Goudsche Courant, woensdag 29 november 1905

Donderdag 30 Xoveriiber 1005 44s e Jaargang Oe 889 fiOüDSCHE dlRAlVT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstr eken TMefaan M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des midd reletoeo o Ut Üe Uitgave dezer oiiiant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franc o per l 08t 1 70 Afzonderlijke ommers VIJF CENTEN Eet is Ijekencl dat bet beste ST NICOLAAS CADEAU een paar warme Pantoffels is het vüordeeligst adres hiervoor het Nüoidbrabantsch ScboenenDiagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SHITS Alle repAfatiSn en aangemeten werk Ileuw oiovertrtSea I rof ür Liobere welbekend KSVW EBACBT UIZIB Alleen echt met PelirielumalE tot Toortdnrende radicale u Eeke genezing ran alle w U d meest hardnekkige zenuu I ttlekterif Tooral onbstaan dooj afdwalingen op jeugdigen leeftyd I Cl genezing van Ike zwakte Blecit tueht Benauwdheid Hootdpga I Migraine Hartklopping Maagpjjn I slechte BpQBTerteriiig OnTermogen 1 Impotenz Pollutione enz üitI Toerige proflpectnssen Irnjaror fesch ft 1 fl ï fl 8 i i bele fieK h n n I f nlrail Depat Mattb v tl VeRto Zaltbomra 1 1 póti M Clëban k Oo Kotterdain F Happel B ftniTenhage llalmmana de Jong J CedRotter an Wriff k Co Qouda rn bii alle droioaten Ganda Drik vu A BfilNEUAN A Zi to bet VERUCHTING MAGAZI IS De Avondsier Dulilielc Humt II V i TELKK 117 J lyn voorliandtn ile nl Miwute modelion Gii8Kls ilielilbrsnil r s as Llectri llraniler s liulloiiN enz KUALEN cti ZIJDEN Franje Kaormo keuic gifteri e feSinailIccrde HUISHODDELURË ARTIKELEN deugdzaam en zindeluk imi KÏISKRS m m i SfÜHMIZI KOOKAPPjfRATEN Wiadeomrorrn Salon ia slalelljes en verder alleii wat tot het vak beboort Aanbevelend K M 7 LOOI Aanlegger van dn Water en SpreckbolMn ORACHEN OUELLE BIJ DEN MAALTIJD bevordert DESPUSVERTERINOI NATUUR BRONWATER lIKLoijK Jr Vcrkrugbiiar by M M Oottdo DE OOEDKOOPSTE DE MKE8T PHAOTISCHEDE MEEST V OLLEDIQE zijn liBBlLsl diü der Firma rim LADIliS JUUUNAL rooi rainnlens drio grati gokiiipte palroneii en oen gcl lcuido plaat VIIK ILL DHKSHMAKKU met een grntls geknipt piilroon TUK ItAZAAH Ot CHILI KHXS FANHIONS Kindcrnioden met vele grali geknipte patronen VHAAdT Vie Hoekhandelnar Proe nummerH Alle mft koHtt l Hull llljvoeyiiel Van alle in deze bloden voorkumfnde modellen zyn KKNll TK l AT tONKN met Holl verklaring tr p p tegen voornllbcluling van I ill verkrugbaar by Mll l SI MON S Diin llnaR Verkrijgbaar in fli 8cben SO ets 711 et ea I a bü H H Apothekers en DrogiKlen iMt oil het mrrk ANK Kil F AD B10HTB B Co Hotlerdem Te Uofn b i V lAJijlAi Apotbokor Markt on bü WOhVV k Co Westhaven t08 Zenuw en Maajflijders vordt sit overtuiging als een werkelgke hulp in dtjn nood het iKiek auubevoleu N ontvangst vnn ndnaper l rielk rt or H d t boekje fnmeo per pont toegesondeu door BLOKPOKL H iiMUh i il onnn l Vi niii ii i l f ik aakkalrkMe niiimiiWil voer l lurw avwfl rt a ww iiolOaéffi u a u ii i wilfci U4iAppntMrvuO K mllw4ea y itrita lta k lr l4 MaaWH M Tnaam tn WgttfcWMrtu HHH 1 Volgens den hedendaagsohen i y tand der wetenschap Is Odol proefondervlndelllk het beste middel voor de verzorging van mond en tanden PrlH p r hMia flaooii F 1 halve e ooii 0 owt Ha aaM ua PataaMaeaaa Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE Supeiio Dmiven Borstlioaing Eztract Jienlg helpenil en a tJoend middol tegen verkoudheid astna keelpijn kink en sljjmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Kenige fabrikanten H N VAN SGHAIK T Flacons vu 0 4IMI 0 1 Kon Stoomfabriek De Uonlngbloem Verkrij biiar bjj Kiriua WOLVF Jt Co Westhaven 9 l outla A LATKHI SÏ K A Kli iwetfK liiO Oouia E H VAN MILU Veerstal 120 te ffoudo A UOUMAN Mo rdretht PINKSK NUuwerierkad IJtel A N v ZESSEN ScAoonhmn 5 Tu TOUKKN Botkop U v WIJK r teu v A SOHEKU HuoKw P W V EOK Oudtximter K vi DB HEMDEN te Iteeumjk P v D bPH K UotrcaveUe 1 v u STAR Waddmgmen W l J HOLST Wadtlinqnun M KOLKMAN WaddüuiBvwn V A uit GROOT Oudtwater A n JONUH OB in i mJ P KASTELEIN o 4rMi iim D UIKKER te Bentcliop W tiiltSCHIJWIA Ci Laat U niet misleiden ioot AlMllJ 8lroop Het kloo8ter V ncf i Pa o 16 iybestaat niet Juii Hlrooit unn gernerlel wniirde i n pi mi iii m i i f i t w r ObDHMIIi IgcniMMi Minbcvolen Met Cer CHplontM i Ooud Bekroonde PRAEPARAT N VAN MnuwhooMpflD ter vcreterklnf na xiclite of kreambed ko rte en here gevolcw CRRlKiINBUX m bet buuniler itfm Bloedfekrek BUakMUhl kwelin n Krifcchea leelUld cm VirkJh W r m lUc 1 ƒ L 0 to L V WraX A voeileeem veret fkelid l n ei amTaa ne k eor ieH ik ki wllVCI V ai J o f o o kindtna lw kkeoenUlen ktl l eMell l iei ieslebe cIc Al e eduael l e drenk li loomU en do epUnerterlivpwMja e Jlarrhie eok OUINA ÏAROCHE I Bekroond Tentoon a Uags Aug 18tM Wereldberoemde Bohoeu Appre tnnr Ltpftrin 8atm ene de tieafcH tnlddeleii voor bet lunder moelto kenrif poet r ren elle n art en feklMrdTeobuenwertc yarkrycbeer sy inkelkiTe in ohniinwerk GaIbuKien Onoferyen ne Ifen lette I mnrA op Dftem en fabrtekamerk aeii Aguitt W SardmiH Ambam rouer mclKSUiKer o iio k fz Wi zeker s o wü WdKU 1 Asthma Cii IrA Afl l l reeken eenei helve CigeieUe k veUeeade l kiebU e kkCII ves de tkevlcste eaaralte een Aethae etc U filkal € € tu oDtrangen l Min 1 gwteld en na öiü pru miagoa k A rrer I a mannue punouiia b i B iiiOTi e eeim tteee o T oniookei mm lliuicteu U lj cn lc TanaHll B B IUy KKAITELIW HOIM l Unjnjke die n deer de vo eeor bel kind bH r Ofc k eanceaaem ia Pnjiper do N e O BO i 0 iO Salmiak Ptstnies rss lcJ a iiuS5rSf2 nnZEtësd middel b i iétfiaéen Dr MiohaeUa nrTMid 4 b 8t maciiinei Is hcÉ innMb HMMb étaUtiMeoMat tu Oafatft SfesO k t Keclen laolw een emmopjoeecnd D eecl ti eriir b r Priy 0 10 per a icb n pmfpnra n ea ttLktmOM nOUl te Met eite aM II l Mf ln vrv t e t ii M i t iii l r orArOpanr f a t40mt tfrt m giee w Btkel eacao In vtarkuteo bi a i KRAEPEUEN jt HOUA Hofleveraneiera ZEIST s Patent H StoUen DeMBlnl OMu h iMtiMlk Mki aan aufaiUBa gaaBtla teak tht i Jijkaeh bruik feeo t t tkokfdi t posttar Tear een kop ChotahÉi genaeaknclitifge drank bQ gml mirrbee tieiiita met water t gttvSkÊB 1 Varkr gbaar by £ ToarmwMii yt Aputhekan i Vt Ko 1 1 M Pry lij HBUnrCira nkrMiu imaMt oiititt e 3 9eBeniaIv tageBwoacdl iwr i r vraeM JürTMff i inxn i i m H 8 U t trrurrgên kef An eei Me MtMiM iccf uMm WnrAii mni n Miits Me teu e xirff eaten efWe rAorfea H AMiMt av iw JMt Me I Mi lMMknM s k l r f alit Ik l l rt is K iSM I mafUnll as ft t H S i II EeiÊf m iê m 0t mi fe m Warnung iand JitRin laBiRkMi Imiiterdua Kahcataat IM T KI KlStiEVL G iKklCTinSÜSN WELK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VKROOEZiKEN BURGEMEESTER en WETHÜUUKRS van GOUDA Geiienart 8 der HINUERWET Doen te weten Dat lij vergunning hebben verleend aan ie F L G Stenvers en aijne rechtverkrijgende tot het oprichten eener artieUcnj in het perceel aan ie Kleiwcgsteeg wijk N No 8 kadastraal bekend sectie B No 536 ae J Jannes en lijn rechtverkrijgende lot het oprichten eeoer smederij in het perceel aan de Tilinstraat wijk I No 290 kadastraal bekend sectie C No 1539 GOUDA den 20 November 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuiteulandscli Uverzicbi Helaas is de hoop op verbetering in don algemeenen toestand van Rusland waartoe de kalmte in de eerste dagen van do afgcloopen week reilen gaf jjdel gebleken Ue telegrammen in de laatste dagen ontvangen wgzcn er op dat het er thans even lecht uitziet als tydens bet begin van de heerschende crisis De grootste moeilgkheid is het conöict te Sebastopol waar de zeelieden van de Zwarte zeevloot openlgk aan het muiten geslagen zon i on admiraal neerschoten vele mililuiren dwongen zich bij hen aan Ie slaiten en tjidolük de bekende stad en vesting in hun macht hebben Uit de olficieelo telegrammen blokt duideljk genoeg dat de toestand te Sebastopol wanhopig was Wel spreken de laatste berichten van verbetering van enkele rebellen die zich overgaven doch de groote ernst van deze gebeurtenis vermindert er met om In Petersburg is een oeconomische strijd uitgebroken De werklieden weigeren den arbeid te hervatten op de oude voorwaarden en de werkgevers zgn eensgezind in hun tegenatrjjdmiddel de lock oat In Moskoa planderen de stakers fabrieken particuliere woningen en de brande ijndepüts De werklieden aan de telefoon beletten Vle dames die de toestellen bedienen aan den arbeid te gaan zoodat deze vervangen werden door militairen De kellners staken De restaurants en wachtkamers van de stations zjjn gesloten Bg een vechtparty FEl l LLE iO 122 Ik heb hem toen geen aanbod gedaan Er badden omstandigheden plaats die bet my ohmogelgk maakten om daaraan te denken Ik had plan om er vandaag weer heen te gaan en hem indien hg door geld tot stilzwggen om te koopen was en mgn familie dos gevrgvaard zou worden om in de schande te deelen welke op my neergekomen is het eenige geld aftestuan dat ik heb bet kleine erfdeel my door onze moeder nagelaten Wilt gy zeggen dat dit kleine sommetje alles is wat gg bezit en dat gg werkelgk van plan zgt wegtegeven en de wereld zonder geld integaan f Wilt gy zeggen dat mgn vader u weggezonden heeft zonder u het noedige mede te geven in znik een treurigen toestand als waarin gg verkeert 1 Komaan I laat hem recht wedervaren Hy is dankt my hard genoeg voor u geweest maar hg kan u oj die wgze niet koelbloedig aan de ellende ten prooi gelaten hebben Bü keeft Djj bü mijo vertrek geld aange tusacben station kellners en andere spoor wegbiiambten werden velen gewond De staking der huisknechten en dienstboden duurt voort De meisjes loepen in troepen van tweedrie honderd door de straten Zelfs de gymnasiasten weigeri naar school te gaan omdat de autoriteiten niet wilden hebben dat het gebouw gebruikt zon worden tot het houden van politieke vergaderingen De agrarische opstand neemt toe in omvang en hevigheid vooral in het Zniden Ontzettende wanorde heerscht in vele districten Do boeren schgnen besloten te zgn den grond in bezit te willen hebben het koste wat het wil Uet zuiden van Rusland en vooral de Kankasns wordt geteisterd door opstand tjevreesd wordt voor een gewapenden opstand zelfs Uit Charbin en Wladiwostok komen berichten van hernieuwde maileri zoodat overal getwgleld wordt aan de trouw van het leger Het Zemstvo congres te Moskon heeft alle eiscben van Polen goedgekeurd zich uitgesproken voor byna alle eiscben van de uiterste revolutionaire partg Zoo is in enkele dagen tgds de toestandten slechte veranderd Ue opstand der matrozen te Sebastopol schgnt lang te voren beraamd wel overdacht en methodisch uitgevoerd te zgn Van baldadigbeden en uitspattingen tooals in Krooustad en Wladiwostok is tot nu toe geen sprake De zeelieden gedeeltetgk onder den invloed van socialistische agitators maakten Igemeene zaak met de dok en andere havenwerkers Het lirest regiment en andere voegden zich hg ben Alleen het Ëialystok regiment met name genoemd bleef bet vaandel trouw De zeelieden begonnen de kazernes in bezit te nemen zonden een deputatie naar den vloot commandant om hem te vragen naar de kazerne te komen en hunne eiscben aan te hoeren die gericht waren op iotsverbetering Admiraal Tjookhnin weigerde er den nadruk op leggende dat het gedrag der zeelieden krankzinnig en misdadig was Daarop keerde de deputatie terug De zeeheden vergaderden en besloten ten slotte alle gehoorzaamheid aan de officieren op te zeggen De leiders steunende op de hechte organisatie stelden een program van actie vast besloten dat allen door de stad zonden loepen met muziek en vlaggen terwgl elke onordelijkheid vermeden moest worden boden doch in zulke veracbteiyke en beleedigende woordingen dat ik liever zou gestorven zgn dan bet aan te nemen Ik heb hem gezegd dat ik hem en zgn familie zonder zyne beurs tegen de schande die myn ongeluk op hen zon kunnen brengen zou vrywaren ofschoon ik door dit te doen mgn eigen geluk en mgn eigene eer voor immer opgeofferd heb En ik ga heden dat offer brengen Het verlies van het weinige waarover ik te beschikken heb is het minste van de zaak Hy moge zjjn onrechtvaardigheid ten opzichte van mg niet inzien voordat het te laat is maar hg zal haar toch eens inzien Neem mg niet kwaiyk Basiliui maar dat is haast een even groote dwaasheid als do dwaasheid van uw huwelgk Ik heb eerbied voor de onafhankeiykheid van uw beginselen beste jongen doch zoolang ik er ben zal ik zorg dragen dat gg n niet in bet verderf stort ter wille van zekere beginselen welke bet ook wezen moge 1 Luister eens naar my In de 1ste plaats denkt er aan dat wat mgn vader tot o gezegd beeft hu dit in een oogenblik van bevigen toorn gezegd heeft Gg hadt den trots van lyn leven door het siyk gesleept niemand vindt dat pleizierig en mgn vader het minst van allen En wat het aanbod van uw erfenisje Mralt OB d u iiiebaD dan mond te Zy entwapcnden en dreven alle effieieiren de itad uit Vervolgens werd gestaakt aan de admiraliteitswerken en de arbeiders liepen mee door de straten naar de kazernes van het fireetregiment waar da chef der divisie dreigde te zullen doen schieten Generaal Neplioef de commandant van de vesting de kolonel van het regiment en vgf andere olAeieren werden gevangen genomen en na eenig spreken over en weer sloten zich de mannen van het Brest regiment hg de muiters aan Onder groote geestdrift hervatten de 10 000 man hun wandeling de roede vlaggen vooruit gedragen achter twee muziekkorps u die lustig speelden Zy ontmoeten het Bialystok regiment dat kalmpjes den optocht liet voorbgtrekken de geweren presenteerde toen de muziek het volkslied ten beste gaf V De Pet Telegr Agentuur meldt Heden loopt de termyn ten einde die aan de muiters te Sebastopol is toegestaan om zich over te geven Het commando over den kruiser Otachakof werd overgenomen door den ontslagen revolutionair gezinden luitenant Schmidt lie stedeiyke Doema wendde zich tot de regeering te Petersburg met het dringende verzoek maatregelen te nemen tot redding der stad Aan de Hnmb Nachrichten wordt uit Petersburg geseind dat morgen een wet op de drukpers wordt afgekondigd welker bepalingen echter alles behalve geschikt zgn om de gemoederen tot kalmte te brengen Een nieuwe paragraat legt den redacties den plicht op bet eerste exemplaar aan de censuur voor te leggen hg niet opvolging van deze bepaling wordt gedreigd met een boete van 100 roebel Voor hofborichten bigft de censuur bestaan De uitgevers zgn zeer ontevreden en niet geneigd zich aan de wet te onderwerpen de zetters dreigen met een nieuwe algemeene staking zoolang do strafparagrafen van kracht blgven en vorderen onbeperkte vrgheid van dri kpers De storm van de laatate dagen heeft nog al kwaad aangericht in België vooral in de haven van Antwerptn Zeilschepen zijn daar tegen elkaar geslagen en zwaa gehavend en aak met koren geladen is driftig geworden tegen een groote stoomboot tan oppen bet is voor geen vierde genoeg voor jjen Zg weten dat onze familie ryk is en zg zullen hun eisch daarnaar doen Geen andere opoffering lelfs die van het meisje tot u te nemen ofschoon gy a nooit zoo zult verlagen om dat te doen zou baten Niets dan geld is daartoe in staat geld met slimheid gegeven en onder de strengste bepalingen Nu ben ik er juist de man naar om dat te doen en ik heb er geld voor of liever myn vader heeft het maar dat komt op hetzelfde neer Schryf my den naam en het adres van dan kerel op er is geen tijd te verliezen ik ga hem dadeiyk Sp zoeken I lk kan a niet toestaan BuHolf om aan mgn vader te vragen wat ik zelt niet van hem heb willen aannemen Qee mg den naam en bet adres ol gy zult my voor het vervolg van myn leven uit myn humeur brengen 1 w hardnekkigheid zal n hy my niet baten Basilius dat was het geval niet op school en dat zal het nu evenmin zyn Ik zal myn vader om geld voor myzelven vragen en zooveel daarvan gebroiken als ik in ow belang noodig acht Hy zal mg alles geven wat ik van hem vraag nu ik zoo n brave jongen geworden ben Ik heb geen vyftig pond schuld sedert myn laatste beeren afbetaald zyn dank zy myn wederhelft die de h shoadeiykpte vrouw geloopen en gezonken een kolenscbip is gezonken in het kanaal hg Turnbout De scheepvaart ondervond vertraging door den storm Bovendien is de Dyla buiten haar oevers getreden De straten van Mechelen staan gedenltelgk onder water de weiden zijn in meren herschapen Uet water van de Maas en de Sambre en hgstroomen loopt vry door de provincie Namen en in de stad Namen zelfs staat het water op enkele plaatsen een meter boog Te Turnhout is en kerktoren in aanbouw omgewaaid en op het dak van de kerk terecht gekomen Menseben zgn daar niet bü omgekomen maar het is een gedachte schade Uit de verslagen over den intocht van koning Haakon halen wy nog een paar bizonderheden aan Ministor Hicheleen sprak hem aan boord van de Hejmdal aan met den ouden Noorschen titel Heer Koning I Het verslag dat wU gisteren volgden sprak van weinig of geen nevel maar andere berichten gewagen van een dikken mist waarin de schepen bet laatste stuk van de reis aflegden By het landen werd het koninklgke paar ook verwelkomd door de diplomatieke vertegenwoordigers van Engeland Denemarken Duitachland Italië Busland Frankrijk en Spanje De Spaansche gezant was uit Stockholm yn standplaats er voor overgekomen Koning Haakon heeft harteiyke telegrammen ontvangen van de keizers van Rusland en Oostenryk van den Franschen president van den prinsregent van Beieren den iioning van Belgld en den koning van Itali Tevoren bad by reeds de gelukwenseban ontvangen van den Dnitscben keiier eo den Amerikaansaban president V By de beropenlnjy n mt Oostenryksche parlement verklaarde de regeering na de aanvraag om 6 voorloopige twaalfden dat de eenheid van het Rgk in dit jaar niet in het minst was geschokt door bet program van bet nieuwe Hongaarsche ministerie De overeenkomst met Hongarye zal gehandhaafd biyven zoolang de Hongaarsehe regeering zich aan de vastgestelde bepalingen houdt en zonder nieuwe concessies van de zgde van Oostenrgk De minister deed daarna mededeclingen over heyiiittwerp voor kiesrecbthervormiiig dat bgZwaar chyniyk in Februari a s bg de KanlrS f indienen Minister president aaulsch rklaart dat de regeering vastbesloten is dè ki srechtl e van de wereld is Tusschen twee haakjes als gy haar ziet moet gy a niet varwonderen dat zy onder is dan ik Zoo Is dat het adres V Hollyoake Square Waar voor dan duivel is dat 1 Doch dat doet er niet toe ik zal een rytnig nemen en de verantwoording om bet plein te vinden op den koetsier schuiven Houdt u goed mgn jongen en blgf hier wachten totdat ik terugkom Gy zult zolk een tyding van mynheer den winkelier en zyn dochter ontvangen als g j niet zoodt denken 1 Au revoir myn besta jongan 1 au revoir I k liep in laTüe Hy verliet bet vertrek even haastig als hg er binnengekomen was Een oogenblik later dacht ik er aan dat ik hem met de ernstige ziekte van mevrouw Sherwin bekend had moeten maken Zy kon wel eens juist sterven als hy aan het huis kwam Ik liep naar het raam om hem terug te ta ét bet was te laat Bndulf was verdwenen Haar al werd hy ook op Noorder Villa I gelaten zou hy slagen 1 1k was niet in staatom de kansen te overwegen Het onverwachte van zyn bezoek dè vreemde mengeling van gevoeligheid en lichtzinnigheid in zyn manieren van wereidwysheid en jongensdwaasheid iii tyn gesprekken schenen my nog Jn zyn afwezigheid in de war te brengen evtnals ly dit In zgn bgzyn gsdnau hadden WtrH Mntl d