Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1905

Ds Congo onderzoekingscommissie heett haar laatste zitting gehouden Voorgesteld wordt president Loabet aanhet einde van zyn zevenjarig presidentschapeen groot banket aan te biedeti waaraanznllen aanzitten alle maires alH leden vanhet parlement en van den Parijscben gemeenteraad I DürrSOHLAKD In Saksen is de lijkverbranding in het vervolg toegelaten De tabaksarbeiders gaan agiteeren tegen de voorgestelde verhooging der tabaksbelasting De keizer heeft door den Daitscben gezant zijn dank laten overbrengen aan de Fransche regeering voor den gelnkwensch ter gelegenheid van de verloving van prins Eitel Friedrich Uit Daitschland gaan groote partyen kanonnen en andere wapens naar China lUen meent dat China bezig is zich te wapenen De keizer laat zich voortdarend op de hoogte honden van de gebeartenissen in Basland Ekqeland De aaifjfg van de oorlogshaven van Dover zal 18 millioen kosten en men zal er in 1908 mee gereed zijn Minister Brodrich heelt in een rede te Qnildford verklaard dat er geen twistappel bestaat tnsschen Dnitscbland en Engeland en dat er niets is wat inbrenk kan maken opËngelands vriendschappelijke betrekkingen tot Dnitschland Een goede verstandbonding tnsschen de beide landen is voordeelig en van belang De woorden van lord Kosebery over het twistgeschrijl tasschen de Bngelsche en de Dnitsche pers konden aanleiding geven tot misverstand België Nog vóór de Brnsselsche wereldtentoonstelling willen de Gentenaren een wereldexpositie hebben nl in 1909 Zij znllen bij den ministerpresident op audiëntie gaan om hem aan het verstand te brengen dat ziJ hun tentoonstelling per sé voor de Brnsselsche willen laten gaan BINNENLAND De benoeming van de Staatscommissie voor de grondwetsherziening geelt aan Met Vad de volgende opmerkingen in de pen Niet aan de heeren die haar samenstellen maar aan bet werk dat zij zal leveren zal de eergisteren in het leven geroepen Staatscommissie in de geschiedenis gekend worden Van dat werk echter weet men thans nog niets I van de leden een en ander men meent althans van hen iets te weten In de eerste plaats moet men voldoening worden vastgesteld dat de Begeering voet bij stuk heeit gehouden ondanks de boosheid van den heer Van Karnebeek De Staatscommissie is er en zy mag wat haar samenstelling ook wat haar secretaris betreit er zgn Haar opdracht js ruim of eng al naar gelang zg zelve haar zal opvatten de drie kiesrechtartikelen reserveerde de Kegeering voor zich voor het overige heeft de commissie uit te maken onbeperkt welke veranderingen in de ürondi et zy wenscheiyk kenrt en haar wenschen ten slotte te belichamen in wetsonderwerpen Het haast onbeperkte der opdracht doet toejuichen dat het een commissie is van maar zeven leden de meeningsverscfaeidenheid kon anders licht te groot worden Maar zjj doet bejammeren dat geen antirevolntionnair en dat geen sociaal democraat in de commies zitting nam Waren om een paar voorbeelden te noemen prof Fabins en mr Troelstra er misplaatst geweest P ZiJ zonden volksgroepen hebben vertegenwoordigd welker stem ook bg het voorbereidend werk eene grondwetsherziening wel mag worden vernomen Tegen wie deze gedeelteiyke critiek zich richten moet is ons die niet weten waar de oorzaak ligt van het niet vertegenwoordigd zgn dezer twee politieke partgen onbekend VÜRGADERINGVMDËNIieMËeNTEftiAD VRIJDAG 27 OCTOBER 1905 Vervolg Volgn 65 Jaarwedde van den Burgemeester f 3000 De heer van de Velde Ik zou willen voorstellen de jaarwedden van den Burgemeester en den Secretaris te verhoogen Ik zon dezen post met f 500 willen verhoogen en hoop dat Ged Staten dit zullen goedkenren De veel omvattende werkzaambeden aan dezen post verbonden nopen my dit voorstel te doen ik zal mg van verdere aanbeveling onthouden Daar de werkzaamheden 100 leer tyn toegenomen voor dan voorzitter dezer vergadering zyn ook de werkzaamheden voor de raadsleden toegenomen en daar de meesten onzer zaken hebben zyn wy niet altyd ia de gelegenheid om ons vertrouwd te maken met nieuwe wetten in een korten tyd waarom ik zou verzoeken aan den Voorzitter dezer vergadering zoo mogelgk niet met al te groote voortvarendheid de voorstellen te willen doen behandelen De Voorzitter Ik zal da wenken van den heer van de Velde overwegen De heer Donker Op de eerste plaats kan ik medegaan met het voorstel van den heer van de Velde en op de tweede plaats zon ik ook de welwillendheid willen inroepen voor volgn 130 dat is om de havensluisknechts ook wel te willen verhoogen ik voel veel voor de omvangrgke taak van den burgemeester Biykens het rapport zgn B en W niet geneigd d sluisknechts te verhoogen of in klassen te verdeelen ik hoop dat ook de overige ambtenaren niet zullen worden vergeten De beer van der Ree Ik zal ook voor het voorstel van den heer van de Velde stemmen maar hoop ook dat zg voor de mindere ambtenaren wat toegeeflgker znllen zgn De heer van de Velde Het spgt mg dat de bh de belofte voor de mindere ambtenaren daaraan willen verbinden Ik geloof wel dat B en W de mindere ambtenaren niet znllen vergeten De heer Dessing Ik zal de laatste zgn om tegen het voorstel van den heer van de Velde te stemmen de werkzaamheden ziJn veel meer geworden De heer Donker Het ligt zeker aan mg misschien heb ik mg niet jnist uitgedrukt de heer van de Velde heeft mg niet begrepen ik heb alleen gevraagd of de heer van de Velde ook voor de mindere ambtenaren wat toegeeflyk wil zyn Het volgn wordt in stemming gebracht en de verhooging met algemeene stemmen goedgekeurd De Voorzitter Ik betuig mgn danpFoor het genomen besluit Volgn 66 Wordt vastgesteld Volgn 67 Jaarwedde van den Secretaris f 2600 De heer van de Velde Ik stel voor dezen post met f iOO te verhoogen op dezelfde gronden als bg Volgn 65 Ik hoop dat ook Gedep Staten dit zullen goedkeuren De Voorzitter Ik ondersteun ook gaarne dit voorstel De post wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekenrd Volgn 69 Presentiegelden der leden van den Raad f 450 De heer van Iterson In de afdeelingen is gesproken om bet presentiegeld te brengen op f 2 50 ik kan mg daar wel mede vereenigen er zgn wel personen die hun tgd goed kunnen besteden en nu is die f 2 50 geen betaling maar bet is ten minste eenige schadeloosstelling ik voor mg neem hel presentiegeld niet en geef dit ten nutte van de gemeente De Voorzitter Wanneer de heer van Iterson daartoe het voorstel doet dan moet deze post gebracht worden op f 1000 De heer van Galen Ik kan mg met dit voorstel niet vereenigen de geachte voorsteller heeft een verkeerd motief opgenoemd wat is de oorzaak geweest dat presentiegeld zon worden uitgekeerd dat is geweest dat ieder in de gelegenheid zou zgn het lidmaatschap van den Raad waar te nemen zonder dat dit hen schade zou doen De heer van Iterson Ik heb dit voorstel gedaan en ik meen dat ik het op goede gronden heb gedaan Gedep Stfften hebben in het model voor de begrooting ook presentiegeld daarin aangebracht Ged Staten meenen dus dat presentiegeld moet worden uitbetaald en presentiegeld is een oude zaak Vroeger kregen schepenen van een stad zilveren penningen en hadden zg 20 van die penningen dan kregen zg een gonden De beer Donker Als voorsteller om deze post op de begrooting te brengen was het alleen myn bedoeling om die mensehen die lid van den raad zouden wordwn en tydverznim badden daarvoor schadeloos te stellen wg moeten niet letten op ons als raadsleden onze tgd kan niet genoeg betaald worden De heer van Egk Ik zon geen presentiegeld willen geven maar wel een presentiegeld heffen van die leden die wanneer een voorstel aan de orde is en zg durven er niet voor uit te komen dan wegblgven De heer Dercksen Hoewel niat in beginsel voor den post presentiegeld kan ik my wel vereenigen deze post op de begrooting te behouden maar ik vind een bedrag van f 1 genoeg ik vind my niet Trg om dezen post met f 550 te verhoogen De heer IJssel de Schepper Ik gelooi dat over deze zaak al genoeg gesproken is en wanneer er raadsleden onder zgn die een presentiegeld noodig hebbeo ben ik er wel voor dit van f 1 op f 2 50 te brengen maar wy kunnen ons niet laten betalen met 40 cent per nnr zon het niet knnnen dat wg het lieten varieeren van f 1 tot f S 50 De Voorzitter Ik geloof dat er bezwaar tegen zon zyn bg Ged Staten De heer IJssel de Schepper Ik zou wel willen vragen of een raadslid een mandaat moet aannemen of het kan weigeren De heer Dessing Ik geloof dat het niet opgaat zooals de heer IJssel de Schepper het voorstelt er is niets tegen dat de raadsleden bet presentiegeld nemen zg hebben toch ook kleine uitgaven dien zg daaruit knnnen bestryden Het voorstel van den heer van Iterson wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hb IJssel de Schepper van der Ree en van Iterson Tegen stemmen de bh Dessing Donker Prince Nederhorst van Eyk de Jong Herman Noothoven van Goor van Galen Dercksen van de Velde Vergeer Muylwyk en Vingerling Het voorstel is dus verworpen met U tegen 3 stemmen en wordt de post ongewgzigd op f450 vastgesteld Volgn 70 Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der Gemeente Secretarie den concierge en de boden f 7625 De voorzitter B en W stellen voor den 3e commies Harmsma en de bode Weil met f 100 te verhoogen en de beide klerken der Secretarie met f 60 ieder De heer van Galen M de Voorzitter volgens het voorstel zonden B en W den bode gelasten een rywiel aan te schaffen ik zou dit aan den bode zelf willen overlaten De heer van der Ree Ik breng B en W hulde voor hetgeen zg gedaan hebben en inzonderheid voor de beide klerken maar ik zou nog verder willen gaan en de klerk van Eijk mot f 100 willen verhoogen het tracteroent is voor een man die een huisgezin heeft en twee kinderen gering De heer Dercksen Ik ben niet tegen verbooging van die ambtenïren maar zon hen wat langer willen laten werken dan konden wg het salaris wat hooger stellen en dan moet er geen meer personeel komen wanneer de werkzaamheden nog drukker worden De Voorzitter Ik doe u opmerken dat door het personeel nog dikwyis des avonds wordt gewerkt u heb wel gelgk de verplichte uren zijn niet lang De beer Derksen Wanneer daar niet voor betaald wordt dan vind ik dat niet goed De heer Noothoven van Goor Hoewel ik zal stemmen voor bet voorstel van den heer van der Eee is het toch noodig dat hy het weet Toen de heer van Egk hier is aangesteld heeft hg geweten dat het salaris niet meer bedroeg hg heeft zich niet gewijd aan de gemeente administratie want hg is op lateren leeftgd toen hy van dienst kwam eerst aangesteld tegen de argumentatie van der Eee dat hg kinderen heeft kunnen wg het tractement niet bepalen het werk dat de heer van Eyk doet kan ook door een jongen die wat gevorderd is ook worden gedaan De heer van Galen M de Voorzitter zon het niet mogeiyk zgn gedurende de middaguren de secretarie open te stellen nu is die gesloten van 1 3 uur maar er zgn menschen die dan het best kunnen zon het niet kunnen gevonden worden dat er dan iemand is De Voorzitter Ik zal uw vraag bg B enW ter sprake brengen De heer van der Ree Ik zoU gaarne in overweging willen geven dat er een herziening plaats bad en dan de uren waarop gewerkt moet worden wat langer te doen zgn De Voorzitter B en W znllen dit in overweging nemen De heer Dercksen De toelichting van don heer Noothoven van Goor heeft my geheel op de hoogte gesteld en zal ik my by het voorstel van B on W honden wanneer men toch vooruit weet dat men niet vooruit kan komen dan moet hy daarin maar berusten Het voorstel om den 2de Commies Harmsma met f 100 te verhoogen wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Het voorstel om de gemeente bode met f 100 te verhoogen wordt mede zonder hoofdelgke stamming goedgekeurd Het voorstel om de jaarwedde van den klerk van Eyk met f 100 te verhoogen wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh Prince Nederhorst van Egk Herman van der Ree Noothoven van Goor van de Velde en Vergeer Tegen stemmen de hh Dessing Donker de Jong IJssel de Schepper van Galen Dercksen van Iterson Mnglwyk en Vingerling Het voorstel is due verworpen met 9 tegen 8 stemmen Het voorstel van B en W om de beide klerken met f 50 te verhoogen wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Volgn 71 92 worden goedgekeurd WorJt mnolfd Gemeng de Berichten Diefstal te Brussel Een bediende van de Société Générale te Brussel heelt zich uit de voeten gemaakt met 810 000 ranea Het Hbld v Antw schrgft dat de naam van den dief is Jules Donxflis Hg bewoonde een kamer der derde verdieping en daar bg niet in de bevolkingsregisters was ingeschreven werd zyn verbiyt ergens in St Gilles met zeer veel moeite ontdekt Hy leefde oogenschgnlgk sober en regelmatig en niemand had hem van het plegen van znlk misdryf durven verdenken Daar het vetkoopen van stukken van 10 000 fr den dief niet zoo heel gemakkelSk zal vallen vermoedt men dat hy spoedig aangehouden zal worden Het parket van Bergen heeft zich naar Quaregnon begeven om de onders van Doniflis te ondervragen Het algemeen gevoelen is zegt het H v A dat hg door slecht vrouwvolk verleid zich tot de misdaad beeft laten overhalen Op den quai der Tuileries Ie Pargs reed Woensdag een automobiel waarin drie personen gezeten waren een heer een kind en dame Zg reden naast een tram toen eensklaps een and r trararytnig in volle snelheid uit de tegenovergestelde richting kwam aanzetten t Was te laat om te ontkomen en de automobiel werd verpletterd tnsschen de twee tramrgtnigen De drie inzittenden werden allen ernstig gekwetst naar de Charité gebracht Op de toppen van het Kenzengebergte ligt de sneeuw twee meters hoog Duizenden zangvogels zgn door een storm op hun trek naar het Zuiden uit hun koers gekomen en in het hooggebergte verhongerd of doodgevroren Vele vogels die de moeieiykheden te boven en de Alpen over zgn gekomen zullen misschien een nog binder zachten dood hebben gevonden want men weet hoe deItalianen op de hoogvlakten klaar staan om de moede diertjes by hun aankomst met groote zweepen dood te ranselen Uen meldt uit Denekamp Dank zy de hooge vleeschprgzen by onze buren heeft de exportslagery alhier het byzonder druk Dageiyks worden van hier uit in daarvoor bepaald aangewezen wagons geslachte stieren en pinken naar Bentheim vervoerd Ten aanzien van den geweldigen brand die in den nacht van Woensdag op Donderdag eene met krachtvoeder en kunstmeststoffen gevulde loods der firma Iman J v d Have op het Handelsterrein aan den sQraven deelsehen dgk te Dordrecht vernielde ver nemen wy nog dat de schade niet f 25 000 maar 50 4 f 60 000 hoeft bedragen en dat het vernielde tegen brandschade verzekerd was by de Maatschappy Holland te Dordrecht D C Gustav Nordin een Fin maakt een avontuuriyke reis met een bootje van zeildoek dat 4 meter lang 70 centimeter breed en 70 kilogram zwaar is Met dit primitieve vaartnig is hg den lOden Angustus van Stockholm gevaren hy ging langs de Zweedsche kust door het Kattegat de Oostzee het KeizerWilhelm kanaal deBeneden Elbe en het Elbe Wesir kanaal naar Bremerhaven waar hy deze week aangekomen is Tan Bremerhaven gaat hg naar ons land en dan wil hy verder naar Pargs varen Uit Amersfoort meldt men aan de N R Ct Ter gelegenheid van de kermis alhier is Zaterdag weer eens van de messen gehrnik gemaakt De huzaar v t E en een boer nit Soest D II kregen twist in een café over het ten dans vragen van een meisje Buiten gekomen trok de huzaar een zakmes en stak dit den boer in zyn rechterwang zoodat de punt van t mes de linkerkaak raakte De dader echgnt toen bet mes nog te hebben omgedraaid daar bovendien drie kiezen uit de kaak gestoken werden Tegen den huzaar is procesverbaal opgemaakt De getroffene kon Zaterdagavond niet vervoerd worden is gisteren per wagen naar zyn woonplaats overgebracht Te Alem heeft een smid die bezig was met het schoonmaken van een geweer per ongeluk zgn 34 jarige vrouw doodgeschoten zy werd door een kogel in den linkerslaap getroffen en was oogenbllkkeiyk dood De man Is radeloos Advertontio liefdo De Weener correspondent van de N B Ct geeft bet volgende grappige en voor het Weener leven typische verhaal Niet lang geleden stond de volgende advertentie in een van onze kranten Een student in de medicgnen begaafd maar arm wenscht in kennis te komen met een edeldenkende dame genegen om hem het geld te leenen dat hg voor de voltooiing van lyn studies noodig heeft in rail waarvoor hg haar eeuwige dankbaarheid belooft en baar ingeval ty ongehawd of wednwe is haar zgn hand aanbiedt Offerten onder het motto Trouwe liefde tot in den dood worden afgewacht Op die advertentie kreeg onze toekomstige eskulaap niet minder dan 170 brieven meerendeels van trouwlustige meisjes en weduwen De student natuurlgk in verrukking en daar hg een vriend had die evenmin geld voor de voortzetting zguer studies bezat wydde hg hem in al zgn plannen in Onder de talryke brieven was er één dien de student bgzonder verleideiyk vond Hg was afkomstig van een dame die verklaarde tot alle geldeiyke offers bereid te zgn als de schryver zich plechtig verbond haar later te znllen trouwen De dame had haar brief met een schuilnaam ondertee kend en om antwoord poste restante gevraagd Dit antwoord liet natuurlgk niet lang op zich wachten Beschik over my zoo luidde het onvergankeiyke dankbaarheid de trouw van een hond eeuwige liefde tot over het graf is het eenige wat een arme student n kan aanbieden Door uw edelmoedig aanbod hebt n een begaafd jongmensch dat de gnnstigste verwachtingen opwekt tot den gelukkigste der s ervelingen gemaakt Overal zal hg vertellen dat zyn lief aanstaand vrouwtje de grondlegster is van zgn bestaan Zonder baar te kennen wil hy haar de verzekering geven dat uit eiken regel van haar briefje de beminnelgkheid van baar karakter doorstraalt en dat haar schrift vrouwelgke gratie aan energie paart zoodat het wel niet anders kan of zelfs de goden moeten hem bet bezit van znlk een heeriyk schepsel bengden Voorloopig had de weetgierige eerzuchtige maar belaas behoeftige student slechts f 800 tot voortzetting zgner studies noodig welk geld hij verzocht hem poste restante naar Praag te zenden De trouwlustige dame liet er geen gras over groeien en zond hem dadeiyk de verlangde som Een drukke correspondentie volgde nu tnsschen hier en Pri ag en beide luidjes zonder elkaar ooit gezien te hebben werden langzamerhand tot over de ooren verliefd Kort daarna schreef hg haar dat by zgn kandidaatsexamen met schitterend gevolg ge daan had Dit succes moest natnnrlgk gevierd worden en zoo werd afgesproken dat men elkaar in Pardubitz zou ontmoeten Hy kwam en zy kwam hg vroeg niet hoe zg heette zoodat zy ook haar naam niet noemde zy beviel hem uitstekend maar helaas hy had f 500 voor het volgend examen noodig Zg scheen op zoo iets al gerekend te hebben want zg haalde dadelgk de verlangde som uit haar zak Hg was in de wolken want de edeldenkende dame die hy gezocht had was een aardig jong meisje Ën daar zy ook fatsoeniyk was moest zy spoedig weer naar huis en hg had trouwens ook haast om weer vlgtig aan het stndeeren te gaan Zoo gingen zy na een korte poos weer van elkaar maar niet dan na elkaar hartelgk omhelsd te hebben Het tweede examen was zooals de student aan zyn meisje schreef eveneens goed afgeloopen Ën die gelukkige gebeurtenis werd wederom door een ontmoeting in Pardubitz gevierd Weer vroeg bg niet naar haar naam en zg noemde dien ook niet maar wel had hg weer behoefte aan 1 500 voor zyn derde examen Weer gingen zg spoedig van elkaar na innig afscheid genomen te hebben Ook bet derde examen liep goed van stapel en nu ontbrak alleen nog maar de promotie Daarom schreef hg om f 900 maar ditmaal niet onder het gewone motto doch onder hen naam van een ander nl een dr X Het geld werd h em gezonden Omdat hij zich echter niet als dr X kon legitimeeren werd bet hem niet uitbetaald De post liet echter by dr X vragen of hg geld verwachtte en toen die neen zei werd aan oplichtery gedacht en de politie met het gebeurde in kennis gesteld die weldra er achter kwam dat de inzender der advertentie geen student was maar een bedrieger die door dit middel goedgeloovige vrouwen geld trachtte afhandig te maken Hy en zgn vriend hadden van het zoo verkre gen geld flink pret gemaakt en het meisje was haar geld en haar illusie kwgt Deze historie die ik in de krant las is typisch voor de zeden alhier want ik geloof niet dat in eenige andere stad de minnehandel door middel van de krant zoo in bloei is all in Weenen Alle kranten doen er aan maar geen zoo steik als het N W Tagebl weHté laatste bladzgde uitsluitend de rol van postiljon d amour vervult en daarby in byzonderheden afdaalt die soms vermaketyk en soms pikant zgn en die altgd een eigenaardigen kyk geven op het Weessche leven Door een Amerikaanseh schip zgn te Boston twee matrozen aan wal gezet die de eenig overgeblevenen waren van de bemanning van hon schip dat onderweg in een hevigen storm was vergaan Van de bemanning werd er een bg bet begin van den storm overboord gespoeld De zeven overigen kampten met de golven maar het achlp werd zóó ontredderd dat men het op een inderhaast gebonwd vlot moest verlaten dat vgf dagen ronddreef eer het werd opgepikt Een man die op het schip beide boenen had gebroken stierf van nitpntting en werd in de golven begraven De stuurman werd krankzinnig toen de hoop op redding door een zeil in de verte gewekt was teleurgesteld hg sprong in zee Kort daarna werd de kapitein krankzinnig hy verbeeldde zich dat zyn vader hem kwam redden stapte in een denkDeeldi e boot en zonk weg in de diepte Eenige nren later sprong ook de machinist in zee Een paar dagen daarna stierf de hofmeester van nitpntting Den volgenden dag kwam er eindeiyk de redding opdagen voor de twee overgeblevenen op het vlot Twee dagen lang waren zg niet in staatzich te bewegen Spoorweg ongeluk In het station Dnisbtrg is vanochtend om half zeven de sneltrein van Hamburg naar Keulen die om 7 n 25 m te Keulen moest aankomen op den stilstaanden sneltrein van Oberhansen naar Aken ingereden De twee laatste wagens v in dezen sneltrein werden in elkaar geschoven Een reiziger is gedood en een zwaar gewond twee reizigers en een conducteur licht gewond Een geheele verplaatsing van oèn dorpDe plaats Oberndorf aan de Salzacb in Beieren wordt tegenwoordig dopr al hare inwoners verlaten De oittrekketiden moeten hun geboorteplaats verlaten omdat deze in afzienbaren tgd onvermgdelgk zal ondergaan door eventueel intredend hoog water Nu znllen de bewoners vah deze plaats zich in da hooger gelegen nabgleid vestigen en daar een nieuwe plaats doen verrgzen met nieuwe huizen en openbare gebouwen Prof dr A von Striimpell nit Breslan heett Donderdag naar bet Hbl meedeelt een kliniek van prof Pel te Amsterdam geleid na den vorigen dag toehoorder in die kliniek te zgn geveest Vele studenten waren aanwezig ora den schrgver van bet door allen gebruikte leerboek te loeren kennen en ook vele artsen waren tegenwoordig Prof von Striimpell die een Ig der aan spierziekte demonstreerde hield zgn voordracht met een levendigheid die de belangwekkendheid er van nog deed toenemen Prof Fel dankte hem ook namens de studenten en zei dat zg thans hun sympathie niet alleen aan v Strttmpell s leerboek maar ook den lebendigen Striimpell hadden geschonken t Departement Arnhem van i Nut wordt ontbonden In 1876 werd in de Weerdjesstraat eon dnur eigen gebouw gesticht onder f30 000 hypotheek en een rentelooze leening van f 20 000 De Indnstriescbool voor meisjes huurde er lokalen in en de Remonstr Gemeente hield er haar kerk katechesaties en trouwplechtigheden Maar de Indnstrieschool kreeg na eenigen tyd een eigen gebouw en later werd een Remonstr kerk gebouwd Toen zocht de H B 8 met 3 jar cursus een onderdak in bet Nutsgebouw maar ook deze heelt nu een eigen gebouw gekregen en zoo werd het Nntsgebonw financieel nood Igdend en ging t departement te gronde Zaterdagmiddag had de 20 jarige koleuryder J C V d Bgl wonende te Rhoon bet ongeluk in de machinekamer van het Prins Hendrikdok aan de Boven Heyplaat te Cbarlois uit te gigden en met de rechterhand in een ronddraaiend kamrad te vallen De arm werd hem byna van het lichaam geschenrd en gedeelteiyk verbrgzeld Onder hevige pynen werd hg per brancard near het Ziekenhuis te Rotterdam vervoerd Te Volendam viel bij een behoeftige winkelierster de lamp naar beneden en kwam op de tafel waarop voor een waarde van f 320 aan bankpapier lag Het treurig gevolg was dat het papier verbrandde De arme vrouw had het geld bestemd om daarmede den volgenden dag haar leveranciers te betalen Stadsnieuws GOUDA 30 October 1905 Heden slaagde te Rotterdam voor de akte Vrge en Ordeoefeningen der Gymnastiek de heer A Mul alhier Naar wy vernemen hebben de leden van het Muziekgezelschap Harmonie zich weder aangesloten bg het Muziekkorps der dd Scbuttery Gisterenavond werd indezaal Knnstmin voor een zeer groot publiek opgevoerd door het TivoliGezelschap nit Rotterdam Mottige Janus tooneolspel uit het HollandBche Matrozenleven in 6 bedryven Voor eenige jaren werd het hier ter stede door het gezelschap van de hh Stoel en Spree uit Amsterdam opgevoerd de roep die er toen van uitging was zeker oorzaak dat de zaal zoo flink bezet was Het spel was uitstekend de heer Wagemans die hier meermalen reeds optrad had ook ditïïiaal weder een voor hem passende rol hg vertolkte deze op een wgze die alle lof verdient De heer H de Groot die de titelrol vervulde had mede groot encces Hg speelde de matroos die eerst niets van zgn geld kan afstaan om even daarna zgn geheele bezitting te geven aan een arme wednwe op eene wgze die blgk gaf van fijne tooneelknnst Mej h Schmitz vertolkte uitstekend de in wanhoop verkeerende vrouw hoe zg haar minnaar veracht nadat zg gehoord had dat hg reeds gehuwd is Vooral in het laatste bedryf was zg uitmuntend De overige dames en heeren hebben zich allen gegeven om bet stuk tot zyn recht te doen komen Het applaus dat na ieder bedrg f gehoord werd zy hun oen bewgs dat het spel allen heeft voldaan HiiSTKEonT 29 Nov Zondag jl werd te Schoonhoven de eerste competitie match der G V C gespeeld tusschen Voorwaarts van Schoonhoven en Sparta van Haastrecht Voorwaarts speelde met een en Sparta met 3 invallers Sparta wint de tors en speelt met wind mee Voorwaarts is direct geheel ingesloten maar toch wordt er geen punt door Sparta gemaakt door verbazend slecht samenspel Even voor de rust weet echter Sparta een punt te maken Na rust is Voorwaarts weer ingesloten maar door een misverstand van een der achterspelers weet Voorwaarts 5 minuten voor time een tegenpunt te maken Uitslag alzoo 1 tegen 1 BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 6 OCT li K H K StaataleenmQen PoETnöii Oblig 3e Serie fr 050 8 SS Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RosLAiTD Iwang Dombr Obligatien i l 96 Aziü Japan Obligation 1899 4 74 liV Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis h 100 1 241 Hypoihetk Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsehe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorvegleeningen Iiij iE Oblig Znid Italiaansche Spw My A H 367 Premieleeninqen buLSiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart iltiatKhappijen Aand HoUand Gnll Stv My 36 Diversen Hg tot Expl Itaan vanMeerdervoort 1902 89 EXPOSITIE der nieuwste modellen WINTEBMANTBLS COSTVHBS B L O ü S B y JÜPBS en JUPOSS BOBBS en JAPONSTOFFEN met bgbehoorende Garneringen alsmede een groote keuze PELTEUIJBS van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp ooncurreerende prgzen Aanbevelend Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 October 1905 Vette oasen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 ade kwal 3a 3de kw 7 cents per half kilo Vette katvereo goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal ay ade kw 14 ide krf aa cent per half kilo Vette varkens redelyke aanvoer prijzen waren voor iste kwal 371 ade kw 36 3de kw ia cents per half kilo Schapen en lammeren red aangevoerd Handel in vet vee vette varkens redelijk Schapen en vette kalveren pjüshoadend ADVËUTENTIt iN V De ondergeteekeude brengt met deze zgn dank aan allen die bewyzen van belangstelling gaven met myn benoeming tot lid van den Gemeenteraad W BOKHOVEN October 1905 OPKOEPIVC De betrekking van 2den MACHINIST liy Rynlana É mimnmgemuM te U U4a is opengevallen daaraan ia een weekloon van f 14 verbonden benevens eene vergoeding van f 1 50 pet week wegens het niet hebben van vrye woningl Er wordt gezocht een ervaren MACHINIST tevens goed Vuur en Bankwerk niet ouder dan 35 jaar Belanghebbenden kannen zich tot 30 November a s vervoegen bg den Heer J DB BBL IJNE Opzichter van Rgnland te Gouda De Ingenieur van Egnland P jHOOöENBOOM Wild en Cievogclte 1 Van f heden en verder dageiyks versch verkrggbaat Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz legen de meest sterk ooncurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GUTTBLINO Poelier 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 NOORD ltrabaii sch Schoen en Laarzenniagaïijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN SlerkeSclioolbrzeii ferschoeneii mi m Aanbevelend X SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by M PEETERS Jz L t op cachet e kurkbrand S n owl op 10 Ttauwmocki iH il9 n SchMDipp MunT MrlM Ma SmIo GUnicrém ni ifa i bMtt mUdaltD voor betioaiar wrig po itM mo 4Ua nnutt n iklanrd HfBm OntM D KliuUndioanan Varknubur U wiakaltcrt ia Schocomci Galinlerleii DTonn o niHed Utw go d op b t bbrUkfcurlL W lardinnina AfshnB f