Goudsche Courant, woensdag 1 november 1905

Donderdag 2 So 9865 44ste Jaargang fiouDSCHE muwi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So M9 ADVEIiTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoen No 89 De Uifg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommevs V IJ F C E N T E JV H lld eii Gevogelte Van af heden en verder dageiyic versch verkrijgbsar Braadkuikens Soepkippen Duiven Punlarden Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concorreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door gebeel Nederland Aanbevelend T düTlELlNG Poelier 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Intero No 2031 DRACHEN OUELLE BIJ DEN MAALTrJD BEVORDERT DE SPIJSVERTERING NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bij M M BELONJE Jr Goad a NOORD lirabaiilsfli Schoen en Laarzenniagazijn KLüIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Slcrke Scboollaarzen Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repdratiën en aangemeten werk In het VERLICHTING MAGAZLIN De Avondster Dubbele Buurt Ü 13 TELER 117 zjn voorhanden de nieuwste modellen GAI§i0nil4ilEIlTEN Gasgioeilichlbranilers Gas Ëleclra Uranders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfterye geëmailleerde HDMOUDELIJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelijk eADiN GEISERS GASOVËNS GASFORKOIZe KOOKAPPARATEN Wandeomforen Salon Gaslalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Wie iokil zyn wil d Bolito £ lk l OaCiU te ontrangen toeam esteld en na voia proifhemiDgen ia ia handal gekoipen otjet den naam des üitriBdars Dr Miohaelta Temtrd l p de beste niacbines ta het wereldberffiUKM étabWissement van Oebra StoU wwok te Kouten aiacbt pT12icl2AeHr Bikcl Cacao in Tterkaatea bussen Be EiW QKau met melk gakookt langeniicae gwwode drank voor d Hjkaoh gebruik een 2 thttlmla na t pceder voor een kop Chocdale Al genecskracWige drank bü genl tw drarrheo sisoits nie water te gabruiken Verkrijgbaar bij de voianuiaM B 1 Aput hekara ens l rij J fe V Ka t 1 80 a 0 90 STol Qeneraalvwiflpmwoordigw leor Hete nd JuftiM ManankMIk imnterdam Kalvcatnuit loa luklulyluUpoMamUddl voor Hom oi TOorsl dunM fln Kladtndwvnwwk mg UdeAjprituilTTuC MllllarfcCa m Jf Birlia lntb Mr l4 MnUltt i W ufLI op naam ta fabrickimMlc Mn M tiiiinrawUillinh itnmrt mm 6R00TE GELD LOTERIJ g ewaarborgd door den Staat HAMBl RG Mark 600 000 wordon in het gunstigste geval uU hoogste prijs m de grooto door den Staat gewaarborgde geld loterij aangeboden Gospecifioord echter r 300000 Deze grooto geld loterij ia geauthoriseerd door don Staat Hanburg die daarvoor waarborgt met zijn Bpuache vermogen Deie loterij bestaat uit 88 000 i loten wiiarvaa 42 695 met prijzen moeten worden getrokken Buitendien wordt er over 8 grOOte extra premièn boaUst Het totaal bedrag dat in deze loterij uitgeloot wordt beloopt zich op Mark 8 390 485 i 1 1 1 2 2 1 2 1 2 7 1 11 31 83 127 417 577 25983 De iiirioliting ilezor loterij is zoo garislig dat o er alle 42 B95 prijzen en de 8 premicn onvoorwnanlelijk in ilo 7 op elkander volgende kksgen beslist wordt 200000 100000 60000 50000 45000 40000 35000 30000 20000 1 5000 10000 5000 3000 2000 1000 300 169 Do hoogste prijzen kunnen ev bedragen in de Ie klas Mark 60 000 m de Je kl Mk Bi OOO in de 3e 1 kl Mk 0 000 in de 4o kl Mk 6S n00 in de 6e klas M irk 7n 00ü en in de ee klns Mark 80 000 terwijl in do 7e voornaamste klas de hoogste prijs in hot j gunstigste geval ifarli 600 000 bedragen kan pry Murk Oespociiiceerd echter worden Mk 300 000 200 000 100 000 enz enz getrokken De firm i aan den voet dozer neemt de vrijheid hier idoor hot geoord publiek uit to noodigen aan doze grootegeldIotorij doel te neraon Bij de commissies gelieve mon hot bedrag te voegen hotzg in banknoten of wat het gomakkelijksl is por bmtonlandsche postwissel Ook pgstzegels worden in betaling vaugonomen 1 geheel origineellot PI 3 50 ots i 115 1 vierde 90 De mloggolden der volgende klassen alsmede de prijzen en verdere bijzonderheden zijn uit het officioele plan te herzien ledor deelnemer ontvangt de vnn het Staatswapenvoorziene origineelo loten nismode h it officioele mkkingsplnn dnt alle bijzonderheden bevat Na afloop van olke trokking wordt aan den geinteAsaeordo de ook met hot wapen vnn den Slaat prijkondo officieele lijst der uitgelootto nummers on prijzen eveneens toogozonden Do uitbetaling der gewonnen prijzen geschiedt naar luide van het plan prompt onder de garantie van den Staat 15453 LT Ïk 200 144 111 100 78 45 21 Wij doen nogmaals uitdrukkelijk opmorkeii dat de Hamburger loterij onder toezicht van den Staat 13 eii dat de e tevens voor de gewonnen prijzen waarborgt Men gelieve derhalve dezo loterij niet te verwissolen met een üf ander privaat onderaoming waarvoor eeno dusdanige zekerheid uiet bestaat Loten die men nipt wenscht te behouden nemon wij terug togen vergoeding van het daarvoor ontvangen bedrag mits deze voor do trekking geretourneerd zijn Wij vemiekeu beleefd ons de bestoUinïon zoo spoedig mogelijk te laten toekomen in elk geval echter voor den 15 November f 90S VALENTIN l CO Hoofd Kollekteurs Dour OeneMh IgetnMn aanbevokn Mal Ecrc Diploma n Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Desverlangd wordt het plan bij voorbaat gratis toegezonden Qllinn l arAf h demM tki ohtlgc en nrtierknidsKINA WUIftegcnzwakte miia M ai VIIV loowel bij kinderen als volwaraeaan gebn ao eetlust alachte spijsverterinR zenuwboofdpijQ ter Tcraterklng na ziekte of kraambed koorta en hare gevdy uL QUINA LAROCHE PERRUGINBUX in het bijrander tegen Bloed£tbrek Bleekcucbt kwalen Tan KriOpchcn leeftyd ent Verkrijgbaar in flacon t f L90 en L Fil Ptl M a k TOidzaam ver9terkend aangMiaamTU i naAk TC l l IVC i V a nVF oztH voor kinderen zwakken en klieTMhtlge e TdageUjkadltgeb Uik vooral voor kinderen zwakken en kliera htlge gOTtelLen vos ain te bo vulun AU geneetkfach e drank bij atoornlaaea der spysrerterliUEtarKanen en diarrhée ook vw r ïuigelineen ca kleine kinderen Pnj per bu A K Kgr ƒ 1 70 ft tf Kgr 0 90 H Kgr 0 60 Chemlach zuivere tunKat KKd asa ilVlelksuiker n T6o w o j £ valdoende ter beitrij van Asthma etc Asthma Cigaretten Sr rriïJSS Sïf doosjes a 0 80 en O ÖO Tfltnarindi Rnnhnti fruit puroatibp legen vewtopping a ll irinUC PUUUUna beUii Mlraine CongMHMetc Y ral55n3 Uians kinderen bewijzen de tanierinde Bonbona van KRAEPEI IETS HOUJ belangnjka diensten voor het kind begeer UJk en de smaak aang enaam is Prijs per doosje O ÖO en 0 60 Qalnifolr i IIGéillAC 1s eTne£n erkend als het BESTB Intitnwldd ftMIHC a 1 Hoert ▼ erkoudheid ea Kcalpt n het ii een alymoploasend en verzachtend middel bij ultncraendlutd ritrinitenJ is HJl D feschjes verkrijgbaar Pri 0 ÏI0 per flesclije ZV Trafparal M pam KRAEPXUEN ft HOLM te ZaM mM aUm MMr i etiqttfilten waarop de itmam en kamüMhemiMff tm êrArj ftm m r tt atfOiAeiert t 2 i offitten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer OBOËRicHT iraa koi iiikl ijhe rABniEKEiv Voedert uw Vee met de uivere murwe merk Ster en yfl j aitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedingswaarde Befè Diploma Parij J900 Negen Oouden MedaUle Onnavolgbaar vraai ijn thans door nieuw gevonden toepassinireiionze in allever geachUderde Partreilen felutureUogaerU Zijgeveiikracht en diepte die namakers niet kannenbereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prflsconrant met een aantal oire aagde getaigscLriften gratü op lanvraL Boxtel B JiOGAMUTS Jk tt Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bj wien modellen t bezichtigen zjjn leuw ODovertrcSea t rof Dr Liebors wolbekend ISXCW XBACHÏ UtZIB CAlIeen echt met Fsbriek mcrk tot voortdurende radicale en leker genezing van alle zelis do meest hardnekkige xenutatiekten vooral ontstaan dooi I M afdwalingen op jengdigen leeftiid ta e genezing van elke zwakte Blett laeht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spBSvertering Onvermogen Impotenz Poilntione enz Uit voerige prospectassen Irijipor esch fl 1 9 i fl 37 dubbele Jescli II Cl Oentrail Depót Matlh v d Vogte Zaltbomma DcpölT M Oléban Oo Botterdam r Happel a Gravenhage I llalmmaus do Jong J Czn Botter am Wrilf It Co fiouda on bii alle drogisten Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et en f l as bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBR t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj O LÜGEB Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 198 ÊimömiJTiïËï Hen wordt verzacht op t IfERK te letten UIT HIT MlSlZUH VAK M lUVENSWAAY ZONEIV OOBINCHEII Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tit ttffee en ten half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prp voorzien van nevenstaapd ÏMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit do labriek van Firma H SABDEMANN te Zevenaar en Emmerik êpanne de kr ou Verkrijgbaar to Gouda bö E ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden biJ N DE KRÜIJFF I Gouda Drnk van A BRINKMAN 4Zic Buitenlaadsch Overzlcbl Reuter seint uit Petersburg d d 31 Oct Het eerste deel van het keizerlp manliest dat beden werd uitgevaardigd luidt aldus Wij Nicolaas II by de gratie Gods Keizer en alleenheerscher van geheel Rusland Tsaar van Polen Grootvorst van Finland enz enz verklaren aan al onze getrouwe onderdanen dat de troebelen en onlusten in onze hooldsteden en in andere plaatsen van ons Rijk ons hart met groote aft smartelijke droefheid vervullen daar tteigeluk van dien Ru sischen souverein oiwerbreekbaar verbonden is met het gelu t van het volk en de smart van het volk ook de smart van den Keizer is Uit de tegenwoordige troebelen kan de algeheele nationale desorganisatie ontstaan waardoor de ondeelbaarheid en de eenheid van ons RiJk bedreigd zonden kannen worden De hooge plicht ons door onze sonvereine roeping opgelegd gebiedt ons met geheel ons hoofd en geheel ons hart er naar te strevon het einde te bowerken dier troebelen welke zoo gevaarlijk zijn voor onzen Staat Wü hebben aan de verschillende antoriteiten last gegeven maatregelen te nemen om directe uitingen van wanorde onlusten en gewelddadigheden te voorkomen om vreedzame lieden die kalm hunne plichten willen vervullen te beschermen Doch bovendien hebben wjj het noodig gevonden om de algemeone maatregelen tot bevrediging van het openbare leven te doen slagen meer eenheid te brengen in het opperbestuur van den Staat WiJ dragen onze regeering op als volgt onzen onveranderiyken wil uit te voeren 1e Aan de bevolking worden verleend de onwankelbare grondslagen van de burgerlijke vrijheid berustende op wezenlijke onschendbaarheid van persoon vryheid van geweten van het woord van vereeniging en vergadering 2e Zonder dat de vroeger bevolen verkiezingen voor de Ryksdoema worden opgeschort worden opgeroepen om aan deze verkiezingen deel te nemen voor zoover de korte termgn voor de bgeenroeping der Doema dit zal toelaten de klassen der bevolking die thans geheel van het kiesrecht verstoken zgn terwyi voorts de regeling van bet algemeen kiesrecht wordt overgelaten aan de nieuw ingestelde wetgevende macht 3o Als onverandcriyke regel wordt gesteld dat geen enkele wet in kracht kan treden welke niet is goedgedeurd door de FEVI LLETOX MILIH B Te beklagen I wat voor den duivel bedoelt gy daarmede Niemand heeft uw beklag hier noodig Of gg hebt mg trachten te misleiden en in dat geval heb ik n te zeggen dat die misleiding n in het vervolg niet meer zal baten Ik weet alles meer dan gy denkt meer geloof ik dan gg wel zoudt wenschen dat ik vernomen had Zoo wilt gg dien weg uit W fcphtig ik dacht het al zoo wat toen gRwnnen kwam WatP gelooft gg mijn dochter niet P Wilt gg niet met open vizier strgden en n ais een schavuit gedragen f Die verdoemde koelheid en die trotsche manieren van n I GiJ zult zien dat ik tegen u opgewassen ben dat znlt gg Ha ba I kyk eens hier I hier heb ik het hnweiykskontrakt goed en wel in mgn zak Wilt gg myn kind niet in haar eer herstellen f Kom nu met nw laak Toor den dag I Of zondt gg liever hebben dat ik uw vader de geheele zaak meedeelde P En dat zal gabenren ook zoo Mkei all myn mus Sberwin ii I Ryksdoema Verder zal aan de gekozenen van het volk de gelegenheid worden gegeven daadwerkelijk toezicht te oefenen op de wettigheid der handelingen van de door ons benoemde ambtenaren Wy roepen alle getrouwe zonen van Rusland op zich hun plicht jegens hun land te herinneren mede te werken tot het doen eindigen der ongehoorde onlusten en met ons gemeenschappeiyk hun krachten te geven tot herstel van de rast en den vrede in hun geboorteland Gegeven te Peterhof op 17 30 October 1905 in het elfde jaar onzer Regeering NICOLAAS Hedenmorgen had een grootsche betooging plaats voor de Kasan kathedraal te Petersburg Een groote volksrnenigte trok met roode vlaggen daarheen overal begroet door het publiek dat met hoeden en petten zwaaide De politie agenten salueerden Uit de vensters en van de balkons werd met doeken gewuifd Een officier hield een toespraak en werd ten teeken van instemming in de hoogte geheven De stoet trok daarna verder Do menigte te Petersburg maakte van het verschonen van het manifest gebruik voor het houden van betoogingen Den geheelen nacht trokken groote volksmenigten door de straten onder het zingen der Marseillaise Voor de gevangenis bü het Kreisgerechtshof gelegen werden revolutionaire liederen gezongen Toen do stoet by het terugkeeren langs het huis van PobjedonosLzef kwam werd luide gefloten Op een punt van het Newski Prospect werd stil gehouden om een redenaar aan te hoeren die bet Keizerlgk manifest aan cri tiek onderwierp uit diens toespraak klonk naast voldoening over de toegestane concessies der regeering wantrouwen tegen de vervulling ervan De politie kwam niet tusschenbeiden Gisteravond werd een groote vergadering gehouden van de sociaal democraten daarin werd gesproken over de voortduring der staking doch er werd geen besluit genomen Ook over het denkbeeld om ter verzekering van do oprechte en eeriyke invoering der hervormingen een arbeiders militie te organiseeren werd geen beslissing genomen Behalve telegrammen ever den gunstigen indruk dien het manifest in de provincie heeft gemaakt komen er ook berichten binnen over onlusten en botsingen met troepen Hg sloeg met zyn vuist op tafel en stond ziedende van toorn op Het schut bewoog zich even en een zacht geritsel deed zich itarachter hoeren juist toen hg naar my toetrad Hg bleef doodelgk met een vloek staan en keek om Ik raad u hier te biyv n zeide ik Dezen morgen heeft mgn vader alles uit mgn mond geboord Hy beeft mg als zgn zoon verloochend en ik heb zyn huis voor immer verlaten Hg draaide zich eensklaps om en keek mg aan met een gelaat waarop zoowel woede als vrees te lezen stonden Dus komt gg tot mg als een bedelaar 1 barstte hij los een bedelaar die my bedrogen heeft ten opzichte van zyn deftige familie en zgn schitterende voornitzichten een bedelaar die myn kind niet kan onderhouden Ja ik zeg het nogmaals een bedelaar die mg zoo in bet aangezicht durft staren en zoo tegen mg durft spreken als gy doet Ik geef geen zier om n of om nw vader I Ik ken myn rechten ik ben Goddank 1 een Engelschman ik ken mgd rechten en de rechten van mgn Margaretha en ik zal ze in spyt van n beiden handhaven Ja gg moogt mij zoo boos aankgken als gij maar wilt kyken doet geen zeer Ik ben een braaf man en mijn dochter ia een braaf meiije I die voor gaven bjv in Kazan Kisjinef en Pnltawa In Fultawa en ook te Bialyatok trachtte de menigte de gevangenis binnen te dringen en daarby vielen dooden en gewonden Ten gevolge van de onlusten in Odessa is het itoombootverkeer tusschen Odessa en Sebastopol gestaakt i Heden werd in groote hoeveelheden een manifest der sociaal democraten waarin er op gewezen wordt dat door het keizerlgk manifest de stryd van het proletariaat niet geëindigd wordt De taktiek van t proletariaat moet bestaan in het gebruik makeu van de rechten die onder zyn slagen zyn toegestaan verder in het beleggen van arbeidersvergaderingen om te beslissen hoe lang de werkstaking nog duren zal zoowel als in het organiseeren eener militie tot beschermiog van de verkregen rechten en in het eischen an amnestie Aan de heden voor de Kazankerk te Petersburg gehouden hetooging nam een buitengewoon groot aantal personen deel Ongeveer 25 000 personen trokken vandaar naar de universiteit van het balkon van het universiteitsgebouw waren tal van roode vlaggen uitgestoken De stemming was zeer opgewonden men had het plan om vier nnr van de Kazan kerk naar de cellulaire gevangenis in de Wiborgscho wyk te trekken ten einde daar do gevangenen met geweld te bevryden In den namiddag werden vele vergaderingen gehouden die een kalm verloop hadden daar de politie zich er buiten hield Alleen bg het technologisch instituut en hg de Semenofskazerne kwamen botsingen voor waarby velen werden gewomi Des avonds badden eveneens tal van vergaderingen plaats Ook soldaten officieren en marinematrozen hielden vergaderingen Zg hadden de schouderbedekkingen met papier omwikkeld opdat het nummer van het regiment niet zichtbaar zou zgn Het aantal van de in den loop van den dag gedoode personen wordt op tien geschat Te Odessa heerscht een onbescbrgfelgke geestdrift over het manifest van den Tsaar de geheele bevolking is op de been allo winkels zyn ter eero van dezen dag gesloten Optochten trekken door de straten onder het zingen van liederen roode vlaggen met zich voerend en ook zwarte ten teeken van rouw over de slachtoffers der laatste troebelen Voor het paleis van den gouverneurgeneraal kwamen ongeveer 20 000 burgera bgeen De gouverneur generaal wenschte hen geluk met dezen vrengdedag en riep Ik keek hem op dat oogenblik aan met de varachting die ik werkeiyk voor hem gevoelde zijn woede bracht geen andere gewaarwording bg mg teweeg Alle gemoedsbewegingen schenen door de gebeurtenissen van dien morgen in haar bronnen opgedroogd te zgn Ik zeg myn dochter is oen braaf meisje herhaalde hg terwyi hy weder ging zitten en ik daag n en iedereen onverschillig wien uit om het tegendeel te bewyzen Gg zeidet mg zooeven dat gg alles wist Wat bedoelt gy met dat alles Komaan I wg moeten dat uitmaken voordat wg verder gaan Zy zegt dat zy onschuldig is en als ik dien verdoemden schurk van een Mannion wist uit te vinden en hier te brengen dan zou ik hem hetzelfde doen verklaren Welnu wat hebt gg tegen haar in te brengen tegen nw wettige vrouw P En ik zal maken dat gy haar als zoodanig erkent dat verzeker ik u I Ik ben hier niet om vragen te doen of te beantwoorden zeide ik myn boodschap in dit huis is alleen om u te zeggen dat de ellendige leugens die in nw brief vervat zyn u even weinig zullen baten als de onbeschaamde taal waardoor gg ze nn tracht te ondersteunen Ik heb n reeds gezegd en ik zeg het n nogmaals ik weet alles Ik was ia dat haia gaweeit voordat ik nw uit Leve de grondwet I De burgers bedankten hem en verzochten om loslating der gevangenen en verwgdering der Kozakken uit de stad Baron Kaulbars beloofde onmiddeliyk hunne wenschen te vervullen In den afgelcopeo nacht drong de politie het hospitaal binnen en nam ten einde de betoogingen te voorkomen die voor heden waren voorbereid heimeiyk vgf lyken mede van slachtoffers van de oproeren van Zondag jl Het bestuur van de universiteit en het stedeiyk bestuur kwamen met kracht op tegen deze handelwyze en dwong de politieautoriteiten de lyken weder terug te doen brengen De begrafenis zal nu morgen plaats hebben met buitengewone eerbewgzen Het gepeupel aangevoerd door vermomde politiebeambten doden heden een aanval op de Joodsche winkels De winkeliers boden gemeenschappelijk tegenstand waarop de kozakken aanrenden en op hen vuurden Velen werden gedood Een hevig straatgeveclif volgde nu Het gevecht wordt nog voortgezet Er heerscht een vreeselgke paniek Generaal den Beer Poortngael komt in een brief aan Eugene Baie terug op een bezwaar dat men in België tegen een defensief verbond met Nederland heeft geopperd een bezwaar dat schuilen zou in het Nederlandsche stelsel van landsverdediging Maastricht en Venloo zyn ontmanteld zegt men bet verdedigingsstelsel rust uitsluitend op de stelling Amsterdam en een groote waterlinie versterkt door forten daaromheen Hoe zou het Nederlandsche leger dan het Belgische te hulp kunnen komen f Generaal den Beer geeft toe dat Venloo en Maastricht onbeschermd zgn maar waren zy wèl beschermd don zou er toch nog weinig gewonnen zgn want een vyandig leger is tegenwoordig volstrekt niet beperkt tot die twee plaatsen om over de Maas te komen Vele millioenen guldens en vele duizenden manschappen zouden er noodig zyn om van deze steden behoorlgke vestingen te maken en de vgand zou ze mogelgk stil laten liggen Daarom hebben wg liever al onze krachten samengetrokken op een grooto stelling zooals België dat met Antwerpen heeft gedaan Maar daar ligt volstrekt niet in opgesloten dat het Nederlandsche leger zich niet buiten die laatste verdedigingsiyn zou wagen dat Nederland al vooraf besloten zou hebben de provinciën Limburg en Brabant nooit te verdedigen Wil men een bewgs dat dit dochter aan de deur ontmoette en had uit haar mond en uit den zijnen zooveel schandelijks gehoord dat gij er u geen denkbeeld van kunt maken en dat ik bet niet wil herhalen Op uw vroegere bedriegerij en op uw tegenwoordige heftigheid heb ik slechts een antwoord te geven ik wil uw dochter nimmer weerzien Maar gy zult haar weerzien ja en haar tot u nemen ook I Meent gij dat ik n en al nw mooie plannen niet doorzie Uw vader heelt u met een shilling afgescheept en nu is het uw doel om u zelven weder by hem in de gunst te dringen door een beschuldiging tegen myn dochter nlt te denken en op die wgze te trachten om u van haar al te maken Maar dat zal niet gebeuren I Oy zgt met haar getrouwd mooie mgnheer I en gg zgt nn aan haar vast I Denk gy dat ik haar niet meer geloof dnn u P Denkt gg dat ik hot hierbg zal laten zitten P Zg is hierboven met een half gebroken hart en daar hebt gg mg n vrouw zgn stem daalde eensklaps toen bg dit zoido haar verstandelijke vermogens zyn in zulk een toestand dat ik dagen achtereen niet bg de zaak heb kannen zyn omdat ik haar moest oppassen Wordt ttnolgd