Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1905

Woensdag 1 November 1005 o 1 864 44ste Jaargang SPaARZaAM fiOüMHE COHMT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletoon Ne 89 I De Jifgave d zer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vayi Zon en Feestdagen De prijs per lrie maanden is 1 25 franco pei tost a 70 1 Afzonderlijke Nomim rs VU F CENTEN Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ÏTCR CXPILLEI I Verkrijgbaar in flesschen 50 cts V9 en t l na biJ H H Apothekers en Drogist Let op het merk ANKÏIBI F AD EICHTEE C o Eptterdam Te Gouda bij C LtlGEli Apotheker Markt en biJ WOLFF i p AV sthaven 198 t Zenuw en llliaia j lijders vordt ttit overtuigingjij als ebn i erkelijk hnlp in den nood het boek A Aanbevolen i i W i Na plt aif t van adres p r briefkaart tJt dit beekje franco p post toegezonden I lUor BlfOEFOEIi S Boektai Zfltboromal J 13E OOEDKOOP8TE 1 3E meest PRACTIÉJHE DE MEEST VOLLEdIoI mopebLaokji ziJn beslist diender Firma WELflOIV TUE LA DIMS JtbvitSAL met minstens iri gratis geknipte patronen en een fekleurde plait THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD BEN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proetnummera Alle met koatel Holl Bijvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannem de kroon Verkrilebaar to Gouda biJ R ZANDYOOET M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KEÜIJFF a vooral damsa n ICkidaiahMinm la dl Appnhmr vu C milv 4 Ca Btrlia Mirtli 8tr M M MH Ml op aaun febciakmok y I HMm eUiMn la iitamrae IttMM Tn het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zQti voorbanden de nieuwste modellen GAlSORWAllENTeil Gtsgloeilioblbranders Giis Electra Uranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glftvrüe geëmailleerde BDISHODDELIJEE ARTIKELEN deugdzaam en zindelp BADEN GEISERS GASOVENS 6ASP0B11ZEN KOOKAPPAEATEN Waodcomforen Salon Gastatelljes I verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOI Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Onnavolgbaar iin thans door nieuv gevonden toepiissingeü onze In olieverf getchUderOe Por treilen felntureUogaerlt Z j geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Qeill Prjjsconrant met een aantal oBgevraagde getuigschriften jrafi op aanvraag Boxtel M BOGAEUTS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te btzichtigen zijn EENIQBEFOI TAK THEE Mcu wonlt rerzocht op t JMËÜK te letteu UIT H8T MaOIKI B TüTX M lUVENSWAAY Zü EN QOHINOHEM Deie THBBEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij lw I ten half en i Ned one met vermelding van Nommer ec Prje voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoennff van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz Wte ïeter zyn wu de Ichto eikel CSCIU te ootrangen tesamuivaaiald eo na vele prcofoomingen in iet haadel gekoines aider des naam d intvjailera Dr MiohaeUa verrMrd l op d besta maohineg in het weraldbftramde tebUisaenwnt tu Oebr StaUWWdc te Kenten lifdia Bfk6l eac io la TiirkuitSD buss ii Van £ ikul Cacaa is met melk gdiMkt een aanfgsiuime gezonde nk TOor d Keiykacb gebruik een i i theelepels v n t Msder raor een kop Ohooelate Ak geneeakntcbtige drank bq geval n djarrheo sWiits met water te gebraflcen Terkrijgbaar by de Towsusule H 1 Apothskan ens Oeoenulvartegenwoordiger raar Bédarhnd Julius MatltnkM Oonda Drnk van A BEINEMAN Zii Imnterdom KalvcttouU XAS zijn en toch ocd k en dat kan iedere buisvrouw mei MAGGf s AROMA Merk Kmisster want de bijvoeging van weinige dmppelfl per portte van dit beroemde en bekroonde produkt is voldoende om vleesch en vischgerechten groenten zwakke soepen bouillon saucen en jus zoomede xuit hutspot rauwe en zachtgekookte eieren enz oogenblikkelijk een verrassend krachtigen en aangenamen smaak te geven Verkrijgbaar bij kruideniers en ootnestlblenhandelaara Insulaire Hypotlieokijank ts Zisrikzea De Bank geeft nit in stokken van f 1000 f 500 f 100 en f 50 lï 4 pCts PANUBHleVeN tot den koers van lOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren j OKTLAUD € q i alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn Gebtrliikt ije i8 de t 1 WERELOBiKOEMDE Supe ilor Onii7en Eorstlio ing i Extract j iiitim Henig helpimd en o Jo Ha middel togen verkoudheid astn a keelpijn kipk ën sl mhoest bronchitis en a e borstj en longaaa Hoflnincen A doeningen n Negen maal o et IGoud bfkro nd Keiiige fat ikanten i l i H N VAN SËHAiK ft C Flabons van 0 40 0 0 1 Kop Stoomfabriek cfe B o mn loem i Verk ij baar bjj Finau ÓLffi Jt Co Westhaven imGoudJA jtATEN STB JV Kleiweg B lofl Óonda M j H VAN MILD Veerstal B 120 tJbouA A BODMAN Meordrefht PINÉSE Mtuwerterk a d JJêtl A N van ZESSEN Schoonhoven 3 Th tokken Bdiioopdb v WUK Oudtvraler A BCÜEKR Haattrecht P W v EDE Oudewater K Aif dbk HEIJDEN te Reeumjk P v d SPEK MoircajuUe D V STAR Middtnifeveen Wed J HOLST Waddin itveen Hl KOtKMAN Waddingioeen P A os GROOT Oudeviater A D JONGH Ouffewa fr J P KASTELBIN PoUbroekirdtL D BIKKER te Beruchfp WAAItSCntlliVIiVC Laat ü niet mislei den door AbAij airoop Het kloo8ter$ancta Paufa yl d bestaat niat Iug Siroop vijmgeenerlei waarde Sier Uw huis in den winter Uwen tuin voor de lente met HAARLEHineR BLOEMBOLLED Na ontvangst van postwissel groot il 3 4 5 zenden wil franco door Nederland voor fl 3 75 franco door Dnitschland en BelgiS onze overal bekende Normal collecties 30 HYACINTHEN voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene colleetle voor de kamer van 150 st voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 st of eene colleeUe voor kamer en tutu van 240 st ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocns scillas sneeuwklokjes etc Onze Eeclamecollecties kosten franco door Nederland fl 2 75 door België en Duitsch land fl 3 onze Elite collecties door Nederland fl 6 25 door België en Dnitschland a 6 50 E k geïllustreerde prijaiyst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de kuituur bevattende grooto Catalogus in het Duitsch zenden wjj desverlangd gratis en franco uinbouw Etablissemenl Huis ter Duin NOOEDWIJK BIJ HAAELEM iï2j Patent H Stollen mutttui bonurin luiiiiiimi jitp UKUnrglitte Warnung Der groiM Mrfolg dm f muri Fatont H StóUtn I aminéeit hal ntus lu nf I uMtdunn wertMoaen Nachahmun en gagebu Hu ktufe iahtr mun tUlt icluvrftm H aioUm Bur nn unt diPMt Oder In Khiito EluahindUinitllt i r dim unttr Plaktt wit ntttmMtndl tmtHtbifi tt SZ PrtUHtlm iKd emttntête trtllt trUftim WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT M HOMII KL KK VABHIEHEN Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk er on 1 r nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parija 1900 Negen Gouden MedaÜles Uuiteniandscti Ov rz cbt Reutef seint uit Petersburg dd 29 Oct Heden namiddag had eeD bijeeuMMnst plaats van de stedelijke Doemal De zaal was met lubliak dicht gevuld de toefeaneen bezet door tal van politieibeambtön Am Vqor de Doema verschenen derrag gedelegeerden der arbeiders die de vol 9nde voorstellen kwamen brengen TO 0 de arbeiders verlangen de toekenningdef algeipeen als hun eischen bekende rechten en rrijheden j 29 1 dei stad zal gedni nde den tyd dat deMaking uurt voor de voefliug der arbeidersidrg dragen 1 3o de arbeiders verlangen oféjc oon zjj de V irwoesting der waterleiding liet wenschen de onmiddellijke verwgdennif van de troepen die de waterleidiiigs werKen bewaken j geschiedt dit niet dan zal de leiding vernield worden 4o de stad zal voortaan niej meer de kosteé dragen voor de staatspolitie en voor de teien de bnrgerü gebruikt wordende koiakken 9b de fltad zal voor de persoonlijke zekerheid der gedelegeerden uit de burgeru waken daar de gouverneur generaal mogelgkerwijze tot hun arrestatie zal overgaan 60 de stad zal aan de arbeiders wapens geven en een burger militie oprichten dan zullen de arbeiders voor de veiligheid de rust en orde borg staan De Doema besloot deze eischen in overweging te nemen en daarop vóór Dinsdagantwoord te geven V Eenier seint nit Berlijn dd 30 0ct Een particlilier bericht nit Odessa me t Duizenden arbeiders wierpen gijtp en onder leiding van todenten aan de hoeken der straten barricaden op door tramwagens banken uithangborden en andere voorwerpen op elkaar te stapelen De Kozakken vaarden daarop en doodden een stndent drie arbeiders en een meisje van achttien jaar achttien personen werden gewond en in apotheken binnen gebracht De gouverneur drong bu de regeering in Petersburg nogmaals aan op afkondiging van den staat van beleg In de volksvergadering die hedennacht hier gehouden werd kwamen twee offlcieren en vier soldaten en verzochten uit naam hnnner regimenten de stadenten en werklieden niet op de troepen te schieten De troepen beloven daartegenover in de lacht te zullen schieten behalve de Kozakken FEVILLETOX w imiimi iiiiJK Ik mo Bt dit doen en meer nog ik moest maatregalen nemen om de familie waartoe ik afschoon daaruit verbannen nog behoorde te vrijwaren tegen elke samenzwering die ontdekte misdaad of schaamtelooze ibegeerljkheid zon kunnen smeden hetzg i uit de zacht naar wraak of in de hoop pp winst Een moeielgke bijkans een wanhofiige taak maar desniettemin een taak die opgevat moest worden 1 Ik hield de gedachte aan deze noodzakeISkheid gedurig voor den geest niet alleen omdat ik niet anders kop maar ook om een andere gedachte te ontwijken waaraan ik geen oogenblik plaats durfde geven het rustige bleeke gelaat dat ik onbewegelijk in rngps vaders armen had zien liggen dat van Clara I Dien weg nit lag het verdriet dat ontzenuwt de foltering en de schrik die der wanhoop nabg brengen dien weg moest ik ontwijken De meid stond aan bbt tuinhek van Noordor Villa dezelfde die ik in de eerste dagen TUI Dün noodlottige miileiding gezien en schieten de troepen inderdaad niet op de menigte Odessa 29 Oct De werklieden wierpen barricades op de Kozakken schoten op hen viJf personen werden gedood 1 gewond Odessa 30 Oct Een proclamatie van den gouverneur zegt Bij den eersten steen door betoogers geworpen zallen de troepen zonder vooraf te waarschuwen schietei De univeralteit wordt door troepen bewaakt Nieniand wordt binnengelaten De arbeiders dwingen winkels en restaurants pm te sluiten De tramdienst is gestaakt Ipothekeu worden ingericht vodr reddingsiiosten De geneesheeren organiseeren een hulpdienst daar het ieder oogenblik tqt bloedvergieten kan komen Alle pleinen zg n door de kozakken gendarmerie en politie bezet Het s dsbestuu heeft een comité voor algemeene veiligheid gevormd uit 15 leden bestaande Londen 30 October Part Telegram Dr Dillon van de Daily Telegraph die tegen heden het einde van het Czaardom voorspelde meldt uit Petersburg van gisteravond laat dat de Czaar het liberaal program aanvaardt Witte tot premier benoemde en aun de vertegenwoordigende vergadering wetgevende macht verleende voorts zal hij toestaan dat uit alle volksklassen vertegenwoordigers kannen worden gekozen en hü zal voor het gansche Rijk den staat van beleg opheffen Dr Dillon verneemt verder dat de Czaar heden een manifest zal uitvaardigen en zegt dat indien zijn informatie bevestigd wordt daardoor de crisis in EUéland beëindigd zal zijn De bevestiging van dit belangrijke bericht ontbreekt in andere bladen die alleen een overzicht van den toestand van Zondagavond geven Toen was in den algemeenen staat van zaken in Petersburg geen verandering alle inrichtingen van onderwgs waar het volk pleegde te vergaderen zgn Zaterdagnacht gesloten doch de revolationnairen hebben andere vergaderplaatsen gevonden De studenten leiden de beweging en voeren den boventoon in de vergaderingen Zg bewaken ook de toegangen naar de vergaderlokalen om zoo noodig de nadering van politie of van soldaten te kannen aankondigen De gehouden redevoeringen geven van groote vastberadenheid blgk doch tevens wordt daarin op kalmte aangedrongen Op straat gedraagt het volk zich dan ook met groote bescheidenheid en niettegenstaande de dreigende proclamaties s nog geen bloed ondervraagd bad Zij nam een brief aan van een man die zeer armoedig gekleed was en juist vregging op het oogenblik dat ik aankwam Haar verwarring en verwondering waren zoo groot toen zg mg inliet dat zg mg ternaowernood kon aankijken of tot mij spreken Het was eerst toen ik de deur inging dat zij zeide Juffrouw Margaretha zü gaf haar dien naam nog ff juffrouw Margaretha is boven mijnheer t Ik veronderstel dat giJ Ik verlang haar niet te zien ik moet mijnheer Sherwin spreken In haar verwarring en in haar schrik deed de meid haastig een van de deuren in de gang open Ik zag toen ik binnentrad dat zii mü door haar verwarring in de verkeerde kamer gelaten had Mijnheer Sherwin die zich in het vertrek bevond zette aanstonds een kamersebut uit blgkbaar oUi iets voor mi te verbergen hetwelk ik echter bij ngn binnenkomen niet gezien had Hg kwam naar m j toe en stak mij zijn hand toe doch zijn rastelooze oogen dwaalden onophoudelijk van mf af om naar bet schut te kijken Zgt giJ dan eindelgk gekomen t Doch laat ons eren naar een andere kamer gaan de zaak is ik dacht dat ik n daarover geschreven had Hy hield seosklapi op en liet t n nitge vergoten De soldaten toonen zich ontevreden en schijnen geneigd zich bji de revolutionairen aan te sluiten Central News meldt dat de advocaatgeneraal te Petersburg 92 officieren zal vervolgen onder wie zich ook garde officieren bevinden zü worden verdacht van deelneming aan de agitatie Matrozen die vergaderingen bgwoonden werden gearresteerd Onderwgzers en leenbankhouders staken eveneens De ambtenaren Staatsbank de dokters en de werklieden der waterleiding arbeiden nog De laatsten dreigen met staking als de staat van beleg wordt afgekondigd De straten zgn bil avond donker de winkels zgn gesloten enkele worden door kaarsen verlicht Het Nevsky Prospekt wordt gedeeltelijk beschenen door zoeklicht van het admiraliteitsgebouw De toestand te Odessa is hoogst ernstig de stad afgesooden van het spoorverkeer de levensmiddelen zgn zeer duar Central News meldt dat bü de straatgevechten van Zondagavond de werklieden en studeuteu achter de barricades stonden De gouverneur vroeg te Petersburg vergunning den staat van beleg af te kondigen doch ontving geen antwoord De officieren en soldaten beloofden in de lucht te zallen schffeten de Kozakken varen echter op de menigte Men meldt dat UI personen gedood en 108 gewond zgn De Times ontvangt uit Petersburg bericht dat in Finland een oproer dreigt Eeeds is daar een spoorwegstaking uitgebroken Er zijn slechts 4000 soldaten in Finland de 6000 reservisten daarheen gezonden bleken onbetrouwbaar en werden teruggeroepen Hamburg 30 Oct Part tel Het Hamburger Fremdenblatt ontving uit Kiel het Volgendjiproerkelgk telegram De kruiser Lubeok en da uit 6 torpedobooten bestaande derde torpedobooten divisie hebben bevel gekregen zich gereed te honden om naar Petersburg te vertrekken De eerste torpedobooten divisie wordt eveneens uitgerust Naar men verneemt heeft de commandant van den kruiser Lubock bevel ontvangen de Tzarin met de kinderen van Peterhof naar Hemmelmark in veiligheid te brengen Van andere zgde wordt beweerd dat de schepen ter bescherming van den Duitscben gezant naar Petersburg worden gezonden Officieel wordt de juistheid dezer berichten ontkend en alleen medegedeeld dat de Liibeck ter voortzetting van de proeftochten naar het ooste strekte hand zakken Ik had geen enkel woord gezegd Iets in rajju blik en in mijn houding moest hem reeds verraden hebbon voor welke bojidschap ik gekomen was Waarom Ifreekt gg nietP zeide hjj na een oogenblik van stilzwijgen Waarom kgkt gij mü zoo aan f Maar wacht I Laat ons wat wg te zeggen hebben in de andere kamer bespreken HiJ ging my voorbij u r de deur en deed haar half open Waarom wilde hg miJ zoo graag uit diu kamer krijgen Wien of wat verborg hg achter het schut P De meid had gezegd dat zgn dochter hoven was Daar ik mg dit herinnerde en tegen al wat hij deed en sprak argwaan koesterde besloot ik in de kamer te blijven en zgn geheim te ontdekken Het stond biykhaar met mg in verband Welnu vervolgde hg terwijl hg de deur wijder open deed het is maar oven door den gang zooals gg weet en ik ontvang ngn bezoekers altgd in de beste kamer Ik ben hier ingelaten antwoortbe ik en heb noch tgd noch lust om u van kamer tot kamer te volgen zooals gy maar wilt Wat ik te zeggen heb is niet veel en als giJ mg geen goede redenen voor het tegendeel geeft zal ik het hier zeggen Zult gg i Laat mg o zeggen dat ik dat son verdoemde onbeleefdheid vind zooalg lijk gedeelte van de Oostzee vertrekken zou en dat de torpedobooten knstmanoeuvres zouden uitvoeren Deze ontkenning mag echter niet ernstig opgevat worden Bg do marine zelf is alleen de gisteren ontvangen order bekend Te 12V uur hedennamiddag aanvaardde do Lubeck de reis naar Petersburg De torpedobooten volgen hedenavond of morgenochtend vroeg Do Berl j nsche correspondent van de Hamburger Nachrichten seint Volgens een partieaUer bericht dat ik uit Parijs van betreuwbaro zgde heb ontvangen heeft keizer Wilhelm den Tsaar aangeboden door torpedobooten of kleine kruisers der keizerlgke marine zoolang de tegenwoordige onlnsten duren geregelde verbinding tusschen Peterhof en Memel te onderhouden De Tsaar heeft dit voorstel aangenomen Dit Memel wordt aan hetzelfde blad geseind Men vertelt hier dat vanaf Woensdagavond Daitsche torpedobooten tusschen deze haven en Petersburg resp Peterhof een geregelden berjchtencüenst zullen verrichten Ook 3 kleine Unitsche kruisers die op het oogenblik oefening houden in de Oostzee zallen tot nader order varen tusschen Memel en Petersburg Het Volksbelang van Gent verheugt zich in de gunstige ontvangst die het denkboild van toenadering van Belgiè en Nederiand op economisch gebied ia ten deel gevallen bg Nederlandsche staatslieden van linkeren rechterzgde Het heerlijke en voor de beide landen zoo voordeelige denkbeeld van toenadering en verbond schg nt alzoo ontkiemd te zgn in de volheid des tgds hel belooft ons beerlijk te zullen gedg en omdat de akkers die het zaad opvingen naar bevruchting wachtten Holland waar de economische belangen altgd den voorrang bg hoog en laag hebben bekleed zal zonder eenigen twgfel met groote voldoening zi n economisch lot willen verbinden met dit van het aanpassende zuideIgke naburenland voor wiens hnishondkundige ontwikkeling het in bewondering staal België waar de flnancie en ngverheidsmannen meer en meer de breedsprakige advocaten op de banken van t Parlement vervangen waar de Koning zelf zgne geldelgke en industrieele idealen voor t land onophoudend door lusschenpersonen laat bespreken en aanwakkeren België voor wien een bestendige en krachtige uitvoer als eene allerhoogste noodwendigheid zich opdringt zal natnurlgk geneigd zgn om zich tot alles wg kooplieden het ronduit noemen Ik zeg het nogmaals een onbeleefdheid en een onbeschaamdheid ook als u dat woord beter bevalt Hg zag dat ik niet van mgn genomen besluit af te brengen was en sloot onder het spreken de deur terwgl hi allerlei gezichten trok en z n levendige sluwe oogcn zich weder naar het schut wendden Welnu vervolgde hg met een zekere uitiarting in zijn houding en zgn blik doe zooals gg verkiest bigf hiori Het zal niit lang duren of gg zondt wenschen het niet gedaan te hebben dat kan ik niet verzekeren Gg schgnt niet veel haast te maken inet apreken daarom zal ik maar gaan zitten Gg knnt doen zooals gg verkiest Welnu dan I laat ons het kort maken komt gg hier op de vriendschappelgke wgze om miJ te verzoeken mgn dochter beneden te laten roepen en u als een fat ioenlgk man te gedragen of niet f 6y hebt mg twee brieven geschreven mgnheer Sherwin Ja en ik heb dnivelsch goed opgepast dal gij ze in handen zoudt krggen ik heb ze zelf bezorgd Bg het schrijven van deze brieven zgtgij of grovelgk misleid geworden en in datgeval zgt gg alleen te beklagen of Wordt tunolfd