Goudsche Courant, woensdag 6 december 1905

i o f 894 Woensdag 6 December 1905 HOOGE VLEESCHPRIJZEN ÜpKr Het geeft spijzen en soepen een evenzoo krachtigen smaak als wanneer ze met vleeschnat toebereid zijn Weinig droppels zijn voldoende VERKRIJGBAAR BIJ KRUIDENIERS EN C O M E ST I B L E N H A N D E L A A H S 44ste Jaargang mmm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd feletoon IV o § 9 De üifg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met iiitzoiiflcring van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Goada Drnk van A BRINKMAN 4 Z GKVRAAGD ia Amsterdam een notte Tweede Meid knnnendo lioken Loon 1 100 bewasscliing vrjj Zicli te vervoegen Uliibdagavond tnsscben 8 en 9 uur Crabetbstraat 223i2 Verkrijgbaar in tlessclicn iO els 75 et en 1 J 3S bi H H Apotbekcrs en Drogisten Let op het merk AKKER l V AD RICHTER Co Rotterdam ïe üouDA bg 0 LUbtER Apotheker Markt en b WOLFF Co Westliaven 198 DE GOEDKOOPSTE i DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M O O E B I A I K H zyn beslist dio dor Firma WELMOl XHM LADIES JOURNAL met minstens diio gratis gi ktiipte patronen en oen geklemde llaat THE ILL DRESSMAKEIt met een gratis geknipt patroon THE BAZAAU O CHILD HMIS S I AHHIOyS Kiudermodes mot vele gratis geknipte patronen rUAAOl Vw lioekhandelnai X roe f nummer Alle met kostel Holl Bijvoegsel Van allo in deze bladen voorkomende modellen zp GEKNIPTE I AÏSONEN met Holl verklaring voornitbetaling van b j MILLY SIMONS IIPTE I AÏSONÈN f ing lï p p tegen M f 0 60 verkrijgbaar S Den Haag ê I Wl wlfcr zyn H ii i Ecbto j Ëlkel CaCau te outvaugon tesunui 3teld e na Toi praofot raiiigen ia doe baadel gekomen oridor de naam des aitvindma Dr Miohaeils verwardlgi ip de boste macliines ki het woeldbomoDide étabWiasement Tan 0 l StoUwerok te Ker hrn Itche Eikcl Cacao u vierkanten bussen Dffiie Kikel Cica met melk gekookt eo angenïrfle gezoniie dr nk too d stlijkacti gebruik een t i theelepda tui t pcod r Twr een kop ChocoUte Ab gpncosJcruoïtige drank bij germl an liirilito Biooata met water t gohraiken Verkrijgbaar b de TooniUDUto H 1 Apothsksra aa IMfe Vt Ko V K pi a R n e f 1 80 ZJM a a36 QeneTaalTSntegnnwoordifKer row Naderfj nd Juliua Mattenltltd Imnterdam K lTe gtr l IflS fi U HM outhaiMyuu fk kkalykjU ratUraUdd TOot Vmhu tn vooral daan ra lDad rf uau u M4 ifw Bsriln Btutk Str 14 Man Wli 0 4 ÖLIV op n am en fabriekimelt Virknrflbur ky Hearnn Winktllen In IBbfMHIIfl l ü wlwlH airirH iu tu tamraim af tkr V l J C BIJL vooriieeu Ji iinecBAAnT beveelt zich beleefd aan voor het leveren van goed gevulde Boterletters en overheerlijk Speciilaas Verder alles wat lol hel vak behoorl Sigarenmagazp S YAN WIJNGAARDEN KOIME TIEN DE WEG D 2 bij de Markt SIGAREN en SIGARETTEN in illreme prtjsien en verpakkingen rraehllgc coliecfie it§§orllmeiil fci§leii Heden avond GEOPEND HET MAGAZIJN VAN Heeren en Dames Modeartikelen IS Sl H VAM HA TZIG voorh v EDE v u PALS MAllKT 103 Kenc oude liiiiiieiilan l§elie LKVKMëVEIIZeiiEltl lC xoekl ceu solid actief Hoofd Agent voor € OIjD4 e o Br onder Nr 2585 Bur T d Bl d ttj Gebruikt teed de WERELDBEROEMDE ILli Superior Druiven BorstlioningEztract Menig helpend en a ffoend middel tegen vorkondheid astma keelpijn kink en sljralioest bronchitis en aUe borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAiK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrij baar bü Firma WOLFF Jt Co Weathaven l9 Oouda A LATENSTEIN Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veeratal 12ti te ffourfa A j BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimwerierkad IJ tel A N v ZESSEN Schoonhmm Th TOKKEN Boik op B t WUK Oudeuaier A SCHEEB aaa r cA P W v EDE Oudewater K vi dbl HEIJDEN te Reeumjk P v n SPEK MoermpelU O v d STAR Waddingmen Wed J HOLST Waddinqxieen M KOLKMAN Waddingtveen P A uk GROOT Oudevmier A D JONGH Oiidewafür J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te BetiKkop WAAIISCHIJWIiVC Laat D niet misleiden ioor AbdtJ Siroop Het KI klooster nio n Pou o 46 iybestaat ni6t fl Stroop vangeenerlelwaarde Q EENISIEFOT TAN TEES Heil wordt verzochC op t HEKK teletteo UIT HKT MaoiZIJN TAK W IIAVENSWAAY Z01VK QORINCHKM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een J ed ont met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenslaand jMerk volgens de Wet gedepo Föeerd Zich tot de uitvoerinjr van ge eerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorbeen J BEEEBAAKT Lz 1 lld eii Gevogelte Vanjif heden en verder dagelijks versch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Daiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Pankl iar schoongemaakt franco door geheel Nedeiland Aanbevelend T iVITELlNG Poelier Oosterstraat 18 EQTTERDAIH Telephoon Interc No 2Ü31 Sleow oaoreriroHen I rof Dr Liobers welbekend I ZiXDV SBACBÏ ILIZIB iUwn coht uit Fabi ieknneil tot voortdarende radicale en J lekere gejiezing van alle zelf BSI H de meest hardnekkige zenuiv wBBÊ Kiekten vooral ontstaan door V V afdwalingen op jeugdigen leeftyd genezing van elke zwakte Bleek laiius Benauwdheid Hootdpfln Migraine Hartklopping Maagpyn alechto spösvertering Onvermogen Tmpotenz PoUutione enz Uitvoerige proapectassen liijifW esch fl 1 9 2 a S dubbele ewh II 61 Cpnfra il DepSl Matth i d Vogte Zaltbomm I poli M Clébaii Co Kotterdam i Happel s Gravenliage 1 MalmmnnB fio Jong 1 Czn Hotter laM VVdï k Co rTOail CD bi alle droiristen Onnavolgbaar jn thans door nieuw gevonden toepassingeii onze In oHecerf geacMIilerde Por treilen l elutureÊtogtusrtt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Itfen overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïil Prijsconrant met een aantal oigevraagde getuigschriften gratis op aanTraag Boxtel H BOGABBTS S Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen t bezichtigen zijn Zenuw en Maaglijders wordt nit overtuiging als een werkelflke hnlp in den nood het boek aanbevolen Bekroond TBHtooo BUllingSobosiimakery I a Bagts Attg 18M Wereldbwoomde SohoenAppr koorig jKMtat nm 11 nnri aa Igaklrart phowiwerlt TerkTTSbwr winkBlIun In nhomirark thOw irlBn Drogeryon en Men Irtto voed op Quïs n fabnektnwrk SardvaaM Anti Na ontvaagst ran ndrea per briefkaart worJt t t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Herziening Tan de belasibare opbrcnysl der gebouwde eigendommen De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA Gezien art 26 der wet van 2 Mei 1897 Staatsblad no 124 Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen bedoeld bü die wetsbepaling omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen volgens art 2 der wet van 11 Januari 1904 Staatsblad no 5 in de kadastrale gemeente Gouda onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans op de secretarie der gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twii tig dagen na heden en dat op Donderdag den 14 December 1905 door de Commissie voor het schatlingsdistrict Gouda of door een of meer barer leden van des voormiddags 10 ure tot des namiddags 2 ure zitting zal worden gehouden in de Raadzaal ten Stadhuize te Gouda tot het geven van mondelinge inlichtingen aan ben die zich daarvoor aanmelden Afgekondigd te Gouda den 5 December 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KEM ISGEf lMi De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kcnms van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den ae December 1905 executoir IS verklaard Het kohier No 9 der Personeele belasting dienst 1905 Dat voormeld Kohier ter invordering is ge steld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de U et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 5 December 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlandscü Overzicht Renter seinl ait St Petersburg dd 3 Dec Blükens een gisteren van particuliere zpe ontvangen bericLt is de kabelgemeenschap met Denemarken verbroken Ook is het telegrafisch verkeer met FiiAland gestremd FEV ILLÈTOX IMCE 127 Ik bleef desniettegenstainde op hem aanhouden stilzwijgen en geld of openbaarmaking en cchtfccheid ing wat hg maar verkoos Ik ontken ai uw schandelijke belichtingen zeide hij Dat is nu de vraag niet zeide ik Ik zal naar uw vader gaan zeide hg Gy zult niet bg hem toegelaten worden zeide ik Ik zal aan hem schrgven zeide hij Hg zal uw brief niet aannemen zeide ik Daar kwamen wiJ tot staan Hg begon te stotteren en ik verkwikte mij met een snuifje Ziende ifat niets hem baatte wierp hg eindeIgk het maskor van vader af en vertoonde zich a s koopman Onderstel eens dat ik miJn toestemming tot dit schandelijk verdrag gaf boe zou het dan met mgn dochter gaan f vroeg bg Juist zooals het met andere menschen gaat ie een voldoend inkomen hebben om van te leven antwoordde ik Mgn toegenegenheid voor mgn zwaar verongelgkte dochter doet mg half overhellen om met haar verlangen te rade te gaan Tooidtt wy leti bepalen ik lal even nitr De telegraafbeambtea der spoorwegen weigeren zoowel regeerings als patticnlicre telegrammen te verzenden zü verklaarden zich echter bereid om voorloopig nog de op de treinverkeer betrekking hebbende telegrammen te verzenden Als de telegraafbeambten der spoorwegen den dienst staken wat elk uur kan worden verwacht dan moet ook het treinverkeer worden gestaakt Al de persorganen der voornitstrevenden eischen dat de minister van Binnenlandsche Zaken Doernowo zal aftreden bij wordt verantwoordelu k geacht voor het feit dat de toestand weer zoo Ijfitiok is geworden Men beweert algemeen dat in de eerstvolgende dagen ernstige gebeurtenissen te verwachten ziJn De sociaal democraten en do revolutionairen willen van de gelegenheid gebruik maken om de algemeene staking op allo gebied te proclameeren de regeering daarentegen is vastbesloten om alle onlusten krachtig te onderdrukken De talrijke sterke patrouilles cavalerie kozakken en infanterie maken dat de straten er wat levendiger nitzien De bevolking voorziet zich van levensmiddelen Gisteravond werden 25 man van het Ijfgarde regiraent Preobrassenski gearresteerd waarvan 15 gebracht werden naar do Peter en Pauls vesting Sedert eenige dagen worden geen couranten en brieven besteld De berichten uit Rusland worden met den dag ernstiger Voornameluk moet dit beschouwd worden als een gevolg van de aarzeling der Zemstvo gedelogeerden om zich geheel en al bö Witte aan te sluiten en van de groote moeili kheid die Witte ondervindt om iets verder te komen met de invoering van hervormingen dan vage beloften Aan de eene zijde staat de reactionaire omgeving van den Tsaar die haar invloed behouden heeft en alles doet wat zö kan om de autocratie en de bureaucratie te hand haven deze ziet in de toenöraende verwarring een geschikte aanleiding om straks de militaire dictatuur in te voeren en een periode van gewelddadige reactie voor te bereidon Aan de andere zyde staat de revolutie naire partu die alles in het werk stelt om de plannen van Witte te doen mislukken deze party hecht er niet de minste waarde aan dat het Tsarenrijk in een constitntioneelen staat veranderd wordt want niet de orde doch de wanorde zoo mogelijk de anarchie is haar doel En voor dit anarchistisch streven vindt zy in Rusland een door langdurig wanbeheer voortreffel k voorbereiden grond Haar theorién hebben reeds ingang gevonden in het leger en bij ds boven gaan zeide bg En ik zal hier benoden op u wachten zeide ik Had hg daar niet op tegen P Wel neen Hg ging naar boven en kwam na eenige minuten weder beneden met een geopendon brief in de hand en keek alsof de duivel hem achterna 7at Op de laatste drie of vier trappen struikelde hij greep zich aan de leuning vast liet zgn brief vallen tuimelde met zulk een geweld in de gang dat bg er als een krankzinnige uitzag rukte zyn hoed van een kapstok af en snelde de deur uit Ik hoorde hem toen hg de deur uitging nog zeggen dat zijn dochter moest en zou terugkomen als hg haar in het nauw bracht Door zgn tuimeling zgn drift en zyn haast dacht hg er niet aan om der brief dien hg over de leuning had laten vallen te komen terughalen Ik raapte dien voordat ik wegging op daar ik vermoedde dat deze ons een bewgs tegen haar in handen zon geven en ik heb mg niet bedrogen Lees hem zelf Basilins 1 Gij hebt alle zedeIgke en wettige aanspraak op bet kostbare tuk Hier hebt gg bet Ik nam den brief aan Hg was door Mannion nit het gasthais geschreven Ik las daarin het volgende Tk heb nw laatste briefje ontvangen en en het verwondert mg niet dat gg ongeduldig begint te worden in uw rerlatenheid piarine zooals uit de gebeurtenissen van Kroonstad Sebastopol Odessa en nu weder uit de berichten uit Petersburg blpt Zelfs onder de garde officieren heerscht een oproerige geest en in een eergisteren gehouden bijeenkomst besloten deze in geval van straatonlu sten niet meer op het volk te zullen schieten Het groot aantal arrestaties onder de garde bewgst dat zelfs op deze keurtroepen de regeering niet meer vertron wen kan En tnsschen deze beiden in tusschen da reactie en de revolutie staat bet Russische volk verdeeld door het ontbraken van leiders niet wetend wat het doen moet Do intellectneelen beloven steun doch stollen voorwaarden die Witte voor t oogenblik meent niet te kunnen aanvaarden Do boeren willen agrarische hervormingen en dreigen met opstand zoo die niet gegeven worden En do werklieden slaken in een groot aantal H den verwacht men zelfs de algemeene werkstaking Algemeen ordt aangenomen dat de Engelsche kabinetsraad van Vrijdag da laatate was die voor de ontbinding van het Parlement gehouden zal worden Balfour vertiok Zaterdag naar Sandriugham En heden morgen meldde de Times dat de Koning Balfour en sir Henry Campbell Bannerman die ook Haar Sandringham ontboden werd heden naar Londen zullen terugkeeren Dan zal het officieel bekend worden dat het ministerie Balfour heengaat en dat het Parlement ontbonden zal worden Of er dan dadelijk een liberaal kabinet lal worden gevormd is nog niet bekend Verschillende teekenen tgn er die op de aanstaande verandering WQzen Minister Lytlelton deelde deze week aan de koloniale gouvernementen mede dat de koloniale conferentie is uitgesteld tot 1907 Gerald Balfour meldde aan de kamers van koophandel dat hij niet in de gelegenheid is de afgevaardigden dier kamers die hem wilde spreken over de binnenlandsche kanalen te ontvangen Lord Roberts doelde zgn ontslag als lid dor commissie voor de landsverdediging mede wgl hg gebrek aan tijd heelt naar hg voorgeeft doch feitelgk wgt Balfour en de booge krggaraad zgn voorstellen verworpen hebben Chamberlain heeft gemeend den onderwerper van Zuid Afrika nog oven een duw te mogen geven door de openbare verklaring dat hü een beslist tegenstander is van den door lord Roberts noodig geachten algemeenen dienstplicht Ook in het departement van oorlog is Doch bedenk dat als gg niet gedaan badt zooals ik u vooraf geraden heb om in geval van nood te doen als gg uw onschuld niet plechtig aan nw vader betuigd en een volkomen stilzwijgen tegen uw moeder bewaard hadt als gg u niet van de wereld teruggetrokken n als een martelares in huis voorgedaan en in uw hoedanigheid van slachtoffer alle vrgwillige vermelding van den naam van uw echtgenoot vermeden hadt uw toestand zeer lastig zou geweest zgn Daar ik niet in staat was om n te helpen was het eenige wat ik doen kon n te onderrichten hoe u zelve te helpen Ik heb a de les gegeven en gg zgt verstandig genoeg geweest er nw voordeel mede te doen De tgd is nu gekomen om een verandering in mgn plannen te brengen Ik ben weder ingestort en de tiJd van mgn ontslag nit dit gesticht ia nog onzeker Ik betwgfel of het wel veilig zal zgn zoowel voor u als voor mg om n nog in het buis van uw vader te laten bigven om mgn herstelling aftawachten Kom daarom morgen hier op een unr waarop gg ongemerkt nw huis kunt verlaten G zult als een bezoekster binnengelaten en bg mgn bed gebracht worden als gg vraagt naar mgnheer Turner dit is de naam dien ik aan de bestuurders van het gasthuis opgegeven heb Uet behulp van een vriend naar de Standard mededeelt oen break ontstaan tusschen den minister van oorlog Arnold Forster en den chef van den generalen staf sir Neville Lyttelton over de quaeslie der legerhervorming De mededeelingen van den minister te Hanley over de vrijwilligers korpsen schgut aan die verwgderiug niet vreemd te zgn In een woord overal worden kenteekenen merkbaar die op een naderende ontbinding der Jnionistische regeering wijzen En waarichijnlijk zal heden een besluit worden gepubliceerd die voor Engeland en voor de toekomst van dit land van het grootste belang kan zün De Engelsche ministerieele crisis De Koning ontving gisternamiddag minister Balfoor j men zegt dat de minister zgn ontslag heeft ingediend Het bericht van de ontalagindiening van het ministerie wordt bevestigd De koning heeft d3n heer Bannerman ontboden De Koning zal den heer Bannerman morgenochtend te 10 uur 45 in audiëntie ontvangen Zooals bekend is heeft Marconi eon overeenkomst gesloten met de Italiaansche regeering waarbij laatstKenoomdo bevoegd is kosteloos gebruik te maken van de patenten van Marconi anderzijds echter verplicht is gedurende 14 jaren slechts Marconiinstal latios te gebruiken en een verkeer van hare stations met radiographische inrichtingen van andere systemen niet toe te laten Tegen deze bepaling die de vrije mededinging op het gebied der draadlooze telegrafie in Ilahe vernietigt en den toegang versport aan vorderingen op dit gebied in zooverre zij niet van Uarconi afkomstig zgn richt zich sedert aenigen tijd een levendige beweging in de Ilaliaansobe pers Marconi heeft ni verraoedolgk onder den druk van deze beweging aan den minister voor posterijen en telegrafie de opheffing van de overeenkomst aangeboden De minister is echter op dit aanbod niet ingegaan Hij verzoekt in ziJn antwoord aan Marconi zich niet te bekommeren om de uitingen in de pers die noch met de stemming in bet land noch met die van de regeering strooken De politiek die indertgd geleid heeft tot het sluiten der overeenkomst is thans nog van kracht en de minister weigert een dwangverkeer van de Mareoni stations met inrichtingen van andere stelsels in te voeren buiten dit gesticht heb ik een woning voor u in gereedheid laten brengen waarin gg zonder ontdekt te worden kont verblgven tot dat ik ontslagen wordt en my bg n kan voegen Gg kunt hier tweemalen in de week komen als gg wilt en het zou goed zgn als gg dit deed om n aan het gezicht van misvormdheid te gewennen Ik heb u in mgn eersten brief gezegd hoe en waar ik daaraan gekomen ben Wanneer gg haar met eigen oogen ziet zult gij bet best voorbereid zgn om te boeren wat mgn plannen voor de toekomst zgn en boe gg mg in de uitvoering daarvan kunt helpen E M Dit was blgkbaar de brief waaromtrent ik door de meid op Noorder Villa geraadpleegd was De datum was dezelfde als die van Maunion s brief aan mg Ik merkte op dat er geen couvert om den brief zat en vroeg Rudolf of hij dit ook in banden gekregen had Neen antwoordde hg Sherw n liet den brief vallen in denzeltden toestand waarin ik hem u gegeven heb Ik vermoed dat zgn dochter bet couvert medegenomen heeft Doch bet verlies van het convert doet niets tot de zaak at Wsnilwr