Goudsche Courant, woensdag 8 november 1905

I WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir 5 HOiVI VHI f rKR riBHIKHKW Voedert uw Ven mot de tntvere murive merk Sler en Jjuitmnntendo door hoog eiwit on vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere lHuloma l arljii 1900 Negen Gouden Uedatllee Dooi GeneCih Igamacfi aanbevolen Mei tere DIploma n Ooud Boltroonde PRAEPARATEN VAN QU 1 tl3 L3rOChC kfÉctiUsi en nnitrtcndt KTHA V ljn tei swaklc Hlllw fc m vv iiv jujo cl liij kinderen ali YolwuBenm gel aan Mtluit tUchte spijs verier ng zenu whodH pTjn Ier vertterking na ziekte of kraambed koortt en hare RcvfrfLtau QUINALAROCHE PERRUGINCUX i htit bijioniUr tBgm Bloedgvbrak Bletfccucbt kwalen Tan Krit aeh n Uef jd eiir Verkri Kb ar in tiaouus 90 ca L EiWpl C lflCflO ▼ o duam veratcrkend aangaoaamnDimaak w rdagill kMlte ttik V kinderen vwakkan en kUerubti t taUin xmt aan te bavtiL it AU geDaeakrachtln drank tui atoorniiaeo tier spOaverttrtnuoriancn n diarrb ook voor luigeliiiKen en kleine kinderciu Pni per bui H Kgr 1 70 i i KEfsr 0 00 4 1igt 0 6O Chemisch M aI tre aaSt A a Soeoiaal Toor Klndarroadlag in tausai 4 Kgt O BO VI AltrCllllrAr Speotaal toot Klndarroadltu in l ulvere iTlCllvauIlkCI Kgr 0 60 H K t 0 26 r Asthma IgarPtf n Clgwue U ntihiwHn U hmlny p S dms fan da htwigttt auiTaUw vaa Aithma ab ïa docj a 0 80 til 0 80 j Tsmarinrlp Rnnhnnc fruit puroaticp tmn veratopping A m b i MJ r lae Coiu tlt3VK r i ok klai ia I ii wij iii de Tamarlnla Bonbona nn KRAEPKI IIN HOLM l ljin TiiVe dier jr tiet kind be eer mk en de matk aanfnaam u tVi tpcrdoes c 0 00cn 0 6O Salmiak Pastilles Sr5SS 1SÏ ÏÏi i 1S ï rïÏÏI een airjnioploasend n varsachtcnd midda bU □ flcichjci verkrijgbaar Pri B 0 S0 per flod mm XRACPKUXJf HOLM to 2Wü KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4 1 Bestrijding van Bloedarmoede Bleekauoht Malaria Rinnenkoorts Algemeene Zwakte voortdurcmle Hoofdpijnen Gebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen builen op de roode doos mijn naam onder nevcnsUande fabrieksmerk Hea lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar i f 1 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tefjen inzending van postwissel f Chemlsohe Fabriek van H MANNING den Haag Cevtnsoerzekcring lllaalscbaDpij 3 Qrolrccht fltvwflfld l Dordrecht OvacrIcM In ia73 niaalccDappcliik Kapitaal ott cktn l f 2 090 000 a PMlMr Badraa ralai e wIlllMa a Mr ralai Mi inii a Hiniitar Oevekot die zich rniteloot geweerd heeft voor bet goede recht Tan de Biesterlelders heeft den erfeljjIteD titel van baro gnktegm Verder zal hg Lippe aU geroimachtigde ia den Bondsraad vertegenvoordigen Déroulède is gisteren te Partjs teruggekeerd aan bet gare do Lyon Oe nationalistiscbe leden van de Kamers en van den gemeenteraad de mannen van de patriottische liga en tal van vrienden waren aan het station en verwelkomden jnichend han lang verbeiden vriend Déronlède was opgewonden van geestdrift Hg ging telkens staan in bet rijtaig waarin hy de stad binnenreed De vrienden rekenden bet een eer de paarden bg den kop te leiden bet rijtuig was omstawd van een dichte menigte Op do place de la Bastille hief Déronlède de Marseillaise aan en de menigte zong mee Ër ontstond gedrang vecbterg vroawen en kinderen onder den voet een echte herrie Journalisten die meeliepen hebben allerlei historische woorden nit den mond des belden opgeteekend Voorbij standbeeld van de maagd van Orleans rijdende riep bjj nit vive Jeanne d Arc En op de place de la Concorde voor het standbeeld van Straatsburg vive la Fragce I vive la rëpnblique I rive l Alaace franijaise quand mème Het Zweedsche ministerie heeft aan het verzoek van koning Oscar pm aan te blg ven tot alle zaken betreffende de opheffing van de unie afgodaan zjjn geen gevolg gegeven Vervolgens beeft volgens een bericht van het Zweedsche Telegraafagentschap Lnndeberg op verzoek van den koning getracht een ander coalitie ministerie samen te stellen maar is hem dat mislukti Daarop heeft de koning Staaf het liberale lid van bet afgetreden ministerie opgedragen een nieaw kabinet te vormen Renter seint uit Londen dd 6 November Minister Balfonr ontving boden middag een commissie van werklooze arbeiders en hnnne vroawen die verzochten een tnitengewone zitting van het parlement bgeen te roepen ter behandeling van het vraagstuk der werkloosheid Minister Balfour gaf toe dat deze misstand inderdaad ernstige afmetingon bad aangenomen Do regeering zeide hg wist hoe er geleden wordt maar achtte een buitengewone zitting van het parlement niet den juisten weg om tot een oplossing te komen De regeering hoopte dat de Workmens Act die in de laatste zitting was aangenomen zon dienen om den nood te lenigen De deputatie toonde zich niet voldaan over dit antwoord Verspreide Berichten EUSLIÜD Doordien een optocht van manifestanten die het portret van den keizer di egen in botsing kwam met een menigte die een vergadering gebonden had in de schouwburgzaal ontstond te Toaisk een vreeseljjke vechtpartij Mannen vrouwen en kinderen vlttchtten een gebouw binnen dat aan den schonwbnrg grensde maar de woestelingen openden eeu bombardement op het gebouw en toen zg geen kans zagen de menschen naar buiten te lokken staken zg het huis in brand door het eerst met petroleum te begieten Het was een ontzettend gekerm ommige ongelnkkigen trachtten te ontkomen of sprongen uit de vensters up straat maar daar stonden de onmenschen klaar om hen koelbloedig dood te schieten Velen verbrandden lovend Ook de schonwbnrg ging in vlammen op De Russische pers schijnt mat de afge kondigde persvrijheid een geheele gedaanteverwisseling ondergaan te hebben Zelfs bet conservatieve Nowoje Wremja eert de doeden en gevangeaes die in den strijd oro constitntioneele vrijheden zich hebben opgeofferd Zg die nog smachten in de kasematten of in de mgnen van Siberië zegt het blad moeten geholpen worden Daarom begroet bet de itratkwijtschelding die is afgekondigd De liberale Buss is volslagen radicaal geworden Hat blad roemt de moordenaars van grootvorst Sergius Plebwe en anderen Is voorvechters der vrijheid en eiscbl bet aftreden van Trepof Andere bladen zeggen openlijk dat de gevechten der laatste dagen z n toe te schrijven aan de onoprechtheid van de regeering want aanleiding om op het weerloote volk te schieten was er niet Kn ook moeten alle Jodenvervolgingen op rekening gesteld worden van het oude bestuur De bekende Bnssische nihilist prins Krapotkine heeft aan zjjn Brusselscbe vripnden medegedeeld dat hij nadat de amnestie in werking lal ziJn getreden wel b waar liob weder ia Bnsland lal gaan ves tigen maar zeer dikwijls Frankrijk en Engeland hoopt te bezoeken DoiTSCBLlSD De Duitscbe regeering heeft er by de Bnssische op aangedrongen dat met bet oog op de gebeurtenissen in Odessa Rostof en andere plaatsen maatregelen zullen getroffen worden om de daar wonende Duitscbers te beschermen Men meent te weten dat er in t geheim onderhandeld wordt over bet sluiten van een verbond tusschen Duitscbland en China bedoeld als een tegenwicht tegen het JapanscbEngelsch verbond Een mop in Ulk Men wilde ter eere van den Spaanschen koning die vandaag in Berign verwacht word op de Potadammer Platz een stierengevecht geven Maar het bleek onmogelijk te zgn want door den vlee tchnood waren alle krachtige stieren al lang opgegeten en alleen de magere waren nog over Maar die kon men den Spaanschen koning die een deskundige is toch niet onder de oogen brengen 1 Beuuib Hen heeft de aardigheid gehad aan de regeering de miniiters en aan de tentoonstellingscommissie eeu rouwbrief te zenden waarin er melding van wordt gemaakt dat mevrouw de tentoonstelling te Luik op sterven ligt en dat baar einde verwacht kan worden op 6 November en dat niettegenstaande de feesten maaltgden enz met groot misbaar aangekondigd door de ontboden specialiteiten Gemeng de Berichten Indertijd werd melding gemaakt van de groote onderscheiding die den Frieschen jongeling Jacob van der Zee te beurt viol wien eeu der bekende Khodesbecrzeo in Ëngeland s beroemde Oilord universiteit werd toegekend De Kamper Ct meldt omtrent den verdienstelgken jongeling aanstaand doctor in de klassieke letteren dat deze in Engeland is aangekomen om er een academischee graad te halen en deelt vervolgens zg n levensloop als volgt mode Jacob van der Zee geboren te St AnnaParocbie nu 21 jaar bezocht in zgn jeugd do dorpsschool en vertrok met zign ouders naar Amerika Jacob van der Zee is nit een streek lowa waar heel wat land ook nog stad genooten wonen en dan ook Hollandsche couranten uilkomen Zooals wg in een dier bladen lozen moet de vader als timmerman met hard werken een groot gezin onderhouden on had Jacob bet niet breed toen lig op zgn 176 jaar naar lowa City ging om daar de universiteit te bezoeken een inrichting welker programma de hoogste klassen van H ü 8 en gymnaainm hier te lande omvat de voorbereidende academische studies dus n zijn vrgen tgd was Jacob eerst helper in een restaurant later wat beter in een bibliotheek Toon het bericht kwam dat Jacob den Rhodesprgs 1500 dollars gedurende drie jaar gewonnen had werden vreugdevuren gebrand te Sioux Clty de woonplaats zijner ouders Zgn Hollandsrb is de jonge Rhodes student dan ook niet verleerd Kollandsch kan ik beat lozen het schrgven is langzaadi werk schreef hg op de prentbriefkaart met eeu foto erop van Morton College zgn tehnis te Oxford Men schrgft uit Telp Het tweede bedrijf van den gelddiefstal by den heer Belder te Worth Bhaden op tien minuten afstand van Velp is thans ook afgespeeld Zondag toen de dorpelingen tgd hadden om de inbraak bg Belder te bespreken en zich in gissingen te verdiepen had de meer bewegelijke jongelingschap den tgd om te beproeven de dieven na te speuren En werkelgk vonden de jongelui eenige papieren die bg Belder gebracht bleken tot den inhoud van den geldtrommel te hebben behoord De beer B was er big mee dat hg ten minste de papieren terug had al was dan bet geld weg Kom jongens zei hg laten wg eens terug gaan misschien is er meer Men kwam op een plekje in de kale stille heide en een der jongens zakte mot een voet in den grond Welk een succes de lange heidestruik werd met rappe band verwjderd en daar lag toevallig de oude geldtrommel verroest en ledig Dat bet geval de politie op het goede spoor zal brengen is niet onnruncbyniyk Dat er voor het burgemeestersambt in bet klassieke land der burgemeesters Holland nog de noodige animo bestaat bigkt wel hieruit schrgft de Haagscho correspondent van bet N v h Noorden dat voor het burgemeestersambt te Schiedlm een kleine 90 sollicitanten zich hebben aangemeld waaronder van antirevolutionaire yde het Statenen gemeenteraadslid de keer Vegtel en bet Eerste Kamerlid da haar Vai LOban Sala bet rroegera Twaede Eamarlid roor Sliedracht Oe stryd tegen de graan elevators De drgvende machines geschikt en bestemd tot lossing en weging van graanladingen tegen welker invoering een deel der Uotterdamsche havenarbeiders zich verzet zgn noodig geworden in het belang der haven Rotterdam Oelgk de N Rotterd Ct uiteenzet werden in de laatste jaren de graanladingen welke te Rotterdam worden aangebracht voortdurend grooter en bet verbigf der stoomschepen in die haven steeds langduriger vooral wanneer regen de lossing vertraagde Het oponthoud begon oen bekend en erkend nadeel van de Rotterdamsche haven te worden waar elders bg de lossing reeds lang tot een meer moderne wgze van werken was overgegaan Het bewustzgn dat door stilzitten bet verkeer over Rotterdam ernstig bedreigd kon worden bracht eindelijk belanghebbenden en belangstellenden bgeen en met hen zg het dan ook schoorvoetend het benoodigde kapitaal waarvoor de thans in exploitatie genomen elevators werden aangeschaft Ze ker is het dat allerminst door voorspiegeling van hooge dividenden tot deelneming werd gelokt maar dat uitdiuitend het belang van de haven op den voorgrond trad zg bet dan ook dat veel deelnemers van nitbreiding van verkeer uitbreiding van eigen zaken mochten verwachten Het Rotterdamsche blad betoogt verder dat wat de havenarbeiders betreft op dit oogenblik tegenover hetgeen hun door de machines wordt ontnomen met staat een da delgk tastbaar voordeel Maar de havenarbeiders schenen reeds het verzet tegen de invoering der elevators als een liopeloozen Btrgd tegen de natunrlgke ontwikkeling dor maatschappg te hebben opgegeven toen de graanwegers aan hun werkgevers schriftelgk bekendmaakten niet te zullen dulden dat de elevators in het wegersbedrgf als hun plaatsvervangers dienst zouden doen En toen hierop niet eveneens schriftelgk werd geantwoord besloten ziJ jl Zaterdag het werk te staken De N Rott Ct wgst er ten slotte op dat de elevators aangeschaft om in buitengewone gevallen diensten te vervuilen door werkgevers nog met zeker wantrouwen in hun tgd van proefnemingen gadegeslagen thaoa door hen die gemeend hebben daartegen den strgd te moeten aanvaarden onmisbaar zgn gemaakt Hun hulp wordt ingeroepen door ben die daaraan vroeger nooit gedacht hebben Dit resulLiat zal wel niet bedoeld zgn In verband met het schorsen van den brievengaarder N te Makkinga meldt men aan de N R Ct dat de ingezetenen van het dorp pogingen in bet werk stellen o m door het opzenden van vier adressen aan verschillende autoriteiten dat hun brievengaarder niet worde antsiagen N heeft de betrekking als brievengaarder reeds 18 jaron vervuld De schorsing tegon N moet gegrond zgn op een slordigheid in de administratie Een telegram uit Sjanghai meldt dat de onderhandelingen over een Duitsch Chineesch handelsverdrag dat do door Engeland en Amerika begonnen verdrags onderhandelingen zal voortzetten door den consul generaal dr Knappe met de Chineosche gevolmachtigden werden aangeknoopt en in de eerste lezing reeds ten einde werden gebracht De Petersburgsche Telegraafagentuur meldt Het bestuur der arbeiders vereenigingen heeft om het leven der bevolking niet aan gevaai bloot te stellen de voor Zondag voorgenemen betooging te Petersborg te houden afgecommandeerd Het be stuur behoudt zioh voor die betooging te doen houden op een tydstip waarop het die noodig acht Posterljeo en Telegrapkic Benoemd 1 Nor tot adsistent te Helder P Schellinger thans kantoorknecht aldaar Verplaatst 30 Oct de klerk der postergeu en telegrafie 1ste klasse P C Borstlap van Rotterdam postkantoor naar Wgk bg Duurstede 31 Oct de klerk der postergen en telegrafie 1ste klasse C J F Fnchs van Zaltbommel naar Neuzen de klerk der postergen en telegrafie 2de klasse i M Schmidt van Neuzen naar Zaltbommel 1 Nov de surnumerairs der postergeu en telegrafie O Q Hartgerink en J W Kunst naar s Hertogenboech postkantoor J H Briels naar Middelburg postkantoor E A J M baron van Voorst tot Voorst en H Robertson naar Delft postkantoor H E A Jastelaars en L 9 j van Weisnm naar Breda postkantoor Q C van Burken en L A P Beudt naar Leiden postkantoor C M Corman en J O C Hartelust naar Zwolle postkantoor en J F C Nellissen F Smit H Kemp J Hiaouti W Hapkaa J Frusan J C Smid H Koopmans B F Mulder C J Plaat L K Arkema en A H Verbaal naar Amsterdam postkantoor allen van Rotterdam telegraafkantoor de adspirant commiezen der postergen en telegrafie J Oomkens van Enschede naar Ngmegen postkantoor J Anthonisse van Rotterdam postkantoor naar s Oravenhage postkantoor l j Hessen van Arnhem postkantoor en H van de Poll van Bussum beiden naar Eindhoven postkantoor J C Smid en A M Parmet beiden van Rotterdam telegraafkantoor naw Vlissingen postkantoor W Krnyt vu Arnhem postkantoor en P van West van Winschoten beiden naar Dordrecht postkantoor F J Nipparu van Assen en B Ranke van Sneek beiden naar Groningen postkantoor en L L Blokzgl van Maastricht postkantoor naar Helmond de klerken der postergeu en telegrafie 2de klasse N Klaasse van het houfdtelegraafkaatoor naar het bijpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam en moj J C Oosterbeok van Wi ho naar Apeldoorn de adsistent J Verstelle van Breskens naar Vlissingen 6 Nov de klerken der posterijen en telegrafie 1ste klasse H G W M Hoskam van hut bgpost en telegraafkantoor Kruiskade naar het bgpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam en J L M Boot van het hoofdtelegniaf kantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam 16 Nov de commies titulair der postergeu en telegrafie J Dgkslra van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgposten telegraafkantoor Hemonystraat te Amsterdam de klerken der posterijen en telegrafie Iste klasse J Noordbeek van Hengelo naar Dieren P C van Krieken van Rotterdam postkantoor naar Helmond 1 P E Sperna Weiland van Liss naar Rotterdam bgposton tolagraafkantoor VeerkaJe en K Edel van Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Veerkade naar Liase de klerk der posterijen on telogriilia 2de kl T B G van Harten van Helmond naar Hengelo 1 D 3C do telatonisto E Monnickendam van Amsterdam naar M ia8tricht onder inirekkrni barer verplaatsing naar Eindhoven Ingetrokken de verpl latsing van de telefoniste M T van der Maas van Eindhoven naar Maastricht Eervol ontslagen op verzoek 1 Nov de adjunctcommies bg het Hoofdbestuur mr W A Rutgers Overleden 27 October de adsistent H Brouwer te Hilversum Stadsnieuw s GODDA 7 November 1905 Door de vereeniging Arbeid Adelt zal morgen in een dor zalen dor Sociëteit Reunie een bazar gehouden worden Wg twgfelon niet of de dames bestuursleden zullen op veel bezoek kunnen rekenen vele dames toch willen gaarne een zoo goede vereeniging steunen terwgl fraaie handwerken en kindergoed verkocht zuilen worden De prgzen zgn niet hoog en daar zg bestemd zgn vOor een liefdadig doel zullen zeker vele inkoopen gedaan worden Dr A C A Hoffman alhier deelt aan De Tgd mede dat hg blijkens bericht in den Echo de Rome op voordracht van den Superieuren Raad van do Romeinsche Orde der Advocaten van Sint Pieter den 2öen Oct j l benoemd is tot promotor dier Orde voor Nederland in de plaats van den heer Henri F M Aliard te Maastricht ScHOosuovBii Naar wg nit goede broo vernemen is hier door de afdeeling van den Bond van Nederlandsche Onderwgzers een cursus voor volwassenen opgericht waaraan 23 personen deelnemen De lessen zullen aanvangen zoodra de raad een schoollokaal beschikbaar zal stollen Voelen de kerkelgken geen behoefte aaa herhaliogsen voortgezet onderwys f ummmnummmmm DINSDAG 7 NOVEMBER 1905 Voorzitter de Burgemeester De Voorzitter De bh Fortugn Droogleever en van Galen hebben bericht gezonden dat zy deze vergadering niet kunnen bgwonen wegens ziekte De Voorzitter De heer W Bokhoven het nieuw gekozen raadslid wordt beSedigd en neemt daarop zitting Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Nederhorst IJsael de Schepper Herman Prince van de Velde van Egk de Jong Vergeer Bokhoven van der Ree van Uerson Donker Dessing Vingerling euDercksen Afwezig de hh Fortugn Droogleever van Galen en Mnglwgk De notnien der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door God Statan was TMtgeatald de rakamng dar ge meente over 1904 en was goedgekeurd het raadsbesluit van 20 Oct tot verhuur van een buis aan het Nonnenwater Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een voordracht voor lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwgs daarop zgn geplaatst de bh Dr A Montague Iz en Mr F H Kranenburg Ter visie Een voorstel van B en W betreffende het beffen van veergeld veer de pont opde Kattensingelgracht Een voors el van B en W tot hetaangaan eener geldleening Een voorstel van B en W tot gedeeltelgke ontheffing van aanslagen in de plaatsehike directe belasting Zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 5 Een voorstel van B en W betreffendede bediening van bet veer aan de Turfsingelgracht Ter visie 6 Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1905 De Voorzitter Het zou B en W genoegen doen wanneer dit nog heden werd behandeld Zal worden behandeld na punt 11 der agenda 7 Een adres van den heer J K Post boadende vorzojk omeervol ontslogtegen 1 Januari aan school No 3 Wordt eervol verleend 8 Een ongezegeld adres van het comité van ingezetenen van Schoonhoven adhaesioverzoekende aan het adres der Tweede Kamerin zake het spoorwegverkeer van Gouda op Schoonhoven Als ongezegeld wordt het ter zgde gelegd 9 Een adres van E Sanders verzoekendeopnieuw voor drie jaar het pontveer over de Kattensingelgracht te mogen pabhten voor een pachtsom van f 50 per jaar In banden van II en W om advies 10 Dankbetuigingen van verschillende ambtenaren der gemeente voor de verhooging hunner jaarwedde Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde De benoeming een Wethouder Benoemd wordt de heer J van Galen met 13 stemmen de hh v d Velde l Tsse de Schepper en Herman verkregen ieder 1 stem Aan de orde De benoeming van een schoolarts Benoemd wordt de heer A Montagne Iz met 14 stemmen de heer B G J Evers verkreeg 1 stem en 1 stem in blanco Aan de orde De rekening van het Museum van Oudheden over 1904 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende do heffing van veergeld voor de pontjes in de Singelgrachten Na bgvoeging in de verordening dat voor een rywiel een cent zou worden geheven wordt het voorstel goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot bestrating en overneming van de Kamemelksloot Noordzyde Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het aangaan eener geldleening De vergadering wordt voor eenige oogenblikken veranderd in een zitting niet gesloten deuren Na heropening deelt de Voorzitter mede dat 4 inschrijvingen zijn ingekomen om de laening in zgn geheel over te nemen B en W stellen voor de leening te gunnen aan de firma Labouchère en Oyens te Amaterdain voor 101 pCt zonder kosten Aldus besloten Aan de orde Het vooretel tot het wegens overlijden of vertrek verleenen van nfschrgving of ontheffing op aonslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woning wgk Q No 96 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot aanvaarding in eigendom van grond van den heer A J C van Oorschot en tot uitgifte van grond in erfpacht tan denzelfden Wordt goedgekeurd Aan de orde Het preadvies op het adres der Stoom bootmaatschappg Boskoop Waddinxveen Gouda in zake de bgdrage in de onderhoudskosten der oeverbekleeding van het Regen tesseplantsoen Hierover bad eenige discussie plaats De heer IJssel de Schepper stelde voor een bedrag Tan f 100 te eischen de beer van Iterson wilde dit op f200 bepalen Het voorstel van den heer IJssel de Schepper werd aangenomen met 8 tegen 7 stemmen de heer Nederhorst bleef buiten temming Aan de orde Het preadvies op bet verzoek der hoeren C Middelkoop en J Valk tot aanleg van een aan den Graaf Fiorisweg aanslnitenden weg Hierover had discussie plaats De beer Vingerling stelde voor letter f vau de voorwaarden te laten vervallen Het voorstel van den heer Vingerling werd in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 7 stemmen Het voorstel van B en W werd daarop goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting Wordt goedgekeurd Niets meer aan de orde zjjnde wordt de vergadering gesloten BEimS VAK EOTTERDAM VRIJDAG 3 NOV L K H K StaattUemngen PoRTuaii Oblig 3e Serie fr 050 3 5 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSi Aiii Iwang Dombr Obli atien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 j Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Reccpis L 100 IV 24i Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Piindb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijren van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spooriceffleemngen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 PremieleeniTK en bfeii oiË Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maaluclmppijen Aand Holland Gnlf Stv Mg 35 Divfrtien Mg tot Ex j Luan Meerdervoort 1902 89 Expo ifiir der nieuwste moijillon tVlNl BH KANTE LS COSTÜJUK S ULO u s i s JVl liS en l PONfi BOHKS n JAPUXSTUFFKN met hybehoorende Garneringen alsmede een groote ken o PULTISIllJIiX van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp ccicurreerendo prijzen Aanbevelend M iAréiS £ iify j i fjrcfr v Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 7 November 1905 Vette oasen en koeien goede aanvoer prijzeti waren voor iste kwal 36 ade kwal ji i jdc kw a8 cent3 per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijsen waren voor tste kwal 38 2de kw 25 ïdc kw 33 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren vooi iste kwal 30 ade kwal 36 3de kwal 33 cent per half kilo Graskalvcren goed aangevoerd Handel voor alles prgshoudend Burgert Ij ke Stai d GEBOREN 4 Nov Arie Melchior Diederik ouders A M D Thesingh en M Reebeen Abraham ouders D Gibbon en S de Jong 5 Cornelia onders W Jansen en J G de Jong Jannetje Elizabeth ouders L Slobbe en J Nienwveld Jozina onders M Flux on L van Tok OVERLEDEN 4 Nov I A de Jong 3 j 5 C D van der Vegt 94 j A W Taaaw buiin rut J Oodarkark 78 j GEHUWD 7 Nov M J Rotteveel en K J Tienstra ADVEUTi iNTi2 rvi V Getrouwd M J ROTTEVEEL Ci i iW fitgenieur Aihpr Ingr Waierttaat N O 1 R J TIENSTRA die bedanken voor de belangstelling bg bun huwelgk ondervonden Gouda 7 November 1905 Heden overleed te s Gravksuau in den ouderdom van 59 jaren onze geliefde Schoonzoon en Broeder de Heer ALFRED KEIJSER in leven Directeur van Indische CnUuur Maatschappgen Uit aller naam 1 Wed A N MOLENAARVAN DKR PooBT Gouda 5 November 1905 V Heden overleed tol onze dicjie droefheid voorzien van de H H Sacramenten der Stervendon mgn geliefde Echtgonooto on der Kinderen zorgzame Moeder Ciilbariaa Maria Geertruida yieina in den ouderdom van 44 jaar Uit aller naam R SLANGEN mvm n w n wm 9 9 en Kinderen Gouda 6 Nov 1905 Onnavolgbaar gn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In alleeerf ge$cUMerde fortrellen feimture Uogaerlt Zg geven kracht on diepte die namakers niet kunnen hereiken Men overtuige zich geen imitaties voor do eekle te ontvangen Geill Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel a HOOAEUTS Co Agent voor GOUDA Finna A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen ta bezichtigen zgn Sleuw oaoverlreRen I rof Dr l iebom welbekend UHVW SBACHT IIIZIB Alleen eeht met Kebriekunerk ta laeht Migraine tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelf de meest hardnekkige nenuivtlekten vooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leeftijd genezing van elke zwakte Bletl Benauwdheid lloofdpyu Hartklopping Maagpyn slechte ipgsverteriug Onvermogen Inipotenz Polintione enz Uitvoerige prospectassen Il fOr each 11 1 H 1 S ilubbola Hosel II lleiiln I l opft Matth v d Vegto ZnlllKirarae Ml M Olélian k Co Rollerdam r lluppül s fJravenhftKo lUlmmaiis do Jong J i n Itottiir am Wciff It Ho Houda on bè alle droiriston Ê kUrluttfoMmilMToarllHiw B vooral danü m TnniliriiitiiiinwMli U dl Appratuar van C ü milar 4 Ca U irlia Baatk Slr 14 Atai 1 goaJ wan op naam fabdakamafk wmm m Mr ky I MeWM Vlelillar la feaaawwt laanMMfta 1 aaa a l Dwt Ir aartawMMa