Goudsche Courant, maandag 20 november 1905

Maandag 20 i o 0880 44ste Jaargang fiOüBSCHE mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeai Na ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg eis a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoan No 89 De Uitg ave dezer ourant geschiedt dag elijks met uitzondering ai Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJ F CENTEN De ondargeteekende Notaris te tek kerkerk is bij bescliikklng van de Arr Beolitb te Rotterdam van den 13 November 1805 benoemd tot BEWAARDER der minuten registers en repertoria van nu wijlen den te Oouda gevestigd den Notaris 6 C FORTDIJN DR006LEEVER onder wiens bewaring mede waren de minuten enz van de eervol ontslagen te Oouda gevestigd geweest zijnde Notarissen W J FORTOUN DBOOQLEEVEB en Mr P P P KIST A J DE JMOOIJ Landbouwers Pulpafnemers De BEETWORTELSUIKERFABBIEK St Antolne te Oudenbosch maakt U U FulpafnemerM er op attent dat onder haren naam pulp van andere fabrieken wordt aan de markt gebracht ledere schipper die pnlp vaart voor hare labriek is voorzien van een gewaarmerkten volgbriel zoodat de afnemers lich Tan de herkomst gemakkelijk knnnen overtuigen en zoodoende verzekerd zijn de bekende puike kwaliteit te ontvangen Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen dé meest sterk concnrreerende prijzen Fanklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTtELiyO Poelier Oosterslraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 In het VERLICHTING MAÖAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEP 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen GAlSORNAAlEKTeiW Gasgloeilicblbrnnders Gas ElecIrallritDders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze gtfterife geëmailleerde HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEN GEISERS GASOVENS GASPOBIIZEN KOOKAPPARATEN WindoomforeD Salon Gastafelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en I l SS bil H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C WMEH Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BRINKMAN i Zh WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOMINHI IJHE F 4BRIICKRN Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en y uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere ntploma marlj 1000 Negen Gouden Medaille tt KoNniKLUKi Gebiinikt teeds de WERELDBEHOEMDE Superior Dniiven Borstlioaing Eztract Benig helpend en n doend raiddel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Supuiti Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van 0 W 0 70 I Kon Stoomfabriek De Boningbloem Verkrfl baar bj Firma WOLFFS Co Westhaven 9S Oouda A LATMN SITB JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILb Veerstal 12ö ie Oouila A mVUliti Moordrecht PINKSE Nieuaerkerkad IJêel A N v ZESSEN ScAoonhoven J Th TORKEN Botkmp B v WIJK Oudrara r A CÜ tVi Haastrecht P W T EDE OudetcaUr K vi der HEMDEN te Reeuv ijk P v d SPKK MoercapelU D v B STAR Waddingeveen Wed J HOLST Waddinqtveen M KOLKMAN Waddingeveen P A u GROUT Oudewaler Ad JOnOÜ Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Betuchop I WA VllfÜCHUfVliVG Laat U niet misleiden ioot Abdlj Slroop Het kloosterSan PaM o il6 ïiybestaat niet Slroo i vnn geenerlel waarde wirfffffwifiii Doot 0 nee h sigcintcn anUvolcn M t E r Dlplom i en Poud Bel roorc e PRAEPARATEN VAN Quina Laroche ï aptlBvertcrlng tenuwhooFdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorucn hare gevolgen OUINALAROCHE FE RUGINEUX m het bijiondar te Bloedgallrik Blrakiucllt kwalen Tan Krlthchen leeft d ent Verknjeiwar in flactau ƒ L90 en L y 1 kindtren iwakkan en kUeruhtiie taUan leer ean te be velen u geneeakracbnge drank bij ftoomUaca der apUBVerterltuaorcaiieti en dlarrb ook voor luigelingcn e Ueine kinderen Pnj per bm t X Ker l TQ t X tpJO 90 H Kp 0 6a Chemiecli Mpllf cililf or Speciaal voor Kinderroadlnt in bniw H e A fhma PiorarpH fkn k i i ixC ca aueUTauoariaterb itrr W doosjes A ƒ 0 80 en 0 50 t TamarinH Rnnhnnc fruit toroattw tegen vertioppini Aam E m grillUC PUI1UUI18 i ei n Mi r lne Cong tia etc voor looki UlalaM voor kinderen bewijitn Ie Tamarinde Bonbons van KRAEPEI IEN HOLM belangrijke dieneten daar de vorm voor het kind iMgceriyk en de smaak aancanaam is Fnjl per doc je 0 80 en O BO Qaltniatr DaeiSIlAC algemeen erkend als het BESTB haiimddel l ko lll i l en Kaalp het i een ammoplosBcnd en Tcreachtend middei bU ukntm wi d h a M iwniund u □ llMchjes verkrijgUM Pn 0 80 per flesctyi f rafpatntm p m KRAEPKLIIN Ie HOLM te it fti II BÜékll KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ljL Lllljm L jv i j Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Ê auMrteveu uit verkrijgbaar k iOO Geelt 1 11 eelt o mnuurtwvwm u vo Correspondenten te Ciouda de Heeren DORTLAND en Co Cepensverzekering lllaatscbappij a stlfl l i Dordrecht Opfl rlcbt In 1S73 inaat c app liih Kapitaal voltc k nd t 2 000 000 0 rs li rd Bedrag ruim 60 milllotn Rutrv ruin Ui mlliiotn Insulaire Hypot ieekl aiik te Zierikzee Do Bank geelt uit in stukken van 1 1000 t 600 i 100 en 50 4 pCts P I DBRIi VBN tot den koers van flOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DORTLAND Co alwaar ook de Coupons betaalbaar zp ai ia Omiavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze In tlleeerf getcMIOerae Por tretteu FetmtureHognertt Zjj geven racht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal oagevraagde getnigschriiten ffratu op aanvraag Boxtel B BOOAEBX8 A Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen t bazichtigen zijn en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H 8ARDEMANN te Zevenaar en Emmerik ipanueu de kroon Verkrijgbaar to Gouda bü R ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRÜIJFP DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOKBI ADKIl ziin beslist die der Firma WELUOH THE LA Dl BS JOUHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THK ILL DRESSMAKElt met een gratis geknipt patroon THK BAZAAlt ÖF CHILD REN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAGT üw Boelthandelaar Proefnummers Alle mrt lioHtel Holt Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar I bil MILLY SIMONS Den Haag Wie ueker zijn u da lehtA Cl el üaCiU t Dtrangon tMamn gsatold 60 na vele proebemingen ia loc Eaadal gekonua osdet dea naam dea mtrinden Dr Miohaella vMTHurdigl op i be t lüacliines in het wntldbereaoKl takbliüaemeut van Oiibr StwUWMTOk t Kealen iiclli Bikel Cacao in vin ktBttB bi m ii DaMÏikd On k nMtnelk f oéki eeu aangtnama guonrit drank Toot imgtliikKli rtnük em t 2 tfavlapda nu t poxiir Twr een knp OioodaÉ Ala geneeskracbtige drank bij gtni tui diarrhee ilniMs met water t brafkeo Ttrkrijgbaat bij d nonuaBiü B 1 Apotlwksrs nx to UU fijo aVid éM G o rsalvfrt g nwootdig roar Bate JuHus ManankMI l n tsssvjitasssi Sr r Imnterdam Kahaistniat lAI Dit JNo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD WlJRSCH0lJW7 BaRGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA doen te weten dat het bg art 28 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandmeesters en Onder Brandmeesters zal worden gedaan den 12h en 13n December aanstaande terwgl de NASCHOUW zal plaats hebben don 27n en 28n December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Gouda den 18 November 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UuitenlaRdscb Overzicht Reuter seint uit Petersburg d d 17 Nov De lelephoon dienst is gestaakt De telegraaf ambtenaren onderhandelen nog over de aansluiting bg de staking Op de spopr wegen is de dienst gestaakt slechts op de Finsche Ign en op het korte gedeelte naar Isarkoje Selo wordt gereden De bakkers zullen Zondag staken Het slakings comitié besloot in een nachtelijke vergadering te blijven staken totdat een op den grondslag van het algemeene directe kiesrecht gekozen democratische iegeering aan het bewind gekomen is De sympathie van Witte laat de stak ers volkomen koud Het personeel der apotheken en der drie grootste electrische maatschappijen staakt Op verschillende ponten in de stad worden op de binnenplaatsen der buizen sterke troepenafdeelingen met maxims gereed gehouden De geruchten over een bloedige botsing tnsschen stakers en niet stakers aan het Nicolaistation zgn ongegrond De straten bieden het gewone beeld maar de be volking is ongerust Ieder tracht wapens te verkriigen Gisteravond hielden officieren een vergadering waarin zg besloten niet op het volk te doen vuren Op den Windau Rybinskspoorweg en te Zarskoje Selo is de staking uitgebroken Eveneens wordt gestaakt in de kfrizerlgke FEVtLLETOX Og moet duidelgk genoeg opgemerkt hebben dat een huwelijksaanzoek van u de eerluchtigste plannen door haar vader gevormd verre overtrof Geen verbintenis met een ander kon haar hooger boven haar stand verheven hebben dan die met n Dat wist ziJ en trouwde op grond daarvan met u trouwde met n om nw stand om nws vaders geld en rijtuigen en mooie huizen in een woord om alles behalve om u Niettegenstaande de verleiding van jeugd rijkdom en aanzien waaraan uw huwelgksvoorstel haar blootstelde nam zjj dit toch in het eer t ik heb haar die bekentenis zelve doen afleggen met een geheime vrees en bezorgdheid uit de herinnering aan mij voortspruitende aan Deze gewaarwordingen echter onderdrukte zg spoedig of meenden dit althans te doen en deze weder in haar op te wekken was nu mijn laatste kans Ik had een geheel jaar voor mg om dit te bewerkstelligen en ik achtte mij verzekerd van den goeden uitslag Van nw kant badt g j ontzettend veel glasfabrieken en in vgf staatsbrandewiinfabrieken De stadscommandant Dedjoelin opende vgf militaire apotheken ten bate van het publiek In den loop van den nacht sloot de politie de drukkerij waar de belichten van het centrale stakingscomité werden gedrukt Aan de spaarbank kwamen heden tal van inleggers om terugbetaling van hun spaargelden te eiscben Op het gerucht dat er niet voldoende geld voorhanden was ontstond onder een deel van het publiek een paniek Renter seint uit Berlijn d d 17 Nov Het marine ontwerp voor 1906 is gisteren door den Bondsraad aangenomen Het wetsontwerp bestaat uit twee doelen een nieuwe vloolwet ec een memorie over do begrooting van 1906 Het eenige artikel van de vlootwet Inidt De in artikel 1 van de wet betreffende do Duitsche vloot van U Juli 1900 vastgestelde sterkte wordt verhoogd voor de buitenvloot met vijf groote kruisers voor de reserve met één grooten kruiser De hierbij gevoegde memorie van tuelichting wgst op de reeds vroeger door de regeering gedane voorstellen tot uitbreiding van de sterkte der vloot wat schepen voor den dienst buitenslands betreft De stijging der voortdurende uitgaven als gevolg van do vermeerdering der schepen en dor daarvoqr noodige bemanning wordt op 20 raillioen Mark geraamd Aan de memorie over de begrooting voor 1906 kan ontleend worden De tot nog toe noodig geachte 16 torpedoboot divisies moeten worden uitgebreid tot 2 1 Voor het nemen van proeven met onderzeesohe booten worden jaarlgks 5 millioen Mark geraamd De afmetingen der schepen en der torpedobooten moeten in verband met de ervaringen in deu Russiscb Japanschen oorlog opgedaan worden uitgebreid Dientengevolge zullen de schepen belangrgk meer kosten dan vroeger geraamd werd De marine begrooting stggt derhalve van 233 millioen Mark voor 1905 tot 328 millioen voor 1907 Na hot gebeurde met de redacteurs van de Vorwarts de geringeloorde arbeiders in de bouwvakken die aan het socialistische vereenigingsgeboow te Hamburg werkten en het wegnegoren van dokters bg sociaaldemocratische ziekenfondsen valt alweer in den tg d van enkele weken een nieuwe bijdrage tot het hoofdstuk sociaal democraten als werkgevers te vermelden Naar de Berliner Volksztg meldt hoeft boven mij vooruit Gjj bezat maatschappelijke meerderheid gg bezat de volle toestemming baars vaders en gij waart met haar getrouwd Als zg u om n zelven bemind had u bemind h id om alles behalve om haar zinnelijke belangen haar alledaagscbe eerzucht haar toomelooze ijdelheid dan zon iedere poging die ik tegen n had kunnen in het werk stellen van den beginne af aan mislukt zijn Doch om dit buiten rekening te laten niettegenstaande do ontzettende koelheid van haar verbintenis met n zon ik indien gij niet in die voorwaarde om na het aangaan van het huwelg k een jaar op haar te wachten hadt toegestemd of al hadt gii daarin toegestemd haar verbroken had voordat het jaar ten eind e was j wetende zooals gjj hadt moeten weten dat het in de oogen der meeste vrouwe een man niet tot schande strekt om zijn belofte te verbreken zoolang als hij dit doet ter wille van een vrouw zou ik zeg ik indien gy een van deze beide wegen ingeslagen waart toch machteloos tegenover n geweest zgnDoch giJ bleeft getrouw aan uw belofte getrodw aan de misplaatste bescheidenheid nwer liefde en die getrouwheid bracht u juist in mgn macht Een braaf en fCin meisje zon n duizendmaal meer bemind l ebben omdat gij handeldet zooals gij gedaan I ebt doch Margaretha was geen braaf n te Landeshnt wegens heling terecht gestaan August Heintel vroeger beheerder van de sociaaldemocratische verbrniksvereeniging aldaar De man bekende het feit maar voerde tot zijn verdediging aan dat hij door zijn ellendige bezoldiging tot oneerlijkbeid wa gekomen Hg kon niet meer dan U pfennig in bet uur verdienen Ik heb zeide hij voor zijne rechters het bittere lot van een werknemer der arbeiders leeren kennen en wil als ik mijn straf heb ondergaan weer veel liever by een gewonen patroon in dienst gaan De rechtbank had medelgdou met den man want terwgl het O M anderhalf jaar tuchthuisstraf had geëischt legde zg hem maar een jaar gevangenisstraf op Heinzel is een van de leiders van do sociaaldemocraten in Neder SileziS geweest De Temps verneemt uit Rome dat men in kringen die uitstekend op de hoogte zijn van wat er omgaat op het Vatikaan van meening is dat de Paus al zal hij blijven protosteeren tegen de scheiding van kerk en staat zal eindigen met de Franache katholieken te verzoeken zich aan de wet op de scheiding te onderwerpen en zich er zoo goed ais het gaat naar te schikken Het Vatikaan zoo redeneert men is niet van zin de nationalisten in de kaart te spelen Zelfs zou er in de congregatie der buitengewone aangelegenheden der Kerk een partjj z jn die beslist vóór de scheiding is Dat dit alles onlangs in de Osservatore is tegengesproken beduidt volgens den berichtgever van de Temps niets want het desbetref fende bericht was niet officieus maar vad de redactie van de Osservatore Het is trouwens zeer natuurlijk merkt de correspondent op dat de Fans zoolang de Senaat niet heeft gestemd en de wet niet is aangenomen niet in het openbaar laat weten dat hjj bereid is zich er naar te voegen Gisteren hebben we aan de Zwitsersche bladen een bericht ontleend dat het Zwitsersche spoorwegdepartement goeden moed heeft dat dadelijk bg den aanvang der exploitatie van de spoorlijn door den Simplontunnel de electrische tractie ingevoerd zal kunnen worden Er werd evenwel aan toegevoegd dat daaromtrent nog geen zekerheid bestaat Volgens den correspondent van de Köln ZIg te Zttrich is dit wél het geval Hg zegt uit vertrouwbare bron vernomen te hebben dat de zaak voor elkaar is Het stelsel van den draaistroom ook in gebruik rein geen zedig meisje ik heb haar gedachten gepeild en de zekerheid daarvan verkregen Zoodanig waren uwe kansen tegenover mü en zoodanig was de wijze waarop gg daarvan een verkeerd gebruik maaktet Van mijn kant had ik onvermoeid geduld en insgelijks persoonlijke voordeelen met uitzondering van geboorte en leeftijd boven u vooruit langdorigen invloed vergunning om vertrouwelijk met haar om te gaan en bovenal die heimelijke onverminderde wilskracht welke alleen uit de zncht naar wraak voortspruit Ik toetste eerst nw karakter met de meeste nanwkenrigheid en ontdekte in welke opzichten het noodig was om tegen p mgn hoede te zijn toen gij onder mijn k beschutting tegen het onweder zocht idiea uw vader op dien avond bij uw geweest was dan zonden er oogenblikken geweest zijn toen het onweder op zgn hevigst was waarop ik indien mijn stem den bliksem had kunnen dwingen om in mgn huis in te slaan en het met allen die er in waren te vermorselen het woord zon uitgesproken en den strp voor ons allen ten einde gebracht hebben De wind de hagel en de bliksem deden mijn haat tegen nw vader n n klimmen ik had het u bijna laten blijken toen die bliksemstraal tnsschen ons kwam terwijl wil aas m a dear afsebeid van elkander op de electrische sporen in Noord Italië zal toegepast worden De stroomspanning zal 3000 volt bedragen De kracht wordt geleverd door electrische centralen te Iselle en Brig die samen 1000 paardekracht kunnen leveren Er worden voorloopig vijf electrische locomotieven aangeschaft De treinen zullen rijden met een snelheid van 60 tot 66 kilometer in tuur Het Potersburgsehe ïelegraafagenUehap deelt mede De in Petersburg opnieuw geproclameerde algemeene staking breidt zich niet tot andere steden uit In Polen verminderd de staking in het voornaamste industriegebied In de provincie Moskon hebben de werk i lieden de staking voor nutteloos verklaard en de arbeid hervat In Petersburg en Moskou hebben de progressisten in het bgzoodor de constitutie neele democraten de industrioele progressisten en de voorstanders van een wettelpen geordenden toestand zich aaneengesloten tot een groep die zich de alliantie van den 17en November noemt Een aan geheel Rusland gerichte opwekking van deze alliantie wordt heden door Sjipof en Goetsjkol naar Moskou gebracht om daar op het congres van de vertegenwoordigers der stedelijke Zemstvo s te worden voorgelezen Het doel der alliantie is een tegenwicht te vormen tegen de politieke atakingeo De Dnitsche directeur der koloniale deeling dr Stttbol legt het bijltje er bjj neer de leiding van dit departement zal worden opgedragen aao prins Ernst zu BohenloheLangsnburg De Hamburger Neueste Nachrichten meent dat hiervan het eerste gevolg zal zijn dat de koloniale afdeeling tot een ministerieel departement zal wo den gemaakt waarvan de beheerder nitslnitend aan den Rgksksnselier verantwoordelijk zal zijn Het blad bad liever een vakman aan bet hoofd van het departement gezien maar daar men in Duitschland Ueberfluss an Mangel aan specialiteiten hecht is de kenze van print Ernst te verklaren De prins die dragonder officier geweest is en thans als majoor ü la suite van het Duitsche leger staat heeft eenigen tijd als legatieraad do diplomatieke loopbaan gevolgd In 1900 werd hü regent in de hertogdommen Saksen Cobnrg en Gotha gedurende de minderjarigheid van den hertog Hij heeft zich daarbg bgzonder onderscheiden en hij zgn aftreden in het voorjaar van 1906 ent namen Hoe ik uw vertrouwen won weet gg en gÜ weet insgelijks hoe het m gelnkte om n later gebruik van mjj te doen maken als van den geheimen vriend die n voorrechten ten opzichte van Margaretha verleende welke haar vader n op uw eigen verzoek niet zon toestaan Dit beveiligde mjj reeds in den beginne tegen wantrouwen van uw kant en ik had het alleen aan nw verliefdheid over te laten om het vorige te doen Met n was mijn handelwijze gemakkelgk met haar ging zij met verscheidene moeieiykheden gepaard doch ik kwam die te boven üw noodlottige toestemming om eerst een proefjaar door te staan gaf mij wapenen tegen n in handen waarvan ik mg zonder de minste aarzeling bediende Ik kan mg voorstellen hoe groot nw verontwaardiging en nw afgr zen zonden ziJn indien ik een volledige beschrijving gaf van het gebruik hetwelk Ik maakte van de verhouding waarin nw inwilliging van de bepalingen van manheer Sherwin n tot Margaretha plaatste Ik bespaar n deze bekentenis ziJ zon nn nutteloos zgn Beoordeel mij zooals gij wilt mijn rechtvaardiging zal altijd dezelfde zijn oW I ordl I