Goudsche Courant, maandag 27 november 1905

Verkrygbaar in flMgchen SO ets Tlf ct en f l SÖ by H H i othekers en Drogisten Zet op het merk ASKER I P AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bg 0 LUGER Apotheker Harkt en bfj WOLFF Co Weathaven 198 Willem m te Battrli Tegen de onveiligheid op Java zalten maatregelen worden genomen geiyic tegen de rietbranden üe wenken omtrent de grondbgorordonnantie ui de miniiter kenbaar maken aan den ontwerper daarvan deo heer van Rees die hier te lande vertoeit Zoo noodig zal de miniiter aanstaren op een wgziging van de Militiewet waardoor de jongelni die voor bet Indische examen zgn geslaagd niet bier behoeven te btyven tot vervulling van bon militiêplicht In antwoord aan den beer van Kol verklaart de minister dat niet zal worden overgegaan tot de betflng van de hoofdelijke belasting ter i nmatra s Westkant wanneer bjj de bevolking daartegen ernstige bezwaren rgzen Aan den heer Pierson die in deze twyiel had nitgesproken gal de minister te kennen dat hu veel Vertrouwen heeii in het welslagen van de proelneming met emigratie naar de Laropongsche districten Den beer vao Kol verzekert spr verder dat hem niets bekend is van de op heffing van het regentschap Soeaedang Wel bestaat t voornemen het regentschap Tjirengin op te beffen Op den heer van den Bergh Rotterdam il de indruk van de exploitatie vm gouvernementswege van tin kolenoittnen on de zoutbrikettenfabricage ongunstig geweest Het heelt op hem den indruk gesiaakt dat er gebrek is aan initiatief gebrek aan bandelikennis en gebrek aan samenwerking met andere departementen Waren de dwangarbeiders in de ümbiliinkolenmijnen gebruikt in plaats van voor da expedities dan zouden er tonnen gouds meer uitgehaald zjjn Spr betw jtelt voorts of de invoering van machines in de mijnen voordeel zal opleveren alleen reeds hierom omdat het hem niet wenschelijk voorkomt voortdurend in een bodrijt znike groote veran ieringen aan te brengen Bü de afdeeling onderwijs werden door de heeren ter Laan van Deventer Roes ingh en de Waal Malefljt onderscheidene onderwijs en onderwgzersbelangen ter sprake gebracht üe minister gat der Kamer de verzekering van liln groote belangstelling voor het onderwijs verwachtte in tegenstelling van don heer ter Laan w il degelgk succes van ecu school voor zaevaartknnde te Batavia oordeelde dat de heer ter Laan zich het Uoll ndsch leeren door inlandsehe kin deren te gemakkelijk voorstelt en verklaarde aan dien afgevaardigde dat by hem geen voorstel uit Indifi tot bet minderen van het aantal onderwözers Ie klasse was ingekomen Dinsdag U aur voortzettiog In den loop dar vergadering van heden is besloten te beginnen net Donderdag a s de zitting ten 10 uur te doen aanvangen en ook Zaterdag 2 December te vergaderen Woensdag a s des vuormiddags 10 uur iullen eenige kleine wetsontwerpen in de aldaelingen worden onderiocbt Na afdoening van de reeds aan de orde gestelde wetsontwerpen volgt het algemeen debat over de Staatsbegrooting voor 1906 De afdeeling Amsterdam van Onderlinge Vrouwenbescherming vergaderde Dinsdag jl in Kensgeiindheid te Amsterdam Besproken werd een voorstel van bet Hoofdbestuur om te protesteeren tegen do verwaarlooiing der belangen van ongehnwdo moeders en hare kinderen in Hoofdstak IV Schadeloosstelling van het wetsontwerp Ziekteverzekering dat door het vorige Ministerie was ingediend maar door het tegenwoordige weer ingetrokken Uet Hoofdbestuur wenscht tydig gereed te zyn met het vaststellen van het standpnnt der Tei eeniging zoodra er een nieuw ontwerp wordt ingediend en verzek rde zich daarom reeds nu van de meening der aldeelingen In overweging werd gegeven om lich rechtttreeks tot den Minister te wenden ten einde hem te verzoeken by zyn ontwerp cok te willen zorgen dat in geval van bevalling van de ongehorde moeder schadeloosstelling wordt toegestaan hetwelk door de aldeeling werd aangenomen Vervolgens kwam ter sprake het Kon besluit waarby aan vronwoiyke postambtenaren ongevraagd eervol ontslag wordt verleend als ze in t huwetgk treden Het H B stelde voor adbaesie te betuigen aan een adres te dier zake ingediend door de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vronw Bg dat adbaesio adres wenschte het H 6 een toelichting te voegen waarin gewezen wordt op hot gevaar voor bjfitex de wet gesloten huweiyken dat door dit Kon besluit wordt opgeroepen De afdeeling was van meening dat bet betw was een zelfstandig adres in te dienen aangezien hier een punt ward aangeroerd waarvan in het vroeger genoemd adres geen sprake was een punt dat bepaald het streven van de Vereeniging raakt Beslaten werd dit aan het H B in overweging te geven Nog word besloten dezen winter een pro f agandavergadariog ta beleggen en mevr v tallie te Utrecht Dit te noodigec als spreekitar op t treden Oeruimen tjjd werd er gesproken over de vrnag of het op den weg der afdeeling ligt tot een eventueel hier ter stede te bonden vergadering van bet Comité van Actie voor het wetsontnerp Loeff positie der baitenecbtel ke kinderen onderzoek naar het vaderschap mee te werken Het resultaat was dat de afdeeling besloot hare medewerking daartoe niet te verleenen Het Is slecbts ten pur kilomelers van hier verwijderd dat zich het volgende goval voorgedaan beeft Ug kent de stad en de straat mogelyk kent gg ook den Heer GROENEWKG gepensioneerd Rgksambtenaar wonende Veemarkt U te Rotterdam die ons bet volgende meldt Gedurende de laatste zes maanden heb ik voel uan de nieren geleden Onopbondelgk hi d ik daardoor hevige pgn in de lenden en rog te doorstaan Deze was mg op mgn twee en tachtig jarigen leeflgd zeer hmderlyk 7 oowel bg het loopen als het zitten en tolt i durfde ik me s nachts niet in myn bed omkeeren uit vrees dat de pgn nog erger werd De nrine liet veeltyds bezinksel na en ik was alles behalve op myn gemak wat men zal begrypon wanneer men mgn leeftyd in aanmerking wil nemen toen ik mg op deze wgze ui minder en minder begon te gevoelenIf oster s Rngpgn Nieren Pillen weid mg gezegd is het middi 1 om vaneen dergelgke ziekte te worden afgeholpen ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en boe groot was myn verwondering toen ik door het gebruik van ilechls een enkel doosje oen groote verlichting ondervond Do pgn was byna lotaol genezen ik voel me veel frisschor en opgewekter en met vertrouwen zal ik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Hoop voor bejaarde loi Honderden ouden van dagen van 70 tot 90 jaar zgn radicaal gemzen van nier en blaa ziekten door Foster s Uagpyn Nieren Pillen Dit geneesmiddel verlicht on geneest volkomen de nieren van oude zoowel als van iongo lal Het is een eenig en speciaal middel voor de nieren Verzeker U dnt men U do echte Foster s Rugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die da lieer GROENEWEU gehad heeft Zy zyn te Oonda verkrügbaar by do Heeren WOLFF Co Westhaven 19H Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Gemengde Berichten Gisteren in den vroegen morgen terwyi te Dordrecht de politie bezig was met het onderzoek in zake den diefstal die in den voorgaanden nacht was gepleegd aan boord van de sleepboot Knipscheer 14 liggende aan de Merwedekade alhier viel baar oog op zekeren K A M oen 44jarig varonsgezel die opgaf koopman te zyn en vroeger aan boord van die boot gediend beeft Bedoelde persoon die nog i weken gevangenisstraf had te ondergaan hem door de rechtbank aldoar opgelegd ter zake van diefstal werd in zijne woning gearresteerd en naar het hoofdbureau gebracht waar hy ondervraagd werd in verband met eerstgenoemden diefstal M ontkende echter alle schuld maar ofschoon nog niets van het gestelene was opgespoord kunnen worden achtte de politie het geraden daarmee geen genoegen te nemen en liet zg hem tot bet ondergaan zyner straf naar het Huis van arrest overbrengen zoodat hy voor het oogenblik onBchadeluk was en ook gesteld dat hy d dader was niet meer in staat zyn buit in veiligheid te brengen Gisteravond eindelgk is bet aan de yverige nasporingen der politie gelukt alle gestolen kleedingstakken alsmede de wekkorklok in beslag te nemen in een verdacht bierhuis aan de Torenstruat welks houder C bedoelde voorwerpen verklaarde te hebben gekocht van een hem onbekend persoon C en een paar vrouwen die bg den verkoop waren tegenwoordig ge waest werden toen met M geconfronteerd en herkenden dezen beslist als den verkooper De verdachte kon toen niet langer zgn schuld ontkennen maar bleef nog volhouden van het gestolen Dultsche geld niets te weten Inmiddels heeft de politie haar onderzoek voortgezet en werkelgk is bet haar ook gelukt het grootste deel van het geld op te sporen en in beslag te nemen D C De pas geéindigde slaking bg den spiegelfabrikanl Caltof te Amsterdam is weer nitgebroken Het werk was hervat op proef nadat de staking 5 mainden geduurd bad De patroon bood nu echter in een conferentie ua een paar weken een loonsverlaging aan en gaf eindelgk de werklieden in overweging naar ander werk te zoeken alhsen de versilveraars wilde hg in het werk handen gednrtnde dan winter De werklieden beschouwden dit tübter zoo dat de verzilveraars de vaklieden zgn waar de patroon niet buitfn kan en vermoeden dat hg voor het overige werk na zachtjes aan andere werklieden zon trachten te zoeken Om dit plan te doen mislnkken beslaten zg allen weer te staken de verzilveraars inbegrepen Tgd In den toestand van bet meisje H M op wier leven in din ivond van 7 Nov jl op den Amsterdamschen weg te Arnhem een aanslag werd gepleegd i nog weinig verandering gekomen De toestand blijft hoogst ernstig en de doctoren zgn er n g niet in geslaagd de kogels uit de wanden te verwgderen N A C De Ngmeeg che Ct meldt dat de firma F A Cools kassier en eommissionnair in effecten aldaar die haar betalingen had gestaakt in staat van faillissement is verklaard De beheerder der firma W Cools heeft zonder orde op zgn zaken te stellen vóór eenige dagen de tad verlaten Vier leege benzine vaten ontploften Woensdag aan boord van da stoomboot Othello in de Spoorweghaven te Rutterdam Zg waren afkom stig van de Maatschappg tot bereiding van Koolteerproducton te Cupelle a d I l De inbond was overgepompt in een tankboot om te worden doorgevoerd naar de gasfabriek alhier De ontploffing is vermoedeiyk teweeggebracht door vonken die op de vaten gevallen waren Een belangwekkende eisch tot schadovergoeding is door een der Londensclie gerechts hoven beslist ten nadeele van de gedaagden de heeren Drucker en Morris een beleende makelaarsfirma te Londen sclirgft het Hbl Gedaagden werden veroordeeld tot betaling van f 200 000 schadevergoeding en de kosten De zaak komt hierop neer Een beer Samnel Ciarkson een jong of ficier deed sedert eenige jaren speculatiezaken met genoemde firma maar hg beweerde op üaar advies en deze zaken eindigden in een verlies van f 396 000 Ciarkson was zeer bevriend met een der firmanten die hem geruimen tyd te logeeren had genoodigd De verhouding scheen dus te zyn als tnsschen twee vrienden en die indruk werd versterkt doordien in de contractnota s der transactiën geen commissie berekend was ofschoon er aan toe gevoegd was plas commi ssie Eerst later schynt die commissie afzonderiyk in rekening to zt n gebracht en bedroeg die naar uit het verhoor bleek ca f 24 000 per jaar Eischor beweerde geheel onkundig te zyn in flnancieele zaken en in zyn transactiën alleen gehandeld te hebben in goed vertrouwen op zyn makelaars die volgens hem zooals later bleek alloen aangi spoord hellben lot spoculatiën oin groote provisie naar binnen te halen Van de zgde van de gedaagden werd echter beweerd dat Ciarkson niet niet zoo een onschuldige nieuweling 1 als hy het doet voorkomen Op zyn iOe jaar was by roods een overig lozer van de Financial News en wachtte met ongeduld op zgn meerderjarigheid om de beschikking over zyn vermogen te krggen en daarmede te speculeeren Onmiddellgk na zgn meerderjarigheid verkocht hg dan ook njn trustee fondsen en gaf een aantal specnlatie orders Dracker en Morris beweren zelfs dat zy hem van een aantal dolle specniatiën afhielden Hun raadgevingen waren bona fide en zy kunnen daarom niet voor de verliezen aansprakelgk gesteld worden vooral niet tegenover een cliënt die kennelijk een eigen opinie had en met kennis van zaken handelde De kwestie van de contract nota s werd slechts zwak door hem verdedigd Zg beweerden dat het een abuis op kantoor was De advocaat van den eischer die vroeger zelf in het effectenvak is geweest steunde zgn eisch op schadevergoeding voornamelgk op het male fide zgn der adviezen In zgn dupliek zeide hg nimmer betoogd te hebben dat een makelaar verantwoordeiyk is indien zyn advies ongunstig nitvalt maar wel beweert hg dat indien iemand advies geeft dat advies een eeriyk advies moet zyn en wanneer dat niet het geval was dan werd hiJ aansprakeiyk Na een korte bespreking vereenigde zich de jary met het standpunt van den eischer en veroordeelde de makelaars firma tot f 200 000 schadevergoeding en do kosten Drucker en Morris hebbon de boeten en kosten niet kunnen betalen en zich failliet laten verklaren Men meldt nit Den Haag Opnieuw is er een staking nitgebroken onder de werlieden bg den bouw van bet nieuwe gymnasium aan de Laan van Meerdervoort Na Donderdagavond in het Geheel Onthouders Koffiehuis te hebben vergaderd hebban giitartnochtand ongevear 30 opper lieden en metselaars het werk neergelegd Zg aischen loonsverhooging De metselaars willen het uurloon van 27 op 30 ets de opperlieden van 22 op 25 ets gebracht zien De patroons wilden in deze eisehen niet treden Men schrgft uit Zwolle In de Bnitensocieteit heeft sinds eenige dagen het bekende Abyssinisch gezelschap dat ook reeds elders in ons land vertoefde i iif tenten opgeslagen Het volkje vindt wel bekyks en heeft ongetwgfeld reeds menigen nieuwsgierigen toeschouwer in een belangstellend vriend weten te veranderen Na dat is er dan ook naar Het koude en gare weer van de laatste dagen biykt een ware foltering voor de arme luitjes te zgn In hun schamele kleedy zitten ze te rillen voor hun tenten of verdringen zich om de kachels die doen wat ze knnnen om de temporatunr zoo dragelgk mogelgk voor hen te makeu Voor de mannen is er al en toe tgdens de wilde krggadansen en vechttooneelen nog eens ge legenheid zich warm te werken maar ds vrouwen en kinderen die maar aldoor moeten biyven poseercu spreken in bun taaltje reeds van een Russische koude De ademhalingsorganen van de meeaten zgn dan ook aangedaan Telkens hoort men de meiischen boesttiii en niezen de kleinen niet het minst Drie dames hebben een oproep tot de menscblievende stadgenooten gericht om door liet zenden van kleedingstukken deze lieden wat t helpen Onze correspondent te Batavia seinde on gisteren Onderlnitenant Geezen en 9 minderen door bevriend Demang Dalem boven Laaeng in ZuidoastBorneo vermoord Het eergisteren geseind gevecht in de Possostreek werd uitgelokt door herhaalde klewangaanvalleu der bevolking van Wotoe N R Ct De schorsing van Onderwyzers Wy lezen in het N v d D In een morgen heden te honden huishondelgke vergadering van de afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche Onderwyzers zal behalve de besproking van de schorsing dor onderwgzers Traanbergen Edelman bet volgende voorstel in betiandeling komen De huishoudeiyke vergadering enz kennis genomen liobbeode van de klachten der verschiilende raadsleden by de behandeling der begrooting geuit over het optreden in het openbaar over de ontevredenheid en over den toon van de onderwgzers herinnerend aan het feit dat in de huishoudeiyke vergadering der afdeeling op 20 Januari 1905 meer dan 700 leden daar bgeen eenstemmig verzet hebben aangeteekend tegen het vernederend karakter der nieuwe instructie constateerende dat onder het Amsterdamsche onderwyzerscorps algemeen ontstemhiog heerscht over het uitvaardigen van de slagcirculaire over het pnntenstelsel over het inkrimpen van de bevoegdheid der schoolvergaderingen on over do nieuwe instructie spreekt als haar ernstige overtuiging uit dat de inbond van moties adressen eu artikelen een noodwendig gevolg was van de bureaucratische maatregelen der autoriteiten dat de toon waarin de moties enz gesteld waren in geen enkel opzicht afkeuring verdient en verwacht dat het bestuur van de afdeeling en de redactie van het orgaan onverzwakt zollen voortgaan de belangen van het onderwys en de onderwyzers te verdedigen Dit voorstel is ingediend door een 25 tal onderwgzers onder wie ook de heer Th M Eetelaar lid van de Tweede Kamer Dezer dagen ontdekte zekere v d L te Ottersum bg zijn ontwaken een buazing in bed De baas riep de hnisgenooten te hulp in welken tgd het beest een goed heenkomen zocht in de onder het bed liggende lange veeren Met pook en blaaspyp uit zyn scbnilplaats verjaagd verhuisde de onwelkome gast naar den vloer onder het ledikant waar bg werd gevangen genomen en veroordeeld tot den strop Stadsnieuws GOUDA 25 November 1905 Aan de Raadsleden is het volgend ingekomen stuk toegezonden Oouda 12 November 1905 Door de heeren 0 W den Hoed alhier en N M A U de Uoraaz Imana te Amsterdam ia tot Uwe Vergadering het verzoek gericht om een door hen mat Cwa toestemming aangelegden nieuwen weg ignde het verlengde van de IJssellaan kosteloos en om niet aan de Gemeente te mogen overdragen Zg vermeenen aan de hun door U gestelde voorwaarden te hebbeo voldaan en het verdere onderbond van den weg straat un d Qeraaante t mogan ov rltt n Naar aanleiding van dit adres brengen wg in herinnering dat bg Uwe besluiten van 13 Februari 1903 No 13 en 1 Juli 1904 No 14 aan den eerstgenoemden adressant vergnnning is verleend om de IJssellaan successievelgk met circa 48 en 60 M te verlengen telkens in onmiddelgke aansluiting aan het reeds bestrate gedeelte van de laant engevolge waarvan de straat iets langer is geworden dan zg volgens die besluiten zou zgn Aan de voorwaarden bg het verleenen van de vergunning gestold is in hoofdzaak voldaan i zoodat tegen do overneming van de weg door de Gemeente geen bezwaar zou bestaan zoo niet in Irgd met het door U bepaalde over de bereids aangelegde straat inplaats van over den grond der gedempte sloot materialen voor den bouw der huizen da aanvulling en de bestrating benoodigd waren aangevoerd waardoor de straat zoozeer heeft geleden dat daaraan noodwendig flinke herstellingen moeten geschieden alvorens het onderhoud ten laste van de Gemeente kan komen Het zal dunkt ons ook niet in Uwe bedoeling liggen een werk over te nemen waaraan al aanstonds kosten moeten warden aangewend om het aan zgne bestemming te doen beantwoorden Op grond van het medegedeelde hebben wy de eer U in overweging te geven ons college te machtigen den weg genaamd de IJssellaan voor zoover hg thans is bebouwd en voor zoover hg nog niet aan de gemeente toebehoort kosteloos en om niet voor de gemeente in eigendom en beheer over te nemen zoodra zgne bestrating door de zorg van de adressanten ten genoegen van ons college in goeden staat zal zgn gebracht Door Gedeputeerden van Z H is bevestigd het besluit van B en W van Gouda waarbg nan K V wed S aan den Boschweg alhier is ontzegd het recht tot verkoop van sterken drank OuDüWATER 23 Nov Hedeu voormiddag viel de werkman J B in dienst by den metselaar G v d P alhier met een tas steenen van de ladder bii den aanbouw van het R K pensionaat Bg geneeskundig onderzoek bleek er uitwendig niets gebroken doch waren wel door den val inwendige kneuzingen ontstaan zeodat B vooreerst zyn werk wel niet zal kunnen hervatten BESoAMnACBT 24 Nov Tgdens den brand van Maandag avond was het op het dorp tengevolge van vreeseiyke rook zoo duister dat twee bejaarde vrouwen die naar den brand wilden gaan zien in het water liepen Spoedig werden zg echter weder op het drooge gebracht zoadat dit ongeval met din schrik en een nat pak afliep j Jlrti 9f f eligioni We woonden gisteren avond het 10e concert van deze vereeniging by dat aangevangen werd met een van de mooie liederen van Max Bruch Die Flucht der heiligen Familie dat werkeiyk friech werd gezongen hoewel sommige stemmen nu en dan niet vast inzetten In de plaats van Mej Roosing die door ziekte verhinderd was zong nu Mej Scholten nit Arnhem als we die naam tenminste goed hebben verstaan een drietal liederen waarin we bare fraaie en krachtige stem bewonderden vooral het bekende In t Wond zong zy schoon Ook in t verdere gedeelte van den avond bleek ons dat Mej S met gevoel weet te zingen en over een zeer omvangrgk geluid beschikt In No 4 van t programma Fragment uit het Meiliet van Gulpen kregen we den heer Walter van Son uit s Bosch alhier geen onbekende als solist te hooren Ook nu weer hoorden we hem met zeer veel genoegen aan hoewel zgne zangpartg in dit nummer niet tot de dankbaarsten mag worden gerekend Het mannenkoor klonk hierin zeer opgewekt en vol ook het gemengd koor was goed Mej Marie Rasser uit den Haag zong hierin de sopraanparty en als we niet geweten hadden dat zg eene uitstekende concertzangeres is want ook zg is alhier geen onbekende had zg ons maar matig kannen bekoren Nu en dan merkten we iets onzekers bg haar op Hierna kregen we van een gemengd koor k capella te hooren eene Compositie van onzen stadgenoot den heer Js Reckers Tenebrae Factae Sant waarover we onze bewondering ten volle alten een goed begin voorwaar en we hopen van harte van nog vele iilke eompositiën van dezen jeugdigen musical te kannen genieten zooals we van deze hebben genoten Zeer verdienstelgk zong het koor Het 2e gedeelte van het programma was ingenomen door Der Rose Pilgerfahrt van Rob Schumann en als we onze totaal indrak hiervan weergeven moeten we verklaren dat de ditvoering van dit fgne werk van iiMn grooten esmponiit Uer en daar wel Iets te wenseben liet In dit nummer bewonderden wo weder Mej Russer hierin hoorden we haar weder zooals we baar t liefst hooren haar glashelder stemgeluid drong thans tot ons door en van hare voor dracht genoten wg Ook de heer van Sou toonde ons hierin zyn kunnen Hoe heerlgk zong hy de vaak zeer lastige tenorpartg in dit groote werk Van Mej Mary Slingemann die hierin eveneens een sopraanpartg vervulde kunnen we niet anders zeggen dan dat zg btykeu heeft gegeven geen vreemdelinge in de muziek to zyn Hoewel ons haar stem niet byzonder belder voorkwam was baar zang alleszins genietbaar ook vof ral door haar zuivere uitspraak Zeer verdiensteiyk zong ook Mej Scliolten hierin eene altparty waarin zg nu en dan weer eens haar kracht kon toonen Nu rost ons nog een tweetal solisten n l do hoeren M J bas en C de K bariton waarvan we moeten constateeren dat zg ons maar matig konden bekoren Beide heeren missen voordracht en gevoel wat jammer is daar zy werkelgk over een zeer goed geluid beschikken de beer J zelfs over een fraai geluid Hun zang deed nns denken aan het opzeggen van een geleerd lesje terwgl de uitspraak van sommige Dultsche woorden dikwgis minder minder juist was De letter r werd te dik uitgesproken en ig voor ich klinkt minder fraai Doch al dozo moeiiykheden z n te overwinnen en wg twgfelen niet of genoemde heeren zullen onder de bekwame leiding van den Directeur van Arti groote vorderingen maken Wat nu het koor in dit nummer betreft moeten we opmerken dat wil dit groote werk van Schumann tot Zgn recht komen nan de vertolking niets mag ontbreken dit werk moet bgzonder fijn worden uitgevoerd Het bleek ons dat de stemmen o a niet egaal genoeg waren om b v hot engelenkoor volgens de eisehen te zingen Over het laatste koor waarin ook aan de tenor en sopraansoli even iets haperde lag iets mats Over het geheel kwamen de mannenstemmen ons beter en meer geschoold dan do vrouwenstemmen voor Doch we zyn er van overtuigd dat de gverige Directeur de heer Willem Kerper zal bigven voortgaan op den ingeslagen weg en Arti zal maken tot eene vereeniging die ons op muzikaal gebied nog zeer veel te genieten zal geven Een woord van hulde brengen wg gaarne aan Mej W Sprngt voor haar keurig accuraat piano accompagnement wat zeker veel tot verhooging van het geheel bgdroeg BmS VAK RÓTTERDAM VRIJ DAS 10 NOV L K H K StaaUleemntten PoBTDBAi Oblig 36 Serie fr 050 3 5 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RosLAKD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azu Japan Obligation 1899 4 74 4 74 Colombia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rccepis L 100 IV 24Vi H polhuk Banken H polhuk BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb i 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pa db Nederl Hyp A Pnnd briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen vanDeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batanlsche Hypb 4 100 AlgHypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 3peont gU ningen Italii Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 FremiéU HintieH bauxjii Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sehêepvaart Maatsehappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divenen Hy tot Expl Laan van M erdervoort 1902 89 Burgerlijke Stand GEBOREN 20 November Bartholomens onders J E Belonje en G van Maaren Johanna Maria ouders H Boom en J F Henrich 22 Jan oaders W Verschut en J van Tiggelen 23 Johanna Bertha Maria oaders J A Fennet en J M de Vrankrijker 24 Joannes Handrieui onders E H Koelman en M van der Steen Margaretha onders J de Koning en J C Oudenaarden Maggiel Gerrit anders J J W IJsselstgn en M van Brandwgk 25 Elizabeth anders I de Rotte en E van der Wegde OVERLEDEN 19 Nov C Lunenburg wed J Bakker 69 j 22 C Radix huiavr van C Vos 60 j W van Soest 73 j B Fanger 76 j M L Brender wed C Mulders 70 j 23 L Boulogne 52 j 11 m ONDERTROUWD 2S Nov F de Vroom en A VVieser J v d BergenJ Nauta A V d Velden on C van Dgk EXPOSITIE dor nieuwste modellen WINTEBIUASIELS COSTDUBS BLOV SEN JÜPES en JUPOSS BOBBH en JAPOySTOFFBN met bgbehoorende Garneringen alsmede een groote kenze PELTBKIJEN van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp concurreerende prgzen Asnbfvelend i7üi i 3 Aüvi ivrEi nKiN Teleplioonnet Gpuda Aanjrcsloten onder Tel No l W Firma ALIMENTARIA Handel in Groenten Aardappelen Fruit Visch en Gevogelte Raam O 447 Ilouilsck Verccnijjing voor GezomlIieiilskoloniJ n UITVÖKÏlINf op Woensdag 29 November a s des avonds te 8 uar in Ic Sot ieteit Ons Genocg on PROGRAMMA VERLEDEN drama in 3 bedryven door INA BOUDIER Bakker mot toestemming van do Nederl Tooneel vereeniging Vóór t diner blgspel in 1 bedryi door J PABST Kaarten i f 0 90 verkrygbaar by de bestuursleden en by de flrraa J v BENTÜM Z aan de zaal f 1 50 Eirma C LOÏÏRENS Langfe Tiendeweg iOHDA WIJÜAKDËL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze BordeaiiiL Vin de Sanioi Het is l ekend dat het beste ST NICOLAAS CADEAU oen paar warme Pantoffels is het voordeeligst adres hiervoor het i iui ibriibantsch SchoenenfflagazUn KLhIWECi E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zyn voorhanden de nieuwste modellen ïïsgioeiliclitbraniJers Gas t leclri llranders Italloiis enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gtflcrüe geëmailleerde HDISHOUDËLIJKfi ARTIKELEN deugdzaam en zindelgk urn mim msui mmmmi KOOKAPPARATEN Wandcoiuroren Salon Gaslalelljis en verder alles wat tot het vak behoort Aanbovelend M M V LOON Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen stramheid in de ledematen en spieren gezotte konde enz worden verwgderd door de Uheumatiek Eemédi van S DE BOER te Sneek Vorkrggbaar in verzegelde i aosjei met gebruiksaanwgzing voor 00 cent bij J VAN OIJK Kleiweg No 2 GOUDA Eobte Oiide Jenever Nightcap F HOPPE Verkrygbaar bg PEKTEUS Jz Ltt ojt taektt e Hribramd Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Flesch zeer f ewilile kwaliteit Aanbevelend FirmaHerman Zoon P P S O O s Tiendeweg D 59 bericht de ontvangst van een prachtige collectie ARTIKELEN alles zeer geschikt voor St Mcolaas Cadeaux