Goudsche Courant, woensdag 6 december 1905

Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Satanische Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoontegUeningen IiALis Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 PremieUeninifeH hmüii Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schiepvaart Maatsehappijen Aand Holland Gull Stv Mjj 35 J iver$tn Mg tot Eipl Laan van Maerdervoort 1902 89 MAI JTELS CosUnneseii llloiisen wordei van al heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD In den Oostenrjjkschen Rgksraad is bet debat voortgezet over de mededeelingen van minister Von iaatsch betrellende do kies rechtplannen der regeering Geen der redenaars van de drie partgen die Zaterdag aan het woord naren verklaarden 7ich met de kiesrecht hervorming ingenomen Ue rechterzijde verwerpt ilk denkbeeld van nitbreiding der kiesbevoegdheid de centram en d volkspartij hadden bezwaren tegen het tgdslip en de wgze waarop de hervorming werd ingeleid De sprekers noemden de sociaal democratische kiesrechtbetooging op 28 November onwettig daar zulke betoogingen verboden liJn tgdens de zitting van den Egksraad Ook de afgevaardigden van de Tsjechische en Poolscbe aatonomisti che groepen bestreden de hervorming wgl daardcor het cen tralisatiebestnor zal versterkt worden de vertegenwoordigers der Daitsche groepen wgl zij van de invoering verzwakking van den Dnitschen invloed vreezen In Oostenrijk ziet men das het merkwaardige verschgnsel dat de regeering de mogelijkheid voorziende van een algemeene beweging voor kiesrechthervorming en die beweging willende leiden en voorkomen een nienwe kiesrechtregeling voorbereidt die aan de onrechtvaardigheid van het cnriön stelsel een einde zal maken maar tevens dat de groepen van den Bgksraad uit zacht tot zelfbehoud zich tegen die regeling verzetten om allerlei andure redenen dan de ware da vrees dat een andere een meer uitgebreide kiesrechtregeling tot een andere samenstelling van den Bijksraad voeren zal De betooging van 28 November heelt anders den Rgksraad kunnen doen zien dat de regeering ditmaal geheel in overeenstemming was met den volksweosch Qrootsch en kalm was de betooging waaraan een kwart millioen menschen deelnamen en indrukwekkend was de biildebetooging aan den minister die ondanks het uitgesproken verzet van den Bgksraad den keizer tot het toestemmen in de nieuwe regeling wist te bewegen Opnieuw doen in Engeland op gezag van een Manchestersoh blad geruchten de ronde over een ernstige kwaal van keizer Wilhelm Het heet dat het kwaad alleen door de kunstbewerking van een Engelsch vakarts kan weggenomen worden nadat de Duitsche geleerden verklaard hebbeo dat ziJ het geval niet aandurven Mislukt de bewerking dan lou men het ergste moeten vreezen De ol cieuse Stlideutsche Korrespondent zegt Wg vermelden dezen nietswaardigen onzin alleen omdat het voorname Parijsche Journal des Débats zich geleend heelt tot lijn verdere verspreiding Voor het overige lal men ook in het buitenland goed doen met niet te gelooven aan de mare van den zieken Keizer Wilhelm Eugen Bicbter zegt in zijne reeds kortelijk vermelde mededeeling dat hg zi n mandaat voor bet Pruisische Uais van algevaardigden neer moet leggen omdat zjjne oogaandoening en jicht hem nog plagen H j betuigt zgn dank aan de kiezers die hem sedert 1870 zevenmaal herkezen hebben en belooft b j belangrgke vergaderingen nog in den Bijksdag te zullen verschij len Bij de behandeling van de begrooting die hij doorzag en aan kritiek wist te onderwerpen als geen ander parlementariër zal men Bichtar vooral missen Bovendien zal de vrijzinnige volkspartij na een anderen leider moetan kiezen De nieuwe Beiersche kieswet waarbij voor de verkiezingen voor den Landdag algemeen gelijk rechtstreeksch en geheim kiesrecht wordt ingevoerd sluit naar den wil van het centrum dat in Beieren de wet kan voor chrijven herstemmingen uit zg bepaalt dat de betrekkelijke en niet de volstrekte meerderheid den doorslag zal geven de liberalen ociaaldemocraten en leden van den Boerenbond hadden zich vergeels gen die bepaling in de wet gekant Als ook de Kamer der rijksraden ol Eerste Kamer de wet zal goedgekeurd hebben staat Beieren aan een keerpunt in liJn geschiedenis De nieuwe indeeling van de kiesdistricten overeenkomstig de verlangens Tan het centrum door den vroeger liberalen minister graal Peylitzsch in de wet opgenomen en de betrekkelijke meerderheid verzekeren aan de nltramontanen voorgoed het leeuwendeel in stands vertegenwoordiging Zwart en rood behoeven voortaan niet meer samen te gaan om de overmacht van het centrum te verzekeren De partijen van de minderheid die volgens de verzekering van liberale bladen in werkelijkheid de meerderheid van het volk vertegenwoordigen worden geheel in den hoek gednwd Hunne enkele algevaardigden zullen in den Landdag nog slechts geduld zgn maar kannen geen invloed meer oefenen op de regeeringsmaatregelen Beieren zal zoo voorspelt men na de invoering van de nieuwe kieswet door en door ultramontaansch geregeerd worden De sociaal democraten zullen nog wel eens berouw hebben van den steun dien zg dezen zomer bij de kamerverkiezingen aan de ultramontaansche algevaardigden verleend hebben Verspreide Berichten BUSUXD Men verneemt uit St Petersburg dat het ontslag van den gehaten minister van binnenlandsche zaken Doernowo is aangenomen maar dat het nog eenigen tiJd geheim gehouden wordt om vooral toch niet den schijn te geren dat bel ontslag gevolgd is onder den aandrang van de post en telegraafbeambten Een Duitsch blad weet te berichten dat vandaag door geheel BusUnd de algemeene staking zal worden afgekondigd In Kiel ia de straat van beleg afgekondigd de sappeurs liggen er openlgk overhoop met de Kozakken en ook de burgers vechten er onder elkaar Toen de staat van beleg in Polen was opgeheven werd op straat druk gevent met de bladen waarin daarvan melding werd gemaakt Maar de politie wilde daarvan niets weten en nam de venters gevangen Een werkman in W irscbau ontmoette een soldaat en zeide tot hem de staat van beleg is opgeheven Als antwoord schoot de soldaat hem dood Het heet dat Qapon weer naar Finland is moeten vluchten DUITSOfiLlSD Volgens de Temps is van den rgkskanselier in antwoord op een interpellatie Woensdag een uiteenzetting van den algemeenen poiitieken toestand te verwachten De landdag van Schwarzbnrg Radnlstadt is ontbonden omdat hg de verhooging van de civiele lijst heeft afgestemd Weer zgn in het Oosten van Pruisen eenige groote landgoederen door Polen aangekocht Te fierlijn vragen de gemeentewerklieden loonsverhooging met het oog op de dunrte van het vleesch Naar de Frankfurter Zeitung weet te vertellen is een Engelsch onderdaan op het gebied van Duitsch Afrika in eon hinderlaag gelokt en door een Bioer die in Dnitschen dienst was gedood EHaELlID 1 De algemeene verwachlffig volgens de Times is dat lord Balfour vandaag zgn ontslag aan den koning vragen zal Onder het ministerie Bannerman zou sir Eduard Urey waarschgnlgk minis er van buitenlandsche zaken worden Itiliz Het ministerie Fortis zal aftreden indien het voorgestelde handelsverdrag met Spanje in de Kamer wordt afgestemd Men is vooral ontevreden over de verlaging van het inkomend recht op Spaanschen wiJn wat de Italiaansche wijnboeren geducht heeft geschaad Het nieuwe handelsverdrag zal daaraan wel tegemoet komen maar niet op afdoende wijze zooals verzekerd wordt Gemengde Berichten Naar men ons uit Amsterdam meldt zijn tengevolge van het inwerkingtreden der Kinderwetten meer dan 100 verzoeken dooi de directie van het Stadsbestedelingenhnis aldaar bg de rechtbank gedaan tot ontzetting uit de ouderlijke macht Uit Wageningen meldt men Te omstreeks 1V oor gisternamiddagkwam de 23jarige H F Kraay per fiets aan de woning van den heer O W Spitzen leeraar in het Duitsch aan de H B School alhier Hg belde aan en vroeg mijnheer te spreken De heer S was jnist in zijn studeerkamer vlak vooraan het huis terwijl de jongeheer R bjj hem in huis wonend zich bij hem bevond Deze ging het vertrek nit toen K binnenkwam Nauwelijks binnen haalde K een revolver te voorschijn en vuurde die af op den heer S die misschien op 2 M afstand stond Deze liep naar voren en greep K beet waardoor een worsteling ontstond waarbij de heer 8 op de knieën viel K vuurde ondertusschen zijn revolver opnieuw af waarbij de heer S zich plotseling aan de rechterzijde van zgn hoofd getroffen voelde De overige srhoten misten Op het gelnid der schoten kwamen de jongeheer R en mevr S toesnellen waarop K zich omkeerde en i bont portant een schot loste op mevr S dat haar gelukkig niet trof alleen voelde zg haar wang warm worden Voortdurend vechtend gelakte het aan de drie personen K bulten de deur te werpen en vervolgens door dtn tuin op straat Ook andere personen waren ondertusschen door het schieten gewaarschuwd waaVooder de heer H Qentil leeraar benovens leerlingen der H B School en enkele arbeiders De heer G snelde toe en gieep K in sjjn kraag maar mocht er niet in slagen hem de revolver te ontwringen Wel kreeg hg een kleine wonde met het groote sooeimes dat K intusschen te voorschijn had gehaald en nu in zijn linkerhand hield In de algemeene worsteling die nu volgde werd K door drie arbeiders overmeesterd die hem ziJn wapenen ontvrongm en bemin de kazerne der marechaussee in verzekerde bewaring brachten De heer S bloedde ondertosskhen vreeselyk Dadelgk werd een dokter ontboden die het voorloopig verband legde BiJ het later volgend onderzoek door de doctoren Th Niemeyer en L Vermande bleek dat de heer 8 behalve eenige kleine kwetsuren een tamelgk ernstige wonde had aan de rechterzgde van het hoofd en tevens dat de revolver met hagel geladen was geweest Een aantal hagelkorrels moesten worden verwijderd In het vertrek waar de aanslag plaats vond zijn overal de sporen der scholen te vinden Een aantal boeken kaarten enz vertoonen gaatjes waar ze door bagelkorrels waren geraakt terwijl op den vloer een groote plas bloed ligt en ook deuren stoelen en kasten de sporen der bloedige worsteling vertoonen Het oordeel der geneesheeren over de verwonding is dat indien er zich geen ernstige complicaties voordoen deze niet doodelgk zal ziJn K werd dadelgk door den commandant der marechanssee in verhoor genomen doch hi weigert absolaat iets te antwoorden ot te zeggen wat zijn beweegredenen waren Behalve de revolver en het mes had hg ook nog een lucifersdoosje met scherpe patronen bg zich Als aanleiding tot deze treurige daad wordt het volgende aangenomen K s moeder was indertijd baker ten huize van den heer S Daar sprak zij veel over haren zoon die zoo goed leeren kon en dus te goed was voor een ambacht enz De heer S ried haar toen den jongen op de Tuinbouwschool die pas geopend was te doen mogelijk gaf dat voor hem een toekomst K heelt toen de Tuinbouwschool afgeloopen en het diploma gehaald het gelukte hem echter niet een passende betrekking te vinden Wel is hg hier en daar werkzaam geweest doch steeds zonder te voldoen het laatst als amanuensis Nn liep hij reeds gernimen tijd ledig en daarover schijnt hij aan t mijmeren te zijn gegaan Volgens zijn ouders was hiJ Igdende aan zennwziekte waarvoor hg nu ongeveer een jaar lang onder geneeskundige behandeling was Thais schijnt ziJn leven niet altijd even aangenaam geweest te zgn en vielen er wederzijds wel eens verwijten van zjjn kant over de verkeerde opleiding die zjjn ouders hem gaven van hnn kant over zgn ledigloopen Ten slotte schijnt K het noodlottig besluit te hebben gevormd zich te wreken over ziJn mislakking die hg schgnt het in de eerste plaats weet aan den heer S Vast staat echter dat de heer S zeer veel ten bate van K heeft gedaan o a door het verstrekken van boeken Ofschoon vast staat dat de aanslag tevoren is overlegd schijnt K niemand er over gesproken te hebben Zgn buisgenooten hebben absoluut niets bijzonders bg hei a waargenomen Aan het nit ruim 1100 personen bestaande personeel der drie fabrieken van van den Berg s Limited te Rotterdam werd heden meegedeeld dat in verband met de drukke werkzaambeden der laatste maanden aan allen met St Nicolaas een week loon extra zal worden uitgekeerd In een druk bezochte vergadering hebben de slagers te Keulen geprotesteerd tegen den raad door den Rgksk nselier aan de stedelijke besturen gegeven om zelfs te voorzien in de behoefte aan vleesch De vergadering verklaarde dat men het tot dusver onmogehad gehouden dat de eerste ambtenaar van het rijk geheel in overeenstemming met de eischen der sociaal democraten in zake de oprichting van stedelijke slaebtergen zich er toe zon leenen om den geheelen veehandelaars laarsen slagersstand met ongeveer 60 000 gezinnen te gronde te richten Men meldt uit Harderwijk aan de N C Zondagmorgen werd de godsdienstoefening m de Qereformeerde kerk alhier onverwachts gestoord Pas was de predikant begonnen te spreken of het haar van een jeugdig meisje dat dicht bg den gloeienden kachel zat geraakte in brand Een geweldige pa niek ontstond t Was een algemeen gegil en gejammer Sommige vrouwen vielen flauw anderen werden zóó door den schrik bevangen dat zg zich niet verroeren konden Velen verlieten overhaast het gebouw stoelen en stoven omwerpend Kerkboaken werden vertrapt en handschoenen naar alle kanten weggeworpen De koiter haastte zich asch en kolen by elkaar te vegen In éta woord een groote algemeens verwarring Eerst na verloop van ruim een halluur was de kalmte in zoover hersteld dat de godsdienstoelening kon worden voortgezet Recht2saken Voor den Hoogen Raad werd gister behandeld het cassatieberoep van F S W Q zonder beroep wonende te Rotterdam door het gerechtshof te s Uravenhage veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf onder aftrek der preventieve hechtenis wegens valschheid in authentieke acten tweemaal gepleegd eg gebruikmaking daarvan Het betrof hier het opmaken van valsche alschrilten van processen verbaal van kasopneming in de gemeenten Berken woade en Qonderak waarvan de requirant burgemeester en sucretaria was Die afschriften had de requirant aan Qedeputeerde Staten van Zuidholland opgezon den terwgl in werkelijkheid in het geheel geen opneming van boeken ei kas had plaats gehad en er ook geen proces verbaal in originale was opgemaakt De rechtbank nam aan dat dez afschriften dienden ten bewgze van bet feit dat er gelijkluidende origineelen bestonden en dat er kasopueming had plaats gehad terwgl de mogelijkheid van nadeel hierin bestond dit de controle van Gedeputeerde Staten op de kas der gemeenteontvangers illusoir wordt gemaakt Voorts nam de rechtbank aan dat dergelgke stukken behooren tot het archief der gemeente waarvan de zorg aan den secretaris is opgedragen zoodat het tot zijn werkkring behoort alschrilten daarvan uit te geven Jhr mr W U de Branw advocaat alhier wees erop dat in art 181 der Gemeentewet is voorgeschreven het opnemen der boeken en kas van den ontvanger geschiedt ten minste eenmaal in de 3 maanden ProcesH verbaal wordt daarvan opgemaakt en aan den Baad van Ged Staten medegedeeld De requirant had verzuimd die processen 1 verbaal op te maken En tm zijn slordig I held te maskeeren maakte hg een tweede 1 lont daarboven op PI wees er echter op dat i in tal van kleine gemeenten de accuratesse 1 van de gemeente administratie nog al te wenschen overlaat en overigens art 181 meestal een wassen neus is waar de ontvanger gewoocigk van te voren weet wanneer B en W bg hem zullen komen om zijn boeken en kas op te nemen Bg na nooit voorts klopt in die kleine gemeenten de kaï van den ontvanger met het geld dat erin moet zijn terwijl in het proces verbaal geregeld staat dat alles wèl accoord is wat de aanwezige geldswaarde betreft Het is ells noodig geweest dat bü circulaire van gedeputeerde staten daarop gewezen werd Het is voorts niet gebleken dat deze burgemeester zich bevoordeeld heeft PI deelde mede hoe het feit aan het licht was gekomen Dj requirant had op den loop willen gaan naar Amerika doch werd op de boot te Antwerpen aangehouden omdat min dacht dat hg betrokken was fn de bekende effectendielstallen Hg gal toen een valscheonaam op en toen ten slotte bleek dat hg burgemeester van Gouderak was werd hggevangen gehouden omdat men hem van verduistering verdacht Men is toen gaan A snnllelen in de gemeente administratie en IÓ6 J is deze zaak aan het rollen geraakt I Wat de zaak zeil betrelt hebben we hier 9 te doen met een intellectueele valschheid 1 Bequirant was burgemeester en eecretari 1 van zgne gemeente Het proces verbaal J moest dus volgens art 102 Gemeentewet i geteekend zgn door den burgemeester en een fl wethouder Het aischrilt was geteekeu4 1 door den secretaria Dit stuk heelt de recht J bank beschouwd als een authentieke acte 1 want requirant is veroordeeld wegens valsch heid in een authentieke acte i Een cassatiemiddel werd nu door pleiter f ontwikkeld Ten onrechte was aangenomen dat een alleen door den gemeente secretaris geteekend afschrift ran een proces verbaal van boekenen kasopueming door B en W is een geschrift bestemd om tot het bewg s van eenig leit te dienen dat nit bet gebruik daarvan eenig nadeel kan ontstaan j dat zulk een geschrilt is eene authenthieke acte Als geschrilten bestemd tot bewijs van eenig leit zijn nu niet aan te roerken zoodanige geschrilten die alleen door den vervaardiger bestemd zijn tot bewijs van e nig leit in de tweede plaats dient geëlimineerd de algemeene bewijskracht van elk geschrilt dat zijn vervaardiger het geschreven heelt Slechts stukken die bestemd ijn om als te bewgzen en dat ook kunnen bewgzen volgens de wet ol krachtens administratie voorschrilt zijn te beschouwen als vallende onder art 225 Stralwetboek men zie het arrest H B van 27 Juni 1905 Whl 8091 in d bekende lacturenzaak Het is dus de vraag ol de bedoelde alschrilten de kracht hadden om tegenover Gedeputeerde Staten te bewgzen dat er een origineel was en dat er een kasopueming waa geschied De vraag is dns wat is de bewijskracht van een aischrilt door de ge meentaaecretarU van een pracea verbaal van kasopname van B on W In de eerste plaats meende pi dat een aischrilt nooit bewijst wat in art 181 Gemeentewet is voorgeschreven aangezien dit artikel eischt dat de processen verbaal dus niet de alschrilten worden medegedeeld Daarom hebben dan ook terstond Gedeputeerde Staten zoodra dit geval bekend was een nienwe circulaire rondgezonden waarin zij eischen dat voortaan niet meer alschrilten doch de origineelen worden medegedeeld De beeldvraag is echter kan de gemeentesecretaris een authentiek aischrilt geven van een proces verbaal van B en W P Aan een aischrilt van een origineel ontbreekt zellstandige bewijskracht het kan die bewgskracht alleen krijgen als het origineel niet meer bestaat Maar dan moet het ook een authentiek aischrilt zgn Dit volgt ook uit art 1926 B W Een voorschrilt nu waarbg aan een niet anthentiek aischrilt door een secretaris bewgskracht is toegekend ontbreekt Is het aischrilt niet authentiek dan ontbreekt ook de mogelgkheid van nadeel Do bevoegdheid nn om een authentieke acte op te maken moet aan de ambtenaren door de wet gegeven zijn Dit is de nood akelgke voorwaarde om het volle geloof aan de acte te hechten Dit blijkt ook nit art 1 der Notanswet en wordt bevestigd door de jurispindentie vanden Hoogen Raad De wettelgke opdracht nu op den gemeentesecretaris om afschriften te maken van stukken uitgaande van B en W ontbreekt Voor één goval is den gemeentesecretaris wei die opdracht gegeven nl in art 32 der diankwet 1904 Jnist dat artikel echter bewijst dat die opdracht in het algemeen niet zoo vatitstaat Nu leest de rechtbank die bevoegdheid in art 103 alinea 2 der Gemeentewet hy wordt daarbg inzonderheid ook met de zirg voor het gemeentelgk archief onder toezicht van B en W belast De gemeentesecretaris heelt dus de zorg voor het gemeentelgk archiel Maar hieruit volgt niet de opdracht om authentieke acten te geven Bovendien is hg niet de verantwoordetijkü bewaarder Tan het archief B en W zijn op stuk van zaken de chefs van het archief Art 72 draagt voorts den Bnrgeraeester de bevoegdheid op te zorgen dat ieder afschriften kan nemen van besluiten van den raad PI wees erop dat op het oogenblik bg de burgerlijke Kamer van den Hoogen Raad nnnhangig is een cassatie procedure waarin dezelfde quaestie wordt behandeld de zaak der gemeente Valburg contra Gemeontecrediet en waarm beslist is door hei hol te Amsterdam dat alschrilten door den gemeentesecretaris geen authentieke stukken zgn Trouwens in alle gevallen waarin bewaarders bevoegd zijn tot het maken van authentieke af chriften wordt hun de bevoegdheid nitdrnkkelgk door de wet verleend De zorg voor het archief in art 103 Gemeentewet is slechts de zorg dat de boel niet verbrandt en niet beschimmelt Krijgt men hier in den Haag afschriften van stuk ken uit de gemeente secretarie dan zgn die ook steeds geteekend door den burgemeester en door den secretaris PI meende dat onze wetgever in 1851 alleen de zorg voor het ond nrchief voor den secretaris heeft willen overnemen daar niet is overgenomen art 99 van het Reglement op bet Bestuur ten plattelande waarin de secretaris de bevoegdheid had om ifschriften met authentiek karakter uit te gevdn Op grond van een en ander werd door pi geconcludeerd tot ontslag van rechtsvervolging Conclusie O M 18 December Stadsnieuws De GOUDA 5 Deember 1905 beer J A van Elk alhier leerling van de heer E A Zwaaneveld is geslaagd voor het eiamen boekhouden der Vereeniglng van Leeraren Benoelnd tot Directeur van de Gasfabriek te Sappemeer de heer Prummel thans onder directeur te Schoonhoven VERSCHEIDENHEID Het groote badhuis te Zandvoort zal een aanmerkelgke verandering ondergaan De inrichting is nl aangekocht door een combinatie van personen en zal in een naamlooze vennootschap worden omgezet met den heer C Trier directeur van het Poolscbe Koffiehuis te Amsterdam en van het hotel Trier te Soestdgk als directeur Het hotel zal met 40 kamers worden verrijkt oen restaurant voor passanten zal worden opgericht terwijl tevens een muziektent zal worden gebauwd omgeven door een overdekte waranda met zitplaatsen Een gedeelte der eveneens bg te boawen zalen zal geheel voor de logéi worden geresernerd veoals de hellt van bet terras Ook de badinrichting za geheel worden vernieuwd en nog verscheidene andere herstellingen zullen ten uitvoer worden gebracht Ook de in de nabijheid liggende ContinentalBodega komt onder het beheer dpr nieuwe combinatie te staan Tel 380 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Dinsdag 5 Dec No 3005 f 20 000 11510 f 2000 1612C f 1500 664 7616 8430 en 12428 ieder f 1000 6712 f 400 521 6070 en 18769 ieder 200 15218 18125 52 44 15315 71 15404 18207 29 67 15547 73 18309 89 66 18402 15682 20 15708 26 9 47 79 18662 86 88 IWHO 1861 2 96 33 15974 18723 75 35 16024 75 88 89 16118 95 42 18816 79 98 93 18918 16254 55 16305 19015 17 87 22 19158 24 19227 39 57 45 66 58 82 10576 19330 87 3216669 19668 93 70 16780 84 16839 19713 60 19815 68 68 75 69 83 20011 94 47 16927 55 59 17049 20202 17183 56 73 17208 98 20 20308 35 62 81 93 17330 20481 35 20638 41 78 17436 81 58 20707 17516 9 94 82 17606 97 24 20804 95 79 17805 82 86 20920 88 76 1794418003 8 44 1796 5793 7942 9628 10 790 18477 en 18549 ieder f 100 Prijzen van 1 30 50 2899 5934 9310 11838 89 2958 63 61 99 170 66 79 9412 11916 217 73 6000 70 12033 34 79 U 91 12109 52 3033 62 9508 12207 87 96 6100 20 65 454 3111 53 48 12436 69 52 6235 72 46 549 56 39 9677 51 618 58 6311 9771 12523 56 81 15 90 12621 66 3255 38 9819 24 77 3362 84 9921 65 820 3513 85 36 12730 75 17 6437 91 75 78 72 6580 10047 12881 79 86 87 50 12905 992 3694 94 94 25 1040 96 6642 101Ü9 37 53 3715 43 18 61 11 52 50 68 36 69 86 96 6706 10246 94 1200 3816 78 63 13004 1334 3966 6861 10326 13196 57 74 6945 59 13215 1419 88 83 10415 18 16 53 4026 7048 68 53 79 29 68 10602 74 1706 65 92 48 81 15 80 7216 77 92 63 4142 78 40600 13358 7325 1 4 66 1909 76 28 99 29 24 87 90 4205 73 10730 13404 2009 33 7450 10801 13605 65 52 73 50 94 66 56 96 70 13629 2139 72 7505 74 63 44 79 30 87 66 2218 4361 96 11018 80 21 64 7611 53 13846 42 89 93 60 13927 60 4521 7836 93 29 R1 24 7939 99 49 2310 83 66 11181 99 27 4634 87 89 14018 34 72 8005 11208 42 67 4751 8 18 14184 76 4967 23 43 90 2402 61 61 11362 14247 84 81 60 11425 74 91 6011 8101 45 86 2503 56 49 46 94 12 78 8215 11516 14336 17 99 66 76 39 25 5187 73 89 44 48 5296 8336 99 92 84 5 311 64 11606 14474 89 12 8401 11 14626 2631 45 56 61 69 61 66 75 67 14653 73 64 57 8684 11747 14861 27 30 82 8603 70 94 68 86 10 98 98 89 97 8712 11801 14935 91 5550 8906 17 15091 2814 55 9168 20 16167 47 5862 94 31 15209 48 5905 9282 2e Klasse Ie Lijst No 11331 ontbreekt BEURS VM EOTTERDAM VBUDAG 10 NOV L K H K Siaaiêletnvuqeti PoETüoii Oblig 3e Serie fr 050 3 6i Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 BusLiKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aziz Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUïDii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepis L100 IV 24Vi Ql y HppotJteik Banken Palfb idem idem 4 99 FaMb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb i 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 ADVKIITF NTIKIV Herziening van de Belastbare Opbrengst der Gebouwde ËlgeodonimeD De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA Gezien art 26 der wet van 2 Mei 1897 MaaUUad no 121 Brengt ter kennis van helanghebbenden d t eene algemeene opgaal van den inhoud d ir kennisgevingen bedoeld bg die wetsbe0 iling omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen volgens art 2 der wet van 11 Januari 1904 Staatsblad no 5 in de kadastrale gemeente Gouda onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans op de secretarie der gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gednrende twintig dagen na heden en dat op Donderdag den 14 l i eniber t905 door de Commissie voor het schattingsdistrict Gonda ol door een ol meer barer leden van des voormiddags lO are tot des namiddags 9 ure zitting zal worden gebonden in do Raadzaal ten Stadhuize te Gouda tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen die zich daarvoor aanmelden éFüi ér Algekondigd te Gouda den 5 December 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Veemarkt te Rotterdam Dinbdag 5 December igos Vette Oaaen en koeien güöiie aanvoer pryien waren voor iste kwal 37 ade kwal 34 3de kw 28 cents jer half kilo Magere Ossen Melkvee en Vdarkoeien goed aangevoerd Vette k ilveren gqede aanvoer prijzen warq i voor tate kwal 39 ade kw 16 3de kw 23 cent per half kilo Stieren redel aanvoer prijzen waren voot ibte kwal 31 2de kwal 27 3de kwal 23 cent per haU kilo Qraskalveren redelijk aangevoerd De handel was voor allca pnjshou lend BursrerMJke Stand Verkrijgbaar in flessohen BO ets T t et en 1 1 2S hg H H Apothekers en Drogisten IS W iVAe merle AXKEHI F AD RIOHBER Co Rotterdam Te Gouda bmC liUGKK Apotheker Markt en bü WOl l Co Westhaven 198 VAN Blommlstein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND GEBOREN ï Dec Andrina ouders L RepHroVi en C M Brenkman Jacoba Antonia ouders A van der Kuü en J Leeuwenhoek Marinna Corneüs onders J J van Hoff en P E Dubbeldam Carel ouders J Üongelmans en S G Wieser Johanna Catharina Maria ouders M J Oomens en J H Cbbink 4 Jacoba Sophia ouders A Slugter en P van Dyk h Adriana onders M Schoondörwoerd en J Tempelman OVERLEDEN 2 Dec L J M Vermaat 23 j J J T Vergoed 2 j 4 J Mes 7 m Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geelt 4 a Paudbrieveu uit verkrijgbaar i tOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLi ND en Co P EIOPPë AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFLEVüRANCIER RUM PlliCH CITROENI ARACI ondrr Toortdnrends contrAU van Dr VAN HAMEL ROOS HAltMKNS CeoensverzeHering lllaatscbappii f a tig l U Derarccbt Opflcriebt in IS73 ItlaaUcbappelijk Kapitaal voltc k iMI f 2 000 000 IMn li r B drag ruim M Mllllan Rcmtv nri Ui Milllsai BU ROUND Y