Goudsche Courant, woensdag 22 november 1905

1 P o 9883 Donderdlag 33 November 1005 44ste Jaargang mimm mmmi J ieuwS en AdvertenUeblad voor Gouda en Omstreken Gebruikt ds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorsthoningEztract am k MkblykMroMaltfUviwHM B vooral dam n KtedmolMMavt 11 de Afantow vu C IIMr 4 Cl Hia UXMtr M MaBMI Pe fiiinii ulie yys De ondergeteekende bewaaider der minuten van wijlen don te Oonda gevestigden Notiris ö C FORTUIJN DROOGLEEVEE geelt licnniB dat hy gedurende de vacature notarieele zaken van het kantoor van dien overleden notaris behandelt dat dat kantoor op werkdagen op de gewone kantooruren zal geopend zgn en dat h lederen DONDERDAG van voorm 10 tot nam 4 uur aldaar te spreken zal zgn A J DE MOOIJ Notaris te Lekkerkerk GEVRAAGD tegen 15 Dec eene EiilBHEKBi v g g voorzien Loon naar bekwaamheid Brieven Ir lott C T aan MEEUSSEN S advertontiebnreel Den Haag SocieteitJNSGENöEGEN 2e ABONNEMENTS VOOESTELLING Donderdag 23 oveiub r 1905 liet Ncdorlandbchïüoneel Koninklijke Vcreeniging Het OnteschrevGa Blad Biyepel in drie bedrijven GRVOLGD DOOa Hel Oliekraikje Bl spel in 1 bedrijl Aanvang S uur fÊ Gewone bepalingen en prgzen DRACHENQUELLE BIJ DEN MAALTIJD bevordert de SPlJSVERTERINGl NATUUR BRONWATER Verkrógbnar bö M M BELONJE Jr Gouda In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsler Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zijn voorhanden de nieuwste modellen üasgloeiliolilbranders Cas Bleclra liranders Ballons enz K BALEN en ZIJDEN Franje nn keuze aifterUe l K 7 LOON Aanleggor van Gas Water en Sprejikbnizen IHiii wonlt verzocht op t NEUK te letten UIT HBT MAOiZIJH VA M luvENswAAY imm QOBINOHEM Deie THEEËN worden ai gele lerd iü verzegelde pakjes van iii IWM n een half en een Ned one mei vermelding van Nommer en iPrys voorzien van nevenstaand üi I IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtvoerin van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Qoudit Drak van A BRINKMAN Zn Benig helpend en a rfoend middel tegen verkoudheid astma keelpjjn kink en slumhoest bronchitis en alle borat en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Z Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrii baai bij Firma WOLFF £ Co WestKaven m Gouda A LATESSTMIN Kleiweg E 100 louda E H VAN MILDv Veerstal 12b te Vo dj A liOUMAN jl oor Mtó PINK SE Nuuwerkerkad IJtel A N v ZESSEN 6c ioonhoven J Th TOKKEN Doek op B v WIJK 0 fe avr A SCHEUR a i recA V W V EDE Oudemater K vi dbe HEIJDEN te Reeuimk P v D HPKK Moercapelle D v o STAR Waddmgeveen Wed J HOLST Waddinqe ieen M KOLKMAN Waddingeveen P A us GROOT Oudeu aUr A D iOÜÜW Oudacater 1 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benechop W KSCIiKWl G Laat U niet misleiden ioar AbAU Siroop Het kloosterSrtiJCto Pttrt o lft iybestaat niet I Hlroop vangernerlelwwirde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT iXeS HONII KL l VHB FABHIKHEW Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Ster en y uitmujitonde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Vlploma Parijs 1900 Negen Gouden Medallleê PRAEPARATEN VAN a lB Bai I r 0 n mi IgnnMn aulMi 1f 1 l f1 ITI M Etre DIplom n Ooiiii lin i 9 Jli t tSSl n Leo L Slf Melksuiker tfC T TH Asthma Cigaretten Mï llSSSLïrïSmi F Tamarinde Bonbons J ïi Lr r rït Stilles ffSS iis 3 s £ i v Sa lmiak Pastilles j fss een jllJmopJosaend en v r jBleo l middd P fleschje vcrkri i u Frljl ƒ 0 0 P IIWM iAtli KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciera ZEIST Insulaire Hypotlieekljank te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van f 1000 f 600 f 100 en f 60 pCts PANDBRIEVEM tot den koers van tOO o verkrijgbaar ten kantore van de Hoeren DORTLAND Co alwaar ook de Coupons betaalbaar ziJn S C Patent H Stollen nu Mill inmM tii uui mi Ml mr llilti Füruuu Dtx ffronM Brfolg M imm Palmt StoUrn êmmtK htl bilm ta nr MMafan wertlUoBen Nachahmutigm gitim Mm kuife dêhv imef eteta echnrfeti H HtoU n MP IW KM Ct D 1 UUKHnHIUIIt mm I emounfitl SJfrattUmemmieMttilmftnlIfttimm AJ VEETMTIi iI ia alle Couranten worden aang enomen door het Adverteutle Bureaa van A BKIAIRNAN di ZOON DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MO il E Hl til K M zijn beslist die der Firma UELIIOil THE LA IJl ES JOURNAL mot minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OF CHILU REUS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw Boekhandelaar Proe nummees Alle met koatel Soil Btjvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0J6Ü verkrijgbaar bii MILLY SIMONS l n Haag en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANl te Zevenaar en Emmerik gpauneu de leromn Verkriiirbaar te Gouda bö R ZANDVOORI M A CATS H ZANDVOOET J i MOSSEL Firma L DE lONG A DROST te Woerden bu N DE KRÜIJFF f mti ïeker zün wu ia EchtA £ l fli i acat ts ontvangen tesamui geistoid en na ve proEfaemiogen ia loc nafidel gekomen ondei de naain des uitvinders Dr MichaellS verVMrdigi jf de beste rnaobines in het wsraldbersmde étabUissement van Oebi 8M1wardE I Keuhsn Itchc Stkel e actio in vicrkanfea boia B Dszc Sikal OKai ia nri meOc gekookt eeu uagaunw g i iul rank voor daMiykach obruik een i 2 thealapcli vu poMtoi nor een kop Choodal Ala geneeskraolï ige drank bij gvnU Tan diarrhee skoiita met water te grimlkaD Verkrijgbaar bij de vocnuuuari H 1 Apotlüksn ens 1 1 80 ótöjó Ö PS Q nenulv itag Bwoordig r roor VMm hmd JuRus RattenklMll imnterdazB Eahnistnut 1 IS BultenlaHdscb Overzhsbl Eeuter seint nit Warschau d d 21 Nov De in Petersburg aanwezige Poolsche gedelegeerijen publiceerden een verklaring waarin het standpunt der Poolsche partijen wordt niteengezet Volgens deze verklaring wenschen z j dat Polen een autonoom deel van het Bük zal worden doch denken zg niet aan de afscheiding van Polen van het Russische RiJk Zij wenschen echter een eigen Landdag te Warschau te hebben maar tevens in de Ryksdoema vertegenweordigii te zijn De gNordd Allgem Zeit bevat een artikel over de nieuwe rgksbelastingen waarin wordt medegedeeld dat ter dekking van de nieuwe rijksbelastiugen waarin wordt medegedeeld dat ter dekking van de nieuwe rgksuitgaven ten bedrage van 220 tot 230 millioen Mk nieuwe rijksbelastingen worden i voorbereid onder welke verhooging van de invoerrechten naar het gewicht op ruwe tabak en een belangrijk hoogere belasting op geïmporteerde fabrikaten in het bijzonder op sigaren Ook de inlandsche tabak wordt naar evenredigheid hooger belast Voor het artikel sigaretten denkt men over een belasting op sigarettenpapier en een aanzienlgke verhooging van het invoerrecht De opbrengst van de belastingen en verhoogingen van de rechten oor tabak en sigaretten wordt op ruim 10 millioen Mk geschat In Engeland zullen er sanatoria voor longziekten onder werklieden opgericht worden De eerste komt in Kent met omtrent 100 H A grond erbij Do hsrstellendeu zullen er ook weer aan arbeid gewend worden Zonder dat telde een dokter op de vergadering waarop Zaterdag te Londen de zaak n 3e orde was zou do behandeling voor het vervolg een slechten invloed op de zieken hebben Crooks de bekende werkliedenafgevaardigde zeide eclit Engelsch dat de werlieden hou sanatoria zouden maken tot een voorbeeld voor de geheele wereld Fortis de eerste ministsr in Italië i te Napels in den Verdi schoowburg gevierd met een feestmaal by zijn terugkeer van Calabrië en Sicilië Aan het galadiuer namen deel alle ministers een en negentig afgevaardigden talrijke senatoren en anderen Sympathiebetuigingen waren ingekomen van bijna tweehonderd kamerleden Fortis werd b j zijn binnenkomen met salvo s van bandreklap ontvangec Do burgemeester van Napels de voorzitter van de Kamer van koophandel en anderen stelden dronken in Forlis hield in antwoord daarop een toespraak betreffende den politieken toestand Daarom was het de aanleggers van hat teest te doen In hofltn constateerde de mi nisterpresident in zyuNsMe dat de oppositie moeilijk een geschikt puM van aanval kon vinden en dat het land deSijtwijfelbare bewijzen gaf met de binnenlankche politiek te zgn ingenomen Fortis was overigens maar matig voldaan over dit feest waaraan naar hij aan een der aanleggers ronduit verklaarde een veel te scherp politiek karakter was gegeytn Wanneer de kamerleden niet te hnlp i ren gesneld was er van de heele zaak niets Herecht gekomen naar de Messagero opmerkt De huldiging was een onhandige manoeuvre van Fortis vrienden die door de radicalen ijverig werd gesteund in de hoop van in troebel water te kunnen visechen Zweden gaat zgn diplomatie en consulaatwezen hervormen Een commiuie zal de zaak in onderzoek nemen en de noodige voorstellen doen De minister van buitenlandsche zaken geeft in een stuk aan in welke richting bg wenacht dat er gewerkt wordt Het is zegt hg van het grootste gewicht dat de mannen die Zweden in bet buitenland vertegenwoordigen goed op de hoogte zgn en blgven van hetgeen er in bet vaderland omgaat opdat zg weten welke belangen van hun land gevorderd moeten worden Tevena is het noodig jongelui van praktischen aanleg voor den diplomatieken en consulairen dienst te kiezen beiden maar vooral de toekomstige consols moeten ook in den koophandel opgeleid worden Op den praktiaihes kAOt moet de nadruk gelegd wordai 0 dienit moet verder loovael mogeliik zoo ingericht worden dat er gee i vermogen noodig is om een of anderen post te vervallen en verder mag ook geen stand of geboorte bij de keuze gewicht in de schaal leggen Voor eiken post moet de bekwaamste en geschiktste gekozen worden Ook moet de diplomatie en het consulaat innig samenwerken De minister wenscbt ten slotte dat de commissie met kooplui fabrikanten en reeders te rade zal gaan Dit Ipt een voortreffelijk program Hoe meer berichten over het Zemstvocongres te Moskon bekend worden des te dnidelijker blijkt dat de stemming alles behalve vriendelijk is voor de regeering In de pauze werd in de couloirs vrij levendig de vraag besproken of het congres aan Witte eeu ministerie zal voorstellen Het meerendeel der leden was echter van meening dat dit niet mogelijk is omdat Witte hoogstens twee of drie Zimstwo leden in zgn kabinet zou opnemen maar zeker de zetels niet alleen met menschen uit dien kring zon bezetten Een minderheid in het ministerie te vormen was echter niet naar den zin van de gedelegeerden Onder de sprekers was vooral graat Heyden uit Pskof bijzonder scherp in zgn aan vallen tegen de regeering hij verklaarde dat het wantrouwen in alle Russische kringen door de oekase van 30 October niet is weggenomen en door de maatregelen na dien datum eer is versterkt Hij wenschte een sterke regeering die echter steunt op het volk Zijn toespraak werd door de gedelegeerden herhaaldelgk en levendig toegejuicht Evenzeer was de indruk groot door de redevoering van Roditsjef uit Twer gewekt een redevoering die eveneens dnidelijk het wantrouwen toont van het intellectneele deel des volks tegen Witte en diens regeering Scherp verooi deelde deze spreker de autocratische maatregelen door do regeering na het afkondigen der constitutie op 30 October genomen En hg besloot zgn redevoering met do woorden Graaf Witte is niet te vertrouwen al zal het wellicht noodig zgn met hem te werken Zoo waren de meeste rode voeringen doortrokken van een geest van wantronwen die wel te verklaren is maar die thans den toestand aitermate bemoeilijkt Want door dit optreden van de liberale intollectaeelen en SemstwO gedelegeerden plaatst deze groote middeopartg zich tusschen twee stoelen en laat zy het veld aan de regeering en de revolutionairen Zg werkt daardoor 6f de anarchie óf de militaire dictatuur in de band Slechts het duidelgke en eenvondige besluit om op den grondslag van het keizeriyk manifest saam te werken met de regeering al kan zg deze in haar tegenwoordige samenstelling niet vertrouwen en niet goedkeuren kan de Zemstvo partg redden A het andere is bgzaak Wanneer straks de Ryksdoema byeeo is kan het geheele program ter tafel worden gebracht maar voorloopig dient een vaste grondslag gelegd de orde hersteld en de verkiezing voorbereid te werden Wil echter bet Zemstvo congres de rol van voorparlement spelen en aan de zich in constitotioneelen geest vervormende staatsmacht zgn wil opdringen dan handelt het in Btrgd met hetgeen als eerste voorwaarde door het congres zelf op den voorgrond wordt gesteld dan handelt het inconstitntioneel Frankrgk staat voor de presidentskenze Het voornitzicht daarop is aldoor merkbaar in de politiek Het Kabinet Botvier zoekt aansluiting bg de rechterzgde het bloc spiyt langzamerhand er zit een ntenwe partggifoepeering in de lacht en dnideiyk is het dat de gedachte aan de presidentsverkiezing steeds de dryfveer U van die combinaties De uiterste linkerzgde wenscht Rouvier dien ly niet verlronwt duidelgk te maken dat hg niet kan rekenen op haar steun bg de verkiezing En daarom zwenkt Bouvier naar rechts hopend daar den steun dien hg links verliest te herwinnen Maar de recbterzyde heeft andere planuen Zy wil Rouvier thans wel een handje helpen om de scheuring in het repablikeinsche bloc dieper en onheelbaarder te maken Doch voor het presidentschap der repnUiafc acht ly Boavier aiet den meeit begeeriykes man Welke plannen de rechterzgde heeft blgkt nit het waarschuwend woord van senator Clemeneean in de Aurora Met leedwezen ziet deze vurige republikein dat onder de repsblikeinsche groepen een verdeeldheid heerecht die hjj een ramp acht voor de toekomst wyi zg clericalen en monarchisten de gelegenheid geven zal om zich aaneen te tluiten en wellicht bun candidaat een meerderheid te verschaffen Met duidelgke toespelingen op den 6oulanger en civil wijst Clemenceau dien candidaat aan bg bedoelt Doamer den president der kamer een man dien de Republikeinen nooit vertrouwd hebben en die op dezelfde wyze door verschil van meening tusschen de groepen der linkerzyde by de verkiezing voor Kamerpresident de meerde held kreeg Er is aan deze waarschuwing van Clemenceau een verstandig voorstel verbonden om bet plan van de rechterzyde te doen mislnkken Clemenceau wenscht dat alle republikeinen in kamer en Senaat zonder onderscheid van kleur of richting een genieenschappelgke vergadering zallen houden ter bespreking van den toestand en tot het verkiezen van een werkelgk republikeinschen candidaat wanneer men vooraf tot eenstemmigheid kan komen en zich verplicht den aangewezen candidaat qaand m6me te stetnen zegt Clemenceau is de verkiezing van een republikeinschen President verzekerd en kan het clericaal monarchistisch verbond geen invloed oefenen in het congres dat in Januari te Versailles zal worden ge houden Verspreide Berichten RssLMm Handlangers van de reactionnaire party trachtten de boeren van Yasuayo Polyana op te hitsen om het landgoed van graaf Leo folnUi te verwoesten Maar de boeren waren daarvoor niet te vinden Van verschillende plaatsen worden dergelgke berichten vernomen over roerigbeid in de boerenbevolking Zondag kwam het te St Petersburg tot een gevecht tusschen de werklieden van de fabrieken Somlannikof en Poetilof die een vergadering hielden en Kozakkon Dezen maakten gebruik van hun geladen geweren en doodden en verwondden verschillende werklieden Het gerucht loopt dat Witte weldra vervangen zal worden door Doernovo Fbikkbijï Maandag zyn de heer Loubet en de Spaansche koning op de jacht geweest Het sneeuwde lastig In de Matin komt een artikel voor dat tot opschrift zou kunnen hebben de nutteloosheid van de revoluties Daarin wordt er aan herinnerd dat Frankrgk bezat vóór den geschiedkundigen nacht van i Augustus 238 prinsen en hertogen en nu 1601 Volgens Lavoisier waren er aan bet eind van de 18e eeuw 83 000 menschen van adel nn zijn er wel 200 000 En ten slotte v66r het uitbreken van de omwenteling was de gezameniyke fortoin van de toen almachtig geheeten adel tienmaal zoo gering als thans 1 Enoeuxd De koning is weer in staat zonder hulp te loepen In t begin van de volgende maand zal te Londen een verkooping worden gehouden aorop onder meer onder den hamer zal komen de stoel waar Napoleon het meest gezeten heeft gedurende zgn gevangenschap op St Helena Tdekus Naar verluidt zou de sultan op het vlootvertoon willen antwoorden met en moord op de Christenen in zyn rgk BINNENLAND STATEN GENERAAL T w K ic Êns H Ik n e H Zitting van Dinsdag 21 November Bg de voortgezette behandeling van de Indische begrooting heden in de Kamer verklaart ook de heer Boa toe te jaicheo de behandeling en voorbereiding van de be oting in Indië Tegonovir de pessimistische beschouwingen van den heer van Kol stelt spr de dwingelandy van de inlandsche vorsten die de economische welvaart van Indië tegenhouden De sociaal demokratische politiek tegenover India kenschetst spr als een politiek van verlegenheid die niet weet waar vandaan de ook in de oogeu der Nederlandscbe arbeidersklasse geschikt lykende middelen te halen om aan de nooden van Indié tegemoet te komen In de tairyke expedities ziet spr de bedoeling om voor goed een beteren toestand te scheppen Ten slotte dringt hu aan op de bevordering van productieve werken op nitbreiding van de Staatsexploitatie en op vestiging van het belastingstelsel op betere basis Voorts op bezoiniging op onze kostbare bestuursorganisatie vooral de militaire Na een opmerking van den beer TU Bylandt dringt de beer Verhey aan op bavordering van het volks het technisch en het zeevaartkundig onderwgs Ook spr verdedigt de expedities tegen inlandsche vorsten De heer de Stnors verklaart na de lezing van het rapport van kolonel van Dalen en het daaraan verbonden medisch rapport over den tocht naar de Gajoe en Alaslanden dat die expeditie niets anders is geweest dan een zuivere veroveringstocht en dat onze geneeskundige dienst toen te kort is gescheten in de verpleging van gewonde vyanden Scherp kritiseert spr nbg eens hetoptreden onzer troepen bg die gelegenheid waarby de vyanden als koogcen werden opgejaagd en doodg eBChoten Na zulke moordgsschiedenissen behoorden geen lauweren over het N I leger te worden uitgestort Ten slotte meende spr dat genoemde expeditie onnoodig waren voor de handhaving van rust en orde en dat zy lichtvaardig waren ondernomen tengevolge van militairen overmoed en van lust in gondexploratie niet door kapitalisten maar door t goavernemenl Spr concludeerde dat wy ons stefbel van militair geweld moeten plaats laten maken voor eeu van gedold ingetogenheid en zelfbeheersching De heer Troelstra verdedigt de peasimistische beschouwingen van den heer van Kol en bestrgdt de meening van den heer Bos dat de socialistische politiek ten aanzien van ludië een verlegenheidspolitiek zou zijn Als de heer Boa de sociaal damokratie verwyt geen middelen aan te geven om de nooden van Indië te lenigen dan wyst spr op het plan van Kol om onze buitenbezittingen te verknopen Spr vergelgk de thans verleende hnlp van Nederland bg de hulpverleening van een vcreeniging als Armenzorg Het plan van Deventer emigratie naar de buitenbezittingen acht hg onuitvoerbaar maar bovendien doelloos ten opzichte van Java Spr beveelt aan de Javanen te steunen in hun coöperatieve organisaties De tusschenpersonon die de winst opstrgken moeten verdwgnen De heer Thomson erkent her recht van optreden tegen vorsten dio dwingelanden zgn voor hnn volk Maar noodeloos bloedvergieten als in de Gajoe en Alaslanden moet men voorkomen Morgen 11 uur is de minister aan het woord Rechtzaken Voor de rechtbank te jRotterdam stond gister 0 a terecht Den 18en September had L Schenk in het café van H G v W te Gouda een glas bier gedronken S beweerde de verschuldigde 5 centen betaald lo hebben beklaagde van niet Hierover ongi noegen mot het gevolg dat de kastelein Schenk met beide vuisten op het hoofd en in het aangezicht heeft geslagen en gestompt Eisch 7 dagen gevangenisstraf Gisteren werdjde zaak behandeld tegen den 23jarigen ryswerker G D M wonende te Zevenbergen thans gedetineerd wien ten laste was gelegd dat hg op 6 October j l te Gouda den slager T Van Vliet aldaar zou hebben bewogen tot afgifte van f 186 door dezen valschelgk en in strgd met lie waarheid voor te geven dat hg eeuyioon was van Jan Potuit te Bergambai t althans dat hg bg dezen inwoonde en dat hy het geld noodig had om een koe te betalen te Beenwgk welke door den verkooper niet zonder betaling ttia t