Goudsche Courant, maandag 20 november 1905

448te Jaargang Maandag 20 o 9880 De grootste Sorteering 1 TAPIJTEN fi OBtlJSSTOFFEN K ARPETTEN OOPEES V LDEBZEILEN EN INOLEIjHS Tafelkleedeii Afgepaèfe Vitrages en Behangselpapieren In de nleuwsle Dessins vJiorradIg In hel T A P M T Al ii G 1 z Ijr V van i Firma B DE JONG Gouwe 185 GOUDA 60ÜMHE mmm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S9 ADVERTEJNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletMO Ks 89 Ue uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 ranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Bezoekt thans Café HARHONIE k 2 BILLARDS SPECIALITEIT IN PRIMA Heineken s Qerstebieren echtMlinclinerLöwettbrS i in de bekende orig ineele potten a 10 en 1 5 et 0PSNBARE7ERK00PING Do Nolaria H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG 29 NOVEMBER 1905 des voormiddags 11 uur in b t Hotel DE ZALM aan de Markt te GocDA in het openbaar in ééne fitting te veilen en verhoopen Nominer één Een op letten stand staand goed onderbtnden WOONHllS met OPEN PLAATS TUIN en SCHUURTJE aan d Turfmarkt te Gouda wijk H no 61 kadaster Sectie B no 1281 groot 1 Are iO Centiaren Hel huia bmat vgf Kamers Keuken met Bgkeaken en Zolder ia voorzien van Gasen Waterleiding vele Kasten en andere gerielelijkhedeo Nommer twee Een Huis met Erf aan den Groeneweg te Gouda wjjk L no 160 kadaster Sectie O no 1169 groot 49 Centiaren Nommer drie Een Huis en Erf met POORT of GANG daarnaast en daarachter gelegen OPEN GROND strekkende v6ör van de straat tot aan de schutting aan de Wilhelminastraat te Gouda gk M no 83 kadaster Sectie C no 2193 gedeeltel k groot ongeveer 1 Are Verhuurd per week voor f 2 60 Betaaldag en aanvaarding van No 1 18 JANUARI 1906 of vroeger en van Noa 2 en 3 2 JANUARI 1906 Te beiichtigen No 1 2 werkdagen en Nog 2 en 3 3 wtrkdagen v66r den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 10 11 uur Nadere informatifin ten kantore van genoemden NotariB GROENENDAAL te Gouda Verkrögbaar in flesschen 50 ets W et en 1 l HS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANMBBI F AD RICHTER Si Co Rotterdam Te Gouda bij C LÜGKR Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BRINKMAN êt Zn R K Zangyereeniging Arti et Religioni 3 OTJlD Dir cteur AVILLEM KERPER TIEI DE CÖNCERT op VRIJDAG 24 NOVEMBER 190Ö in de Zaal CONCORDIA van de R K Leesvereeniging aOLISTXIN Mej MARIE RUSSER Sopraan Den Haag Mej MARY SCHLINGEMANN Sopraan Den Haag Mej LOTTE KOOSING Alt Rotterdam De Heer WALTER VAN SON Tenor s Hertogenbósoh De Heer C DE K Bariton Gouda De Heer M J Bas Gouda Mej W SPRUIT Piano Gouda Toegangsbewjzen verkrijgbaar biJ Mevr de Wed MART J BOÜMAN en den Heer B A VERZIJL k f 0 75 s avonds aan de Zaal f 100 Leden der Sociëteit H K Lees vereeniging gewone reductie Plaatsbespreking op Donderdag 23 November X SA GKII OSE zuiver plantaardig middel voor alle gevallen van Bloedarmoede en Zeuuwzwakle De heer M Hus te Arnhem meldt ons Mijne vrouw had reeds langen tijd veel last van zennwachtigheid n weid daarbij gekweld door zware hoofdpijn Daar haar eetlnst ook veel te wenschen overliet vreesden wij dat de zwakte de overhand zon krijgen en gevoelde ziJ zich zeer moedeloos want niota scheen haar te helpen Daar een mijner kennissen nwe Sangninose met vrocht gebruikt had besloten wij dat middel ook eens te probeeren Met veel genoegen kan ik U mededeelen dat de uitwerking verraêsend wat de hoofdpgn werd dadelgk veel minder do zennwachtigheid eveneens en de eetlnst keerde terug Nog niets heeft haar zoo goed geholpen Met vertrouwen zet ziJ het gebruik der Sangninose voort Maakt U gerust van dit schrijven gebruik ik kan uwe Sangninose aan alle zwakken en zennwachtige menschen aanbevelen Amhm J £ HUS St Anthonielaan 321 Sangninose is beslist het beste middel in al zulke gevallen Hoofdpijn zwakte algemeene verslappingstoestanden gebrek aan eetlust gebrek aan kracht duizeligheid slapeloosheid moedeloosheid pijn in den rug pijn aan de nieren oververmoeidheid kortom alle verschijnselen en gevolgen van bloedarmoede en zenuwzwakte worden stellig en afdoende verdreven door de Sanguinose In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt oen flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of 16 ets per dag Dat iê goedkooper dan eenig dergelijk middel Men nlj niet te vreden met namaak y geneest nooit Prijs per fl f 1 60 6 t 8 12 fl I 15 Te Gouda bU WOLFF di Co Westhaven VAN OAffl 4 G DEN HAAG WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir KOIflt HL f PKE FABRIEKEM Voedert uw Vee met de uivere murwe merk ater en Igj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voeilingswaarde Bere Diploma Parijê 1990 Segen Gouden UedaiUe m m NEOERHSDSCIIB fllEtlWIJZEBS Afdeling Gouda e o OPENBARE VERGADERING ter gelegpuheid van het 15 jarig bestaan der afdeling op 26 NOVEMBER a s s namiddags 3 nnr in de zaal KUNSTMIN van de Sociëteit 0N8 GENOEGEN Feestredenaar Th M ÜETELitAH TOEGANG VRIJ HET BESTUUR i IJn§te Alélangc gelgk Roomboter 4t c p pond MBT CADMAV Te onDA Wijdstraat 157 Prachtige keuze FelterjjeD in De Meuwe Winkel i arkt 66 67 Solide güederen Lage prijzen Aanbevelend C A B Bantzinger SocifiTEiTjNSGENöEflEN 2e ABONNEMENTS VOORSTELLING Donderdag 23 iXoveiuber 1905 Koninklijke w K Het NederVereeniging JH Q landschTooneel Het Onbeschreven Blad Blijspel ii drie bedryven OEVOLQD DOGE j Het Ollekrnikje J Blgspel in 1 bedrgf Aanvang S uur MÊÊf Gewone bepaUnRsn en prijien TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 18 November 1905 Zaterdag 25 ovember zal het 15 jaar geleden ign dat hier ter stede werd opgericht een atdeeling van den Hond van Nederlandache Onderwgiers Voor ieder die in ons onderwjjs eenig belang stelt is de aldeeling Gonda e O in die 15 jaar een goede bekende geworden Het was de afdeeling Gouda e O van den B V N O die in t afgeloopen jaar de actie tegen de Onderwjjsnovelle lo deze gemeente het krachtigst voerde Het was de atd Gouda e O die verleden jaar de propaganda begon voor de aanstelling van een schoolarts Ieder inwoner van Gouda heeft pas de resultaten dier propaganda gezien Het was ook weer diezelfde atd Gouda e O die een paar weken geleden bewerkte dat tegen de a r Nieuwe Courant een aanklacht werd ingediend wegens smaad toen in dat blad een openbaar onderwijzer uit Moordrecht was aangevallen Het bestuur meende dezen dag niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan en besloot daarom s middags een openbare vergadering te honden zie advertentie in dit nummer gevolgd door een feestelgke bijeenkomst s avonds 8 uur Dat velen aan de nitnoodiging van hot bestuur tot bijwoning der vergadering mogen gevolg geven De Onderstands commissie van Armenzorg vergadert Maandag 20 Nov op den gewonen tijd in Arti Wy vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van de R K Zangveroeniging Arti et Religioni onder directie van den heer W Karper Als solisten treden op Hej Marie Russer Sopraan die hier ter stede geen onbekende is Mej Mary Schlingemann Mej Lotte Roosing en de heer W van Bon uit s Hertogenbosch en voorts twee Qoudshe bekende zangers Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de aanplakbiljetten Woensdag 21 November zijn eenige beeren nitgenoodigd tot een vergadering in de Sociëteit de Reunie tot het vormen van een Comité voor steun voor de slachtoffers in Rusland Ongetwijfeld znllen velen aan die roepstem gehoor geven en ter vergadering opgaan Reedwijk Woensdagavond j I vergaderde in het lokaal van den heer L P van Leeuwen aan de Reenwijksche brng de afdeeling Reenwijk en omstreken van de Holl Maatschappg van Landbouw Er waren wederom heel veel ingekomen stnkken welke achtereenvolgens werden voorgelezen of aangekondigd Onder deze missiven bevond zich er oen welke opgaven verlangde van de uitkomsten der coöperatie Daar er echter alhier op landbouwgebied aan coöperatie niet wordt gedaan was het logisch gevolg dat de missive onbeantwoord zal worden teruggezonden Nog werd ten zeerste de aandacht gevestigd op een ingekomen brochure toegezonden door den directeur van landbouw en inhoudende een uitgebreid verilag van den landbouw in Denemarken Van dit verslag ign nog enkele exemplaren gratis verkrggbaar waarvan de afdeeling gretig gebruik zal maken om ze alsdan onder de leden te doen circnleeren Deafdeeling het voorrecht genietende om op kosten van het Hoofdbestuur een spreker op landbouwgebied te kunnen laten optreden besloot hiervan zoo spoedig mogelijk gebruik te maken en dan ook kosteloos toegang tot deze vergadering te verleenen aan nietleden der aldeeling Daar de atdMÜiig en rrije Icaiu had alt eenige op gegeven onderwerpen die op bovengenoemde vergadering behandeld kunnen worden zoo koos de aldeeling de onderwerpen tuberculose en onvruchtbaarheid bg het vee Gemengde Berichten Men verzoekt mede te deelen dat eenige dragers van den eerepenning voor menschlievend hulpbetoon voornemens zjjn eene vereeniging van dragers van dien penning op te richten die ten doel beeft gesteund door giften een geregelde wekelgksche uitkeering te verzekeren aan iedere weduwe wier man het leven heeft verloren bg zijn pogen om een medemensch te redden ofbjj lijdelijke of voortdurende ongeschiktheid hem in het onderhoud van de zgnen te steunen De heer F L Kroesen Vlgtstrnat 9 te Utrecht heeft zich bereid verklaard adhaesiebetoigingen in ontvangst te nemen H R Ct In het veld hij de Knol te Oosterwolde ia het Igk gevonden van zekeren Pieterse verpleegde aan het 2e gesticht te Veenhuizen die sedert 20 Oct vermist werd F was vermoedelgk Igdende aan een borstkwaal Pit een verklaring die in zgn zak z t leek dat hjj in en ziekeniorichting kon wotden opgenomen Het li k lag in eea greppel de hand op de borst De hond van Jagers merkte bet Igk op De burgemeester en de marechaussee hebben onmiddellijk een onderzoek ingesteld Men schrijft uit Weesp aan De Tel Een muisje dat een staa e heeft Voor de Amsterdamsche rechtbank was den 3en Nov een zekere C Plantaoon kapitein van een stoora mosselschuit wonende te lerseke gedagvaard w gens poging tot zwaar lichamelijk letsel op den schipper Visser van Abcoude Laatstgenoemde was met nog eenige andere schippers op 2 Augnatns jl in het Merwedekanaal onder deze gemeente bezig met het lossen van slik toen de mosselboot Lnctor et Emorgo kapt O Plantsoen met volle stoom kwam aanvaren Deze moest op het zien der onveilige seinen stoppen wat evenwel door kapt P niet werd gedaan tengevolge waarvan eenige touwen van de daar liggende lossende schuiten werden stuk gevaren Op het zien daarvan heeft een der schippers kapt P met een bandvol sljk geworpen waarop deze een geweer greep geladen met ganzenhagel en op schipper visser en beide zoop schoot gelukkig zonder hen te raken Van dit feit is toen proces verbaal opgemaakt en den 3den November voor de Amsterdamsche rechtbank ter behaiideling gebracht maar wegens het niet verschijnen van beklaagde ingetrokken Naar men van betrouwbare zijde mededeelt is kapt P thans op 8 December gedagvaard voor de Amsterdamsche rechtbank wegens poging tot doodslag Nader is gebleken dat behalve het geld en geldswaardig papier bij den pastoor der St Walbargskerk te Arnhem nog verschil lende kostbaarheden gestolen zijn als een groote broche bestaande uit een camee in gouden bewerkten rand een paar daarbij behoorende oorbellen drie ringen een kruis met goud gemonteerd aan een gouden schakeiketting enz De dief heeft de brandkast geopend met den sleutel ervan dien hjj in een secretaire had gevonden Een geweldige orkaan brak gisteren over den omtrek van Barcelona los Telegraaf spoorwegen en tramlijnen zjjn gestoort Er z n vele gewonden Versoheidene schepen zijn niet aangekomen I De Foolicbe achrijver SienUewiez ia alt leider der Poolscbe nationalistische parlij met nog een paar anderen dier leiders te Warschiiu gearresteerd en naar Archangel verbannen Reuter seint uit Oldenburg Het hier thnisbehoorende stoomschip Vianna redde op reis van Rotterdam naar Oporto in de Golf van Biskayo 18 man vermoedelijk afkomstig van het gezonken HoUandsche stoomschip Ariadne De schipbreukelingen zijn gisteren in Oporto geland riadne ex Znlie is een ijzeren schroefstoomboot varende voor de firma Wm Rnys on Zonen te Rotterdam kapitein F Bakker Het schip is io 1879 gebouwd Door de Pruisische commiezen zjjn bjj het dorpje Ringenberg op korten afstand van de Prnisiscbe grenzen eenige smokkelaars verrast Zg badden zes koelen uit Holland over de grenzen gebraclit doch ziende dat zü ontdekt werden gingen zg op den loop en moesten de koeien aan de commiezen achterlaten Men schrijft uit Naaldwijk aan de N B Ct De Eerste Ned Slectriciteits Mjj heeft aan de gemeentebesturen van s Graveniande Naaldwgk en Monster laten weten dat z omstreeks balf Januari de levering van electrischen stroom zal staken waardoor niet alleen de straatverlichting in het oagereede zal kernen doch ook tal van particulieren die zich voor eenige jaren aanzienlgke uitgaven hebben getroost voor electrische hnisinstallaties in ongelegenheid zullen geraken In een alhier gehouden voorloopige vergadering van eenige aangeslotenen nit verschillende Westl dorpen werd eenstemmig de wenscheIgkheid uitgesproken de electriciteit als licht en krachtbron te behouden met het oog op de voordeelen wat betreft de gezondheid zindergkheid gemak en veiligheid hetzij door het in werking blijven der bestaande centrale te Monster hetzg door de stichting van nieuwe voor de verschillende gemeenten gezamenlijk ol voor iedere gemeente afzonderlijk Nadrukkelgk werd in verband met de reeds aangevraagde gasconsessies door de aanwezigen verklaard dat zg nimmer zonden overgaan tot het doen aanleggen van gasleidingen in hun woningen gelgk zij trouwens verwachten dat met de meeste zoo niet alle aangeslotenen het geval zal zijn Binnenkort zal een algemeene vergadering van de gebruikers van electriciteit worden gehouden ter beraming van maatregelen welke het behoud der electriciteit kunnen verzekeren lp Nederland zijn naar de VolksbondCourant schrijft volgens de laatste offlcieele cgfers 8203 vleeschbouwerijen 11394 bakkerijen maar niet mihder dan 22405 inrichtingen met vergunning voor verkoop van sterken drank in het klein Een Friesch Volkssanatorium Ovor de gisteren te Leeuwarden gehouden tergadering waarvan ons het resultaat gisteren geseind werd scjirgft de Leeuw Ct Gistermorgen 12 uur werd in de Klanderij te Leeuwarden een vergadering gehouden van voorstanders van de oprichting van een Friesch volkssanatorium voor beginnende boratlijders De vergadering die geleid werd door dr de Jager van Ternaard was een voortzetting van die welke een maand geleden op dezelfde plaats met hetzelfde doel werd gehouden n l te komen tot de stichting van een sanatorium ais boven werd genoemd Zooals bekend is hebben dr Driessen en ecbtgenoote te Tonre zich bereid verklaard het buiten Herema State in eigendom af te staan aan een vereeniging die het sanatorium wenscbt in te richten Over de aanvaarding van dit aanbod werd men het in bovenbedoelde vergadering niet eens Er waren onder da aanwezigen die het èniten voor sanatorium niet geschikt oordeelden Het resaltaat der besprekingen was dat ten slotte het aanbod voorwaardeIgk werd aanvaard doch dat aan de tegenstanders gelegenheid werd gegeven om en voorstel in te dienen tot de stichting van een sanatorioo elders dat beter zou voldoen aan de aan een sanatorium te stellen eischen en dat adet veel neer zou kosten aan oprichtings tingsen exploitatiekosten Een oeamissie van zes heerea heelt daarna een plan daarvoor ingediend Dit kwam gisteren met dat omtrent Hereiu State in bespreking Ne aitToerige disenssie werd ten slotta metgroote neerderheid der aanwezigen het aanbod van dr Drieasen en ecbtgenooteaanvaard BEUES YM EOTTEËDAÏr VBUDAÖ 10 NOV L K H K Siaat UtnM0tn PosTna iL Oblig 3e Serie ir 050 S S Oblig Se Serje fr 2500 3 69 RoSLluD Iwang Dombr Obli gatieu 4 96 Azu Japan Obligatien 1899 4 74 Wl CoLmiBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i BjpotKHh BtmkwPandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp A Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbink 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpooritegUtningen ItiUM Oblig Zuid Italiaansche Spw Mij A 367 PrewMUtninqen bai a Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sehtepvaart MaaUehappijen Aand Holland Gulf StT Mg 35 Diwrun Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 EXPOSITIE der nieuwste modellen WIHTSSMANTBLS COSTÜHBa BLOü SBN JÜPBS en JUPOSa BOBBS en JAPOIfSTOFFBN met bijbeboorenda Garneringen alsmede een groote keuze PBLTEBIJBy van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prijzen Aanbevelend £ £ 7udj Fredikbenrt bl de Hemonitrantgohe Qereformeerde Qameente albier Zondag 19 November s morgens 10 uur Dr G E HOOIKAAS Bern Pred te Boikoop