Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1905

f 2 BILLARDS SPECIALITEIT IN PEIMA Heineken s Gerstebieren echtMünchnerLöwenbrau in do bekende origineele potten a 10 en 15 et o 9863 ninsdag 31 October 1905 MoekttkDsCaféJAIlllIONII 44ste Jaargang mi smmÊ mi immm mmm is mtmammmma mKm mmm mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wie beslist een § olide Hachel of Viilbaard wensoht vervoege zich bij P ROND Pz Zeugestraat G 91 92 juist over de Waagbrug Zijne magazijnen zijn ruim voorzien van echte Amerikaan sche Vulkachels Jaarsma s Vulhaarden Godins uitdraai Kachels eigengemaakte Kachels Tegelplaten Yulemmers enz reletoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon IVo 82 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd ALLES DITSLDITEND SOLIDE KWALITEIT AANBEVELEND P ROND P OPENBARE VERK00PIN6 te iiOVD i o WOENSDAG 8 NOVEMBEE 1905 des morgens te tfl uren in het Kolfiebois IIAKMONIE san de Markt ten overstaan van den Notarii G C FORfDIJN DROOGLEEVER I vam 20 Hui en en Erven allen te GOUDA No 1 Een goed onderbonden Winkel en Woonhuis in den Langen Groenendaal wtik I No 110 Het percMl is bö de week verhuurd van ijas en w terleiding en van vele gemakken voorzien bevat beneden den Winkel 2 Kamers Jiet AlkooJ groote Werkplaats vonraierfTvan een gemetselde Pekelbak en Waterlornuis en boven 2 Kamers en Zolder Nos Ë en 3 Twee zich in goeden staatbevindende WOONHUIZEN in den Langen Groenendaal wjjk I Nos 59 en 00 Bi de week verhuurd en wel No 59 beneden voor f 2 on boven voor f 1 50 en No 60 voor I i 26 Nos 4 13 Tm HUIZEN en EBVEN aan het Mathilda s Holje in den Langen Groenendaal wijk 1 Nos 47 tot en met 56 Verhuurd bj de week en wol Nos 47 50 voor I 1 Nos 51 55 voor I 0 80 en No 56 voor f 1 30 Nos 14 en 15 Twee HUIZJj on ERVEN in de Geertje den Buitsteeg an de Turfmarkt wiik H Nos 55 en 56 Bji de week verhuurd No 55 voor t 1 en No 56 voor f 1 10 No 16 Een HDIS en EBF Achter de Vischmarkt wijk I No 124 Verhuurd bj de weok voor f 1 30 Nos 17 on 18 Twee HUIZEN en EBVEN in de Boelekade wjjk E Nos 119 en 120 Verhuurd elk voor f 1 60 per week En Nos 19 en 20 Twee HUIZEN en ERVEN in de Tumhontsche Poort aan de Nieuwe Haven uitkomende aan het Eegen tesseplantsoen wjjk N Nos 165 en 166 Verhuurd bj de week No 165 voor I 0 80 en No 166 voor f 0 70 De porceelen zijn de laatste drie werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zign te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROÜGLEEVEB te Gouda tn het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zjjn voorhanden de nieuwste modellen GAlSORIVAilEWTEN Gaügloeiliclilbranders Gas Electra Uranders Ilallons enz KUALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gIftcrUe geëmailleerde BDISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BABE ÜEISEBS CASOVEiS fiiSFORSÜIZEN KOOKAPPABATEN Wnndcomrorrn Salon GastafeKjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen COMPLEET l § dc iorteerliig Kachels Fornuizen Tegelplaten Gruis en Kolentakken Vulemmers in het MAGAZIJN ® 1 MïilW 1 Ita Lange Tiendeweg D 30 In IJzer areii Cierecdscliappeii en Huishoudelijke itrlikelen Aanbevelend C 001v CS 3De Ecla te KIUADEITPPELS va i Dr DE VEIJ met nevensstaand abrieksmerk zijn overal verkrijgbaar kit Ook rechtstreeks en franco van de iabriek tegen inzending van postw 4 f 1 00 Voorheen Mr Smid Chemische fabriek van H N NNING den Hang Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met UAARLËMIHEK BLOEMBOLLED Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4 5 zenden wj franco door Nederland voora 3 75 franco door Dnitschland en België onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor jotteïi of 50 voor den tuin of eene colleeUe voor tie katner van 150 at voor 45 potten of eene coUeelie voorten tuin van 250 s of eene collecUe voor kamer en tutu van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen talpen narzissen crocus scillassneeuwklokjes etc Onze Eeclamecollecties kosten franco door Nederland fl 2 75 door Belgié en Dnitsch land fl 3 onze Elite collecties door Nederland fl 6 25 door België en Dnitschland fl 6 50 Kyk geillnstreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoIIandsch en onze vele wanken voor de kuituur bevattende groote Catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktablisspmeal Huis ter Duin NOOBDWIJK BIJ HAARLEM ADVEETENTIilN in aUe Couranten worden aangfenomen door het A ivertcntle B rcaa vao A BHIi RIHAIM AZOO Openbare Yerkooping Tl GOLDil op MAANDAG 30 OCTOBER 1905 des voormiddags elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden J KOEIMAiV VAS No 1 Een onlangs gedeeltelijk vernieuwd goed onderhouden op besten stand staand Woon en Winkellmis waarin sedert vele jaren met gunstig gevolg een Broodén Jiatiketbak cerlJ is uitgeoefend staande en liggende aan de Wjjdstraat wjk A No 43 te Gouda en zulks met de daarbij zündo nieuwe Winkel en Bakkerij Inventaris Het Huis van Gas en Waterleiding en vele gemakkon voorzien bevat Winkel en Bakkerij 3 Kamers 2 Alcoven en Zolder Te aanvaarden bg do betaling der Kooppenningen No 2 Een goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS met BOVENWONING riMMERMANSWBBKPLAATS ERVEN en GKOND aan de St Anthoniestraat wp G No 115 te Gouda Kadaster Sectie C Nos 755 en 2372 gro t 1 Are 84 Centiaren In dit perceel is sedert jaren met gunstig gevolg de Timmermanszaak uitgeoefend Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen Betaaldag der Kooppenningen 30 November 1905 En No 3 Een goed onderhouden HUIS en ERF waarin WATER en VÜÜHNERING in de Lemdnlsteeg te Gouda wijk M No 305 Verhuurd bü de week voor f 2 Te aanvaarden biJ de betaling der kooppenningen De perceelen ziJn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 1 tot 4 uren en op diep dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen gasf t Notaris KOEMAN voornoemd Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn Uuitenlandscb Overilcbl Reuter seint uit Moskou dd 28 Oct Alle zaken behalve de kleine kruidenierswinkels zijn gesloten Op verschillende plaatsen vooral aan de Jowerskajapoort ontstonden botsingen met de politie vele personen zijn gawond De uni versiteit is door studenten gebarrikadeerd en in staat van verdediging gebracht tegen een mogelpen aanval van een reactionnaire volksmenigte uit het vlek Ochosny die in den voormiddag de studenten mishandelde Het telephoonverkeer is gestaakt Het telegraafverkeer naar Petersburg gaat slechts langs één draad uit het huis van den gouverneur generaal De tooneelspelers van een aantal schouwburgen doen mede aan de politieke staking De arbeiders willen het waterwerk weder laten werken als het geheel en al aan hun wordt overgegeven Hedennamiddag werd een groote vergadering gebonden aan welke o a de Gemeenteraad vertegenwoordigers van het Zemstwo van den adel van wetenschappelgke genootschappen vereenigingen van alle partijen en ook revolutionnairen deelnamen De redenaars drongen in hartstochtelijke toespraken aan op den strijd met geweld Tan w panen en op het benoemen van een comité voor algemeen welzjn Snel grijpt de beweging in Rusland om zich heen De staking bepaalt zich niet n er tot de werklieden ook de liberale beroepen geneesheeren apothekers advocaten zelfs officieele regeeringsambtenaren nemen aan de staking deel De correspondent van de Manch Guardian seint dat alle ambtenaren van het Ministerie van Verkeer den arbeid hebben neergelegd zoodat dit departement moest gesloten worden Ook in het departement van financiën weigerden een aantal ambtenaren aan het werk te gaan In andere departementen vertrokken de ambtenaren onder voorwendsel dat ziJ voor de veiligheid hunner gezinnen moesten zorgen De politie agsnten te Petersburg hielden een vergadering waarin de eisch om loonsverhooging werd gesteld en waarin vele sympathieke nitingec met de staking werden gedaan De stakers wier aantal in de berichten uit Petersburg nu reeds op meer dan een millioen wordt geschat stellen allen naast verschillende economische eischen de politieke eisehen van vrpeid en recht FEVILLETOH iti iiiiifiï BmiiJi 97 Clara 1 zeide hü ik beveel u laat hem gaan I Hij deed eenige stappen naar rajj toe Qa riep hij uit als gij door uw misdrijf nog niet alle menschelijkheid nitgeachnd hebt zult gij mij van uw bjjzjjn ontiMten Ik fluisterde haar in het oor ik zal schrijven lieve ik zal schrijven en maakte haar armen van mijn hals los zij waren er nog maar even om heen geslagen Toen ik de deur uitging keerde ik mij om en keek ik de kamer nog eens voor t laatst in Clara lag in mijns vaders armen baar hoofd lag op zijn schouder haar gelaat was even onbewegelijk in zijn hemelsche kalmte alsof de ziel reeds aan het lichaam ontvloden was Zij lag in een flauwte Hij stond daar met dan eenen arm om haar heen geslagen de band die hij vrij had zocht ongeduldig aan den mnnrïchter hem naar het schelkoord en zijn oogen waren met onaitaprekelijken angst en liefde op het vreedzame gelaat gevestigd dat in n doUe rust zoo dicht bij het ztjne lag Welk een karakter deze beweging aanneemt blpt uit het telegram door het Petersburgsche Telegraaf agentschap uitMoskou verzonden en waarin gemeld wordt dat do daar vertegenwoordigde politieke partijen besloten hebben zich te vereenigen een eigen regeering te vormen en zelfstandig te handelen De stakers onder den indruk der krasse proclamatie van Trepot hebben besloten geen enkele daad te verrichten die aanleiding geven kan tot gewelddadig optreden maar zij verklaarden dat hun streven onverbiddelijk er op gericht zal zijn Petersburg Pelorhof en de omgeving uit te hongeren De Engelsche liberalen hadden groote verwachtingen van de aanvullingsverkiezing te Hampstead Die verwachtingen zijn niet vervuld Wel is de conservatieve meerderheid in dat district aanmerkelijk teruggegaan en van 1725 in 19Ü2 gedaald op 422 3p 27 October 1905 maar Hampstead hoewel going is not gone zooals de Westminster Gazette het teefcenend uitdrukt De conservatieve candidaat werd er gekozen Allerlei oorzaken worden door de liberale bladen die vry vast op een overwinning rekenden voor dezen uitslag aangegeven Een der merkwaardigste is wel dat de verkiezing plaats had op grond eener kiezerslijst die zestien maanden oud is en waarin volgens de Westm Gazette meer dan 2500 raenschen voorkomen die verhuisd waren ongeveer een derde dier menschen was niet op te sporen en velen hadden geen gelegenheid naar Hampstead te reizen om te gaan stemmen Bovendien was de tijd waarop de stembus gesloten werd niet laat genoeg er waren tal van kiezers die zeer ver van hun woonplaats hun kantoor of werkplaats hebben en niet vroeg genoeg terug konden ziJn om te stemmen De Westin Gazette meent dat de stembus tot 10 uur had moeten geopend zijn dan zou de uitslag we anders ziJn gewseat Dit alles is begrijpelijk als men weet dat Hampstead een voorstad van Londen is met een zeer vlottende bevolking en bewoond door velen die hun arbeid in de City of in verafgelegen Londensche wijken moeten verrichten Er werden 8028 stemmen uitgebracht waarvan de conservatieve candidaat er 4225 kreeg De Westm Gazette beschouwt echter de uitslag geenszins als een bewijs van vertrouwen in de regeering het is de kleinstg meerderheid die ooit door een Tory i Een oogenklik lang zig ik hem zoo staan eer ik de deur sloot in het volgende had ik het huis verlaten Ik heb het nooit weer betreden ik heb miJn vader nooit weergezien IV Onder gewon e omstandigheden zijn wiJ zelden in staat om te ontdekken hoe nauw dat geestelijke deel van ons dat onsterfelijk is de geringste voorwerpen van die uitwendige en vergankelijke wereld rondom ons aan zich kan verbinden In de verwarde streng zjjn de dunste draden het moeielijkst te ontwarren Zoo ziJn in het ontleden van de uitwendige omstandigheden die ocze hartstochten in beweging brengen de eenvoudigste en onbeduidendste diegene welke wij het laatst ontdekken Het is alleen als er een geweldige schok in onzen levensloop plaats heeft en de geest daardoor aangedaan wordt als vreugde wordt veranderd in smart of smart in vrengde dat wg tot de erkentenis komen welke beuzelingen in de wereld buiten ons een deel van onze edelste zielevreugde of van onze hevigste zielesmart hebben uitgemaakt j atomen die de maalstroom even gretig en even zeker in den draaikolk heeft medegesleept als de grootste masia s Hampstead werd behaald Er stomden 1700 menschen meer dan in 1902 en do meerderheid daalde ruim 1300 stemmen De regeering kan uit die cijfers opmaken wat haar bij de volgende aanvullingaverkiezingen te wachten staat Nu de tekst van het voorstel der regeering Woensdag in geheime zitting aan het Storthing gedaan om de keuze van prins Karel van Denemarken tot koning van Noorwegen aan een plebisciet te onderwerpen nog niet bekend is heerscht er nog eenige onzekerheid omtrent de wijze hoe de vraag aan de kiezers zal worden voorgelegd of zg zullen staan voor een keuze tusschen monarchie of republiek of dat zij alleen een reeds genomen Storthingsbesluit zullen moeten goedkeuren of verwerpen In het laatste en meest waarschijnlijke geval zal de persoon van den trooncandidaat op bedenkelijke wjze mede ia de agitatie worden betrokken Het Dagblad vindt dat de meest practische marier zou ziJn do beslissing uit te stellen tot de verkiezingen van het volgende jaar in hoofdzaak wordt door het regeeringsvoorstel toch het soevereine recht van het volk erkend inzake de constitutioneele quaestie en staat het dus lu nrecht tegenover de opvatting van de geheele conservatieve pers en van die an mannen als Ernst Sars Nansen en BjOrnson Het Morgenblad kan de handelwijze der regeering niet anders verklaren dan dat omstandigheden dio aan het publiek niet bekend zijn invloed op haar houding gehad moeten hebben Het blad hoopt echter op een voor het vaderland gelukkigen uitslag van een eventueel plebisciet d w z een overwinning van het monarchaal gezinde deel des volks Met zekerheid weet men dat de propaganda ten voordeele van een plebisciet in de laatste dagen steeds toenam In hot republikeinscha kamp had men zich aanvankelijk rustig gebonden vertrouwende op een belofte door minister Michelsen aan de leiders der radicale pora gedaan dat de constitutioneele quaestie aan het volk zou worden voorgelegd wanneer Noorwegens welzijn niet dringend een andere en spoediger beslissing elschte Maar toen de monarchale pers de houding der regoering als zeker vaststelde en het tevens bleek dat het volk niet geraadpleegd zou worden terwijl toch geen enkele gegronde reden bestond om te denken dat Noorwegens welzijn afhing van een oogenblikkelijke koningskeuze begon de radicale pers zelfstandig propaganda tomaken daar zg verder niets van Michelsen hoorde Het was voor mjj weggelegd om die ondervinding op te doen toen ik na een oogenblik voor de deur van miJns vaders huis te hebben stilgestaan nu meer verlaten dan de1 armste bedelaar die mij op straat voorbij l ep en die vrouw of bloedverwanten had om et hem dien nacht op een zolder door te brongen toen ik zeg ik mijn Bchreden l evenals in vroeger en ty d naar Noorder Villa richtte Nogmaals ging ik voorbij het tooneel van mijn dagelijksche bedevaarten die ik gedurende een geheel jaar naar hetzelfde heiligdom gedaan had en nu merkte ik voor het eerst dat er langs dien weg nauwelijks een plaats was waaraan mgn hart niet een zekere schoonheid en liefelijkheid had gesreven door de betrekking waarin zj tot Margaretba Sherwin stond Hier was het vriendelijke welbekende winkelraam waarvoor allerlei kostbare voorwerpen uitgestald lagen die mij zoo dikwijls badden uitgelokt om eenig geschenk voQ r haar te keepen ah ik op weg naar huis was Daar was de woelige hoek der straat die op zichzelf wel geenerlei aantrekkelijkheid had maar die eens de grootste bekoorlijkheid voor miJ bezeten had omdat ik wist dat ik als ik daar was de helft van den afstand tusschen mjjn en haar huil had afgelegd Verderop kwamen de boomen van het Park in het gezicht De minderheid in het Storthing voor een volksstemming schijnt dan ook aanmerkelijk te zijn toegenomen en tot 40 lun de 117 leden te ziJn gestegen Nog altijd de Chineezenplasg De miJDkoelies van de Jompers Deep schacht weigerden Dinsdagavond aan het werk te gaan vóór dat twee hunner makkers die om het een of ander ieigrijp waren opgesloten zouden zijn in vrijheid gesteld De regeerings inspecteur van hot koeliewezen aan den Rand heeft gebruik makende van zijn nieuwe bevoegdheden 40 der belhamels laten in hechtenis nemen Van dezen zijn 20 tot tamelijk zware straffen veroordeeld 2 i 3 maanden harden arbeid De overige koelies zija toen maar weer aan hel werk gegaan Ook aan de Van Dijk miJu is een kleine koelistaking voorgevallen Maar toen 18 geles waren gevangengezet hebben de overigen het werk hervat V Vrijdag heeft de minister president De Smet de Naeyer een langdurig pleidooi gehouden voor het Antwerpsche ontwerp Hij betoogde o a dat na uitvoering van de voorgestelde havenwerken zelfs de grootste oceaan stoomer zich snel en veilig op de Scheids zou kunnen bewegen en beriep zich ynte betreft de doelmatigheid en uitvoerbaarheid der regelingswerken die bij het ontwerp zijn voorzien op de talrgke beoordeelingen van Franscho Engelsche en Duitsche havenbonwkundigen die daarbij overeenstemming bleven met de overtuiging van bevoegde vertegenwoordigers der groote scheepvaartjnaatschappijen in t bijzonder den Nordd Liloyd de Hamburg Amerika lijc en de Red Star Line De minister president sloot met de Kamer dringend te vermanen het ontwerp aan te nemen Woeste cler sprak ten gunste van het ontwerp doch herhaalde alleen argumenten die reeds door do ministers daarvoor waren aangevoerd Nog 42 sprekers zijn ingeschreven Verspreide Berichten FXAXKnUK Men ziet in een persveldtocht uitgaande van de Echo de Paris tegen Duitschlanjl verteld wordt dat Duitschland in 1875 plannen heeft gehad om Frankrijk aan te vallen een manoeuvre om tegen het weer bijeenkomen van de Kamer Delcassé weer naar voren te brengen boomen waaraan vroeger geen herfst of winter dorheid en kaalheid konden geven want ziJ en ik hadden daar te zamen onder gewandeld En verder nog was de kromme straat die van de voorstad van Hollyoake Square voerde dat eenzame stoffige plein rondom hetwelk mijn vervlogen geluk en verwoeste hoop hun luchtkasteelen baddon opgebouwd Mot schande overladen on in het verderf gestort was het onder dergelijke beschouwingen dat ik den wolbekenden weg naar Noorder Villa wandelde Ik ging zonder aarzeling voort zelfs zonder de gedachte om terug te keeren Ik had gezegd dat de eer mijner familie niet zou bezoeld worden door de ramp die mij overkomen was en zoolang ik leefde was ik besloten dat niets mjj zou afbrengen van het houden van mijn woord Het was uit dit besluit dat ik het vertrouwen op mijzelven het vertrouwen op mgn volharding de voortdurende kalmte onder het banvonnis mijns vaders putte die mij kracht gaven om voort te gaan Ik moest mijnheer Sherwin onvermijdelijk zien misschien zelfs de vernedering ondergaan om haar te zien ik moest onvermijdelijk zulke woorden tot hem spreken zulke waarheden aan hem openbaren als geschikt waren om hem te looneu dat bedrog voortaan niet meer baten on Wordt oervo d $ 1 4