Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1905

Vrijdag 27 October 1005 i o 0860 44ste Jaarsfans Wie beslist een solide Kaekel of ¥ iilliaiir wenscM vervoege zich bij P ROND Pz Zeageslraal G 9192 M i juist over de Waagbrug Zijne magazijnen zijn ruim voorzien van echte Amerikaan1 sclie Vulkachels Jaarsma s Vulliaarden Godins uitdraai Kacliels I eigengemaakte Kacliels Tegelplaten Yulemmers enz ALLES ÜITSLÜITEHD SOLIDE KWAUTEIT ftouBSCHE mm m IS ienwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TciedM n S9 ADVERTENTIEN worden gépLtaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiine Inzending van Advertentiën tot 1 utir des midd TOttnn Xa 89 De üifgave dezer Courant geschiedt dagrelijk met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noniniers V IJ F C £ N T K N AANBETgaiBND I P ROND P DIENSTBODE Wegen t lear telllng tegen November eone DIKSSTBOÜE ge r gd al Meid Alleen in een klein bnrgergeiln Loon f 100 wMchgeld l 26 Adre Hondlns tra t 1 Oravenhage Temtond TEE OVERNAME AANGEBODEN een in Tolle werking ïönde Spekslagerij B i 6 Varken per week met ol londer hnl op yoordeelige conditiën Br fr onder No 518 aan de Boekh J WALTMAN Jr te Delft Openbare Vrijwilli ge Ver kooping De Sotnrl H OBOBlfUynAAL te Gouda ia voornemen op Vrijdag 7 Oeiober 190H hg in el en op Vrljiiau i November lOOS bö nfelag telken de morgen ft onr te StolwUk op het Dorp ton hnlio van den Heer ö STOPPELENHURQ tn het openbaar te vetlen en verkoojien Onder Stolwijk SE SOÜWmSWONINS gütockcnd C No M met HUOIBEKO BCHUIJB WEI HOOI en BOUWLAND WEO en WATEEINO gelegen in Benedenkerk Benederbeul en in Koolwijk amen groot 22 BEKTiBBX 90 AIIEJi 98 mWMS In bnnr bU den Heer Coriis Blosk het land tot 1 November 1905 en de gebouwen au rJ tot 1 Mei 1 06 voor I UOO jaar In perceelen en massa s Aanvaarding het land b de toew jting en de gebouwen bj de betaling der kooppenBingen onder gaatanddoening der nog loopendo buur Betaaldag der kooppeoningen 4 Januari 1900 Orondlaiten 1 81 02 Dijkgeld t 3 25 per H A en Polderlasten I i 0 per H A Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notari OEOENENDAAL U Gouda Westhaven B 175 ten wiens kantore do kadastrale kaart en verdere etnkken ter Iniage liggen en van 1 18 October 1905 koiteloo notitiën der t vellen pereeelen verkrijgbaar liJn SQMETiiTjWSGBMOEfiEr Ie AB0NNE IENT8 VOORSTELLING Dondenhm 28 Oclübcr 1905 HET ROTTERDAHSCB TÜONEELGEZELSCBAP Directeur P D VAN EUSUEN MISS HOBBS Blijipel in 4 bedrijven Aanvang S uur fff Gewone bepalingen en prijien Onnavolgbaar yn thans door nieuw gevonden toepa ingeü ome IH mUecert gMehiUnrde fmrtrellen felntitre HogHerU Z8 geven kracht en diepte dio namaker niet kunnen bereiken Men overtulge ich geen imitatie Toor de kifl te ontvangen Gein Prüsconrant met oen aantal ongevraagde geluigachriflen nHê op aanvraag Boxtel B hOOAKKTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bJ wien modell n t basiohUgen ttn Gouda Druk t b A BBIMCirAM 4 2 Ceoen$P rzekerind l11aat$cl appii maatfcbapptliik Kapitaal v N cH nil I I OOO OM atrzckcrd Bttfr ruim nllllo N Il r nHin l t mnM Grootste Sorteering Nieutvste Dessins BARETS ei PETTEN BIJ € AREL KROPMAl Gebruikt teed de WERELDBBROBMDB Superior Druiven BorsÜioniagExtract Kleiweg 1 GOUDA Benig helpend en a Io n t middal tegen verkoudheid astma keelptin kink en slijmhoest bronchitis en alle borst n longaandoauingen Negen maal met Goud bdcroond Banige labrikanten H N VAN SCHAIK C üiï n Wi 7 Kon Stoomlabriek 7 7 P W V KDK OuinmUr K Ti HbUDEN te S Lmi M J P KASTELBIN roUhrMk rdom D BIKKBR te tf op nrAAllWrilUWIte Laat D niet mitleiden door v Mü p Het I UoTTtfr 1 gyo Mt l Uat n i t 4aa Siroop van geenerlel waarde AMERTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentte ll i e vm A BRlMIUliN 4 BOON Openbare Yerkooplng TE GOUDA A op MAANDAG 30O0T0BER 1905 des voormiddags ey oren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN ViH No 1 Een onlangs gedeeltelgk vernieowd goed onderhouden op besten stand staand Woon en Winkelliuis waarin sedert vele jaren met gnnstig gevolg een Brood en Banketbakkerij 1 uitgeoefend staande en liggende aan de Wjjdstraat wijk A No 43 te Qouda en lulks met de daarbU zjjnde nieuwe Winkelen Bakkerij Inventaris Het Huis van Oas en Waterleiding en vele gemakken voonien bevat Winkel en Bakkerij 3 Kamers 2 Alcoven en Zolder Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen No 2 Een goed onderbonden van Ga en Waterleiding en vele gemakken vo9rzien WOONHUIS met BOVENWONING TIMMEEMANSWERKPLAATS ERVEN en GROND aaa de 8t Anthoniestraat wjjk Q No 115 te Gouda Kadaster Seétie C Nes 755 en 2372 groot 1 Are 84 Centiaren In dit perceel is sedert jaren met gunstig gevolg de Timmermansiaak uitgeoelend Te aanvaarden b de betaling der Kooppenningen Betaaldag der Kooppenningen 30 November 1905 En No S Een goed onderbonden HUIS en ERF waarin WATH on VÜÜRNEEING In d Lendototeeg te Goud w k M No 205 Verhnurd bJ de week voor i 2 Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen De pereeelen ign te betiehtigon de laatste drie werkdagen vóór de velling van 1 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inliclitii ea geett Notaria KOEMAN voornoemd Zenuw en Haagflijders vorlt ait overtuiging ri e w rko ihe holp ia doi nood het boek uubevoleii Na ontvaagit van adjM per briefkaart worJt dit boekje fr P iJPoJ SS BLOKPOKL Boekh aaltDomnwl KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van QOUDA brengen ter openbare kennis dal afschrilt van het prucei verbaal betrelfende de stemming ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad ii aangeplakt in den Korten üroenendaal alsmede dat gclgk afschrift op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergoltgd alwaar daatvan inzage kan wjfden genomen op lederen werkdag van des vporniiddnga lü tot des namiddags 1 uur GOUDA den 26 Octolur 1905 BurgemecMer en WelUoniiors voornoemd K L MAKTENH De Secretaris RROÖWEK Ki MSCiKVI G iKUlCHIINdFN WFLKI C KVAAR i CHADE Or HJNDBR KUNNKN VfifiOORZAKEN BURGEMEESTKR en WKTHÜUUKRS v iu GOUDA Gezien art 8 der HlNDKRWETi Doen te weten Üat ïij vergunning hebben verleend aan J Rond en iijne rechtverkrijgende tot tiet oprichten eencr smeden m een pakhuis achter het perceel aan de Uuoj straHt wgk A no iot kadahtraat bekend aeciie C nob 7 en 15 GOUDA den 26 October 1905 Burgemeester en Wnhouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris ROUWKR BultenInHfiseli Uverzicbl Reuter seint uit Petersburg dd 25 Oct Bj de onluhten van gisteren te Jekaterinoslaw werden 15 personen gedood en 27 gewond De stakende arbeiders van de ijzergieterijen te Brjansk wierpen bamkadcn op van stukken ijzor Bg het gevtchl met de troepen vielen aan beide zjlden doodtn en gewonden Heden werden te Brjansk de rerhlbank de banken on de iiotaricele bnroani gesloten Volgens het Petersbnrgsche Telegraafagentschap deed de minister van het vorkoer Chilkof den Tsaar het voorstel dat do ka binetsraod onder voorzitterschap van den FEV I LLETO m immi f M Zoo was de bladzgde die aan miJn moeder loegewgd was omgeven met viooltjes waarvan zg zooveel hield vouial bg de laatste treurige regelen die het bericht van haar dood behelsden Langzaam en zwijgend doorbladerde mjjn vader dat boek hetwelk hg na den bgbel het meest vereerde totdat hji aan do voorlaatste beschrevene bladzgde kwam de bladzgde waarvan ik uit do plaatsing wist dat mgn naam er op stond Bovenaan was een miniatnurportret van mij toen ik nog een kind was opgeplakt Daaronder stonden de datum mgner geboorte en mgn namen de school en de akademie waar ik mgn opleiding genoten had en de stand die ik gekozen had Daaronder was een groote witte rnimte opengelaten voor de opteekening van verdere byzonderheden Op deze bladiSde was de blik mgns vaders nu gevestigd Nog tprak hg geen woord nog stond dSBk akelige kalmte op zjjn gelaal te lezen Ue tonen van het orgel deden zich niet meer booran doch de boomeo laUden erea be Tsaar gister bijeen zonde komen ten einde een besluit te nemen in zake do staking te Moskou De Keizer kenrde de bijeenkomst der ministers goed maar verklaarde dat graa Witte in Zijn plaats het voorzitterschap zon waarnemen De correspondent van de Kolii Zig seinde gisteren over do vergadering in de i elersburgsche hoogeschool Er namen meer dan 1 5 000 arbeiders van allerlei slag deel aan Mannel gke en vronweiyke studenten spoorwfgbeambten en telegraflslcn waren in verschillende collfgozalen en op de binnenplaats boern Tegen middernacht hield n arbeider een fanatieke toespraak Wu staan zeide lii vlak voor het uitbreken van de omwenteling Tot de algemeeno werkstaking is besl ten Onzo hoogste plicht is in hel tegenwoordige ougen blik om alle ambtenaren de gendarmerie en de politie te vermoorden de openbare gebouwen iu de lucht te laten vliegen Do toehoorders barstten in dolzinnige toejuichingen los Er was geen politie b j tegenwoordig Ook aan het Nikolnj station moeten tezelfdermd duizenden bijoen zjjn geweest en oprourigo red voeiingen hebben aangehoord zoo heftig uls men zicli muar voorstellen kan Morgen Woensdag om 7 uur s ochtends is er een vergadering van arbeiders spoorwegheanibten enz aan den slagboom van Newski belegd Daarin zal voorgesteld worden van morgen af aan liet gelieele spoorwegverkeer van en naar Petersburg stil te zetten Tegen morgenavond is een nieuwe vergadering van stakers in de hoogeschool hüeengeroepon Elk oogenblik kan men verwachten dat do postdienst tot stilstand komt Niet alleen verwacht men in Kusland dat eindelyk een kabinet een homogeen kabinet onder leiding van een minisler prosi dontsamcnttellor lal tot stand kooien de No oje Wremga meldt dat binnenkort ook een besluit tot uitbreiding der rechten van de Uossoedarstwennaja Doema zal worden uitgevaardigd Dit is te begrupen waar het gerucht vaster vorm aanneemt dal graaf Witte als mi nisterpresident zal optreden dat dus do invloed van dezen ond rainister overwegend zgn zal in bet nieuwe kabinet En welke plannen welke denkbeelden graaf Witte heeft is thans weer gebleken uit de verkla hagelgk en het geluid van rgtnigcn in de verte klonk vrolgker dan ooit in mgn oor Eenige kinderen waren in den tuin van een naburig huis aan het spelen Toen hun stemmen tot ons doordrongen zoo lustig zoo helder zoo gelukkig slechts een andere toon van het danklied aan God dat de boomen in de zomerlucht zongen zag ik myn vader lerwgl hg nog naar do bladzgde die voor hem lag keek zgn bevende handen op mgn portret leggen als wilde hg het niet meer zien Daarop begon hg te spreken doch zonder op te kyken en meer alsof bg tot zichzelveu dan wel tot mg sprak Zgn slem anders helder en vriondelgk van toon was nu zoo zwaar en schor door de gedwongen kalmte waarmede hg sprak dat zg als die van een vreemde klonk Ik ben hier dezen morgen gekomen 100 begon bg voorbereid om te boeren van mialagen en ongelukken die my het hart zouden pijnigen die ik misschieji nimmer zou kunnen vergeten al was ik enk bereid en besloten om ze te vergeven Doch ik ben er niet op voorbereid geweest om te boeren dat een onnitsprekelgke schande aan ds mgnen berokkend is door mgn eigen kind Ik heb daarvoor geen woorden van verwgt of veroordeeling het verwgt en de traf ign reed gekomen op hem De tchande ringen die htl aflegde b i hel bezoek aan de delegatie der spoorwegamblenaren Deze ambtenaren houden thans t Petersburg een congres en besloten afgevaardigden te zenden naar minister Witte en minister t hilkof om hunne grieven en eischen medo te doelen De minister van verkeersmiddelen was ijfe niet te Petersburg teroggokeerd De niinister Witto ontving de depntatio en sprak baar toe Hg wee er op dat er onder de eiachen van de spoorwegambtenaren zgn die niet ingewilligd kunnen worden voor t oogenblik omdat zg van te verre strekking zjjn Daaronder rokent Witte hel verzoek tot bgeenroeping eener constitneerende vergadering en tot invoering van hol alge meen kiesrecht Tegen dit laatste had Willo het bezwaar dal hi l den rijken te voel overwicht geven zou daar deze de gelegenheid zullen hebbon stemmen to koopen Bovendien achtte hg de invoering van algemoni kiesrecht geen werkelgko behoefte voor de spoorwegamblenaren Maar graaf Witte verklaarde zich een krachtig voorstander van do meest uitgubreide vrglieid vrijheid van vereeniging en vergadering vrgheid dor drukpers in het algemeen van vrgheid op elk gebied en boffindieu een tegenstander van onderdrukkinti en van bloedvergieten De o verklaring van graaf Wltto is van groot lt lang vooral waar men in hem den toekomstigen minister president en minister van binnunlandsche zaken iet in Uuslaud Do Temps meldt dat een der secretarissen van de arbeidsbeurs te Algiers een boistheeld voorstellende de republiek heeft vernield onder den uitroep wH hebben too o futisch niet noodig Daarop nam hg een Franscho vlag en die verscheurde hg en daar trapte hg op Zgn collega s leden der vakvereenigingen juichten den secretaris toe schrijft de Temps on het voorval had plaats in tegenwoordigheid van eonige ambtenaren der gemeentelijke secretarie van Algiers De aanleiding tot deze daad is geweest do sluiting van boogor hand van de arboidsbeurs mgns zoons bezoedelt het geboorterecbt van zgn broeder en komt op het hoofd zyns vader neer Zelfs de naam zijner zuster Hg hield bevendo op Toen hy voortging stotterde hy en liet zyn hoofd hangen Ik zeg het nogmaals gg zgt te diep gezonken dan dal ik n kan veroordeolen doch ik heb een plicht te vervullen ten opzichte van mgn beide afwezige kinderen en Ik heb een laatste woord tot o te zeggen als ik aan dien plicht voldaan h4 0p deze bladzgde toen hy op defamiliegeschiedenis wee werd zgn loon strenger op deze bladzyde is achter het laatst opgeschrevene een ledige ruimte gelaten om de verdere gebeuilenisaen van uw leven opleteekenon Als ik n dan nog voor mgn zoon erkende als ik uw tegenwoordigheid en de tegenwoordigheid van mijn dochter in hetzelfde hui voor mogeiyk hield zou bier zulk een herinnering geschreven moeten worden als nog nooit een enkele bladzgde van dit boek bezoedeld heeft hier zouden al de schande van uw huwelgk en van de gevolgen daarvan vermeld moeten worden om al het vroegere dat oobevelkt Is te schandvlekken en al wat nog volgen zal te bezoedelen Dat zal niet gebeuren Ik heb geen hoop ol vertrouwen meer op u Ik ken u nu ilecbts als een vgand van mg en van mgn buis het is spotteroy en huichelarij om n mijn te verbloemen Dat zgn nu de tot eenheid gekomen socialisten t Wat denken de radicalen en de radicaal soelalisten wel over hun oude bondgonooten van het blok f In hoeverre zullen deze partijen geneigd zjjn concessies te doen ten aanzien van het vaderland het individueel bezit en het republikeinsche beginsel vraagt de Temps Reuter seint uit Madrid dd 95 Oct Aan het diner door president Ijoubet aan Z M Koning Alphonsus aangeboden hield de president de volgende toespraak Sire ik dank U U dat u de nltnoodldiging wel hebt willen aannemen dia ik uit nnnm van in n land tot U M heb gericht ik dank U M dat u mjj de gelegenheid hebt geschonken uw mooie leger te bawonderen De revue van hedenmorgen toont dat Uwe Majestail reobt heeft trolsch te zgn op Uwe troepen en dat het Spaanscho volk in zgn liefde voor den vrede geruit kan vertrouwen op lyo iudrukwekkande legermacht Daarom hel ik van ganscher harte m jn glas op tor Uwer eer en die van het Spaanscho leger De Koning antwoordde Mijnheer de President mal bet meeste genoegen verneem Ik uwe woorden die opnieuw de bevestiging zgn van de gevoelens van groote achting en warme vriendscbaji onder wier invloed bet hart van onze beide volken klopt Terecht zegt OJj dat de vrede tuischen de volkeren het hoogste waarnaar de vooruitgang der menschhrid stnieft thans al op een vasten grondslag berust op de gewapende macht on hoe machtiger elka natie Is des te meer zal de algemeeno vrede verzekerd z n Hot Spaanscho lager dat bg de gehouden revue bl jk gaf wat hot is en welke waarde het heeft werd juist op zgn eervolle waarde geschat in het oordeel door u uitgesproken daarvoor dank ik u uit naam van dat leger Uw oordeel heelt te meer waarde voor my daar ik de onvergankelijke herinnering bewaar aan do zeer schitterende wyze waarop mg het h ransche leger werd voorgesteld in het kamp van Chllons by de revue van Vincennes Ik hef myn glat op Ier eere van den president en verzoek n het uwe op to heffen ter eere van de legers dor bevriende natie en te hopen dat zg onder den indruk hunner vaderlandslievende gevoelens zich steeds mogen laten leiden door bon vroeger n roem die zich In lolko schiltorendo bindzdden In de wereldgeschiedenis vereeuwigd hoedt ZQpn te noemen bet is een beleediginmoor Clara en zelfs voor Kudolf om aan Aals aan mgn kind te denken Uit dit gedenkschrift moet gii verwgdord voor immer v rwyderd worden Gave Ood dal ik het beurde uit myn geheugen kon wisscbel evenals ik hel blad uit dit boek scheur II Terwijl hg sprak deed de oude Franscha klok zich hoeren en speelde hetzelfde vroo Igke wysje waarnaar mijn moeder mij m vroegeren tijd in haar kamer zoo dikwgl had laten luisteren Ds schelle klank daarvan vermengde zich akelig met het doordringende geluid toen mijn vader uil het boek dat voor hem lag de geheelo bladzgde waarop myn naam geschreven was rukte en deze nog verder in stukken scheurde en ze op den gronl wierp Nadat hy het boek weder dichtgedaan had stond hg eensklaps op Zgn wangen werden nogmaals met een blos overlogen en toen hij weder sprak werd zgn stem al luider en luider bg elk woord dat over zQu lippen kwam Het scheen alsof hg nog wankelde in zgn beeluit om mg te verzaken in zgn toorn de geestkracht zocht die lig als hg kalmer geweest was toch misschien niet zou verkregen hebben Wordt eenolgd