingen op tiJd te doen en brengt den onderwijzer in de onmogelijkheid behoorlijk onderwas te geve I Ziedaar I De school telt nog 25 tot 30 1 leeirlingen I Is het to verwonderen f 1 Beklagenswaardige onderwijzer maarb klagenswoardig land ook waar zulke elle I dige toestanden zich voordoen I Wordt het n duidelijk lezer dat deze I feiten verband houden met elkaar f Komt 1 hot u nog zoo absurd voor de begrafenis e 1 Thielt in een land waar de geestelijkheid 1 zoo de volksontwikkeling naar het leven I staat En denk nu eens terug aan de vier jare I die achter ons liggen Hoe driest staken de I kerkelijke leiders het hoofd niét op Hoe 1 brutaal wierpen zg zich in het gewoel van den stembusstrijd zelfs van den kansel 1 I O had ons gameentebestnur de macht er 1 ging niet één kind op de openbare schoo I En toch onder Knyper hebben zij vier jaren I lang de scboolkwestie slepende gehouden Eu 1 nog zijn wit niet aan bet begin van het einde I i Neen zjj moesten aangepakt worden mat 1 ijzeren hand zooals hot Bestuur van de I Krimpenorwaard het heelt gedaan in zake I de sluisdeuren Bevelen en daarmee ui 1 Zie ik heb Grenp nog nooit in een rol gezie I die hem beter paste dan toen hij de raad I vergadering van 28 Sept jl presideerde en l voorlas de missive van het bestnur van de i Krimpenerwaard en zich aldus uitdrukt De Voorzitter Aan de orde is een in gekomen missive van het bestuur van de Krimpenerwaard waarin de bevinding van de sluizen en de orders die zfj hebben gegeven De groote sluisdeuren daar weten de heeren genoeg van zijn in bewerking het loopt er nn in hoofdzaak over wat er meer bij komt n l het herstellen van de puntstnkken de pnntstnkkon van do groote deuren zgn in t bestek opgenomen maar nu moiten die van de kleine deuren ook De kleine deuren zjjn ook afgekeurd Nn die waren in trenrigen toestand dat kan iedereen zien Dan geven ze ten slotte op kleine verbeteringen in t ontsluiten der deuren met een windwerk Die kosten zullen niet groot zijn en zjjn geraamd op goed f 100 Ook was dat wenscheljjk en de sluiswachter heeft het meermalen gevraagd Men gebruikt dan geen haak meer maar een boom met raderen Vervolgens wordt ons opgelegd de kleine deuren door nieuwe te laten vervangen Nu hebben we onmiddellgk toen we die order mondeling kregen geïnformeerd om die oude groote deuren die nog goed van hout zgn te gebruiken om dat stel kleine deuren te maken maar daar waren de heeren van het dijksbestuur onmiddellijk tegen Het is ons gebleken en de aannemer en de architect zeiden dat ook dal bet moeilijk gaan zou en slecht werk zou zjjn door de gaten komt het slecht nit Vandaar dat we genoodzaakt zijn om twee nieuwe kleine deuren te laten maken Zoo moeten de heeren aangepakt worden anders krijg je d r geen lor van gedaan Het geldt uier de veiligheid togen t water Welnu do scholenbouw is een kwestie waar bot geldt de zedelijke veiligheid ook in dit opzicht raakt onze plaats berucht En deze duldt geen minnui langer uitstel Daaiom gedaan als het Bestnur van de Krimpenerwaard Beveltn JAN BAZUIN Gemengde Berichten Men meldt nit Venlo aan de Tel Li tegenstelling van andere jaren gingen de kermisdager van 8 tot en met 11 dezer in het naburige Blerick voorbg zonder dat het mes dienst had gedaan om de ontleedkonde op dozen of genen toe te passen Doch men had te vroeg geroepen t is er gelukkig kalm afgeloopen want de kermissen in Limburg hebben in den regel een nastaartje in den vorm van nakermis Zondag Het slechte weer leende er zich uitstekend toe om binnen te blijvon rjsp in de calé s het nodige te drinken waarvan het gevolg maar al te dikwijls is dat er ruzie ontstaat Dit was hier ook het oval Eerst hadden eenige personen twist in een calé waarbg het ge munt was op zekeren H B Het bleef evenwel bg woorden H B bleef in t café zitten en de anderen trokken af Toen het uur van sluiten daar was moest H B echter ook weg een zekere Langs uit Venlo ging met hem mede Nauwelgks waren ze eenige passen verder gegaan of L mgs kreeg van een persoon genaamd M die zich verdekt had opgesteld met een geopend mes een slag of een steek in den schouder zoodat hiJ neerviel Dit was voor dezen genoeg die zou hem niet meer hinderen De andere H B kwam er evenwel niet zoo goed langs Eene worstelpartg ontstond waarbij M aan H B een 8 tal steken waarbg twee vrij diep in den rug toebracht met een scherp zakmes Bijna bewusteloos werd B opgenomen en naar zijn woning gebracht waar later bleek dat de toestand hoogst ernstig was De wollen trui en het hemd dat in beslag werd genomen waren geheel doortrokken van bloed terwijl in do jas 8 gaten duidelijk zichtbaar waren M is thans nog voortvluchtig doch alle maatregelen tot inhechtenisneming zijn bereids genomen Do 13 jarige S Speelman Lzn te Hoogvliet waagde zich te dicht bg een op het land van den heer P Eenhoorn aldaar geplaatsten windmeter met het ongelukkig gevolg dat hg door den vangketting gegrepen OU tegen don motor dood gedrukt werd Te Heelsum gem Renkum heeft men getracht in de tijdelgk onbewoonde villa van freule van B in te breken Een glasruit van de hoofddeur is gebroken en men heeft vermoedelijk met een breekijzer de keukendeur opengebroken De dief is waarschijnlijk gestoord geworden daar er niets is ontvreemd In de stad Emmerik mogen de bewoners 2 K G vleesoh vrij uit Holland invoeren Met het oog op den heerschenden vleeschnood wordt thans moeite gedaan om den vrijen invoer op 4 KG te brengen In de maand September werden 1000 familiekaarten voor den vrijen invoer van I vleesch noodig uitgereikt Onlangs kreeg iemand een kist oit IndiS Op het cognossement stond vermeld dat de vracht ginds betaald was In blauwen stempeldruk stond er nl freight paid Dank nu eens aan een Nederlander zend nit een Nederlandscho kolonie met een Nederlandsche reederij de Botterdamsche Lloyd een kist naar een Nederlander in Nederland en de reederil zet op het cognossement dat verder in bet Nederlandsch is gesteld de mrdedeeling dat de vracht betaald is in het Engelsch Is het niet raar f Neerlandia Een nicht van den gedelegeerden commis saris van Japan op de tentoonstelling te Luik is thans winkeljuffrouw bg de firma P de Grnyter Haar broeder de heer Murakami is eigenaar van verscheiden winkelzaken in zgn land en wil alvorens naar Jap m terug te keeren de voornaam to plaatsen in Europa bezoeken om zich op de hoogte te stellen van den Europeeschen handel meer in het bijzonder van winkelnering winkelcontréle en winkeladministratie Te s Hertogenboach is nu zijn nicht mej Kama Susiki daartoe in de zaak der firma de öruyter werkzaam In den afgeloopen nacht is te Heemstede op onderscheidene plaatsen getracht in te brekei Een tweetal personen bracht eerst een bezoek aan de villa Zuidei hoek doch daar de bewoner ontwaakte bobben de inbrekers in der haast de vlucht genomen zonder eenigen buit Echter werd een damesschrijfbureau zoo goed als geheel vernield In de Korklaan bg oen winkelier werd iugebrokeu en de geldlade met inhoud meegenomen bij een caféhouder aldaar werd een glasruit verbrijzeld doch de caféliouder werd wakker ten gevolge waarvan zg ook hier hun slag niet konden slaan De tapper meent twee personen te hebben zien wegloepen Eindelijk werd ook bij Jan Koster op den Rijksstraatweg injebroken dodr het inslaan van een ruit in de dear geopend en de lade mot geld ook hier was t in een café meegenomen die gelukkig slechts een paar dubbeltjes bevatte Behring s middel tegen de tering Het Tijdschrift van Qeneosk schrijft Het groote feit van het Tuberculosecongres de aankondiging vaneen nieuw tnberculosemiddel door Bohring is reeds door de dagbladen meegedeeld Na zoovele voorafgaande teleurstellingen kan zulk een aankondiging bjj de geneeskundigen geen geestdrilt ja ternauwernood belangstelling wekken maar veeleer bezorgdheid dat alweer bij de lijdera en hun betrekkingen verwachtingen zullen ontstaan die misschieh opeen bittere ontgoocheling uitloopon en dat opnieuw het aanzien der geneeskunde zal moeten lijden cndor den indrnlc dat haar voormannen valscuo proleten blgken te zgn Men meldt nit Zaamslag In den bietentgd kunnen de arbeiders indien het weer meeloopt een mooi duitje verdienen De werklieden worden bij dezec arbeid per roede uitbetaald voor elke roedo gedolven bieten ontvangen zij 6 cent Een goed delver kan per dag wel 13 verdienen ja enkelen gaan nog daarboven Zoo heelt een arbeider in deze gemeente geholpen door zijn 12 jarig zoontje in één maand 28 werkdagen niet minder dan 1112 verdiend Bg de tramhalte Kuitaart gemeente Hon tenisse schrikten de voor een zwaar gevalden 1 bietenwagen staande paarden van een tram en sloegen op hol De voerman de ruim 20 jarige zoon van den landbouwer L de Zwarte viel onder een der wielen Hg was onmiddellijk dood De vijf gezinnen to Wageningen die in t voorjaar uit do woning werden gezet en gedurende don geheelen iomer in door henzelf opgeslagen hutten aan den openbaron weg kampeerden zgn van woningen voorzien onder borgstelling der gemeente voor de te betalen huurpenningen De bonw van nieuwe woningen voor deze gezinnen waartoe door den Raad besloten waa zal vermoedelgk niet Voor het voorjaar geschieden daar de Rijkssubsidie daarvoor tot dusver althana niet offieieal werd verleend De rechtbank te Rotterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak van den decoratenr wien door een Transvaalsch student was opgedragen bij de Kroningsteesten op te stellen en die betaling van hot restant zijner rekening had gevorderd Do vordering werd afgewezen voornamelijk op grond dat tegenover het beweren in da erkentenis van den opdrachtgever opgesloten dat hg namens een aantal Transvaaische studenten had gehandeld do decorateur niet had aangetoond dat de ander in privé gehandeld had De bewering van eischer dat gedaagde voor een niet erkende ver eeniging handelde zelf aansprakelijk as ging niet op omdat al had gedaagde erkent dat de opdracht was gegeven namens de vereenigbe Transvaalsche studenten daaruit nog niet volgde dat die studenten een vereeniging vormden in den zin der vet van De Pnttensche tjjdquaestie Het ongarief te Putten is opgeheven Partgen hebbon een accoord getroffen Het t dbedekkend plakkaat is van de klok aan het postkantoor verdwenen en een plaat onder de klok verteld nu der burgerjj dat deze den plaatseljjkon tgd vermeldt Het bord waarop de uren van buslichting enz staan aangekondigd wordt nu in dien zin gowgzigd dat plaatselgke tijd er vredig naait elkaar een plaasje zullen krggen Hbld Dit Wgk bg Hoosden meldt men In de nacht van Zaterdag op Zondag is ten huize van den oud smid de Bruin alhier een brniale inbraak met mishandeling gepleegd door twee personen Mot een beitel gestolen uiteen by do woning staande smodery is een ruit losgemaakt on er nitgenomen waardoor een dor daders binnen de woning is geklommen die daarna de huindeur van haar grendels heeft ontdaan en de andere heeft binnengelaten De daders zyn toen naar de slaapkamer van de B en diens zuster gegaan wolke laatste bg het openen der deur wakker werd en haar broeder wekte Een der inbrekers bleef in de deur staan de andere nam oen stoel en gaf daarmede de zuster van de B een paar slagen op het hoofd ook de B ontving een slag met den stoel in de bedstede Toen zyiio znsler door den inbreker bg de keel werd gegrepen viel de B den aanrander aan waarop beide inbrekers vertrokken Als oen der daders is pertinent herkend door de B en diens zuster de met groot verlof Zijnde huzaar J K alhier die echter na zijne ariestatie alles blglt ontkennen Zwaar geboeid is hg naar de gevangenis te s Hertogenbosch overgebracht President Booaevelt heeft volgens een telegram nit Washington de nitnoodiging van Rusland om deel te nomen aan een tweede vredes onfurentiB met hartelgke vreogdo aangenomen Volgens de Fctersburgsche correspondent van de Times zouden er plannen bestaan ten doel hebbende mogendheden tot stand te brengen dat de weg wordt gebaand tot varzekering eener wereld v rode Eeu grootsch plan voorwaar doch da verwezenigking er van Igkt ons nog verre Belangrijk is de goluksaankondiging van Samuel Heckscher senr in Hamburg welke zich in dit nommer van onze courant bevindt Dit huis heeft zich door zgn prompte en stilzwggende uitbetaling der hier en in don omtrek gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven dat wg al onze lezers aanbevelen do deze advertentie acht to geven Stadsnieuws GOUDA 18 October 1905 VERGADERINGvan denGEMEENTER 4 AD op Vrgdag 20 October 1905 s namiddags half twee uur Aan de orde De beuoemibg van een voorzitter en twee leden van het stemburau voor deverkiezing van een lid van den Raad voor het tweede kiesdistrict Het voorstel tot verhuur der woningWgk O No 650 In st No 96 De reclames tegen aanslagen in de plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 Voor de acte orde en vrge oefeningen gymnastiek slaagde heden te Rotterdam mej H Spruijt alhier Stolwuk 16 Oct Verledenweek Maandag werd hier de nieuw opgerichte landbouwcursns geopend met 21 leerlingen terwgl zich na dien tgd nog twee andere hebben aangemeld Die opening had plaats in tegenwoordigheid van het bestuur der afdeeling Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw De voorzitter dier afdeeling de heer Valkenier de Grove opende den cursus met eeoa rede waarin hg in de eerste plaats zgne vrpugdo er over betuigde dat hier een cursus kon worden opgericht en in de tweede plaats over het groot aantal leerlingen Dit wjst op een streven naar ontwikkeling der landbonwers naar eene vereoniging van theorie en practgk dat is naar het meer winstgevend maken van het bedrijf Hierna neemt de heer W Honkoop de leidor van den cursus het woord ten einde den hoorders doel en inrichting te verklaren en mogelgk misverstand dienaangaande weg te nemen Door voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe kennen en kunnen hand aan hand moeten gaan Daarna werd door den heer Honkoop de eerate les gegeven Waddisxvebi 16 Oct Da G W van dor Pot Remonstrantsch predikant alhier herdacht gisteren zgn 40 jarlge ambtsbediening Van alle kanten ontving do jubilaris blgken van belangstelling Stoffelgko blgken wenschte hg niet te ontvangen Hg verzocht de hiervoor bestemde gelden in t armenzakje te werpen Haastrecht 16 Oct Ds S de Vries predikant bjj de Qeref Gem alhier is beroepen te Purmerecd Rechtzaken Voor de Arrondissements Bechtbank te Rotterdam werd gisteren o a de volgende zaak behandeld t Was om een heining aangekomen Er waren woorden gevallen veel woorden Van het een kwam hot in het ander t WerJ vechten Want toen buurman de 59 jarige smid i h Do R s morgens zgn buurvrouw de weduwe P G Den Broeder met haar dochter eveneens zgn aandeel in de kosten van het onderhoud van de heining moeten bgdrageu t Werd een relletje dat afliep met een sisser Maar s middags barstte de bom Een paar woorden toen een sprong van bnnrman en moeder werd in den hals geknepen terwgl dochter werd getracteerd op slagen op het hoofd t Tooneel van den strgd was ergens in Gouda De zondaar heel fatsoenlgk uitziend mannetje wist zich niet veel te horinneron t Was in drift gegaan en buurvrouw had met een kaasmes gedreigd Geen kleinighoid Het vrouwtje als getuige gehoord ontkende dit en de president geloofde haar Het O M acbtto het niet noodig dat bekl voor dit feit met de gevangenis zon bbeten Maar betalen zou hg Eisch f 60 toote subïidiar 12 dagen hechtenis Daarna werd de volgende zaak bohandeld Do 46 jarige metselaar H W te Schoonhoven is niet mak wanneer hg een glaasje heelt gedronken Wegens verzet tegen den politieagent B C Van Donsolaar onderging zgn zoon reeds 14 dagen gevaugenisstral Op 30 Juli j l zwaaide W in gezelschap van zoonliel naar huis toen zg V Donselaar op zijn surveillance op het Hoold tegenkwamen Daar heb je nou dien smeerlap brulde papa togen den agent waarop de zoon heel vermanend had laten volgen Hou je mond nou maar laat die vent staan anders mot je ook voor hem de kast in En hy moet de kast in want het O M vroeg wegens eenvoudige beleediging 16 dagen gevangenisstraf iifloop veUing der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoedereu WOENSDAG 18 OCTOBER Ten overstaan van Notaris H GROENEN DAAL Perceel 1 opgehouden Perceel 2 en 3 kooper de Heer J SImonis te Gouda voor f2170 Posterljeu eo Telegraphic De titel van commies titulair der postergen en telegrafie ia toegekend te rekenen van 1 October 1906 aan do klerken der postergen en telegrafie M A J van Engers J H Schenk H H Fikkera en H van der Made met ingang van 16 November 1905 aan de klerken der postergen on telegrafie E Boschloo on H A von Lindern de telegrafisten J A Faber en A den Haan den klerk der postergen en telegrafie Q de Graaf de adspirantcommios mejuffrouw W J C Albers en den klerk der postergen en telegrafie J A Krgger Het telegraafradicaal ia toegekend aan de klerken der poatergen en telegrafie J A Salome en J F Habermann Benoemd 16 Oct tot adsiatent te Delft G J Boot thans kantoorknecht aldaar tot brievengaarder te Berkhout H Mol eo te KerkAvesaath 8 P C van Welg 1 Nov tot adsistent te Groningen de conducteur der brievenmalcn Iste klasse P J van Dgken te Almelo de benoeming van E Wierama tot brievengaarder te Oudebiltzgl zal ingaan 1 November in plaats van 1 October Geplaatst 1 Oct te Veghel do klerk der posterijoii en telegrafie 2de klasse B Mooi was met miiitieverlof 4 0ct te Amsterdam telegroafkantoor de klerk der poatergen en telegrafie 2de klasse A O Schobben was met militieverlof Vei plaatst 29 Sept de vrouwelijke klerk der postergen en telegrafie 1ste klasse C M P S Assio van Amsterdam telegraafkantoor naar Doorn 1 Oct de commies der postergen en telegrafie 4de klaase K T IJkema van bet telograafkontoor naar het postkantoor te Amsterdam de commiezentitulair der poatergen en telegrafie mejuffrouw M M Harger van Velsen naar Zaandam onder intrekking van hare verplaataing naar Druten on A T Leemans van Nijmegen bgpost en telegraafkantoor StraalmanBtraat naar Druten de klerken dor posteryen en telegrafie 2de klasse J H L Frijda van het bgpost en telegraafkantoor Kerkstraat naar het hoofdtelegraafkantoor en Klaas de Vries van iet hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Kerkstraat te Amsterdam 3 Oct do klerk der pottergen en telegrafie 2de klasse B H Bliudenbach van Amsterdam telegraafkantoor naar Zaandam 4 Oct de commies der postergen en telegrafie 3de klasse J S van Jochem van het hooldpostkantoor naar het bureel van den inspecteur to Amsterdam 16 Oct de commies der telegrafie Iste klasse M C Knyper van het hooldtelegraafkantoor naar het bypoat en telegraafkantoor Kerkstraat te Amsterdam de commiea der telegrafie 2de klasse G van Zwieten de Blom van het bypost en telegraafkantoor Hobbemastraat naar het hooldtelegraatkantoor te Rotterdam VRIJDAG 6 OCT L K H K StaatêUeningtn POBTDOAL Oblig 3o Serie fr 050 3 5 Obiig Se Serie Ir 2500 3 59 RosiASD Iwang Dombr Obligatien 4 96 Azm Japan Obligation 1899 4 74 74 ComiJBiA Geconsolideerde Bui tenlandache Schuld Rocepis L 100 IV 24V Hgpotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pan b Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtscbo Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand brieibank 4 99 lt Pandb Ned Scboeps Hypb 4 f 101 Bewgzon van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 EXPOSITIE der nieuwste modellen WINl MBMAHTELS COSTUMES B L O V S E S JÜPES en JVP0S8 ROBES en JAPONSTOFFMN met bgbehoorende Garneringen alsmede een groote keuze PELTElilJEN van de goedkoopste tot de beate soorten in scherp coBOurreerendo pryzen M inr j ff f ifffyys e f A Aanbevelend ADVERTENTIKN Heden overleed onze golleide Vader Behuwd en Grootvader de Woloeryaarde Heer WILLEM mm mmim in loven Emeritus Predikant in den ouderdom van 85 jaar s Gravonbage W H P MIRANDOLLE Weduwr van Vrouwe J L E Pop G C MIRANDOLLE L E MIRANDOLLE BEOKiHOFr en kinderen Gouda J F MIRANDOLLE O S MIEANDOLLE MiEANDOLLE en kinderen s Graveqhage C F L MIRANDOLLE G M MIRANDOLLE Vos S Gravenhags 17 October 1905 van Spegkatraat 123 Bttoektn kumiên niet wordn afgewacht Eenige en aigemeene konniageving V Heden overleed te s öravenhage in den ouderdom van 85 jaren na eene korte ongesteldheid onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer W H MIRANDOLLE Em Predikant J F MIRANDOLLE 6 S MIRANDOLLE MlRASDOLLE 17 October 1905 Eenige en aigemeene kenniettevimg Verzoeke van rouwbeklag verschoond te biyven ERFHÜIS De Notaria H GBOMNENDAAL te Gouda zal op Maandag 30 October 190S des mcrgena 10 uur precies aan de Bonwmanawoning F No 21 in don Bloemendaal by Gouda in het openbaar verkoopen oin contant geld 22 Ka lfdrag8zido en 2 Vaarkoeien een ZEUG met Biggen eon goed ooderhouden inventaris van BODW EN lELKGEREEDSGHAPPBN waaronder eerate soort Teakhouten Weikuipen en Kansvaten 2 Kaaspersen voor het persen van Edaramer kaas Wriugtobben 2 Pekelbakken Kaastafels eene party Edammer vaten en Koppen Zinken en Teakhouten Vaten voor Gondsche kaas j eeo Tilbury eo Arrehtulg en hetgeen vorder ton verkoop zal worden aangeboden Te zien a morgens v66r den verkoop tti