Goudsche Courant, maandag 20 november 1905

Ting hö bewijzen van dankbaarheid nit alle kringen der bevolking bö bad een rnimen blik getoond en bewezen in het minst geen bareaacraat integendeel een liberaal voelend bewindvoerder te jn Hvj vind in SaksenCobnrgGotha een gedesorganiseerden toestand en toen hó bet verliet was het een tevreden bloeiend land geworden De prins is gelinwd met een dochter van wijlen hertog Alfred van Saksen Cobnrg en is derhalve een noel van den Keizer en van de Keizerin 01 hij oen even goed minister van koloniën zal zgn als regent in de Saksische hertogdommen moet de tijd leeren zijn vader prins Hermann van Hohcniohe was jarenlang president der Duitsche koloniale vereeniging Een andere wijziging in het Duitsche ministerie is de vervanging van den minister van justitie dr Sohónstedt door den OberlmidesgerichtsprAsident dr Beselor die in den roep staat een krachtig organiseerend talent te bezitten gepaard aan een Liebenswürdigkeit die iedereen voor hom innam Op politiek gebied is dr Besoler nooit opgetreden Er is weer een Kuropeesch concert Als het nu maar wat meer harmonie toont dan in de berucht geworden Kretenser quaesiie Voorloopig klinkt alles harmonisch genoeg Alle mogendheden hebben het nUimatnm onderteekend dat eergisteren aan de Porie overhandigd werd En dat nllimatum gaat verder dan deeiichen die door Husland en Oostenrijk totdusver namens de mogendheden aan denSultan werden gesteld Het vraagt nietalleen de toestemming tot het instellenvan een flnancieele controle en de goedkeuring van het Snanoieele reglement het oischt ook verlenging van de Macedonischeactie der mogendheden hernieuwing van het mandaat van den generaalinspecteurUilmipasja vernieuwing van de contracten met de vreemde gendarmerie olflcieren en andere zaken die met den algemecnen eisch samenhangen Wordt heden op dit ultimatum niet volkomen bevredigend geantwoord dan zullen de eskaders van de mogendheden die aan de blokkade deelnemen do havens verlaten waar zjj thans liggen en zich in de liesikii baai vereenigen Do mogendheden hebben besloten zich niet te bepalen tot de blokkade der Dardanellen maar troepen aan land te brengen op de eilanden die deze straat beheerschen en de douane kantoren te bezetten om zoodoende do I orte te tref fen in haar finantieele inkomsten Indien dit program niet tot het beoogde doel zou voeren worden verdere maatregelen overwogen waaronder de bezetting van Smyrna hoewel het wellicht moeilijk wezen zal voor zulk een vergaande actie de instemming van alle mogendheden te verkrijgen Wö deelden reeds mede dat de Duitsche regeering aan de vloot demonstratie niet Bcliel zal deelnemen naar gemeld wordt omdat zjj geen schip bjjtijds naar den Levant kan sturen Doch dit keurt die actie volkomen goed en steunt langs diplomatieken weg het optreden der mogenihedon De keizer heeft bovendien besloten den Sultan zijn onteTredenheid te toonen over dó weigering om do eischen der mogendheden goed te kenren door te bepalen dat het aangekondigde bezoek van het Dnitscho cadettenschip Stein aan Konstantinopol voorloopig wordt uitgesteld De mogendheden hopen nog dat de Sultan al toegeven en dat dus dwangmaatregelen biet noodig zullen zijn Indien dit echter niet gebeurt indien dns de vloten der mogendheden wel zullen moeten optreden wordt het commando over hot internationale eskader opgedragen aan Oostenrijk dat den havencommandant van Pola admiraal Tnlius von Ripper met het opperbevel heelt belast Verspreide Berichten Rusland Volgens een bericht aan de VossischeZeitung kwam het tot bloedige botsingen toen in St Petersburg stakers eenige labrieken wilden stop zetten er vielen doodenen gewonden Onder de gearresteerde Poolsche leiders van wie in een telegram gesproken werd bevindt zich ouk de bekende romanschrijver Sienkiewicz Hj wordt evenals zijn collega s naar Archangel verbannen Te Boekarest is bericht ontvangen dat de opperrahjjn van Kischinef door de zwarte bende gegrepen is met petroleum begoten en levend verbrand De politie hield de mensohen die hem wilden bevrijden op een afstand I Te Odessa drongen de politiedienaren de synagoge binnen verklarende order te hebben ontvangen het gebouw te doorzoeken Zij openden alle kisten en blokken en namen wat van kaarde waa mee DüITSCHliSD BiJ de onthulling van het gedenkteeken voor keizer Wilhelm I te Neurenberg is het opgevallen dat de stem dca keizers zoo zwak klonk Men vreest dat de keizer evenals verleden jaar weer aan de keel lijdt en dat daarom sprake is van een Middellandsche Zeereis Do correspondent van de Echo te Paris te Kiel meldt dat de proeven met een nieuwe Duitsche ouderzeesche boot op een teleurstelling ijn nitgeloopen De machine en de schroeven moeten veranderd worden Het schip beeft weinig vaart en duikt sleeht Dr Henrici gelooft dat een oorlog voor do deur staat Een der redenen voor die meening is het feit dat de Japansche vloot gezamenlijk met de Engelsche oefeningen zal gaan honden iu do Noordzee Dit doelt op het aanstaand bezoek van het eskader van admiraal Togo aan Engeland Enqkland Gisteren was het fonds der koningin voor do werkloozen tot 170 000 galden gestegen Maandag ia er weer een optocht vun de werkeloozen in Londen georganiseerd Men vreest ongeregeldheden ZWZDEN en NOORWEOKN Acht jaar ziju verloopen sedert Andrée zijn koenen tocht naar den Noordpool met een luchtballon aanvaardde Natuurlijk is nu alle houp opgegeven dat men hem ooit weer zal vinden Daarom heeft het Zweedsch Aardrukskundig Genootschap besloten zilveren en bronzen hcrinneringsmedailles te zijner eere to laten slaan De voorzijde geeft aan een vrouw Zweden die met treuriger blik een ballon naoogt Aan de andere zijde het portret van Andrée ÏUKKIJE Do leider van de opstandelingen op Crcta Weliselos had Woensdag oeu onderhuud met de consuls der mogendheden Hierbij kwam men overeen dat de opstandelingen Zondag de wapens zullen neerleggen De man met het afgesneden oor is uit do handen zijner roevers ontsnapt en veilig te Eesna aangekomen Een merkwaardig geval te Gouda fi Wy pflbliceeren het volgende geval Midatwij denken dat het voor vele persoilo teGouda die aan dezelfde kwaal lijden vanbelang kan zijn Mejuffrouw H van WAAS wonende Baanstraat L 94 te Gouda meldt ons l£et is thans acht jaren dat ik opgescheept ben met een vlijmende pyn onder de schouderbladen die menigmaal over den geheelen rug ging en m j zeer veel last veroorzaakte bij mun dagel jksche bezigheden Het was mü fnjna onmogelijk gew orden mij to bukken en de pijn die ik te doorstaan had wanneer ik miJ wilde oprichten was gewoon verschrikkelijk Zelfs s nachts liet de pjjn mij niet mat rust en moest ik het menigmaal uitschreeuwen zoo hevig was deze Ik stond a morgens vermoeid en lusteloos op en het was voor mü werkelijk een straf mun werk weer op te vatten Nu en dan had ik last van opgezwpllen voeten en met mijn eetlust was het treurig gesteld ik had veel zweelingen die door plotselinge huiveringen ge volgd werden alsof het koorts was Daar ik reeds zoo lang aan deze ziekte geleden had dacht ik dat deze ongeneeslijk lou zijn en dit maakte mjj zeer melancholiek Tot mijn geluk maakte ik echter kennis met üw Foster s Rugpijn Nieren Pillen dadelijk na het gebruik hiervan bekwam ik verlichting en nog voor ik een enkel doosje geledigd had was er een algeheele verandering in raijn toestand gekomen Ik ben thans veel flinker en sterker en van de vroegere pgn bemerkte ik zoo goed als niets meer Met vertrouwen kan ik dit voortreffelijk geneesmiddel dan ook aan nierlijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig V het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt De kritieke periode Dit tijdperk in het leven eener vrouw brengt dikwijls onaangename en gecompliceerde omstandigheden met zich mede De natuurlijke krachten verminderen en de afscheiding geschiedt niet zoo goed als voorheen daar een gedeelte der af te voeren stoffen thans in het lichaam blijft Het is dan dat Foster s Rugpijn Nieren Pillen eene bijzondere genezende waarde hebben en dat zjj de natuur behulpzaam zijn om de doorgangen schoon te houden terwijl zij het gestel verlichten van de onreinheden die zich daarin opgehoopt hebben Verzeker dat men ü de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw van WAAS gehad heeft Zij zijn te Gouda verkrijgbaar bij de Heeren WOLFP Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisseliF 175 voor één of F 10 voor zei dooien BI NNENLAND 8TATEN GENERAAL Ê U K Bi U K H n K n Zitting van Vrijdag 17 November In de heden gehouden vergadering werd voortgezet de behandeling der Indische begrooting met een rede van den heer van Kol die achtereenvolgens besprak wat gedaan moet worden om de verdere verarming van Java tegen te gaan wat er inderdaad gedaan wordt schrielheid betracht en welke de redenen van de verwaarloozing zgn De vraag is natuurlijk hoe men aan het geld zal komen Meerdere inkomsten uit de Staatsbedrijven het middel van 4 en heer van Deventer zal luttel weinig balen De eenige hulp kan komen en moet komen nit het moederland want ook het stelsel van bezuiniging is ijdel gebleken ep zal ijdel blgken omdat het tekort voortdorend stijgt Voorts keurt spr om financieele overwegingen het uitzenden van eipedilies ten sterkste af Liever inkrimping van ons gezag over zee dan meer expedities zei spr Spr betoogt verder dat de verwachtingen van het optreden van Gouverneur generaal van Heutz gekoesterd bitter zullen worden teleurgesteld Het Nederlandsche kapitaal wordt in Indie nog steeds vergroot ten koste van den inlander De heer Se Waal Malefgt dringt óók al aan op het betrachten van de ware zuinigheid Hij betreurt dat er gerekend wordt op meer geld nit de opium Bezuiniging is te verkrijgen door proportioneele vermindering van de legeruitgaven Deze spreker houdt zich overtuigd dat het Nederlandscbe bestuur in plaats een vloek een zegen voor Indië is De lieer van Limburg Stirum waarschuwt tegen misplaatste bezuiniging Als dit laatste beschouwt hiJ beknibbeliiig op de salarissen der ambtenaren Onze Indische zeemacht is absoluut onvoldoende ter bestrijding van een buitenlandschcn vijand zegt spr De heer IJzerman bepleit beschii haarstelling aan het departement van Koloniön van een specialen ambtenaar belast met het bijeenbrengen schiften en uitgeven aan ereenigingen op weten schappelgk gebied van bescheiden en stukken die uit Indië ontvan gen worden Dinsdag voortzetting De groothertog Adolf van Luxemburg is gistermorgen op het kasteel Hohenburg gestorven Adolf Willem Karel August Frederik groothertog van Luxemburg hertog van Nassau werd den 24en Juli 1817 te Biobrich geboren In 1839 volgde hg zjjn vader Wilhelm op als hertog van Nassau welke Staat anngesloten was bjj de Pruisische Unie Toen deze uiteen viel bewandelde de Nassausche regeering den reactionnairen weg De grondwet van 1849 werd in 1851 afgeschaft Eerst in 1863 kregen do liberalen weer de meerderheid biJ da verkiezingen voor de Tweede Kamer zoo dal Ja grondwet van 1849 weer ingevoerd werd Onder den invloed van zg n adjudant generaal v Zimieclii helde do herlog in do Duitsche qnaestie over naar do zjjde van Oostenrijk In 1866 gaf hjj bevolen tot mobilisatie van het Nassausche contingent en vroeg een krediet aan de Kamers van 500 000 gulden De liberalen stemden tegen dit krediet zelfs nadat de Nassausche regeering den 14en Juui op den Bondsdag vóór Oostenrgk gestemd had De hertog verliet den 15en Juli de residentie toen de Pruisische troepen zgn gebied binnenrnkten HiJ ging naar Mainz daarna naar Ang iburg terwgl de Nassausche troepen bjj GUnzburg aan den Donau geconcentreerd lagen De landraad van Wotzia Von Diest regeerde als Pruisisch regeeringscommissaris totdat den 3en October 1866 Nassau bij Pruisen gevoegd werd Toen moest de hertog alstand doen tegen een schadeloosstelling van 15 millioen gulden Verder behield hij het recht op te treden als groothertog van Luxemburg waarop hg aanspraak mocht maken wanneer de mnnnelgke linie der Oranje s zon uitgestorven zgn Dit gebeurde in 1890 toon onze koning Willem III overleed volgens de Lnxembnrgsche grondwet mocht koningin Wilhelmina daar niet opvolgen daar de wet vrouwen van de regeering uitsluit Groothertog Adolf heeft één zoon Wilhelm Alexander die hem ais groothertog kan opvolgen De nieuwe groothertog werd in 1852 geboren en is sedert 1893 gehuwd met Marie Anne infante van Portugal HiJ heeft slechts zes dochters die dns in Luxemburg niet knnnen opvolgen op grond derzelfder wet die koningin Wilhelmina van d opvolging uitsloot Verder is er geen mannelijke afstammeling van het geslacht Nassau meer Qroothettof AdoU had een broeder Ni kolaas die onlangs overleden is deze waa morganatisch gehuwd met de gescheiden vrouw van den heer Donbelt Hunne kioüeren zjn graven en gravinnen van Merenberg Voorts had groothertog Adolf een zuster die gehuwd is met koning Oscar van Zwe den en een dochter die gehuwd is met den groothertog van Baden De Luxemburgache successie uaestie kan dus thans bg het leven van groothertogWilhelm worden geregeld Hbl Gemeng de Berichten De installatie voor draadlooze telegrafie op het landgoed Baraja te Makassar schgnt uitstekend te voldoen Na het vertrek van de Assahan van ParéParé op 2 October jl bleef dit schip op haar geheelen tocht naar Mandar in Voukenlelegraflsche gemeenschap met het station te Baraja Van dien bodem werd o m geseind dat controleur Dhomen te Madjeug aan den wal werd gebracht en de reis daarna werd voortgezet naar Balangnina in het Mandarsche Van Balangnipa werden telegrammen gewisseld door den kommandaut van de Assahan met Makassar een afstand van 185 KM Ook met de Koningin Regentes in de golf van Boni werden tegrammen gewisseld Met de krachtige installatie op Baraja blijkt hot dus mogelijk te zijn zegt het blad ook teekens over de bergruggen van Celebes heen te zenden Of evenwel teekens der zooveel lager opgestelde en van een minder uitgebreid dradennet voorziene installaties onzer slagschepon omgekeerd Makassar zouden kunnen bereiken van uit Sindjai is nog niet bewezen Maar in ieder geval bigkt het nu vriJ zeker dat met een soortgelijk walstalion te Paré Paré als nu te Baraja staat Celebes op zijn smalst over de meren van Tempa enz zou zgn te overbruggen Zoolang ParéParé nog het middelpunt van actie blgft zal het draadlooze station te Mak issar voorloopig in werking hl jven Er was eenige overdrijving in de opkleuring van t bericht der N Ct over de menschenredding door den heer V v O te Rijswijk De juiste ttfedracht was zoo schrijft men uit Rjjswgk aan de Re s b aldus Een D lftsche student O V bracht na een vroolgk partijtje in den Haag nog een ongepaste serenade aan het huis van den heer V v O en geraakte daarna in de tegenover hel liuis liggende moddersloot De heer v O dit bemerkende begaf zich in nachtgewaad naar buiten maar grgpend naar den drenkeling geraakte hg eveneens in do sloot Op zgn hulpgeroep en dat zgner vrouw kwamen de buren naar builen en inet hun hulp en die van den brugwachter mocht hot gelukken beiden op hel droge te brongen Na zeer voel moeite mocht het gelukken den heer O V die voel modder had ingeslikt tol bewnstzgn terug te brengen zijn toestand was gister bevredigend De erfgooiersquaestie Op de Hilversumsche Meent is aan den toestand van rust weder een einde gekomen meldt men aan hot Hbld Er zgn ten minste weder dingen voorgevallen die hoewei gering van belang er nog eens op wijzen dat de zoo gewenschte eendracht in het Gooi nog ver te zoeken is Hot feit dat gepleegd is he itaat alleen uil hel wegnemen van een vijftal hekken die de melkkampen en de karueraelkkamp van het andere gedeelte der Meent scheiden De meentmeesters van Stad en Lande van Gooiland en de politie werden direct hiermede in kennis gesteld ec stelden daarop dienaan aande een onderzoek in Over den uitshig van dit onderzoek later Ook is weder riet afgesneden hetwelk door de Vergadering van Stad en Lande ondershands was verpacht Dit echter niet in zulk een groote male als verleden jaar daar het hiervoor reeds te laat in den tgd was Al deze kleine voorvallen voor den nietErfgooier zoo min belangrijk en weinig interessant zijn echter voor do Erfgooiers van veel belang daar deze ben den toestand waarin de quaesiie verkeert doen kennen en de komende schaardagen met evep groote belangstelling als steeds doen tegemoet zien Naar aanleiding van de jongste trambotsing op de Lindegracht te Heerenveen wordt door den raad van toezicht op de spoorwegdiensten een onderzoek ingesteld om in den onveiligen toestand aldaar afdoende verbetering aan te brengen De tramlün maakt daar in de kom van de plaats mei veel verkeer twee scherpe bochten bovendien ligt deééne rail zoo dicht op den kant van de schutsluis dat de wagens bg het passeeren voor een gedeelte over het vvat hangen Een droevig geval De burgemeester van Westbroek en Achtlienhoven de heer D V heelt zichzelf te Utrecht ter besehikking van den officier van jnatitie geiteld De oorzaak daarvan is dat zjjn zaken niet in orde zgn wat betreft de gelden der veenderij en der gemeente Achtlienhoven Hg wordt deswege verdacht van diefstal en verduistering Men zegt dat hg net geld ongelukkig gespeculeerd heeft De justitie was eergistermiddag ter plaatse om een onderzoek in te stellen De schnldige bur emeester was daarby tegenwoordig Boeken en papieren bo nevens geldkistjes ziJn in beslag genemen H voorloopige onderzoek is in vollen gang Gis teravend vond een nieuw verhoor plaats ütr Dbl l Het ingewortelde kwaad bg vele van de vrgwillig dienende huzaren om zich door bet plegen van soms luttele diefstallen van het leger los te maken had dezer dagen den milicienhuzaar O in de kazerne te Zutphen er toe gebracht in t bözgn van den kamerwacht nit de gesloten kist van een ander een kleinigheid weg te nemen waarvan natnnrljjk aangifte werd gedaan De anditearmilitair heeft echter dit met opzet gepleegde geval van diefstal ter afdoening gegeven aan den commandant der hnzaren te Zutphen die den schuldige disciplinair strafte In sommige gemeenten bestaat nog de gewoonte tusschen Slnt Martiaus en Sint Eloy groote vreugdevuren te ontsteken waarom knapen en meisjes een dans bonden Eenige inwoners van Loo tusschen de steenwegen van Diest en Thiencn hadden ook zulk vuur ontstoken toen een 20 jarig meisje te dicht de vlammen naderde en op een oogwenk er door omringd werd Terwijl de andere meisjes huilend van schrik de vlocht namen kwamen twee jongelingen de broeder en de verloofde van het slachtoffer toegeloopen en deden al het mogelijke om de vlammen uit te dooven zg gelukten er eindelgk in doch haddenzelf ook erge brandwonden aan t gelaat en de handen bekomen Het meisje werd in beklagenswaardigen toestand naar de hoeve barer ouders gebracht het verkoold vleescb bleef aan de kleedingstnkken plakken Een geneesheer werd ontboden doch zgne hulpwas nutteloos Het meisje is twee uren later te midden van de verschrikkelgkste pgnen overleden H v Antw AOVF RrEl TIEN De ondergeteekende betuigt ook namens de Familieleden zijn harlelgken dank voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlijden zgner innig geliefde Moeder Mevr Wed A KAPTIJNgeb Jassitje Cobhkua Koot Cit aller naam A KAPTIJN Leiden 18 Nov 05 Triple Sec Aanbevelend SLOTBMAKER k G Telephoonnet Gouda Aang esloten onder Tel No 155 BERKEL Wed A W VAN in Koek en Kruide nierswaren Zeugstraat 8 156 HOED O W DEN Aannemer Lange Tiendeweg 39 Slemppoeder WOLPV € o Westhaven 198 Eirma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJKHAKDËL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Vin de Samos De ondergeteekende bewaarder der minnten van wglen den te Oonda gevestigden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER geeft kennis dat hij gednrende de vacature notarieele zaken van het kantoor van dien overleden notaris behandelt dat dat kantoor op werkdagen op de geuiont kantoorxren zal geopend zijn en dat bg lederen pONDEHDAG an voorm JO tot nam 4 nnr aldaar te spreken zal zjjn A Ji DE MOOIJ Notaris te Lekkerkerk Tn het VERLICHTINGMAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt BI13 TELEP 117 zgn voorhanden de nieuwste modellen Gasgloeilicblbriinders as Eteelra Draoders Ballons enz kralen en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtftcrye geëmailleerde HDISHODOELIJEEI ARTIKELEN den dzaam en zindelgk BADEN UEISERS 6AS0VE1 GASFOBNUIZEl KOOKAPPARATEN Wandcomforen Salon Gastafelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen DRACHEN QUELLE kost slechts is ct per llterflesch is verfrisschend terwul vermengd met wun of limonade dit een fijne drank geeft leidingwater veroorzaakt s0i4s Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrggbaar bö M IM BELONJE Jr Gonda Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend FirmaHorman Zoon p p soos Tieidoweg D 59 bericht de ontvangst van een prachtige collectie ARTIKELEN alles zeer geschikt voor St Mcolaas Cadeaux GEBROKEN voorwerpen van hont ijzer steen ivoor glai porselein aardewerk enz worden onbreekbaar vastgelgmd met de wereldberoemde Cement of Kitlijm flacons met gebrniksaanwgzing 10 eent per stuk bij J M OUE Kleiweg No 2 Gonda St Nicolaas Caleanx Th 8CHIIIDT voorheen Wed BOEL8UM8 bericht de ONTVANGST der MOKVEAIJTÉ S op Luxe en Huishoudelijk gebied ALS Nieuwste genre Koper Artikelen ARTISTIEK Echt Kayserlln eu Bronce illkkei en verzilverde Artikelen Echt Christofle Zilver CRISTAL en PORSELEIÏÏ Rijke keuze Ontbijt en M etserviezen STYL EMPIRE PLATEEL Zie de Etalage P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOIfLEyEBA NCIER PÜ ICH RUM OIl ROEN ARAC BURGUNDY ondir ToortdiriDd eostrtlt Tu Dr VAN HAHIL BOOS k HAHMISNS nwm r Wf ll TI JlUt e r Dlploin I Onid B kro l l T T PRAEPARATEN VAN l Q uina Laroche t y y S jys Jr 2 H nUMI K1 OOUK IW m L loowd M kimitmi U idwuiaa pbc uu müvtt tUctM In ter i rfttrklns n d kM of krMmbKl ko w hm ol óuiNA tARÖclffi WKHUGIHBUX l l b l fm Bloed tOmkMXM kwalen v n Krlfcchen Urf d ent V rkn gh r m a 1 90 e 1 C7S1 a1 rt rtToedj m T eterkend MngM inT aim k ord ediJkKbB e rik tlkelLACaO T r kinderen kken UlereehU UlUn T velen AU eeneeUnchdg drank bi tooml n Ur pgneitertajKiriMien o dIarrMe ook rm taE U lSad en rn per to t H Kgr ƒ 1 70 Ijr a80 Kp O Sa ChemlKk M aIL ci llIrPT liaal eoor Klndermadlnj ia biM t K Ï COA auWere MClKSUIKCr yfj 0 50 H Kgr ƒ OM Asthma Ciga retten f aanaiiv ii aiouu i doosje 0 80 en ƒ Ö RÜ ooosjes e j v ow eu j w uv VicMopplIlf Aam valookdalaxaiu Tamarind e Bonbons SJSiiI2 cSiS iSA oor Unaerea be i Je Tamarind Bon t b n Pt AgmiB jt HOLM J J oor het kind bafMrigk en de muak aaaf anaam a Pnj pet dooiie 0 80 en O BO I MOMMDdkald aiUaiMal in J e ZUa M mUrnt Mand a anciers ZEIST AUUlJ Salmiak Pitö en il DioploMena en nmcKUd nüddd by v □ BeichJM veArijgb r Fri t ƒ 0 80 per flwcfa kandUêkmImg KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoiere ëtigueifen traarop UUl JIJ Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Oeeit 4 Paudbrieven nit verkrggbaar ji lOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLANO en Co Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuolit Halaria RinnenVorts Algemeene Zwakte voortdurende Boofdptln en Qebrek aan eetlust De Echte EINADRUPFELS van Sr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Men lotte daarop zij zijn overal Tcrkrijgbaar f 1 Ook rechtstreeks en franco ran de fabriek tegen inzending van postwissel k f ObemiBObe Fabriek van H NANNING den Haag