Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1905

worden indien alle dokters weigerden dienst te doen in de legers En hg wenscht het dien kant nit te sturen Hg wil propaganda gemaakt hebben voor de nltra moderne vredesidee dat alle i kters ter wereld zich tallen verbinden i een oorlog geen medische hulp te verleenenf ér zouden geen uitzonderingen gemaakt mogen worden en een üokter die het hart had wèl halp te bieden aan de slachtoffers van een oorlog zon zonder genade moeten worden gestraft met levenslange marcose Drie kamerleden Jan van Ryswyck de burgemeester van Antwerpen Vandervelde van de socialistische en Carton de Wiart van de katholieke partjj worden deze maal door den heer Baie opgeleid om hun meening bekend te maken over het aanhalen van den band tnsschen Nederland en België Van Kyswyck weegt de voOiTdeelen van een economisch verbond met Nederland tegen de nadeelen De schaal helt naar zgn meening eer over aan den kant van de voordeelen maar de regeling der accgnzen zal een bron van groote moeilijkheden worden als Nederland en België eenheid in bun douanetarieven willen brengen Van een conferentie van kamerleden zonder dat er oen onderzoek van deskundigen is voorafgegaan verwacht de heer Van Kyswyck niet veel voor een regeling der tarievenkwestie maar om beginselen nit te spreken om het terrein nit te kiezen waar het economische gebouw moet worden opgetrokken daarvoor zou zulk een conferentie van nut kunnen zijn Toenadering tot Nederland zon de bnrgemeester van Antwerpen vooral wenschelgk achten voor de Vlamingen Het Vlaamsche Tolk moet opgericht worden nit den treurigen moreelen en intellectneelen staat waarin bet zich bevindt door het weer te koppelen aan den natnnrlijken haard van zgn beschaving Het denkbeeld van de toenadering tot Nederland heeft voor den heer Van Ryswyck eerst rechtaf beteekenis wanneer hg naast de welvaart en de veiligheid tegenover de buitenwereld in aanmerking neemt dat die toenadering kan strekken tot verheffing van bet Vlaamsche volk Vandervelde is niet vast overtuigd dat een poging om eenheid te brengen in de tarieven van België en Nederland slagen zou Zonder dat België verstrekkende concessies deed in de richting van den vrijen handel zou het nooit gaan Vandervelde wil hier niet mee zeggen dat hij een tegenstander is van een bespreking dezer kwestie door een conferentie van kamerleden Ook de heer Vandervelde is doordrongen an het voordeel dat de aaneensluiting bij Nederland voor Vlaanderen zon meebrengen Het katholieke kamerlid Carton de Wiart ia een voorstander van een defensief verbond voor het geval de mogendheden die de neutraliteit vp België hebben gewaarborgd het zonden toestaan Voor een economisch verbond heeft België zich aan niemand te storen en op dit gebied acht de beer de Wiart de voordeden van aaneensluiting tastbaar Met het denkbeeld van een conferentie van kamerleden is hjj zeer ingenomen Verspreide Berichten EüSLASD I Uit Warschau wordt gemeld dat het rtvolutionnaire comité bereid is het bernchte manifest met daden van geweld te beantwoorden Het moet een groote menigte wapenen en ontplofflngsstoften in zgn bezit hebben Het gerucht loopt ook dat de gouverneur generaal van Warschau bevel zou hebben gegeven den schrgver van Quo Vadid Sicnkiewicz die in den laatsten tyd een krachtig aandeel in de hervormingsbeweging heeft genomen gevangen te laten nemen Tot heden liet men hem op vrge voeten omdat men een internationaal protest vreesde evenals veroorzaakt werd door de gevangenneming van Maxim Gorki Berichten aan de Ëngelsche bladen over en muiterij onder de gewapende macht in Wladiwosteck met ernstig verloop vinden in de gister ontvangen telegrammen bevestiging Fbaxeeije Do Petit Parisien hondt ondanks de tegenspraak vol dat kardinaal Vives naar Frankrijk komt om zich bezig te honden met de zaak van de drie bisschoppen die zich de ontevredenheid van het Vaticaan op den hals hebben gehaald Bovendien zal de kardinaal de geestelgkheid organiseereu in verband met de scheiding van kerk en staat Enoiland Te Londen is overleden de ingenieir Whitehead uitvinder van de zelf bewegende torpedo die aan de achterzgde voorzien is van één of meer schroeven Het departement van oorlog heeft de behoefte gevoeld aan liederen die de soldaten op marsch zonden kannen zingen Waarscbijnlgk zullen binnenkort dichters en componisten worden nitgenoodigd mede te doen aan een wedstrjjd voor de beste die dan in een bundel vereenigd zullen worden Menschen die TomTiy Atkins kennen verwachten er niet veel heil van t is geen zingen dat hg doet maar schreeuwen Er zullen dus nog zangonderwgzers aan te pas moeten komen NooBwiara De volgende week zullen de nienwe koning en zgn gemalin op hun jacht naar Noorwegen vertrekken onder geleide van twee Deensche kruisers Eergister heeft de Zweedsche kroonprins hen nog een bezoek gebracht wel een bewjjs dat er van geen rancune sprake is Balkas Staten Grieksche benden hebben het dorp Ardella in brand gestoken Tweehonderd huizon brandden af Onder voorzitterschap van den gepensionneerden kolonel Poppowitsch is te Belgrado een vereeniging opgericht tegen de samenzweerders betrokken bjj den moord op koning Alexander en koningin Draga De vereeniging zal eischen dat de samenzweerdersqoaestie langs wettelgken weg zal worden opgelost Een aantal ond ministers en hooggeplaatste militairen zg n tot de vereeniging toegetreden Makokko De Times meldt uit Tanger dat de Britsche gezant te Fez de bestraffing heeft geëischt van de aanhangers van Valiente die onlangs twee Engelsche officieren gevangennamen I5e gezant slaagde er verder in de bestraffing te verkrggen van de moordenaars van den Engelschman Madden Diens weduwe ontving van den sultan een schadeloosstelling BINNENLAND Onze part correspondent seint ons d d 15 Nov nit Stuttgart In gezelschap van don koning en dekonjngin van Wurtemberg en den erfprins en de erfprinses van Wied begaven koningin Wilhelmina on prins Hendrik zich naar hetstation van waar ze te 10 nnr met extratreinnaar den Haag terugkeerden Het afscheidwas zeer hartelijk Hbld VKR64DËRI GVA DKNGS IHKÏÏËiU4D WOENSDAÖ 15 NOVEMBER 1590 des avonds ten 8 nar Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig 17 leden afwezig de heer Prince met kennisgeving er is een vacature De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Mijne Heeren wg zijn ongetwijfeld allen onder den indruk van het overlg den na een lang en smartelgk ziekbed van den heer ö C Fortugo Droogleever sedert een drietal jaren lid van den Gemeenteraad De overledene heeft in onze gemeente eene zeer overwegende plaats ingenomen en aan vele instellingen en personen groote diensten bewezen Zgn heengaan zal in wijden kring worden gevoeld en betreurd zeer zeker ook door den Raad Ik heb de eer voor te Istellen dat aan de weduwe en kinderen van den overledene een brief van rouwbeklag worde gezonden Wordt goedgekeurd De Voorzitter M H Nog een ander sterfgeval hebben wij helaas te betreuren dat van den beer L Burgersdgk voor anderhalf jaar wegens lichaamsgebreken eervol uit zijne betrekking van gemeeutebouwmeester ontslagen heeft Bnrgersdijk van de na een lang leven van arbeid en toewijding aangevraagde rust slechts kort mogen genieten Ik zal niet de vele diensten aan de gemeente door Burgersdgk bewezen in herinnering brengen alom zgn daarvoor in onze gemeente bewijzen tegenwoordig Zijn naam zal hg ons blijven voortleven Ik heb de eer voor te stellen dat aan de weduwe en kinderen van den overledene een brief van rouwbeklag worde gezonden 1 Wordt goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raad mededeelen dat de heer J van Galen de benoeming tot wethouder heeft aangenomen Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter Door Ged Staten zijn goedgekeurd do raadsbesluiten tot verhuur van de halzen in en nabQ het Paradys het voorstel tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1905 au het voorstel tot het aangaan vaneen geldleening groot f 66000 Worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Brieven van verschillende Besturen voor de in hun college periodiek aftredende leden en inzendende dubbeltallen daarvoor als Van Regenten van het Bestedelingenhuii aftredend Regent de heer L F Hoogendgk Jr Voorgedragen worden de hh L P Hoogendgk Jr en A J IJsselstgn Cz Van de Commissie voor de Volksgaarkeuken aftredend commissaris de heer A C A Hoffman Voorgedragen worden de hh A C A Hoffman el G Krook Van de Commissie voor de Bank van Leening aftredende is de heer D Hoogendgk Voorgedragen worden de hh D Hoogendgk en A W Roes Ter visie 2 Een voorstel van de Commissie voor de Bank van Leening tot wijziging der begrooting De Voorzitter Namens B en W verzoek ik den raad dit voorstel nog heden te be handelen Tot dadelgke behandeling wordt besloten en bet voorstel goedgekeurd 3 Een rapport van B en W naar aanleiding van bet ingezonden adres van E Sanders B en W stellen voor Sanders voor een jaar het pontje op do Eattensingelgracht nog te verpachten maar tegen een pachtsom van f 80 ► Ter visie 4 Een voorstel van B en W om aan drie onderwijzers eene vergoeding te geven daar zij tjjdelijk van woning moesten veranderen De Voorzitter Namens B en W stel ik voor ook dit voorstel nog heden te behandelen Tot dadelgke behandeling wordt besloten en het voorstel goedgekenrd 5 Een brief van B en W betreffendede aanvaarding der nalatenschap van dedames van Iterson In genoemd schrijven wordt medegedeeld dat de gemeente universeel erfgenaam is geworden waarvoor degemeente een ziekenbuis moet bouwen toteen bedrag van f 125000 dat van deoverige gelden da renten knnnen wordengebruikt voor genoemd ziekenhuis en dat inden gevel moet worden aangebracht de bustevan den heer A A G van Iterson oprichterder Stearine Kaarsenfabriek Door de gemeente moet aan de dames Draijer te s Hage jaarlijksch een bedrag van f 1200 worden uitbetaald B en W stellen voor deze nalatenschap te aanvaarden onder het voorrechtvan boedelbeschrijving Dit voorstel is heden aan de orde 6 Brieven van G Landweer en J Ouwersloot dank betuigende voor de verhooging hunner jaarwedde Aangendtnen voor kennisgeving 7 Een adres van het Bestuur van hetdep Gouda der Mg tot Ngverheid verzoekende eenige lokalen van de Ambachtschoolin de Kerstvacantie in bruikleen te mogonhebben voor het bonden eener tentoonstelling De Voorzitter Namens B en W stel ik voor dit adres nog heden te bohandelen Zonder houfdelgke stemming wordt dit dadelijk behandeld en goedgekeurd 8 Een adres van J de Jong Az verzoekende de loot bg de Scheltemastraat niette dempen In handen van B en W om advies Aan de orde Het voorstel tot aanvaarding eener aan de gemeente gedane making Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zijnde wordt da vergadering door den Voorzitter geslo en Gemengde Berichten Gisterochtend is door de besturen van de afdeeling Amsterdam van den Ned Inl Sigaren en Tabaksbewerkersbond en van de afdeeling Amsterdam dar federatie van sigarenmakers bij den heer I E van Raap Nieuwe Heerengracht 149 te Amsterdam eene werkstaking geproclameerd De reden hiervan is dat genoemde heer sedert 23 October zelf tandig fabrioeerand volgens de werklieden geen voldoend vast personeel heeft en daardoor geen genoegzame hoeveelheid tabak gereed had en deze bovendien nog onvoldoende bereid was Behalve de schade welke de gezellen daarvan al haddan klaagden zg er over dat zg ook nog van Woensdagmiddag 1 November tot en met Zaterdag 4 November moesten verzuimen Zoowel voor als na dit onvrijwillig verzuim hebben de beide besturen getracht met den heer Van Raap over deze kwestie te spreken Maar tot vier keer toe werd een conferentie geweigerd De heer A J Wiegant voorzitter der Sigarenfabrikanten vereeniging 1895 van van welke de heer Van Raap indertijd lid was heeft eveneens tevergeefs om een onderhond verzocht De eisch is thans vergoeding voor de geleden schade van het onvrijwillig verzuim Deze staking omvat alle 14 gezellen waarvan 7 leden van den bond en 6 van defederatie Echo De Tel deelt mede Bij een bezoek van een schoolopziener op een der dorpen in de provincie Groningen vraagt de schoolopziener aan een onderwij zeres Wgs me eens een helder kereltje Toen de knaap aangewezen was vraagt hem de schoolopziener een getal op te geven Het broekje noemt 45 maar de schoolopziener schrijft 54 het jongetje durfde niet zeggen dat t fout was Voor den tweeden keer noemde bjj 21 en de schoolopziener schreef 12 Nog geen aanmerking maar bg den derden keer noemde hg 33 en zeide Dat lap je me nu niet meer De schoolopziener erkende dat t een helder hoofdje wai Historisch Hedennacht te half één werd de brandweer gealarmeerd voor oen ernstigen binnenbraod op de Prinsengracht te Amsterdam Het was het perceel 115 nabg de Torenaluis waar het brandde in welk huis kantoor en magazgu gevestigd zgn van de firma Gebrs Gildemeester handelaars in manufacturen Als gewoonlgk hadden de heeren het gebouw omstreeks zes uur verlaten en was slechts de concierge met zgn gezin daarin achtergebleven Zonder dat men de oorzaak kon vermoeden waren toen even na middernacht plotseling op da tweede verdieping d vlammen die blgkbaar reeds eenigen tijd hadden gesmeuld naar buiten geslagen en zoo fel brandde het dat de brandweer die spoedig met veel materiaal ter plaatse was niet kon beletten dat het vuur tot de derde en vierde verdieping doordrong en ook het dak aantastte Da vlammen die daarna omhoog sloegen verlichtten de geheelen omtrek en dikke wolken rook sloegen door de o iiliggende straten neer Het kostte ruim twee uur lang hard werk waarbij twee stoombrandspuiten en vier Vecktkranen groota hoeveelheden water in den vuurgloed werden geworpen eer men het vuur geheel meester was en het gevaar voor omliggende perceelen als geheel geweken kon worden beschouwd pe benedenverdiepingen bekwamen daarbg natuurlijk nogal waterschade waarvoor men de aangrenzende halzen evenwel zoo goed als geheel wist te bewaren Den geheelen nacht werd verder het nu en dan nog oplaaiende vuur bewaakt en de zolderverdieping nat gehouden De commandant der brandweer leidde in persoon bat blusschingswcrk Weer een nieuwe pool expeditie De Deen Einar Mikkelsan dia reeds aan verschillende expedities deelnam o a aan die van ZieglerBaldwin en aan de reizen van kapitein Amdrup in Groenland wil een tocht beginnen die mat het bereiken van da Pool tot doel heeft maar bat onderzoek van het geheel onbekende poolgebied gelegen ten westen van de door Svardrnp dootvorschie streek Hg wil van Canada nit langs da Mackenzie rivier naar het Noorden gaan dan aan boord van een walvischvanger oostelijk tot Kaap Badhorst daar overwinteren in een dorp waar ongeveer 500 Eskimo s wonen de noordelgkste bewoners van Amerika en in het voorjaar van 1907 per slee in noordwestelgke richting den genoemden tocht beginnen die twaalf weken zon duren Mikkelsan wil een Amerikaanscben vriend en een zoöloog meenamen meer niet De Amerikaan schgnt millionair te zijn en hij zal hoofdzakelgk de kosten dragen Men meldt uit Rgswgk aan de N Ct In den nacht van Maandag op Dinsdag circa 1 uur werd de hear A A V v O door hulpgeroep uit zijn eersten slaap gewekt Onmiddellijk was hg buiten en bemerkte een persoon in zinkenden toestand in de voor zgn woning gelegen gracht van het kasteel Cromvliet Direct sprong bjj te water en bad het voorrecht met levensgevaar den jongen man te redden Met de hulp van toegesnelde buren werd nu de drenkeling die het bewustzijn verloren had op het droge igebi acht Da redder paste eerst de methode voor het redden van drenkelingen toe en toen deze was gelukt dacht hij aan zich zelf Deze daad van moed en zelfopoffering werd verricht door iemand die de zestig reeds gepasseerd is De heer v O ia er tot heden gelukkig met eenige stramheid in de leden afgekomen Men meldt uit Brielle Den heer J Schippers klerk ten kantore van den burgemeester alhier overkwam gisteren op de volgende wgze een ongeluk bij het opentrekken toch van een flesch inkt bruiste deze vloeistof met zulk een heftigheid nit de flesch dat de geheele inhoud in zijn gelaat kwam en hjj er verblind door werd Geneeskundige hulp werd dadelgk verleend maar de medicus oordeelde het noodig dat de patiënt zoo spoedig mogelijk naar een ooglgdersgestieht in Rotterdam werd vervoerd De Hembrug Naar men ons mededeelt blijkt de schade aan het vaste gedeelte van de brug ernstiger te zjjn dan men aanvankelijk dacht zoodat de reparatie een geruimentgd in beslag zal nemen Alzoo zal de tegenwoordige toestand waarbg de treinen van Zaandam voor an over de brag moeten wisselen van spoor met behulp van expres aangebrachte wissels en over verkeerd spoor loepen nog geruimen tijd duren Tel Te Marcinelle in Henegauw liet een man zijn kind op de knie rgden Onverwacht viel een vonk uit zgne pijp in een der oogskens van het kind dat natuurlijk begon te weenen De vader poogde het te troosten doch eensklaps zag hg het wiclit blauw worden en een dokter werd in alle haast geroepen Deze bestatigde verstikking en daar hg zgn instrnmentkoker niet bjj zich had liep biJ snel naar buis ora die te balen Toen hg terugkwam was het kind reeds dood Wat was er gebenrd P Toen bet kind door de pijn die de vonk in zijn oog veroqrzaakte begon ta weenen waa een nootje dat het in den mond had in zijne keel geraakt en dit had de verstikking veroorzaakt H ï Antw Een correspondent van een Japansch blad heeft een reis gemaakt door de verschillende districten in Japan Da toestand moet er allertreurigst zgn De menseden Igden hon ger en koude en de damoralisearenden invloed hiervan laat zich sterk voelen Verscheidene ouders verkoopen hun kinderen teneinde zoodoende van do zorg voor deze bevrijd ta worden en wat geld te krijgen De overwinning op Rusland is voor de Japanners maar een schrale troost en weegt in geanen deele op tegen den rampspoedigen nasleep van den oorlog De Lirab Koer schrgft Uit niel offlcieele doch niettemin zeer wel ingelichte bron wordt ons medegedeeld dat de waarnemende commissaris van politie ta Maastricht er in geslaagd is Zondagavond in de lokalen der Clob de Bienlaissance in t botel l Empereur aldaar binnen te dringen Hoewel de spaiers elders o a ook te Amsterdam geleerd hadden do politie buiten hnn inrichting te houden schgnt niettegenstaande hun maatregelen en ondanks de waakzaamheid van den portier onze inspecteur van politie hen te vlug afgeweest te zijn Welk spel juist gespeeld werd op t oogonblik dat de inspecteur hen op baeterdaad betrapte konden we niet vernemen Uit Makassar schreef men Van 27 September aan da Javab De gouverneur en de militaire koinmandant kwamen hier den 25n terug De officieren van het garnizoen hoopten dat er nu eindelgk naar oa zou worden opgerukt Vergeefs Wel werd gefluisterd van een drukke telegrafische gedachtenwisseling tusschen dan Landvoogd en den gouverneur maar orders voor een excursie kwamen tot nog toe niat Nn de kolonne onder den 2e laitanant J N Broese Takalar heeft verlaten komen ook de roevers voor dan dag Weer zal een detachement van 46 man thans onder bavel van den Ie luitenant F Halkema trachten die kerels te pakken te krggen Overmorgen marcheert die troep af In Pangkadjene blijft het rustig Men is druk bezig zich op den tocht naar Lamoeroe voor ta bereiden bg welke voorboreiding de vorstin van Tanette groeten steun verleent door dragers en vivras ta laveren In Liboerang werden den 16n de drie nog ontbrekende geweren ingeleverd van de tien die de soelawalang van Parigi mdertgd van den vorst van Boni heeft ontvangen om ons te Igf te gaan In Pare Pare is alles rustig maar de in levering van geweren vlot niet erg De excursie tegen Aroe Laboeadja die den 12n zou plaat hebben is op dien datum niet doorgegaan daar kapitein Schey aan dien tocht niet kon deelnamen Deze had een andere opdracht gekregen En bovendien zon de Aroe Laboeadja den 7n reads naar Goa zijn uitgeweken Dat bericht werd door een naar Kahoe gezonden detachement bevestigd Het detachement van het 8e bataljon dat te BalangNipa gelegerd was en waarbg vele koortslijders voorkwamen is in zgn geheel naar Makassar teruggekeerd Zjjn diensten waren trouwens niet meer noodig Den 18n kwam de troep geslonken van 90 tot 40 man hier aan Den 13e September was intusschen uit Goa bericht ontvangen dat Aroe Laboeadja bii den vorst te vergeefs om hulp had gevraagd en zich nu weer aan de grenzen van dat rgkje ophield om 700 mogenlgk naar het noorden nit te wijken Toen is er een week lang van alle kanten gepatrouilleerd om den slimmen vogel te vangen maar deze wist steeds aan onzen greep te ontsnappen voordurend werden den patrou illekommandanten verkeerd of te laat ingelicht wel een bewijs dat man in ZuidBoni nog steeds groot respect voor dit hoofd heeft al zit de Kompenie hem ook voordurend ep de hielen De isehercha ta Haarlem stelde Maandag daar te stede een onderzoek in naar den dader van een brutalen diefstal ogder Haar Iemmer1iad § gepleegd Het bedoelde geval heeft zich als volgt toegedragen Nadat Zondagmorgen de arbeider Knyor zich te rnim 5 uur naar zgn baas had begeven om te gaan melken sloop een nog onbekend persoon de woning binnon en begaf zich naar de bedstede waar hg van de beddanplank een kistje wegnam Da ontwakende vrouw werd met bedreiging tot moord en een bevigen vuistslag het zwggen opgelegd waarna de dief zich glings verwijderde In het kistje bevonden zich drie bankbiljetten van f 10 een rgksdaaldar en enkele sieraden ter waarde van f 10 i f 15 voor een arbeidersgezin dus een heel verlies O H Ct Stadsnieuws GOUDA 16 November 1905 In atlen eenvoud werd baden morgen ten 11 uur bet stoffelg k overschot vandenJbeer G C Fortuijn Droogleever ter aarde besteld Op da begraafplaats haddan zich opgesteld het collega van B en W vele raadsleden regenten van het Waashuis en tal van particulieren Toen de kist in do groeve was gedaald bedankte de schoonzoon voor de belangstelling aan dan overledene bewezen en hiermede was deze droeve plechtigheid afgeloopen Het hoofdbestuur dar Zuid Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis is voor 1906 samengesteld a s volgt dr W Mees te Rofterdam voorzitter jbr M van de Bran deler te Maas iluis onder Voorzitter 0 J M Kroon te Gouda penningmaester mej M Meerkamp van Èmbden te Rotterdam magazgnmeesteres mr D Bastert te OudBegerlnnd arts N J van Dam ta Krimpen a d Lek arts C Dekker ta Bodegraven dr P Langaveld te Sliedrecht en arts W Poolman te Lange Rnigeweide secretaris Men meldt ons uit Schoonhoven Gisteravond had in het Hearen Lpgement de tweede Volksbgeenkorast plaats uitgaande van eau Commissie uit het Nnt Kgkjes in en om Jeruzalem met lichtbeelden was aangekondigd Mevrouw Mak ïïcbtta elke plaat mat een kort en duidalgk woord toe In de pauze liat een fonograaf eenige liederen hooren waaronder de be kende van Speenhof Da volle zaal beweea boa deze avonden op prgs gesteld worden UARETBERICHTEN Gouda i6 November 1905 üRANEV Van de markt valt mets nieuwste vertellen Ook in de prijzen kwam wemig verandering Tarwe Zseuwsche 8 i 8 25 Mindere dito 7 60 a 7 75 Afwijkende 6 75 i 7 Polder 7 20 Af 7 60 Rogge Zeeuwsche 6 50 i 6 75 Polder 6 10 4 6 30 Buitenlandsche per 70 kilo 5 90 i 625 Gerst Winter 4 60 i 4 80 Zomer 450 a 4 90 Chevalier 6 25 i 6 75 Haver per hectoliter 4 i 4 50 Per 100 kilo 8 25 k 8 75 Hennepzaftd Buitenlandsche per 50 K 1I0 8 50 il 9 K anariez Lad f 13 i 14 25 Erwten Kookerwten 9 50 i 10 25 Buitenlandsche voererWten per 80 Kilo 6 50 i 6 60 Boonen bruine Boonen II i ƒ 13 50 Paarden boonen 7 25 ii 7 40 Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 7 2 i 7 30 Kleine ronde 7 3 ƒ 7 75Duivenboonen 7 75 i 8 25 Vekmarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen eer goed Vette varkens goede aanvoer handel vlug 25 k 27V2Ct per halt K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel rtug 22 A 24 Ct per half IC G Ma ere Biggen go de aanvoer handel vrijwel i io k 15 per week Vette Schapen handel geene beteekenis A ƒ Lammeren goede aanvoer handel mAtig 17 A 22 Nuchtere ICaN veren redelgk aanvoer handel matig 7 A 10 Graskalveren geen aanvoer handel geen a Fokkalveren 8 4 15 Kaas aangevoerd 61 partijen handel vlug ie kwal 39 A 30 50 ade kwal 26 i 38 Zwaardere 31 50 NoordhoUaosche Boter 1328 stukken van een half K G handel afloopend Goeboter 1 30 i i 40 Welbeter i 10 A 1 20 Amsterdam 14 November 1905 Als nieuw ingekomen wgzigingen vanvraag en aanbod in bet Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wij U da volgende fondsen GEVRAAGD Aand Administratiekantoor van Indische Fondsen 70 pCt Credietvereeniging te Amsterdam 10 pCt gestort 80 Westlandsche Hypb 300 Cnltuur Mij Sedep 115 Qaw aand Oranje Naaaan Veem 6 Aand Twentsche Stoombleekerij 5 Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij 23 Gew aand Snikerfabr Poerwokerto m bew v Daelgerechtigdheid 112 Aand Spoorweg Mij Almelo Salz bergen 135 Ned Lloyd 75 Tilburgscha Waterleiding Mij 75 Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen ra zitplaats 100 Mg t expl van het Park Tivoli 50 Opr aano Holland Bank f 60 Javasche Cultuur Mg 72 Wester Suikerraffinaderij 2O0O Winetaind Suikerfabriek Poer wokerto 30 AANGEBODEN Aand Administratiebauk Ex Dividend 95 pCt Amsterd Hypotheekbank 167 i Paasoeroeansclie Koffiiecul tuur Mg 65 Madura Petroleum Expl Maatschappg 20 Handelsvereaniglng Holland Bod Pharmaceutische Handels vareaniging 137 Nadarl fabriek v verdnnrz Vruchten Mg de Betuwe 80 Loon Stoomhoutzagerg en Schaverg Zeldenrust Bod Oblig Boekhandel en Drukkerg vb E J Brtll 90 Aand Kon Mg de Schalde Scheepsbouw en Werti niganfabriek 105 Arnhamscha Tfamweg Mg 105 Oester Stoomtram Mg 116 Bouwgr MiJ Boschpolder 91 Mg tot expl vh Café Ref tauranl Parkzicht 32 issurantia Compagnie te Amsterdam van 1771 260 Amsterdam Londen Verz Maatschappij 100 Ond Levensverz Mjj tegenGaldelgke gevolgen v Ongelukken an Invaliditeit Bod Winstaand Calt Mg Qanding F 125 Opr aand Holland La Plata Hypb 55 Javasche Cult Mij 75 Winstaand Suikerf Poerwokerto 40 Opr aand Wester Suikerraffinaderij 2600 Ieijes vak eotteedam VRIJDAG 10 NOV I L K H K StaaUleemncjen PoBTDOAi Oblig 3e Serie fr 050 3 ö Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSi AKD Iwang Dombr Obligatien 4 96 Azit Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitanlandscha Schuld Recepis L 100 1 24 Hypothetk BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 9 4 Pandb Utrechlsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Schaeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Schaeps Hypb 4 101 Bewgzen van Daelgcr Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 lOO Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolbeekbricfbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb i 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Gêd Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorvegUeningen Italic Oblig Zuid Italiaanscbe Spw Mg A 367 Premieleeninqen Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gnlf Stv Mg 36 Divenen Hg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Nov Johanna Adriana ouders J IJsselstein en M M Zwanenburg 13 Andries ouders A Nolte en T de Beun 14 Ragina Alpolonia Adriana ouders P Hooimeger en W de Joode 15 Frank Gprardus Johannes Hendrik ouders A Roos en P Zwijnenburg OVERLEDEN 13 Nov J J Swanen urg ld 14 L Burgersdgk 67 j GEHUWD 15 Nov A Treels en J E M van der Klein M H Worst en M Hammer T Stolk en D M Oosterom H Burger en M Vergouw A W J Steenland en J P van Vliet D Schouten en K Heij A van der Draajj en A Oosterom ReeawUk GEBOREN Johan Adrianus ouders N M Boere en A J Matze Cornelia ouders M F Hagen en A van den Oever öerrigje ouders P Grootendorst en G van Dg k f OVERLEDEN M Oskamp 84 j GEHUWD B van Dijk en J Stouthart EXPOSITIE der nieuwste modellen WIJITERMAN TBLS COSTÜUBS BLOU SBN JVPBS en JUPOSS BOBMS en JAPOSSTOFFEN met bijbehoorende Garneringen alsmede een groote keuze PBLTEBIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prijzen J üvi i taf Aanbevelend iüVi RTEf TIEIN Heden overlpod zacht en kalm in den ouderdom van 67 jaar onze geliefde Echtgenoot Vader en Bebuwdvader de Heer LEENDERT BURGERSDIJK Uit aller naam Wad L BURGERSDIJK NlOOLAÏ Gouda 14 November 1905 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de peest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend 2 G VTTELING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 en Metaalpoetssztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de kroon Verkrijgbaar te Gouda Bij R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOOET J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF Eohte Oude Jeaever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PE ETERS Jz Lei op aaehet en kurkbrand