Goudsche Courant, woensdag 15 november 1905

V o 0876 Woensdag 15 ïVovember 1905 44iste Jaargang In Bollen k 0 Tsbletten ledere Tablet k 10 ets en k 18 cta ceeft Ü6 borden ToorirelTelIJlKe aoep Kooktijd 10 ft 25 minuten naar gelang der soort Daar in de tabletten alles bulten water aanwezig Is wat voor Qcne complete soep noodig Is zoo is geen andere toevoeging als dit verelschte Verkrl 2baar la 2S soorten bil kruideniers en Comestiblenhandelurs mm mmmÊmmi aÊ fiOüfiSCHE COIRAMT l teuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRAcilSCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAWEi zjD beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDREN S E ASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Uw Boekhandelaar Proetnummertt Alle met koatel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar b j MILLY SIMONS Den Haag Telufooa Ho sa ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd relctuoii i o 82 De Cifgave flezer Courant geschiedt dag elijks met uitzonderiiig van Zon en Feestdagen v üe prijs pei drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 4 70 AfzonderlijJie Nommers V IJ F C EN T EN en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS Dit de fabriek van Firma H SAHDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpanneu ae kroon Verkrijgbaar to Gouda bfl E ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOOET J S MOSSEL Firma L DE JONG A DEOST te Woerden bö N DE KEÜIJFF NOORD Rrabanisch Schoea en Laarzennmgazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Sterke Schiiollaaran Overschoenen enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk Echte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrijgbaar bfl PEETERS Jz Lit op eaekat lm Icurkbrtmi lakkilrkM waiOmMtil vo Heen J 1 I IIIM J ik llkbljrkM H KinnildafflMBiDsslerHkowmMs BB ud An s iurn C ILIIIIIXr 4HR9 Mrila BntlhMr M ManlKHiMd Ka an naam hlicl m tk Tf fcyi l l iataa Öoada Druk van A BRINKMAN Zk MAGCr SOEPEN met de Krntsster IMMU Insulaire Hypotheektank te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van f 1000 f 500 t 100 en f 50 4 pCts PANOBIIIEVEN tot den koers van lOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOIITL4N Co alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn iifrii vii i fiw MHHMpHMn HM H aor Genecah Igemeeii aanbevolen SffflTI 1ff f Tf Tl Mal Eera Dtploma en Goud Behroonde PRAEPARATEN VAN Q i n I tiffl dema la clitlMenn iert ndeKra WJJ IleBeniw IMe Uina L arOVlIC joowel bij tindircn all volwaaseacn gebrek aan oetluat slechte SDiiiverlerlng aenuwhooiaplm ter veralerklng na ziekte of kraambed koorts en h e gevolgen J OtJINALAROCHE FÉRRUGINEUX m h t bijiond tegen Bloedgebr Bledancbt kwalen van Krllteclien leeftijd eni V rkriiebaar m flacom i 1 90 en 1 Pilrol r Or oad ain veriterkeiid aangonaamY n iiia k r e MjkK ee 0 Cl KC K i U o j1 v x r kinderen zwakken en klieraebtige gestellen er n te be vellen Al eeoeeakrachtlg e drank bg stoornissen der epijsverteriniaorganen en dljrrbce ook a TOoriuigeïingm eTkleine kinderen Fnisper busi H Kgr L70 4 IgrJ Q OO 4 K r 0 5a Chemisch M allrci ilr ar Speciaal voor Klnderroadlng bibuaaeat K K l O BO auivere lVlClKaUlK Cr y j o gQ K Kg O Acihtno CtaarP kk n narookene ierhalve Oearelle U ri fl a a i le teibeairi rtSinnia V lgalCHCII j j hevigMe aaiivallen v i Aatbrn oio In doosjes 4 Ó 80 en ö bO TamarinHfa Rntlhrtn i I UIT PUROATTEF tegen Veratopplag Am I aiTlarinUC P UIIUUIia elen MI raiae CoDgeatieBete v inloakaUlaxans voor kinJere bewKren Je Tmnarlnde Benbons van KRAEPELffiN HOLM belangnike diensten daar de vorm voor het kind bageerl llk en Je smaak aangenaam ia Prija per doos e O BO en ƒ OiBO CoIrrsSolr Pac SIlAC algemeen erkend all het BESTE huisraiddel J jai miaK rastllICa t l Hoeat Varkoudhsid n KeelpjjB het ia em slijmoplossenJ en veixaehtend middel bS litnamondlMid mtataittnd in I □ Heach es verkrijgbaar Pri s 0 30 per fleschja Se frinparaliii o ÏRAEPELII HOLM te a a J T eliquititnt waarop ae namn ea kandUtkmtnt n mttniffbamf b J dr f abriekamerk Ajiothikeri cm Utrofféiten KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST Alililj Gebruikt steeds de WBREI DBEROEMDE Superior Druiven BorstlioniDgEztract MLiim Eenig helpend en fi ioe icï middel tegen verkoudheid astma keolpijn kink en slijmhoest broncbitis en alle borst en longaandoeninfen ft 2 £ n a Negen maal met Goud bekroond if lenige fabrikanten Til lUkAe H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkry baar bij Firma WOLFE Co Westhaven m Gouda ALATENSTB JV Kleiweg E loO Oouda E H VAN MILD Veer tal B 126 te fi ouiia A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerh rkadIJ d k ti mh Schoof hoven J Ta TOBKEN Boikoop B v WUK 0 d raf r A SCHEER fl ia mA P W v EDE 0 uk oater K VAH nm HEIJDEN e Reeu jk P d SPEK Moercapdle D v D STAR Waddm ee Wed J aOhST mMmgsveen U KüLK AN Waddmg vem P A i ÖROüT Ourf ter Xo JOmB Oudewafer J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop fVAAItSCHKWIiïC Laat U niet misleiden iaav Ahdij Siroop Het kloosterSanc a Pa fo A6 iybestaat niet l Siroop an geenerletwaarde Cevensverzekering Tllaatscbappii a v liad t n©r lrteW OM rleW In 1873 maat l appeli h Kapitaal volt iia 11 000 000 Verzclttra Bedrag ruim 60 mllllotn R r ruim UI mUllo ii 3D © Ecla t © KUTADUUPPELS van Dr DE VHIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar 4 f 1 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw A f 1 00 Chemische Fabriek u H N INNING den Hing In het VEELICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen GAI§10RnrA liENTeM Gasgloeiiiohlbraoders Gas Electra Branders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtfttirije geëmailleerde HDISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADE mm mmi mmwm KOOKAPPARATEN Wandcomforen Salon Gastafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOir Aanlegger van Gas Wator en Spreekbuizen JrEM BHEUMATIEK a Verkrijgbaar in flesschen 50 ets IS ot en f 1 25 bi H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda biJ C LÜGER Apotheker Markt en bij WOLPP Co Westhaven 198 Hienw oaovertroSen Frof Dr ïjiebera welbekend Z2HIIW ESACBÏ ILIZEB Alleen echt met Fabriekamerk tofc voortdurende radicale ei sekere genezing van alle zelf de meest hardnekkige zenutt Miekte tif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen Jeeftijd lota e genezing van elke zw te Bletk taeht Benauwdheid Hoofdpjjn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spysvertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz Uitvoerige proapeotasseu I riJTfor each fl 1 ft 3 fl S j dubbeleflescb I n Gï GenlrailDepot Matth v d Vef ts Zaltbomma Oeputi M Cléban Co Botterdain r Happel B Qrdvenhage IfalmmaoB de Jong J Czd Botter Um W f Iff k Co Gouda en hv alle drogisten EENISIEFOTVANTIEE ineii wordt verzocht op t HERH te letten UIT HBT MaOUSI N TAM M IIAVENSWAAY ZONEN GÓRINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twM en een half en em Ned one met vermelding van Nommer en Fr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Buitenlandsch Uverzlcbt De gewezen vice president van de academie van knnsten graaf ïolstoi is benoemd tot minister van onderwijs De Tsaar zal op 16 Nov zijn residentie overbrengen naar Zarskoje Selo Op voorstel van minister Witte zijn de gouvernenrs der provinciën Esthland Perm Tomsk Kazan en de goaverneur van Odessa van hun post ontheven omdat zg geen maatregelen namen ter voorkoming van de jongste ongeregeldheden In de plaats van den van zijn post ontheven stadsconimandant Keidhardt is benoemd guncraal Grigorjef Groote verbazing wekt het hier in Basland nog nooit voorgekomen feif dat een jood do hoer AbrahamBon benoemd is tot hoofdadministrateur van den Zuid Westerspoorweg in d plaats v an den tot minister van verkeer benoemden directeur Nemesjajef Te vijf uar des namiddags was de uitslag van de volksstemming in Noorwegen in 12i kiesdistricten bekend In doze districten zijn 28tt0 stommen uitgebracht in bovestigendon zin en 11328 in onlkenni ndcn zin De vraag liep over de keuze van pi ins Karcl van Denemarken tot koning van Noorwegen ♦ Langzaam a n keert de rust in Rusland terug naar het schijnt maar dit is og lang niet het geval in de onderworpen Staten Tegenover de kalme doortastende wpe waarop de revolutie in Finland hoeft gezo evierd een revolutie zonder bloedvergieten en die geleid heeft tot herstel van de rechtentwelke de Tsaar bü den Stajitsgreep van 16 Februari 1899 vernietigde staat de woeste beweging in Polen Polen wil van de gelegenheid gebruik maken om te trachten naar airtonomie zeltregeering met een landdag in Warschau gekozen volgens het algemeene gelijke kiesrecht In verschillende deolen van Polen werden bijeenkomsten gehouden waarin het volk zich in dien geest uitsprak De regeering te Petersbu g meent dit échter niet te kunnen toestaan Polen is een deel van Rusland geworden en moet het blijfen Wel zullen alle bepprkende bepalin1 gen worden opgeheven die de Polen nitslo ten van het bestuur wel zullen de eischen der Polen betreffende de scholen de FEU ILLETOX il u 110 Doch mijn leven was nog uiet bestemd om geheel van een bezielend doel beroofd te worden Toen ik Margaretba Sherwin voor het erst leerde kennen bevond zij zich juist in het tgdperk van overgang van het kind tot het meisje Ik bemerkte de belofte van toekomstige schoonheid in haar gelaat en in haar houding op en vatte heimelijk het besluit op waarin gg mij later gedwarsboomd hebt maar dat ik toch ten uitvoer gebracht heb en verder ten uitvoer zal brengen in weerwil van n De grondeitf waarop dit besluit berustten werden kalmer door mij overwogen dan gij n kunt voorstellen Ik dacht De beate jaren mgns levens zgn onherroepelijk verspild ellende en vernedering en ongeluk hebben mgn schreden van mijn jeugd af aan vergezeld van alle genoegens die andere menseben smaken heb ik niets genoten Ik wil het geluk kennen voordat ik sterf en dat meisje zal het mg schenken Zg zal tot rijpheid komen Toor mij ik zal ongemerkt inlk een plaata ia baar hart terwijl Zemstvos do stedelijke en juridieke administratie worden ingewilligd maar Polen moet Russisch blijven Het is daarom dat het kabinet van graaf Witte in antwoord op de tallonze telegrammen waarin de autonomie van Polen wordt geéischt besloten heeft den staat van beleg over geheel Polen af te kondigen Dit is liet gevolg van de vrees in het Regoeringscommuniqué duidelijk uitgesproken dat do Polen een grojten opstand voorbe reiden zooals die van 1863 Die beweging zou Rusland thans zeer slecht te pas komen en daarom wil Witte die in de kiem verstikken Willen de Polen zich rustig houden dan is Rusland bereid hen alles toe te staan wat slechts eenigszins mogelijk is binnen de grenzen van de integriteit van het Russische Rijk Een Poolsclie opstand zou zeker thans nood lottigp gevolgen hebben voor geheel Rusland höt zou si elen zgn in de kaart der reactie dio door cèn beroep op hot Russische patriotisme in Rusland een anti Voolsclie beweging zou kunnen doen ontstaan die in een bewoging te gen de njet Rassische nationaliteiten zou ontaarden De Observer beweert op goed gezag iets te kunnen mededeelcri over den grondslag waarop waarschijnlük een mogelijke overeenkomst tusschen Engeland en Rusland zon kunnen berusten Rusland s standpunt is dat de bepaling in het Engelsch Iapansche verdrag wiiarbu Japan Engeland s recht Cl kent om in de buurt van de Indische grens de nüodigü maatregelen te nemen ter verzekering van ziJn Indische bezittingen te vaag is en daardoor te ver strekt Wat is in de buurt van In een verdrag met Engeland zon Rusland ook over China gesproken willen hebben Het Engelsch Iapansche verdrag is een verbond van twee belangen maar aller belangen moeten in China gewaarborgd worden dat verdrag laat t toch voorkomen alsof het dat doet en Rusland zegt dat bet bü de regeling van zaken in China belang heeft In Perzie is Rusland er tegen het Noorden voor zich zelf te houden en het Zuiden aan Engeland te laten Het wil dat beide landen eikaars oeconomische belangen in Perziê erkennen en wil er het beginsel van de open markt invoeren In het Enropeesche Oosten zon Engeland er nu niet tegen hebben dat Rusland Konstantin opel ot een andere haven in het Zuiden kreeg Maar Turkije en andere mogendheden b v Duitschland dat in Klein Azië steeds meer invloed kr gt dienen geraadpleegd Voorts zou Engeland zich niet verzetten het nog jong on vatbaar voor indrukken is trachten te verkrijgen dat zg wanneer de tgd daar is en het hooge woord er uit komt ofschoon mijn jaren bgna het dubbele v an de hare bedragen ofschoon ik afhankelijk ben van haar vader om het brood dat ik eet ofschoon de stem harer ouders en de stem van een mitinaar zich vereenigen om haar van mijVf te houden dat zg zeg ik toch hg mij zal komen haar hand vrijwillig in de mijne leggen en mg volgen waar ik heenga als mijn vrouw mgn meesteres mgn dienstmaagd zooals ik maar verkies Dit was mijn voornemen Om het ten uitvoer te brengen ontbrak het mij niet aan den tyd en gelegenheid en ik maakte daarvan standvastig en omzichtig gebruik uur aan uur dag aan dag jaar aan jaar Van begin af tot het einde koesterde de vader van het meisje nooit argwaan tegen miJ Behalve de gronden van zekerheid die hiJ in miin leeftijd vond had hg mg slechts gemeten met zgn eigenen kleinen handelsstandaard en mij een model van rechtschapenheid bevonden Een man die hem tegen bedrog gevrijwaard had die zijn zaken zoo uitgebreid en bevestigd had dat hij hem een plaats onder de grootste kodplieden had doen verkrijgen i die s morgens het eerst aan den lessenaar kwam en savondidaar aan het laatst bleef werken die niet alleCg tegen de open markt in Perziê een oorlogshaven in de Perzische Golf zou Engeland Rusland echter nooit toestaan Het zou zich ook niet verzetten als Rusland den Bagdadspoorweg aanlegde en dus zijn invloed in Klein Aziö versterkte Het is te begrijpen I Toen Engeland gedurende den Boerenoorlog DBitschland verzocht gezamenlijk te protesteeran tegen Rusland s schennis van do Zwarle Zee overeenkomsten zeide Duitschland dat de Zwarte Zee hot niet aanging Daaruit schijnt op te maken dat Duitschland zich nu niet verzetten zal tegen een wijziging van die Zwarte Zee overeenkomsten De Bagdadspoorweg in Russische handen zon daarbij een nuttig middel voor onderhandelingen wezen Over Indilj behoeft Engeland zich na t nieuwe verbond met Japan niet bfzorgd te maken Het kan do gewraakte bepaling dus naar Rusland s genoegen uitleggen Er schijnt dus grond aan te nemen dat men het eens zal worden waarbij t dat Frankrijk gaarne een toenadering tusschen zijn vriend en zijn bondgenoot zou zien De Daily News zegt van de volksstemming van gisteren en heden WtJ denken dat het liberalisme over de heele wereld hoopt dat de uitslag zal we en ten gunste der repnbliek Wij zouden verder willen gaan en zeggen dat de meeste menscbftn over de geh ele wereld voor een republiek zonden fctemmen indien zij dadelyke vrijheid van keus hadden als Noorwegen heden ten dage De instelling van het koningschap is van zijn oorspronkelijke heteekenis zoozeer afgeraakt dat een koningschap als Noorwegen op het oog heeft een antithese is De ware opvolger van den koning van vroeger is de president In ons eigen geval zijn wiJ inzake de monarchie bizonder gelukkig geweest Wü hebben do aanspraktn van koningen lang geleden gekortwiekt en hun aldus zekerheid van positie verschaft Maar iets heel anders is t wanneer een land in het begin van de 20e eeuw van nieuws in de wereld aanvangt en Noorwegen zal goed doen di leiding van zijn regeeringshoofd in eigen hand te houden Wy gelooven dat het practische landvolk welks stemmen den toestand bebeerschon zullen toezien dat Noorwegen een republiek wordt of moeten wiJ zeggen f blijft Wij denken dat d Daily News in zyn geloot beschaamd zal worden Ballouris vredelievende bevlieging In de Londensche Gildenhalle heeft bitter weinig indruk gemaakt op de Duitsche pers nooit om een enkelen dag vrijaf gevraagd maar zelfs bepaald geweigerd had om er een te nemen zulk een man was waarlgk een man mt d iizenden een mfin om in iedere betrekking des levens bewonderd en vertrouwd te worden I Zijn vertrouwen op mij kende geen grenzen Hij maakte zich over de eenvoudigsto zaken ongerust als ik hem daaromtrent geen raad gegeven bad Ik was de eerste ann wien hij zg n grenzelooze eerzucht ten opzicht van zijn dochter zgn wensch om haar boven haar stand te zien trouwen zijn dwaas besluit om haar een hoogst fatsoenlg ko opvoeding te geven toevertrouwde Ik dwarsboomde zgn plannen openlijk in geenerlei opzicht maar werkte ze in bet geheim in alle opzichten tegen Hoe meer ik mgn invloed op Margaretba versterkte des te meer beviel hem dit Het deed hem genoegen haar telkens met mg over haar privaatlessen te hoeren spreken en haar avond aan avond tot mij te zien komen om nieuwe bozigbeden en tnitspanningen te loeren kennen Hg vermoedde dat ik een gentleman geweest was men had hem gezegd dat ik zniver Engelach sprak hg hield zich verzekerd dat ik een uitstekende opvoeding genoten had de omgang met mi was dus vobr Margaretba bgna even goed alsof zï in de hoogere kringen verkeerde I Toen z onder werd en naar de Voor vele Duitschors merkt de Rhein Westf Ztg op zullen Balfour s woorden een verzachtende balsem zyn Maar zoolang Engeland s daden niet iets anders te aan snouwen geven dan in den oorlog met de Ifteren en de Delcassé zaak zoolahg zullen devoeringen noch schriftelpe ititingen ons misleiden En de Hamburger Nachrichten verklaart D6 Engelscbe ministers hebben van oudsher voortrelfelii de kunst verstaan om hunne gedachten achter woorden te verbergen Hoe meer zy spreken van vrede en scheidsgerechten hoe zekerder men mag aannemen dat zg in werkalijkbeid met geheel andere gebeurtenissen rekening houden Daarom moet het blijven SK hetgeen de Keizer tegen zijne generaals ovfr het droge kruit en het scherpe zwaard gezegd heelt l Koning Alphonso kan in Weenen van zijn grijzen bloedverwant veel leeron en hij kan tevens zien voor welke moeilgkheden een regeercnd vorst kan geplaatst worden Want io de beide landen de monarchie is de toestand niet schitterend In Oostenrijk is een beweging voor algemeen kiesrecht ontstaan die thans een week na de verklaring van minister Gautsch dat deregeeting bereid is de quaestie te onderzoeken en op te lossen iets van baar felheid begint te verliezen In Oostenrgksehe regeeringskringen hoopt men nu eenmaal het beslissende woord gesproken is dat de stemming woldra geheel zal verkeerd zijn De regeeringsraden werken voortdurend aan de voorstellen die bij den Rijksraad zullen worden ingediend De regeering hoopt die voopstellon zoo te kunnen inrichten dat de bujorgdheid van de Duitsche partijen worcïl feigenomen en toch de wenschen der arbefilws zooveel mogelijk zullen worden bevredigaf De plannen om de tjekenning van algemeen kiesrecht te bederven dóór het verlengen van den wetteluken zittingsduur der vertegenwoordiging heeft de regeering onmiddellijk opgegeven De rogeering is voornemens te trachten e nieuwe kieswet nog in den loop van dit zittingsjaar in te dienen en af te doen zij verwacht daarin met den steun van den Egksraad te zullen slagen In Oostenrijk schijnt men dus eerlgk en mot goeden wil de hervorming te willen invoeren die door bet volk noodig wordt geacht Maar in Hongarije is de toestand nog geheel anders Daar blijft e Kroon weigeren met den volkswensch rekening Ie houden De Hongaarsche ministers waren eergister fatsoenlijke school ging zooals haar vader besloten had werd mgn aanbod om haar in de vacantiedagen les te geven en te onderzoeken welke vorderingen zg gemaakt had wanneer zg den Zondag geregeld om da veertien dagen thuis kwam doorbrepgen met de meeste bereidwilligheid aangenomen en met de Tieeste dankbaarheid beantwoord In dien tg d was het oordeel van mijnheer Sherwin dat hg tegenover zgn vrienden uitsprak dat hij mg half voor niet had en dat ik hem meer dan duizend pond in het jaar waard was Doch er was één lid in de familie die van den beginne at verdenking tegen mgn bedoelingen koesterde Mevrouw Sherwin de zwakke schroomvallige ziekelgke Vrouw op wier meening niemand acht sloeg wier karakter niemand doorgrondde mevrouw Sherwin was van allen die in dat huis wooijden of daar bezoeken aflegden de eenige wier blikken woorden en gedragingen mj bestendig op mgn hoede deden zgn Reeds de eerste maal dat wjj elkander zagen vatte die vronw argwaan tegen mg op evenals ik dat onjtrent haar deed en zoo dikwgls wii elkand t l tor ontmoetten bespiedde zij mg altgd y Wordt vtrmlgd