Goudsche Courant, maandag 13 november 1905

ê IVo 9875 Dinsdag 14 Xovember 1905 44s e Jaargang fiOüBSCHE eOlMNT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon e St ADVERTENTIEN worden gepllatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzewling van Advertenlien tot 1 uur des iiiidd reletota Ha SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering on Zon en Feestdagen Oe prijs pet drie maanden i s 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VIJF CENTEN y A BLUYSSEN ZONEN FABRIKANTEN VAN JNATUURBOTÊR uit ei en melkerij MELANGES en MARGARINE I Specialiteiten in QEBBANDB KOFFIE Dit eigen StoomkoMe bruderg KAAS recbtatreeka van de boeren en THEE f40 eigeo Verkoophalzen liet Wapen van Asten Ter TerrangiDg ran late kwaliteit Natanrboter die nn zéér daar ii niets beter dan BLUYSiSEN fi llollandsclie Mélanse in stukken van i pond jt 44 c p pond BLl YlSfilEni gl Deeosebe Mélange nitgewogen i c p IV pond BLUYSSEN S Gewone Mélange nitgewogen SS c p l i pond Verdernitmnnte idekwaliteiteDHAB0ARINEiiM tM 48en4tc p IV pond NBEKIT FBOEFl HAAS ALLEBFIJNSTE goed belegen OOUDSCHE 4S cent per pond Beate GOUDSCHE M cent per pond ALLEKFIJNBTE goed belegen LEIDSCBE W cent per pond NEEUT FBOE7 1 KOFFIE Extra in pakjea ran pond k 0O cent per pond Verder aitnmiitende kwaliteiten k S4 SM SO 40 en SS c p pond MEBHT PROEF I TaBB r 2 inirere biionder genrlge stark waterboadende en orerheerlgk smakende kwaliteiten k MO en 19 c per ons NEEMT PBOBF ALLES MhT CADEAU ONTVANGEN Een groote prachtigs collectie St Nicolaasarlikelen Speelgoed eni voor 1 en meer bons Groenten in blikken Doperwtjes Sperciebooatjes Snüboontjea enz mark de Ster van d labriek Woaterlood heel blikken voor 1 en balve blikken voor ai bon Te GOUDA alleen WIJD8TRAAT 167 m UuUeiilanilscIt Overzlcbl In KiBjiiiöl BJoegeu eergistörriaclit dtJ ge vangenen allen aan bet maiten cii eischten honne vrijlating Totn du nalaQrlgk geweigerd werd etaken zy de govangeniüiii brand De troepen inueston uitrukken en vaar geven Twee en twintig ratn rhtn werden geduod een groot aantal gewond Het Putersbargscho Telegraafagentscbap meldt Bg een Vrgdag door den Isaar uitgevaardigde Oekafie i m alle titn do gua Tcrnementen van Polen de staat van beleg afgekondigd De bladen geven vandaag den volh digon tekst van tiet matiif ftt bctrttft rtdc Finland waarvan eerst nog kclits een ttligraflsrli uittreksel ptr draadlooze tulegrapliiu uit 1I I Bingfore te Finland bekend was In Fmsctie kringen is men natunrlgk buiten iich elf viin opgewondenheid over t heugelyke iiiuuws Men verwacht met ongeduld de nadere botonderheden over de gew chtige gebeurtenissen der laatbte dagen De eercte post trein van hier is vandaag weer afgegaan Men zegt dat de post van gonvernenrgcneraal van Finland geheel en al vervalt Maar men neemt anders algemeen generaal Kaolbars militair gouverneur van Odessa als toekomstig lardvoogd Kaulbars staat benend als zeer Finschgezind en was een keltig tegenstander van Plehwe en Bobrikof De onlusten m Rusland nu hier dan daar opvlammend maken de positie van graat Wittt en zon niinisterio hoogst moei l k Want gebenrlennsen als die in Kroonstad konoen niet nalaten m hofkringen een zeer onaangenatnifi indruk te verwek ken De aanhangers van den bureaucratiBcben regeerrngsvorm m die kringen maken er natnurljk gebrnik van om bg den Tsaar aan te dringen zgn beloften te herroepen en mot geweld de orde te hersteTlen Nog weet Witte zgn invloed op den Tsaar te behouden nog is do Tsaar met geD t d toe te geren aan de stemmen der roictionairen en der grootvorstenparty maar toelang zal dat duren h c f nn zoo seint dr Dillon de bekende correspondent van de Daily Telegraph to Petersburg reeds nn wiilt merkbaar de maening veld dat Rusland met rgp 18 Toor een constitntie die de alleer FEUILLETOX w wmmmm 09 Een somber eentonig leven waardoor do geeat in slaap gewiegd wordt om nimmer meer te ontwaken is het eenige leven dat ik verlang Wees mt behulpzaam om daartoe te geraken Ik Traag n eerst als oen bedelaar om mg uit aw overvloed een voegzame kleeding te geven om voor den dag te kannen komen Ik vraag a vervolgens om mg aan de en cl andere betrekking te helpen welke voldoende zal x jn om mg brood een onderkomen en een paar vrge aren in den avond te verschaften Og hebt genoegzamen inloed om dit te doen en ge weet dat ik eerlgk ben Og kant geen te lage en nederige betrekking voor mg kiezen Iaat mg Jaag genoeg afdalen om door de wereld waarin ik geleefd heb nit het oog Ttrloren te worden laat mg onder menBcben komen die zicb willen verzekeren dat ik eerlgk voor ben zal werken doch mets meer Terlangeo te weten Verschaf mg een Klnnlplaata om daann miJielTen en mgn getchiedenls voor immer ter verbergen en do dao nooit near pogingen om m j t zien heerschappg alleen zegen brengen kan dat de militaire dictatuur moet worden ingevoerd en dat de troepen dan de rust in den Stnat moeten herstellen Stoanende op de verzekeringen van W ttte IS de l saar krachtig voornemens do regotring voortaan uitslnitend langs wettelgken weg te voeren en Witte vertronwt nog op i n kracht om door dien weg zuiver af te baki neo do Russische maalschappg to bron gen tot een katmo ontwikkeling op cunsti tutioneele banen Maar daarvoor zegt dr Dillon is bet noodtg dat orde heeracht een algemotne opstand zou militaire tnsschenkomst noodzakelgk niaken Witte IS een voorstander van een popn laire verlogeiiwoordigende rogeonng on zil mets doen at daarmelo in tegenspraak IS Miar de omstandigheden kui iien hem van zgn plaats drgven en diii zuudcn andoren die anders denken en wellicht besto ten zgn onlusten mot gew ld te keeron die plaats Hel eeni kuniitn innemen Dan zat liet oogtnblik gekomdi zgn om Tiepofs hulp in te roepen wat diip lo betreuren iou wezen Nog zegt dr Dillon is dit gevaar to vormgden maar niemand weet wat er hitiuen enkele dagen kan gebeuren Het lot vnn de vertegi iiwoordigende rcgeenng hangt aan een 7gden draad en ais graaf Witte verdwgnt is er kans op een tgdpcrk van schrikbewind zooals er geen tweede iii do gescliiodenis van Europa te vinden is De Fraosche Kamer bood Vrgdag een tooneel von onbeschrgfelgko verwarring Do pogingen Qm de regeering van Rouvior ten val te brengen namen vaster vorm aan Reeds voordat de zitting begon werd be kond dat de socialistische afgevaardigde Isoard de interpellatie over de algemeetio politiek niet had ingediend omdat hg het der rogeering zelf wou overlaten zich te redden uit de impasse waarin zg zicS bg de behandeling van de interpellatie over het recht der onderwgzers om sjndicaten te vormen had begeven Dadelgk nadat de itting geopend was bleek dat de afgevaardigde Dumont de interpellatie over de al gemeeno politiek had o ergonomen Rouvier verklaarde zich bereid die interpellatie te beantwoorden Doch de Kamer verklaarde zich voor hot volgen vnn de vastgestelde agenda ilet was voornamelgk de oppositie die den doorslag gaf Ken interruptie van Isoard tot de regeering Gg zgt do gevangenen der rechter zgdo I gaf aanleiding tot een heftig tooneel tnsschen dien afgevaardigde en den minister of te chrgven Wanneer vroegere vrienden naar mg mochten vragen zeg hun dan dat ik gestorven of naar een ander land vertrokken ben Het verstandigste leven is d it hetwelk de dieren leiden ik wenach evenals z9 mgn meester te dienen voor voedsel woning en de vrgheid om nu en dan in den zonnesch n te liggen slapen donder als een melaatsche of als een misdadiger verdreven te worden Gelooft gg aan dat besluit het IS mgn laatste Hg sloeg er geloof aan en verschafte mg wat ik hem verzocht Door zgn tuascheukp st en aanbeveling trad ik bg mgnheer Sherwin in dienst Ik moet hier voor heden afbreken Morgen zal rit tot onthnllingen komen die voor a van onberekenbaar gewicht zgn Heeft het n verwonderd dat ik aw vgand door alle mogelgke redenen van vgandschap die de eene mensch tegen den ander kan hebben zoo openhartig aan a geschreven heb over de geheimen van mgn vroeger leven f Ik heb dit gedaan omdat ik wensch dat de strgd tnsschen ons van mgn kant met open vizier gestreden worden omdat ik wensch dat g j volkomen zult veten wat gg van mgn karakter te verwachten hebt na zalk een Iwen als ik geleld heb De misleiding waarmede ik a op een dwaalspoor gebracht lieb had en doel da openliartigbald waar van binnenlandschc zaken Eiiennc Minister Bertoaux had inmiddels met don minister president een wuordenwisseling sloeg zgn portefeuille dicht on verliet het Hou Ormiddoliyk stond Jaur s op om te vragen of de Tf gearing nog voltallig was Hou vier antwoordde dat do regooring zooals zg is haat eralitwoordelgkheid erkont en bereid is op du interpellatie to antwoorden Do Weensche correspondent der N R Cl kehrgft liet personeel van het Weensche distrirt der staatsspuorwegeii heeft zich thans ook bg het Igdelgk verzet aangesloten welke dwarstrekkerg hieiin btstaat dat een hoop veroudorde voorschriften worden nageleefd die alhoewel mot opgohovon toch als al te tgdroovind sinds lang niet meer in gebiutk 7gn Om het publiek niet al te eei tegen ziih in te nemen is besloten de dwarsdrg verg alken op dy gotderi ntreinen too to passen tjantsch en ziin ministers honden met do hoofden der verschillende partgen drukke besprekingen over het weikplan in de a lu staande zitting van den Ugksraad Het Is mot veel wat zg van do kamer verlangen nil ts dan liet bewilligen der zoogennaindo staatsnolwendigkciten lo weten een voor sehot op de tegrooting 70olang die met aangenomen IS het handelsverdrag met Dmtschland dat er voer 1 Maart gn moot on toestetnming om d or Oostenrgk e büdrago tot de geincenHcliappelgke uitgaven te mogen laten storten zonder op Hongarije te wachten Is do Kamer daartoe bereid dan zal men baar lattO doorwerken tot hit eind van hl t zittingsjaar in lull Ia zg echter onwillig dan zal ze onmiddellgk ontbonden worden on zal de regeenng een kiesrechts h rvoruimg voorstellen die ols program voor nieuwe verkiezingen dienen zal Eerst vergaderde aterdaginorgcn de rech terz de der Belgische Kamer onder vooruit terschap van Scholla rt den president van de Kamer toen kwamen de afdeeliogon b jeen en in den namiddag werd nog eene open mede ik a nu alles vertel l eeft insgelijks een doel Ik trad b j manheer Sherwin als laagste klerk in dienst Zoowel de moester als de onderhoorigon keken mg in het eerst eemgs zins wantrouwig aan Ik was met de btste aanbeveling die ik maar begeeren kon op het kantoor gekomen en Ik gedroeg mg dien overeenkomstig Deze omstandigheden go voegd bg een gerogelheid van levenawgzo en een gestadigheid in mgn werk die nooit ver flanwde hadden spoedig oen gunstige uitwerking alle menwsgierigheid ten opzichte van mi verdween langzamerhand en men liet mg mgn bezigheden rustig volbrengen De vriend door wien ik deze betrekking verkregen had bewaarde mgn geheim zooals ik van hem verlangd had van alle menschen die ik vroeger gekend bad meedoogenlooze vganden on onverscbillige vrienden vermoedde geen enkele ooit dat m jn schuilplaats bet kantoor van een raannfac turenwinkel was Voor de eerste maal in mgn leven gevoelde ik dat het geheim van het ongeluk mgns vadera het mgne was en het mgne alleen dat ik eindelgk geheel tegen ontdekking gevrgwaard was Het duarde met lang of ik klom op tot de eerste plaats op het kantoor Het viel mij niet zeer moeiltjk om t ontdekken dat bare kamorvergadoring gebonden In de vergadering der rechtorz do hoeft minister de Smet de Nueyer aanstonds verklaard dat de regeenng er in toestemde dal de kwestie van den groeten doorsteek der Si tieldü mot dadelgk zou worden behandeld maar vooraf 70U worden onderzocht deor een eonimissle uit het parlement aan welke commissie ecnige deskundigen zouden worden toegevoegd Het kanaal met dokkeu zal onmiddollgk worden gegraven De logeeriug handhaaft alzoo maar oen deel win haar voorstellen wat do waterstaatswerkeu betreft Kn wat do voorstullen voer de defensie betruft handolt rg up dezelfde wgze Aan de meeat vooruitgeschoven forten bigft de regeenng vasthouden diiarineo zal onmiddellgk worden begonnen ma ir de ontwerpen forten bg Meehelen laat de regeenng vallen Ken inondntiestelsel komt daarvoor in de plannen der vesliiigwerken aaiigehr icht komt neer op een besparing van 60 milltoen francs IH millioeu in plaats van KW raillioen Ivor hit eerste punt do verzonding van den leerstoek na r een commissie is do vergadering der rechterzydo het eens geworden maar over de plannen der defensie met Ondanks dat do regooring den doorsteek heelt laten vallen heeft in de afdoelingin de moerdeiheid gistemd v6ttr het voorstel de Ijantsheer om het geheel ontwerp aan een onderzoek te onderwerpen dus het ontworp met kanaal on al K on 1 i tal leden der rechterzgde zgn op hnii stuk bigven staan en hebben meegestemd mot de tegenstanders der rogeering Hot voorstel van Hellepntte om voorloopig aan te vangen met het kanaal mot dokken hebben de nfdoelingon aangenomen in de openbare vorgideriiig vroeg Vandervelde opheldering van den toestand Ofllelecl weten wjj mots zeido hg Welke concessies doet do regeering Denkt het mimsterie aan te bigver nu f leden der rechterzgde voor hot voorstel de Lantshoere liebbi n gestemd V Wy hebben nog geen verslag van het slot der openbare vergadering van at rdng Verspreide Berichten RlSHKIl Hoe er in verschillende steden in de buurt van Odessa huisgehouden is kan daaruit higkcn dat in Cherson Jül ge mntn zonder dak on zonder middelen van bestaan zgn t Oansche stadje Uugupol is na een moordpartij op do loden in vlammen opgegaan 1Ü 0U0 gezinnon moeten ondei den het karakter van mgn nieawen moester nog andere bestanddeelen had dan de uiterste dcftlgheid Ronduit gesproken ik vond in hem een natunrlgke tamelgk geiykiuatigo samenstelling van een gek van een tiran en van een lafoard Er was slechts oon middel om hem tot vleiende verzekering n te brergen Bewaarde ik licm togen schade of verschafte Ik hem voordooi dan was hg workelgk dankbaar Het gelukte mg om belde deze wonderen te doen gn boekhouder bedroog hem ik bemerkte het weigerde mg te latenomkoopen en deelde de bedriegorg aan mgn heer Sherwin modo Dit deed mg zgn vertrouwen en den rang van eersti n klerk vorkrggen In deze hoedanigheid wist ik eenmiddel te vinden waaraan mgn patroon nooit gedacht had om diens zaken en haar voordeden aanmerkelijk uit to breiden met den minst mogelgken kans op mislukking Hg beproefde mgn plan en hot gelakte Dit deed mg zgn oprechte bewondering een verhooging van salaris en den toegang totzgn familiekring vorkrggen Mgn plannenwaren meer dan gelukt ik kreeg geld enledigen tgd genoeg on bracht mgn nederigleven juiat zoo door als ik mg voorgostold had Wordt venolgd