Goudsche Courant, donderdag 23 november 1905

Vrijdag 24 Noveraber 1005 i o 0884 44ste Jaargang Van de perceelen bji bet kadaster bekend ter grootte vaD fiOüDSCHE mum J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TEN NAME VAN 771 513 514 770 977 976 973 760 971 972 754 393 392 391 388 1069 390 940 941 683 1124 Jacobus van Bagn landboower te Waddinxveen Tennis Zoidam brngwachter te Gonda Idem Jacobos van Khijn landbonwer te Waddinxveen Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem De Oostpolder in Schieland Maria Mogdalena Prince eclitg van Gerril Hendrik Antonins Simon te Amsterdam Idem Idem De Oostpolder in Schieland Maria Magilalena Prince echtg van Garrit Hendrik Antonins Simon te Amsterdam Pieter Johannes Bellaart Jr en cons mede eig Gerarda Johanna of Johanna Oerarda Bellaart Idem Idem Hermanns Corneli Kortenoever fabrikant te Gonda Teleroon Ha M ADVERTËNTIEN worden gepliat st van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reietoon No S9 l e liilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden iei 1 25 franco perpost ƒ 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN te Gonda Behoort bij Koninklgk besluit van 6 November 1905 no ti Mg bekend De MinisUr ran Wattretaat Handel tn Nijverheid J Kkius s Oravenhage 20 November 1906 IJe Commwaria der Koningin voornoemd Patijn Echte Sinter FVaaimachiiies i UTTIC St i lCOLAAS CADEAU Onderricht g ratis ook in het moderne borduren en stoppen 81 ER iH A A TSCII A Pl l J in Nederland verteg enwoordig d door méér dan 50 eig en magazijnen fjange l iendeweg 27 Te onteigenen grootte n d O a 2 d 1 6 S 5 ala 00 21 00 10 00 17 01 00 45 20 52 00 16 25 91 00 48 10 43 40 23 20 06 90 15 50 36 30 10 90 23 60 05 10 03 80 39 50 14 00 53 34 60o m 50c 61 62 53 54 65 56 57 58 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 dyk weiland water weg weiland watering hooiland idem idem idem idem idem idem watermolen erf watering hooiland idem watering kade weiland weg weiland hooiland weiland hooiland 0PSNBAREMR00PIN6 De Notaris H GKOENENDAAL te Gouda i voornemens op WOENSDAG 29 NOVEMBER 1905 des voormiddag 11 uur in bet H8tol DE ZALM aan de Markt te OouDA in het openbaar in ééne ltHng te veilen en verkoopen Nommer één Een op netten stand staand goed onderhouden WOOKHIIS met OPEN PLAATS TUIN en SCHUURTJE aan de Turfmarkt te Gouda wijk H no 51 kadaster Sectie B no 1284 groot 1 Are 40 Centiaren Het huia hnat vijf Kamers Keuken met Bijkeuken en Zolder is voorsiien van Oasen Waterleiding vele Kasten en andere gerielelükheden Nommer twee Een Huis met Erf aan den Groeneweg te Gonda wgk L no 160 kadaster Sectie C no 1169 groot 49 CnMarm Nommer drie Een Huis en Erf met POORT of GANG daarnaast en daarachter gelegen OPEN GROND strekkende v66r van de straat tot aan do schutting aan de Wilhelminastraat te Gouda wjjk M no 83 kadaster Sectie C no 2198 gedeelteiyk groot ongeveer I Are Verhuurd per week voor f 2 50 BetanUtag en aanvaarding van No 1 18 JANUARI 1906 of vroeger en van Nos 2 en 3 2 JANUARI 1906 Te bezichtigen No 1 2 werkdagen en Nos 2 en 3 3 werkdagen v66r den verkoop van IQ 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkoopinff van 10 11 uur Nadere intormatiün ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gonda SociETEiTjNSGENöÊGËr 2e ABONNEMENTS VOORSTELLING Het Nederlandschïooneel KoninkUjke Verceniging Donderdag 23 üV iub T iOU5 Het Onl eschreven Blad Biyspel in drie bedrijven OBVOLOD DOOK Het Ollekriilkje Biyspel in 1 bedryt Aanvang S uur gp Qewona bepalingen en pryten Si Nicolaas Gadeaox Th 8CUIIIDT voorheen Wed BOELSDMS bericht de ONTVANGST dor iliOtJVE op Luxe en Huishoudelijk gebied ALS Nieuwste geüre Koper Artikelen ARTISTIEK Kchl liay§crllu eu Bronce illkkel en verxilveriie trllkelen Echt Christofle Zilver CEISTAL en POUSELEIU Rijke keuze Ontbijt en Eelserviezen STYL EMPIRE r I PLATEEL Zie de Etalage ADVEETMTIÈN in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau vao il BHIi kMAN bZOON Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen dor Sociëteit 0x3 Gbnoeqen brengen ter kenniese van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2e AbonnementTooneelvoorstelling op DONDERDAG den 23 NOVEMBER 1905 Ie SOCIKTEIT van des at ondti ZES O UJtafgeiiloien al zijn Gouda 22 November 1905 Namens het Bestnur PRINS VAN DOESBüHGH Secretaris n het VERLICHTING MAGAZIJN lie Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zgn voorbanden de nieuwste modellen GASlimilAilG lTEJV Gasgloeiliobtbraoders Gas Ëledrik Uriiders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glfter fe geëmailleerde HUISBOUDEUJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk mU liEISËRS GASOÏËi 6MFOBNUIZE9I KOOKAPPARATEN Waodcomrorrn Salon Gastatel es en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 Looisr Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Gonda Dmk van A BBINKMAN A Z Uiilh iilaiKiscli Uverzichl Met den dag krjgt Witte meer steun van bet ernstige ordelievende deel der Russische bevolking dat de regeering de handen sterktj in de beslrgding der rnstverstourders Witt beeft de leiders der arbeiders beloold hef stemrecht en de rechten der Ryksduema nog uit te breiden waarop da mannen tot d algemeene hervatting van den arbeid besloten De bladen die Dinsdag weer verschenen zgn wgzen er op dat toch nooit aan de stakende arbeiders het laatste woord had mogen zyn Ook in de provincie verhellen zich dageiyks meer stemmen tegen voortzetting van de oppositie Tot tolk dier meening maken zich vooral de liberale bladen Roes en Slowo die wgzen op de volkomen mislukking der tweede staking ten plattelande De Joodsche arbeidersbond stuurt echter een andere richting uit en heeft een in heftige bewoordingen vervat manifest uitgegeven waai in het Tsarisme den strgd op leven en dood wordt aangezegd De boerenoiilusten duren nog voort maar dragen meer een agrarisch oen oeoonomisch karakter dan een politiek zooals men reeds heeft gezegd De boeren welke de nieuwe bond wil trachten te influenceeren zgn waarschgniyk dezulken aan wie volgens den Standard eorrespondent thans nog door hun popes wordt wgs gemaakt dat het manifest van den Tsaar een verdichtsel van de anarchisten is De boeren in congres te Moskou vereenigd weten blgkbaar beter eg toonen de nieuwe vrgheid ook dadelgk te willen benutten Do sprekers op het congres dringen aan op boerenorganisaties zooals die der werklieden doch veroordeelen gewelddaden geiyk ten platten lande bedreven worden Een bond van boeren werklieden en van het leger wordt in dit congres als een ideaal verheerlijkt Wat Jiet leger betreft meldt de Times corre8pond ut te Petersburg dat de geruchten omtrent de ontevredenheid der troepen wel eenigen grond hebben Een garde officier erkende dat do laatste staking ten behoeve der muiten van Kroonstadt een slecht effect had op het moreel der soldaten Wanneer de muiters veroordeeld worden vreest men een nieuwe staking en dan tevens een openigke rebellie van sommige regimenten De Standard corre8pondent te Petersburg meldt dat 42 garde officieren Woensdagavond met de revolutionaire leiders con FEUILLE lO IIL 117 De schande waarmede ik besloten heb u te vervolgen zal uw eigene schande zyn waarvan gg niet knnt bevryd worden want gy tuit nimmer van my afkomen noch vande vrouw die n onteerd heeft Og moogt uw buis verlaten en Engeland verlaten gy moogt n nieuwe vrienden maken en nieuwebezigheden zoeken jaren na jaren mogen er verloopen en toch zult gy ons niet ontr komen toch zult gg nimmer weten wanneer wg nabg of wanneer wg verre zgn wanneer wy gereed zgn ons aan n te vertoonen of wanneer wg ons aan uw blik zullen onttrekken I Myn misvormd gelaat en haar noodlottige schoonheid zullen n door de werejid vervolgen Het venchrikkeiyke geheim van uw schande en van de wreedheid waarmede gy het gewroken hebt zal uitleklden door vreemde kanalen in oubestemds vormen door kronkelende onbereikbare gaWgen Het zal telkens in de wyze van zgnf bekendmaking veranderen nooit door i w eigen tegesstand te verhelpen en altp op httuUde fereerden en op hun verzoek groote hoeveelheden revolutionaire geschriften meekregen De Times ontleent aan de Novoje Wremga een sterk staaltje van de energie der stakers Op 19 November deed eeu aantal stakers een inval in de bureaux dier cotirant zo zetten en drukten met de letters en p het papier der Novoje Wremya 35000 nommers van een orgaan van het stakingscomité Van de redacteurs werd het eerewoord afgedwongen dat zg niet de politie zoude waarschuwen De stakers bleven voor zich zelven 12 uur lang werken Do hoofdredacteur der Novoje Wremga beveelt thans Witte aan om aan de energie en de vastberadenheid der stakers een voorbeeld te nemen Het Zemstvo congres te Moskou heeft eeu gewichtig beslnit genomen dat zeker zal bgdrageii om den toe tand te vQrbeteren Maandagavond laat kreeg Wille jboo telegram dat het Zemstvo congres arch voor liem en zgn program verklaard had Nog zgn de bgzonderheden van dit gewichtige besluit dat na de redevoeiTingen en de algemeene houding van het congres niet verwacht werd onbekend l iiinen enkele dagen zal een deputatie uit het congres te Petersburg aankomen en door den Tsaar en Witte worden ontvangen De deputatie zal door Witte worden toegesproken men verwacht eeu helangrgke politieke redevoering van Witte bg die gelegenheid Door de deputatie zullen daii aan Wille verschillende personen voor ministerieele portefeuilles en gouverneurs posten worden voorgesteld Onder de aanstaande ministers uit den Zemstvo kring noemt men professor KoesminKarawajef als minister vau onderwgs Wordt dit bericht bevestigd dan is het werk van Witte verzekerd en de hervormingsarbeid mogelgk geworden Witte is dan voornemens op grond van de oekase van 30 October een regeerins program uit te vaardigen De correspondent van de Franf Ztg te Moskou had gisteren een onderhoud met Iwan Petrunkiwitsj den president van het Zemstvocongres Daarin zeide Petrunkiwitsj De Rgdsdoema kan slechts op grond van viervoudige verkiezingen tot stand komen maar het is de vraag of thans de verkiezingen volgens dit systeem nng mogelgk zgn Met revolver en dolk kan men het volk niet dwingen een goode vertegenwoordiging te kiezen Er moeten onraiddellgk maatregelen worden genomen om aan de thans heerschende anarchistische toestanden doel gericht zgn uw verbanning als een gebrandmerkt man uit lederen nieuwen kring uit iedere nieuwe plaats waarheen gg uw toevlucht neemt Koemt gg dit de grootste dwaasheid die boosaardigheid en wraak kunneu uitdenken f Het is de eenige bezigheid waarvoor uw verminking my bekwaam heeft gelaten en ik aanvaard haar als een werk mgner misvormdheid waardig In bet vooruitzicht om gade te slaan ho gg deze vervolging door het leven verdraagt die n echter nimmer geheel ten val brengt hoelang gg weerstand biedt aan den even langzamen en zekeren invloed van het vergif eener listige tong die niet tot zwggen kan gebracht worden van een dreigend byzgn dat niet ontvloden kan worden eu van een verdoemd geheim dat u telkens als gg bet verborgen hebt wordt ontrukt en opnieuw aan het licht gebracht dat alles geeft rag het vooruitzicht op een nameloos genot waarvan de gedachte myn bloed nu eens met koortshitte doet jagen en dan weder verstgveu Terwgl ik op deze plaats lig in den nacht iu die uren van duisternis en kalmte waarin de omgeving van menschelgke ellende my in myn zwaren slaap op het hart drukt word ik in mijn droomen door voorspellingen van vreeselgke dingen di er lusschen ons zullen plaati hebben verontrast In deze oogen een einde te maken en met het oog op die toestanden moeten die maatregelen boiteugewoon krachtig zgn maar bet moeten andere middelen zgn dan de regeering tot dusver aanwendde en die gewantrouwd worden De plannen van da regeering zgn daarvoor niet geicbikt Op het leger kan zg niet vertrouwen zooals de gebeurtenissen in Wladiwostok toonen waar de reservisten oumiddellgk ontslag vroegen Men moet mat de troepen weten om te gaan Zelfs onder de kozakkeu zgn gevallen vau ontevredenheid voorgekomen Welke middelen Petrunkiwitsj dan wel wil aanwenden zeide hg echter niet Reuter seint uit Konstajtinopel Heden werd een buitengewone zitting van den ministerraad gehouden ter bespreking van het antwoord dat de Porto geven zal aan de mogendheden ten opzichte der financieele controle in Macedonië Men gelooft dat het antwoord morgen zal gegeven worden De vertraging in het geven van hot antwoord werd yeroorz takt door de besprekingen met den Daitschen goaant die den tegenstand der Porto jKlogde te overwinnen Het antwoord der Porte hedenavond bg liet Oostenrgksche gezantschap ingekomen bevat wn Weigering op allo punten in de collectiétre nota aangeheven met een beroep op de openbare meening in Turkge eu staat alleen toe een verlenging van het mandaat der civiele agenten in Macedonië voor een tgdsverloop van niet langer dan 2 juar De Fransche Senaat schiet langzaam op met het wetsontwerp op de scheiding van kerk en staat Nog steeds zgn er tal van amendementen te behandelen die heel weinig kans van slagen hebben Zoo is er een amendement van Gustave Denis verworpen om de wet in geen geval voor 1 Januari 1907 iu werking te laten treden b r zal zoo veel te doen zgn met de regeling van de godsdienstige veroenigiugen vooral in verband met de kerkelgke goederen dat daar vele maanden mee heen zullen gaan dacht Denis De commissie was tegen het amendement Het is verworpen met 174 tegen 104 stemmen Riou wilde dat de bepaling uit hot ontwerp werd genomen volgens welke het voortaan ver ioden zal zgu aan rgk departement eu provincie iu de kosten van den eeredienst bg te dragen Het onderwgs zonder God betoogde Riou leidt tot bet doordringen van onvaderlandscbe leerstelliu blikken weet ik en sidder ik bg de wetenschap dat er iets nevens den ond van wedervergelding iets minder onedSia en tastbaars is hetwelk my ontzettend en bovennatuurlgk aandryft om m9 levenslang aan u te verbinden hetwelk my een gevoel geeft dat ik de overbrenger ben van een vloek die n zal achtervolgen het werktuig van een noodlot tegen u uitgesproken lang voordat wg elkander ontmoetten een noodlot beginnende voordat onze vaders door den beul van elkander gescheiden werden zich voortzettende in u en in my en eindigende wie zal het zeggen hoe of wanneer Zie toe dat gg u niet met een valsche gernstheid vleit door myn woorden te verachten als de omsamenhangende woorden van een gek die droomt van het begaan van oumogelgke misdaden Door dezen brief heb ik u gewaarschuwd omtrent hetgeen u te wachten staat omdat ik u niet onverhoeds wil overvallen gelgk gg my overvallen hebt omdat ik er my een genoegen van maak om u in het verderf te storten terwgl ik my by lederen stap tegenover u plaats Ik heb u de handen ruim gelaten evenals de jagers ruim baan geven by bet opjagen van het wild dat zg op het punt zyn vau te bemachtigen Wees gewaarschuwd dat gg geen bedriegelgke hoop zoekt in het geloof dat mgn vermegens gekrenkt en m n plannen gen De school Igdt aan een onvaderlandscbe crisis Krachtige protesten kwamen er van linke tegen die voorstelling van Riou De gewraakte verbodsbepaling werd met 178 tegen 82 stemmen aangenomen Nog verscheiden amondomeuten aan de regeering ongevallig lyn eergisteren r rworpen De Grieksche minister van oorlog heeft een contract geteekend met de vertegenwoorders der Oosteurgkiche wapenfabriek die ook ons land heef bediend en die heeft aangenomen binnen twee jaar aan het Grieksche leger te leveren 60 000 Mannlicher geweren tegen 79 francs in goud per stuk Binnen een jaar na hot koninklgk besluit waarby de overeenkomst wordt goedgekeurd levert de fabriek de eerste 30 000 geweren af De Grieksche regeering stort als eerster betalingstermgn terstond 700 000 francs in goud de geheele som ad 4 740 000 francs moet betaald zyn bg de aflevering der tweede 30 000 geweren De fabriek verplicht zich voorts nog 40 000 gewereu van dezelfde soort te leveren voor 79 francs mitsiQloze op zgn laatst in 1908 worden besteld Gebeurt dit niet dan heeft de fabriek recht desgewenscht een anderen prgs te eischen De Grieksche pers is voldaan over deze overeenkomst en brengt hulde aan de bemoeiingen van den kroonprins on den minister van oorlog Boedoeris De constitutioneela strgd in Hongarge wordt zonder ophouden van beide zgden hardnekkig voortgezet Wel is het Parlement verdaagd maar in de cominaten die zich maar niet kunnen schikken in de benoeming der nieuwe jOppergespans door de regeering en in volksvergaderingen en meetings trekt de coalitie tegen het kabinet Pejervey te velde Heel gelukkig is dit kabinet tot dusverre in zgn verweermiddelen nog niet geweest De poging om een ministerieele vryz iinige party te vormen is mislukt slechts zes afgevaardigden hebben zich daarby aangesloten Dat toont dnideiyk genoeg dat het kabinet in het parlement geen steun vinden zal Integendeel de tegenstand zal toenemen nu de coalitie aan kracht ge ontien heeft door de vereeniging der beide dissidenten groepen daardoor is de oud liberale regeeriugsparty wier leider Tisza is tot een klein groepje saamgesmolten En ook van deze party kan Fejorvory niet veel steun verwachten al rekent Fejervary in enkele ydele droombeelden zgn bedriegeiyk omdat zulk een hoop alleen vermomde wanhoop is Myn brief is ten einde De tgd is nietmeer verre waarop mgn woorden daden zullen worden Zg rgpcn reeds in eeu openbaar gasthuis Wg zullen elkander spoedig ontmoeten I Robert Mannion Wy zullen elkander spoedig ontmoeten Hoe f Waar f Ik keek weder naar de laatste bladzgde van den brief Doch myn gedachten dwaalden wonderiyk af ik verwarde het eene gedeelte met het andere j hoe langer ik las des te minder was ik in staat om de beteekenis te valten niet slechts van zinsneden maar zelfs van de eenvoudigste woorden Van den eersten tot den laatsten regel had de brief geen bepaalde indrukken op mg gemaakt Zoo volkomen was ik nitgeput door de voorafgegane gebeurtenissen van dien dag dat zelfs die eerste gedeelten van Mannion s bekentenis die de betrekking lusschen mgn vader en den zynen onthulden eu de verschrikkelijke wijze van bun scheiding nauwelijks iets anders in mij opwekten dan een oogenblikkelijke verwondering Wordt vertoltd