Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1905

dat indien dit om raad gevraagd wordt hetgeen zeer waarschijnlijk la een sterk beperkten helstaat zal aanbevelen De koninklijke adjadanten zallen niet als tot dusver voor een lange reeks jaren vast aangesteld worden hetgeen in olficiorskringen kwaad bloed heelt kunnen zetten raaar op voorstel van den bevelvoerenden generaal ot admiraal na bepaalde jaren wisselen In den bandelsstand wil men den titel hoiteve rancier opgeheven hebben aan welken wensch gemakkelijk gehoor te geven is Vorst Ferdinand van Bulgarije heeft na een bezoek aan den Keizer op Bchünbrunn een lang onderhond met graat Qoluchowski gehad waaraan met bet oog op Oostenrgk s grobte belangstelling voor de Balkan aangelegenheden DU wel eenige bizondere aandacht mag worden geschonken Donderdag legde vorst Ferdinand een bezoek bij den koning van Spanje al en was s avonds met dezen de gast van Frans Jozel op Schönbruon waar na afloop van het maal een galavoor telling in den schouwburg plaats had Do gezamenlijke nota der zes groote mogendheden is Donderdag wèl aangeboden en het verhaal van bet tegendeel in de Magdeb Ztg van Zaterdag blijkt dus onjuist De aanbieding is geschied door den Oostenröksch HoDgaarschen gezant baron von Calico als deken van hot corps diplomatique Een lalalen termijn stelt do nota niet alleen wordt gevraagd om niet met het antwoord te marren Nauwelijks was de nota aangeboden ot op Jildiz had een samenkomst plaats ter beraadslaging over de nota Eergister volgde een buitengewone ministerraad De Portt hoett behalve de nota een mededeeling gekregen dat de vlootbetooging een uitgemaakte zaak is in geval van weigering en dat zij haar hoop niet op Duitschland behoett te vestigen daar dit land meegaat met de andere mogendheden Verspreide Berichten RUBLAHD I De Petit Parisien bevat oen blijkbaar 1 otflcieus bericht van prins Von BUlow I waarin verklaart wordt dat men hem voor 1 volkomen krankzinnig moet houden wanneer men hem verdenkt van Duitsche inmenging 1 in Rassisch FoleD1 Een bataljon spoorwegtroopen opgeroepen 1 om bet personeel op den spoorweg 8t Peters1 burg Moskou te vervangen heelt geweigerd 1 dezen dienst te doen I Ernstig zun de berichten over den toeI stand van het Mantsjoerijsche leger Volgens 1 een bericht aan de Cliicago Daily News I hebben te Kharbin onlusten plaats gehad die uitbraken tengevolge van de slechte be I handeling van do soldaten door da officieren 1 Twee olficieren zijn doodgeschoten en men vreest voor een uitbreiding van do muiterij Hoe donker men den toestand in bet bui 1 tenland inziet moge daaruit blijken dat de Amerikaansche kruiser Minneapolis in de Oostzee zal gaan kruiseu om in geval van 1 nood de onderdanen van de Vereenigde Sta1 ten op te nemen I Naar t heet ia e czaar tegenwoordig I omringd door een lijfwacht van trouwe Cor I sicanen indertijd door Trepot aangevoerd I Onder andere hebben zij ten taak de spijzen I voor den keizer eerst te proeven om te zien of zij niet vergiftigd zijn en daarna de be dienden te vergezellen die de gerechten op 1 ilveren schotels op tafel brengen j Frakkmuk I Generaal Brngère is door den minister met 1 goedkeuring van den ministerraad gestraft I met 15 dagen arrest omdat hiJ gebruik 1 heeft gemaakt van een bijzonder gesprek I gevoerd in afwezigheid van generaal Fercin I DLITBCHlAltD I In verscheidene Duitsche steden i een nationaal Poolsche agitatie merkbaar Pool1 sche werklieden hebben zich tot den Katho1 Heken aartsbisschop te Berlijn gericht met 1 het verzoek om do geestolpken te machtigen 1 zich bij de godsdienstoefening van de PoolI Bche in plaats van de Duitsche taal te be1 dienen en toen de prelaat een alwijzende I beslissing nam hebben de werklieden ver1 klaard dat zü hun kinderen dan niet meer 1 BINNENLAND Bij het departement van koloniën is ontvangen het volgende telegram van den goavernenrgeneraal van Nederlandsch Indie Vervolg op mijn telegram van 12 dezer In Soppeng c n de stellingon Saring en Matjappaë op den weg naar Lawoo genomen Onierzyds gesneuveld 1 en gewond 6 ioUnil naar de communo zouden laten gaan 1 Bcbe militairen De vjjand liet liggen 41 dooden en 4 gewonden Lieden van Barree steunden het verzet in Loewoe Te Wotoe vond verzet plaats bu den eisch om tusscheukomst van den rijksbestnurder Lid Pabitjara na tegenstand met 35 volgelingen gesnenveld Onzerzijds 2 gewonden Houding van de vorstin en overige leden van den Pabitjara is goed Stct Gemeng de Berichten Te Daisburg hoeft een ziekenverpleger nit het katholieke ziekenhuis te Mttlheim aan de Koer terecht gestaan Mot twee andere verplegers had hy een zieke in een ijskoud bad gestopt hem met de vuisten in het gezicht geslagen on ziJn naakte lichaam langs den grond gesleept zoodat het hoold holderdebolder over den vloer ging en de mishandelde uit neus en ooren begon te bloeden De zieke is kort daarna overleden Voor de rechtbank bleek dat de ziekenverpleger een woesteling was die vroeger voor liefstal in bet tuchthuis had gezetep Hij kwam er ditmaal genadig al met 5 maanden gevangenisstraf Een brandend schip in den Bosporus Voor eenige dagen had in den Bosporns een groot ongeluk plaats Op het zwaar met petroleum geladen Qrieksche zeilschip Ayos Nicolaaa brak des avonds brand nit die zich met razende snelheid over het gebeele schip voortplantte Da petroleum vatte dadelijk vuur de eene ontploffing na de andere volgde en binnen weinige oogenblikken stond het heele vaartuig in brand Ds bemanning van het zeilschip lag te slapen en bemerkte bij het ontwaken dat men reeds geheel door het vunr ingohnld en in groot gevaar verkeerde Twee matrozen stortten zich dadelp in het water en werden door snol toeschietende booten gered Doch weldra ontstond om het brandende schip een zoodanige hitte dat het onmogelijk was nader dun 50 meter te komen Do kapitein en de overige matrozen kwamen in de vlammen om De Saltan van Turkije die het verschrikkelijke schouwspel van de hoogte van het Jildispaleis kon gadeslaan zond dadelijk twee adjudanten naar de plaats van het ongeval en liet zich uitvoerig op de hoogte stellen van den ernst van den ramp De Sultan toonde groote deolnoming met de verongelukten De Vorw rts meldt dat de Poolsche socialistische leidster Jolde uit Opper Silezië in Rusland is doodgeschoten onder welke omstandigheden zegt het blad niet Zij heeft in Warschau in openbare vergaderingen gesproken Jullrouw Golde bad een voorname rol gespeeld in de Poolsche socialistische beweging in OpperSilozie In baar valt te prijzen dat zij zich met gevaar voor eigen leven in de Russische beweging waagde terwgl hare collega Rosa Luxemburg uitdrukkelijk verklaard heeft dat zij er den brui aan gal om de praktijk van de omwenteling te aanschouwen Da Rotterdamsche bavenwerktuigen Men schrijft aan t Hbl Nog steeds wordt door de wegers strikt huishoudelijk vergaderd en over en weer geconlereerd zoodat niet is te zeggen wanneer een beslissing wordt genomen Het schijnt dat het geldt een overeenkomst waarbij d Duitsche importeurs die voor de groote meerderheid den vertegenwoordigers alhier volmacht hebben gegeven zich verbinden om langs gerechtel jken weg te doen uitmaken in hoever het schip recht beeft ticb van de elevators te bedienen De procedure zou dan vermoedelijk als volgt zijn volgens de geldende haven usance heeft het schip de lading aan dek te leveren van waar zü door de ontvangers wordt geaccepteerd die ontvangers stelles dui wegers aan dek onderstelt nu dat het schip met den elevator wordt gelost dan zal blijken dat de door ontvangers gestelde wegers die aanbrengst aan dek niet zullen kunnen bijhouden door de grootere vlugheid zal het schip voor die werkwijze bedanken en de ontvangers in gebreke stellende de lading in cargadoorslichters overstorten waardoor voor den ontvanger hoogere kosten ontstaan deze zal die weigeren te betalen en zoo zal de rechtbank nit te maken hebben of het schip tot die handeling het recht had Stelt de rechtbank het dan in het ongelijk veroordeelt zij bet schip tot de kosten dan zal vanzelf het gebrnik van den elevator zeer bemoeilijkt zijn omdat het voordeel der snellere lossing dan problematiek is geworden De Duitsche importeurs z jn t met de wegers eens geworden zoodat nog alleen de overeenkomst door den rechtskundigen raadsman mr C E Havelaar op schrift gebracht en daarna door beide partyen geteekend moet worden wat eergisteren zon geschieden Heden wordt de arbeid hervat De wet op de loterijen schijnt een groeten invloed te hebben op den lust tot spelen in de Staatslotery Waren vroeger in de meeste gevallen den dag voor de trekking van de Ie klasse altgd nog wal loten te koop thans zal men in geheel Amsterdam vergeels bg de coUecteurs aankloppen Reeds Woensdag v66r een week was men uitverkocht I Uit Kopenhagen wordt gemeldt In de Vrgdag gehouden bgeenkomst der conferentie van reederijen die bg de scheepvaart in de Oostzee en in de Witte Zee betrokken zgn werd besloten de tot nog toe bestaande minimumvrachtschaal te behouden met verhooging van 5 percent Verder werd overeengekomen dat de in ontwerp voorgelegde eenheids charterpart jen voor dwarslig gerstransporten in do Oostzee met 1 Maart 1906 in werking zullen treden Door da politie te Arnhem is gisternacht in een logement aangehouden zekere L bierbnishouder uit de Lombardstraat te Rotterdam die in het bezit was van een groote som gelds en grove verteringen maakte Daar hij geen voldoende inlichting omtrent zgn vreemd gedrag en de herkomst van het geld kon geven werd hg ter beschikking gehouden Een nader bericht meldt Bg onderzoek is gebleken dat het geld gevonden op den alhier aangehouden bierhuishoudster uit Rotterdam waarvan wg melding maakten diens eigendom was Hg is dan ook Zaterdag no op vrge voeten gesteld Het Hoog Militair Gerechtshof heeft den sergeant majoor administrateur bij het 26 reg infanterie A J vD te sHertogenbosch veroordeeld tot 9 maanden gevangenis Door v D was 67 malen bij de opgaaf der betalingen en leveranties willens en wetens hot getal zgner manschappen hooger opgegeven dan het bedroeg Het recht om bg het leger te dienen is hem voor den tgd van vgf jaren ontzegd Het blgkt ons dat het bericht van het Volk over dienstweigering aan boord van de Kocingin Wilhelmina nadat een deel der equipage niet of te weinig te eten zou hebben gehad de kwestie scheef heeft voorgesteld De zaak droeg zich in werkeiykheid aldus toe Eenige matrozen hadden aan den bottelier opgegeven dat ze met verlof gingen en tengevolge daarvan was des ochtends minder Tantsoen uitgegeven voldoende voor degenen die niet aan wal zouden gaan Op stuk van zaken bleven toen echter ook de mannen op wie niet meer gerekend was aan boord En ja toen was er natuurlgk en nu voor allen te weinig Toen t karige maal van 12 uur algeloopon was verklaarden eenigen hoogst kalm dat ze niet genoeg hadden gehad Onmiddelijk daarop werd dien menschen toen brood voorgezet dat ze anders eerst in den namiddag om half 5 zouden hebben gekregen En tevens werd gezorgd dat ze om hall 5 den kost kregen die bestemd was voor 12 uur Er was dus per saldo slechts sprake van een omzetting van twee maaltgden En do heele kwestie had een volkomen ordelgk verloop Dienstweigering deed er zich niet bg voor Bij een onderzoek te Londen is gebleken dat de sterlte door alle oorzaken en op alle leettijden met uitzondering beneden de vijf jaren bg de Joden steeds lager was dan bij nietJoden Het geboortecgfer was by hen aanzienigk hooger en in vergelgking daarmee het sterftecgfer zeer laag Hun levenskans was voor alle leeftgden en hg beide sexen hooger Zaterdag arriveerde te Rotterdam het ss Vecango van Baltimore dat aan boord had 6 schipbreukelingen behoorende tot da equipage van het Russische barkschip Thomas Perry dat Maand ig op 49 gr breedte ec 13 gr lengte is vergaan Het schip was op reis van Sapelo naar Sharpness en had 45 dagen reis tden het verging Twee dagen hadden de schipbreukelingen in nood verkeerd en in dien tyd verloren de kapitein de tweede stuurman en 3 matrozen het leven Toen passeerde gelukkig de Venango die slechts met de grootste moeite het wrak kon bereiken en de overgeblevenen van een wissen dood redde waarvan een belaas nog bg het reddingswerk in ieeviel en verdronk Men meldt nit Arnhem aan de N E Ct De inbrekers die in de pastorie der St Walbnrgskerk gewerkt hebben zgn met de grootste brutaliteit te werk gegaan Alles is zoo grondig onderzocht geworden dat zg leer zeker geruimen tgd bezig zyn gevent en lulks terwijl iu het bovenhoii de kapelaans sliepen en er ook twee dienstboden in huis waren Da eene die ziek was hoorde leven en luidde met een bel doch dit werd door haar mededienstbode niet gehoord Tot zelfs de boekenkast in de ontvangkamer werd geopend en nit een keukenkast een kopje geledigd waarin muntstukken lagen welke de dienstboden als aalauezsn aan de deur moesten uitreiken 9Iechts één kastje is opengebroken en met de daarin verborgen sleutels welke door de dieven werden gevonden konden alle andere deuren geopend worden ook die der brandkast Bg het doorsnuffelen van deze kast moeten de dieven gestoord zyn geworden want wel hebben zg al het geld meegenomen doch enkele effecten die voor de hand lagen lieten zg liggen Daarentegen pakten zü inderhaast twee trommels mee tot welker onderzoek waarschjjniyk de tgd ontbrak en die de effecten bevatten welke als gestolen zyn opgegeven Het treurigste van bet geval is dat deze ellocton voor een deel behooren aan menschen die ze den pastoor ter bewaring hadden toevertrouwd Ben paard op zolder Do heer Jac H te Maastricht had een nieuw paard in zgn brouwerg gekregen en plaatste t in den stal Doch t dier bezield met hooger neigingen klanterde in de stilte van den gepasseerden nacht een trap op welke in een hoek van zyn stal naar den zolder voerde en maakte t zich daar zoo gemakkelgk mogelgk Vrydagmorgen vond men den klepper daar doodkalm alsof hg er thuis hoorde Er af te komen zal heel wat moeilgker gaan dan er op Op het oogenblik is de klimmersbaas nog in hooger sferen naar men van uit het café van Mechelen op den Parallelweg zien kan Er zullen natuurlgk pogingen worden aangewend om het beestje weer gelgkvloers te brengen Immers een brouwerspaard in de hanebalken is moeilgk te gebruiken L K Stadsnieuws GOUDA 20 November 1905 Door onbekende oorzaak ontstond in den afgeloopen nacht een binnenbrandje in de woning van H W v d Bosch aan de Vest Door beddegoed en kleederon naar buiten door de ramen te werpen was men het brandende spoedig kwgt en werd de blossching door do bewoners met toageschoten hulp gemakkeiyk gemaakt Gisteren avond gaf in de zaal Kunstmin het SpecialiteitenGezelschap ouder directie van de hh Faveur een voorstelling die taraeiyk bezocht was Al dadelgk kregen wg kennis dat een paar nummers van het programma waren veranderd en daarvoor kregen wij een paar dames te zien die bleken op de cornet piston uitstekend te kunnen werken Hunnummers waren zeer gUnsryk en oogsten veel succes Goorge and Lilly een combinatie van kunst en humor oogsten ook veel bgval De heer Lauri toonde ons enkele eenvoudige tooverkunstei die niet onaardig waren Het glanspunt van den avond waren Louis on Rika Davids de populaire daettisten in hunne succescreaties Ben daverend applaus klonk na elk nummer en dat was niet te verwonderen Nog meermalen hopen wg hen hier Ie zien optreden de hh Faveur kannen verzekerd zgn dat dan een nog vollere zaal hun deel zal zgn Gisteren had alhier een wedstrijd plaats tusschen Olympia en Ajai II Het volgende schrgven ontvingen wg daarvan Olympia telt vgf invallers terwijl AjaxII er twee heeft Olympia is voor rust steeds sterker Spoedig neemt t met wind meespelend de leiding door den réchts binnen terwgl de linkschbuiten nog twee goals aan aan do score toevoegt Met 3 0 wordt van doel verwisseld Ajax verandert haar opstelling en neemt t spel in handen Voortdurend wordt op Olympia s helft gespeeld en achtereenvolgens wordt No 1 2 en 3 gescoord No 2 door misverstand tusichen Olympia s keeper en back terwgl No 3 voor Ajax door een Olympia back wordt gemaakt De middenvoor gaat achteripelen en de voorback neemt diens plaats in Olympia zet er alles op en uit een Conner wordt t winnende punt gescoord Als tgd gefloten wordt heeft Olympia welverdiend met 4 3 gewonnen Bg Ajax voorwaarts H best t achterspel kioeit nog keeper niet zoo goed als anders By Olympia begrepen de voorwaarts elkaar nog niet Backs nog onzuiver wat misschien te wyten was daaraan dat Olympia haar eerste match speelde Bg afwezigheid v d Scheidsrechter nam J Kortenoever diens plaats in welke hg tameIgk goed vervulde Door de Vereeniging Ziekenzorg te Waddingsveen is besloten over te gaan tot het stichten van een gebouw ingericht voor ziekenverpleging met operatiezaal bestourskamer magazgn enz Door middel van inteekenigsten en het houden van een tancyfair met tombola zal men trachten het benoodigdo geld bgeen te krggen De zangvereeniging A D V E N D O te Moordrecht heeft besloten op nader vast te stellen dagen twee uitvoeringen te geven de eerste voor kunstlievende leden de tweede tegen entree Men meldt nit Schoonhoven Op Vrgdagavond jl vergaderde de aldeeling Volksonderwys Omtrent het voorstel op de jongste Algemeeue Vergadering aangenomen betreffende het verschijnen van het orgaan der Vereeniging werd besloten wegens de kosten zich er tegen te verklaren De altredende voorzitter de heer Schaly niet herkiesbaar werd vervangen door den heer W C van der Kop terwgl als nieuw bestuurslid word gekozen de heer P A A Ooms DE GOUDSBLOEM Zaterdagavond gal de tooneelclub De Goudshloem te Gouda hare eerste uitvoering Hen die belang stellen in den oorsprong van den naam der club verwgzen we naar hetgeen door den heer G D Heg alhier is vermeld in de Goudsche Courant Het opgevoerde stuk is getiteld Broeders Vrgmetselaara Voor wg de uitvoering bgwoonden hebbeu we de vraag gesteld ol de leden van de Goudsbloem niet wat veel hooi op hun vork hadden genomen door de keuze van bedoeld stuk De uitvoering heelt evenwel onze verwachtingen verre overtrollen Wol heelt natuurlgk t een en ander doen zien dat we niet met geroutineerde tooneelspelers te doen hadden doch t voegt piemand aanmerkingen te maken waar het spel over bet algemeen niet dan onzen lol verdient Ja die leden van de Goudsbloem hebben het er kranig algebracht zö6 dat ze kvnnen wedyveren met verscheidene lielhel erggezelschappen die we hebben zien spelen De heer Esser als tabrikant Haverman speelde uitstekend de rol van een echtgenoot onder den pantollel die bij alwezigheid van zgn dierbare wederhellt nog al wat te vertellen heeltzyn vrouw Carolina mevrouw Westbroek gal ons een zeer getrouw beeld van een echte zich met alles bemoeiende en alles behoerschende schoonmoeder Met haar gezegde Denk aan Elisabeth joeg ze haren echtgenoot die in zyn jengd wat met Elisabeth had uitstaan gehad telkens de stuipen op het Igl Elisabeth die zich door Haverman verlaten iende van het leven berooid heette te hebben was deslabrikants grootste schrik De heer v d Want als Max Broks de schoonzoon van den tabrikant speelde eveneens zeer goed t Best was hy in dat gedeelte van zgn rol waar hij met zgn vriend B ans Visser den heer Masting het plan bespreekt om zgn vrouw wys te maken dat hg zich als lid eener Loge heelt laten opnemen olschoott hti er nog in de verste verte niet aan gedacht heelt vrgmetselaar te worden Het feit dat noch de heer Broks noch de tabrikant Haverman vrgmetselaars zgn terwijl elk van hen meent dat de ander het wèl is geelt aanleiding tot allerlei verwikkelingen die neg vermeerderen wanneer Bommelberg de heer Herstel komt aanloopen met een portefeq ille die door Broks is verloren in Loge nummer 7 der schouwburg in welke Loge de heer Broks zich bg alwezigheid van zgn Eva uitstekend vermaakt heelt op een wgze die haar zyn vrouw minder aangenaam moet zgn Bommelberg was geheel thuis in zyn rol Mejnllrouw T de Bock stak een echte van schoonmoeder overgeérlde alles kan deze overbrievende dienstmaagd naar de kroon De Rentenier Zegveld de heer Grootendorst was het type van een goedig heertje dat eenmaal in Amsterdam wenende graag van een paar vereenigingen lid wenseht te worden ook van de Loge We hadden medelgden met den stakker toen hg na een verbazende groote wandeling ais proel hem door Haverman bevolen t tooneel weer komt opzetten hggende blazende en puttende Door de noodzakelgkheid gedreven doet Broks een dochter van de doode Elisabeth ten tooneelo verschynen in de persoon van den Triend Frans Vooral als modiste had de heer Masting veel succes De eenige echte vrgmetselaar in het heele stuk is de architect Faber de heer v d Linden die dingt naar de hand van des heeren Havermans dochter Eindelgk mevrouw Zegveld mevrouw Grootendorst die de doode Elisabeth blgkt te zgn Door de herleving van Elisabeth komt alles in t reint Elisabeths dochter blgkt te zyn Frans Visser en als een en ander aanleiding geelt tot gevraag van de schoonmoeder verklaart Haverman dat alles is ge chiedt om te zien ot Zegveld de proet van een uur te zwggen zou kunnen doorstaan Zeker hebben allen die de uitvoering bgwoonden veel genoegen gehad Herbaaldelgk gal het stuk aanleiding tot nitbundig lachen Nog een voorstelling hebben wg dit seizoen te wachten en we zgn het eens met den heer van Dantzig die vóór de voorstelling begon de aanwezigen welkom toeriep en er onder meer op wees dat men Qonda de stad van het drama zou kunnen noemen Ja inderdaad met drama s worden we hier tegenwoordig overstelpt Dat de Goudsbloem toeneme in bloei en voortga op het ingeslagen pjd Dan zal een volgend UijtpA met evenveel gejuich begroet worden als er nu heelt weerklonken bg de opvoering van Broeders Vrgmetselaars Fiaaucieelo bezwaren Zullen voor betrekkslgk weinig knnstlielhebbers kunnen bestaan om de uitvoering by te wonen Tegen betaling van 1 2 50 kan men donateur worden en tegen betaling van 11 50 is men kunstliovend lid Donateurs hebben toegang met twee introduces kunstlievende leden hebben t recht één persoon te introdnceeren Aanmelding voor een en ander by de heeren 0 P Heg voorzitter en J D van der Want secretaris Dat velen t zg als donateur ot als kunstliovend lid de jonge vereeniging hunnesteun verleenen mogen D 33Q8te staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 20 Nov No 1619 f 2000 8385 9419 en 18494 ieder 1 1000 5068 en 16180 ieder f 400 9307 t 20C 5500 5940 7628 12572 16749 17839 en 18075 ieder f 100 Prgzen vat f 20 66 2597 5834 8791 U601 14691 17819 102 2702 37 8803 24 14716 78 207 45 69 28 11800 48 99 26 61 5900 83 11929 85 17963 321 66 28 95 66 88 18000 25 2823 6005 8979 12031 92 14 55 30 22 9007 12134 14833 35 60 56 46 44 58 95 39 66 71 48 9135 12241 14903 69 437 2902 6174 62 74 11 83 50 25 6269 9212 12345 65 90 501 62 G312 9383 61 70 18162 11 95 32 91 99 15009 98 607 3027 97 9423 12413 16 18226 58 78 6415 51 12740 71 48 68 88 6509 9604 62 15100 18317 69 3205 12 50 78 44 34 76 19 15 9700 12823 68 97 88 45 33 45 68 16207 87 716 59 86 9810 12901 56 18416 18 3356 6620 9901 6 74 84 24 9060 59 8 76 15330 98 33 95 97 9 13048 15406 18500 34 3456 6700 60 13116 15542 46 818 3524 12 100S9 33 78 67 38 43 34 63 61 86 18642 62 62 74 66 90 16714 46 1013 79 87 69 13200 15805 47 1118 3601 6811 76 16 17 76 22 3702 6929 10129 43 22 18794 38 42 35 76 50 58 18846 48 3822 49 10206 65 82 58 60 40 7070 8 13372 15958 18979 70 3923 7127 12 13407 77 19035 1202 4011 34 54 18 93 19196 6 30 66 82 25 16372 19220 49 4183 81 0358 57 16488 35 5 J 4220 96 68 13510 90 66 63 21 7351 91 79 16604 76 1327 4354 60 10407 83 38 19389 42 67 7405 23 13642 92 19647 82 68 7526 79 62 16626 61 95 76 61 88 74 26 64 1424 4430 7689 10538 87 43 19701 53 64 7743 51 13743 49 72 54 4525 48 69 13803 16716 19840 81 4650 54 10691 81 34 57 1524 53 7890 10701 82 93 20082 62 4708 97 34 14007 16809 91 68 87 8026 67 41 19 20142 1721 4887 63 86 14130 55 20280 27 4934 8102 10812 37 16964 20304 66 91 4 19 89 67 13 1851 5038 8311 86 14206 17031 20436 69 80 47 10917 29 64 47 2015 5138 8411 28 32 17126 63 53 44 18 46 90 17251 78 2151 53 24 55 14308 17340 20627 54 78 60 11034 11 74 20610 60 88 88 11103 28 17443 67 65 6263 97 36 49 46 20731 67 5352 8600 98 14456 71 77 2248 82 52 11209 66 17559 93 2313 5444 8600 85 14526 89 99 24 5509 8 11357 65 98 20851 26 11 11 89 89 17668 20921 31 16 24 94 14626 17720 26 2408 26 29 1434 38 48 48 2554 5739 40 82 70 17814 78 80 85 77 Rechtzaken Door de Arroudissementg Rechtbank te Rotterdam werd Zaterdag o n veroordeeld D de W 33 jaar koopman te Gouda wegens het niet aangeven van eene dienstbode voor de personeele belasting tot f 25 boete subs 5 dagen hechtenis lËïïEs yaFeotterdam VRIJDAG 10 NOV L K H K PoBTOoiL Oblig 3e Serie ir 050 8 S Oblig 3e Serie tr 2600 3 59 RDSLiiTD Iwang Dombr Obligatien 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 74 T4 i CoLüsiBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Rocepis IV 241 L 100 4 4 3 99 101 97 4 lOOV 4 99 4 100 Bgpothik Banktn Pandb idem idem Pandb Hotterd Hypb Pandb Eottcrd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Dtreehtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsch Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 Hypotheekbrielbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorveffUeningeM Imlib Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 PremieUeningen bKi oiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schtepvaart Maatscbappijen Aand Holljind Gull Stv Mg 35 Diterten My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 EXPOSITIE der nieuwste modellen WINTEBMANTULS COSTUMES ULO VS M N JVPES en JUPOII8 ROBES en JAPOXSTOFFEN met bgbehoorende Garneringen alsmede een groote keuze PELTBKIJBy van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Aanbevelend Veemarkt te Rotterdam Maandag 20 November i 05 Vette obsen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 35 2de kwal 32 3de kw 17 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor ste kwal a8 sde kw ló 3de kw as cent per half kilo Vette varkens redelyke aanvoer prijzen waren voor iste kwal 27 ade kw a5 j 3de kw 22 cents per half kilo Schapen en lammeren red aangevoerd Handel in vet vee vette kalveren schapen en lammeren prijshoudend Vette varkens veel lager in prijs handel slecht AOVa iiTEi T IKlN Voor do talrgke bewgzen van deelneming ontvangen by het overlgden van onzen geachten Vader Behuwd en Grootvader den jHeer H S POLAK betuigen wg onzen bartelijken dank Uit aller naam N S POLAK Gouda 21 November 1906 r Door het vefbindenil worden der eenige ultAeeHng HJ ten hebben de faillissementen van lo W J STEENLAND timmerman wonende te Gouda en 2o P BOOY boomkweeker wonende te Waddingsveen een einde genomen D Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gonda 20 November 1906 De eerste uUdetUngaHJat in hot laillissemeut van JAN ZWART Pz koopman in bouwmaterialen en steenkolen wonende te Gouda is ter Griffie van de Arrondissoments Rechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gonda gedeponeerd ten einde aldaar gedurende 10 dagen te liggen ter inzage van de schnideischsrs De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gonda 20 November 1905 De ondergeteekende bewaarder der minnten van wglen den te Gouda gevestigden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEH geeft kennis dat hg gedurende de vacature notarieele zaken van het kantoor van dien overleden notaris behandelt dat dat kantoor op werkdagen op de gewone kantooruren zal geopend zgn en dat hy lederen DONDERDAG van voorm 10 tot nam 4 nur aldaar te spreken zal zgn A J DC MOOIJ Notaris te Lekkerkerk NOORD Itrabanisrb Schoen en Laarzenniagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kloiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Damesen Kinder WINTERARTIKELEN Sterke SchuollaarzeD Overschoenen enz enz Aanbevelend C SiHITS Alle repdratiën en aangemeten werk f IJii§le Mélange Kolgk Boomboter 44 c p MET CA DE A U pond Te GOUDA Wijdsfraat 157 Wild eii Gevogelte Van at heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkuikons Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aVTTELING Poolier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Zenuw en llaa rlijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek ISa si a g e ver aaubevolea Na ontvangst van adres per briefkaart w or It dit boekje franco per post toej ezouden door BLOKPOEL S Hoekh Zaltbommol DRACHENOUELLE KOST SLECHTS 15 CT PEnLlTERFLESCHj IS VERFRISJGHEliD TERWUL VERMEMGD hilET WUN OF UMONADE DIT EEN FIJNE DRANK GEEFT LEIDING1 WATER VEROORZAAKT SOMS TYPHUS EN andere ZIEKTEN NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bg M M BELONJE Jr Gouda