Goudsche Courant, maandag 20 november 1905

Burgerlijke Stand IVo 9881 Dinsdag SI 44ste Jaargang mmm mmm I ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon No S3 ADVERTEJSTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uu des midd reletoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen r De prijs per drie maanden is 1 2Ö iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Euislioudeliike Artikelen en Gereedschappen GEBOHEN 17 Nov Jacobii onders M J de Jong en O J Tan Vliet Jan onders L Goedhart ia A Houwelinit OVEELEDEN 16 Nov C Messemaker 84 j 17 J Sanders 11 m ONDERTROUWD 17 Nov H J Franken en C Boer P J Bellaart en A P Kersbergen ADVERTENTIION H ild eii Gevogelte Van a lieden en verder dagelijks versch yerkru gbaar Braadkniken Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrüzen Snippen Korhoendere Reevleescb enz enz tegen do meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OUITHLIXG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 en Hetaalpoetsextract merk ROOD KRUIS nlt de fabriek van Firma H SAHDEMANJ te Zevenaar en Emmerik spannen de kroon Verkrijgbaar to Gouda bji R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOOET J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFP DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHE DE HEEST VOLLEDIGE MOIIEBLAIHJH zijn beslist dio der Firma WELDOl TBB LADIES JOURNAL f met minstens drie gratis geknipte f patronen en een gekleurde plaat XUE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDBEN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kostel Holi Bifvoegael I Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziju GEKNIPTE PATRONEN met HoU verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van J 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn ollever getcMMérde Portretten PetutureHogaertê Zü geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de ecltte te ontvangen Goill Prijscourant met £ en aantal ongevraagde getuigschriften yra w op aanvraag Boxtel H BOG A ERTS Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen lijn aNwnoH Naooai3dv MfnaaVHOSNO u9uio oa u3 31S39 P ijfippui japuojnojfl si iMN S NGiSlWWOig NVA Echte Sinter INaaimachines iMJTTIG St I ICOLAAS CAüEAL ffë J Onderricht g ratis ook in het moderne borduren en stopijen SIi ER MAAT8CHAPPIJ in Nederland vertegenwoordig d door méér dan 50 eigen magazijnen GOLIM Lange Tiendeweg 27 Gebruikt steed de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven Borsthoning Eztract f ONINKLUKE lACHipïpBI IEH NOORD lirabiiilsfh Schoen eo LMrzennmgjïIJp KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Slerke Schoollaamn OversclioeiieD enz enz Aanbevelend 0 SMITS Alle repdratiën en aangemeten werk EEMIISF0T7ANTEEE Men wordt rerzocht op t IHEKK teletteu DIT HST MaOIZX H TAK M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van t i IWM 1 een half en Mn Ned nu met vermelding van Nommer en iPrjs voorzien van nevenstaand iMerlr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BRBEBAART Lz Eenig helpend en afdoend middel tegen verkoudheid astma keelpjjn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Bontngbloem Verkrijbaar bjj Firma WOLFF Jb Co Westhaven 19S Gouda A LATEN I S T fJ K o H VAN MILD Veerstal 12B te ffourfa A BOÜMAN Woor iA PINKSE Nimwerkerk a d IJ tel A N v ZESSEN Schoond J BoKkcop B V WIJK Oudewa fr A SCHEER Saa lmAi V W V EDE Oudeuater K yam dhr HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK MoercapMe a v d STAR Wadding veen Wed J HOLST Waddmg veen M j KOLKMAN Wadd ngmen R A uu GROOT Oudewater A o JONÜH Outfeiooicr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemdiop I W 8CHÜWI C Laat D niet misleiden iaov Abdij Stroop Het I kloosterSano a Poi o 46rti be8taatniet i S roup van geenerlei waarde gg Ëj 4 ÜI Si M Tin m m K kk rkwrM KaWM ive HMn B To r 1 duw m laaiterMkoHm UdeApprahuirvuC ll lllllarfcBt IvUl liltk Str 14 MnbOiiMl op aum 1 f farl k iici1c Mv kr Hmtm WMaMm MkMMart lit I l an L aaMTMMkru F teMnu antM Koopt in het Magazijn DEilil UWEZORG Vulhachels naarden Calorirères Vierkante liachel § Pelroleumkacbels l etroleum§lelleu 3Lr jT Ga§ lellen Fornuizen Holeuliakken Gruiibakken Turfliakken EN VERDERE Nieuw oaovertrMen Trof Dr Liebera welbekend liXDW KRACBf IIiZZIB All m Mht met FsbridcBniBrk tot VQortdnrende radicale en Hii H tekere genezing van alle zelfs BI H de meest hardnekkige xenutv KEjRI iekten vooral ontstaan door Kn afdwalingen op jeugdigen leeftj d ta genezing van elke zwakte Bleek 1 licht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spjsvertering Onvermogen Impotent PoUntione enz Uitvoerige prospeotnsseu irijipor leMh 8 1 t 1 SV dabbel ÏMch voorh Mr Smid L Tiendeweg D 30 il O OntrailDepdt Matth v d Vefïte Zaltbomras Dcpfils M ClébsD b Co Botterdaio F Happel s Gravenbftge T Ilalmmana de JoQg J Cin Botter Uil VVfIfr k Co 01oa l en hB alle droi stea Buiteiilandscli Overzichi De Tsaar heelt thans een nieuw beslait uitgevaardigd betrellende de samonsteliing van den Bpsraad Dit besluit bepaalt dat de Ryksraad zal bestaan uit personen door den Tsaar benoemd en uit gekozenen door het volk De verkiezingen voor den Buksraad die dus ongeveer het karakter krygen zal van het Pruisische Heerenhuis zullen onder dezelldo voorwaarden plaats hebben als die voor de Rijksdoeua De gekozenen moeten echter 10 jaar oud zgn een zeker vermogen en een bepaalden graad van ontwikkeling bezitten De gekozen leden van den Rgkeraad ireden om de drie of vijf jaar at en moeten zich dan aan herkiezing onderwerpen De geestelijkheid zal in den Rjjksraad vertegenwoordigd worden door 6 geesteiyken der orthodoxe kerk en een of twee geestelijken van andere religies Het aantal leden door den Tsaar benoemd mag niet grooter zijn dan dat der gekozenen De ministers en hoofden van departementen knnnen geen lid van imlii i ii n iz n zü mogen de zittingen bywonen en kunnen zelf of door hun vertegenwoordigers de inlichtingen geven die de rgksraad noodig acht De vergaderingen zijn onder zekere beperking voor de pers toegankeljk er mag echter slechts verslag gegeven worden met uitdrukkelijke toestemming van den president van den E jksraad De Byksraad kan bestaande weiten wijzigen of opheffen of nicawe uitvaardigen met inachtneming van de bepalingen in de wet op de Ryk doema voorgeschreven Indien een minister niet instemt met een besluit door I der leden van den Bijksraad genomen wordt de zaak aan de uitspraak van den Tsaar onderworpen dezelfde bepaling bestaat ook voor de Eijksdoema Alle besluiten van de Byksdoema worden onmiddeliyk aan den Byksraad medegedeeld Du Bgkraad beslist dan bij meerderheid van stemmen In het besluit moet duideiyk uitkomen of het in overeenstemming isof niet met het bcsloit van de Byksdoema De Tsaar beoft in hoogste instantie recht van beslissing De beslniten van Ryksraad en Byksdoema moeten hem tegeiykertyd worden voorgelegd ook wanneer deze van elkaar alwgken Het is van belang op te merken hoe de sympathie van dr Dillon voor de revolutionnairen verdwsnt zoodat hij Zaterdag morgen zelfs reeds een gunstige beschouwing gaf over de motieven der Zwarte Bende die FEUi LLETOX m mwm iimuL 116 Ik was de beleedigde gy waart da beleediger ik verschafte mg recht door een bezitting te herkrygen waarvan gy my beroofd hadt en alle middelen werden door zulk een doel geheiligd Doch ik maakte tot dusverre op zichzelf beschouwd slechts weinig vorderingen tegen de allesmogende aantrekkingskracht die gg bezat Hoe veel of weinig beteekenend zy ook zgn mocht hadt gy dit toch boven mg vooruit gg kondt een deftige dame van haar maken Daaruit ontsproot de eerzucht welke al mgn invloed al mocht hg ook van baar jengd af dagteekenen niet vernietigen kon Daarin bestond de voorname drgfveer die haar zelfzuchtige toegenegenheid voor u bestuurde en welke te doen springen zoo goed als onmogelgk was Ik wendde daartoe dan ook nooit een poging aan Het plan dat ik haar voorstelde toen zg volkomen voorbereid was om het te hooren en te verbergen dat zij het gehoord had liet haar vrijheid om al die maatschappelijke Toocreohten te geDieten welke haar huwelijk zich gewelddadig verzet tegen de revolntionnaire democraties Deze veranderde houding van den bekenden correspondent der Daily Telegraph moet toegeschreven worden aan den invloed zyner nauwe connecties met Witte en dit verhoogt de belangwekkendheid zyner overige beschouwingen Deze nu bhjken zeer pessimistiscli te zyn de verwachtingen dat do staking zou mislukken Bchgnen onbeantwoord te blüven Het fanatisme der revolntionnaire werklieden overwint zelfs het nüpend gebrek Dat fanatisme is ook op het platte land tot razerny gestegen Het manifest van den Tsaar betreffende de vermindering der heerenschuld zal daarop waarschynlijk geen verzachtenden invloed hebben om verschillende redenen eerstens de moeilgkheid om hot manifest bekend te maken by den tegenwoordigen precairen toestand der verkeersmiddelen verder is het vertrouwen der boeren in de regeeringsbeloften vroeger reeds geschokt en thans door de revolutionnairen systematisch nog meer ondermgnd vervolgens zullen de boeren niet tevreden zijn wanneer hnn niet onmiddeliyk land wordt afgestaan Dit nu is zooals de ïim8s correspondent betoogt by dfn oogt nbiikkelykiMi toestand der Ryksfiiiaiiciën oninügolgk Het manifest geeft tiicli leeds een indirecte gift aan de boeren van £ 120 000 000 Er eindeiyk is de geest van oproer onder de plattolandsbevolking die thans eenmaal is losgelaUiu raoeiljk te temmen Dr Dillon geeft daarvan sprekende staaltjes Hy deelt volgens olScicele opgaven mede dat er in Chernigof 139 landgoederen in Poeltawa byna evenveel geplunderd werden De boeren biyken daarby onder een p iycho logisch onverklaarbaar gevoel van dwang te zyn zoo werd verwoest het eigendom van prins Dolgoroukot in Chernigof welke edelman 76 scholen onderhoudt zeer weldadig on door boeren zeer gezien is Toen de adelsmaarschalk van Chernigof den boeren vroeg waarom itu zoo ondankbaar tegenover Dolgorouküf konden zyn was hun antwoord Wy weenden bitter vadertje terwgl wg plunderden want het ging tegen ons gemoed maar wj moesten het doen het was ons geboden Intnssehen breidt de staking zich uit over het geheele land en daarmee houdt de vorming van nieuwe vakbonden geiyken tred De nieuwste bond in Potersbarg is die van 24 000 kellners tappers en portiers Do eerste daad na de vorming van zulk een bond is meestal aansluiting by de stakers en met n haar kon schenken vryheid om in haar rgtnig te gaan rgden en naar baars vaders winlcel te gaan dit maakte een punt van haar eerzucht uit I als een nienwe kalant vrgli id zelfs om een lid van uw familie te worden indien uw overgld hnweiyk u vergeven werd Dw lichtgeloovigheid maakte de uitvoering van dit plan gemakkeiyk Ik onthoud my van de mededeeling op welke wgze dit moest ten uitvoer gebracht worden en welk doel ik my voorstelde by het ontwerpen daarvan om de eenvoudige reden dat de ontdekking die gg deedt door ons op den avond van de partg te volgen mg n plan in duigen heeft doen vallen en my sedert genoodzaakt heeft om het op te geven Ik behoef in plaats daarvan slechts te zeggen dat het nw vader zoowel als u bedreigde en dat Margaretha daarvan in het eerst terugdeinsde niet uit eenigerlei afschrik van bet plan maar nit vrees voor ontdekking Langzaam overwon ik haar vrees zeer langzaam want ik was niet volkomen zeker van haar ingenomenheid met myn plan voordat uw proefjaar bgna ten einde was Dat geheele jaar door hebt gg ofschoon gg dagelgks op Noorder Tilla kwaamt geen van ons beiden ooit gewantroawd 1 Eo toch waart gg een weinig minder verliefd geweest hoeveel waarschuwingen zoudt gg ontrangen hebben welke lich aladan in ipgt versterking vsn de macht van don bond der bondon waarvan de Centrale Baad eiken avond het strydplan voor den volgenden dag bepaalt Do staking heeft in zoover soecos dat de toenadering der stakers en der militairen volgens verschillende correspondenten steeds grooter wordt Bg de toenemende macht der centrale werk liedenorganisatie blgkt echter tevens hoe groot de verdeeldheid tusschen politieke en werkliedengroepen is De positie van graaf Witte wordt inmiddels steeds zwakker De correspondenten melden dat de kans op instelling van een militaire dictatuur tegen den zin van den premier waarschyniyk wordt Grootvorst Nikolaaa Micolajewits graal Ignatieff en Trepof worden als dictators genoemd De Times verneemt nit Petersburg dat tot tydelgk gouverneur van Finland is benoemd baron Salza de commandant der troepen te Hclsingfors Deze is geheel onbekend met het land en volk Zyn benpeming wordt toegeschreven aan intriges van den Staatsecretaris Lindner Men verwacht als gevolg daarvan een nieuwe botsing van den Finschen Landdag met hot Uitvoerend Bewind De nieuwe Dnitsche vlootwet is door den Bondsraad goedgekenrd en gepubliceerd De Bgksdug weet nu welko hoogc elscben voor de vlootuitbreidiiig zullen gesteld worden De wet van H Juni 1900 stelde de plannen tot uitbreiding der vloot vast Toen werd de eisch der regeoring om de sterkte der vloot in de buitenlandache wateren te verhoogen door den Ryksdag verworpen Thans acht de regoering den tgd gekomen om dien cisch opnieuw te stellen De wet van 1900 bepaalt de sterkte der Dnitsche vloot op 2 vlagschepen 4 eskaders elk van 8 slagschepen 8 groote kruisers en 24 kleine kruisers en een vlootjfoor de bnitenlandsche wateren van 3 groote en 10 kleine kruisers benevens een reserve van 4 linieschcpen 3 groote en 4 kleine kruisers Terwgl de samenstelling der eskaders onveranderd biyft vraagt de rogeering nu voor de vloot in de buitenlandsche watereu credieten voor het aanbouwen van 6 groote kruisers en voor de reserve van een groeten kruiser De bedoeling is om de vloot met minstens een eskader van goede pantserkruisers te versterken De kosten van deze uitbreiding worden op 166 raillioen mark geraamd te verdeden over de begrootingen van 1906 tot 1915 Voor het daardoor meer noodig geworden personeel wordt jaarlgks een bedrag van 20 millioen mark op de be van haar onoprechtheid en mgn voorzichtigheid duideiyk genoeg zouden voorgidaan hebben om n op nw hoede te doen zgn I Die plotselinge veranderingen in haar gedrag die herhaalde buien van gemeiyk stilzwygen en uitgelaten vroolgkbeid die zich somtgds zelfs in nw byzijn vertoonden hadden allen haar bep aalden reden ofschoon gg die niet kondt doorzien Nn eens kwamen zg voort nit vrees voor ontdekking dan weder uit vrees voor mg nu eens ontsproten zg nit de zucht om haar verachting te verbergen dan weder nit drift door een voorgewende beleediging gaande gemaakt of nit de herinnering van ontdekkingen die ik haa gedaan had of uit de begeerte naar ontdekkingen die ik nog te doen had Er waren tyden waarop iedere schrede van den weg langs welken ik voortschreed flauw en toch veelbeteekenend in haar manieren en haar gesprekken afgeteekend was indien gg dat slechts juist hadt knnnen verklaren De eerste Ternienwing van mgn vroegeren invloed op haar mgn eerste woorden die n in haar achting deden dalen mgn eerste gelokkige bepleiting mgner eigene zaak tegenover de nwe mgn eerste opwekking van die hartstochten in haar welke ik wist hoe in beweging te brengen mijn eerste mededeeling aan haar van het heele plan dat ik in de eenzaamheid in het grooting gebracht Maar daarbg blgft het niet De torpedodivisies thans 16 in getal moeten eveneens worden uitgebreid en op 24 geLracht zoodat voortaan niet een divisie per jaar maar twee divisies moeten worden aangebouwd En voor het nemen van proeven met onderzeesche booten zullen voortaan jaariyks 5 millioen mark op de Begrooting worden gebracht De memorie van toelichting voor deze vlootwot wyst op de ervaring in den jongsten OostAziatischen oorlog opgedaan waaruit de noodzakelgkheid gebleken is om de schepen grooter te maken zoodat de kosten van aanbouw daardoor aanzienlek vermeerderen Slagschepen die vroeger 25 millioen Mark kostten worden nu op 36 millioen geraamd De marinebegrooting die in 1905 233 millioen Mark aanwees als eindcyfer wordt voor 1907 op 328 raiUioon Mark gebracht Dezer dagen ging het bericht door de pers dat prins Karel als koning van Noorwegen niet Haakon maar Karel zo i heeten In de Noorsche bladw komt nu de mededeeling voor dat er dienaangaande nog geen beslissing is genomen Maar zegt Verdens Gang het is ongetwgfeld de wensch van het heele Noorsche volk dat bet een van de oude Noorache koningsnamen zal wezen het zon een teleurstelling wezen als t niet gebeurde Aan dien wensch gehoor gevende zou prins Karel zich toch Haakon noemen of b v Harald Olaf Magnus De koninkiyke vlag die hg gekozen heeft oen roode vlag mot een gooden leeuw voerende den Olafsbyi en naar den vlaggestok gekeerd is de zoogenaamde vlag van koning Magnus Barrevoet Het wapen en het zegel is nog niet vastgesteld Hot plan om prins Karel de reis naar Noorwegen op een Noorsch oorlogsschip te laten doen is opgegeven Het zal nu naar t heet op wensch van koning Christiaan inisscliien vindt men een Noorsch oorlogsschip minder geschikt om in dit jaargetyde de prinses en het prinsje over te brengen op een Deensch Schip gebeuren waarschynlgk het koninkiyke jacht Dannebrog een vast liggende raderboot Kenmerkend voor den democratiechen geest van het Noorsche volk is een stukje dat het vurig koningsgezinde Morgenblad nu reeds bevat Het Noorsche hof zegt het dat nu ingericht wordt zal ongetwyfeld van zeer eeuvoudigen aard zijn De nieuwe koning en koningin zullen het hierin geheel eens zijn met het tegenwoordige ministerie vreemde land aan den oever der groote rivier ontworpen had al deze afzonderIgke en langzame voortgangen van my tot aan het einde hetwelk ik gezworen had te zullen bereiken werden uitwendig bg haar afgeschaduwd hoe volleerd zg ook in veinzerg was en hoe volkomen zg haar ook ten opzichte van u leerde aanwenden Herinnert gij n dat gg by uw terugkomst van buiten opmerktot hoe ziekeiyk Margaretha er uitzag en hoe ziekelijk ik er uitzag Wg hadden gedurende uw Afwezigheid eenige geheime samenkomsten gehad waarbij ik zulke woorden tot haar sprak die zelfs sporen zouden achtergelaten hebbon op het gelaat van een Jesabel of een Messalina Zyt gg vergeten hoe dikwgls ik in de laatste dagen van nw proefjaar plotseliiig de kamer verliet dat gg my hadt uitgenoodigd om u by uw avondlectnur gezelschap te houden Mgn voorwendsel was een plotselinge ongesteldheid en ongesteldheid was het maar niet van het lichaam Toen de bepaalde tyd naderde begon ik mg al minder en minder zeker te gevoelen van mgn eigene voorzichtigheid en volharding In het byzgn van u zou ik mg nog veilig beschouwd hebben het was de tegenwoordigheid van mevrouw Sherwin die mg de kamer uitdreef W rdt Mnolgd