Goudsche Courant, woensdag 22 november 1905

74V ber zal de koning in z n taooldat d aan 1 komen De jonge koning wordt in het 1 cr Tagebl aldns geschetst H j is een Irissche jonge man zonder Toofoordeelen voor een koning een kostbare gave Volgens de getuigenis zgoer leermeesters is hg bijzonder intelligent Hg werd streng opgevoed en was een goed soldaat bemint b j zijn kameraden Zgn howelgk met prinses Mand van EDgeland zijn volle nicht is een zuiver op liefde gegronde verbintenis Hg leidt een voorbeeldig familieleven en besteedt zlJn tgd tusscben den dienst en zgn gezin Eens was hy zoo onvoorzichtig zich te laten overvallen toen liü in zgn huiskamer op den grond met dun kleinen Alexander zat te spelen Daaraan voegt het blad nog toe De prins stelt heel weinig belang in alles wat tot het bol behoort het liefst mgdt hg olficieele recepties en hondt zich in dien tgd liever bezig met liJn marine studiën Hg heeft een zeer gesloten karakter en hem ontbreekt de gave van andore vorsielgke personen om zich door kleine middeltjes populair te maken Over het algemeen meent het blad kan men de Koren geluk enschen met hun keus en zal de jonge koning met sympathie kannen worden opgenomen in de rg der vorstelijke staatshoofden V Benter seint uit Kopenhagen d d 20 Nov In de ridderzaal van het kasteel Amalienborg werd de Noorsche deputatie door koning Christiaan in tegenwoordigheid van prins Karei en prinses Mand ontvangen De voorzitter van het Storthing de heer Berner hield een toespraak aan het eind waarvan hjj den Koning verzocht zjjn zoon toestemming te verleenen tut het aannemen van de koningskenze Koning Christiaan antwoordde toestemmend en las een toespraak voor waarin hg in hel licht stelde dat de jonge Koning en Noorwegen aan elkaar door de gemeenschappel ko herinneringen niet vreemd waren en dst hij hoopte dat de reeds bestaande banden nog nauwer toegehaald zooden worden niet alleen in het belang van Noorwegen maar in dat van alU Noorsche volken Toen de vorstelijke personen ua de ontvangst op het balkon kwamen barstte de volksmenigte in gejnicb nit Ëen battery gaf salnntschoten Te 12 uur reden koning Haakon en de Koningin in de gouden koets naar het paleis Na de ontvangst in het kasteel Amalienborg bracht de Noorsche deputatie aan koning Haakon den groet en den gelukwcnsch van het volk van Noorwegen over Koning Haakon antwoordde daarop dat hy diep geroerd was door den eersten groet van de Noorsche volksvertegenwoordigers Het volk verklaarde hg had hem door de verkiezing een vertrouwen geschonken dat naar hg hoopte steeds zou toenemen naarmate het zijne gemalin en hem beter zoude loeren kennen Hij had een volksstemming gewenscht omdat hg de zekerheid wilde hebben dat het volk en niet een partg hem tot koning wenschte Hg zou ziJn leven wijden aan het welzijn van Noorwegen zyn devies lou ign Alles voor Noorwegen s Avonds had in het kasteel een galadiner plaats waarbg koning Christiaan een dronk uitbracht op het Noorsche vsik en het Noorsche koningspaar Koning Hakon antwoordde met een dronk op den Koning van Denemarken waarin hg verklaarde dat hg het voorbeeld van zyn gelielden grootvader zou trachten te volgen an dat zgn innigste wensch was tusschen liet Noorsche volk en hem denzellden toestand van vertrouwen te schepp n die tusschen den Koning van Denemarken en diens volk bestaat Wg hebben dezer dagen medegedeeld dat Hervè om zyn antimilitaristiscbe denkbeelden niet toegelaten is als lid door de orde van advocaten van de FariJBche balie De raadsman van Hervé de Parysche advocaat Bonzon heeft nu een stuk opgesteld dat hy tan alle advocaten van Frankryk ter teekeniog zal voorleggen In dat stuk wordt verklaard dat de weigering van de Pargsche balie om Hervé als advocaat toe te laten op grond van politieke meeningen in stryd is met het sedert 1870 vastgestelde beginsel blgkende nit den eed voor advocaten zooals die in dat jaar is vastgesteld Alles wat samenhangt met de politiek is toen nit den ted geschrapt De balie heeft te oordeelen over de vraag of iemand die zich als lid aanmeldt voldoet aan de wettelgke eischen n of hy als een man van eer mag worden aangemerkt Meer niet Met politieke gevoelens hoe verderfelgk deze het meerendeel der Franschen dan ook moge voorkomen beeft de balie geen rekening te houden De onderteakenaar verklaart aan het slot Tan bet stok dat de beslissing van de balie van Parys in strgd is met de regelen en da instellingen die voor die balie gelden V Tclgena beriohten uit het groothertogdom TiUiembnrg is men onder de aanhangers van het regeerende hois bezorgd over de toekomst van het land Da nieuwe groothertog Willem snkkelt met zyne gezondheid en als hy komt te sterven zal gelgk men weet de gehoele raannelgke Ign nitgestorven zgn en biyven slechts zgne zes dochters over Men scbgnt het er altgd nog niet over eens te zgn of een vrouw den troon van het groothertogdom mag bestygen als is dat ook de opvatting van de Nassauers Alle verwachtingen zgn op dit oogenblik op den ouden bcproelden minister Eyschec gevestigd Hyis reeds onder den ouden groothertog de eigenlgke regeerder in Luxemburg geweest als deze zooals jaren lang het gev il is geweest boitenslands vertoefde Dr Eyschen zal ook onder groothertog Willem minister blgven in Bismarck s tgd is hy diplomatiek vertegenwoordiger van Luxemburg te Beriyn geweest en onder onzen koning groothertiig Willem III heeft hg zich al een goeden naam gemaakt Op do Haagsche vredesconferentie hebben dr Ëyschen s voorstellen dikwgls de aan itaeht getrokken Ook op de tweede conlei entie zal hy zgn land weer vertegenwoordigen Verspreide Berichten EOSL IID f Het otücieele blad deelt de Igst mee van 10 officieren benoemd tot gouverneur generaal der 10 Poolsche provinciën gedurende de toepassing der krggswet In da Volkskastraat te Warschau is uit oen venster een bom geworpen naar een eskadron Kozakken zonder dat echter iemand getrülfen werd De Kozakken antwoordden met een 20 tal vuurscboten zochten het huis af en hielden 2 personen aan Central News seint uit Odessa dat de bemanningen op de schepen van de ZwarteZeevloot weer roerig zgn vyftienduizend zooden er met moiterü dreigen Admiraal Tsjoeknin heeft 3000 man troepen naar Sebastopol ontboden om het plaatseiyke garnizoen te versterken Uit St Petersburg komen ook slechte berichten over de stemming onder de matrozen van de vloot DUITBCHLIÜD Het Heichsgericht te Leipzig heeft het in den laatsten tgd drok met spionnagepro cessen Een Reutor telegram maakt melding van de voroordeeling van de sohrgfster Smoljamtnof tot een jaar en 3 maanden gevangenisstraf Voorts veroordeelde het hooggerechtshol een anderen Ros den twintigjarigen Pawlowski Deze bekende voor de Bussische regeeriag spionnendienst te doen Hg bad schotsen gemaakt van het by Posen gelegen fort Waldersee De jeugdige spion werd tot drie jaren tochthuisstrat veroordeeld Bg de herstemming voor een lid van den Duitschen Bgksdag te Eisenach is do antisemietische candidaat verkozen Hg verkreeg 10 000 stemmen terwgl 8500 stemmen op zgn sociaaldemocratischeu tegeneandidaat werden uitgebracht Des avonds was een groote menigte te Eisenach op de beeu toen zg wat woelig begon te worden werd de brandweer te hulp geroepen die de menigte naar huis spoot Fbaxeruk Het arrest generaal Brugère opgelegd zal nogal te dragen wezen want het bestaat daarin dat de generaal veertien dagen lang gehouden is zgn woning niet te verlaten Maar er zyn twee omstandigheden die het onaangenamer maken Ten eerste trouwt dezer dagen een dochter van den generaal Nu misschien krggt hg wel verlof met zgn arrest tol na dien tgd te wachten Maar dan is de generaal genoodigd op een diner dat de president dezer dagen zal geven ter eere van den koning van Portugal Didrvoor lal hg nu wel moeten bedanken wat voor een generaal in bet gegeven geval een pynIgko geschiedenis isl En dan verklaart de man van de Eclair Judet die den kogel aan t rollen heeft gebracht dat van het drietal Etienne Percin en Brngère laatstgenoemde er het gelukkigst aan toe is 1 Waarschgnigk komt een interpellatie over het geval Vrgdag in de Kamer aan de orde Zooals elk jaar tegen den winter hebben de gebroeders Eothschild weer 100 000 francs voor de armen van Parys gegeven Een onderwgzer was bg den minister vankoloniën ontboden maar had het genoegenurenlang to moeten wachten vóór by totzijne excellentie werd toegeï4t u Than8 vordert de onderwijzer 100 francs m devergoeding I Gemeng de Berichten Men meldt nit Haarlem aan de N B Ct Een blgkbaar niet ongevaarlgke reclame wordt door den eigenaar van een nieuwen BigareDWlnkel op den Kruisweg toegapaat Deze handelaar verkoopt ook het merk Gommen Steel en beeft nu loten laten namaken treilend gelgkend met het stempel er op zelfs doch zonder handteekening de certificaten en talons van de Steels waarvan hg de certificaten plakt onder aan bet deksel terwyi het couponblad als schut dient totschen deksel en sigaar Een oplichter heelt nu zoo n certificaat losgeweekt een couponblad er aan bevestigd en kans gezien daarop f 100 los te krggen van een caféhouder te Amsterdam en nu is de politie en justitie in de weer om aan die gevaariyke reclame een einde te maken dojr den haitdelaar te bewegen op de certificaten ook een stempel te zetten waarop staat waardeloos Aangaande de arrestatie van den inbreker in de pastorie der St Walbnrgsketk te Arnhem kan het Hbld het volgende mededeelen Zaterdagochtend meldde zich by den commissaris van politie Fiindter de Beanchéne in de Warmoesstraat te Amsterdam aan een vrouw woonachtig op den Zeedgk die een pak oude manskleeren kwam bezorgen Die man had een paar dagen te voren bg haar gelogeerd en zich verkleed de oude kleeren had by achtergelaten met de mededeeling dat hg ze wel ziu komen halen doch hy was niet meer teruggekeerd Bg het inspecteereo der kleedingstukken ontdekte de commissaris daaraan kaarsvet vlokkenen politiecommissarissen zgn nu eenmaal bg het zien van zulke zaken achterdochtig van aard vond dit verdacht Hy zond er twee zgnor rechercheurs de heeren Bedeke en Wiegel op uit om te trachten wat meer van den eigenaar der kleedingstukken te weten te komen en dezen kwamen al spoedig tot de wetenschap dat een man sprekend geiykend op het signalement dat door bovengenoemde vrouw was gegeven den dag te voren had gelogeerd bg een andere vrouw op den Zeedgk Hy was Vrgdag met haar en nog een andere dame met een rytoig met twee paarden nit rgden geweest en had met haar Zaandam met een bezoek vereerd Aan een dier vrouwen had hjj ook ten geschenke gegeven een gouden kruis De rechercheurs zetten hun onderzoek voort en vonden den man dien zg zochten later op den dag op een kamertje in de Zoutsteeg dat hy daar gehuurd had Hy werd naar het politiebureau gebracht en door den commissaris aan een scherp verhoor onderworpen nadat op hem by lonilleering wardti gevonden ruim 1 1000 aan papier en vgf gouden tientjes in zwart lederen porteleuille Na een scherp verhoor erkende de man dat het gold afkomstig was van den dielstal door hem gepleegd in de pastorie der St Wolborgskerk te Arnhem Hg bad zich tot dit gebouw toegang verschaft door overklimming van een muurtje en het verbreken van een glasruit die hg tevoren met groene zeep had besmeerd De trommels met effecten zeide hy te hebb n verborgen onder een bruggetje aan den Westerdgk achter de gasfabriek te Arnhem Door de rechercheurs werd by een vronw op den Zeedgk nog beslag gelogd op een gouden came dito oorknoppen en ketting die deze van den gearresteerde in bewaring had gekregen De commissaris Fttndier telegropheerde natuurlgk na de bekentenis dadelgk zgn collega te Arnhem van wien al spoedig daarna bet bericht kwam dat de trommels met effecten op de aangeduide plaats waren teruggevonden De gearresteerde die naar Arnhem zal worden overgebracht bleek te heeten H Bus Hg was van beroep bakkersknecht af komatig uit Zevonaar en vroeger als zoodanig eenige jaren te Arnhem werkzaam geweest De man is recidivist hg heeft reeds meermalen een vonnis wegens diefstal ondergaan en was 30 October jl uit de gevangenis te Dusaeldort ontslagen waarin hy twee jaren wegens diefstal had doorgebracht Een nader bericht meldt De gearresteerde B die inbrak in de pastorie der St Walburskerk alhier beeft bekend ook de dader te zyn van een paar andere dezer dagen gepleegde inbraken in de Prins Hendrikstraat en op het Willems plein De laatste inbraak was vooral brutaal omdat het gebeurde door openschuiving van het raam eener kamer waarin iemand lag te slapen Het daarbg gestolen horloge had B nog op zak De veelbesproken zaak van vronw Mulder te Qrouingen met baar stadsbestellingen die er in den gemeenteraad tot scherpe debatten aanleiding beeft gegeven heeft thans haar beslag gekregen door de volgende meedeeling van B en W Öp grond van de resultaten van het administratief onderzoek weergegeven in het door ons overgelegd rapport van de Raadscommissie voor de openbare armenzorg zQn wy met deze commissie van gevoelen welk gevoelen itenn vindt in s rechters uitspraak dat Tan miahaLdeling der Tarpleegden door vronw Mulder niet is gebleken en dat da verpleging in het algemeen van de ten baren huize verbiyf houdende bestedelingen geen aanleiding hoegenaamd tot ontevredenheid kan geven Er bestaat ook o i geen reden de verpleegden aan bet gezin Mulder te onttrekken eu hen nit dat gezin te doen verwyderen De Bembrandt hnlde te Leiden zal op 14 Juli plaats hebben Aan het begin van den Witten singel hy de Weddesteeg waarin Kembrandt geboreu werd zal een eenvondig monument worden onthuld De vervaardiging daarvan in brons op een granieten voetstuk is opgedragen aan den beeldhouwer Toon Dupuis wiens ontwerp thans gereed is Het stelt Rembrandt voor op rgpen leeftgd te balven lyve in zgn werkpak zooals we dit o a kennen uit de teekening in do Albertina Een kleine baret even eenvoudig alt zgn kleeding bedekt bet hoofd In de eene hand houdt hg de teekenstift Qelgkenis en uitvoering laten volgens eenparig oordeel van de heeren Israels Mesdag dr Bredins e a onder wier toezicht het ontwerp gemaakt werd niets te wenschen De beer Limburg toekende in overleg met den beeldbonwer het voetstuk Voorts zal Leiden een gedenksteen plaatsen in een der huizen in de Weddesteeg op de plaats W r Rembrandt s geboortehuis heeft gestaan welke plaats naawkeurig bekend is en zal een tentoonstelling van Leidsche meesters die Rembrandt s invloed ondergingen worden bgeengebraeht met medewerking van buitenlandsche verzamelaars Daarnaast komt zoo mogeiyk een zwart en wit tëntoonsteiling van origineele teekeniiigen ei etsen van den meester en van reprodocties geschikt om een overzicht van de ontwikkeling yner kunst te geven Men meldt dat negen eu dertig personen zgn omgekomen bg den brand in een modelbuis te Glasgow 32 anderen werden in het hospitaal opgenomen Het Engelsche stoomschip Hilda komende van Southampton stootte gisterenmorgen op de rotsen in de omstreken van Cezembre 123 man passagiers en bemanning zgn omgeikoinen slechts 5 personen werden gered Db passagiers van de Hilda waren moest allen uienkooplieden die naar huis terugkeerden Van de vgf geredden zgn vier nienkooplui de andere behoort tot da equipage 17 Igken zgn teruggevonden De byzondere kerkeraad der Ned Herv gemeente te Utrecht besloot geen instemming te verleenen aan het protest van den kerkeraad van Amsterdam in de zaak B hler doch met 18 tegen 11 stemmen nam de kerkeraad tot besluit het volgende door ds Briët en Troelstra ingediend adres aan do Synode te zenden De kerkeraad der Ned Herv gemeente te Utrecht kennis genomen hebbende van de uitspraak der Synodes contracta inzake da B hler met droefheid erkennende dat op grond der kerkelgke reglementen die geen beroep op Gods Woord toelaten veroordeeling van den appellant niet kon plaats hebben komt echter met nadruk op tegen den vorm waarin de vryspraak is vervat als ze verklaart dat ds Bübler geacht moet worden niet schuldig te staan aan openbaren strgd met den geest en de beginselen der Herv Kerk en vereenigt zich in de bede dat mede door deze droevige procedure by verootmoediging voor het aangezicht des Heeren de oogen worden geopend voor de gebreken van een kerkinrichting waaronder een beroep op de H Schrift is buitengesloten on de opvatting van de helgdenis der Kerk wordt overgelaten aan het persooniyk geweten Ook de kerkeraad der Ned Herv gemeente te Poortvliet Tholen heelt bg de Synode een protest ingediend tegen de uitspraak der Synodus contracta inzake dr B bler lo Friesland verblgdt men er zich in dat het Noorderlicht zoo helder geschenen heeft Het is een zeker teeken dat de aanstaande winter ys zal geven Zoo wordt beweerd door lieden die volgens hun verzekering datbg ondervinding weten Hildebrand een sociaal democtatisch onderofficier van de landweer heeft te Beriyn wegens majesteitsschennis terecht gestaan omdat hg niet mee had gedaan aan een door den luitenant ingesteld Hoch op den Keizer Tot zgn verontschuldiging voerde hy aan dat hy nog nadacht over de toespraak die de luitenant vooraf had gehouden toen het Hoeh roepen al aan den gang was en toen by bg het derde Hoch mee wilde doen weigerde zgn stam hem den dienst Ten processe werd een geneeskundig advies overgelegd verklarende dat de eigenaardige houw van het strottenhoofd van den beklaagde er inderdaad schuld aan was dat hg af en toe geen geluid kon geven De krygsraad heeft den man op grond daarvan vrggesproken Lnitenant v Lekow te Lissa die in dronkenschap een vreedzaam burger doodschoot heeft in hooger beroep een veel zwaardere straf gekregen Het Oberkriegsgericht te Posen heeft hem veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf en ontslag uit den dienst Een groot aantal stalhouders vrachtryders en andere rgtnighouders te Driebergen en Bysenbnrg hebben een klacht by de regeering ingediend over het ryden met Senardtreinen omdat zy daarvan veel last en hinder ondervinden en dit een groote belemmering voor het algemeed verkeer over de wegen achten Het bezwaar dat bedoelde treinen voornameiyk by nat weder bgna niet uitwgken en dit ook moeiiyk kunnen waardoor bet achterste rytnig van den trein biyft Slippen en den m tor niet in eene rechte lyn volgt is gegrond Echter zijn het niet alleen de Uenard treinen doch ook de gewone groote automobielen die veel binder veroorzaken omdat de voerlieden met hunne somtgda zwaar beladen wagens op den berm van den weg moeten gaan om botsingen te voorkomen en niet dan met groote moeite ten gevolge van verzakking op de bestrating kunnen komen Het gevaar op wegen waarover een stoomtram loopt wordt naarmate des te grooter Het slingeren der achterste wagens wordt wellicht veroorzaakt doordat de rytuigen niet dezelfde snelheid hebben en dus treken duwkracht op elkander wordt uitgeoefend Ook de ongeiyke dikte der wielbanden en ongeiyke middellgn der wielen kunnen aanleiding zgn tot deze klachten Nu verzoeken adressanten de Benardtreinen van de wegen te weren Aangezien dit verzoek wol niet zal worden ingewilligd zullen de fabrikanten dezer vervoermiddelen zeker alle pogingen aanwenden om gegronde klachten zooveel mogeiyk te verhelpen en voorkomen Gisterenochtend omstreeks 8 oor is aan de Prins Hendrikkade voor de St Nicolaaskerk de stoomboot Jan Marius schipper Best in aanvaring gekomen met een door vyf schnitenvoerders bemande zolderscbuit De an Marius kreeg drie gaten in deh achtersteven en van do zolderschuit werd de kop ontzet Door het achternitstoomen van de Jan Marius kwam deze nog tegen de motorboot Lnbelulle van den Arast Motordieuït en verbryzelde de kajuit terwgl van de voor haar liggende Deventer stoomboot Burgem Jhr Coenen een plaat aan bakboorzyde scheurde Zaterdagmiddag had op het IJ onder de brug van de IJkade een aanvaring plaats tusschen de sleepboot Catharina Maria en het met provisie kadraaiendo stoombootje Ella schipper Donma Van de Ella werd de voorsteven ingedrukt terwgl de Catharina Maria oogenschgniyk geen belangryke avery opliep Stadsnienws GOUDA 21 November 1905 Zaterdagmiddag 18 Nov belegde de Afd Gouda en Omstreken van den Bond van Nederlandsche Ouderwgzers een door 19 leden eu 2 gasten bezochte hnishoudelgke vergadering Na een reeks van mededeelingeu over maatregelen door bet bestuur na de vorige bgeenkomst besloot de vergadering f 2 50 uit de kas af te zonderen voor de werkloozen der Amsterdamsche Suikerratflnaderif Op voorstel van het Bestuur zal de Afdeeling het hdres der vereeniging Jeruël alhier om subsidie nit de gemeentekas ter verstrekking van een ontbgt aan behoeftige schoolkinderen steunen De Afdeeling doet dit vooral nu na een ingesteld onderzoek op de aeholen de groote behoefte gebleken ia en geenerlei gezindte xal warden uitgezonderd Verder besloofde vergadering een onderzoek in te stellen naar de mogeiykheid van coöperatieven woningbouw door de Bondsafdeeling of door de onderwgzers gezameniyk In Januari wordt hiervoor een bgeenkomst gebonden met één van de bestuurders der BotterdamscheOnderwyzersbouwvereeniging Na de behandeling van nog enkele minder belangrgke zaken werd de byeenkomst gesloten PoslerUen en Telegraphic Benoemd 16 Nov tot commies der postergen en telegrafie 4de kl B H Blommers tbacs adspirantcommies der postergen en telegrafie te s Gravenbage postkantoor tot bnreelambtenaar ten bureele van den Ingenienr der telegrafie te Amsterdam M C van Tiel thans tydelgk aldaar werkzaam tot adsistent te Tilburg J M Limpens thans kantoorknecht aldaar tot adsistent te Utrecht E Veltkamp thans kantoorknecht aldaar 1 Deo tot adsistent te Groningen J Bloem en J O Prins thtnibrieTenbesteller aldaar 16 Dec lot directeur van iet post en telograafkantoor te Venrag J Eggink Dz thans directenr van het postkantoor te Gennep Bevorderd 16 Nov tot klerk der postergen en telegrafie 1ste klasse de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse H C Hoekwater te Ngmegen D de Melz teLeeuwarden en H van Dgk te Blokzgl Verplaatst 16 Nov de commies der telegrafie 2ds klasse D P Krngl van s Gravenbage bgposten telegraalkantoor van den Boschstraat naar Zeist de commies der postergen en telegrafie 3de kl O Wolters van Zeist naar Utrecht bureel Inspecteur der posteryen en telegrafie de klerken der posteryen en telegrafie 2de klasse J Flipse van Amsterdam telegraaf kantoor naar Bot lordam tolegraafkantoor H J B Hoger van Rotterdam telegraafkanfoor naar Amsterdam telegraalkantoor mej J B C van Linscbooten van Maastricht telegraalkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor en J van der Veen van Arasterdam telegraafkantoor naar Maastricbt telegraafkantoor 1 Dec de hoofdcommies der postergen H J Lettink van Tilburg naar Rotterdam de commiezen der posteryen Iste klasse J P Donker van Botterdam naar Harlingen A O Bookwiit van Amsterdam spoorwegpostkantoor no1 naar Tilburg en H Brouwer Jz van het postkantoor naar het spoorwegpostkantoor no 1 te Amsterdam de commiezen der posteryen 2de klasse D Verhaal van Amsterdam spoorwegpostkantoor no 2 naar Breda en A L F Hofman van Breda naar Amsterdam de commiezen der postergen en telegrafie 4de klasse T Kuiper van Amsterdam telegraafkantoor naar Botterdam spoorwegpostkantoor no 2 en mej C W van Veen van Amsterdam bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade naar Rotterdam postkantoor Eervol ontsla en op verzoek 16 Jon 1906 de brievengaarder te den Bommel D van Noord Overleden 16 Nov de commies der posIeryen en telegrafie 4de klasse J Stern te Leiden postkantoor Rechtzaken De Hooge Raad deed eergister uitspraak op bet cassatieberoep van J Hoefman veehonder te Weesperkarspel bg verwyzing door het Gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot 1 maand gevnngenisstrat wegens bedreiging met zware mishandeling De Hooge Raad overwoog dat het Oerecbtshol niets iets anders bewezen heeft verklaard dan wat den reqoirunt was ten laste gelegd gelgk in cassatie was beweerd door enkele ondergeschikte bgvoegingen en andere omschrgving van het ten laste gelegde en derhalve niet is getreden buiten de grenzen der dagvaarding Het beroep werd mitsdien verworpen Op het hereef van Izak Israel Samson colporteur te s Gravenbage tegen een vonnis der Rechtbank aldaar waarbg hy was veroordeeld tot een geldboete van f 3 subs 3 dagen hechtenis wegens het te s Gravenbage op de openbare straat by het om niet aanbieden van gedrukte stukken roepen overwoog de Hooge Baad dat het in deze toegepast artikel der Haagsche Politieverordening niet in strgd is met artikel 7 der Grondwet daar bet verbod om te roepen bg het aanbieden van gedrukte stukkon gegeven is in het belang der openbare ords Ook de andere grieven van den requirant ongegrond achtende verwierp de Hooge Raad het cassatieberoep Op het cassatieberoep van den persoon uit Maastricht tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens meineed in een civiele procedure overwoog de Hooge Baad dat hg het voorgestelde oassatiemiddel volgens hetwelk nu het interlocutoir waarbg die eed was opgelegd nog niet in kracht van gewgsde was gegaan nog niet vaststond ol dit interlocutoir was aan te merken als wetteiyk Toorschrilt in den zin der Stralwet werd over het hoold gezien dat niet hel vonnis waarbg de eed beslissend is verklaard maar artikel 1966 en volgende van het Burgerlgk Wetboek is te beschouwen als het wetteiyk voorschrilt waarvan de Strafwet spreekt Het beroep werd derhalve verworpen Advocaat generaal mr Orl nam gisteren conclusie in de zaak van een boekdrukker te Amsterdam veroordeeld wegens 2 overtredingen der Veiligheidswet het niet doelmatig beschutten van een vliegwiel van een motor en van de kamraderen van een papiersnymachine tot 2 geldboeten van f 20 Adv gen deelde niet de meening van den requirant dat de in deze zaak gehoorde deskundige de grenzen had overschreden van hetgeen hg als desknndige mocht mededeelen door te treden in eene interpretatieve beschouwing omtrent het te dezer zake toegepaste artikel 19 la van het desbetreffend Koninkiyk Besluit De meening van den deskundige bepaalde zich immers slechts tot de inrichting van den requirant n het daaruit ontstaande gevaar Ook kon hy niet toegeven dat genoemd artikel alechti dg algemeeae baaohatting voor de machines regelt zoodat het hekwerk om den motor voldoende zou zgn Wel is waar geeft art 19 5o van het b sluit nog een algemeen voorschrift voor de arbeiders doch bet voorschrift van art 19 lo is een bgzonJer voorschrift dat betrekking heelt op machinedeelen die minder dan 1 80 M van den werkvloer verwgderd zyn Voorts was adv gen van oordeel dat het voldoende was aan te nemen dat kamraderen zgn bewegende en gevaar veroorzakende deelen Nadere omschrgving van de beweging en het gevaar is niet noodig Evenmin kon adv gen toegeven dat de Rechtbank verplicht zon zgn geweeat na te gaan ol een papiersngmachine gelgkt op een boorbank lier of byscbkraan Art 19 Ib eischt slechts dat de raderen eener machine in verband met die machine geiyken op zoodanige deelen in verband met een machine als een boorbank lier of hgschkraan Ook de andere middelen ongegrond achtende concludeerde adv gen tot verwerping van bet beroep behoudens eene kleine wgziging in de gnalificatie Uitspraak 18 December 33Qst staats loterij lo Klasse Trekking van Dinsdag 21 Nov No 3478 f 20 000 11964 en 15744 ieder 1 1500 16040 f 400 19040 1 200 3548 9906 14078 15363 19628 en 19963 ieder 1 100 Prgzen vSn 1 20 30 3406 6292 8837 12042 15291 17654 124 3600 6318 52 72 96 17908 39 3804 46 78 81 15323 50 76 3905 6408 8918 12167 31 18015 235 12 35 60 12243 75 18110 74 33 52 9015 53 95 33 395 63 80 57 12301 15407 51 414 79 6504 68 46 20 18221 502 4113 35 79 12411 42 18621 25 46 43 96 36 73 77 76 80 48 9110 38 82 18724 88 4210 63 56 12583 15538 30 98 38 6600 79 94 16614 39 63B 4302 26 9357 12623 28 18807 40 53 69 80 41 40 93 82 73 6722 96 72 69 18935 760 4512 54 9469 12716 88 62 78 4600 67 9608 12840 15729 83 809 61 90 49 82 15813 90 14 ea 6821 54 89 25 19012 25 4703 32 9859 12928 93 14 976 9 34 9924 30 15920 98 1220 35 64 66 74 16002 19110 34 4862 57 78 13012 19 24 76 56 6913 10007 20 97 19200 1490 98 16 10 33 161 $ 13 1506 4918 32 20 76 30 63 13 27 86 49 13139 16209 75 1658 51 7018 71 13254 96 19307 98 5030 21 86 13308 16348 16 1816 6100 7149 10126 13450 63 40 61 22 7230 89 56 83 19482 65 39 39 10283 61 16442 19500 78 68 64 10348 13 12 46 19 80 71 7337 63 15 61 39 1920 5200 7404 86 50 95 90 14 47 69 10417 61 16617 19603 51 62 7548 43 74 16729 38 65 76 69 66 89 78 19712 77 5371 7675 10532 13661 81 14 2018 98 7808 56 99 16863 25 ft 6481 12 10606 13707 69 58 2136 5531 74 54 34 16908 19920 2230 59 7911 74 91 17 4 68 66 31 10724 13913 90 20094 2300 78 75 10853 69 98 97 2431 5600 76 58 88 17006 20121 45 6 8031 10913 14134 46 46 60 19 50 73 78 83 81 2504 34 87 83 14321 34 96 2656 5704 90 92 31 17135 20267 67 9 91 1 1100 71 90 20329 2716 15 93 80 72 97 68 60 26 8106 85 91 99 20437 88 46 8 11235 14468 17244 60 2857 96 74 96 14540 63 88 2904 5801 81 j 11535 97 86 20500 63 61 8211 72 14628 17311 3 93 69 50 86 14728 28 20608 94 5967 66 87 14821 36 20706 3016 6050 8390 U603 69 61 63 66 59 8440 19 14908 63 69 90 65 41 46 58 64 20860 3284 6134 74 63 99 17412 20915 88 73 8603 11812 15047 26 22 3306 86 61 39 50 64 37 8 6204 98 69 58 88 66 17 14 8620 11904 15127 17509 72 44 36 8743 85 15247 20 84 68 53 84 97 58 69 BEUES VM EOTTEEDA £ VBIJDAÖ 10 NOV L K H K StaaUUtnmnen POETDQAL 1 Ublig 3e Serie fr 050 3 ö Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RnBLuiD IwaDg Dombr Obli gallen 4 SS Azia Japan Obligation 1899 4 Wl CoLDMBu Geconsolideerde Bni tenlandscke Schuld Becepia L 100 IV 24 i 4 99 4 lOlV 3 97 4 lOOV i 99 4 100 BfpothMt SantmPandb idem idem Pandb Botterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Dtrecbtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 489V Pandb lo Algem Groninger Scheeps Hypb 4 lOOVi Pandb Nederl Hyp ik Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 3pci rwtgUmn tx Irxut Ublig Zoid Italiaansche Spw Mg A 367V PremiêlMninqe bakoii Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102V SehMpvaart MaalKhappijm Aand Holland Gulf Stv My 36 Dinereen Hy tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 EXPOSITIE der nieuwste modellen WINVUBHASTELS COaTUMBS BLOV SBS JOPES en JUPOSS BOBE8 en JAPONSTOFFEU met bybeboorende Garneringen alsmede een groote keuze PELTBRIJES van do goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende pryzen Aanbevelend IJüifdf jsr Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 31 November IQ05 Vette ossen en koeien goede aanvoer prgzeii waren voor iste kwal 36 ade kwal 33 3de kw tv cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren redel aanvoer prijzen waren voor ate kwal 30 ade kw a8 tde kw 34 cent per hair kilo Stieren redel aanvoer prijzen waren vooi late kwal 31 ade kwal 37 3de kwal aa cent per half kilo GraskaWeren redelijk aangevoerd Bij flinke omzet was alles prijahoudcnd Vette kalveren duur 4DVKRTËNTIEN 11 uo Javanen te steunen in hun coöperatieve organisaties De tnsschcnpersonen die de winst opstryken moeten verdwgnen De heer Thomson erkent her recht van optreden tegen vorsten die dwingelanden ign voor hun volk Maar noodeloos bloedvergieten als in de Gajoe en Alaslanden Boet men voorkomen Morgen 11 nnr is de minister aan het woord Verkrggbaar in flesschen 50 cis 7S ct en f IMS by H H Apothekers en Drogisten r l op het merk ASKBB t F AD EICHTEE 4 Co Bollordam Te Gouda by C LUUEE Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 iè