Goudsche Courant, dinsdag 7 november 1905

o 0870 Woensdag 8 November 1905 bereidt men zonder verdere toevoegingen slecbts door oplossing In kokend water van MAGGI BOUILLON CAPSULES H rk Kn i r Deze zijn te verkrijgen in twee soorten Conaoraniè vleeschnat zonder vel extra sterk per enpanle T or Mate koppen 1 eentn Bonlllan vleeachnat mei vet per upanie Toar roote koppen 9 renta een aftreksel van de fijnste soepgroenten alsmede het noodige keukenzout toegevoegd zijn comeatlblenhandelaari DE 44ste Jaargang FUNSTE BOUILLON MAOGI t Bouillon Capaulein zijn gevuld met bet allerbeste vleescbextrskt vatraan ei Verkrijgbaar bij k r u I denier fiOüMHE mum Diieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken feletoon No 8t Oe üitg ave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoan No 9 ADVERTENTIEN worden g eplaafst van 1 ï regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Selskip WALINQ OMUE Qouda FoardrachtJoiiii fen de hear LIGTHAUT fen Suits OP Tongertdel 0 Itocimber joons S üre yn t Café SCHAAKBORD Moaye mtrkUêt Sjoch hjirloar it programma Leden ha frjje tagong mei ien dame Hüsgenoaten Ien leden 26 et de persoan Netleden 60 et hear en dame 75 et Dy t lidwirdt aan e seal hat Irge tagong mei ien dame De contrebAaje ia op syn minat f 1 60 yn tjier Bütjir HUIS TE KOOP GEVRAAGD te HA A8TBECHT of in de naaste omgeving van OOVDA een soiled Bnrgerhnis Br fr letter A bnrean dezer Courant en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDËMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de kro0u Verkrijgbaar to Gouda biJ R ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRÜIJFF Wie ïeker njn wü d Bolit Eikel Cacao t Dtrangen teaamu gasMii m na vele proc ei gan ia doe naadel gekomen omder den naun daa uitTiiulara Dr UiobaeUa nmtrdlg vf da beate maoblsea in het wtnidb raamd akbliaaemeot raa Oabr 8t U wek t Keulen tllch ApTQielziLear Bikel CaGfLO In vierkanten buaMS Daw Kkai OnM L raat melk gakcakt eet mamaniii guoiule irank vwir da MJtjknb Btaruik eao k J ttieriapeU na t poedar t een kop CliooalUte Ak genaeakraoMge drank bQ svai Tm dkrrliee akuïti mal water I flliraikao TarkriKbaai bg 4a TowoaMiito K 1 Apotbekan aoi t rmrcm a aaraalTiritgeBwaoadi V inuterdaiB Eahsitnat IM Pr AK V K Zenuw en Maaglijders Tordt ait overtuiging als een werkelijke linlp in den nood het boek 55sLac2 Êr© v©r aanbevolen Ma ontvangst van adreaper briefkaartnorJt dit boekje franoo par post toegeionden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Qoada Druk van A BRIHKHAM i Zn Ui Gslïniikt steeds de WERELDBBBOEKDE Superior Dmiven BorstlioningExtract MILUiTBL Eenig helpend en a Zoen 2 middel en 1 verkoudheid astma keelptin kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten MwlAAil H Na VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek Ve BonlngUoem Verkrijirbaar by Firma WOLl F Co Westhaven H Gouda A LATEÜSre JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te fJox ii A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nimurerkerkad IJtel A N van ZESSEN Sc ioonhonen i Th TORKEN Boêkop B v WIJK O faoo r r A SCHEER i aiij rai P W V EDE hidmater K vav dbr HEUDEN te Remmjk P v d SPt K Moercavelle t v D STAR WaddingKeen Wed J HOLST Waddingtveen M KOLKMAN Waddingtveen P A ua GKOÜT Oudewater A o JONGH OudeicafoJ P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop W ll8CniJWIJVG Laat D niet misleiden iooi AbdIJ Siroop Het klooster Srti rt PattZo 46fZybestaat niet In Siroop van leenerlelwnnrde PRAEPARATEN VAN 4 4 voor zuigeling ChemiBch zuivere OflSna I arnrh deiuaMksaetiUgtenvanierkendtlCniA WXrNtegciitirakte VUIIl fl rW IIC d b vi ie e volwusene gebrdi aan itluat slechte sptjavertcrlng xenuwhooiiipflii ter verstarklag na ziekte of kraambed koorts en bare gevolgen OUINAIaROCHE ERRUGINXtOC in htt bijiondar tegen Bloedgebrek Bleakiucbl kwalen Tan Krl chen Isaftqd en Veiknjgb r m aaoau 1 ƒ 1 90 en 1 F 5 If 1 f a rfl A voedaaam versterkend aangenaam van miaak v or dageüjkscft ge na V av V xir 1 voor kinderen swakten en kUeraehtlga gaatellen er aan te b AU geneeakncbnga drenk bi stoonUasen der apljsrerteringaorganen en dUrrb ook igebngen en kleine kinderen Pnn per bin t X Kgr ƒ 1 70 i Kgr O BO H Kp O Ba Melksuiker trC Tro l g liooijo a 0 80 en ƒ O BO Tamarinde Bonbons SSi S n SiX rïSliiSlïS voor kinderen Uwljii i lr Tamarinde ISonbpns van KRAEPELKN HOlü belangnjka diensten daar de voira voor hel kind begeeri pk en de amtak aanganaam U Prijt per domje O OO en O BO SalmiakPastilles SrS 1ïï S i2 ï1S5ïnS een alUmoploasend en vereaelitend middel b ni w ulh ld oiiahnl id In H J D fleKhjt verkrijgbaar Pn O SO per fleaclq 9 FraêptifulM i eU itrUrn vaarop de i lark Hpcllulier Vrofhltn nLUPCUU a HOUI ta Zaki atfc alf i mmm toÉMtttuÊtv m wm trit êmmr m m m KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoier ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir 5 HOMIIVKLiMKB VABRIEHEW Voedert nw Fee met de uivere murwe merk er en l fj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere mtdnma Par WOO Negen Gouden MedaUles Cevensverzekerind niaatscbappi e ttfld t Derdrcebt OpscricM lit W73 maaUcbapptliik Kapitaal 0IU k n l I 2 000 000 Uantkam Badrag ruim M miliiecii Raaarv nilM Ui nililaaa ADVMTEITIM in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentïe Bareaa van A BKINRMAN 4Z00N NOORD llrabantscb Srhoeo en Lurzeomagaiiji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteog ONTVANGEN alle soorten Heeren Damaaen Kinder WIMTERARTIKELEN Sterke Scboollaarzen Orerschoegeg eoz en Aanbevelend C S IITS Alle repiratien en aangemeten werk i JvERKOUOHEDCN Verkrijgbaar in flesschen SO ets li et en f 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü C LUGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 DE OOEDKOOP3TE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE 11 0 l C H 1 4 E 1 zgn beslist die der Firma WELDOiV TIIB LADtES JOURNAL raet minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKEH met een gratie geknipt patroon TBE BAZAAR OW CHILDREN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met ko tel BoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag leaw oBovertraSen Prof Dr Liobers wolbekend UIOV BBACHT UI allMn eehl met Fabriekmerk tot voortdurende radicale en lekere ganeaing van alle lelh de meest hardnekkige xenuio tlekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigen teeftgd genezing van elke awi te Bleek laacht Benauwdheid HoofdpSp j Migraine Hartklopping Maagpijn I slechte apysverteriug Onvermogen Impotoni PoUutione eni Uitvoerige proapectnaaen rrgapor eaoi 8 1 B 1 dubbels ïsecli 1 Cl OentmilDspSI Matth v d Vegto Zaltbommo DepSls M Cléban k Co Eotterdain 1 Happel s Or enliago I llalmnana de Jong 1 Can Botter sn VI it k Co in da on bil Ue droip n i k isgëvikg Imrichtikgbn welke gevaar schade of HiKDEtt KUNNEK VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van ie F L G Stenvers te Gouda om vergun ning tot oprichting eener Smederij lu het perceel lelegen aan den Kleiwegsleeg Wijk N No 8 Kadastraal bekend Seclie B No S3 ze J Jannes te Gouda om vergunning tot oprichting eener Smedery m het perceel gelegen aan de Tuinstraat Wijk L No 290 Kadastraal bekend Sectie C No 1529 Dat op Dinsdag den 3 1 November 1905 des namiddags ten iVa ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gou a den 7 Nuvember 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlafldscb UveriJchl Berlijn 6 November Part tol In de ochtendbladen komen talrgke telegrammen uit Rusland voor waarin melding wordt gemaakt van de ontzettende moordpartuen door de reactionai e contra revolutie aangericht in het binnenland Zoo seint de correspondent van de Berliner Lokalanzeiger te Moskon Hier heersoht volkomen anarchie Op vele plaatsen in de stad ontstaan ontzettende moordpartyen Ieder oogenblik trekken patriotische betoogingen van zoogenaamile monarchisten voornamelyk bestaande uit troepen armzalig gepeupel en dronken dworniks door de straten met vaandels portretten van den keizer en heiligenbeelden Wie voor dit volk het hoofd niet ontbloot wordt kreupel geslagen of gedood De straten wemelen van provocators die bij het voorbijtrekken van zulke monarcbistische betoogingen in de lucht schieten en tot gevechten aanleiding geven Vooral schüpt het grauw het voorzien te hebben op de studenten dagelijks worden tal van studenten onder afschuweljke mishandelingen gedood in stukken gehouwen of in de rivier verdronken Zooeven wordt melding gemaakt van een FEVI LLETOW 104 Dat dnrf ik niet mijnheer I dat durf ik van mijn leven niet Hij is nu nog erger dan vroeger geworden als ik zooveel tegen hem zeide als ik tot u gezegd heb dan geloof ik dat hg miJ zon doodslaan 1 Zg aarzelde en vervolgde toen kalmer Welnu in allen gevalle heb ik het n gezegd mijnheer I en dat maakt mij geruster en en ik zal haar den brief voor dezen keer nog eena geven maar er dan geen meer aannemen ala er een komt voordat ik er een goede verklaring van hoor Zg maakte een buiging zeide mg op een aomberen en bekommerden toon vaarwel en ging met den briel in de hand het huis weder binnen Ala ik op dat oogenblik had kunnen gisaen door wien hg geachreven waa I Ala ik alechts had kunnen vermoeden wat er de inbond van waa I Ik verliet Hollyoake Square in een richËng die mij na eeoigen tijd buiten de stad bracht Het waa zeer vreemd maar dat onbekende achrilt bield mijn hoofd nog altgd bailg dh beuelaclitiKe xaak nafii mïn ge gruwelgke vcchterij aan de ingenieursschooL die door de zwarte bende en de kozakken belegerd en beschoten wordt De opi ewondenheid in de stad is onbeschrijfliik Evenzoo luiden de berichten uit andere plaatsen De correspondent van het Berl Tageblatt te Petersburg seint dat Witte aan een deputatie uit de stedelijke Doema verklaarde niet by machte te zijn aan Trepof bevelen te geven zoodat 7 jn premierschap en de beloften van hel m ïnifest van den Tsaar feitelijk alleen op papier staan Uit Kopenhagen wordt aan den Berl Lokalanzeiger gemeld dat W T Stead uit Rusland daar is aangekomen Hy verklaarde dat de liberale hervormingen zes weken te laat gekomen gn en dat de toestand hoogst ernstig i Hamburg 6 Nov Part tel Te Petersburg 18 heden by particuliere personen het volgende telegram uit Bachmoet ontvangen Reeds twee dagen duren de hevigste Jodenvervolgingen onafgebroken voort De autoriteiten bieden geen hulp De comman dant der kozakken Kalganof wilde krachtig hulp bieden doch vond helaas bq den militairen bevelhebber goen steun Gebouwen beginnen te branden on de gouverneur zendt geen hulp Om Godswil wendt u tot da gezaghebbende personen die er iets aan doen kunnen anders komen wy allen om Uit Kopenhagen wordt aan het Hanib Freradcnblatt geseind dat de Tsaar beangstigd door het moorden en branden in het gansche land bereid zou zijn nog verdere concessies te doen Graaf Witte zoekt den Tsaar te bewegen naar Petersburg terug te komen Loeworin van de Nowoje Wremja die op hot oogenblik in Berlijn vertoeft verklaarde aan een berichtgever van den Hamburgschon Correspondent dat hg meende dat Witte a program tot uitvoering zo i komen Hoe de zaken ook mochten loopen een staatshankroet zou onder geen omstandigheden te vreezen zj n Voor het eerst na dagen van staking na een week van zorg en angst en ellende verschenen Zaterdag weer dagbladen in Petersburg Maar de hoop dat de artikelen der bladen ons den sleutel zonden brengen van den toestand is jdel gebleken De algemeene verwarring die de geheele intellectueele bende aangreep heerscht ook in da pers Het schijnt dat niemand voorziet wat de naaste toekomst brengen zal dachten geheel in en dat op zulk een tgd in zulk een toestand als ik nu verkeerde i Ik bleef afgemat op een eenzame plaats van het voetpad verwijderd staan Mgn oogen schemerden in het zonnelicht en ik bedekte ze met mijn hand Juist op datzelfde oogenblik werd de herinnering van dat schrift zoo levendig in mg dat ik bjjna van schrik terugdeinsde Het schrift dat de meid van Noorder Villa miJ bad laten zien was hetzelfde als dat van den ongeopenden en vergeten briel dien ik nog in mijn zak had en dien de knecht miJ gegeven bad op den morgen toen ik den gang doorliep om miJ naar de kamer van mjjn vader te begeven Ik haalde den brief te voorschijn brak hem met bevende vingers open en keek aan het einde van de dicht in elkander geschreven bladzijde naar de handteekening Daar stond Robert Mannion Maonion I Ik had er volatrekt geen gedachte op gehad dat de brief dien ik op Noorder Villa gezien had van hom had kannen zgn En toch de geheimzinnigheid waarmede bij overhandigd de peraoon aan wie hiJ geadreaseerd het vreemde dat daaraan UU in de oogen der meid verboodeii De cen iuur ia op bevel van Witte volkomen buiten werking getreden De bladen die vroeger den censuur stfimpol droegen hebben iu de plaats daarvan aan het hoofd de mededeeling Gedrukt zonder voorafgaande goedkeuring van den censor Het meerendeel der bladen bevat artikelen dia van groote blijdschap getuigen wijl de autocratie gevallen en Rusland eindelijk een constitutioneelen staat geworden is Nasja Sjisu bevat een openlpe dankbetuiging aan Peter Struvc don redacteur van de te Parga verschgnende Oawobosjenjé eon der gverig ste strgders voor een libel ale constitutie in Rusland De Russi dringt er op aan dat de Rus sische raautbcliappg Witte haar vertrouwen zal schenken weliswaar is Witte jerhaaldelg k autocratischer gebleken dan de Tsaar maar wanneer hg tot een overtuiging bekeerd is dan is hjj ook de mau om ernaar te handelen Wille is eindelijk conslimtioneel geworden Zjjn bekwaamheid en werkkracht zullen hem in staat stellen een sterke oonstitutloneele macht ta scheppen De Nowoje Wromija scbrgft De Mos kousche autocratie beeft zich in do laatste twee eeuwen veranderd tot oen onbopi rkto veelheorschappij met alle treurige gevolgen van rechteloosheid en willekeur Thans moet zjj plaats maken voor den wil van den Tsaar en den wil van het volk Do overgroote meerderheid van het volk ziet in de oekaso van 3Q October hot onderpand voor de verdere ontwikkeling van Rusl uid Het is nu echter noodig spoedig do orde te herstellen opdat de verkiezingen geregeld kunnen plaats hebben De gebeurtenissen in Rusland hebben haar invloed gehad op de klesrechtbaweging in Oostenrgk Snel en vastberaden breidde die zich uit en staande voor die uitbreiding heeft de Regeering Zaterdag besloten bg het parlement een voorstel tot kiesrechtregeling in ta dienen op den grondslag van het algemeene gelgke directe kiesrecht met deze beperking dat de grootgrondbezitters en de kamers van koophandel nog op afzonderlijke wgze in bet parlement zullen vertegenwoordigd zgn Een officieel communiqué in de Wiener Abendpost zegt De stemming in het parlement en van da openbare meening heeft do regeering aanleiding gegeven zich ernstig bezig te houden met de vraag onder welke voorwaarden de wenschen naar eene mot do voortachrgdende ontwikkeling rekening houdende uitbreiding van het kiesrecht knqnen was dat alles wees op de ontdekking waarvan ik mij nu niet kon begrgpen dat ik haar niet dadeigk gedaan had Ik had een brief die misschion een schriftelijk bewijs van haar schuld bevatte onder mgn eigene oogen gehad en dien ann Margaretha Sherwin laten overhandigen I Hoe hnd ik toch zoo onbegrgpelgk verblind kunnen zgn P De verwarring van mgn geheugen de werkeloosheid van al mgn geestvermogens beantwoordden deze vraag maar al te gereedelgk Robert Mannion I Ik kon mgn oogen niet van dien naam afhouden Ik hield de in elkander gedrongene regels door heul geschreven nog voor mg en draalde er mede om ze te lezen Iets van het afgrijzen dat het bijzijn van den man zelven mg zou ingeboezemd hebben teweeggebracht alleen door bet zito van zgn brief en de brief waa aad mg geadresseerd I Hg was van allen de man die de wraak welke mgn eigene banden op hem genomen hadden het zekerst zou vergelden Uisachien zoa in deze regelen de donkere toekomst waarin oua heider wegen zouden ineenloopen reeds afgeachaduwd zijn En Margaretha I Ken hij zooveel schrijven f het geheim niet ontaluieren waarin de beweegredendb van haar miadaad nog gebuid waren f Ik w ndd miJ wedat tot da aerate btadi d worden vervuld Daar do kiesrechthervormiog in Oostenrijk niet naar een eenvoudige formule kan worden ofgelott maar daarbij mot tal van gezichtspupten moet worden rekening gehouden is voor de oplossing kalme on ernstige studie noodig en vooral rust in het openbare leven Waar de regeering er op bedacht ia het verlangen naar oen omwerking van bet kiesrecht te overwogen en do vervulling orvan mogelijk te maken daar is zg tevens verplicht ter wille van toekomstige wijzigingen in het openbare leven niet de openbare ordo te laten verstoren De regoeriug zal aan de politieke beweging geen bclemmoringen in den weg leggen noch in de pers noch in vergaderingen De politieke agitatie voor kiesrechthervorming mag zich binnen de wettelijke grenzen volkomen vrg uitbreiden maar da regeering ia vast besloten met alle wetteIgke middelen ongeregeldheden tegen to gaan die bet openbare leven kunnen benadeelen en het aanzien van den staat verminderen Het parlement niet de staat is de plaats waai de beslissing over de kiesrechthervorming vallen moet Officieel wordt medegedeeld dat dit communique in do Wiener bcndpüst in een vergadering van den minioterraad werd opgesteld Door deze offlcioelo mededeeling is naar uit Weenen gemeld wordt de toestand onmiddellijk zeer veel verbeterd Tomocr omdat daarin eon proclamatie van don stadhouder vnn Neder Oostenrgk die met beperking van het recbt van vergadering had gedreigd beslist wordt gedeaavoueerd Doch onder do arbeiders vereenigingon bestaat niet veol plan om met do betoogingen en de stakiug te eindigen in die kringen vreest men te zeer voor den tegenstand der thans begunstigde parlementaire partgen en wil man Oostenrijk geen rust geven voordat de invoering van het algemeene gelgke en geheime kiesrecht vaststaat Do nieuwe vorst van Lippe heeft Zaterdag zijne bigde inkomst te DelnoM gehouden Op het paleis is s middags de Landdag geopend met een troonrede waarin do vorsl zegt dat bet de plicht van allen ia de wonden te heelen die de twist om de opvolging hot land heeft toegebracht Het staatsblad maakt een besluit openbaar dat kwgtschelding verleent voor alle overtredingen welke bestraft zjjn met een boetd van ten hoogste 150 mk of 5 weken hechtenis en besloot den brief te lezen Hg begon zonder inleiding op de volgende wijze St Helena a Gasthds Wannter giJ dezen brief ontvangt zultgij zeker eerst naar de onderleekening zien en in de verzoeking komen om hem ongelezen te verscheuren en weg te worpen Ik raad u dringend te lezen wat ik geschrevenheb en als gij kunt het gewicht daaryan vooru zelve te bepalen Vernietig dei later zoo gij dat verkiest zg za hun doel bereikt hebben Weet gij waar ik ben on wat wn Ik ben een van de patiënten van dit galU door nw hand voor mjjn gansche leven af zichtelgk verminkt Als ik met zekerheid den dag van mgn ontslag uit dit geslicht bad kunnen weten dan zou ik gewacht hebben om uw mondeling te zeggen wat ik u nu schrijf doch dit is mg nog onbekend Juist toen ik aan do betere hand kwam ben ik weder ingestort Gg zult alle lastige verwgtingen des gewetens indien gg daardoor gekweld wordt tot zwijgen brengen door te zeggen dat ik den dood door aw banden verdiend heb Wordt tervolfd