Goudsche Courant, maandag 4 december 1905

I De grootste Sorteering TWEN fiO RIlJNSTDFFEN KAHFETTEN OOPEES VL OEESEILEN EN INDLEÜMS Tafelkleecleii Afgepaste Vitrages eii Beliaiigselpapiereii In c nieuwste nes§ins woorraillg In het TJkPIJTlllAG IZIjrü van I Fi rrna B DE JONG Gouwe i 5 goüüa T I I 2 BILLARDS SPECIALITEIT IN PEIMA Bezoiikl thans Café JABHONII Heineken s Qerstebieren echt Müncliner Löwenbrau gi in de bekende origineele polten è 10 en 16 et EmiEFöTTAKTm Meu wordt verzocht op t MEKh te letten UIT HIT MaOUUN vak VI IIAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN wordeu afgeleverd lil verzegelde pakjes van vtjf Uoéê en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en IPrys TOoraien van nevenstaanri SMerk volgens de Wet g epo neerd Zich tot de uitvoennj van ge eerde orders aanbevelende voorheen J BEEEBAART Lz VerkrSgbaar in flesschen BO ets 7S et en f LUB bij H H Apothekers en Drogisten Zet op A merk ADKBB 1 F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gocda bj C LütiEH Apotheker Harkt en bü WOLFf A Co Weathaven 198 v Hm bwte oududdyltilt w g naUulylcflt yoettmlddd voor Hetrea n vooral duDM en lOnderMkocnweik P 11 de ApprvtUQf vso C M MIDtr k r Jt BarHn Beutti Str 14 Men Ittt goed 0Ld op naam en fftbrlekiineric Vtrfcrygtuf ky Hesran Wtnkelltri r iiktMMirt fthntorM riTMMLiw D wr iM nl ky W ttr t imtm lirm n een deel van de volgende zitting te loo zou gaan Een nieuwe reden om nket boengaan o ontbinding niet lang meer t wacliten is er volgens een blad voor de regeering bijgekomen Het is tusschen Arpold l rster en Lyttelton het hoofd van den staf er is nu onlangs een generale staf voor bet leger ingevoerd tot een scherp geschil gekomen over hervormingen in het leger Ken van beiden zon zjn ontslag willen nemen Door een spoedige afwikkeling van de crisis zou dat onnoodig worden Met dat al is t volgens een nnionistisch blad best mogelijk dat men ook na den kabinetsraad van heden niet aanstonds hoort wat er besloten is Dat zou eerst over enkele dagen of misschien zelfs weken gebeuren Een radicaal blad gaat veel verder en vraagt of Balfour misschien niet weer aan het knoeien is om ook gedurende de volgende zitting aan te blyven In de Times schrijven een paar unionisten met klom dat Balfour daar recht op heeft en er zelfs verplicht toe is hg heeft een meerderheid in het Parlement en alleen daarmede heeft hjj te rekenen De toestand is zeker nog niet helder Eon merkwaardige verklaring heeft de Hongaarsche ministerpresident baron Fejervary in de clab der regeeringsgezinde vrijzinnige party afgelegd Daarin zeide hiJ Indien thans gebeurtenissen voorkomen die do regeering tot aftreden zullen nopen zon de toestand nog veel ernstiger worden want dan is een militaire dictatuur niet te vermijden En wie den toestand goed inziet moet begrijpen dat de gevolgen daarvan noodlottig zonden worden De regeering moet het ga hoe het gaan wil voor het volgende voorjaar recruten hebben en evenzeer begint zij de belastingen noodig te krggon Indien de comitaten weigeren de vrijwillige gestorte belastingen aan de regeering af te dragen dan zal zg door rechterlgke uitspraak pogen die gelden te verkregen Zoo het Huis van Afgevaardigden besluit na het ontbinden van den Bgksdag bijeen te blijven dan zal de regeeriog het Huis met geweld uiteen doen drgveni Baron Eejervary is er dus vdor zoo een vriendschappelijke oplossing van de quaestie niet kan verkregen worden maatregelen van geweld toe te passen Van andere zijde worden echter nog pogingen aangewend om een vredelievende oplossing tot stancl te brengen In Boedapest wordt voor 18 December den dag waarop de Bgksdag weer bijeen zal komen een reusachtige straatbetooging voorbereid waaraan 80 000 tot 100 000 menschen zullen deelnemen wier aanvoerders aau de leiders der verschillende partijen verzoekschriften tot invoering van het algemeene kiesrecht znllen overhandigen De strijd tegen de nieuwe Oppergespans die door de regeering benoemd zijn wordt in verschillende comitaten heftig voortgezet In Kaschan moest de Oppergespan vluchten om zich tegen feitelijke aanvallen in veiligheid te brengen In Komorn werd den Oppergespan toen hg den eed wilde afleggen door graaf Nikolaas Zichy een inktpot nanr het hoofd geworpeij Op last der regeering worden overal door de ambtenaren van het openbaar ministerie vervolgingen ingesteld tegen de leden der comitaats vergaderingen welke zich aan dergelgke daden schuldig maken De Fransche pers bespreekt over het geheel de Duitsche troonrede met onverholen sarcasme Waar de Temps sprak van de eeuwig onbegrepen en zich altoos beklagende vrouw daar gaan andere bladen nog veel verder Clémencean spreekt in de Aarore van het slechte humeur van den Keizer De Siècle acht het noch handig noch grootmoedig Frankrijk elk oogenblik voor de voeten te werpen dat het zijn minister van buitenlandsche zaken heeft opgeofferd aan Dnitschland en noemt het onverklaarbaar dat de heerscher van het machtigste rijk in Europa zich beklaagt over ziJn buren en het volk den raad geeft zich te wapenen tegen onrechtmatige aanvallen De République Franijaise zegt In een anderen mond zonden de woorden der troonrede wellicht onrustbarend zgn Keizer Wilhelm is echter zonder eenige oorzaak dramatisch om niet te zeggen theatraal en meent nu dat hij reden heeft tragisch te zjjn De toestand in Enropa is verward er zgn zulke groote wijzigingen op til dat hg die weldra de laatste vertegenwoordiger van het absolutisme en van het koningsghap bü de gratie éods in Europa ziJn zal grond beeft om zich te verontrusten De slechte resultaten van een weinig handige diplomatie dragen er ook al toe bg om z jn zenuwen te schokken En na ziut keizer Wilhelm helaas geen beter middel om uit de verlegenheid te geraken dan geweld Pruisen en Dwischland zgn met de wapens groot geworden De Keizer meept dat een tot de tanden gewapend Dnitschland ongehinderd alle donderslagen weerstaan kan Meer dan een aatocraat heeft daardoor zich mU bedrogen De Eclair acht het duideiyk dat Dnitschland niet meer aan Frankrijk denkt maar zich uitbluitend tegen Engeland richt en Engeland geeft toe dat het alléén bedoeld wordt in s Keizers troonrede De Echo de Paris zegt De eerste zorg van den llijkbdag zal nn wel zgn d strijdmacht van het Rgk te versterken en het ware wenschelgk dat ouze regeering zich niet geheel en al door de binnenlandsche politiek liet afleiden maar ook haar aandacht eens vvgdde aan de landaverdediging De Zweedsche Vereeniging voor Sneenw schoenloopen heelt Fridtjof Nansen als eere lid geschrapt naai t heet omdat hg verleden jaar winter het tegengewerkt W9 Nansen in den unU niet vreemd aan if Noorwegen heeft Zweden nieuw voel de koningskeus vreemde mogendheden in Noorwegen zoo vil van stapel is gel open Prif Hjilrne i j wel een felle rjlot Zweed it sprak q t dezer dagen uit djlt de verbinding tassch n Zweden en Noofive en voortaan correct moest wezen ramr niet mapr Met het Skandinaïisme hei streven nakr een verbondjj van de drie Skandinaafsche nden moesti het ri n VJorgoed Jt wezen zede hg Ge Jtegenover iet teljegram lan koning Haakon elke een ikoede verstandtwee vdk te bewerken mink ii Een woord dat pel der vereeniging heeft vreezen dat de rol die strijd gespeeld heeft er De ontstemming tegen len laatsten tgd bg vele ise gekregen nn het iifet de betrekkingen mlet lukkig stjiaï daé van koning óscaif oprechte pojiing i houdijig tUbsThen beeft i zgn insteij hem ert I V I kji het noennaal lopde Brannsch eig iPrinsHeinrich Kohing Haakon bizonder k toegesproken Hg heette hem aan welkom ook uit iiaam pn den Duitifchen Keizer die dezer daeefi het jonge voréfcni aar hartelgk gpdenkfl De Keizer dat kon prins Heinrich verzetoren is een wifrm vriend van den Nüorsa en Koning en zoji wanneer Haakon hem de vriendenlland toestak die steeds met iveugde grgnen Koning Baakon antwo nlde in het Éngelsch zich vörontschuldigeijide dat hg niet vWdoende Duitsch kon sprekep HiJ dankte prins Heinrich ten zeerste voor diens bezoek dat ook een nianw bewgs Was voor de vnend schap en de welwillendheid die de Dnitscho Keizer het Noorsche volk al zoo dikwgis getoond heeft Hg hoopte dat di geivoelens blgven mochten De Braunschweig en de Caesar alsnedu de Duitsche oorlogsechepea zgn nu weer vertrokken Verspreide Berichten H t il 1 Rdslaxd Naar de Daily Telegraph ait SJt Petersburg vel neemt zgn er daar op het oogenblik 75 000 werkloozen Alle post en telegraafbeambten staken Bg voortduring verlaten tal van personen het tand Soldaten en gepensionneerde telegraflsten nemen den dienst zoo goed het kan waar De staking heeft zich tot alle postkantoren van Rusland uitgebreid Mosko ch bladen 1 ericbten dat een poging is gedaan Tolstoi s landgoed lassnaja Foljana te overvallen Kort na de pnbliceering van het eerste manifest van den czaar doken jn de dorpen in de omgeving van het landgoed geheimzinnige vreemdelingen op die de boeren trachtten op te hitsen het landgoed in brand te steken De hoeren echter laisterden hiernaar niet alleen niet maar bedreigden de agitatoren op znlk een wijze dat dezffn zich slechts door een overijlde vlucht konden redden Niettemin is de ophitserij niet geëindigd bén der bestuursleden van het dorp Jassnajs Poljana is zelfs onlangs door een agiUtor opgehitst om een gemeentebesluit uit te lokken dat een rooftocht tegen het landgoed zou proclameeren Trepof de senator is in den rgksdag benoemd DüITSOHLilJD Bg de verkiezingen voor den gemeenteraad van Berlijn leden de sociaal d emocraten overal de nederlaag ten gunste van de liberalen Voor de Bilrgerschaft van Bremen verloren de sociaal democraten ook een zetel maar zy houden er nog 18 over Frinksuk Jaluzot zal voor de correctioneele rechtbank verschijnen op de aanklacht misbruik van vertrouwen gemaakt te hebben en zonder goedkeuring van de regeering een spaarkas te hebben opgericht Prins Louis Napoleon wil het Russische leger verlaten misschien treedt hij in Italiaanschen dienst maar toch zoa het de liefste wensch van den prins zgn in de Fransohe armee te dienen wat mogelijk zon zijn indien de kamer het voorstel van Engeland aannam om de wet op di uitwijiing van krooDfretendenteD al te schBUes OOBTBKUUK HoKaiSIJE Prins Ferdinand van Roemenië is uit Brussel te Weenen aangekomen en door den keizer in bijzondere audiëntie ontvangen Op zgn terugreis naar Athene zal de koning van Griekenland Weenen bezoeken ten einde daar met keizer Frans Jozef en graaf Goluchowski besprekingen te houden over den tegenwoordigen toestand op bet Balkan schiereiland Stof tot die besprekingen is er in voldoende mate men denke slechts aan het conflict van Griekenland met Roemenië den toestand op Kreta en vooral de vlootdemonstiralie der mogendheden BelatolikYOor Gouda Er bestiat iets opens en oprechts in het woord v ï een buur dat altijd indruk maakt op de Gdijwenaars Zulk een eerlijk beJvgs wordt elije week gegeven in onze lokale pers Wa kan meer overtuigende krècht voorU hebben pijn gepaard met schonk miJ geen ni moeid en afgemat Mejuffrouw C v d STEE i wonende IJssellaan 611 te Gouda meldt ons Vanaf bet oogenblik dat ik met Foster s Rugpijn Nieren Pillen beg neen ben i het mij mogen gelukkeii verlichdng te bekomen in mgn nieiflfekte waarflljjde ik reeds l vjer jaren aangedakn was pteeds hLd ikvewi hevige pgn in den rug e in J e borst eiivfel hoofddi t zelingen liÉn slaap ist en itpmer vis ik ver L vooral s mor j hij het opsjaan De urine sas steeds vu én troebel en bevatte een firont perce t tge vaste stoffel MiJn handeit w irep veel pik opgOzwollpn evenals mijli Voeten eni niettegenStaande Ik reeds teschillende pial h MerVoor bel indeld wM h l ik hierbij ijfvelnig Of geen baat gevoéilen Ik was ten eindraraad ooiilmen inü wees pillen rail Ver ndft ing en jbigdséhi ik U molielijk bjSscl Iryven to en ik i het gebrnjk van eenjmousje mij aan boter gevoelde Al Iverschifnselenj ziekte verdwenen successievelijk en ik op het ooge iblik nog niet vilkpniÉi hersteld ben gevoel ik mij toch beter jaren het geval was tk zal thans poosje roet üw voortreffelijk geneesjfniddel doorgaan en zal bet mjj een plicht Itchten om dit aan eventueele nierlgders aan te bevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig u het publiek te maken op elke wgze die li goeddunkt Hebt gij ooit getwgfeld dat üw nieren de oorzaak IJwer ziekte waren P Hebt gg pgn in den rug in bet hoofd of in de leden t Lgdt gij aan rheumatiek zwakte van het hart of waterzucht f Is U nrineloozing te weinig of te veelvuldig en is üw water vermengd met steen of bezinksel Gevoelt giJ U immer vermoeid terneergeslagen en prikkelbaar Denk er eens over na Verzeker U dat men U de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde dieMejuffrouw v d STEEN gehad heeft Zijzgn te Gouda verkrggbaar bjj de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezendinggeschiedt franco na ontvangst van postwisselè F 1 75 voor een o F 10 voor zes d oezen FOSTEIR IJ ENT Postkantoor te Gonda Lijst van de aan dit kantoor en de daaronder hehoorende hulpkantoren gedurende de 2e helft der maand November ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zjjn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Nienwen iergenHotel Krasnapolsky Amsterdam J J Westerbeek Bcblp 1 Gezusters Breda J Kramers s Hige B V d Wijk C Lsba op het werk van Van Hatem P Briefkaarten G Thijsseu Qonda Leenwenbrng Rotterdam 0 Plnks Boers Zaandam Briefkaart uit het Buitenland Gage Postlagernd Cöln GoBda 30 November 1905 De Directeur van het Post en Telegraaf kantoor M C HENNEQüIN Borgerlijke Stand GEBOREN 28 Nov Achilles Karel Ernst ouders B van Leeuwen en L P A A Saalbach 1 Dec Margaretba Maria ouders J T Imholz en C Berkestegn Leendert Hendrik ouders H van I en en A J Lagendijk OVERLEDEN 30 Nov J van der Kind tl j 1 Dec A Oittenbogaard 42 j 0 Vethoaraii 16 m ADVKRTEINTIEIN Namens de beneficiaire erfgenamen verzoeken de ondergeteekenden een ieder die iets te vorderen beeft van verschuldigd is aan of onder zjjne berusting beeft hehoorende tot de onder het voorrecht van hoedelbeschrgving aanvaarde nalatenschap van den Heer O C FOBXVIJN DBOOQ LBEVBB in leven Notaris te Qogd aldaar den 13 Noveml e r f1905 overleden om zijne tchuld te betaleh de 6eio ien zijner atgnUduorileringeit in te leuf ren of hipt onder hem berustende af Ie geven vóór of op den 94 Deeember 1903 aan een hunner Mr M M SCHIM ïah dke LOEFF Advocaat te Gouda A J DE MOOIJ Notaris te Lekkerkerk o BURGEMEESTER eff WETÖOüDERSvan GOUDA zijn voornemens op D VSDAG19 DECEMBER a s des namiddags ten 3 uur op het Raadhds i aan feih steden i De levering vau lin 1006 benoodigde mate rialen voor de fabticage als j A Ie percept Houtwarenj 2e lepel brugribbeii 3ei IJzer hii Staal 1 j I I II I h f ijzeilWEtren enlffeg oteik jhzer öe jUood en Zinkjlnz 6e V ert1 varenrt hz e Glas Grjlnd 9e Steenslag Ouenast q Basal 10e ZandAjlJel üres pfj elafii i en Petit GÏ bsilkeiëii l2e Wa ii L Lo I3e Ve l3htse e Xie Bouwmate ilfï straatklinker straatklinkers rialen De bestekken liggen ter inzage en tegen betaling yan 25 ient verkrijgbaar op het Stadserf waiijf nadere inlichtingep worden veratrekt DRACHENOUELLE kost slechts 15 ct rsi llterflesch is verfrisschend terwulvermemcd met wun of limoniu e dit eeh fijne drank geeft leidin6 water veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bg M Gouda M BELONJE Jr EAU B £ en OÜBOBS in prachtige ZAK en TAFEL FLACONS heb ik in ruime keuze Ook Ean de Cologne en Odear by de ma t SIGAREN en SIGARETTEN in gewone en luxe verpakking in verschillende prijzen en qualiteiten benevens een ruime keuze Tabak iijaren en Sigaretitn PIJPEN J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA Zaal KUS iSTMIN Sociëteit ONS GlipiEGEN Zondag 3 D ember BUITENGEWONE VOORSTELLING te geven door e Heeren S0L8ER J de populaire Hnn risten Met medewerking van mevr Hette MliiMderog en het JtederluudMckOpereneM Ktitemble Prijzejn der plaatsen ie Bang 1 2e Rang SO et tot een beperkt aantal j Plaatsen van af heden verkrijgbaar en te bespreken jt 10 et Leden Sociëteit Ons Genoegen gewone reductie BUREAU T UUR AANVANG 8 UUR Zie verder aanplakbiljetten Gymnastiek en Sclienuvereéiiigiog GO£ A Un YÖilüNG Xa aQoo0 B L op Zaterdag üeceiubcr Lidmaatschap als donateur f 2 Bij nitzondering zullen dit jaaripersoonIpe toegangskaarten worden uitgegeven k t 1 te verkrijgen bg Voorzitter en Secretaris en des avonds aan de zaal H 7 BITTER Voorz F W V VLIET Secr AÏdeelIng Gouda der S D A P Bi voldoende deelname zal F VAN OER GOES privaat docent aan de Universiteit te Amsterdam en redacteur van het maandschrilt De yieuae Tijd alhier op vijf achtereenvolgende Donderdagavonden te beginnen 14 DBC a behandelen I DE KAPITALISTISCHE PRODUCTIEWIJZE kapitaal en arbeid meerwaarde IL ARMOEDE EN ARBEID m DE GEVAREN VAN HET LOONSTELSEL IV DE REVOLUTIE VAN HET KAPITALISME V DE SOCIAALDEMOCRATIE EN DE BURGERLIJKE PAHTIJEN Plaats en uur van aanvang worden tjjdig bekend gemaakt Prjja 26 cent per avond arbeiders 10 cent Voor de vgf avonden in eens een gulden arbeiders 40 cent desverkiezende in vier termgnen van 10 cent te voldoen Reeds een 26tal personen gaf zich k f 1 op Zich aan te melden bjj Bd VAN ÜASXZIO Secr Tarfmukt 77 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ireS KOI ll KL IJKi FAHIIIEHKIV A oedert uw Vee met de zuivere murwe merk 8ler en W ti uitmuntende door hoo eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde I BereDtpl ma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles IfOiNINKLIJRE FABRIEKEN WESSAH N LAAIT Wormerveer opfjtsHiCHT to ires Aangezien ons gebjleken is dat er in den laatsten tgd misbruik Wordt gcmaaêl van den goeden naam onzer LIJNKOEKEN deeli n wg hierdoor onzon gonchten afnemers mede dat ter voorkoming van misverstand onze Lgnkoeken voortaan zullen worden gemerkt W V WEssAJvxy e LA iy P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVEKANCIEK RUM PlJl CH OITROEN ARAO BU ROUND Y üüder TOortdntendB controle r n Di VAN IIAMKL ROOS it HrtUMI NS Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Malaria Rinnenkoorts Algemeene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KIKADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos nujn naam onder nevenstaande fabnekbmerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar a f 1 Ook rechtatreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel è f 1 Cüemiaohe Fabriek van H NANNING den Haag c GeeJt Diiecteuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD fi PaudbrteKen uit verkrijgbaar i iOO Correspondenten te Gouda de Heeren DORTLAND en Co P P 8 0 0 S Tiendeweg D 59 bericht de ontvangst van een prachtige collectie ARTIKELEN alles zeer geschikt voot St Mcolaas Cadeaux iFÏrmCrLÖÏÏEMSr Lange Tiendeweg GOUDA WIJi IIAi DKL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Yiu de iSaiiios VoorStJcolaas Ontvang en een prachtige keuze der nieuwste Heeren Dassen De Meuwe Winkel Markt A 06 GROOTK VOORRAAD 8 iori temden Truien en Jschlvesten Aanbevelend C A B Bantzinger Vergeel niet by liüt aanschaven van Uw Si JNicolaas Cadeau een bezoek te brengen in het ioudsche Verlichlinif llajyazijn De Avondsier Dubbele Buurt U 13 TELEF 117 Aanbevelend M M 7 LOON Cognac Vieux f 1 50 per Liter f 1 26 per Flesch zeer gewjWe kwaliteit Aanbevelend PirmaHerman Zooii Telepliooniiet ljouda Aangesloten i onder Tel No 1 58 H A DIESTELHORST Billard en Meubelfabrikant Kleiweg E 86 m P PANNEVIS Direoteor Sleepdienst Haarlemmermeer Vest 160 P M VAN WAAS Agent Sleepdienst Haarlemmeer Wachtelstraat P 170 VAN Blommestei1 s Inkt is proefonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APFLDOORN HOll AND