Goudsche Courant, donderdag 30 november 1905

vorming sit Ie Toerea dat M het all karenplicht beechoawt het iaitiatiel daartoe teoeBien maar dal de grondslagen dezer berTorming eerit bentodeerd dienfn te worden ten einde aan allen een rechtvaardige vertegenwoordigiog t verzekeren Uy rekentop de medewerking der Kamer voor bet terukeren van een regelmatig verloop van deowetgevenden arbeid door het oieawe teg ement van de Kamer V Kamer benlait Uonderdag een aanvang te maken met de beapreking van de verklaring der regeering Uet het krachtige optreden van graal Ijaaiberg den wa i nemenden Obergtepan van bet comitaat Boedapest tegen de Weerspannige elementen is de rost nog niet weergekeerd in de Hongaarache booïdstad GiKteren bad een openbare vergadering van bet Boedapester cumitaat plaats Iteeda vroeg in den ochtend had ten üocialisliache ttgevaardigden do pnblieke tribunes en een deel van de zittingszaal bezet Toen de Blaten binnenkwamen proteateerden ztj legen da aanwezigheid der socialisten die daarop door de politie werden verwijderd Na b aloot de vergadering om een plaatkvervangenden Vlcegaepan te kiezen voor den weer pannlgen dignitaris van wiens optreden wü Zaterdag hebben verteld De kcnze viel op graaf Krans Vigyazo Intusscben werd de deur die uit de vertrekken van den Obergespan naar de zittingszaal leidt door de aanwezigen gebarricadeerd Oraaf Laazberg kon dns de vergaderzaal niet bereiken maar tuurde een comralssaria van politie die de bijeenkomst ontbond verklarende dat de Ober gespan haar niet als een wettige vergadering erkende Onder het zingen van bet Kossuthlied gingen de heeren uiteen Ër is nog gisteren een instructie geopend Wie er hebben meegedaan aan het barricadeeren van de deur InlDSschen badden de gebeurtenissen in het comitaatsgubouw weerklank op straat gevonden Voor do Polytechnische school liepen studenten te hoop die de politie mot steenen gingen gooien Deze verstrooide hen maar niet voor goed Want kort daarna sloegen de weldra weer aamgeitroomde slndentcn de vensters van een regoeringsgezinde courant in Opnieuw werden zu verstrooid Op de universiteit badden intu schen ook betoogingen plaats de studenten wilden naar kat eomltaalsgebouw trekken maar de politie Wist dat Ie beletten Op hot Alexander plein trokken zy echter op een huis in aanbouw los en beitookteu geholpen door arbeiders Tandaat de politie met steenen Deze vuurde en ging er met de blanke sabel op in nadat Mn groote menigte langzamerhand was saamlerot Kr vielen verscheiden gewonden en ar hadden talryke aanhoudingen plaat i De bBiversiteit zal vermoedeiyk gesloten worden Zoo woelt bet dan door in de hoofdstad Erger lykt nog een bericht dat in den boelam van bel kabinet zelf oneenigheid heersebt over de gevolgde politiek Verschillende Binisters kunnen zich niet vereenigen met de strafte maatregelen tegen de onwillige oomttataa voorts niet met de bnilengewone credieten die von rittreicb uit Weenen voor het g meonscbappelt k leger vraagt Kn 100 gaan er alweer stemmen op voor een vergelyk met de oppositie die naar verluidt den eisch van Hongaarscbe kommandolaal voorloopig ion willen laten vallen BINNENLAND STATEN GENHUAAL r If K It om m A m K H Vergadering van Dinsdag 38 Nov D behandeling van do oaderdeelen der Indische begrooting Wvd TOWtgezet Daarby verklaarde de beer van Kol toete juichen de voorgenomen reorganisatie vanhet inlandsch onderwys betoogonde dat detegenwoordige toestand geheel onvoldoendeU Spreker bepleitte een rogeliui waarby an de massa eenige ontwikkeling wordebtjgebracbt in tegenstelling mot het huidige ehoolonderwys wwkrvan slechts enkelenproHteeren Met den vonigen spreker oordeelde ook de heer ter liaail dat het tegenwoordige telsel aan niet genoeg kinderen ontwikkeling kan bybrengon Toejuichende de oprichtinc van een Tech ntuhe School te Soerabaja bepleitte de beer IJzerman hel denkbeeld om die school niet Heebls dienstbaar te maken aan de opleiding van opzichters en machinisten maar vooral ook aan de opleiding tot verschillende tmbaehlen Daartoe zou hg de school in 2 aldeelingen willen aplitsen De heer van Deventer achtte het ge wenscht btj de voorgenomen reorganisatie het tegenwoordige goede in hot schoolonderwys niet los te laten maar uit te breiden Het goed recht van bet bestaan der aendingtscholen werd door den heer de Waal llalefljt in het licht gesteld onder opmerkiag dat het onderwjjs op die scholen aieb hatWt atoilait by de plaatteiyke loeaUaden Zich by dit betoog aansinitendr bepleitU da heer van UylandI de wenscbelykbeid van overneming van kleine gouvernementsscbolen doiir de zending De minister van KolonUIn erkennende dat niet genoeg voor bet inlandsch onderwgs wordt gedaan kon nog geen beslist oordeel uitspreken over de richliug waarin de reorganisatie zich zal bewegen Maar nil telegraSscbe meedeelingen uit Indii is den minister reeds gebleken dat de denkbeelden van den heer van Kol daar geen ingang vinden Het denkbeeld van den heer Uzeruian bevordering van het ambachtsonderwys door middel van de te stichten Technische School schgnt den minister oppervlakkig bezien wel aannemulgk De overneming van goovt rnementsscbolen o a in de Minabassa door de zending door den heer Ier Laan bestreden acht de minister in het belang van t inlandschs kind zelf Bg het verdere debat weigerde de minisier e a het gelasten van een onderzoek naar knueiergen bg eiamens aan de H B School Ie Batavia betoogende dat bet scbooltoezirbt in Indié zeil aan misbruiken wel een einde zal maken Nadat de heer van Kol lal van verbeteringen in het belang van de hygiëne had bepleit gaf de heer Bluoker als zgn indruk te kennen dat de civiel geneeskundige dienst in Indie niet tot zyn recht komt Uet feit dat er z6ó weinig geneeskundigen naar Indië gaan verklaarde spr aldus dat zg alleen in de hoofdplaatsen een goed bestaan kunnen krggen Ter voorkoming van de pokken wenscble spreker over den geheelen archipel verspreid vaccinaleurs Uit de opmerking van den heer B ooksr dal zoovele vaccinaties en re vaccinaties m Indië niet gelukkig zyn trok de heer Ualetgt de conclusie dat de besirgding van de pokziekte langs anderen weg moet worden gezocht Tegenover den heer Malefyt voerde de minister aan dat de vaccinatie in ludië uit stekende resultaten heeft opgeleverd Andere gegeven wenken zal de minister overwegen By het verder debat constateerde de beer van Kol dat uit de rapporten van Hoetiuk en Winkler bigkt dat de door hem lelkenjare aangevoerde grieven over misstanden bg de industrie op Banka voor het meerendeel als juist worden erkend Spr hield ook zgn andere grieven over de werkwyte in de tinmynen vol De heer 8 van den Bergh vervolgde hierna zyn in de vorige week onderbroken rede over de wyze waarop van Staatswege wordt geëiploiteerd Morgen voortzetting Besloten alsnog vóór de Algemeene Beschouwingen over do Staatsbegrooling te behandelen het welsoniwerp tot wgziging van art 66 der Drankwet NOG EEN OVERWINNING Onzen vertegenwoordiger werden de volgende feilen medegedeeld welke voor het algemeen welzyn gepubliceerd worden Mejuffrouw h HHOOOENBKOEK Kroouslraat 11 Ie Utrecht meldt ons Mgn achtjarig dochtertje heeft sedert geruimen lyd geleden aan een zeer lastige en pgniyke ziekte Zy had erg veel last met de nrine welke zy niet kon ophouden verschillende malen had ik tel myn groeten schrik bloed in de urine bemerkt Kh bevond zich steeds veel bezinksel in en ze was erg troebel Het arme kind werd voortdurend gekweld door vreeseiyke pyn en steken in den rug en in de zj Al Uet mogeiyke hadden we al geprobeerd doch men teide ons dat er niet veel aan Ie doen was en ik had een gegronde vrees dat het arme meisje nooit beter zou worden Toen ik vernam omtrent Uwe merkwaardige pillen ontbood ik een doo ije die zy dadeiyk begon in Ie nemen Ën hoe verwonderd was ik toen ze reeds na enkele dagen een groote verlichting kon waarnemen Haar rug werd met den dag sterker en de pynen verdwenen Na verloop van veertien dagen was ze volkomen hersteld Ik gevoel me gedrongen U myn dankbaarheid te betuigen en hoop dat veel menseben door het bovenstaande bericht tot de overtuiging konen van de weldoende hoedanigheden van Uw geneesmiddel Verwaarloos nooit een pyn in den rug Het is het spit zegt gg en gaat vanzelfweg sooala het gekomen is maar dat i niet Boo Want al achynl het weg te gaan het komt veel ernstiger terug Deze pfn in den rug is gewoon nierziekte ea de natnnr waarschuwt U op deze wyze dat Uw nierenbuD plicht niet doen en niet op de gewone wyze de oniniverheden afvoeren van hot bloed dal ze flilreeren moeten Hel bovenstaande is een overtuigend bewys daarvan Verzeker U dat men U de eehte Foster s Ragpgn Nieren Pillen geeft deieltde die Mejuffrouw DBOOGENBROËK gehad heelt zy tgn te Gouda verkrggbaar by de Heeren WOLFF 4 Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisael i F 1 75 voor Un of F 10 voorm dooien Slanken uit SchoonlioTen XXV Kort geleden hield de Seboonhovensche Crt in haar hoofdartikel een boelpredikatie over Kletsen Nu dacht ik wien de schoen past trekt hem aan miar als daar onze achtbare raadsleden een voor een hun voet eens insteken dan geloof ik dat er weinig zullen zyn wien dat schoentje niet past Onze raad staat er immers voor bekend Burgers boeren en bnitenlni zgn gecharmeerd op de raadsverslagen al van jaren her Kletsen f Vier jaren zenren ze al over den bouw der achool als de gasbegrooting aan de orde is kletsen ze nel zoo lang tot er niemand meer een steek van begrgpt de bouw van de gasfabriek is reeds vier of I vgtmaal aangenomen en weer verworpen de begroeting van Schoonhoven is nooit cp tyd klaar met Kerstmis moeten ze zich haasten om klaar te komen net als de Tweede Kamer Ja ja en dan noemen sommige leden die leulerpraaljes nog een rede zg verbeelden zich nog heel wat Enfln dat moet wel anders bg eenige zelfkennis zaten sommige leden daar niet Kletsen kunnen ze en beleedigen ook Ambtenaren die zich daar kwaigk kunnen verdedigen worden op de grievendste wgze beleedigd Kn daarin heeft Scbreuder bet al een heel eind gestuurd getuige de discussie over het adres van den onderwgzersbond om een lokaal en leermiddelen voor den cursus voor volwassenen Hg acbt namelgk de leermiddelen speciaal de natuurkundige instrumenten niet veilig als de lesgevenie onderwgzers de verantwoording dragen Het moet geschieden onder toezicht van het hoofd en niet van die onderwyzers Wat heeft nu in s hemels naam het hoofd met dien gritis particnlieren cnrsua te maken f Hg zal er stellig wol feestelgk voor bedanken ook om daar toezicht te honden £ n mynheer Schrender hebben die onderwyzers dan al eenige reden gegeven tot zulke grie vendo beperking dat gg de leermiddelen onder hun toezicht en verantwoordelgkheid niet veilig acht Zgt gg Christen Dan houden wg n voor I Thess IV 6 Dat niemand zgnen broeder vertreda noch bedriege in zyne handeling want de Heere is een wreker over dit alles Maar wy snappen het wel de raad deed hot liever niet maar durft niet weigeren Dan maar geniepig de lesgevende onderwyzers een onverdienden douw gegeven Het zou ons niet verwonderen als de onderwgzeri er wyseiyk voor pasten Zoo hebben de heeren ook den heer Oeiok genoodzaakt met zgn kinderzangcursus naar een ander lokaal uit te zien omdat zg een onevenredig hooge som vroegen twintig galden om 2 uur per week zonder licht enkel in de wintermaanden een paar schepjes kolen zgn zanglessen te geven Was f 5 niet voldoende f Oa zoo voort heeren ge doet een goed werk Langzaam maar eker gaan de oogen van het volk open en gaat het bemerken wat gg met dio dwarsdrgvery on kleinzieligheid voorbebt Niet om de begrooting sluitend te maken niet om allen over één kam te scheren maar enkel om te trappen naar die paganisten en andere isten dat zit by u voor O wat zien wy reikhalzend nil naar dat gebouw van het Nut Als er in onzen tgd van de treurigste verdeeldheid dank zg Kuyper on zyn aanhang voor de vryzinnigen iets noodig is dan is bet een eigen gebouw Wg zoudon het bestuur wol willen ameeken laat hel nog dit jaar verryzen Dan kan de raad in 1906 naar de Franschen loopen met zyn lokalen Wilt gy op de dubbeltjes passen f Zorgt dan dat gevallen als biykens de flnancieele commissie beslaan niet kannen voorkomen dat Scbreuder f 10 te weinig betaalt voor de huur van tuingrond al se dert eenige jaren Scbreuder zat in den raad toen die opmerking ook door B en W werd herhaald en Scbreuder zweeg als een mof Mag ik u aan hel Bybelweord berinneren Cieef deo Keizer wat des Keiiers is Je moet bet van de Christeiyke boeren maar hebben zou ik zoo zeggen En wat er dan nog voor bel oog verborgen blgft I Maar Jan Bazuin heaft een fijnen neus en scherpen blik Bovendien staan hem vele en vertrouwde hulpbronnen ten dienste Er komt by gelegenheid nog wel meer los dat de heeren elkander verbaaed nllén vragen Hoe komt dat alles aan de ooren van JAN BAZUIN f Oemen e Berichten Men meldt uit Den Haag gisterenavond is aan de haringkade by den Parkweg een 24 jarig manspersoon te water gesprongen en verdronken Hy was genaamd R gehuwd en yader van drie kinderen wonende in de Boegstraat te Scheveningen De oorzaak voor zyn daad is dat hy door een paar werklieden betrapt waa ep looddietstal waarvan deien kennii gaven aas era hes ontaoetend politiedienur in wiens handen hg liep ter plaatae waar dei zich aan de Haringkade had opgesteld De man bad te voren het lood weggaworpnn toen hg zich ontdekt zag en zich bereid verklaard mede te gaan nu hi ontdekt was Tol tweemalen toe ontrukte hy zich echter aan den politieagent met t doel om la water te springen De tweede maal gelukte hem dit door den agent met een mes van zich al te bonden en ook een knecht van de melkinrichting De Landbouw op igde te duwen die hem trachtte tegen te houden Men is nog steeds berig met dreggen Te Tilburg werd Zaterdagochtend in 4a R K Kerk in den Noordhoek een drr otferblokkeu gelicht De gemeentepolitie hiervan verwittigd toog onmiddeliyk op onderzoek uit ec bad weldra den dader ontdekt Het was zekere De N een ter slechter naam en faam bekende jeugdige dief Aan deelhonders der maatschappg de Schelde te Vlissingen hebben van de winst over 1904 f 10 000 ter beschikking van Commissarissen en directeur gesteld om die te besteden tot aanmoediging van het sparen door de geëmpioyeerden en werklieden Commissarissen en directeur hebben besloten over deze som als volgt te beschikken Aan ied r der werklieden of geëmpioyeerden die in het tgdvak 1 Januari 31 December 1906 op een spaarbank of penaioanboekje of andere wgze van levensverzekering bg een in Nederland gevestigde maatBchappy tenminste S pCt van zyn in dal jaar verdiend loon zal bigken gestort la hebben wordt ter beschryving gegeven 10 pCt van het bedrag der gedane stortingen Aan iemand die meer gestort heeft dan 3 pCl zal over dit meerdere ook 10 pCt Ier bgscbrgving gegeven werden doch slech s lot aan stortingen van 7 pCt van het over hel genoemde tgdv ik verdiende loon Verder vernam de Midd Cl dat commissarissen en directeur het voornemen hebben deze regeling voor Ie zetten doch ziek het recht voorbehouden om na afloop van ieder jaar in deze regeling wgziging te brengen Men meldt uit Amsterdam Een 54 jarig werkman is op de Handelskade bg bet in beweging brongen van een met steenkolen beladen wagen tusschen de buffers geraakt van dien wagen en van een ledigen wagen welke door den wind werd voortbewogen De man die inwendige kneuzingen bekwam is naar het O L V Jasihuis vervoerd en aldaar opgenomen Uit Amsterdam meldt men Een persoon verdacht van bet vervaardigen van valsch geld is gearresteerd 80 ralsche guldens en eenig materiaal zyn opgespoord en in beslag genomen Men meldt uit Utrecht aan de N R C De aldseling Utrecht van de vereeniging Jong Nederland en Zuid Afrika heeft gister en beden in de versierde groote bovenzaal van Irene alhier een bazaar ingericht waarop men lal van aardige en nnttige voorwerpen kan bekomen De opbrengst daarvan is na aftrek der onkosten bestemd om onze stamverwanten in Zuid Afrika te steunen en hen Ie helpen om zooveel mo geiyk economisch zelfstandig te biyven Een brutaal stukje By den horlogemaker Nitze te Stadskanaal kwam Zondagavond een net gekleed heer in den winkel om een horloge en een gouden ring te knopen De keuze viel op een zilveren horloge en gouden ring tezamen ter waarde van f 22 Daar de man voorgaf met feu bankbiljet van f 60 te willen betaleiii telde N hem 38 op de toonbank De onbekende streek fluks het geld op en maakte zich uit de voelen zonder dat men tot heden hem heelt weten te ontdekken Men schryft uit Driebergen Sedert tal van jaren leelde bier eene weduwe in zondeHinge eensaambeid Ze beutoeide zich met niemand en dretf zeil haar boerderytje De luiken der ramen waren steeds gesloten want de ruiten waren meermalen het mikpunt van de traatjengd Niemand werd in de wonng toegelaten en waa dit bepaald noodb dan bracht men bet toch niet verder d ll op de deel By de vervallen omgeving paatte geheel de per sooniykheid der weduwe Hare kleeren waren in den regel slordig de gelaatstrekken waren dikwgls moeiiyk van onder het vuil te voorschyn Ie brengen en een grys baardje bedekte de puntige kin Ze leefde armoedig al was men overtuigd dat ie het wel had Papieren geld ontving ie niet want dat kon men ook wel uit de courant knippen zeide ie Het liefst ontving ze gouden tientjes Benige dagen geleden bleet de deur gesloten en toen vermoedde men dat er iets mat de weduwe niet in orde moeat zyn Toen de dear dóór de politie geopend werd vond aen haar kreueade aa klagende voor het bed liggen in een toestand van vervniling die zich niet laat beschrgven doch ze was 77 jaren nog helfler van geest De dokter die bg v rbnt ontboden was stelde toen voor haar in t wykhuisje te doen verplegen doch daarvan wilde ze niets veten De oorzaak was spoedig gevonden In een boek der kamer stond een yzeren kist en die wilde se niet verlaten Toen overeengekomen was dal die ook mede zou verhuizen as ze spoedig in t wykhni ije opgenomen alwaar ze liefdergk werd verzorgd Lang zou ie echter niet van die nooit gekende verzorging genieten daarvoor hadden hare krachten bigkbaar te veel geleden Ze stierf na enkele dagen en toen werd door notaris en familie de kist geopend Zg bevatte byna f 9000 aan geld waarbg ruim f 300 aan gouden tientjes Een viertal familieleden lie bet goed kunnen gebruiken snileq bg billgke taxeeriog der vaste goederen zeker I 30 000 h f 85 000 te verdeden hebben HbUd Men schryil aan de N Rolt Cl De doktor wordt geroepen bg een alleenwonende vrouw patiënte uit zgn arraenpraktyk Binnentredende vind hg bloed op den vloer bloed op bet bed enz Wal is hier gebeurd vraagt bg de patiënte die te bed ligt Met flauwe stem antwoordt ze Een bloedspuwing Hm 1 Een bloedspuwing Nauwkeurig beziet hg een bewaarde hoeveelheid bloed en vraagt dan Waar komt dat bloed vandaan f Mat zwakke stem luidt het antwoord De borst dokter Zoo zoo uit de borst Heb jy daar dan beestenbioed in t Beestenbloed dokter Ja beestenbloed I Want dat is geen menschenbloed Zeg op waar haal je het zy schreit en kan niet antwoorden Spoedig evenwel biykt dal het bined afkomstig is uit een slachterg en dal de ongehuwde patiënte zoo gezond is als een visch Het wu alleen maar een middeltje om meeiy te wekken ea zoo aan eieren melk en wgn te komen vooral wgn Vroeger Leeft die vrouw met dergelgk doel zich kreupel gemaakt Door afbindiog veroorzaakte ze zweren aan arm en been en inplaats van middelen van den arts legde ze natte doeken op de wonden en baadde ze in een sloot Het grenst aan het ongelooliyke maar bel is een feit En toch is die vrouw niet krankzinnig te Boemen Te Hilversum is gisternacht ingebroken in de lydeiyk onbewoonde villa van den heer Ter Menlen in het Snsannapark De politie die vanmorgen een onderzoek instelde ontdekte twee jongens ieder in het beiil van een rywiel die hel op een loopen zetten terwgl zg de rgwielen wegwierpen Deze beidu jongens Antonins Peer en Anlonius Paap ongeveer 16 jaar oud werden door de politie nagezet en gearresteerd Zg hebben bekend de inbraak gepleegd te hebben Hel is nog niet bekend wat zy hebben weggenomen want de familie woont des winters te Amsterdam Dezelfde jongens hebben ook bekend in den laatsten tgd meer diefstallen te HilverHum gepleegd te hebben o a bg mevr de wed Van der Schalk op Lindenheavel N v d D Stadsnieuws GOUDA 29 November 1905 VERGADERINGvan deuGEMEENTER iAD op Vrgdag 1 December 1905 s namiddags hall twee uur Aan de orde 1 De benoeming van a een lid der Commissie van bgstand inhet beheer der gemeentegasfabriek inde plaatB van den heer J van Galen die opgetreden is als voorzitter der Commissie b een lid der Commissie vai Toezicht ophet Middelbaar Onderwgs c een onderwyier aan elk der scholen voorgewoon lager onderwys nos 3 en 4 Ing St no 118 2 Hel voorstel om de bediening van betpontje in de Turfsingelgracbt onderhands V te gunnen aan J van der Kleg log SI no 110 Het voorstel om het overzetveer vande Kattensiogracbl onderhands te verpachten aan E Sanders log St no 113 Het voorstel tot verhuur van gemeente grond aan G dn Rgk Ing 81 no UI Het voorfltel tot overneming in eigendomea beheer van een deel der IJssellaan Ing 81 no 110 Aan de raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegeiooden Qonda 31 November 1905 By Uwe heaehikkittg van 30 Oct jl werd om advies in ome handen gesteld een adres van L Kaboat en eenige andere bewoners van panden staande aan de Scbeltemastraat alhier waarlangs eene aloot waaruit naar zy beweren oodrageiyke en verpestende dampen opstijgen en wel in die male dat ig hunne woningen niet behooriyk kunnen verfrisschen alles ten nadeele van hunne gezondbeii en die van hunne kinderen waarom zy verzoeken dat door demping van de bedoelde sloot als anderszins een einde aan dien toestand wordt gemaakt Volgens nededeeling van den GemeenteBoawmeester door ons geraadpleegd zouden met het dempen van de sloot langs de Scbeltemastraat gepaard moeten gaan te eene rioleering met cementen buizen wgd 0 60 X 0 90 M op paallundeering met reinigings putten enz 2e het plaatsen van eene heining op de grens van sloot en land en 3e het bestralen met klinkers over de geheele breedte van den weg van welke werken de kosten worden begroot op 16400 Neemt men nu in aanmerking dat daargelaten het teil dat de adressanten niet zonder overdrgving den toestand hebben geschilderd de verontreiniging van de sloot zoo niet geheel dan toch voor een zeer groot 4 deel veroorz iakt wordt door handelingen van de omwonenden zelf die uit gemakzucht of onverschilligheid onnadenkend geregeld allerlei vuil en afval in het naastbg zgnde water werpen dan komt het ons voor dat er voor de Jemeente geene aanleiding bestaat zich eene zoo groote uitgaaf te getroosten om de door de adressanten gewenschte verandering tot stand te brengen Door ons is en wordt gedurig last gegeven de bewuste sloot schoon te maken en rein te honden wg zgn van meening dal door dien maatregel in voldoende mate aan de bezwaren der adressanten wordt tegemoet gekomen Wg hebben daarom de eer Ü voor te stellen aan hen te doen weten dat tot demping van de sloot vooralsnog niet kan worden overgegaan Vereenigt zich Uwe vergadering met ons voorstel dan vervalt ook het bezwaar van den heer J de Jong Az wiens verzoek om geen besluit lol demping van de genoemde sloot te nemen in onze handen werd gesteld bg Uwe beschikking van den 15e dezer maand en is op dal verzoek in gunstigen zin beslist Gedurende de maand November zyn in deSpaaren Uulpbank Gouda ingelegd en terngbetaald de navolgende bedragen Inleg in 445 posten f 11682 95 bggeschreven rente 136 50 f 11719 45 Terugbetaling in 151 posten 13686 07 Meer terugbetaald dan ingelegd f 1866 62 Aan het einde der maand Oct was ten name der Inleggers ingeschreven 637123 24 Zoodat hun te goed Ullo Nov bedraagt f5352 56 62 In den loop der maand Nov zyn 19 nieuwe boekjes afgegeven 11 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 27 boekjes geheel terugbetaald zoodat aan het einde der maand Nov 2703 boekjes in omloop zgn De collecte van het comité voor de Ras sische Joden alhier heeft opgebracht f 642 64 De op oeping in de Courant met nagekomen giften 166 50 t 709 14 Te zamen Namens het U K Parochiaal armbestuur te Rotterdam is gister aanbesteed het bouwen van zes buizen aan de Lange Warande Inschryvers waren o i de bh Gebrs Dessing alhier voor f 40 500 Aan het Centraalbnreau der Maalscbappy lot exploitatie van Btaatsspoorwegen is gistermiddag aanbesteed bestek no 1038 bet maken van een goederenemplacement langs de Nieuwe Lynbaansgracbt en bet wgzigen van sporen en wissels langs de Nieuwe Vaart te Amsterdam Begrooliog f49 700 Ingekomen zyn 26 biljetten laagste aanbieding van H J Nedcrhorst Jr te Gouda voor f 42 275 llAABTBscat 28 Nov De Redergkerskamer l Ontluikende Bloempje alhier zal Ier herdenking van haar 25 jarig beslaan legen de eeiste helft van Februari 1906 een Nationalen Wedatrgd op het gebied der Uiterlyke Welsprekendheid litschrgven Ongetwgfeld kan hierdoor een schoone feestavond worden te gemoet ozien MooKDRicBT 27 Nov Zaterdag j l werden de bedeelden van bet Burgerlgk Armbestuur aangenaam verrast door een gezamenlgke tiaktatie van kolfle met koek in het bedeelingalokaal De adminislrateur van genoemd bestuur de heer D Nugleren had 86 iaar deia tasctie varvoU en deie attentie door hem bereid deed allen goed Er waren er by die wenschlen dat hg nog 25 jaar deze zaak mocht behandelen maar daarop stelde hg da aanwezigen te leur daar zg de mededeeling ontvingen dat bet jnist deze dag de laatste was en dat binnen kort een ander zgiio plaats zou innemen Een woord van weigemeenden dank voor ynè flinke nakoming van zaken mag en kan hem niet onthouden worden MooKDKicHT 27 Nov Op de voordracht voor onderwyzeres aan de openbare lagere chool alhier staan Mej J Oostenrgk Mej J K Futselaar beiden te Gouda en Mej N K Kila te Haastrecht SioLwiJi 27 Nov Door den burgemeester dezer gemeente is bepaald dat de verkiezing candidaatstelling van twee gemeenteraadsleden ter vervanging van de heeren C Verdoold en J de Stigtor beiden overleden zal plaats hebben op Dinsdag 6 Dec e k II 1 Afloop veiUng der Opanliare Verkoo ping van Ooroerende Qoedoron gehoudn door Notaris II OROENENDAAL Perceel i kooper A de Rek te Gouda voor 1 2800 Perceel 2 kooper M de Jong echtgenoote vin C Groonendgk tefiouda voor f 1020 Perceel 3 P A en A F Lafeber alhier voor f 1100 Rechtgaken Voor de arrondisscmenls rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende zaken behandeld De 26 jarige varonsgezel en sjouwer O G Den B te Schooohovou had zich oji 20 September jl zooals tig bekende schuldig gemaakt aan diefstal vun 3 kongnen ten nadeele van J Stalenburg De dieren hadden in een hok gezeten in een tuintje bg 8laleiibari s woning gelegen aan den Wal Hg had ze verkocht aan den koopman H J J van A eveneens wonende aldaar voor f 0 60 per stuk Zooals bleek was er een konyn dood op den weg gevonden geheel in stukken getrokken Dit vermoedelgk met hot doel den eigenaar te dóen gelooven dat er een hond aan bet werk was geweest Eisch twee maanden gevangenisstraf omdat het O M als verzachtende omstandigheid deed gelden dat Van A bekl bad opgeetookt de korynen te gaan stelen Daarna stond do koopman II J J Vnn A 40 jaar wonende te Schoonhovon terecht verdacht de konynen te hebben gekocht van bckl wetende dat do dieren door raisdrgt waren verkregen Bekl bekende do dieren gekocht te heb ben doch beweerdo niet geweten te hebben dat ly gestolen waren Vyf getuigen werden gehoord o w de bekl uit de vorige zaak Deze verklaarde dat bekl tegen hem en een kameraad had gezegd toen zg eenigszins beschonken in het logement van bekl s vader zaten jongens er zyn centen Ie verdienen In den tuin van Okhuizen aan den Wal zitten konynen en die moeten jelui voor my halen Eisch 9 maanden gevangenisstraf Tegen C V 55 jaar veldarbeider Ie Roon die op 5 October jl aldaar zich zon hebbeu schuldig gemaakt aan diefstal van eenige palingen toebelioorende aan J PoelH vorderde het O M een geldboete van f25 subsidiair 5 dagen hechtenis Zeven dagen gevangenisstraf tegen M D J 23 jaar sigarenmaker Ie Haastrecht die op U October il op de Hoogstraat aldaar zich in dronkenschap zou hebben verzet legen den gemeente veldwachter J J Oosterling Uitspraak werd gedaan in de zaak van H U Van der W 32 jaar kastelein te Goada wegens mishandeling tot 1 15 boete subsidiair 10 dagen hechtenis beues vm eotteedam VRIJDAG 10 NOV L K H K SUiaUiêmn m PoiToaii Oblig 3e Serie fr 050 3 6 Oblig 8e Serie fr 2500 3 69 RnSLaiD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aiu Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLolinu Geconsolideerde BuilealandBcbe Schuld Recepis L 100 IV 24i HjpctlutliBatttm Pandb idem idem 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 9 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Wesllandsche Hypb 4 tOO Fandb Zuid Holl Hypb 4 Pandb Ie Algen Groninfer Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb N ed Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deolger Norlhw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbrietbank 4 93 1 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 PanBb Ged Hypotheekbank Ie Veendam 4 100 Iiuin Oblig Zuid Ilaliaanacbe Spw Mg A 367 Pr mielMningtn b j aii Loten Stad Antwerpen 1887 2 108 Sehétpvaart Maalêchapp en Aand Holland Gulf Slv My 36 Divfraen Hg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 f EXPOSITIE der nienwste modellen WIM BKMAN TBLS COSTOUKS U LO V HES JVPXa en JUPONS ttOBBH en JAPOlfSTOfFBN met bgbehoorende Garneringen alsmede een groote kenie PBLTBUIJEN Van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp coacnrreerende pryzen Annb velend I7üi f AOVIllTEf TIEN Getrouwd P J BELLAAKT Jr en LIDA KERSBERGBN Gouda 29 Nov 1905 De Heer en Mevrouw BELLAART KunsiiBRuiiii danken ook namens wederiydsche Familie voor de vele biykon van belangstelling by bnn Iluweiyk ondervonden Vf lld en Gevogelte Van al heden en vorder dageiyk versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Potilarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Enndvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders iteevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryiien Panklaar schoongemaakt franco door gobeohJi$derland Aanbevelend fmnTTBLiyo Poeller Ooslerstraat 18 ROTTERDAM Telephoon loterc No 2031 Onnavolgbaar zgn thans dour nii iiw gnvondun tüepaislnge i onze In mUrrert aetrhUaeraf Hortreilen relnlnreHognertê Zg geven kracht en diepte die nnniakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitatiei voor do eehle lo ontvangen Ooill l ryscournnt met oen aantal oagovraagde getuigscbriften gntit op aanvraag Boxtel a HOOAKHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zQn IIMW oaovertrellen i rof Dr LiyljHr wallMjIcend tSlOW SKAOn UIZIB UkWmm ht laM FiInriiInBCTk tot voortdureodo railicale eu tekera genezing van alle zalf de meest hardnekkigu iui m MlekteUf vooral ootataao dooi aidwalingen op jeugdigtn leeftgd neziiig van elke zwakte BletI Itueht üenauwdlieid Iloofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertenog Onvermogen Impotenz Pollution enz Uitvoerige prospectussen lij er l McIt a 1 t S 3 dubbele leK h 11 f 1 Vnlm I D l l Matlh v d Vwile lUwmrao I p IT M iél n k k Kotlerilain l lUppol rniTenhage I ItsImmAOl d Jong J Csa Rotter in Wctf k ÜJ aoada ca bV alle drogist