Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1905

Zaterdag 28 October 1005 So Ö861 448te Jaargang ti Gebruikt eteedi de WBBELDB8BOEMDE Superio DraiTen BorsÜio ingEztract COURANT JSienwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IXefMi Na M ADVERTENTIEN wonlen gepl wLst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd reletean S De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1J25 franco per l 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F V K N T E N SIcmppoeder WOLVV dl € o Wi ülbaven 19H Hum om ir po lseo ten flesch 4IIIII bcsie Astje Dta kan je sivonds ror f nur je Jaoijr NOORD Itrikulsfk Srkoen ro l anenau tiljii KLKIWE i E 30 tegenover de Kleiwegeteeg ONTVANGEN alle soorten Ueeren Dameaen Kinder WINTERARTIKELEN Me Schoolbnen OftmlMDeo enz en Aanbevelend G SMITS Alle rejiaratiën en aangemeten verk DRACHEN QUELLt KOST SLECHTS 15 CT PER LITERFIESCH IS OPWEKKEND TERWIJL VEflMEHCD MET WIJN LIMONADE OF MELK DIT EEN ZEER FUNE DRANK GEEFT NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar b M M BELONJE Jr öonda tn het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Duurt B 13 TELKK 117 i n voorhanden de nieuwste modellen Gugloelllclitbrtnders üas Elecirt llranücrs Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenae gtftvr o geémailleerde mnSBOUDEUJKE ARTIKBLEN dengdiaam en lindeiyk KOOKAPPARATEN WaDdcomforrn Salon Ga$lat iy s en vorder allee wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOU AanleRïer van Gas Water en SpreekbnUen Verkrijgbaar in flesechen SO et Tfl ot en i l S bij H H Apothekers en Drogisten IM op het merk ASKURI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gooda by C LUtlER Apotheker Harkt en bij WOLKF i Co Westhaven 198 M inanl dunN Ml XkidirMlMiiiwMh Eenig helpend en a k end middel tegen verkondheid astma keelpün kink en eljimhocst bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r naeaai vai M 4 7 l Kon Stoomtabriek De Boningbtoem VerkrjJBbaar bij firma WOLWF éb Co W rthav ii l9fi Göuda A LATEy rBAJV Kleiweg B loO Gouda t H VAN MILU Veenrtal B 126 te m ia A BOUMAN Moordrecht PINK8K Ninaêrkerkad Uut A N t ZE8ti N ScAoonAotim J Tn TOKKEN Hoti op H t WUK Oudmirr A 8CUEEK MJ r P W f BDE OudtudUr K ta dm HEIJDE V l Reuwijk P r o SPfcK MotreaptlU l T D STAK Waddmmem Wed i HOLST Waddin mm M KOLKMAN Wttddingnm P A u GitOOT OitdemUtr A o JONOH Oi i i a J P KASTELEIN PoUhrotktrdam D BIKKER Ie Benxkop V aml sTSanetn Paulo AbdiHtiss Afi ni t Iu Siroop van geenerlel waarde Ui iw iF iii i mi Doo OflflMafa Bl f m H Minb ot n Mal Bf Plptoi M Oeiid Balirowdt miina l rOCnC i k1 uu ii un ntluM tUchu PRAePARATEN VAN Mu ïö5HaS wiwrtrklnj n riekteo k l koorti h jgevlij plJHerlecltii nnuvDOoi n OUIMA t AROCHE FEBl kw Un T n Krifcchen leeftMd mt Vnkn gl r in lUtan t 1 00 en L FiL al r r or oeil iii er t rkeliil eaiiet m TUI neet rdf ik aeek nik ClKCI V amU j Iclmtenn twdtüen en klleraehtlfe eeUIUn leee i ie b k Al eneeeluxJibe drenk bij etoornleeen 1 epUererlertMloriiiMn dljrrtié ook vo r aljellntni e kleine Unrteren l nii per lm S Kgr ƒ 1 70 1 M KgiyO OO 1 K T 0 6a Cliemlicb M AllreilSlror SpecUuü eoor Kli dem ediii in xmm i H K O M luleere HnLCIRaUllfcCr K ojio H Kgi ƒ 0 91 Asthma Cigaretten rX Ti liiS S rTSra dowjei O BO en S II Tamarinde Bonbons E2Si IS rcSS 5 7 S rSi TOO kinderen U ljicn Ie Tinulaill BonboM ru KRA PELIHT HOLM Ul n4n k 11 U dur lie om Yoor hel kind l t rl ljk en de imeek Mnfimin i Pnjt per dooqe aSO en a 0 Salmiak Pastilles tts 1 aa s £a iüiji m sUJinoplowMfuI tn TtrHCliMnd middel t U Q flMchiei vwrhnj gtaMr Prij ƒ 0 80 p r flwch K MgriMf m mtÊÊÊTtip nr mm Man wwmrammm rmmr Itmr Hl Me e KRAEPEUEN HOLM Hoüeveran Her ZEIST U Ji OlMU Mii Sier Uw huis in den winter Uwen tnin 7oor de lente met IIAARLGIHMGR BLOKMBOLLG Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij ranco door Nederland voor fl 3 75 ranco door Dnitsehtand en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen ot 40 voor potten ol 50 voor den tnin oJ eene eot leeUo voor ée ttaatmr van 150 st voor 45 potten o eene eotteeUe voor don tmim van 250 st o eene eoUeeUe voor IcatÊur em tui van 240 st ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tnipen narzissen croons scillas sneenwklokjes etc Onze Reclamecollecties kasten franco door Nederland 8 2 75 door België en Dnitsch land II 3 onze Elite collecties door Nederland fl 6 25 door Belgi en Dnitschland fl 6 50 Ryk geilinstreerde prijsl st met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de knitnur bevattende grooto Catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktablissemenl aHuis ter Duin NOORDWIJK BIJ HAARLEM iSa Patent H Stollen MaUM MttnURa OBunrium riutma Dm av amt Bt tg rw4M tel Mm n wmMMM MTtMMM W uka MeMi OT iMiOOWr mam ohmtfm H mtUm w ne C Mr Mt f iiiliii in ia tmm tutr nttt If Wh ADVMTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het AdverlenUe BareaH vu A BHINKNAN ZOON Zaal K iins ii in Sociëteit ONS GENOEGEN ZOMBAQ 29 OCTOBER een enkele voorstelling door het Amsterdamsch Tooneelg eüelschap ean het Bueee stuk Mottige Jaim Tooneelspel nit het Hollandsch Matrozenleven in 6 bedrijven 2 aldeelingen van Wemmens Boning door U Spree VERDEELING DER BEDRIJVEN Eerste Afdeeling DE MOTTIGE I Ie bedrijf De verloving van Janna Recht doorZee 2e Verwoest gelnlt 3e Dronken Janna Tweede Afd HET PLEEGKIND v d MATROOS 4e bedrijf De Mottige en zifn pleegkind 5e Onderzoek naar het vadersch 6e Gewroken I Prijzen der plaatsen Ie Rang f 1 3e Rang f 060 3e Rang tot een beperkt aantal A 3G et Leden gewone rednctie BUREAU 7 OÜR AANVANG 8 ütlH Plaatsen van al heden te bespreken Heden ontvangen eene nienwe zending Eau de Vichy Aanbevelend SLOT£EAKER G Wl idktir zyn wü da Iflhto filkel Cacau te untrangen IMaot tfeateld o na vele pcuüfinetningen ia dec naadal gekomen ondei dot UMn dea intriBdara Dr HiohaelU varTM d op da beat machines in het wetaMk roMsde MehMiaaenwot ren OatM 8t DW rofc t Kaclen llKlw Ap VQXt i sXLf BikeI Cacao n vierkaaten bossea OsM Bikkt Oacw ia met melk gsko A t eeM aangename gazon drank v or da j lljkscb gebruik een A i thmlipds aa t piBder vaor een kop QmcJ a Ss Ala genaeakracWigB drank bQ aval Taa diarrbee alau met water t ab r i ilkiiii Verkrijgbaar by d vootoaasnilt K HApeUiakara ds ï Vt Id TTSST Rfl ïssT r G n iaalvtrteg awoaxllg foar Ifadv hmd IlllkM MtMlM Imotsrdam Kalvcstnat IM en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de labriek van Firma H 8ARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpaunem te kroon Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KRDUFF VAN Blommesteins Inkt s I rocfonderlindehjk de BESTT er volkomen ON SCHADtLUr APELDOORNHOLLAND Ooada Drnk rtB A BRINKMAN AZi Uuitenlafldscti Ovcrzicbl Petersborg 26 Oct Reuter In den namiddag werden de winkels in de wyk Wassiliewskrostuf snel gesloten doch terwyl de blinden voor de ramen geplaatst werden begonnen de onlusten reeds Verschillende winkels werden geplunderd De Audrejefsky markt is gesloten De troepen zgn npgertepen De straten zgn vol werklieden de politie gaat langs de straten en geeft aan de dworniks portiers en de winkeliers bevel de deuren onmiddellgk te sluiten Petersburg 26 Oct Reuter Volgens oen bericht uit betrouwbare bron ziJn hedenmorgen aan hot Finscho station twee wagons vol bommen aangekomen Toen de politie kwam om er beslag op te leggen waren ze gelost Sinds 6 uur hedenavond is het tramverkoer gestaakt Petersburg 26 Oct Reuter Bi keizerlgk besluit mede onderteekend door grootvorst Wtadimir zgn de troepen van het garnizoen van Petersburg gesteld ondor de bevelen an generaal Tropol Petersburg 26 Oct Renter De ministerraad besloot in de zitting van gisteren defliiiliet tot instelling van een minister kabinet De eerste minister zal den titel president voeren en het recht hebben candidnten voor het ambt van minister voor te dragen behalve voor de ambten van ministers van buitenlandsche zaken oorlog marine en van het bot Warschau 26 Oct Reuter Gewapende benden deden een inval in de courantendrukkergen vernielden de vormen en trachtten het drukken te beletten De Kocryer Warszawski verscheen desniettemin alhoewel heel wat later dan gewoonlgk De andere groote bladen kwamen in het geheel niet uit De prgzen voor levensmiddelen stggen hier en in Lodz belangrgk er dreigt gebrek aan kolen te komen do toestand is in booge mate gespannen Morgen begint de algemeene werkstaking op alle fabrieken Te Pabianiec zgn ernstige onlusten nitgebarsten De troepen losten salvo s waardoor een aantal personen gewond werd Bijzonderheden ontbreken tot dusverre Reuter seint nit Petersburg dd 26 Oct De arbeiders van de admiraliteitswerkplaatsen de ambtenaren van de hoofddirectie der Staatsspoorwegen van het Zemstwobestnur FEVILLETOX Ml 95 Welnu dan zeide hg wg behandelen elkander als vreemden Og zijt de zoon van ngnheer Shernin niet de mgne Gg zgt de echtgenoot van zgn dochter geen lid van Dgn familie Sta op evenals ik wg behooren met elkander niet langer in dezelfde kamer te zgn Schryt hg legde pen en papier voor mg neder schrgl hier neder dat gg u verbindt ik zal middelen weten te vinden om n aan nw schriftelijke verbintenis getrouw te doen blijven om u met haar voor aw heele leven nit dezen omtrek te verwijderen ec zeil met al nw medeplichtigen het stilzwijgen te bewaren Schrgl wat gij wilt ik ben bereid om veel te betalen voor nw afweidgheid nw geheimhouding en t aannemen van een anderen naam dan dien gg onteerd hebt Mgn God I dat ik moet leven om te onderhandelen over de geheimhouding van de schande mgner familie om dat te moeten doen mat n I Ik had tot daaierre naar hem geluisterd londer een enkel woord te m oen gunste te ipttktn dooh deie laitita woorden nood van het Pelersbnrgsche bestuur staken De 249te divisie is aangukomen ter versterking van het garnizoen In do universiteit bad beden een door 20 000 personen uit alle standen bezochte voiksvergudering plaats die tot in den nacht voortduurde Op do binnenplaats spraken de leiders van do gewelddadige actie en drongen ir op aan door geweld van wapenen den toestand te verbeteren De gedeoltelgke stakingen die tot dusverre hadden plaats gevonden beweerden ze hadden zich ontwikkeld tot een algemeenen opstand van het Knssisclie volk Deze algemeene opstand was de revolutie Terwyl deze toespraken werden gehouden werden sociaal democratische proclamaties uitgedeeld Een heden uitgevaardigd regeeringsbevel verbiedt het houden van volksvergadoriiigen in inrichtingen van hooger onderngs Do werkstaking in Rusland breidt zich ujt en mot verbazende snelheid Op b ua alle spoorweglijnen is het verkeer gestremd IJe Engelsehe gezant kon gisteren Petersburg niet verlaten en moet het vertrek van een stoomboot afwachtoe om naar Engeland te kunnen gaan Te Wirbalten is officieel bekend gemaakt dat daar voorloopig geen treinen meer ólt Petersburg te wachten ziJn De handelsbedienden de ingenieurs van alle ondernemitigen fabriekep en constructie bureaux de post en telegraafamblenareri d npothokerH en wie weet welko werkers nog meer volgen het voorbeeld van de spoorwegambtenaren Hnn aller eitichen zi n van politieken aard er is te lang gewacht met het toestaan van de rechten en vrgheden die nu al gernimen tyd werden gevraagd In het adres door de spoorwegambtecaren aan graaf Witte overhandigd staat het duidelijk te lezen De eischen van alle klassen van werklieden moeten worden geregeld door de wetten die mot den wil en de medewerking van het volk worden gegeven en door geheel Rusland zgn goedgekeurd Er is nog slechts één oplossing onniiddeliyke afkondiging van politieke waarborgen reebten en vrijheden en bijeenrooping van een constitueerende vergadering door het algemeene directe kiesrecht gekozen Het land moet behoed worden voor een gewapende revolutie er mag niet opnieuw bloed gestort worden Het volk heeft genoeg bloed geofferd in Mandsjoerge en in alle steden dorpen vlekken van Rusland Het was op dit adres dat graat Witte het zaakten mg er toe Iets van zgn hoogmoed vertoonde zich in mgn hart tegen de bitterheid zgner verachting Ik hief myn hoofd op en ontmoette zgn blik voor het eerst wierp de schrgtgcreedscbappen van mg weg en verliet mijn plaats aan de tafel Hoe nn riep hg Wilt gy n honden alsof gg my niet verstaan hebt P Het is omdat ik o verstaan heb dat ik wegga Ik heb nw toorn verdiend en mg zonder tegenspreken onderworpen aan al wat deze mg kon opleggen Al gg in myn gedrag ten opzichte van n geen verzachting voor mgn misdrgf ziet als gy de schande en de beleediging my aangedaan niet koitt beschouwen met droefheid ofschoon met medelgden gepaard dan heb ik dunkt mg het recht om te verzoeken dat uw verachting zich niet In woorden lucht geve en dat aw laatste woorden tot my geen beleedigingen behelzen Beleedigingen f staat het aan a om na hetgeen er voorgevallen is dat woord uit te spreken op den toon waarop gy het haar doet Ik zeg n nogmaals ik dring op een Bchriltelgke verbintenis aan evengoed als ik dit ten opzichte ven een vreemde doen zou ik wil haar hebben voordal gg dit vertrek verlaat Alles en meer deti alles wat die ver nedereade Terblnteolf zou kunnen bevatteo gisteren door ons medegedeelde antwoord gaf H i is voor het toestaan van vrgheden tegen geweld en bloedvergieten maar hg verklaarde tevens het bgeenrocpon van een countilneerende vergadering onmogelgk te achten en eveneens de invoering van algemeen kiesrecht Maar hierin ligt juist het zwaartepunt van de eischen Het Russische volk heeft zoo genoeg van de willekeur der ambtenaren en der autocratie het heeft zoo genoeg van beloofde verbeteringen die niet worden ingevoerd on zoo zy al worden afgekondigd niet uitgevoerd worden dat het thans en met kracht er op aandringt om zelf deel te hebben aan de wetgeving Uit klinkt door in het antwoord dat een der gedelegeerden aan Witte gat De bureaucratie wil en kan ons niets geven wg znllen het daarom moeten nemen En hy vervolgde W i hebben onzen plicht vervuld door de eischen dor arbeiders saam te vatten en aan a voor te leggen Thans komt voor de leidende kringen de taak ze te vervullen en in te willigen en de verantwoordelgkhoid voor wat gebeuren zal valt op hen die dit met doen Het ziet er naar uit ol t wezenlgk tot een toenadering tusscben Engeland en liuslund lal komen In oen bailenlandsch blad is ar Tell prake van en verdrag dat staat gesloten te worden De Times verneemt nit l etersbuig dd 24 dezer Sir Jhailes llurdinge de Kngelsche gezant is heden voor hy met zgn tweemoandsverlof vertrekt by den keizer in bizonder gehoor ontvangen Ik verneem dat bet gehoor in verband stond met de ontworpen overeenkomst understanding tusschen Engeland en Rusland Sir Chailes Hardinge s tegenwoordigheid te Londen is noodig om pourparlos in dat verband voor te bereiden en ik hoor dat graat Uenkendorl de Russische gezant te Londen voor een dergelgk doel te Petersburg komt De correspondent verzwakt het belang van zyn mededoeling vervolgens met de bewaring die op zichzelf waar kan wezen dat Duitschland zgn best beeft gedaan om een goede verstandhouding tusschen Rusland en Engeland te beletten o a door Rusland voorstellen tot samenwerking in de Oostzee te doen wnartooC en do verdeeling van üusten rgkUongarge 1 Witte oa er voor geweest zyn maar Frankrijk het plan vcrgdeld hebben De Temps vernoemt nit Petersburg nagenoeg hetzelfde ala de Times misschien komt het bericht nit dezelfde bron Het plan voor een verbond van Rusland met Dnitschland waarvan de aard in de Temps niet nader zal ik doen Doch ik ben nog niet zoo diep gezonken dat ik mg zou willen laten omkoopen om een plicht te volbrengen Oy moogt kunnen vergeten dat gy myn vader zgt ik kan nimmer vergeten dat ik uw zoon bon De herinnering daarvan zal u zoolang ik leef niets baten Ik zog a nogmaals ik dring op een schriftelijke verbintenis aan al ware bet alleen maar om te toonen dat ik n niet meer op uw woord geloof Schrgl dadelgk Verstaat gg my P Schrot Ik bewoog mg niet en antwoordde niet zyn gelaat veranderde weder en werd loodkleurig zyn vingors beelden krampachtig en trommelden het stuk papier toen by het van de tafel waarop het lag trachtte op te nemen Weigert gg P zeide by haastig Ik heb bet u reeds gezegd Vertrek viel hg mg in de rede terwyi hg driftig naar de dear wees verlaat dit huis om er noojt weer in te komen vertrek niet als een vreemde maar als een vgand Ik stel geen vertrouwen in een eenvoudige belofte die gg afgelegd hebt er is geen laagheid waartoe ik n niat in ataat acht Doch ik waarschuw n en de ellendelingen waarmede gg in verband ataat om op nw hoede Ie zgn ik bezit geld macht en aanden en ik zal daarvan al het mogelgke aangeduid wordt is zoo heet hot voorgoed opgegeven en een overeenkomst met Engeland scheen nu ouvermgdeiyk Ken Oaltach blad vernam eergisteren uit Petarabnrg Het Ëogelach Raasische verdrag betreffeade AziA i nog niet formeel onderteekend De Engelsche gezant die heden naar Engeland vertrokken is brengt de Bngelscha legeering hel ontwerp van het verdrag over QUteren heelt de minister van oorlog generaal Cousehant d Alkemade in de Uolgischs Kamer de Antwerpsehe militaire ontwerpen verdedigd De minister protesteerde in de eerste plaats tegen de artikelen in de socialistische en anti militaristische clericals bladen waarin het regeeringsontwerp werd bestreden In Duitschland meende de minister worden quaestiea betrellende de landsverdediging niet in het openbaar behandeld maar in de begrootingscommisaie besproken De socialist Vandervelde riep toen nit Dal bewijst slechts dat het parlementaire stelsel in Duitschland nog zeer onvolkomen is Generaal Consebant verdedigde daarop de nieuwe voatingworken voor Antwerpen met de reeds sedert vgltig jaren erkende noodzakelgkheld de stad zoo noodig als laatste toevlucht voor leger en regeering van België te benutten Zeker moest BelgW de mogendheden die zjn onzgdighcid waarborgden vertrouwen schonken maar het had dnarbg toch den plirlit voor lio verdediging to zorgen daar het anders den raogendliodcn op wier hulp het moet rekeni n niet eens een goedo opuratiebasis kon aanbieden Het ontwerp was goed voorbereid sedert 15 jaren hadden ile dohknndigen de vestingquaestio bestmloürd Do door de regoering in 1900 benoemde commissie had bet ontwerp in booldzaak goeilgukeurd Do mlnistef witjo daarop het duel van don vestinggordel en Do woruUgoscliovcn lorten uiteen en wees er op dal de Maasvestigingen slechts dienen om den vgand op te houden Kr Waren voldoende troepen om de vestingworken te bezetten iii geval van oorlog beschikt de regoering over roim IH7 U00 man en dat aantal waa ruim voldoende Do heer Hyraans liberaal merkte in eoji interruptie op met inbegrip van do schutterg De Bchuttery zoide de ministor zal het leger steunen en de tweede ban vormen De minister eindigde De afgevaardigden die voor het ontwerp temmen znllen zich zeer vordionsteiyk makons jegens het vader gebruik maken legen den man ot do vrouw die den onbevlekton naam dezer tainilie bezoedelt Donk daaraan en verlaat my verlaat mg voor aliyd I Juist toen hg het laatste woord uitsprak juist toen myn hand aan de kruk van de dour geslagen was werd er een flauw geluid iets tusschen ademhalen en spreken in do richting van de bibliotheek hoorbaar Hg ontstelde er van en keek in de rondte Aangespoord ik weet niet waardoor bleef ik op het punt van te vertrekken staan Mgn oogen volgden de zgne en richtten zich naar de lakensche deur die naar de bibliotheek leidde Deze ging even open en toon weder dicht en daarna geheel open Langzaam en zachtjes trad Clara de kamer binnen Het bedaarde en plotselinge van haar binnenkomen op zulk een oogenblik de verschrikte blik die de gewone zachtheid en vriendelgkheid haror oogen geheel veranderde haar bleek gelaat haar witte japon on baar langzame en zachte slap gaven aan haar verschijning in du kamer bijna het voorkomen van een geestverschijning het was alsof een spooksel op on afkwam en niet Clara zelve Wordt vérrolfd