Goudsche Courant, woensdag 6 december 1905

Donderdag 7 December 1905 o 9895 44ste Jaaraana ö DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletooii So 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N ï E JV Telefoon i a 83 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gymnastiek en Sehcrmvereenlgiog ü Zaterdag 9 Dereniber In de nal KUItSTHI I der Sociefeit V VS UEJIOEGE V a afloop UAL LidmaatBcbap als donateur f 2 By nitzondering zullen dit jaar éénpersooniyke lidmaatschaplcaarten worden uitgegeven 4 l 1 te verkrijgen bfl Voorzitter en Secretaris eh des avonds aan de zaal H J BITTER VoorzF W V VLIET Secr Openbare VERRÜOPING De Deurwaarders rAN DMlt PUT e HAKCKBMN te Itotterdani znllen aldaar op DIosdag 12 December 1905 des voormiddag 10 uur bj de Stallen Tan de flrma BIERMAN Co aan de Hugo de Orootêtraat aldaar publiek om Contant geld verkoopen i 16 Paarden afkomstig van de American Petri leum Company zeer geschikt voor dravend en zwaar stappend werk welke paarden nog dagelijks b j genoemde American Petroleum Company in gebraik tgn Te bezichtigen een aar v66r den verkoop DRACHENQUELLE BIJ DEN MAALTIJD I BEVORDERT DE SPIJSVERT ERINGJ NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bij M M BELONJE Jr Qoada en Metaalpoetsoztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevonaar en Emmerik tpanuen de kro n Verkrijgbaar to Gouda bij E ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma h DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KRÜIJFF BEMIEFOI TAN THEE Neii wordt Vürzocht op t NEKK teletteu VIT HET MaOIUJ V V M lUVENSWAAY imVX GORINOHfiU Ddze THEËEN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vij Uvet en een hal eo een Ned om met Termeldiug ran Nomaier en Prg8 Toorzieu van tievenatsahcl sMerk volgens de Wet gedepo noerd Zich tot de uitToeriof van ge eerde orders aanbevelende J O BIJL voorbeen J BBEEBAART Lz Sigarenmagazijii S YAÏfWIJNGAARDEN KORTE TIEN DE WEG D 2 bij de Markt SKiAREN en SIGARETTEN in diverse prtjten en verpakkingen Praclilige colleclie Assortlmeiil kisteii het beste middel voor zwakke kinderen Door tuBscbenkonist van den heer B Meindersma drogist te Sneek vernamen wü de volgende tping Gaarne verklaar ik dat mijne dochter van U jaren door de Sanguinose welke ik bjj U haalde geheel is opgeknapt Zjj was voortdurend suf en lusteloos speelde nooit met andere kinderen daarom besloten wjj op raad van een kennis eens de Sanguinose te probeeren Reeds nu na t gebruik van 3 flesschen Sanguinose kunnen we zien dat wiJ vooruitgaan de last tot spelen is teruggekeerd en zij krijgt weer kleur op de wangen Ik zal dan ook waar ik kan dit middel ten zeerste aanbevelen Achtend R R ABMA mannfactnrier te FOLSGARE biJ Sneek In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost ü de behandeling slechts 12Vi of 16 ets per dag Dat is goedkooper dan eeniy dergelijk middel Prijs per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bij WOLFF Co Westhavpo VAN DAM G DEN HAAG N Gevonden is het eenigst midlel tegen BLOEDARMOEDE BLEEKZUÜHT ENÜWZWAKTE VERMAGERliNG en VERMINDERING DER LICHAAMSKRACHTEN DOOR BUITENSPORIGHEDEN n m VAN SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm ia het eenigst Hollands h fabrikaat Deze HAEMATOGEEN heeft het practische nut niet te kuanPD beschimmelen of gisten züoals producten die onder dezeltde naam in den handel voorkomen HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is eangenasm van smaak het goedkoopste in het gebruik terwijl het in water melk koffie thee wpn enz kan worden vermengd en de zwakste maag zoowel van het joogate kind als van den grijsaard HAEMATOGEEN IN POEDERVORM kan verdragen Onze doozen zijn voorzien met het wettig gedeponeerd fabriehmerk van de Koninklijke Stoomfabriek t O E H0NIN9BL0EM Anubeeolen door U U Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Wislhaven 193 Gmida A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk a d IJetel A N VAN ZESSEN oo oe m B v WIJK P W V EDE Ihideaater A SCHEER Hmttrecht K VAN DK HEIJDEN Reeuwijk V D SPEK Moereapelle D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN Wadding veen P A m GROOT A UB JONGH Oudtwater J P KASTELEIN Palebroekerdam D BIKKER Bemchop Luum w u n mwf i U i l e l XfCirran ernbevokn mnÊmmmmKÊÊmmÊntK Mei toreDJploma en Qoud Bekroonde TI f f TF ITI PRACPARATEN VAN Qutna Laroche krachtige en venterkende KINA WUH tegen ewakte loowel bij kinderen alt Tolwuscnen gebrek aan eetluft slechte BleekzucM apUcvertering zenuwhoordpUn ter veraleVklng na ziekte of kraambèïl koorta en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX in bat bijionder tegen Bloedgebrek kwalen van KrlttMben Itafmd ent VgrknjgUar in fltcons 4 1 90 en ƒ L p f k1 apa votdtaam ver9terkend aanganaBmTantmaak voordageUjluchecb aik i V v iral voor klndarcQ awakken en klleraehtlge gcatellcn leer tan te bevelen AU geDM krKhnct dMnk bi Itoomlaaen der apyaverterlnKBCcganen en dlarrh ook eoor tnigelmgen ew kleine kinderen Fnjt per bot a S l gr ƒ 1 70 A J Kgr O ÖO Kgr O BO milvore Cbemlacll M AllfGIlilrAr Spmlul voor Klndervriadlng in buaae U KgT O 0O rolvare JTlCIIVauUkCI 0 6O H Itgr o Tfltnariniie Bnnhons wt poroathp tegen ver oppinj Aun I rtlliai IIIUC IJVFIIUmia bel ll Mlgr lile ConMtie eta vooridookaUl nuia voor kinderen bewijien de fMnarindfl llonboiia van KKAKPELIKN HOLM belangrijke dientten daar de vona voor het kind bagacri yk en de amaak aattgenaam is Prijt per doosje O BO en 0 60 QalmSalr OflCéillAQ algemeen erkend alt het BESTE haiinuddej J tllHI UV I naUIICa 1 Hoert rerkoodhald en Keelpljo het ii een aiymopioMcnd en vnaKhlénd mlddd blJ uétnemendhald mialDitend in □ fleachjes rerknjgfaaar Pri 0 10 per fleachja tf KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST èHlM Ac fima IfVarP Pn Het mokeo eener halve Cigirette ia vol dwd e ter baatrii aUlliia V IK CHC d n da hevljitt aanvaUia an Asthma etc In iloosjea a 0 8O en O Ko Wild eu Gevogelte Van af heden en verder dageljks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reovleescli enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T Q UTIELING PoeUj Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 f I III f w WI 0 Keker zyn wii a Kclitn flkel CiiCa te ontraogen taunhn gesteld en na vele lirc enungen is doe l naadel gekomes ocide dm naam dei uitvinderB Dr MlohaelU verfMrdial ¥ da besta macbines in het wenldberamda ttakbHaaemant van Oabc BteU1 Wiïok t Keclen aiiclia Bikcl Cacao m vierkasten busaeii Veu Eikul Cacao met melk gakookt eeae aangenama gezuni e drank voor da jelijksch gebruik een t 2 tkvltpala van t pcsder vaor een kop Ohoodaia Ala geneeskncbtige drank bjj val van f diarrhee aledits met water ta gabraikea Verkrijgbaar bg de votaaaamala BL 1 Apotbskars en Prü V Ko h rcribmiw f 1 80 c 0 90 0 0 36 l Qaneraalvgrtegsnwoordigar voof Bédv l Q land Jufius Mattenklwtl lainterdam Kalve stiaal 19H I OOEDKOOPSTË i DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M O O E B I I K 1 zijn beslist die der Firma WELDOE THM LADXBS JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleuide plaat TflJÏ ILL DKESSMAKKU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OP CHILDBESS FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Uw Boel haudelaar P roe n u mmers Alle met kostel HoU Bijvoegsel Over ife ggheels aarde mFrisscU Conserveert da anden Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5Ü verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag Volgens den hedendadgtolttn fi stand der wetenschap is Odol pnefondenindelij KMbtsk wml uw te mzorging van mond ik tanden Alissa Ëstt in Q2e EatsDiiiasm av Hit fea aukkalykalarMUiaUdalT ttvOOT l il a ia i toKla d i l u awiff e imiAppntuarvuCllMillarfte Bwll aMtll Str l4 baWI M op aaun en fkbrlakBook tyi hana WleMhn k nMaanrt itfMMK aiir ee eaa av taaanal aavat kf a Sar Gouda Druk van A BRINKMAN Zi LAr DWi i K Nader Onderzoek BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezien de aanschrijving van den Commandant in het Landweerdistrict No 29 van den 30 November 190B No 259 omtrent het nader onderzoek van verlolgangers van de Landweer Brengen bii deze ter openbare kennis dat de vorlofganger Gijsbertus Johannes Gelderblom behooreiide tot de LandweerInfan terie in het 29e landweerdistrict Stamboeknummer 153 tot het nader onderzoek bedoeld bii art 34 der Landweerwet voor den Landweerdistrictscommandant moet verschijnen op Woensdag den 20 December 1905 des voorniiddags te 11 uren te Gouda Krugerlaan Wik S no 3 De verlolganger verschijnt in uniform gekleed en voorzien van do hem uitgereiltte kleeding en uitrustingstukken en van zijn zakboekje met daarin gehechten verlofpa Indien aan deze oproeping niet wordt voldaan wordt de nalatige krachtens artikel 35 van voornoemde wet in werkeiyken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald die tevens het korps van het leger aanwijst waarbij de werkeIjjke dienst moet worden vervuld Dezelfde straf wordt opgelegd lo indien de verlofganger bii herhaling kleeding of uitrustingstukken aan een ander beboorende als de zjjne vertoont 2o wanneer hij zonder geldige reden niet voorzien is van de vereischte voorwerpen 3o wanneer zijne kleeding en uitrustingstukken bil dit onderzoek niet in voldoenden staat Worden bevonden Ten slotte wordt den verlofganger uitdrukkelijk herinnerd dat hg zich in geen geval kan beroepen op het niet ontvangen eener hoofdelijke oproeping maar dat deze openbare kennisgeving eenig en alleen als bewijs geldt dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepe terwijl ingeval ziekte de opkomst mocht verhinderen daarvan blijken moet door overlegging ter Gemeentesecretarie van eene gezegelde en gelegaliseerde geneeskundige verklaring Geldt het verlofgangers aan wie wegens onvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven dan kan deze aldus ter verzending aan wien behoort ter Gemeentesecretarie worden in FEV ILLETOX 128 Zie maar eens hier de kerel heeft haar naam onder aan de bladzijde geschreven even koef alsof het een gewone brief was Zg is het tot wie in den brief gesproken wordt en dat is al wat wij bij onze volgende onderhandelingen met haar vader noodig hebben Maar Rudolf 1 denkt gij Of ik denk dat haar vader haar terug zal krijgen F Als hij bijtijds aan bet gasthuis komt dan valt daar niet aan te wtjfelen Is dit niet het geval dan zullen wij denk ik van onzen kant eenige moeilijkheden te overwinnen hebben De zaak sehjjut mij nn Ó6 te staan Basilius I Na dien brief en haar wegloopen zal Sherwin niets te doen staan dan zijn mond over baar onschuld te honden ï mogen de zaak met kern als bepaald afgedaan beschoniren Wat den anderen schurk Mannion betreft bü schrijft zeker alsof h plan had om iets gevaarlijks te ondernemen Als hS werkelijk pogingen aanwendt om ons te kwellen ik zal het spoedig don bil wtiia ran een kltine railing dan geleverd Betreft het verlolgangers aan wie in verband met een vorig onderzoek door denzeltdsn geneeskundige reeds eene verklaring is uitgereikt dan kan ook voor nietonvermogenden met eene ongezegelde en niet gelegaliseerde verklaring worden vol Gouda den 6 December 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlandscli Uverzicbl Sedert Zaterdag is er geen enkel bericht meer uit Rusland verzonden Wat gisteren ontvangen werd waren telegrammen die voor hel sluiten der telegraafburoaux nog overgeseind werden of die door koeriers naar een grensstation waren gebracht Hel gortiyn is dichtgevallen Wat zich daarachter afspeelt is volkomen onbekend En juist onder deze omstandigheden is er natuurlijk groote ruimte voor geruchten en alarmeerende berichten van eiken aard Uit hetgeen nog bekend geworden is in brieven on telegrammen voor het afbreken van elke verbinding verzonden bljjkt dat de strijd van de intellectueele maatschappij tegen de reactie aan de eene tegen de anarchie aan de andere zijde moeilijk en heftig is Wij deelden reeds mede dat Peter Struve die uit de verbanning in Moskou is teruggekeerd kras partjj gekozen heeft tegen de Jacobjjnen die daar pogen bet bewind in banden te krijgen Hjj kenschetst de revolutionaire partij als een mengsel van Jacobinismo en anarchie zjj arbeidt volkomen als de anarchisten in Wesi Ëuropa die de maatschappij willen desorganiseeren zonder in staat te zijn iets beters daarvoor in de plaats te geven Deze redacteur van de Oswobodenstjé die onder het oude stelsel zoo ontzettend geleden böeft roept nu de intellcctueelen op om zich tegen de revolutionaire anarchisten aaneen te sluiten ten einde Rusland te redden van den econiomischen en maatschappelgken on dergang Zaterdag zou Witte de delegatie uit het Zemstvo congres ontvangen maar de minister liet weten dat hjj door drukke bezigheden geen gelegenheid had de audiëntie is Du tot Donderdag uitgesteld Dit uitstel heeft in den kring der Zemstvo s een onaangenamen indruk gemaakt men ziet er een poging in om de beslissing steeds maar uit te stellen Er wordt nadruk op gelegd heeft hij toch in allen gevalle geen hnwelijks contract om ons bang mede te maken wat scheelt er toch aan gij ziet er weer zoo bleek uit Ik gevoelde dat mijn kleur verdween terwijl hiJ tot mij sprak Er was iets verschrikkelgks in het contrast dat zich op dat oogenblik onwillekeurig aan mij voordeed tUFschen Mannion s vijandschap zooals Bndolf haar in zijn onwetenheid beschouwde en zooals ik wist d at zjj werkelijk was wijl bet vertrek der dochter van Sherwin uit haars vaders huis het begin der samenzwering was Zou ik bij deze eerste voorbode der toekomstige gebeurtenisEen mijn broeder den brief laten zien dien ik van Mannion ontvangen had f Neen I zulk een verdediging tegen de gevaren waarmede ik daarin bedreigd werd ala Rudolf zeker ion aanraden en in praktijk brengen zon hem slechts doen deelen in de levenslange vervolging die mjj bedreigde Toen bij zijn opmerking over ragn plotselinge bleekheid herhaalde gaf ik er alleen reden voor door onbeteekende verontschnldiginges en verzocht hem voort te gaan Ik onderstel Basilius 1 zeide bij dat de waarheid is dat gü onwillekeurig een weinig geschokt zijt ofschoon gg niets beters van het meisje hadt kunnen verwachten joor h t beriobt dat ly dien Mannion zoo datj Witte ondanks zjjn energie niet in staat gebleken is don toestand in den loop van vijf waken iets te verbeteren eu nu meent men daaruit te moeten afleiden dat Witte geen stappen kan of zal doen om den constitntioneelen toestand in te voeren Ook gister was het telegraphisch verkeer met Rtsland bijna volkomen verbroken alleen via Oostenrijk of Roemenie kan met groot tijdverlies worden geseind vandaar dat er slechts weinig nieuws is Uit Warschau wordt bericht dat gisteren in 130 steden in de synagogen rouwdiensten werden gehouden alle Joodsche winkels en werkplaatsen waren gesloten In Warschau wordt overigens in alle fabrieken gewerkt alleen de post en telegraafbeambten zijn m staking Uit Petersburg deelt men mede dat de grondwelscommissie onder voorzitterschap van graaf Solski zich in het algemeen voor het Belgische kiesstelsel heeft verklaard In Grodno werd een groot aantal muitende soldaten gevangen genomen In Obarkof is de infanterie aan bet muiten geslagen en weigerden de recruten den eed op het vaandel af te leggen Uit Ki akau wordt bericht dat het 46ste regiment infanterie te Warschau weigert voortaan politiediensten te verrichten De F rankf Zeit ontvangt uit Odessa de mededeeling dat de regoering den postdirecteur daar ter stede heeft gelast allen stakers ontslag te geven eu hun het maandloon niet uit te betalen Reuter seint uit Petersburg via Ejjdtkuhoen 5 Dec Volgens opgaven van de fabrieksinspectie zijn thans 28 000 fabrieksarbeiders zonder werk De heropening van de by de Jauuari oulusten gesloten 11 afdeelingen van de door Gapen georganiseerde arbeidersvereeniging is te verwachten evenzoo de teruggave van de geconflsqueerde gelden De sociaaldemocraten treden op tegen de arbeidersvereenigiugen en verklaren de door Gapen en Struve voorgestelde maatregelen noodlottig voor de arbeiders lo het socialistische kamp is een scheuring ontstaan De Handels und Industriezeitung deelt mede uit betrouwbare bron te hebben vernomen dat de regeering de ontwerpen voor het algemeen kiesrecht goedkeurt De toestand in Petersburg is onveranderd Do Doema in Nisjni Novgorod telegrafeerde aan Witte dat het besluit der Moskousche Zemstvos in strijd is met de wenschen van het meerendeel der bevolking stoutmoedig achtervolgd is zelfs tot in het gasthuis Rudolf bad gelgk ondanks mg zelven behoorde dit gevoel onder de vele aandoeningen die mij nu bestormden Doch dat ter zijde stellende ziju wij naar miju meening volkomen bereid om baar haar eigen keus te geven en haar te laten leven zoolang zii dit niet onder onzen naam doet Daarin bestaat nu de groote vrees en de groote moeielijkheid Indien Sherwin haar iiiet kan vinden dan moeten wij het trachten te doen anders kunnen wjj er nimmer zeker van zijn dat zg als uw vrouw niet allerlei schulden maakt Als haar vader haar terug weet te krijgen dan zal lic in staat zgn om baar op Noorder Villa tot het maken van voorwaarden te brengen zoo niet dan moet ik haar spreken waar zij ook verborgen moge zgn Zjj is ons nu de eenige doorn in bet vleescb en wiJ moeten dien dadelijk met een gouden njjptang uittrekken Ziet gü dat in Basilius Ik zie het in Rudolf I Zeer wel Van avond of morgenochtend zal ik Sherwin weder gaan spreken enuitvorachen of hü haar teruggekregen heeft Is dat bet geval niet dan moeten wg naar het gasthuis gaan en zien wat wg daar zelven opsporen kunnen Kjjk toch niet zoo ongelukkig en neerslachtig Basilius I ik zal met n medegaan gü behoeft noch haar noch dien De Roess bericht dat de Doema uiterlijk 28 Jan bijeengeroepen zal worden Vuur de stad en het district Klef is wegens de heerschende troebelen de toestand van beleg afgekondigd Bi den Rijksdag is een uitvoerige memorie ingekomen nopens de ontwikkeling van de Duitsche belangen in overzeesche gewesten en den zeehandel ten vervolge op soortgelijke overzichten die in 1897 en 1900 verschenen zijn Wjj ontleenen er eenige belangrijke getallen aan Duitschland s buitenlandsche handel is in het tienjarige tijdvak van 1894 tot 1904 geklommen van 7 6 milliard mk tot 12 2 milliard naar het gewicht van de goederen met 60 naar de waarde met 66 ten honderd Voor andere staten worden de volgende getallen opgegeven Engeland 38 Vereenigde Staten 59 Frankrijk 28 en Rusland 23 ten honderd vau de waarde In de tien laatste jaren is de invoer van onbewerkte stoffen voor de nijverheid met 1 5 milliard mk de uitvoer van geheel bewerkte artikelen met 1 6 milliard toegenomen terwijl de invoer van de laatste maar met ongeveer 400 millioun mk de uitvoer van de eerste met 600 millioen mk is vermeerderd Aan voedings en genotmiddelen in maar voor 500 millioen mk meer in voor 100 millioen meer uitgeroerd Terwjjl de invoer van die waren in 1894 nog 36 6 ten honderd van den geheelen invoer vormde omvatte bjj in 1904 nog maar 30 7 ten honderd De zeehandel is van 1894 tot 1904 toegeijomen van 4 9 milliard mk tot 8 5 milliard d i met 75 ten honderd terwijl de handal over land van 2 5 tot 3 5 milliard klom De zeehandel met landen buiten Europa is vermeerderd met 1 9 milliard mk 93 ten honderd die met Ëuropeesche landen met 1 2 milliard 16 ten honderd De Duitsche zeehandel gaat voor een derde deel over vreemde havens vooral Nederlandsche en Belgische langs welken weg in 1903 een waarde van 1 5 milliard is in en van 700 millioen is uitgevoerd Het scheepvaartverkeer van Duitsche havens is in lijn geheel in tien jaren tijds 1894 1904 met 52 ten honderd toegenomen Duitschland s vlucht in liet wereldverkeer gaat viermaal zoo snel als de vermeerdering van ziju bevolking het overzeesche verkeer alleen gaat zes maal zoo snel Z j wordt alleen door Japan overtroffen Het visschersbedrijf in volle zee heeft eau opbrengst gegeven van tusschen de 26 en 30 millioen mk in 1904 tegen 20 millioen in 1894 Duitsch man weder te zien maar gij moet bij mg zgn want ik zou u wel eens noodig kunnen hebben En nu ga ik n waarlgk voor vandaag verlaten Ik moet naar mjjn vrouw terug ongelukkigerwijze is zg een van de gevoeligste vrouwen die er zün of zg zal mg in de couranten laten oproepen Wjj zullen ons er wel doorheen slaan beste jongpn I dat zult gij wel zien Tusschen twee haakjes weet gg niet een lief klein op zichzelf staand buis in den omtrek van Brompton De meesten van mgn vroegere looneel vrienden wonen daarin een alleenstaand huis begrgpt gij I De zaak is dat ik mg sedert eenigen tijd op het vioolspelen toegelegd heb het verwondert mg waar ik nu weer eens lust in zal krggen mgn vrouw accompagneert mij op de piano en wij zouden licht aan onze naaste buren overlast aandoen dat is alles I Weet gg geen huis t Trouwens het doet er ook niet toe ik kan naar een verhuurkantoor gaan of iets van dien aard doen Clara zal van avond weten dat het ons voor den wind gaat als ik maar aan het waardigste schepsel dat er bestaat weet te ontsnappen zg is een etgfhoofdige maar ik verzeker n anders een beste vrouw Wordt vtrvolfd