Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1905

V i o 0879 Zaterdag 18 November 1905 44ste Jaargang DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel raeer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsn lpte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloon S 8 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagerijk s met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs pet drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers V IJ F C E N T E N De ondergeteekende Notaris te Lek kerkerk is bU beschikking van de Arr Beohtb te Rotterdam van den 13 November 190S benoemd tot BEWAARDER der minuten registers en repertoria van nu wijlen den te Oouda gevestigden Notaris 6 G FORTDIJN DR006LEEVER onder wiens bewaring mede waren de minuten enz van de eervol ontslagen te Gouda gevestigd geweest zünde Notarissen W J FORTDIJN DKOOGLEEVEH en Mr P P P KIST A 1 DK AIOOIJ DRACHEN QUELLE KOST SLECHTS 15 CT PER LITERFLESCH IS OPWEKKEND TERWIJL VERMENGD MET WIJN LIMONADEOFMELK DITEENZEERFUNE drank 6EEFT NATUUR BRONWATER M BELONJE Jr Verkrijgbaar b j M Qoada Wie vvair wii lifbberi voor zijn geld Blijn steeds op eeo bus Allül gesteld Tn het VERLICHTINGfflAGAZI iN De Avondsier Dubbele Buuit B 13 TELEF 117 zjjn voorhanden de nieuwste niodollon Gasgloeillchtbranders Cas Ellectra Ittanders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gifterye geëmailleerde HDISHOnDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk BADEl GEISERS liASflVËÜS fiASFORllZES KOOKAPPAEATEN WandcoinI oreii Salon Gastalelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOïr Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen OniiavolglDaar zjjn thans door nieuw gevonden toepassingeü onze fn uUeverf geichUHerde Portrelleu felutureUogaertê Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecAle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigBchriiten gmtü op aanvraag Boïtel H nOGdEBTS Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zjjn EEMIEFOTTAKTHEL den wordt verzocht op t MRKK te letten HIT HBT M40 4ZIJII T4K M IIAVENSWAAY ZONEN aORINOHEM Ueze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tiij turn m em half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pry voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerin van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBËEBAART Lz KpNttlKLUKE P TlnMlGRLP Da Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Drulven BorstlioningEstract tt Eeniff helpend en afdoend m AAe tegen verkoudheid astma keelpön kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen SWiH N VANSCHAiK r Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Uoningbloem Verkrji baar bi Firma WOLFF Jt Co Westhaven lOii Gouda A LATEX VrB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal 12ö te ffourfa A nOVUkn Moordrecht PINKSK Nieuwerkerkad JJsel A N v ZESSEN Sc oonhoven J Til TOIiKEN Bos op O y VfUK OudewnYr A SCIIEEB a r 7i P W ï EDE Oudmater K van dbe HEl IDEN te Reeumjk P v d SPKK MoercapeUe ü v d SÏAU Waddingmen Wed J HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddingsveen P A UB GROOT Oudewater Ad JONGH OuAüoafw J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BenKhop WA ll8CHIIlrTIJVG Laat U niet misleiden iaor AbdlJ Slroop Het klooster c P M o 6d bestaat mai dai Siroop van geenerlel waarde Insulaire Hypotheek bank te Zierikzee De Bank geelt uit in stukken van f 1000 1 500 f 100 en 1 50 4 pCts P IMIIUUIEVIDM tot den koers van tOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeron DORTLAWU Co alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn PRAEPARATEN VAN Ollfna l arrtpfl de mowtlcMchtige en T l erkende kinaWlJN tegen ewakte VgUllig t ai1JYII o el hij kindtren al vol iusencn gebr kaan eetluot slechte spijsvertering zenuwhoofdpyn ter versterking na nekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUÏNA LAROCHE FERRUGINEUX m hot bijïonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krittechen leeftijd eni Verknjgbaar n flacoaa ƒ L90 n L FiIrrf l f a f fl € Toedïaara versterkend aangenaam sin sma k vaordageHikschgete ufk livv i X q gsj kinderen iwakkcn en kUeracbtige geatellen er aan te bevlIli al geneeskrachtige drank bij stoomlasen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voi r zmgelmgcn en kleine kinderen Trija per bm a Kgr 1 70 A J4 Kgr 0 ÖO A H K gr 0 5a Ê E a Melksuiker r S t Tl I Asthma Cigaretten S rdr v SS Sfalf r ï LlsrË doosjes 4 0 6Ó i ii O éO Taitiarinde Rnnhnn fruit purgatief tegen verrtJpping Aam beien Migraine CongeitlM etc voomlookalslaxans voor imleren bewijzen Ie tamarinde Bonbons van KKAEPFXIFN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O GO en O öO Salmiak Pastilles fSre 1 j f5X ti g w KRAEFILIEN ft HOLM te Z l t tHn attnt i 17 o l de Htiam en hattdteflientnff en arJtrliffba Êr MJ de lil ogiëlftiy MMf KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST éÜléÉ yifi i t arpeirnli eltquflien wi ApolheX ei U een st nxtplossend en versachtend middel bij uUnemendbcid toilmtend m HJ Q fl Kh es veiknjgbaar Prijs 0 30 per fleschje CeDensverzekering niaatscbappij w S cnxirc£h £ fltvetligd te Dordrecht Opflericbt in 1873 maatscbapptlilk Kapitaal voitetktnd f 2 000 000 Ucrukcrd Bedrag ruim 60 millloen Resirvc ruim Ut K illiocii ADVEETENTIEN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverlentlc Biireau van A BKIi KMAN di ZOON rtki or inmvin mÊUÈÊÊ mainriiini nitiiiti Wl ggl Tünmiu Der grosM Brfolo o inixn PvtmU H StMm trrunien litt Mut tu nr 1 ultltdum werthtoaen Nachahimtnifen tH Hm Uuft diht mum tttlê eclmrfen i Um mr m im Jlrtot od la loWim ElunliUHlImtll MM M r flêtêt ID M i ul M V tttfUntl M Warnung mlt TrtUUifK tui ZeuaniMt I SSjslPatent H Stollen NOORD llrabaiilsrh Schoen en Laarzenniagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Sterke SchoolbrzeD Oversdioeoen m en Aanbevelend C SMITS Alle repdratiön en aangemeten werk DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACT18CHEDE MEEST VOLLEDIQE MOPEBLAMEM ziJn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVKNAL f met minstens drie gratis geknipte § patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DRESSMAKEU f met een gratis geknipt patroon è TBE BAZAAR OF CBILD HElü S FASBIONS f Kuidermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proef n n m mers Alle mrt koalel Boll Bijvoegsel Van alle in deze aden voorkomende modellen zyn GEKUIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en Haa jplijders ordt nit overtuiging ala een werkeljko holp in den nood het boek ISa a a g e rer aanbevolen Na ontvaagst van adres per briefkaartworit difc boekje iranco per post toegezonden door BLOKPOEL 8 öoekh Zaltbommel s wy ekpr zijn wil i BchtA £ ÜK I CuCilO t ontvangen teeamto gesteld en na vele H cehemiogen b lec Iiasde gekomen onder dm naam dn uitrindara Dr MicbaeUa vamudigi op de beste machines in het wnaldlteroemde étabbliasemtnt van OebiS StwUwwok te Keulen diChc Eikel eacsLO in vierkanten buaaen Deze Eikal OKaa is met melk geko eese aangenanie gezonde drank voor d goWjkaob gebruik een i 2 thedapcla vu t poeder vsor een kop Choodate Ak geneoskraciitige drank by gevnl vmn durrhee alecüa met water ta gabraiken Verkrijgbaar by ia To HOMiiilt H 1 Aputbeksra ens t 130 a 90 ÖTOSPQeneraalvertegmvrooidigtr voor Hedarri land JuHus MaBenklwIi Jmnterdam EalveiBtrait lAS l leo oBovertrellen Prof Dr Liebera welbekend UltlV XBACBf UIZlB Ullem wil met FibriokBnwli tot voortdurende radicale en zekere genozing van alle elfs de meest hardnekkige xenutv utekten vooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leeftgd totale genezing van elke zwakte Bletl lueht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte sp svertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectussen rrijipor e oh fl 1 t S 8 8V dubbele Jeacli fl C 0entraa I ep6t Matth d Vegte Zaltbomme DcpOto M Oléban k Co Eotlardam F Happel OraTenhage I llalmmsni de Jong J Cio Botter laB WcW k Co OojI rn bH i dle droidslen Gonda Drnk van A BRINKMAN Z ke i8 evi Inrichtingen weike gevaar schade op hinder kunnek vero0r7aken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van P van der Pol firma Daalmans en Co te Gouda om vergunning tot uitbreiding der Kon Stoomwasscheri ilje Rijzende Zon door btibouw en 2e tot oprichting eener Chemische Wasschenj in het perceel gelegen aan den Fluweelen Singel Wijk R Nos 647 en 648 Kadastraal bekend Sectie A Nos 1667 en 3400 Dat op Vrijdag den 1 December 1905 des namiddags ten ii s ure op het Raadhuis gelegenheid IS om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 17 November 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWgR UuiteDlandscli Overzicht Kenter seint uit Petersburg dd 16 Nov Het Petersbnrgsche Telegrnafngentscbap meldt dat minister Witte aan de arbeiders van a jft werkplaatsen en fabrieken het vol gendé egram richtte Broeders arbeiders I rvat den arbeid neemt niet deel aan ti t egeldliedcn hebt medelijden met nwe t pwan en kinderen luistert niet naar de ad zen van kwaadgezinden De Tsaar heeft ons bevolen bijzondere aandacht te wjlden aan het arbeidersvraagstuk en hji heelt tot dit doel een afzonderlijk ministerie van handel en industrie doen instellen dat billjike verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders zal tot stand brengen Geelt ons t jd Ik zal alles voor u doen wat mogelgk is Luistert naar den raad van een man die u liefheeft en u alles goeds toewenscht Graaf Witte Reuter seint nit Petersburg dd 16 Nov De gisteren in uitzicht gestelde verlenging van den staat van beleg is niet afgekondigd In de Btakingsgebieden van Moskou en Bakoe zijn bijeenkomsten van militairen gehouden waarin de motie van het algemeene Btakingscomité werd aangenomen De gardemanschappen der marine hielden eveneens FEVILLETOX Wi 113 Toen ik van den brief opkeek ging de zon juist onder de roodgeltleurde stralen dansten op de stroomende rivier de vogels vlogen naar hun nesten in de verwijderde boomen en de doodeljjke stilte van den nacht verspreidde zich plechtig over aarde en hemel toen de eerste gedachte aan de wraak die ik op vader en zoon zon nemen hevig in miJn hart begon te ontwaken om als t ware een nieuw leven in mü uit te storten om tot m n geest te fluisteren Wachtslechts heb geduld zj zijn beiden in nw macht gü knnt nu den naam des vaders bezoedelen evenals de vader den uwen bezoedeld heefi gij kant thans den zoon dwarsboomen evenals de zoon n gedwarsboomd heeft In de weinigfr minuten die er verliepen terwijl ik na het lezen van dien brief op die eenzame plaats vertoefde ontwierp ik het geheele plan met welks volvoering later nog een jaar tps verliep Ik smeedde het geheele plan tegen n en uw vader waarvan slechts de eene heltt is ten uitvoer gebracht door het toeval dat n tot de ontdekking daarran een vergadering waarin men met het program van hot comité instemming betuigde Het eenige niet officieele blad dat verschenen is zijR de mededeelingen van het stakingscomité die geheel zonder censuur uitkomen In den algemeenen toestand te Rusland is niets veranderd schrjjft dr Dillon aan de n Daily Telegraph van gisteren een overzicht geiende van wat er in de laatste dagen geschied is De constitutie voert nog een strijd om haar bestaan legen een groote overmacht Orde vecht nog tegen anarchie reactie tegen revolutie En geep TtHBtuman is bi machte de aanvallen af l e slaan van de eene zpe die der socialisten van de andere die van de hofkliek De revülutionnaire bedreigingen worden epidemisch Fanatieken zgn van meening dat hoe erger de toestand wordt des te beter het is voor het volk Stakingen worden aanbevolen en toegepast als het eenige middel tegen alle klachten sociale politieke en oeconomische Militaire macht tegen de democratische wetteloosheid wordt gelaakt door de revolutionnairen die tegelijkertijd der regeering er een verwflt van maken dat zü niet krachtdadig optreedt tegen de zoogenaamde Zwarte Bende Muiters in Kroonstad en politieke ontevredenen elders veroordeelen offlcieren en bnrgerlgke ambtenaren omdat zó bevel geven tot doeden terwjl zjj zelf gedood worden Toch dringt de pers van de beide uiterste partyen er eensgezind op aan de doodstraf af te schaffen zelfs voor muiterij in het leger I Werkeiyk het is een krankzinnige wereld waarin een weldenkend mensch zyn goeden naam alleen kan bewaren door net te doen of hij den waanzin niet begrypt In het land houden de machten die orde willen en die wetteloosneid voorstaan elkaar in evenwicht In regeeringskringen wordt de verzoenende invloed van den ministerpresident geneutraliseerd door hot drijven van hen die beweren dat zg alleen in staat zyn te zorgen voor rnst en vrede Een beroep op de partuen voor vaderlandslievend en tijdelijk samenwerken voor goedgezinde neutraliteit althans ia zonder gevolg gebleven Beter een militaire dictatuur en alles wat daaruit ontstaan kan dan Witte s kabinet te steunen roepen vele liberalen uit Onder zulke omstandigheden regeeren gelukt iets op de qnadratuur van den cirkel vinden Toen ik raijn laatste telegram zond te middernacht hield do ministerpre f ident zyn tiende of elfde redevoering in den bracht Ik geloofde toen zooals ik nog geloof dat ik tegenover u beiden stond als een beleedigde wiens recht het was om n bjj wijze van zelfverdediging te beleedigen Naar uw denkbeelden te oordoelen zal dit door u misschien als iets misdadigs opgevat worden maar na geleefd en geleden te hebben zooals ik gedaan heb zijn de nieuwerwetsche gemcenteplaatsen die in de wereld gangbaar ziJn voor mjj als zoovele metalen heelden waarvoor de maatschappij zich in het aangezicht van de zuivere waarheid schaamteloos buigt Laat ons naar Engeland terug koeren Hebt gij op dien avond toen wij elkander voor de eerste maal ontmoetten wel opgemerkt dat Margaretha voordat ik binnen kwam bijzonder gejaagd was Op het oogenblik waarop ik haar zag merkte ik eenige verandering bij haar op Hebt gij er op gelet dat ik het ontweek om tot haar te spreken of naar haar te kgken P Het was omdat ik beducht was zniks te doen Ik zag dat met mijn terugkomst mjn vroegeren invloed op haar terugkeerde en ik geloot nog dat zjj hoe huichelachtig en onverschillig zij ook wezen mocht en hoezeer gij door nw hartstocht voor haar verblind waart dien avond alles aan a zou verraden hebben als ik niet gehandeld had looals ik deed I ministerraad die drie en een half uur geduurdhad De dokter wachtte in een aangrenzende kamer op zg n patient Toen de randafgeloopen was stond de klok ver over middernacht De dokter zeide zjjn meening engiag heen Graaf Witte wiens werktafelbedolven lag onder documenten en telegrammen had nog eenige dringende zaken af tedoen Ten slotte was hg klaar doch eenzware hoofdpijn belette hem een oog toe tedoen In plaats van wakker te bed te blijven ging hii voor de tafel zitten werkte zichdoor deit stapel heen in den stillen nacht en de grauwe najaarsochtend vond hem nog met een rood potlood in de hand schrijvende steeds sehrijvende Z jn bedienden zagen hem bleek en vermoeid doch steeds vol energie weerstand biedende aan allen ondank en verdachtmaking die gewone raenschen zouden verstikken Z66 werkt de man van wien de toekomst in het Tsaren rjjk afhangt de man die veel tegenwerking en weinig steun heelt en alleen bouwt op geu kracht en een vast vertrouwen in z jn volk Zoo staat hg alleen voor de wanorde in Petersburg en Moskou die pas geëindigd opnieuw weer dreigt uit te barsten voor de Joden moorden in meer dan zeventig geheel of gedeeltelgk vernielde steden voor de Muiterjf in Kroonstad thans gevolgd door een nog ernstiger in Wladiwostok voor de revolutie in Polen En steeds wordt gevraagd om liberale wetten liberale hervormingen In één opzicht komen de onlusten te Kroonstad en Wladiwostok overeen matrozen dol gemaakt door woldki waren niet te houden in bun verniel en brandzacht De Nowoje Wremija meldt Den 12den November kwamen de reservisten in opstand omdat zij ontevreden waren over hun lang uitblgvend ontslag Zg staken do stad in brand en plunderden De opstand begon s middags met het leegsteten van een bazaar De commandant generaal Kashek trad niet kraclitig genoeg op zoodat de oproertingen uit de vesting braken de stad inliepen Daarop volgdon toonoelen gelgkend op die van Kroonstad Alle winkels werden geplunderd en tie brandewgn dépots natuurIgk het eerst Allen waren beestachtig dronken Den inwoners word echter geen kwaad gedaan Tegen het vallen van den avond geleek de stad op een vlammenzee Den volgenden morgen lag het beste deel van de haven in asch Generaal Kasbek was zjjn hoofd volkomen kwjjt Daardoor alleen kon de opstand zulk een uitbreiding En haar moeder bovendien I hoezeer bespiedde haar moeder m j van het oogenblik af waarop ik binnen kwam I Later toen gjj uwe uiterste best deedt om ongemerkt de verzegelde geschiedenis van mjjn vroeger leven te ontsluiten kwam ik van Margaretha voorzichtig al datgene te weten wat ik wilde Ik zeg voorzichtig maar dat woord drnkt slechts onvolkomen de uiterste behoedzaamheid en volharding uit welke ik in dien tijd aan den dag legde Ik bracht mjj nooit in baar macht waagde het nooit om haar te beleedigen of tegen te spreken liet geen enkele gelegenheid voorbijgaan om met haar weder op den vroegeren voet van vertrouwelijkheid te komen en gaf bovenal aan haar moeder geen enkele maal gelegenheid om mjj aan de kaak te stellen Wat ik langzamerhand door geheime nasporingen gedurende verscheidene weken voortgezet ontdekte komt hierop neder Haar ijdelheid was gekrenkt haar verwachtingen waren teleurgesteld geworden omdat ik haar verlaten liad en naar Lyon vertrokken was zonder andere woorden tot afscheid dan die ik tegen iedere andere vrouw die ik slechts als een vriendin beschouwde had kunnen spreken Dat zij eenige oprechte lielde voor mg gevoelde heb ik nooit geloofd en zal ik nimmer gelooven doch ik bezat die practlsehe begaafdheid aannemen Op den eersten dag werden 300 oproerlingen gedood en gewond In de stad dreigt hongersnood uit te breken De vrouwen vluchtten op de schepen V Lord Rothschild leidie eergisteren een conferentie te Londen waarin gesproken werd over de verdeeling der gelden ingezameld voor de noodlijdende Russische Joden Uit Parijs Berlgn en Petersburg waren vertegenwoordigers aanwezig Besloten werd het geld te zenden aan baron Gtlnsbnrg die voor de verdeeling zorgen zal en verder een commissie te benoemen uit drie leden bestaande die do door de ramp getroUen plaatsen zullen bezoeken Verder werd besloten een centraalinfor matie bnrean te Berlijn op te richten dat de berichten over de behoeften van elke plaati zal verzamelen Elk comité op het vasteland behoadt de contrOle over de gelden die het opbracht Dinsdag was te Londen ingeschreven vooiV meer dan een millioen galden met inbegrip van wat Amerika reeds telegraSsoh zond terwijl in Berljju toen opgebracht was 300 000 gulden V Reuter seint nit Kopenhagen dd 16 N v De internationale reedergvereeniging nam heden in de Witte Zee en Oostzee conferentie een door het bestuur voorgesteld ontwerp betreffende de vereenigingsstatnten aan De hoofdzetel van de vereeniging zal te Kopenhagen worden gevestigd De jaarvergaderingen zullen in h t najaar in een vooral vastgestelde stad worden gehouden Daarop had de verkiezing plaats van een uit 24 leden bestaand bestuur waarin elk land naar verhouding van den vertegenwoordigden tonneninhoud een tot drie leden aanwees Voor Duitschland zgn gekozen de heeren H Schnidt te Flensburg Winthers te Bremen en Boeger te Hamburg Tot president van de vereeniging is benoemd de heer Carl te Kopenhagen tot vice president de heer Cairns te Newcastle Morden zal over de quaestie der koleucharters en der minimum vrachten worden beraadslaagd Reuter seint ujt Christiania dd 16 Nov De Storthing nam met 100 tegen 11 stemmen bet voorstel betreffende de apanage voor het Koninklijke huis aan Zes leden van den Storthing waren afwezig In de heden gehouden zitting van de Storthing deelde de minister president Michelsen mede dat de koningskeuze Zaterdagavond plaats zal hebben die vastheid van wil die in het oogvallende overwicht op de meeste personen met welke ik in aanraking kwam die de achting en bewondering van vrouwen van verschillende karakters en zelfs van vrouwen die in het geheel geen karakter bezitten afdwingen Voor zooverre haar gevoel haar instinkt en haar hoogmoed baar konden brengen heb ik haar tot mjj overgehaald doch niet verder omdat zg niet verder gaan kon Ik vermeld met opzet hoogmoed onder haar beweegredenen Zg was er trotsch op dat zij het voorwerp was van znlke oplettendheden als ik haar reeds sedert jaren bewezen had omdat z j zich verbeeldde dat ik die ieder ander in haar omgeving min of meer beheerschte door deze oplettendheden de macht om mg te beheerschen aan haar afgestaan had De wjjze waarop ik Engeland verliet toonde haar maar al te duidelijk dat zü te veel op haar invloed gerekend had en dat de macht zoowel wat haar als wat anderen betrof geheel aan mijn kant was Vandaar de wonde aan haar ijdelheid toegebracht waarop ik gezinspeeld heb Het was terwijl deze wonde nog versch was dat gg haar ontmoette en aan haar achting voor zichzelve een andere richting gaalt Wordt vmolgd