Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1905

oplichten op haar bnip Haar Tiiza ii een beblist tegenstander van het algemeene kiesrecht en derhalve bestaat op het voornaamste pant van het regeeringsprogram reeda een groot verschil van meening tusschen de regeering en de groep Tisza D nieuwe oppergespans hebben ld de eoraitaten geen bengdenswaardige positie In de meeste eomitaten werden zy niet in de gelegenheid gesteld den amtseed af te leggen j in enkele slaagden zg er in door geweld of list de eedsaflegging door te zetten maar verder kunnen zy niets doen door gebrek aan medewerking van de comitaalsrergaderingen Welke halp de regeering onder deze omstandigheden van de nieuwe oppergespans kan verwachten ii raadsel cbtig Overal worden zy geboycot en nergens vinden zy aanhang De onderstenning door de militaire overheid en door de jostitle die van de regeering last kregen m toe te zien dat de oppergespans niet in de oefening hunner functie worden gestoord kan weinig baten In enkelo eomitaten zyn zelfs do arabacbtswoningen en bureaax der oppergespans verzegeld of toegemotseld of worden zg door gewapende comitaats boden bewaakt zonder dat de overheid in staat is de oppergespans in de gelegenheid te stellen die geboDwen te betreden Verspreide Berichten Rdslixd De onlusten onder de krygsgevangenen die nit Nagasaki zonden vertrekken zgn gedempt De belhamels der muitery zjjn op de gTambow geplaatst en dat schip is met onbekende bestemming vertrokken men denkt naar Wladlwoslok Ook onder de op bet oogenbllk nog in Japan vertoevende Bnssische gevangenen doet zich ontevredenheid gelden D i racni i D ölsteren ia da keizer nit Kiel vertrokken De gezoiken torpedoboot S 126 zal hoogstWaarscbynlgk niet gelicht kannen worden fe duiken biyven voortwerken om de lyken Tan de bemanning boven te brengen Behalve de president der l ansche Repnbllek zonden telegrammen van deelneming in de ramp de koning van Kogelend en de koning van Italië Fkikeiijk De koning van Portugal is vergezeld van den minister van buitenlandsche zaken Tlllaca te Parys aangekomen Ëen redactear van de Figaro beeft madame Humbert en bezoek gebracht in haar gevangene De groote Thérèse verzekerde hem dat zg loodra zy nit haar gevangenschap zou zijn ontslagen weer in het bezit Tan haar mlllloenen zou komen die de ge broedera Crawford zorgvuldig voor haar bobben bewaard Gisteren zgn de onroerende goederen verkocht van den snikerspeculant Jaluzot Zyn Hotel bracht een half millioen francs op de drie kasteelen van den vroegeren directeur van de Printemps 870 000 francs VBBEEHiaUB ST 1TKH De nieuwe telling van de biljetten van 4e burgemeestersverkiezing in New York heeft wel een grooter stemmen aantal gegeven voor Hearst maar toch nieti veranderd aan het feit dat Mac Ulellan gekozen is In de wateren van Santo Domingo liggen ca 9 Amerikaanache oorlogsschepen meerdere volgen De republiek zal nn wel moeten toegeven inzake de ünancieele regeling die de internationale schnldeischers haar willen opleggen CaiKA Chineeache en Japansche gevolmachtigden onderhandelen In Peking over het recht der Japanners op het Liaotoengschiereiland de OostCbineesche spoorbaan te pachten en een militaire bewaking voor de spooriyn te onderhouden alsmede over de nieuwe epoorlynen Sinminin Moekden Moekden Widschoe en Tschangtschoen Kirin China eiacbt 20 000 000 dollars vergoeding voor de schade in den Rnsaisch Japanschen oorlog geledtn BINNENLAND 8T ATEN G ENER A AL r KT fC li IK M B a Vergadering van 22 November 1905 By da voortzetting van de behandeling der Indische begrooting beantwoordde de minister van Koloniën de verschillende sprekers Ten aanzien van de irrigatie is het zyn voornemen de irrigaiiaofdeelingen nit te breiden en aan de op te richten Technische School te Soerabaja inlandsche oplichters by den Waterstaat op te leiden Ba t B uniiao TU ds emifrftti ia t d bedoeling de Javanen te brengen naar die gedeelten van de buitenbezittingen welke op ontginning wachten De Javanen znllen daar niet dienst doen hjj de kapitalistisch manlschappgén en dus jniit niet in die omgeving worden werkzaam gesteld Ton aanzien van wegenaanleg bevordering van den veestapel en het landbonwkrediet zyn plannen in voorberoiding De minister zal op dit gebied geleidelgk voortacbrgden De indastrieele ontwikkeling van lodié heeft s ministers volle aandacht maar het is een zeer moeilgke kwestie Wil men Indië industrieel ontwikkelen dan moet men beginnen de bevolking intellectneel te ontwikkelen door nitbieiding en reorganisatie van het inlandsch onderwgs Waar de richting van dat onderwgs nog niet vaststaat ia een onderzoek noodig dat door den mi niflter zal worden bespoedigd Den flnancieelen toestand acht de minister in betrekkelgken zin gunstig wanneer men in vergelijking treedt met voorafgaande jaren Dit resultaat werd bereikt door bezuiniging op een wel wat weelderige administratie waarvoor de minister den Gouverneurgeneraal hulde bracht en anderigds door de voorgestelde middelen tot rersterking Het gunstigste verschunael by deze begrooting achtte do minister het zooveel hoogere bedrag verkregen nit de gewone middelen builen de opbrengsten nit de producten Versterking der middelen zal de minister zoeken door de reeds voorgestelde maatregelen en door invoering van belasting op de buitenbezittingen maar daarentegen bestaat het voornemen niet de directe belastingen der inlandsche bevolking op Java te vn hoogen of te verzwaren Een htr iiening der bedrgfsbelasting is in bewerking Waar Staatsexploitatie en Staatsexpluratie mogelgk is zal de minister daartoe besluiten Komende tot de bespreking der expedities wees de minister er op dat niet aangetoond is zelfs niet aanuemelgk ia gemaakt dat de verschillende expedities voorkomen hadden kunnen worden De beer van Kol heeft in 1901 zelfs de mo tieven voor de expeditie naur Djambi als juist erkend en daarom protesteerde de minister er tegen dat deze algevaardigde in verband met die expeditie voortdurend voortgaat met verdachtmakingen van den ond tïouverneur generaal van der Wyck en de Koninklgke Fatrolenm maatschappg Die verdachtmakingen waren te meer overbodig omdat Djambi thans voor de particuliere mgobouwmaatsehappgen is gesloten Breedvoerig betoogde de minister dat de radjahs van Boni en Goa hun bevolking knevelden dat de Regeering dit niet kon toulaten en dat de bevolking zelf zich gaarne van haar vorsten zag ontslagen De minister hoopte dat de bekende Balikwestie in bevredigenden zin zal worden opgelost en dat geen expeditie noodig zal zgn De laatste berichten wijzen er op dat zulk een bevredigende oplossing wellicht te verkrygen zal zyn Wat de rede van den heer de Stners aangaat de minister verweet hem gemis aan objectiviteit en ontkende dat de geneeskundige dienst niet al t mogelijke had gedaan Toor de gewonde vyanden De eisch dat die dienst geheel voor de gewonden des vgands zon moeten zorgen is niet te stellen De minister ontkende aan de hand van de rapporten óók dat op weerloozen is geschoten en trok nit die rapporten da conclnsie dat het goede hart onzer soldaten nit de behandeling van vronwen en kinderen kan biyken By dagorder aan het li ger en ook in de instructies ia voorgeschreven een gematigd optreden het verbod van neerschieten van weerloozen en het sparen van de bezittingen der bevolking Nadat de ministar nog had ontkend dat expedities worden ondernomen nit gonddorst maar noodig zyu in het belang van rost on orde eindigde hg met vertronwen uit te spreken in de toekomst van Indië By de repliekef wgzen de heeren Pierson en van Viymen er op dat dikwyis ondoordacht optreden van onze ambtenaren onwillekeurig leidt tot militair ingrgpen De heer Tan Deventer persisteert bg t door hem vroeger betoogde omtrent militaire expedities ontwikkeling van den inlander en emigratie naar de buitenbezittingen Het denkbeeld van steun aan codperatiei op Java lacht den heer van Deventer toe maar deze hebben geen kans van alagen wanneer de deelhebbers in casu de Javanen niet kunnen lezen schrgven en rekenen De heer de Stnars ontkende verleden en dit jaar het Indische leger te hebben beleedigd Hg heeft betoogd en houdt vol dat er geen onwil was om de gewonde vyanden te helpen maar onmacht De heer van Kol licht mede sommige van zyn verklaringen nader toe In krasse bewoordingen laakt spr nogmaals het roekeloos uitzenden van expeditiën voor gezagsaitbreiding Spr vraagt den vryzinnig demokraten of ly onderacbryven het militarittiiche ayatMm tu bon partygenoot Tan Deventer Zoo ja dan binden zij zich Aan I handen en voeten ten opzichte van de I militaristische ailgaven ook in Nederland J welke zoo raak door hen bestredenwerden Het klem dringt spr eindelijk aan op opgaaf van de kosten welke verbonden waren aan de expeditien gedarende de laatste vijf jaren In dien geest stelt hjj een motie voor waarbij l Ü bovendien nog verzoekt om verder jaarlgka een dergelijke opgaaf van kosten aan de Kamer over te leggen De motie wordt ondersteund door de heeren Merchant Ketelaar Troelstrj Tak en van den Bergh den Helder Morgen voortzetting Het hootdbeslnor der Maatscbappü tot Nat van t Algemeen heeft ter kennii van de departementen gebracht dat ter vervanging van de hoeren mr J Krasaman te Amsterdam en R van Zinderen Bakker te Kortezwaag die op 1 Joli a s als hoofdbe tunrdera moeten aftreden door de commissie samengesteld volgens art 45 der wet z jn opgemaakt de volgende dabbellallen Vacatare Krnseman I mr J H Worst advocaat medebestnurder van de vereeni gingen Tot steun van verwaarloosden Pro iaventnte Werkende Stand afd Ambarhts cholen enz te Amsterdam II mr O Vissering direclear van de Aroslerdamsche Bank medebestnorder van bet Amsterdamsch sanatorium voor borstiyders te Amsterdam Vaoatnre van Zinderen Bakker I dr D Bos lid van de 2da Kamer der SlatenOeneraal te Winschoten II mr H C Dre8 selhay8 rechter by do arr rechtbank en oud voorzitter van het departement te Tiel Gemeng de Berichten Te Arnemniden is thans bericht ontvangen dat J van Belzen en twee zyiier zoons bebooreiide tot Je bemanning van de logger Maassluis 27 die 6 October uitvoer zjjn verdronken Van Belzen laat een vrouw met vier kinderen achter Aan Land en Volk ontleend Uit een vergadering Een lid Meneer de voorzitter ik heef gemorken Stem zachtjes achter hem ik heb gemerkt Hetzelfde lid hou je snoet met sterke steraverhefflng meneer de voorzitter ik heef gemorken Historisch Een trein uit Pargs is Maandagavond om halftwaalf aan het grensstation Quévy op een anderen trein geloopen De botsing was geweldig en twee ryinigen werden geheel verbrijzeld en goraakten in brand Belgische studenten die naar Purgs waren geweest om feesten bg te wonen bevonden zich in dezen trein en stapten nit om het personeel by het blusschen te holpen De Fransche coniuclenr werd gedood Een and ir beambte werd zoo erg gewond dat men vreest dat hy zgne wonden niet zal overleven De trein die ten 5 u 17 aan het Zuiderstation te Brussel moest aankomen is eerst om 6 u 29 binnengeloopen met 2 rgtuigen minder Geen enkel reiziger werd gewond Maandag heeft te Londen wederom een renzenoptocht plaats gehad op touw gezet door de werkloozen Daarna is een vergadering belegd in Hydepark waarbg verschillende sprekers het woord voerden allen fel te keer gaande tegen het kapitalisme Moties in dien zin werden aangenomen Allea had een volmaakt ordeiyk verloop alleen was door de enorme volksmassa op sommige plaatsen het verkeer gestremd Naar gemeld wordt reed het rgtnig van den koning op weg naar St Pankras midden door de menigte zonder dat men den koning in het rgtuig gezeten heeft berkend Te Groningen was er gistermorgen naar de Pr Gr Ct meldt voornamalgk in het zuiden der stad zulk een geweldige zware mist dat men elkander op twee drie passen nauwulgks kon zien De voerlui lieten ban waarschuwend pas op hooren de tram belde onophoudelgk en de kinderen die om 12 aar nit de school kwamen stonden schreiend op straat niet wetende welken kant zy nit Boesteu Verschillende personen verdwaalden of raakten den rechten weg kwyt o a een vroaw die in t oosten dar stad wezen moest kwam in t westen terecht Opmerkelgk was dat in bet noorden der Btad zeer weinig van den mist was te bespeuren De niddagtreinan ondervonden tengevolge van den mist een vertraging van ongeveer een half nar Het tortnin van den onlangs overleden graat van VItandaron wai utr uaiitnlijk HiJ was één der rijkste prinsen van EnroM en langen tijd veel rper dan zgn broeder de koning Thans is dit zoo zeker niet Koning Leopold I had hem in zijn testament bevoordeeld omdat Leopold den troon erfde Prinses van Hohenzollern die den graaf tronwde was veel rgker dan de aartshertogin Maria Hendrika de koningin zoodal de jongste zoon veel rjjker werd dan dg oudste Dit fortain altjjd wijs beheerd wai daardoor aangegroeid De graaf v n Vlaanderen bezat aitgestrekte eigendommen io Hongarië kasteeien landbonwondernemingeg wijngaarden waarbij zjjn bezittingen in Bell gie biina niets zgn Hg bezat ook groote wgngaarden in Algerië en al deze eigendommen wist B op zeer verstandige wjjze als een zakenman te besturen Het cijfer van zijn fortuin is op dit oogenblik niet juist bekend maar voor eenige jaren word het op 800 millioen francs geachat De politie te Vlissingen heeft aangebonden iCi W H H 47 jaar bankw erker geboren te Roermond en wonende te AmsterdaQ wegens bet in omloop brengen en in betaling geven van valsche guldens mot het jaartal 1848 en do beeltenis van Koning Willem II Op den verdachte zijn gevonden 22 valscbe guldens en bg eeuige tappers zijn heden vier valscbe guldens in bdsl ig genomeii door den verdachte gisteravond in betaling gegeven Gisteravond is op het station Nieuwersinis bij het binnenkomen van trein 72 de heer H J Krnseman aiionné Nieuwersluis Amsterdam komende uit trein 73 door trein 72 overreden en gelioel vermorzeld Door den stationschef van Nienwersluis was by nog gcwaarschuwJ niet over te loepen Het Igk is medcgesleurd en lag J midden tusschen den trein ter hoogte van do abri N v d D Ëen welgesteld man Den 15 December a s zal de beer John D Rockefeller de bekende petroleum magnaat als zgn aandeel in de kwartaaldividenden van de Standard Oil trust de niet onaardige som van 5 000 000 doll toucheereo Rockefeller bezit 50 pCt van het aandeeleckapitaal der trust en 49 pCt van dat der maatschappgen welke met de reuzentrnat in nauwe relatie staan Het totale jaarlgksche inkomen van den petroleumvorst wordt door deskundigen op 40 000 000 doll sjaars d w z meer dan een kwart millioen gulden per dag Men meldt nit Amsterdam Door een winkelier in de Hazenstraat werd aangifte gedaan dat een onbekende vrouw zich in zgn winkel vervoegde om zilveren halskettingen te koopen Na het vertrek dier vrouw bemerkte de winkelier dat twea dergelgke kettingen verdwenen waren Men meldt uit den Haag aan de N R Ct Toen Dinsdagavond de bewoners van een huis in de Weimarstraat de voordeur boorden opengaan verkeerden ze in de meening dat het een der huisgenooteo was die tljnia kwam Doch toen ze een oogenbllk later eens gingen kgken bleek het dat het in plaats van een hniagenoot een dief was geweest die met een valschen slentel de dear had geopend en een rgwiel ter waarde van f 150 had meegenomen Het was een als heer gekleed persoon volgens de bewoners die hem net zagen verdwynen Amsterdam 21 November 1905 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindig 21 November door tnsschenkomst dier bank iverhandeld de navolgende minder cosrantoMSndsen Aand Pretoria Hypotheek My 20 iet gestort 170 pCt Stichtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 130 Lobsann Asphalt My 80 Molnksche Handelsvennootschap 137V Pharmacentische Handels vereeniging 136 Gew aand Serie B Oranje Nassau Veem 6 Aand My tot expl der C G Rommenhöller sche Kootzaar en Zuuretofwerkan 16 4 i Oblig Baamwollapinnerei Qer mania 99 Aand Noord Frieache Loc Spoorweg Maatechappy 18 i Zuider Stoomtramweg Mg 64 Amaterdamsche Galerg Mg 52 Maatschappg tot exploitatie van Brack Doelen Hotel 60 Exploitatie Maatachy Scbe Teningen 66 Nederland HaatacM u Terzekering op bet LOTOn 60 pCt geitart 88 Amaterdam Londen Verzekering Maatachappg 50 pCtgeatort 100 Naaml Vennootschap tot exploitatie van deHollandsclie Manege 2e Serie 9 Opr aand Javasche Cnltnnr My F 72 Winstaand Koninkl Paketvaart Muatschappy 600 HoU Cert v Pref aand Kansas City Southern Railway Com dl 500 55V De Effectenveiling van de Commissiebank zal gebonden werden op Donderdag 14 December e k Inzending van fondsen kan geschieden tot aiteriyk 30 November ten kantore der Bank Beursgebouw Kamers Nes 7 en 8 te Arasterdam Stadsnieuws GOüDA 23 November 1905 Gisteren slaagde te s Gravenhage voor hoT Examen Wiskunde L O Art 65 de heer M Bontebal alhier Bg Kon Besl is benoemd tot commiesstempelaar te Amsterdam F W J de Sain commies stempelaar te Schoonhoven 38CF 3taats loterij Ie Klasse Trekking van Donderdag 23 Nov No 13811 f 200 Prgzen van 1 20 229 3632 7677 9741 12667 15617 18031 333 41 53 7852 53 13109 15935 18168 422 4324 71 10073 56 16035 18U25 88 74 8136 74 13247 79 38 694 4641 8248 10 554 13431 16621 18747 710 5117 9009 10613 77 16925 19039 946 5307 50 10723 13898 76 76 1145 669 9177 10902 13945 17il47 19203 1409 6020 84 11316 14360 56 19314 1642 6176 9325 11494 14469 17264 19438 1743 6234 9462 11670 14723 17350 19801 1980 6322 9543 82 14819 60 20210 2163 88 9685 12143 15299 17887 13 2918 36 7260 87 12248 15357 17927 20552 HA RETBERICHTBN Gouda 33 November 1905 GRANEW Nog steeds blijft de aanvoer klein tengevolge waarvan de prijzen weinig verandering toonen Tarwe Zeeuwsche 8 4 8 25 Mindere dito 7 60 i 7 75 Afwijkende 6 75 i 7 Polder J 725 4 7 60 Rogge Zeeuwsche 6 50 4 675 Polder 6 10 4 6 35 Buitenlandbche per 70 kilo 5 90 4 6 15 Gerat Winter 4 80 i 5 10 isomer 4 90 4 5 20 Chevalier 6 25 4 6 75 Haver per hectoliter 4 A 4 50 Per 100 kilo 8 25 4 ƒ S 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 4 925 K anariezaatl 13 4 14 25 Erwten K ookerwten 9 50 4 10 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 4 6 6a Boonen bruine Boonen II 4 13 50 Witte boonen 14 4 15 Paarden boonen 7 25 ii 7 40 Duiven boonen 8 4 8 25 Mais per 100 Kilo Bonte Atnonkaansche 6 go 4 72 Kleine ronde 7 75 4 8 35 Vecuarkt Melkvee rede aanvoer handel en prijzen zeer goed Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 35 4 2Ó g ct per halt K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 23 4 34 ct per half K G Mailere Biggen i del aanvoer handel vrijwel 1 15 4 150 per week Vette Schapen handel geene beteekeois i Lammeren goede aanvoer handel flauw 16 4 22 Nuchtere Kalveren redelijke aanvoer handel matig S 4 10 Graskatveren geen aanvoer handel geen a Fokkalveren 8 4 15 Kaas aangevoerd 52 partijen handel vlug IC kwal a8 4 30 2de kwal 25 i 37 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1099 alukken van een half K G handelgewoon Goeboter 1 35 4 145 Wciboter i io 4 ƒ ï 35 BEÏÏBS VM BOTTEBDAII VEIJDAG 10 NOV L K H K StaaUUentn en PoKTDSAi Oblig 3e Serie fr 050 3 5 Oblig Se Serie ir 2500 3 59 i BnsLuiD Iwang Dombr Obligation 4 96 kam Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLniiBix Qeconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepia IV 24V 4 99 4 101 3V 97 4 100 i 99 L 100 HypothMh BankmPandb idem idem Pandb Botterd Hypb Pandb Eotterd Hypb Pandb Standaard Hjpb Pandb Stedeiyke Hypb Pudb Dtreehtiobe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyren van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 100 Hypolbeekbrielbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 Spóorvêi Utninffen I ua Oblig Zuid Italiaanscbe 367 Spw Mg A PremieUenintfen bai oic Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schêpwiart MaaUehappijm Aand Holland Gulf Stv My 35 Dtverten Mg tot Expl Laan van Maerdervoort 1902 89 KXPOSITIE der nieuwste modellen WlM JSIlMAy ricr s cosTOHKs jtLOV s E y JVPEH en Jl PONS RVBES en JAPOh STOFFEN met bybehoorende Tftrneringen alsmede ei n groote kt nze PELTERIJE van do goedkoopste tot de beste soorlen in v P coucnrreerende pry en Ti Aanbt velend Burgeril ke Btaud GEBOREN 18 Nov Gregorina Carol Marie ouders A J J Vos en M E van Gent 19 Cornelia Cntharina ouders 1 van der Zaan en de Waal Vincent ouders J P Dickhoofl on C M Lorje Izaak Adrianus onders S Nienwveld en S Bergshoeff Johanna Cutharina ouders J P A Revet en J van der Lann Tennis ouders L Qnispel en M Doilemont 20 Adrian ouders W Blok en W Leofiiing BarlhoioroenB ouder J E Belonje en G van Maaren Johanna Maria onders M Boom en J F Henrich 21 Willem onders G J Nienwveld enC Koolwjk OVERLEDEN 17 Nov M Winkel 3 m A 8 Zorg 2 n 19 C Lunenburg wed J Bakker 69 j 20 E Oostenryk 54 j GEHUWD 22 Nov P A Schouten en M A Boekamp L Houdyk en A Hoogendoorn T Meilol en A Roodbeen J Engelbregt en N Verburg K Lissendorp en W Zydemaus Reeuwijk GEBOREN Anten onders G Straver en en M van Lent 0VB RLEDEN J Polderman 36 j AOVi RlWriElN Dankbetuiging De Ondergeteekende gevoelt zich gedrongen openiyk haren dank te betnigen aan den Heer D VAN DUREN Leeraar in de Heiigymnaatiek te Gouda voor de boven allen lof verbeven behandeling die zü in hare ziekte vetziekte waaraan zy 8 jaar lydende was van ZEd mocht ondervinden Na eene behandeling van drie maanden berekend zes keer per week ia niet alleen het lichaamagewicht met 52 pond afgenomen en de gezondheidstoestand geheel verbeterd maar bovendien is er alle grond dat de ingetreden verbetering eene biyvende zal zyn zoodat zg niet aarzelt anderen die aan deze ziekte onderhevig zyn ZEds behandeling met geriatheid aan te bevelen A A VERDOOLD Dl Vbiuot Stolwyk 17 Not 1905 ittêllEngUnho fiiTO kei7 B Hage Aug WW Wneldiwroeind SDhoeu Appr taar liipftrlti Satln eoi lys de b rtomiddolon voor bet tonder tBoeitekenrla poatr rui üle r ert envekleÖKl echnenwerk VeTlryebeer by wlnkelKin iu ichoonwerk Oeleairien Diogeryen ent Hen tettoenea op n Kn en f bri klBl rk aGn Ageiiti W WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM KOIVIIVKL IJKR FIBRIKKKIV Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk Sler en j uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma ParUf 1900 Negen Gouilen WedaUle Bestrijding van Bloedannoede BIcekZUOht Halaria llinnenkoorls Algemeene Zwakte voortdurenclc llaofdpijn s Gebrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos nujn naam onder nevenstaande fabriekaroerk Mod lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar a f l Ook rechtstreeki en franco ran de fabriek tegen inieniüng van poatwiasel i f QhemisohQ Fabriek van Q NANNINO den Haag wpnwfwnn B HWUf l f f U fl Dwor Oeneeeb ataaniMn Mnb vol n HILiwi iH l RAEPARATEN VAN Ulllg iwCH WVII loowel bil kimkien al olwe wiien Kebrtk aap Hurt slechte Pllsverttrlng zenuwnooteplln Wt Br rkln £ na lekt of kraambrd koert en l t kcï I QUINALAROCHE PERRUGUIBUX m hel bijioiuUr itfioi Bloedpbrrit BlMluuch kwalen van KrlttMben latftUd ent Veritniübeir lu riacona L90 ti l Pïl Af r anort vo lMani ¥errterkeod aangenaainT4niioa k v ordaaal ik Ag fc tk L IIVCI V av VF yooral vmir kinderen awakken en kUerathll e t lUn er aan tab VI kn M aeneeakraclitlis drank l i oonülMn dei ap j ertBlin or8ail n en dIalTltie ok r luierlmcen en kleine kmteen I m per liu S Kp I IO i X Kgr 0 0 K K r 0 60 Cheml cli M AllrciSIror Speolaad oor Klndarvowtlnc m l aa t K KV O aO auWere lYieiKSUIKCr r f fO iO Kgr 6 U aIIUna V lgal CllCII j de tuvlote auniUaa aii Ailhma atc Ia i 0 60 Ml fb 50 Tamarinde Bonbons SI JSi nrcIi51t XTrffiii r vonr Itindercn cwijzet i Tamarinde üonboni van KKAF I EI IKN HOLM M ngrijk diewten dour de vorm voor hrt kiini begeerlijken k aangenaam u Prijtp rcloM e O DOen 0 BO a1minlr Psi tnic Jg n en rrkewi all het BMTE himnjidd l en alljinoplus enel eo venachiend middel by uéttMnwndhiid t Q iieich C vi ikri gbettr ï n ƒ 0 80 per flesch è KKAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AjtDlAeti ri en Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee 50 De Bank geeft nit in stukken van l 1000 f BOO f 100 en 1 t pCts P IIIUIIIRVEN tot den koers van 100 e verkrijgbnar ten kantore van de Heeren OIITL l ll Co filwnai ook do ronpnn betaalbaar zlJn P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVi KA NCIEK Pl CH RUM OITROKN ARAC BURGUNDY imder mortdonadi eontrAle nn l r VAN IIAMilL BOOS k H UMkNS SmÊÊÊÊÊÊÜÊÊSk Het groote aantal zenuwkwalen ii Thaof l ll i af tot d voorafKKan l ke itMkf nrti vaBaiio ilttfis herMeabflToerte tAn trot eerM nog RtAAdii alle mlililMea door ilAtn i1iifi bn wotmMihap ating Nwend Bfint kmi den ilanwen tU4 komt de enr lo dat slj door hnt f Bbruu mnkf n van d n MinvoiiaiKMna w g iMoteliJk jangi de bnld eeae phyaloloflHtinnni lehkiBftcedaan liWt tlitna üomlnrde uroernemiiignn UiKaaovtr lesebaAlewervM verbrpid la rn t rwljl IJ in watf nxi lM nllJke krliiKon on hnonte bslange teil lug wekt tevwii eena Tf Idoad blijkt t eIJm vonr dn aan Eenuwliwalnr Iljdande mpiiacbhaid Deen eucdawiju la DitcevOBden docr len kfwik ii nrndiT vdii Ixïuii Ihi ii ür naman walaimaiii teTllahofan aa benut op d DU ditTVinding nvff ii mB tii nn M JaiiK r ititijk l uor wnitXf htaf van het b M Mmnsal pmles w rtl iidti r ae tiaclilli Unioil Hilo ril bHl l niulild lllJhamH haiaeHnw Be t f in l urd cl 1 Het desa netawijxfl wardnn werkelijk aoklttereiida raealtatoa veffcngM an alj maakte loove i r iis dat Tan Pti loor dfin nitvlndDr geeohreTeo werUe OVER ZENUWtIJDEN en BEROERTE lara vuorktiming aa giturtlnfl niii M korten tijd it f 1ad Jl dnik vji liennn 1 Dit boHk l Tat olet alleen vor hetgrewtc publiek vfretaanb re vrklartuKes uAtrent Imt wm ii der mmiwere tliera fie en de daArmede lelfa learln wetenaoheppelljk id zUn loonede anohrl Ke r Ételirt ed ir frt tj wanhopige cevnllen vnrkr g ii ultwArhlng mmr ook vindt mnn daarin i hnndflinR n nltde innlieohf binilfn ll Hridw n i itwijip ï wif UI vau getoi acliTifteu vati iioaKt plaftUt Kitnpnn knndiKnn oixl wel tkid t yki l J ee Roie ii Dnl lü SUnigrtfjer mpd r pr kUiaKflad ganaeiiiW aaa kal t iliiiiii n taatleltt di C arrnton Eanltulsrall Dr CoMi t SletUn SrotimaaR dr arrend erta teJöhl ür p rarcitlep gianBCib er eite taur va lat hoipltaal tg Agnn OnhviMralM Dr Odharlni kiiliel Quir Sail Cffii Darici med dr gcneettiair tfirtetdiir dar BaJvane lI trapaultach InrlRhtlns voor lanuwllldafl Ie uc St Huiiarl 334 fonttii ven Aichenbsch otcil dr la Corfu isr Bntifieh arread aria da lUrkelti I ai 4 It Jccbr m i dr Ie Wacnan Qr C eungavel la Lb Ferrltr Curo Md vua dae Donailt Cealral d k Il ds B até M hn lifttk fn vnle nndeTin Aat allfo wi T KcnHWKenlel nir r nf Nilnder MMnB 4SA I f mmu rng na ai4 eenawaehllslirlrt lijden waai vau dflkentAi keiii ii zijn o lraiiiaGha Nooftfplln ntlrralne leltela beêfIBlJn bloiilBRdra ig jp DoteBrtkkill aa heltl e Bagdl D d liapElcniliaid Uchiim tl ke onrtiit en nnbphDgeUJte tet ifend verder aJle El k n oledoor beroerte getroffen we 4len niuigifj l n aan de gevolifen dMrnM looela vartaMmixBen onvermofan tot aprtkan ittrara tongvel aioelaiW tlkkaa tUinMl l der gewrieiiten met eert iri aH ii p unpvHf HUVIVIIBJB VSBII V K Bl I HVVUi HVT pVVt IQntBn m VflSTt Ing ven liaii efl nvL Mi tlJ Ale re de onder geneeaknnilfede bnkcBde nlwlelaa nja stboinliiigaonen koodwateriinnr looi of teehaden geen ganexlng f tottlglog hunner kwaal gevondenbebVnnen ti n vlottr tj die vi k 8 T l n T r beroerte tütoe reden bebben wegeneTeraebljn elen ala i ih aanhjudtm angatlg voelM rdeevleg la M feMN beofiBl n nel aliallglield MkkanaDan en denker werttïn vuordti oogaa érakkeeda i e aeder ntt VMrtetM Mitlet de eerta het vee vla krleoËilng la ee het a apaa yen kindee en veetan un nl teia drla tanriln vtn s iiawlU4 r tie ook ann lange m lajes lijdende tea klaekueét w IraehteleoalieU mI n gonOBdé lalh e akkl behandeling gewepft rijn maar door ditrenda alle plaatielljo iwalile i nan i d e votl mal h l hrefd werk e enKPeeflIjkereectle wlHen TOOrko M i inmttdiiBgené wub gandnt Blnfa bet boren vennslde werkje khh te fehatén hetwelk opuavmge keiteliea eaftaaeen teadea wordt door AMiMUrdam door M d I RRAH A Haillgeweg I Hotirrilam FE vun N4XTR1E HOI PF Apottaektt Kort Hoofliteeg LVtr lir f nilllY A POUTOV On lnf ra Ijt bIJ de OaArdbmK tltt Op de jonraU hTgiemua h meillplnale tfiitor jii tnliitig in dn l r WvlMaaMBn eebe € MT Ae iUdlMJbe JwU b 1 m Kllvt r M dKOlt Umttm mê Bhandellng gnwa njven Icctrl