Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1905

Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Ooedgekaard bg Kon Beslait van 30 Juni 1897 Staatsblad No 169 Voor de verkiezing in District II op WOENSUAG 25 OCTOBER a 8 wordt den Kiezers met den meesten aandrang aanbevolen de Heer W BOKllOVEl No 0856 Maandag 83 October 1005 44ste Jaarg ng HI LL llii m iigPT f l Illi I I II I iiii U li f II GOrMHË COVBANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken B t Bettuur Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Voorz Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Vice VtorxiUer C J C HOOGENDIJK 1 StcntarU H E VAN DER ROER 2 Setretant Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 6 uur C VAN VEEN Az PmningmMtUr F HERMAN Fz H A 0 BRINKMAN J VERGEER O A VAN DEE WANT Telefoon 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No S ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd k was zeer ziek maar ben thans geheel genezen dank zij de Sanguinose Leu onderetaande verklaring Ik kan naar waarheid Terklar D dat de Sangainose ray van het Krootete nnt is goweeet in een toestand van nitpntting en zwakte Wel meer dan 30 flesichen staalwijn had ik gebraikt en meer dan 1000 Btaalpillen alles tonder encces Hyn geneeabeer zeide ik begrijp i t dat n dit niet helpt n hebt toch geen kwaal en geen ziekte het is enkel zwakte I Ten einde raad ben ik met de Sanguinose begonnen en heb 12 fleaschen gebruikt ik ben er geheel door genezen Mijn dokter was er verbaasd over Dankbaarheid dwingt mij dit openlijk bekend te maken M BOUWMEESTER Jacobaatraat 168 I m Haag VïBDOtlW Sanguinose is beslist het beste middel in al zulke ge vallen Hoofdpijn zwakte algemeene verslappingstoestttnden gebrek aan eetlust gebrek aan kracht duizeligheid slapeloosheid moedeloosheid pyn in den rug pijn aan de nieren oververmoeidheid kortom alle verschijnselen en gevolgen van bloedarmoede n zenuwzwakte worden stelfig en afdoende verdreven door de Sanguinose In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan dnnrt een flacon tien dagen en kost U de bohandoling slechts 12 of 15 ets per dag Itat ii goedkooper Oan eenig dergeiyk mldOel PriJB per fl i 1 60 6 fl l 8 12 fl l 15 Te Gonda btj WOLFF en Co Westhaven N V I II1 Si Co Fabrik Den Haa X GROOTE GELD LOTERIJ gewaarborgd door den Staat HAMBC RG Mark 600 000 wonloa in hot K ff P ffoval nis hoogste prljB m ili3 groüte aoor deit Staat gowaarborgde geldloterij aan gobodoii Gespociftoord eohtor 300000 200000 100000 60000 50000 45000 40000 35000 30000 20000 15000 10000 5000 3000 3000 1000 300 169 15453 rék 200 144 111 100 78 45 21 Wij doen nograaalB uitdrukkelijk opmerken dat do Hamburger lotory ondor toezicht vru den Staat is en Aat date tovoiis voor de gewonnen pryeon waarborgt Men getievo derhuWe deze lotery niet te verwiasolen met een of ander privaiit oudenieming wanrvoor oeno dusdnnige Eekerheid niet beitagt Deze grooto geld loterij is geauthoriaeerd door den Staat fiatnbUI die daarvoor waarborgt met jn gansoho vermogen Deze loterij bestaat uit 88 000 loten waarvan 43 695 mei prijzen moeten worden go trokken Buitendien wordt er over 8 grOOtO eXtra premlëa beslist Het to taal bedrag dat in deze lotery uitgebot wordt beloopt zioli op Mark 8 320 485 De inrichting dozer loterij is zoo gunstig dat over 1 alle 48 fl95 prtjaen en de 8 premién onvoorwaardelijk in de 7 op elkander volgende klassen beslist wordt 1 1 1 2 3 1 3 1 2 7 1 11 31 83 127 417 577 25983 premie tan Mark jiremio van Mark van Mark pr i u vTBn Mark preien Tan Mark m na Mnrik prii n Tan Mtrk TaiJliwk prijnn Tan Mark prüica Tin Uuk Taa iittk prüun Tan Mark prijnn Tan Mark prijien TBu Mark Iffyien ran Man prljacn van Mark pr ieu Tan Mark priJKen Tau Mark De hoogste pryzen kunnen ev bedragen in de Ie klas Mark 60 000 in de 2e kl Mk Si OOO in de kl Mk 60 000 in do 4e kl Mk 66 000 ia do Be 1 klas Mark 70 000 en in de 6o klas Mark 80 000 terwijl in de 7e voornaamste klas de hoogste prys in het guostigste geval Af ark 600 000 bedragen kau OoBpecificeord echter worden Mk 800 000 800 000 100 000 enz enz getrokken De firma aan don voet dezer neemt de vrijheid hierdopr het geëerd publiek uit te noodigen aan deze groote 1 geldloterij deel te nemen Bij de commissies gelieve moa liet bedrag te voegon hetzij in banknoten of wat het gomakkelykst is per i buitenlandsche postwissel Ook poatzegela worden in betaling aangenomen 1 geheel orlgineollot Fl 3 60 ots 1 half 1 7B 1 Tierde 90 De iuleggolden der volgende klassen aUmede de pryzen on vonlore bijzondorhoden zyn uit het officióole plan te herzien Ieder deelnemer ontvangt de van het Staatsvapeo voomiono origiuoele loten alsmede het officieele trekkingsplau dat alle bijzonderheden bevat Nft afloop van elke trekking wonlt aan dep geinteres seerde de ook met bet wapen van den Staat prekende 1 officieele lyat der uitgebotte nummers en prigzen eveneens toegezonden De uitbetaling der gewonnen prijzen geschiedt naar 1 luide van hot plan prompt onder de garantie van den Btaat f Loten die men niet wêoscht te behouden nemen wy terug tegen vergoeding van het daarvoor ontvangen bedrag mits deze voor de trekking geretoumeenl zyn Wg verzoeken beleefd ona do besteUïngoa zoo spoedig mogelijk te laten toekomen in elk geval echter voor den 31 October 1905 VALENTIN C Hoofd Kollekteurs te S A lv£BTJI3 3 Desverlangd wordt het plan bij voorbaat gratis toegezonden Gouda Drak ra A BIONEUAN Zs IIITBESTEDING Dgkgraal en Hoogheemraden van DeltLASD mede namens Dgkgraat en Hoogheemraden van ScHiELAiTD en van Rijnland Bullen op DONDERDAG 3 NOVEMBER 1906 des voormiddag ten 10 unr in bet Getneenlandshui te Delft nitbesteden het Vierjarig onderhoud VAIf DEN Wierikker fPriiisendijk en aanboorigheden loopende van de Wierikkerschans aan den Rijndgk onder degameente Bodegraven tot aan da IJselhonI aan den IJseldgk onder de gemeente Hekeudorp volgens Bestek No 89 Bestekken zgn verkrijgbaar ad f 0 25 ter Secretarie van Delfland te Dellt Inlicbtingen worden verstrekt door den Ingenieur van Delfland te Dellt en den opzichter C ZAAL Az te Bodegraven Met Cadeaux en Verlotingen TeöOllDA Wijdstraat 157 Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korboendars Beevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prjjzen Fanklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTIELINO Poelier 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 lijn voorhanden de nieuwste modellen GAiSORNAMENTKlV GasgloeiiiohlbraDders Ras Elect Branders Ballons enz K KALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze glflvrUè geëmailleerde BDISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEN mm 6AS0VK1 GÜPBNUIZÜN KOOKAPPARATEN WaBdcomrorei Salon Gastaiel es en verder alles wat tot bet vak behoort Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Oas ater en Spreekboizèn I I KaaslianMaren Een uitstekend ingevoerd haaoelsagent teMiddelburg zoekt de Vertegenwoordiging eener Ie Klasse firma in BOEIIKNKAAS voor de Provincie Zeeland Franco oHerten worden ingewacht onder Motto Kaan a h Grand Hotel Langedelft te Middelburg NOORD Rrabanlsfh Schoen en Laarzenmagaziji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heoren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Sterke Schoollaarzen Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repAratlën en aangemeten werk Wto ejker a dalekt Glkei Cacau l ostraogsn C ield ao na vele prcefoemiDgair ia 4e del j m Mi osder den naam daa intvindars Dr MlohEbeUs varvaardigi op de beste machines in hot wnaldbttroemde étabbUseeiaent van Gebr £ SMV wertd te Keulen eladw SrlüicliMiUf Bikel Cacao in Tierbrnten biuaw De £ ifail OKw ia mei mdk gskoett eeae aaiigenauie gezonde inik vmr 4Êr elpsch gehraik een a 2 ttiailifdi vw t poeder Twr een kap ClwotStie Ak geneeakncbtige dnnk bQ genl diarrhee aWiiits met water t fAmEaa Verkrijgbaar bij d nnmniili B Tl Apotbekars ns TIM o 0 0i PriJB Seneraalvartqgmwoardigtr iand Julius MaSenkMl imnterdain Kalvestiaat lAl Verkrijgbaar in flesschen ao ets 7S et en 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Zet óp het merk ASKBBI F AD RICHTER i Co Rotterdam Te Gouda bij O LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Mtafe iiiliim I ta aaktolylui o iH n i m i l wnr Wm m m TDonl dajBis tn lOadttMlWMmil il to AvpiMiilr fn C ft miNr k e IntMIr M Hia Mk iDii Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD AfschafElug van tienden Met belangstelling heeft men zeker vooral in landbouwkringen uit de onlangs gehouden troonrede vernomen dat de nieuwe regeering zich voorstelt stappen te doen om te geraken tot g e h e e I e afschaffing van tienden Geheele afschaffing dat wil dus zeggen dat het aloude recht van tiendhcffing het recht op een zeker deel der vruchten van eens anders land zal ophouden een door de Nederlandsche wet erkende en beschermde vermogensvorm te zijn Ook nu reeds is onze wetgeving er op uit dat recht te doen verdwijnen en waarlijk niet zonder grond Overblijfsel uit oude tijden toen het wellicht niet zoo schadelijk werkte is het met onze huidige rechtsopvattingen volkomen in strijd en staat het vaak eene gezonde ontwikkeling van het landbouwbedrijf in den weg Zonder eenige vergoeding of inspanning zijnerzijds toch wordt de tiendheffer verrijkt door de vermeerderende opbrengst der tiendplichtige landen en de eigenaar van deze moet het gedoogen dat een ander dan hij gaat strijken met een deel der vruchten van zijn arbeid en vlijt Dat daardoor menig eigenaar van zulk land nalaat het meest voordeelige of geschikte gewas te verbouwen omdat daarvan tiend verscliuldigd zou zijn of eene wenschelijke verbetering van zijn grond of van zijn bedrijf niet onderneemt daar hij daarvan toch niet het volle genot zal liebben is niet alleen voor hem maar ook voor t algemeen een belangrijke schade Daarom opent dan ook reeds de bestaande wetgeving aan den tiendplichtige eenen weg om zich van zijn last te bevrijden door de afkoopbaarstelling der tienden volgens de bepalingen der wet vati 12 April 1872 Stbl nr 25 Die wet heeft eenige maar toch lang FEU ILLETOX liUU 1 91 Met een bezwaard hart en vochtige oogen keek ik de mnrpn in de rondte Daar in dien hoek was de laken deur die naar de bibliotheek leidde Hoe dikwtjls hadden RudoK en ik toen wil nog kinderen waren nieuwsgierig door dieatllde dsnr gekeken om te zien wat mijn vader toch in zgn studeerkamer deed en ons verwonderd dat hij zooveel brieven te schrijven en zooveel boeken te leze had Wat waren beiden verschrikt A toen hij ons op zekeren dag ontdekte en itreng berispte Wat waren wiJ een oogen blik later gelukkig toen wiJ hem vergiltenis hadden gevraagd en wj weder naar de bibliotheek wfirden teruggezonden met een groot prentenboek om te kijken tot een bew e dat het ons beiden vergeven was t Daar stond het hooge onderwetsohe mahoniehouten kastje voor het raam met denleHdei groeten geïllustreerden foliant over Hebreenwsche oudheden die daarop lag waarm Clara en ik jaren geleden somtgds eens mochten kgken op Zondagmiddagen hetgeen daa een heel teest waa en dien wy niet afdoende verbetering gebracht zeker sedert liare inwerkingtreding zijn tienden van een kapitaalswaarde van meer dan 9 millioen afgekocht maar volgens een matige en bij gebreke aan volledige gegevens ongetwijfeld te lage schatting hebben de thans nog bestaande tiendrechten een kapitaalswaarde van ver over de 20 millioen gulden Verschillende oorzaken hebben een ruiraeren afkoop verliinderd en wel voornamelijk de op zich zelf wel billijke bepaling dat blokticndcn alleen in Inm gelieel afkoopbaar zijn waarbij dus medewerking der eigenaars van alle in het blok gelegen beste landen een vereischte is en de moeilijkheid waarin zich vaak de tiendplichtige bevindt om het ter voldoeni j der afkoopsom benoodigde kapitaal te v krijgen Van de bestaande wet is dus il deze geen radicale verbetering te wachten Dat ziet blijkens de troonrede de tegenwoordige Regeering in m dat is ook ingezien door eene commissie die op verzoek van het Nederlandsch Landhouwcomit6 het vraagstuk der tiendafschaffing heeft onderzocht en als resultaat van dat undei zoek een wetsontwerp met memorie van toelichting en bijbehoorende besclieiden heeft openbaar gemaakt waaraan de hier gebruikte gegevens ontleend zijn Verwacht mag zeker worden dat de arbeid dier commissie den grondslag zal vormen van de in uitzicht gestelde nieuwe wettelijke maatregelen tot afschaffing van het tiendrecht en het is daarom van belang de door haar gevcmden oplohsing van het vraagstuk in hoofdtrekken te vermelden Voorop dan staat dat iedere op het oogeulilil van de inwerkingtreding der ontworpen wet nog bestaande tiendplichtigheid wordt opgeheven en vervangen door een grondrente te voldoen aan het Rijk dat zijnerzijds schadeloos stelt dengene wiens recht van tiendhefliiig is vervallen Een vast jaarlijks te voldoen bedrag treedt dus in de plaats der voormalige wisselvallige uitkeering en de gewezen tiendheffer ontvangt een afkoopsom altjjd bekeken en weder bekeken met nooit eindigend genoegen terwijl wiJ met elkander op twee stoelen stonden om bij de dikke geelklenrige bladen te kunnen komen en ze met onze eigene handen te kunnen omtlaan En daar in de ruimte tusscben twee boekenkasten stond nog de oude schrijflessenaar met zyn tal van schniflaadjes en op den klamp daarboven de oude Franscbe klok die vroeger aan mijn moeder toebehoord bad en die ieder nnr zoo lielelijk en vroolijk speelde Het was bij die tafel dat Rudolf en ik mgn vader altyd vaarwel zeiden als wy na de vacantie weder naar school gingen en ons zakgeld kregen dat ons een oogenblik voordat wij vertrokken uit een van de kleine laadjes gegeven werd Bg die plaats ook placht Clara toen een liet blozend kindje ons deftig op te wachten met haar pop op den arm om ons voor het laatst goeden dag te zeggen en ons te vragen om spoedig terug te komen en dan nooit meer weg te gaan Ik keerde mg om en keek haastig naar het raam want znlke herinneringen als die kamer in mg verlevendigde waren meer dan ik kon uitstaan Buiten in het kleine tuintje saisden de weinige onvolgroeide tengere boompjes even lustig in de lucht alsof de wind die ze bewoog regelrecht aver eene open ruimte Waarom zoo zal men zeggen wordt do vervangende grondrente niet aan dezen toegekend De reden is dat die grondrente in zeer vele gevallen zoo gering zal zijn dat de inningskosten voor een particulier onevenredig hoog zouden worden een bezwaar dat niet geldt voor den Staat die het bedrag der rente op het aanslagbillet der grondbelasting wel afzonderlijk zal vermelden doch tegelijk met deze kan innen Die nieuwe grondrente zal door betaling van het vijf en twintigvoud van haar beiag kunnen afgekocht worden itvoerig en zorgvuldig zijn voorts in heq ontwerp geregeld de wijze van vaststeling van grondrente en schadeloosstelling een vooral bij de zoogen slapende en novale tienden hoogst moeilijk onderwer en de beslissing der verschillende rechtsvragen die bij de uitvoering van den ontworpen maatregel zullen kunnen rijzen Voortreifelijk en vernuftig zijn al die bepalingen uiterst gelukkig mag de omzetting in grondrente genoemd worden en toch is met dat al nog niet de grootste lof aan den arbeid der commissie gebracht Dien verdient zij voor de beginselen waarop zij baar ontwerp doet steunen Het eerste beginsel is dat waar een vermogensvorm schadelijk blijkt te zijn voor het algemeen welzijn en bestaande maatregelen om daaraan een einde te maken niet afdoende bevonden worden het ingrijpen van den wetgever gerechtvaardigd is on wel niet enkel zoo dat hij zijn steun verleent aan belanghebbenden om zich zelf te helpen maar zoo noodig ook door zelfstandig en eenzijdig regelend optreden Onaantastbaarheid dus van eigendomsrechten alleen binnen de grenzen door bet algemeen 1 Tiendrecht slaapt wanneer op den plichtigen grond geen tiendpliclitige vruchten worden geteeld Novaal heet tiendredit dat eerst zal ontstaan als nog niet ontgonnen land voor bebouwing geschikt zal zijn gemaakt ol over de kabbelende oppervlakte van een meer kwam In de verte maar toch hoorbaar klonk bet woelige gedruisch van een breede straat die luide middagstem van Londen vroolgk in mgn oor Nog dichter hg in een straat die naast bet buis liep lieten zich de schelle tonen van een orgel hoeren het instrument speelde zQn vroolgken wals een wals waarop ik in de balzaal zoo menigmaal gedanst had Welke spottende herinneringen daar binnen welke spottende klanken daarbuiten om zulk een belgdenis als ik nu al te leggen bad iu te leiden en te vergezellen De eene minuut na de andere verliep met onverbiddelgke sneiiieid en nog verbrak ik het slilzwggen niet Mgn oogen wendden zich angstig en langzaam naar mgn vader Hy keek nog steeds van mg af en wasnog steeds bezig met het opensngden der boeken die voor hem lagen Zelfs by dat onbeduidende werk verrieden zich da hevigegemoedsbewegingen die hg trachtte te verbergen duideiyk Zgn hand gewoonlgk zoovast beefde blgkbaar en het vouwbeen gingal sneller door de bladen been als wilde hlgeen enkele letter lezen Ik geloof dat hy voelde dat ik naar hem keek want hy hield eensklaps met zgn bezigheid op wendde lichtot mg en sprak belang getrokken niet maar in dien zin dat het recht van den eenling moet wijken voor dat der gemeenschap die zijn goed voor hare doeleinden noodig heeft onteigening ten algemeenen nutte doch ook dan wanneer de geheele aard en strekking van een vermogensrecht met de belangen der gemeenschap in strijd komt I et tweede beginsel zou men kunnbn uitdrukken door de stelling dat opheffing van recht gepaard moet gaan met schadevergoeding Het is niet de schuld des tiendhcffers dat zijn wettig bestaand recht voor het algemeen schadelijk blijkt te werken en daarom komt hem vergoeding toe voor zijn rpchtsverlies Nu op zoo menig gebied de Staat geroepen wordt in de maatschappelijke enrechtsverhoudingen in te grijpen is hetvan groot belang die twee beginselendoor gezaghebbende mannen te zien gehuldigd V D VËRG4fiM6VllNDEII iEMBENTEIiyD VRIJDAG 20 OCTOBER 1905 Vervolg Na heropening wordt medegedeeld dat devolgende beslissingen zgn genomen Woonplaats Namen Aanslag A 59 F Himmelreich l 800 forens ge A Cl J C L V Busch f 7000 Handhavfén A 90 G P öubbi 1 600 Royeeren A 92 Pb Cats 12500 1 2000 A 102 J H HolB 11500 Handhaven A lUa G H Korte t 1100 f 900 A 124 J S Vetter t 800 Handtóven A 132 C van Leeuwen 1 1000 f 800 B 22 F J M Kennen l 4500 1 4000 fl 34 H J Bik 1 1800 f 1500 C 39 I Oata f 3000 1 2000 C 58 8 E Cats l 2200 1 2000 O 78 F 8 Sparnaaij Jr 1 3000 handhaven C 84a J M Noordoman I 900 I 600 C 86a C de Borst f 700 handhaven C 104a W J Vijg l 600 roijeerfu C 166 Wed Ruiter Waller f 1500 f 1200 C 176 A Puinsteen f 500 rojjeeren C 186a A van der Harg 1 700 t 600 C 186a P A van der Harg f 700 1 600 C 201 A W Roes 1 6000 1 4500 C 213 J van der Laan 2500 handhaven D 8a P L Hessing 1 1000 f 800 Ik heb besloten om aan u den tyd over te laten waarop gy wilt beginnen te spreken zeide hy en van dat besluit wcnsch ik niet af te gaan ik verzoek u alleen er aan te denken dat iedere minuulvan uitstel de pyniyke onzekerheid vermeerdert waarin ik my om uwentwil bevind Hy sloeg de boeken die voor hem lagen weder open terwgl hy er op zachter en koeler toon bgvoegde Als Rudolf in uw plaats geweest was zou hy al vroeger gesproken hebben RudoK en het voorbeeld van Rudolf mg weder voorgehouden I ik kon nu niet langer bigven zwygen De misslagen van RudoK ten opzichte van u en ten opzichte van zjn familie zyn niet van denzelfden aard als de myne papa begon ik Ik heb zgn gebreken niet nagevolgd ik heb gehandeld zooals hg niet zou gehandeld hebben En toch bet gevolg van myn dwaling zal in uw oogen veel vernederender en zeKs onteerender zyn dan bet gevolg van eenige dwaling van RudoK Toen ik het woord onleerend uitsprak keek hy rh eensklaps vlak in het gezicht Zgn oogen vestigden zich ernstig op mg en de veelbeteekenende roode blos kwam op zyn bleeke wangen Wordt vtrwlgd