Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1905

i o 0878 Vrijdag 17 Movetnber 1005 44ste Jaargang Echte Siii er l aniiiiachiiies 1 LTTIG St I ICOLAAS CADEAU Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen Sli GER MAAT8CHAPPIJ in Nederland vertegenwpordigd door méér dan 50 eigen magazijnen mwmi mmmf MeuwS en At ertentieblad voor Gouda en Omstreken GOtDA Lange Tiend e weg 87 i Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd l eletoou No igS I I j De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prij pei drie naatiden is 1 25 fiknco p r pok 1 70 f Il Afzonderlijke Nommeis VIJF CENÏEJN istï as Cadeaoz liüitviilandscli Qv e zi6hl Gebruikt steeds d WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorstlioriingEztract Menig Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK 8t r Flacons ntn O M 0 70 l Kon Stoomiabriek De Honinghloem Verkrijibaar bjj Firm WOLFF Co Westhaven 198 öourfo Z TBJTSTA W Kleiweg B 108 GoucUl e H van mild Veerstal 120 teffo da A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerkerkad UkL A N v ZESSEN Sclioonkoven J Tn TOBKBN Bmtoop B v WIJK Oudmaicr A SCHEER Haastrecht P W ï BDB Ouditvater S vi dbr HEIJDEN te Rteuw k P v d SPEK MoercaptiU D v o STAB Waddinaman Wed J HOLST Waddinqtvcm M KOLKMAN Wdddingmeen P A d GHOOT Oudmater A o JONöH OudstMtw J P KASTELEIN PoUbroektrdam D BIKKER te Btruchop WAAIISCHCWIJWC Laat U niet mieleiden ioor AMij Slroop Het kloo8terS c rt Pattto t6a be8taat niet lK Siroop van geenerUi waarde Wegens sterfgeval zal het kantoor van wijlen notaris 6 G FORTDIJN DROOGLEEVER morgen Donderdag MAATSCHAPPIJ TOT NOT VAN T ALGEMEEN Uepart ement C0 t n4 Yoordraclit avoÉd van den Heer ALBERT VOGEL op Donderdag 16 November 1905 Oe aeontlê ten S ure in de Sociëteit BÉÜNIE Oosthaven PROÖHAMMA EONIIf SVEND drama in 5 bedrjjven door HENDRIK VAN DER WAL opgedragen aan ALBERT VOGEL Vrjjen toegang hebben de Leden en hnnne hnisgenoten uitgezonderd dienstboden Entree Toor niet Leden 1 t Voor leerlingen Gymnasium en H B S wier ouders ol verzorgers geen Leden zjjn 1 o so Bovendien zju voor de tribune een zéér beperht aantal kaarten k 10 Cts verkrijgbaar voor on en mïnvermoirenden ten huize van den H er T CBEBA8 Wijdstrant alhier en wel uitsluitend op Woensdag 15 November 1905 van a middags 12 tot s na middags 4 ure N B a De contributie voor het lidmaatschap bedraagt per jaar I 1 50 b Overigens kunnen zich de toegang tot de Leesvergadering verzekeren tegen betaling van i 2 50 per jaar Ongehuwde personen onderwijzers en onderwijzeressen werkzaam bö het Lager onderwijs mits geen hooiden van scholen Gelegenheid tot aanmelding voor a ol b bjj oudergeteekende ol den Penningmeester den Heer CREBAS De Secretaris C J M KROON Zenuw en ilaajjflijders Tordt nit overtoiging als een wetkelül e hnlp in den nood het boek aanbevolen N ontvangst van adres per briefkaart or Jt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel De ondergeteekende Notaris te Lekkerkerk Is bij beschikking van de Arr Reohtb te Rotterdam van den 13 November 1906 benoemd tot BEWAARDER der minuten registers en repertoria van nu wijlen den te Qouda gevestigden Notaris G C FORTDUN DROOGLEEVER onder wiens bewaring mede waren de minuten enz van de eervol ontslagen fe Gouda gevestigd geweest zijnde NotMisaen W J FORTDUN DHOOOLEtJVER en Mr P P P KIST Btiroood Of 10 Tintooa UUD a ook ti K B i 9 Pnnu ScbMiupp tttiDr l rl GI L S UI GLiucrJ e d a de beit mlddtlcD toor bettondar BMMU kennf pottMO □ ilU iwarM en gcklcardc Hecren D met D Kinderïchoïnen VerkrifgWr bij JDkllicn Id Schoon werk G Unteriïo Dto nj n M Uea Utw goed op bel fabncbmerk A l DE AIOOIJI Tn het VERLICHTING M AZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 1 zyn voorhanden de nieawste modellen C4lS0RN4ilENTeN Gasgloeiliohlbranders G $ Electm lirande rs Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gifterüe geëmailleerde HUISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk eADËN GEISERS GASOVEi GASFOfiülZEÜ KOOKAPPAKATEN Wandcomrorrn Salon Gastafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOIT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen kü M I Viorheen Wed BOEL8UM8 b eripht ONTVj NOST der MOIIVE CTÉ S op 1 iixei en liïil§hou leli i gebied ji als Ï Niei W te enre Koöer 4rt ke ièn I 1 j ARTISTIEK 1 1 fielil Kayscrllii ii Biloiice E ïljt jChristofte Ml ver i I Cm AL en POUSELEtlT 110 ke keuze Ontbijt en l Jelserinezip STYL EMPIRE A I PLATEEL Cepensverzekering IHaatscbappij Wm Zie de Ktalagel a e tt3d te Dordreebt Ops ricm In 1873 maatsebappeliih Kapitaal volt tk iKl I 2 090 000 Ucrsckcrd Bcdrafl ruim 60 milllecn Rc mt rniiH I3t millioen o T A GEJ Laalite modellen i tieeren Hoeden HAUTE NOÏÏVEAUTÉ GAREL RROPMAII Kleiweg 1 GO UDA Fatent H StoUen Mtitttnt Du eliiig mt aultnrglit Der riwae Br olg tun S afnuno iw k h i2 vTiiniM hat Mui tti Ht icltktiêmn werihloaen Nach hmunffen ê itbtn Mtn kuif lliJtiir umm tUtt tcnmfen H StoUen mr nu mi JInct ontr In loMMn UmhÊnilmita mm miitrPUUl nitMiieimll mftlnlIlÊL SiPrMMttmtmtenigtUêM fMMiptm Gouda Druk T n A BRINEMAN Zh mmtni Jr 9 ïfaar heeft met zgii teoBialin en zgn kii ereri heden Peterhof wrl iten en zgn ve blgf naar Zarskojo Selo vergebraoht Het beslnit van het ceiitr le stakings oinité te Peterbbnrg jonj hedenndiddag oder de algemeens stakjngMe begmlien i Ijijt dutvor opgövolgd doOr bet grootbtja deel èer pbor wegieainbten fta alle fnhneksJtfböiders dru kers zettetWoh de arbeiders der elec Hri H e maatschafipgen Morgen zolten een bla ftn versohdrtlf Patrouilles treMten jodride stad In eenige wijken moeten os be¥e i mn de politie de tpegingen tot de wonii giiiï lvan acht uor dès avomis af gesloteni word V gebonden Hat gerucht loojjt d it iJPetersbarg in sfaat van heleg zal wördpn verklaart De beivolkingliv rkeert in groote ongerustheid In de voorsteden zgn de jvinkftó weder met p anken gebarricadeerd f i u k Blökens een offlcieele mededeeling iS er de vlpnlusten te Kroonsl ad zjjn in het geheel 18 jiiersonen gedood acht personen zgn aan Jl nn wonden overleden twee olflcieren 81 iiariniers en burgers zyn gewond vgi iniJen ziJn afgebrand 6 offloierswoningen 143 winkels 9 drankwinkels zgn geplunderd Alle muiters en plunderaars zijn gevangen genomen Op het appel ontbraken 34 matrozen Een ernstig onderzoek wordt mgesteld Na afloop hiervan zal het proces beginnen I Het is uit meer dan een verschijnsel merkbaar dat er in Rusland een belangryke wyzigiug heeft plaats gehad en dat thans iemand met de leiding belast U die zooal geen vryzinnige politiek dan tocii een rechtvaardige politiek wil betrachten Een bewys daarvoor vjnden wy in de mededeelmg van de Petersbnrgbche Telegraaf Agentuur dat 24 gouverneurs in wier gouvernementen Jodenvervolgingen zyn voorgekomen aan den rechter zullen woiden overgegeven om terecht te staan wegens het niet nakomen van keizerlijke besluiten betreffende de behandeling van andersdenkenden Naar de gouvernementen waar de onlusten het ernstigste karakter aannamen zyn adjudantengeneraal van den Keizer gezonden met zeer uitgebreide volmachten Zy krygen het opperbevel over de troepen en over de politie in het gouvernement alle FEU tLLETOX m mmm imui 112 Maanden verliepen er met dezelfde eentoonigheid het eene jaar volgde op bat andere en ik wachtte mgn tyd even geduUIg af en bewaarde mgn geheim even voorzichtig als in den beginne Geen verandering had er plaats niets gebeurde er om mgn invloed op Noordor Villa te verzwakken of te veranderen totdat de dag aanbrak waarop Margaretba voorgoed de school verliet en te huis kwam Jmst in dien tyd waarvan ik gesproken heb vereischten zekere zaken van feroot anbelang de tegenwoordigheid van mijnheer Sherwin of van eenig vertrouwd persoon door hem gezonden te Lyon Daar hg heimelgk zgn eigene bekwaamheden wantrouwde stelde hg mg voor om te gaan zeggende dat het een pleizierig uitstapje en een goede gelegenheid tot kennismaking met de ryke groothandelaars in manufac taren die hem bedienden voor my zgn zon Na eenige overweging nam ik zgn aanbod aan Ik had nooit met een enkel voord tegen regeeringa len gi raeente ambtenaren worden onder hlunne bemlen gesteld zy hebben het reclit persolen die gevaarlek voor de openbare rmstifgöi ht worden gevangen te nembn inriqbrini verheid te sluile hl bladen te verbieden nemen die zy iii hei van handel en ny verschynen van dag ff alle maatregelen Ite iblang der orde nood zakelyk achten Aan deze volmachten ontbreekt slechts één bepaling behoudens de verantwoordelykbeid aan de re iOering en aan de Doenia Nu heeft zy een tint van bureauctatische willekeur die met meer pastbyi den nieuwbn toest ii l 1 Het revolutionaire S bentrale comité heeft gisteren een lange iyeenkomst gehouden waarin wantrouwen negen Witte en de beloften vanjdon Tsaar is uitgesproken He comité is overtuigd dat de Tsaar slechts wacht op de terugkeer der rust om al zyn coilcessies weer in t tiekken gelyk by al tegenover Polen heelt gedaan Het comité besloot daarom tot de grootste waakzaambeid en voortzetting der agitatie Wat die kweslie met Polen betreft men zal opgekeken hebbenk van de Krasse tele giammen van gisteren die gewaagden van zeer booze voornemens der Rjtssfsche regee ring tegen de Polen Die plotselinge ommekeer zal menigeen met ons onverklaarbaar toegeschenen zyn Wat badden de Polen gedaan om zoo in eens van alle verkregen vrybeden beroofd te worden en de punt van de bajonet zich op de borst te zien gesteld Dat bleek niet en een telegram vertelt ons nu dat Witte heelemaal geen Poolsche afvaardiging heeft ontvangen en niets gezegd van wat hem iH deiT mind is gelegd Maar aan den anderen kaM blykt uit de lange telegrammen o a nit dat over het afkeurend oordeel der vooruitstrevende Russische bladen wel hoe er toch j6ts is gebeurd ei de regoering iets in haar schild voert tegen haar Poolsche onderdanenen Wat precies moeten wy afwachten De opstand in Duitsch Oost Afrika De commandant van del Thetis meldt uit Zanzibar dat de kapitein luitenant Paasche achter den Panjaniwaterval do Kilwa raenschen overvallen is De vyandjverliest 24 dooden waaronder de aanlegger van den opstand Hongo en vele gevangenen De opstandelingen deden den 27en October een vergeefBchen üanval op Kibata enjden 8en November op Kilossa Margaretba gezinspeeld op mgn bedoelingen met haar doch zg begreep ze tamelyk wel Ik was daarvan zeker door verscheidene kenteekenen welke geen man licht verkeerd zal opvatten Om redenen die nu zullen blyken besloot ik mg niet te verklaren voordat ik van Lyon teruggekeerd was MiJn bgzonder oogmerk met daarheen te gaan was in het geheim myn beat bg de correspondenten van mynheer Sherwin t doen om hy hun huis geplaatst te wordeli Ik wist da t ik wanneer ik een huwelijksaanzoek aan Margaretba deed gereed moest zyn om dadelyk dienovereenkomstig te handelen ik wist dat de woede baars vaders als hy ontdekte dat ik mijn hulp in de op voeding zyner dochter slechts in mgn eigen belang verleend had hem tot allerlei uitersten zou brengen ik wist dat wö naar het een of ander vreemd land zonden moeten vluchten en eindelgk z ig ik de noodzakeIgkheid in om voorzorgen te nemen tot het voorzien in cnze behoeften wanneer wg daar kwamen Ik had wel is waar geld overgesfiaard jaarlgks twee derden van mgn salaris maar dat was niet voldoende voor twee Ik verliet Engeland dns om mgn eigene belangen zoowel als die van mgn patroon te behartigen verliet het in het vertrouwen dat mijn korte afwezigheid de gevolgen van jaren van beitendigen inrloed op Margaretba De wijzigingen die de Pransche ministerpresident Rouvier als gevolg van het aftreden van minister Berteaux in zyn kabinet beeft aangebracht badden de bedoeling alle partyen tegemoet te komen en waarBcbgnlyk zullen zy het gevolg hebben dat die partyen ontevreden zgn Tot opvolger van Berteaux als minister van oorlog werd da minister van binnenlandsche zaken Etienne aangewezen De rechteriyde had liever een generaal aan het hoofd van hot leger gezien maar als Bouvier geen generaal wilde dan was de benoeming van Etienne toch een groote eoneeasie Want Etienne is zoo goed als een generaal Van hem zou Coppée kunnen getuigen Hg draagt een b renmuts in zgn hart Een tweede concessie aan de rechterzijde is het den heer Thomson aan bet departement van marine te laten en hem niet naar een ander departement te zenden Maar de recbterzyde kan over deze concessies niet zoo verheugd zyn dat baar ontstemming over de benoeming van Dubieftot minister van binnenlaudsche zaken daardoor wordt opgeheven Dubief is een der leiders van de radicaal socialistische partg dat hji tot opvolger van Etienne wordt aangewezen is een concessie aan de uiterste linkerzijde Waat het is van groot belang voor een partg als thans zoo kort voor do aanstaande verkiezingen een harer leden minister van bmnenlandsche zaken is die minister heeft toch op da verkiezingen grooten invloed en van dien invloed wil de linkerzy de gaarne gebruik maken Bovendien heeft Rouvier de vacature door bet aftreden van Berteanx ontstaan aangevuld met een partg genoot van den afgetreden ministor den heer Tronillot een oudminister uit het kabinet Combes De partygroepeering van hot kabinet Rouvier IS dus met gewgzigd maar do belangrykste politieke betrekking 10 het ministerie is uit handen van den gematigden progressist pjtienne overgegaan in die van een vurig radicaalsocialist Dit is een doorn in het vleesch van de recbterzyde en zg zal dat bg gelegenheid ook wel toonen De Imkerzyde 19 tevreden over de wijzigingen in bet kabinet maar bigft wantrouwen koesteren tegen Rouvier dien zy van dubbelhartigheid beschuldigen Zy vreest dat hy ondanks zijn program een toenadering naar rechts zoekt en steun by de progressiaten En daarom kan men zeggen dat de wijziging in het k ibinet dit niet versterkt en de meerderheid niet vergroot heeft Tot nienwjaar zal bet wel met rust gelaten worden want de scheidingswet moet worden aangenomen qn ingevoerd niet zon verzwakken Do uitslag toonde dat ik hoe voorzichtig ik ook was desniettemin de kansen die tegen mü waren over het hoofd gezien had welke mgn ondervinding van baar gdelheid en onoprechtheid rog niet had moeten doen voorby zien Welnu ik was eenigen tijd te Lyon geweest had de zaken van mijn patroon geregeld van het eerst tot het laatst stond ik zijn belangen voor zooals ik beloofd had te zullen doen en had mgn eigene zaken in bet geheim in orde gebracht Reeds zag ik vooruit met gewaarwordingen van geluk die nieuw voor mjj waren naar myn terugkomst en naar de bereiking van dat eene doel de eindelyke zegepraal ovor myn langdurig laven van vernedering en ellende toen er een brief van mgnheer Sherwin kwam Deze bevatte de tijding van uw geheim huwelijk en van de zonderlinge bepalingen die daarbij met uw toestemming gemaakt waren Toen ik dien brief lat waren er andere menschen bij miJ in de kamer doch myc uiterlyk voorkomen verried hen niets Myn hand beefde niet toen ik het blad papier weder dichtvonwde ik was geen minuut ongeschikt om mijn gedachten te bepalen bg een handelsverbintenis waarin ik genoegen genomen had de minste plichten van anderen aard die ik te vervallen had deed ik met Maar daarna zal het voor nieuwe en ernstige moeilgkheden komen te staan In verband met de voorgenomen vlootdemonstratie der mogendheden in de Tarkscbe wateren meldt de Standard dat de byzonderhedeu ervan reeds geregeld zgn en dat de mogendheden eensgezind zyn wat de uitvoering betreft Doch voor tot de demonstratie wordt overgegaan zal den sultan nog een collectieve uota worden overhandigd De demonstratie bedoelt de afsluiting dor Dardanellen door blokkade doch daar de mogendheden slechts aan schepen van eigen nationaliteit den toegang kunnen verbieden blgft de gelegenheid bestaan ouder Zweedsche Noorweegsche Nederlaudsche o f Deensche vlag Konstantinopel te bereiken en van levensmiddelen te voorzien Men voorziet dat de soltan liever geweld zal zien gebruiken dan zgn tegenstand tegen de flnancieele controle in Macedonië op te geven De politieke toestanden in Europa vooral de binnenlandacbe onlusten in Rusland en de positie van Oostenrgk Hongarg e scbgnen den Sultan aan te moedigen in zgn verzet Gleiroonlijk geeft de Porto alleen toe als zy daartoe gedwongen wordt en poogt zy steeds door uitstel tyd te winnen De Sultan staat bovendien no g voor een moeilykheid De Albaneesche stamhoofden wenschen de controle der mogendheden beslikt niet zy hebben de Macedoniérs jaren lang naar goedvinden onderdrukt en uitgemergeld en het zon hen zeer verbitteren wanneer de Sultan door toestemming tot de controle aan hun uitznigings systeem een einde maakte De Albaoeesche stamhoofden dreigen nu met onafbankelykheidsverklaring onder een afstammeling van Georg Oaatriota en de bescherming van Italië Dit zou den Sultan al zeer ongelegen komen en kan niet zonder invloed zyn op de betrekkingen tusschen Italië en Oostenryk Voor deze beide mogendheden is doorzetten in de controle quaestie wanneer dat gevolg eruit ontstaan zou een gevaarlyke proefneming Dat geeft den Sultan moed Hg verwacht van do vlootbetooging niet veel En vandaar zyn krachtig verzet tegen de invoering der flnancieele controle Dr A Heim te Olten medicus sociaaldemocraat en hartstochtolyk anti militairist heeft in de Nouwe Freie Zeitung een té Olten verscbeiuend sociaal doinocratiscb blad een gloednieuw plan ontwikkeld Hy betoogt dat de oorlogen onmogelyk zouden de meeste stiptheid Nooit heb ik de rust van den avond door den arbeid van den morgen rechtmatiger verdiend dan zulks op dien dag het geval was J Toen de namiddag ten einde was verliet Ik de stad en wandelde voort totdat ik op een eenzame plaats aan den oever der groote rivier waaraan Lyon ligt kwam Daar deed ik den brief ten tweeden male open en las hem nog eens langziam over zonder dat het nu noodzakelyk was om mg te bedwingen daar er geen menschelgk wezen in de nabijheid was om mg te bespieden Daar las ik uw naam die in lederen regel van den brief herhaald werd en wist dat de man die zich gedurende mgn afwezigheid tusschen rati en mgn buit geplaatst had de man die in den overmoed van jeugd en geboorte en fortnin mg de eenige lang verwachte belooning voor twintig jaren van ellende ontrukt bad juist toen mijn handen uitgestrekt waren om haar te grypen dat die man zeg ik do zoon was van dien achtenswaardigen en aanzienlgkeri gentleman die mijn vader aan de galg beeft gebracht en mij voor mgn leven van myn maatschappelijke voorrechten beroofd had Wordt vawtfi