Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1905

ssa f i o 0862 Maandag 30 October 1905 44site Jaargang A GROOTE GELD LOTERIJ g ewaarborg d door den Staat HAMBrKG Ik was zeer ziek maar ben thans geheel genezen dank zij de Sanguinose Lees onderstaande verklaring Ik kan naar waarheid verklaren dat de Slfngninose mjj van bet grootste nnt is geweest in een toestand van nitpntting en zwakte Wel meer dan 30 flcsscben staalwijn bad ik gebruikt en meer dan 1000 staalpillen alles onder sacces Mijn geneesheer zeide ik begrjjp niet dat a dit niet helpt n hebt toch geen kwaal en geen ziekte bet is enkel zwakte Ten einde raad ben ik met de Sangninose begonnen en heb 12 flesscben gebrnikt ik ben er geheel door genezen Mijn dokter was er verbaasd over Dankbaarheid dwingt mg dit openlijk bekend te maken mmm mum l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mefaon S ê9 A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoon Ko 89 De Uifgavc dezer Courant geschiedt dagelijks mot uitzondering vnn Zon rn Fitstdagen De prijs per drie maanden is 25 iraneo per j 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomniers V u F C E N T E N M BOUWMEESTER Vjükdoüw Jacobastraat 168 Pen Haag SangTiinose is beslist het beste middel in al zulke ge vallen Hoofdpijn zwakte algemeene verslappinestoestanden gebrek aan eetlust gebrek aan kracht duizelig heid slapeloosheid moetJeloosljeid pijn in den rug pijn aan de nieren oververmoeidheid kortom alle verschijnselen en gevolgeri van bloedérmocde en zenuwzwakte worden stellig en afdoende verdreven door de Sanguinose In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 1 5 gram voldoende Dan dunrt een flacon tien dagen en kost 0 de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag Uat il goedkooper dan eenlg dergeUJk middel Prijs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gonda bij WOLFF eh Co Westhaven V DAM Co Fabrik Den Haag FIJu§te Melange gelijk Eoomboter 44 c p pond MST CAUBAV Mark 600 000 wonleo lil het gunstigste geval uls hoogste prijs in le pooto door den Staat gewaarborgde geld loterij mh gotiodün Goipocifioord echter 1 f Deze groote geld loterij is goaiithoriaeerd door deü Staat Hamburg die daarvoor waarborgt met zijn gansche vennogon Peze loterij bestaat uit 88 000 luten wnarvau 43 695 mot prijzen moeten worden getrokken Buitendien wordt er over 8 g700t6 OXtra j premie a beshst Het totaal bedrag ïat in deze loterij uitgeloot wordt beloopt zich op Afark 8 390 485 De inrichting dezer loterij is zoo gunstig dat over I alle 42 695 prijzen en de 8 premieh onvoorwaardelijk in de 7 op elkander volgende klassen beslist wordt 300000 200000 100000 60000 50000 45000 40000 35000 30000 20000 15000 10000 5000 3000 2000 1000 300 169 1 1 2 2 1 2 1 2 7 1 11 31 83 127 417 577 25983 600 000 De hoogste pryzon kunnen ev bedragen in de Ie klas Mark 60 000 in de 2e kl Mk 65 000 in de Se kl Mk 60 000 in de Je kl Mk 65 000 in de Ke klas Mark 70 000 en in de 8e klas Mark 80 000 terwijl in de 76 voornaamste klas de hoogste prijs in het gunstigste geval JMarb bedragen kan G pecificeerd echter worden Mk 300 000 300 000 100 000 enz enz getrokken pry zen TAU Mark De firma aan den voet dezer noemt de vrijheid hierdoor het geëerd publiek uit to noodigen aan deze groote geldloterij deel te nemen Bij de commissies gelieve men het bedrag te voegen i hetzij in banknoten of wat het gemakkelijkst is per buitenlandsche postwissel Ook postzegels worden in betaling aangenomen 1 geheel origineellot Fl 3 50 ots 1 half 175 1 vierde 90 De inleggelden der volgende klassen alsmede de prijzen en verdere bijzonderheden zyn uit het officieele plan te herzien Ieder deelnemer ontvangt de van het Staatswapeo voorziene origineele loten alsmede het officieele trekkingsplan dat nllo bijzonderheden bevat Na afloop van elke trekidng wordt aan den geinteres 1 soerdo do ook met het wapon van den Staat prijkendeofficieele lijst der uitgebotte nummers en prgzen eveneens toegezonden i De uitbetaling der gewonnen prijzen geschiedt naar luide vanhetplanproraptonder de garantie van den Staat f 15453 JX 200 144 111 100 78 45 21 Wij loon nogmnala uitdrukke lijk opiuorken dat de Hamburger loterij ondar toezicht van don Stiiat is en dat dozü tevens voor de gewonnen prijzen waarborgt Men geliove derhalve deze lotonj niet to verwiBsoleu met een of ander pnvaat onderneming waarvoor cea dusdanige Beker heid niet bestaat Loten die men niet wenecht te behouden nemen wy j terug tegen vergoeding van bet daarvoor ontvangen bedrag mits deze voor de trekking geretourneerd zijn Wij veraoeken beleefd on de bestellingen zoo spoedig 1 mogelijk te laten toekomen in elk geval echter voor den 16 November 1905 VALENTIN C Hoofd Kollekteurs te T JiLJ BTJTZGr Gebruikt teed WERELDBEBOEMDE Superior Dniiven Borstlioniiig Extract Desverlangd wordt het plan bij voorbaat gratis toegezonden de F oNrNKuif i Menig helpend ea a ïoetni midd9l tegen verliondlieid asttaa keolpiin kinli en slijrahoest bronctitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond ïWe Senige labrikanten H N VAN SCHAiK Z Flucons v n 0 40 0 70 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrö baar by firma WOLVV £ Co Westh Ton m Gouda A LATENSTB JV Kleiweg E loO o da E H VAN MILU Veerstal B 126 te ffou A mVUk Moorirtcht PINK8E NimmrIcrkadJJMl A N f ZESDEN Aoonhoven J Th TOKKEN Bm p B v WIJK 0u4i oter A BCHEEB a t dk P W y EDE Oudiwaitr K tak düb HEIJDEN te B V P MoercapMt D v d STAR Waddinpmec Wed J BOLST TTadAn ww M KOlSaN Wadding v en P A n GROOT Ch d caUr A D JONGH Ou i a J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Bentchop Directeuren Mr A W F H SANÖEE en J DE WAARD 4 o fandbrteveH nit Terkrijgbaar i iOO Geeit CorrespoBdeBtea te Qouda de Heerea DORTLAND en Ce WAAIISCHDWIJVe Laat V niet misleiden ioor Abdij Stroop Het klooster Sa otn Pa o 46 I be8taatniet d Siroop van geenerlet waarde Te GOUDA Wijdstraat 157 Vf ild eii Gei ogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Daiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk conourreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GUTXMLIXO Poelier 18 Oosterstraat KOTTERDAM Telepboon Interc No 2031 In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden do nieuwste modellen GASOBHAMEtlTEM Gisgloeilichlbr nders Gas Eleotra Brioders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenzo giftvUi geëdiailleerde HDISHOnDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en lindelp BADEU GBIS8RS GAS0Ï81 fiASFOESÜIZEN KOOKAPPARATEN WïiidcoinforeB Siloo Gastalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend E M 7 LOOIT Aanlegger van Gas W ater en Spreekbnizen Gloud Druk tm A BBINKUAN Zit Zaai K iins minc Sociëteit ONS GENOEGEN ZOKDAQ 29 OCTOBER een enkele voorstelling door het Anisterdamsch Tooneelgezelschap van het Svcee trtuk Mollige Janus Tooneelspel nit het Hollandsch Matrozenleven in 6 bedrijven 2 afdaelingen van Werumeus Bnning door M Spree VEEDEELINÖ DEK BEDEIJVEN Eerste Afdeeling DE MOTTIGE I Ie bedrijf De verloving van Janns Eecht door Zee 2e Verwoest geluk Be Dronken Janus Tweede Afd HET PLEEGKIND v d MATROOS Ie bedrijf De Mottige en zgn pleegkind 5e Onderzoek naar het vaderschap 6e Gewroken 1 Prijzen der plaatsen Ie Bang f 1 2e Rang f 0 50 3e Rang tot een beperkt aantal k 35 et Leden gewone jeductie BUREAU 7 UUR AANVANG 8 ÜÜE Plaatsen van af beden te bespreken NOORD Itrabaiilsrh Schoeo en LaarzeDOiagazIjo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Hoeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Sterke Schoolharzen Overschoeaen mi m Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk Zenuw en Maaiflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart JrJt dit boekje iranoo per post toegezonden door BLOKFOEL B BoekU Zaltbommel f tmm Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD LANDWEER Jaarlijkscli Onderzoek BORGEMEKSTER en WETHOUDEK S der Gemeente GOUDA mikken inf evoIgo iirt 30 tweede lid der Landweerwct bekend dat Let onderzoek van de in deze ïcraeciite gevestigde verlofsraiigcrs van de Landweer zal worden gebonden te Gouda in liet I roveniershois op do üouwo wijk O no 142 o p VjiJdag den S November aanstaande des voormiddao s te 10 uren voor do liehtinK 1903 Lichting 1904 des namiddag s te 2 uren en de lichting 1905 op Zatcrd ig 4 November des voormlddagB te 9 uren Aan dat onderzoek behoeft niet te worden deelgenomen door a verlofgangers die in het loüpendc jnar overeenkomstig artikel 11 van voornoemdewet voor lierbalingsoefeningcn ondor dowapenen ziJn geweest b vcrlofgangers in liet genot van ontheffing van den werkelijken dienst artikel 1 1 eerste lid van voornoemdo wet c verlofgangors die liet onderzoek nietbehoeven bij te wonen als behoorende totdo categorien bedoeld bij artikel 15 tweedeen derde lid van voornoemde wet d verlofganger s die bij de toesteinmin j tot vcrbljf buitenslands viijstelling hebbenverkregen van de verplichting tot het bijwonen van het ondeizoek artikel 27 van voornoemde wet e vcrlofgangers die bg de toestemmingtot het aangaan van ecne verbintenis voor de buitenlandsche zeevaart vrijstelling hebben verkregen van de verplichting tot het bijwonen van het onderzoek art 20 van voornoemde wet Voorts wordt do aandacht gevestigd op de volgende Wetsbepalingen dat de verlofgaiiger van de Landweer bii dit onderzoek moet veischonen in unifonii gekleed en voorzien van de hem uilgoreikte kicedi ngen uitrustingstukken on van zgn zakboekje met daarin gehechtcn verlofpas dat een arrest van twee tot zes dagen te ondergaan in d naastby gelegen provoost of het naastbij zpdo huis van bewaring door den Landweerdislrictscomniandant kan worden opgelegd aan den verlofganger lo die onder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt ftUILLETOX iitï imim 90 Toen zij mijn vader naderde sprak deze haar naam verwonderd niti doch zijn stem daalde tot fluisteren terwijl hü dat deed Een oogenblik bjeef zy aarzelend staan ik zag baar beven toen haar oogen de zgne ontmoetten daarop toep zu ze naar my wendde kwam het voortreffeiyke meisje binnen en staarde terwijl zij myn hand vatte en naast miJ stond miJn vader onbeWegeiyk aan Clara 1 zeide hij nogmaals doch op denzelfden flnisterenden toon Ik voelde haar koude hand in de myne liggen het gevoel van haar ijzige teere vingers was pöniyk voor mij Haar lippen bewogen zich doch haar vlugge zenuwachtige ademhaling maakte de weinige woorden die ziJ sprak onverstaanbaar Clara herhaalde mgn vader ten tweede male terwfll zjn slem zich verhief doch onmiddellijk daarop weder daalde toen hy de volgende woorden op een somberen en toch vriendeiyken toon sprak Clara I laat lyn band loa bet il tbass roor a de tifd 2o die daarby verschenen zijnde zonder gelJigo reden niet voorzien is van de hicr voren vermcldo voonvcrpen 3o wiens kloeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4o dio kleeding of uitrustingstukken aan een ander behoorende als do zgno vertoont dat het personeel van do Landweer wordt geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tyd dien het onderzoek duurt maar in hot algemeen wanneer het in uniform is gekleed zoodat degenen van d it personeel die ongeregeldheden plegen of ziph aan strafbare feiten schuldig inakOii hetz j hu het gaan naar de plaats voor jie nderzoek bestemd hetzij gedurende het on rzoek of bij liet naar liuis kecien te dier zake vallen onder de toepassing van het Crimineel Wetbook en het Kogleinent van krijgstucht voor het krijgsvolk te lando Do verlofganger de by herhaling kleediiigof uitrustingstukken laii een ander bi hoorendo als do zütio veitoont wordt in werkelijken dienst geioepeii en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden De duur van dezon dienst wordt door dan Minister van Ooilog bepaald die ttveiis het korps van het leger aanwijst waarbö de werkolyke dienst moet worden vervuld Do verlofganger die niet voldoet aan cene oproeping voor den werkelijkcn dienst wordt als deserteur behandeld Nog wordt den vcrlofgangers uitdrukkelijk herinnerd dat het niet ontvangen ecncr hoofdelijke kennisgeving lieii niet ontheft van hunne verplichting tot deelnoming aan het onderzoek maar dat deze openbare kennisgeving eenig en alleen als bewijs geldt dat de veilefgaiiger behoorlijk is opgeroepen terwijl ingeval ziekte do opkomst mocht verhinderen daarvan moot blgken door overlegging van eene gezegelde en gelegaliseerde geneeskundige verklaring Geldt het vcrlofgangers aan wie wegens onvermogen eene ovgezegelde verklaring is afgegeven d m kan deze aldus ter verzending aan wien behoort ter Gemeente secretarie worden ingeleverd Betreft bet verlofgangors aan wie in verband met een vorig onderzoek als hier bedoeld door denzelfden geneeskundige reeds cene veiklaiing is uitgereikt dan kan ook voor nietonvermogenden met eeno oiigezegclde en niet gelegaliseerde verklaring worden volstaan GOUDA den 23 October 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd Do Secretaris De Burgomeester BROUWER K L MARTENS niet om hier tegenwoordig la zyn ik verzoek n ons to verlaten Gu moet zijn hand niet in de uwe nemen liy hoeft opgehouden mijn zoon en uw broeder te zyn Clara I hoort gu my niet Ja papa 1 ik hoor n wel antwoordde ziJ God geve dat myn moeder in don hemel u niet iftsgeiyks hoore liy ging naar baar toe terwyi ziJ dit zeide doch by haar laatste woorden bleef hy eensklaps staan en wendde bü Zflu gelaat van ons af Wio zal zeggen welke herinneringen nit vroegere dagen zijn hart bestormden f Gy hebt daar gesprokeiij Clara zooals hot u niet voegde vervolgde hg zonder op te kyken Uw moeder Zgn stem begaf hem by het noemen van dien naam Kunt gy zy hand nog in de nwa houden na hetgeen ik u gezegd heb f Ik zeg n nogmaals dat hy niet waardig is om in uwe tegenwoordigheid te zyn myn huis is zgn thuis niet langer moet ik u bevelen om hem los te laten f Het diep ingewortelde instinkt van zachtaardigheid en gehoorzaamheid behield de overhand zg liet inün iiand los maar week toch nog niet van myn zyde Verlaat ons na Clara zeide hy Het was verkeerd van n lieve I om in die kamer te gaao a rerkeetd om hier binnen te komen Ds Oorlogsbe frootiag Iiiilien Ic Minister van Oorlog niet liadde zorg gedragen dat in de OntwcriiOurlogsbegrooting voor 1 90C slechts zoodanige posten zijn oiigenomon die uit liostaande wetten en veroi deningen en reeds aangegane verplichtingen voortvloeien of vd onvermijdelijk zijn tot hef behoorlijk glpnde houden van den Jiffist indieji hij JBict bovendien tot Öeklinfc dor uitgaveli ton behoeve van de voltooiing van liet vestingstelsel voor den dienst vanj 190 1 slechts liaddc uitgetrokken eene som van f 520 100 tegen oen bedrag van 90 000 voor den dienst iui 1905 en indien liij niet haddo weggelaten wegens forineele redenen de aanvrage van gelden tot verhooging der soldij van verschillende eategorii n mindere militairen en militaire gccmjiloieerden wèlkc formeele redenen gelukkig bij fota van Wijziging zijn te boven gekomen dan zoude het eindcijfer der ingediende Oorlogsbcgrooting nog belangrijk hiiogcr zijn dan f 27 312 280 een bedrag dat tie oor liet loojicnde jaar toegestane som maar met niim f 138 000 o erschrijdt Gewoonte is eene tweede natuur Anders zou onze jiers niet met zoo n betrekkelijke kalmte dit eindcijfer lieblien besjiroken nu zij zoo n kabaal maakt over de aanvrage van een ecrstw termijn van f 190 000 voor het kdimtn Min stallen op hef Loo welk ftyy in het geheel f 034 000 al kosten j6crs wat maakt eene dergelijke uitgave eens in de veertig of zestig jaar uit vergeleken bij de jaarlij ks met enkele tonnen stijgende Oorlogsbegrooting Meer dan het lionderdvoud van het bcdr dat nu voor de stallen wordt ge raag l is aan de stelling van Amsterdam en andere vestingwcrken in de laatste dertig jaren besteed en nu gaat de Uegeenng volgens de Troonrede na op welke wijze eene voorziening ware te treffen waardoor zonder verzw rin der lasten de stelling an Amsterdam zou worden Ik zal boven met u sproken gy moet hier niet langer biyven zy sloeg baar bevende handen in elkander en zuchtte diep Ik kan niet weggaan papa I zeide zy snel on buiten adem Moet ik u voor de eerste maal in uw leven zeggen dat gg u aan ongehoorzaam heiil schuldig maakt vroeg hg Ik kin niet weggaan herhaalde zg op dezelfde wgze voordat gg gezegd hebt dat gg hein voor zgn misdryf zult laten boeten on dan vergeven Voor zgn misdrgf bestaat er geen boete noch vergiffenis Clara I zgt gg zoo veranderd dat gg mg in myn aangezicht ongehoorzaam knnt zgn 1 Hg liep van ons weg terwgl hg dit zeide O neen neen 1 Zg snelden naar hem toe doch bleef halverwege staan en keek verschrikt naar mg om terwyi ik bg de deur stond Basilius riep zy uit gg hebt niet gedaan wat gg mg beloofd hebt gg zyt niet onderdanig geweest O papa indien ik my ooit uw welwillendheid heb waardig gemaak wees dan welwillend voor hem om mynentwil I Basilins spreek Basilina I Vraag hem op uw knieén om vergiffenis Vader ik heb hem beloofd dat hij vergiffenis zou krygen als ik er om vroeg Basilins I gg moogt nog niet vertrekken I Denk er aan 7 zulks in verband met technische eisclien kan plaats hebben M a w nu wofdt eene voltooiing van een eenvoudiger stelsel onderzocht althan s voorloopig de verdere afwerking van de dure stelling uitgesteld gelijk ook uit de veel geringere som die nu wordt aangevraagd kan blijken Men heeft zoo redeneert men al zoo vaak tegen dergelijke hooge uitgaven geprotesteerd dat niet meer naar de protesten wordt geluisterd En bij de stallen van het Ijoo is dat nog wel het geval niniglieid en ons oorlogsdepartement zijn twee geheel verschillende grootheden Al dadelijk kost hot Deinirtement zelf weer vrij wat meer De bcTOrdering van twee referendarissen tot raa4 dviseur welke in den loop van 1905 heeft plaats gehad is geschied zonder dat daar medo al dadelijk verliooging van bezol diging is gepaard gegaan zegt de minister Wel zeker in 1905 hebben de hoeren raadadviseurs het gedurende het nog resteerende van het loopende jaar godaan met hun referendaris tractcment docii nu wordt wel degelijk een tractement als raad adviseiir voor ieder aange raagd of voor beide lieeren f 2000 meer dan in t vorig jaar Bovendien wordt f 3050 aangevraagd voor een half jaar salaris van twee kapij eins die in den burgoi lijken dienst als referendaris en lioof clconimies zijn overgegaan Beiden ouden derhalve te amen f Cl 00 tractement hebben terwijl het maximum tractemeiit van een ndercndaris en dat van een hoofdcommies volgens den toelichtenden staat maar f 5000 bedraagt Sedert 1904 zijn de kcsten van het Departement met ruim f 23000 toegenomen Wanneer het Deiiartenient aldiu voorgaat behoeft het geen verwondering te baren dat ddcrs ook de kosten hand over hand toenemen Een enkel staaltje moge dienen om dit aan te toonen Men heeft de militaire hospitalen te Groningen en te Schoonhovea ojigeheven Daardoor kim men f 1000 minder aanvragen voor aanschaffing en onderhoud van materieel aauschalüng van kleediiig en uit papa hoo goed en w lwillend hg altgd voor mg geweest is Hg was de lieveling van mgn arme moeder ik mopt wel van haar spreken gy hebt bet mg zelf wel verteld en hg is altgd de broeder geweest van wien ik het meest hield ik denk omdat mgn moeder hem zoo lief had I Het is zyn eerste misstap zgn eerste beloediging tevens I En wilt gy hem daarom zeggen dat ons huis zgn thuis niet langer is Straf rag papa ik heb even Is hg verkeerd gedaan toen ik u beiden Z ö luid hoorde spreken heb ik in de bibliotheek geluisterd Hg vertrekt Neen neen neen I nog niet Zg snelde naar de deur toen ik haar opendeed en wierp haar weder dicht Overstelpt door de hevigheid van haar gemoedsbeweging was mgn vader terwgl zy sprak op een stoel neergevallen Kom terug en val hem te voet fluisterde ZIJ terwyi zg hare verwilderde blikken op mg vestigde haar armen om mgn hals sloeg en pogingen deed om rag met zich medo te trekken Kom terug of gg znlt my krankzinnig maken I herhaalde zy luid terwgl zy mg naar mgn vader mede trok Hg stond dadelgk van zgn stoel op Wordt vervolgd Mt