Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1905

Maandag 6 o 9868 44ste Jaargang mimm courant l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko S3 De Uitgave dezer Couitint geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ml Gouda Drak van A BRINKMAN A Zn GROOTE GELD LOTERIJ g ewaaiborgfl door den Staat HAMBl RG Mark 600 000 worden in het gunstigste geval als hoogste Plijs in de groote door den Staat gewaarborgde geld lOterfJ aan Gespecifioerd echter 1 1 Deze grootü geld loterij is geaiithoriaeerd door den Staat HamburKi ie dadrvoor waarlwrgt raut ijn Jgansribe vennogon Deie loterij bestaat uit SSiOOO I loten wnarvan 4 695 raet prij tun mei ten worden getrokken Buitendien wordt er over U groOtO eXtrftpremlëQ bcahat Het totaal bedrag dat in deze loterij uitgeloot wordt beloopt zioh op Mark S 320 4S5 Do inrichting dezer loterij h zoo gunstig dat over 1 alle 4ï fiS 5 prijzen en de 8 jremicn onvoorwaardelijk in de 7 op elkander volgende klassen beslist wordt I 300000 200000 100000 60000 50000 45000 40000 35000 30000 20000 15000 10000 5000 3000 2000 1000 300 169 pr niie na Mvk 1 2 2 1 2 1 2 7 1 1 1 3 127 417 577 2Ö983 De hoogste prijzen kuiinen ev bedragen in de lo klas Mark 60 00 m de 2e kl Mk fiS tlOO in de 8e kl Mk 60 000 in de ia kl Mk 66 fiOO in de Be klas Mark 7 000 en in de e klas Mark 80 000 terwijl in do 7e voornaamste klas do hoogste prijs m het gunstigste geval pr MO ran Mirlc Marh 600 000 bedragen Van pryi nu U rk Jespeoificeerd echter worden Mk 300 000 800 000 100 000 enz ene getrokken 2 fU Hnk A TU Miik T n Mtrk Ak 11 Tin Uuk 31 prg nu Huk 83 no Uirk De firma aan den voet dezer noemt de vrijheid hierdoor het geëerd publiek uit te noodigon aan dezegroote 1 geldloterij deel te nemen Bij de commissies gslieve men het bedrag te voegen hetzy in banknoten of wat het gemakkelijkst is por buitonlundsche postwissel Ook postzegels worden in betaling aangonoraen 1 geheel origineellot FI 3 60 ots 1 half 175 1 vierde 90 Do inloggohlon tlnr volgende klassen alsmede de prijzen OH verdere bijicnnd orbed en ijn uit hot ofHeirole plan 1 te hemen Ieder deelnemer ontvangt do van het Staatswapen I voorziene originoole loten alsmede het offincole trek j kiiigsplan dat nllo bijzonderheden bevat pqjseQ van Muk Na afloop van elke trekking wordt anu den geintores eerde do ook met hot wapen van den Staat prijkendeofficioele lyst der uitgolootte niimmora en prijzen evon i eons toegezonden Do uitbetaling der gewonnen prijzen go iehiedt naar luido viin het plan prompt onder de garantie van den Staat 15453 re i 200 144 111 100 78 46 21 Wy doen nogmaale uitd nikkolijk opinorken dat du Hamburger loterij ondor toeaicht viui den Stoat is en Aat deze tevens voor de gewonnen prysen waarborgt Men goliovo derhalve doKe lotory niet te vorwiBsolen met oeu of ander privaat ondorueming wanrvoor eene dusdanige ztikorheid niet bestaat Loten die men nu t weneeht te behouden nemen wij i terng togen vergoeding van hot daarvoor ontvangen bedrag niitR deze voor do trokking geretouriieord zijn Wij verzoeken beleefd ons de bestetlinnon xoo spoedig 1 mogelijk te laten toekomen in elk geval echter voor den j 18 November 1003 VALEITTIN C Hoofd Kollekteurs te I3 Iv£B Cri3a Desverlangd wordt het plan bij voorbaat gi atis toegezonden Gebruikt steeds de WERELDBEBOEMDE Superior Dmiven Borstlioning Extract ILIiTllE Mentg helpend en n floeMrf Diiddel tegen verkoadhoid astma keelpiin kink en blürnhoest broncliitis en alle borst en longaandoeningen r W trf A 2ï2ïL Negen maal met Goud bekroond nff MgDm l brikanten HU § H N VAN SCHAIK Z Flacons r n 0 4 0 0 l Kon Stoomfabriek Be noningbloem Verkrtj b r b j Firm WOLFF C Co Westhaven 19a Gouda A LATESiSrBfJV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ü t o i A DOUMAN Mtordrécht PINKSE Aimwerktrkad JJiei A N tan ZESSEN Sckoonhmm J Th TOUKKN Bothiop ü v WIJK OurfewnVr A 8CHEEK ia rfM P W T EDE Ovdeaater K vi db HEMDEN te Rttuumk P v D SPKK MotrcaptlU D t d STAU Waddingmem Wed J HOLST Waddindmm M KOLKMAN Waddingmen P A m UKOdT Oudfycattr A d JONGH Ou iewo J P KASTELEIN PoUhroéktrdam D BIKKEK te Btmchop WAAIISCnVWIiVC Laat ü niet misleiden ioor AbdIJ Siroop Het klooster Pau o vtftdybostaat niet liif SIrooii van geenerM waarde £ 31 ADVmTENTIilU in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentle Burean van i BKINKHiN diZOON ZAAL KOTSTMIN SOCIËTEIT ONS GENOEGEN Zoiidas Hovemlier slechts éeo enkele opvoering van Twee Weezen Door de Vereenigde Tooneplisten van de Tivoli Schouwbnrg te Rotterdam onder leiding van de zoo gevierde en alom bekende Heer G WAOBHAyS Toontje Solidair PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Hang f 1 2e Bang 60 cent 3e Ilang 30 cent tol een beperkt aantal Leden gewone redactie Plaatsen van al heden te bespreken AANVANö 8 UUR BUREAU f UUR Vl ild en Gevogclle Van al heden en vorder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz togen do meest sterk concurreerende prgzeo Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTMLIKO Poelier 18 Oosterstraat ROTTERDAM Telephoon Intcrc No 2031 FIJii§lc mélange geiyk Roomboter 4ê c p pond MJST CA DKA V Te GOUDA Wijdstraat 157 ê DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE f E MEEST VOLLEDIGE II O i K B I 4 i K H zijn beslist die dor Firma WELDOE THE LAIilES JOVKHAL f met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleatde plaat THE ILL DRESSMAKKH mot een gratis geknipt patroon Ttlli UAZ tAR or CHILD REUS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandvlaar Proefn u inmerH Alle nut ontel Holl Btjvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bü M PEETER8 Jz op emeM twrHra d In het VEELICHTING MAGAZLJN De Avondster Dubbele Buurt ü 13 TELEF 117 zjn voorbanden de nieuwste modellen GAlStORMAME ITeif Gasgloeiiichlbranilers O as Eleclra liraaders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfterlje geëmailleerde HDISHODDËLIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk B 1DES GEISERS fiASOVEl GASFORIIZEN KOOKAPPARATEN Wandcomforfii Salon Gaslaleiyes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanlegger van Oas Water en Spreekbuizen l Wf nktl zyn wj je iËdIlto 1 j filJköi Ciifciu td ontvangpn to8ami n sajteld en lsi vele prtefoeanngen ia dci BaKdel gefconi Tj onder dec naain d uitvindars Br Miohaells vemariligl p de beste L achinea in het wweldbo1 nsmde éttibblissement Tan Oebt StoU wrarok te Keclen lich Bikel Cacao in vierkanteD buftwr Vaze Biloi Oaca s met m gebokt 1 eeae iwngeuarae gezmde drank nor da i lijk9cl gebruik een i 2 tfaeelepeb van t poeder raor een top Ohoodato Ab geDOOhtrHcfctlge drank b geval o dianhee slaAta met watei te gabruiken Verkrijgbaar bij de Tooniaanut H 1 potheksro wa f 1 80 rm rm Oenerul ertegtmwuordig F ro lltdiii land Julius MattenklMll i lainterdam Kalvcatrsit IflS Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olleeerf getchIMerde f oi treilen i elulure UoffaerI ZiJ geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getiiigsehrittcn gratü op aanviaag Boxtel H BOGAhRTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wion modellen te bezichtigen zijn en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen fte kro H Verkrijgbaar to Gouda bö R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woorden bg N DE KRÜIJFF m Mkk rlutt pMimUM TOOT Hmhi vooral damM n IDndemke i l tideAppiitunrraaCliMltMr te BirHa laitlhStr l4 MiolMliCMi op tkum ni bbriakaiMrfcr MrtryffeMr kv Nmtm WMKM 11 MkM aimmi Htt u BewvuHIi fer Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Weder een stap v erder De staatscommissie voor de Grondwetsherziening is thins l enocmd Men kan dus veilig zeggen schreef naar aanleiding daarvan de christelijkconservatieve Nederlander dat wij nu twintig jaar na de laatste herziening weer voor het volle vraagstuk der grondwetsherziening zullen komen te staan Zoo is dus schrijft desgelijks het katholieke blad Het Centrum de grondwetsherziening thans officieel aan de orde gesteld en blijft zij natuurlijk aan de orde Zoo is t en dit achten wij het belangrijkste moment in deze benoemingskwestie belangrijker dan de samenstelling der commissie waarover straks nog een enkel woord belangrijker dan de omvang der haar gegeven opdracht is het algemeene in haar vastgelegde feit dat de grondwetsherzieauig tluuis aan de orde is en blijft totdat de gewenschte wijzigingen in ons staatsgebouw totdat in de eerste plaats de rechtvaardiger regeling van het kiesrecht haar beslag heeft gekregen De grondwetsherziening neemt een aanvang dat was de onbestreden grondgedachte in al de uitingen der persorganen die de benoeming bespraken Niets was daarbij leerzamer en hoopvoller dan de klagelijke benauwdheid waarmede conservatieve organen dezen aanvang constateerden Het blindelings behoudzuchtige ütrechtsch Dagblad was zelfs haast een en al jammerklacht Ja waarlijk het blad moet beleven dat de ontwikkeling van ons land naar meer beschaving naar meer rechtvaardigheid weer voortgang krijgt dat de loop der vooruitstrevende denkbeelden ondanks alle dwarsbooming en verzet niet te stuiten is De grondwetsherziening openlijk en officieel aan de orde gesteld het is het fataalste wat de tegenstanders er van FEViLLETOS EKI 1 102 Juist toan haar galaat zich naar de plaats waar ik tood heanwenddo terwijl hij haar wegbracht verbeeldde ik mg dat ik da koude geopende oogen een zachtere uitdrukking zag aannamen terwijl zy zich op my veatigden en weder d n Vroageren geduldigen en somberen blik aannemen dien ik my zoo goed herinnerde Misleidde mijn verbeelding mg f of was het licht van dien iwakken geest bg het afscheid nemen van mg nog eens voor het laatst opgeflikkerd zy had mg verlaten voor immer verlaten voordat ik haar van naderbg kon beschouwen Ik vernam later boe zij gestorven was Gedurende het overige van dien dag en dan geheelen nacht door lag ziJ zonder een enkel woord te spreken als een blok nader Den volgenden morgen sloeg da pols nog boewei flsinr den loop van den dag wendden 1 doktort andore opwekkende middelen aan Zjj sloegen haat met verwondering gade want zy hadden tan minste reeds twaill overkomen kan omdat het inderdaad geen twijfel kan lijden dat deze gebeurtenis inhoud hi een aan de orde blijven èn een oplossing van het vraagstuk in democratischen zin Een andere afloop is eenvoudig ondenkbaar daarvoor zijn de argumenten tegen het ellendige artikel 80 te sterk daarvoor is om een ander punt te noemen de achting voor den rijkheidsgrondslag onzer Eerste Kamer te zeer gedaald De onbillijkheid van kicsrechtonthouding de achterlijkheid ten gevolge daarvan onzer geheele wetgeving de grove fcniten aan de bestaande kieswet verbonden deze ernstige misstanden onzer rechtsorde zijn als eenmaal het debat over hen geopend is hoogst moeilijk betwistbaar Welk beter middel tot bestrijding van den vooruitgang kan er dan zijn dan het debat niet te openen Welnu zoolang mogelijk is dat het pogen der conservatieve groepen geweest doodzwijgen neerdrukken is taktiek geweest zoolang haar toepassing eenigszins doenlijk was En als ten laatste de bespreking van mogelijke grondwetsherziening nWr gehófl meer te vermijden was dan kwamen de uitvluchten en vertragingen als waarom niet eerst sociale wetgeving ter hand genomen Waarom niet nog eens verbetering der kieswet binnen de grenzen van art 80 bejiroefd Waarom niet eerst beperkt vrouwenkiesrecht ingevoerd Neen die grondwctsherzieuing heette het is ontijdig is onrijp is ongewensclit ia voorbarig kortom i8 niet aan de orde En zij kwam toch De conservatieve adem heeft de plant niet tot verstijving kunnen brengen De behoudsban is gebroken De zoo dringende hervorming van onze staatsinstellingen heeft thans voor goed een aanvang genomen Rest het strijden over den inhoud der grondwetsherziening Ook in dat opzicht maken wij ons niet ongerust Dat wijziging in de troonopvolging ter verzekering eventueel van ons recht van vrije keuze niet uit mag blijven wordt uren geledan gezegd dat de dood iedar oogaoblik te wachten was Toen zg daarvan tegen haar man spraken bemerkte iedereen dat zy n gedrag geheel en al onverklaarbaar veranderd was Hg wilde maar niet gelooven dat haar laven in gevaar verkeerde hg beschuldigde allen die over haar dood spraken dat zy hem ten laste wilden leggen dat hiJ haar verwaarloosd had en op die wyze de oorzaak van haar ziekte was en meer nog hg verdedigde zich op gemelgkan toon tegen iedereen zelfs tegen de dienstboden door to wyzen op da toegevendheid waarmede hg haar gril ora mg ta zien had behandeld en op zgn geduld toen zg zoo als hg het noemde allerlei gekkepraat tegen my nitkraamda De dokters vermoedende dat zgn kwaad geweten hem beschuldigde onthielden zich geërgerd als zy waren van alle woordenwisseling met hem Behalve wanneer hg in de kamer zyner dochter was werdjhö door iedereen in hot hnii ontweken Op den ttweeden dag even voor twaalven flikkerde mevrouw Sherwin door den invloed der opwekkende middelen die haar toegediend werden weder wat op en verzocht haar man alleen te mogen spreken Zoowel haar woorden als haar gedragingen weerspraken zgn bewering dat haar vermogens gekrenkt waren Allen die haar oppasten reeds vrij algemeen toegegeven en die noodzakelijkheid hoezeer ook te betreuren werkt het onvermijdelijke eener spoedige grondwetsherziening almee in de hand Dat de wijziging der kiesrechtartikelen in de herziening begrepen zal zijn wordt ons gewaarborgd door den stembusoorsprong dezer regeering door haar woorden en door haar daad alreeds waarbij zij immers het ontwerpen van bedoelde regeling aan zich hield En wat de samenstelling der staatscommissie betreft wij gelooven dat in de eerste plaats de bekwaamheid dezer mannen oorzaak hunner benoeming was wij weigeren in hunne meerderheid dat anti democratisch karakter te zien waarvan Het Volk rt ds met teleurstellende heftigheid het kabinet een verwijt maakte Veeleer veronderstellen wij dat zooal een dosis gcmatigheid in deze commissie met opzet is aangebracht hier dan de tactvolle bedoeling heeft voorgezeten de gematigde ja de min of meer behoudende elementen de lands met de grondwetsherziening verzoend te krijgen Het is heel geinakkclijlr op hüogen toon eischen te stellen die in andere omstandigheden met een beter kiezercorps misschien vervuld kunnen worden Maar de moeilijkheid is te moeten roeien met de riemen dio men heeft Ut in aanmerking genomen schijnt ons de keu e der commissie niet ongelukkig te noemen Trouwens men vergete niet dat bijv de beide oud liberale leden die benoemd zijn in elk geval behooren tot diegenen onder hen welke nog altijd het minst door vooroordeelen of demo angsten bevangen bleken En ten slotte het is slechts een commissie van voorbereiding in laatste instantie is de regeering de ontwerper der voorstellen is het de rêgeering die den inhoud der herzieningsontwerpen vaststelt En haar oorsprong haar steun en haar samenstelling zijn ons een waarborg dat bij deze om de democratie ondernomen grondwetsherziening niet de democratie zelve in het gedrang zal komen merkten op dat zg wanneer zg kracht tot spraken h d niet in het minst raaskalde Haar echtgenoot verliet haar kamer met meer gejaagdheid en met meer argwaan dan ooit hy ging aanstonds zgn dochter opzoeken en liet haar toen alleen naar het ziekbed barer moeder gaan Na weinige minuten liep deie de kamer weder uit bleek en hevig ontsteld en men hoorde haar zoggen dat zg zoo onnatoariyk on zoo schokkend toegesproken was dat zg in dia kamor niet meer kon of wilda komen voordat haar moeder waar heter was Beter I vader on dochter stemden daarin met elkander overeen beiden meenden dat zy niet stervende maar slechts krankzinnig was In den namiddag bevalen da dokters dat het aan mevrouw Schorwin niet meer vergund mocht worden om haar man of haar kind nog eens te zien zonder bun toestemming Er was weinig behoefte aan zulk een voorzorg om haar in de laatste oogenblikken haar kalmte to doen bahondan Toen de dag begon ta dalen viel zy weder in een volkomene garoalloosbeid het leven was er nog niet uit maar dat as ook alles Zy bleef daar zoo rustig liggen met haar oogen vreedzaam gesloten met een zoo zachte ademhaling dat zg nauweiyks hoorbaar was tot laat in dan avond Toen het donker geworden en er een kaara in het ziekenver Hultcnliindscti Uverzicbi Reuter seint nit Petersburg dd 3 Nov De verjaardag van de troonsbestijging van den Tsaar ging heden kalm voorbij De straten herkrijgen al is het tramverkeer nog niet hersteld baar gewoon aanzien Er zijn geen patrouilles en goene samenscholingen meer ta zien In et algemeen neemt de bevrediging toe over da door den Tsaar toegestane vrjjhaid on over zijn goeden wil om krachtig de plannen van graaf Witte ld ondorsteuneo Alias verlangt naar rust en terugkeer tot normale toestanden Vooral in industriaele handeldrijvende en neringdoeudo kringen wordt dit verlangen krachtig geuit De dag van heden is te Warschau wat kalmer voorbijgegaan De winkels waren hedenvoormiddag geopend maar werden des namiddags weder gesloten Do staking duurt voort In de vergaderingen voeren de partyen hattigan strijd In de verwachting dat nog heden de amnestie zou worden afgekondigd bleef de toestand nog gaapaiinen Do Beurs zond een telegram aan Witte mat protast tegen da militaire buitensporigheden lladon werden hier slechts twee personen gewoud Da onderwijzers aan da stedelijke inrichtingen van onderwijs besloten het onderwijs voortaan in du Poolscho taal to geven In een drukbozoclite vergadering besloten da spoorwegbeambten ta blgven staken totdat alle wenschen van bat volk vervuld zijn Ritzan s Bureau verneemt nit Uaparandu dat in den afgeloopen nacht per spoorweg telegraaf door de stakers te Tornen hot volgende telegram uit Uelsingfors was ontvangen De Senaat is ontbonden senatoren en gouverneur generaal zijn ontslagen over hat algemeen is da toestand kalm Uit Tusby een station bi Uelsingfors kwamen gisteren 100 intanteristan aan met 8 kanonnen de soldaten weigerden achter te schieten op verschillende plaatsen sluiten da troepen zich by de eischen van het volk aan De Pranscha Sanoat heeft het ontwerp tot scheiding van kerk en staat in behandeling genomen en binnen weinige dagen zal dat ontwerp wol zgn aangenomen Eenstemmig heeft da commissie van rapporteurs voorgesteld het ontwerp aan te namen in dan vorm trek opgestoken was lichtte de meid die haar hielp oppassen het gordgn even op om naar haar meesteres te zien Zg zag dat zg ofschoon haar oogen nog gesloten waren glimlachte Het meisje keerde zich om en verzocht don ziekanoppassar om eens bg het bed te komen Toan zg de gordgnen nog eens oplichtten om naar haar te zien was zg dood Laat mg terugkceren tot den dag van mgn laatste bezoek op Noordar Villa Er blglt mg nog moer te vermelden overig voordat myn verhaal tot den volgenden dag kan overgaan Nadat do deur achter mg gesloten en Ik tot bewustheid gekomen was dat ik mevrouw Shorwin voor liet laatst op deze wereld gezien had bleef ik nog aenigo oogenblikken alleen in de kamer tot ik mg sterk genoeg gevoelde om do straat weder op te gaan Toen ik langs het tuinpad naar het hek wandelde liep de meid die ik bg mgn binnenkomen gezien had mg achterna en smeekte my dringend dat ik nog aan oogenblik zou wachten daar zg mg iets to zeggen had Toan ik stilstond en bet meisje nan Tteek barstte zg in tranen nit Wordt mrvotgd