Goudsche Courant, donderdag 7 december 1905

81 94 84 28 86 16914 38 1620 4700 8158 60 14520 40 97 95 12 93 11308 71 58 19912 1738 62 8253 11404 94 76 99 89 72 64 10 99 86 20028 1820 85 81 69 14610 96 20250 24 4880 94 11504 36 17014 74 97 86 8410 29 69 44 20307 1970 4904 13 43 90 60 97 2055 90 32 11627 14719 98 20409 2165 94 79 76 14816 17166 20518 79 5090 99 91 45 71 26 94 5310 8570 11711 55 77 20721 95 24 77 17 74 91 20824 2207 53 88 28 76 92 40 33 61 8748 63 14932 96 95 84 80 8815 11806 34 17283 20965 2333 92 36 61 53 92 46 50 6429 67 12039 61 95 49 2424 87 78 8926 12128 15013 17342 5400 Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gister P J v E 27 jaar arbeider te Jaarsveld wegens diefstal van eene hoeveelheid gras tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis G G den B 25 jaar varensgezel on sjouwer te Schoonhoven wegens diefstal van 3 kongnen tot eene maand gevanifenisstrat H J J V A 40 jaar koopman in pluimgedierte en kongnen wegens beling van die kongnen tot 6 maanden gevangenisstraf H D J K 24 jaar sigarenmaker alhier wegens wederspnnnigbeid tot 7 dagen gevangenisstraf BEUES 7M EOTTERDAM VRIJDAG 10 NOV L K H K StaatiltmnuiM PoBTOOiL Oblig 3e Serie fr 050 3 6 Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 RDSLikiiD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Am Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLVHBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24Vu H pothett Bmi4n Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOVi Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 1 0 MA TELS Cos uineseii Bloiisen worden van af beden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD ADVEKTENTIi i Wfmk MveeralitoMinlc m i mann wii JKHa llilaArpnKairTuC B ailltr4ea WmS wMa l rthMrM lb Mi IQU op Quun tn UrtakKMik i rnlHU i MMfM WMMn ta nfeMWMrt lUMMIift n ra iiwir n l Mrt ly JMfe land bezit nn 4 5 ten honderd van het gegeheels zeekabinet de lengte van de Duitscbe kabels is van 6000 K M in 1899 tot 30 000 K M in 1904 vermeerderd dns in vgl jaar tjjds vervjjfvondigd Het Dnitscbe kapitaal dat in baitenlandschn ondernemingen is belegd wordt geschat op 8 9 milliard mark Oisteren heeft de Fransche kamercom missie voor het reglement van orde een vergadering gebonden waar de rapporteur verslag heelt uitgebracht over het voorstel om den voorzitter der £ aroer voortaan bq openbare stemming te benoemen DuQzon de lapportenr der commissie is een voorstander van de openbare stemming omdat de verkiezing van den kamerpresid ent een beslist politiek karakter heelt en daarom moeten de kamerleden de volle verantwoordeljkboid dragen tegenover het land van de stem die zg uitbrengen De rapporteur beeft alle voorzittersverkiezingen nagegaan eerst van 1871 tot 75 in de Assemblee nationale dan van 1876 tot nu in de Kamer en altijd was de verkiezing van den president der vergadering een zuiver politieke gobenrtenis In overeenstemming met het gevoelen van de meerderheid der commissie stelt Daazon voor dat in het reglement van orde de bepaling worde opgenomen dat de voorzitter gekozen moet worden door openbare hoofdelijke stemming Elk kamerlid zal een briefomslag met zijn naam er op inleveren waarin en door hem onderteekend stembiljet Het rapport van Dauzon is aanstonds gedrukt Vandaag zon het rondgedeeld worden aan de kamerleden Vandaag komt de vergadering van afgevaardigden der linker partgen bijeen om te bepalen voor welken dag liJ dt openbare beraadslaging over dit onderwerp zullen aanvregen Het rapport gaat enkel over de verkiezing van den voorzitter niet over de verkiezing van de andere leden van bet bureau De Sultan heeft iets toegegeven maar naar den zin van Oostenrijk niet genoeg Uit de berichten door Duitsche bladen uit Konstantinopel ontvangen bljjkt dat de Sultan in zooverre wil toegeven aan den eisch der mogendheden dat hg de flnancieele controleara in Macedonië wil toelaten doch met beperkte bevoegdheid Zg zullen op denzelfden voet als de civiele agenten der regeeringen behandeld worden en den titel flnainieelo agenten dragen De Sultan acht dit noodig om het prestige van de I orte bij de Macedonische kevolking te handhaven Zaterdagavond bespraken de gezanten in een bgeenkomst dat voorstel zij vonden het nog al aannemelijk behalve de Oostenrtjksche gezant baron Von Calice die het onaannemeiyk achtte De ervaringen die Oostenrp met den burgerlijken agent in Macedonia heeft opgedaan z n voldoende verklaring voor deze houding Een afdoende controle of niets meent baron Von Calice Het schijnt dat de mogendheden zich bij deze meening van den OoBtenrgkschen gezant hebben neergelegd Tenminste de jongste berichten zeggen opnienw is de volkomen eenstemmigheid der gezanten gebleken De vlootbetooging zal worden voortgezet Heden acht dagen na de bezetting van Mitylene zal hot tweede punt van bet programma worden uitgevoerd De eskaders der mogendheden zullen dus heden Lemnos bezetten De commandanten der eskaders te Mitylene vergaderen eiken dag met de consul ter besproking van de te nemen maatregelen De Duitsche bonsnl was eveneens uitgenoodigd om die besprekingen bij te wonen doch deze meende zich te moeten verontschuldigen met de mededeeliug dat hy niet kon deelnemen aan de besprekingen wijl geen Duitsche schepen aan de blokkade deelnemen In Konstantinopel heeft deze houding van den Duitschen consul den indruk gewekt dat Duitscbland hoewel het zich in beginsel voor dd demonstratie verklaarde inderdaad die demonstratie onnoodig of overbodig acht En dit kan den Sultan slechts sterken in zijn verzet Verspreide Berichten BUSLAXD In verschillende steden van Polen trekken de arbeiders geregeld s morgens met roode vlaggen en vaandels met opschriften Leve de revolutie 1 Dood aan den czaar I naar de fabrieken Zoo in Lodz Cavalerie opent en sluit den stoet En de soldaten presenteeren voor de roode vaandels het geweer I Het gerucht loopt dat de lakeien de koks en de bedienden van bet keizerlijk paleis van plan liJn aan de staking te gaan meedoen De Dnitsohe gezant is naar St Petersburg teruggekeerd met een eigenhandig schrijven van den Duitschen keizer Tolgtii den corieipondsDt van btt Joir nal is de czaar aan den schouder gewond De Finsche senaat is benoemd Op enkele plaatsen hebben de stakende post en telegraafbeambten olie en vitriool in de briovionbuseen geworpen In Oenève js een hevige ontploffling voorgekomen in een door Russen bewoond huis Man vond behalve bommen een geheime drukkerij valsche paspoorten enz Verscheidene Russen zijn gekwetst DuiTSCBLiïD In Dresden is Zondag een groote betooging geweest tegen het drieklassig kiesrecht waarbij politie van de blanke sabels gebruik maakte om de naar het raadhuis en bet paleis van een der ministers opdringende menigte te stuiten De militairen werden geconsigneerd doch van hun hulp behoefde men geen gebruik te maken Velen werden gearresteerd Ook in Chcmnits joeg de politie betoogers met geweld van wapenen uiteen Het echtscheidingsprocea van prins Fhi lip van Cobnrg tegen Louise van België is weder uitgesteld tot 15 Januari Onder de voorwaarden door gouverneur Von Lindeqnist gestold voor de onderwerping der Hottentotten in Zuid West Afrika is onder andere de overgave van geweren munitie en paarden Een algemeene liekte hier De inwoners van 9onda ziJn aan een hunner medeburgers verplicht omdat deze hun het middel heeft doen kennen om een kwaal te bestrijden die immer als zeer ernstig beschouwd werd D Heer D v d KLIS wonende Zeugstraat 90 t Gouda meldt ons Nu ik zoo goed als genezen ben van mjjn nierziekte hetgeen ik niet anders dan aan Uw Foster s Rugpijn Nieren Pillen te danken heb gevoel ik mij verplicht publiciteit te geven aan mijn geval want ik ben er zeker van dat veel menschen hierdoor uit hun Igden zullen kunnen worden verlost Ik sukkelde onophoudelgk met een verschrikkelijke pgn in den mg en in de lendenen ook bad ik voortdurend hoofdpijn en duizelingen B urine kwam zeer ongeregeld nu eens met grootè hoeveelheden dan weer bijna niets zg verspreidde een onaangename lucht en was bijna immer troebel en met veel bezinksel Dadelijk bg het gebruik van Uw pillen kon ik bemerken dat dit het geneesmiddel was dat ik noodig had Nadat ik ze vier weken lang had ingenomen was ik zoo goed als geheel genezen de piJn was weg en uit erkentelijkheid zal ik ze steeds gaarne aan iedereen aanbevelen die op een dergelgke wijze mncht lijden Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Tast elke verkoudheid die gij hebt den rug aan wat rillingen veroorzaakt die gevolgd worden door bet niet geregeld werken der nieren P Gevoelt gg ü geprikkeld door kleinigheden t Hebt gij koude handen en voeten P Lijdt gij aan rheumatiek boofd en rugpijn wordt Uw urine abnormaal en vormt zich daar steen in 1 Indien eenige dezer verschijnselen zich bg U voordoen kont giJ aannemen dat gjj lijdt aan zwakte of ziekte der nieren en deze verschijnselen zijn de voorboden van een ongesteldheid van meer ernstigen aard Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer van der KLIS gehad heeft Zg zjjn te Goud verkrijgbaar bij de Heereu WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt frnncD na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor een of F 10 voor zes doozen BINNENLAND 8TATEN GENERAAL V tv K K UB HAJWen Vergadering van Dinsdag 5 Dec Verschillende kleine wetsontwerpen worden goedgekeurd o m dat betreffende doortrekking van het Lamgroen alhier Een wetsontwerp tot verhooging van de Surinaamscho begrooting voor 1906 geeft nog tot eenig debat over de invoering van de bacovencultanr aanleiding De h er Plate vreest voor spoedig bederf onzekerheid van een behoorlijken afzet gebrek aan werkkrachten moeilijkheid van transport en booge kosten van vervoer bij een betrekkelijk geringe waarde van het product Ook de heer Talma ontwikkelt betwaren tegen het ontwerp dat t i uiterst gebrekkig is voorbereid Spr beveelt aan de behandeling dezer zaak te schorsen totdat nader overleg is gepleegd De hoeren de Waal Malefijt en van Doorn Toerai daarna htt woord De laatste ciet in het wetsontwerp het redmiddel voor de kolonie De minister van Koloniën verdedigt de invoering van de bacavencultuDffi Da gouver neurgeneraal zal zeker wel voor de noodige verdere maatregelen ten deze zorgen Het wetsontwerp wordt aangenomen met 66 tegen 8 stemmen De algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting worden daarna voortgezet door den heer Tydeman die onjuist acht de voorstelling dat ée strjjd in Juni gegaan is tegen den persoon van dr Knyper Wèl tegen de antithese zegt spr Spr had thans liever een extra parlementair Kabinet aan t roer gezien Spr betoogt verder dat de uitslag der verlfiezingen bet aan de orde stellen van de kiesrechtkwestie niet wettigt Zg Was geen inzet van den strijd Spr s parlijgenooten behouden zich dan ook op het punt van het kiesrecht hun volle vrijheid voor en zullen de eventneele kiesrechtvoorstellen beschouwen in het licht van bet tgdslip waarop zjj worden ingediend en tot dien tgd zul spr s partg deze Eegeering zeker niet in den weg behoeven te staan De opcenten voorstellen acht spr noch principieel nóch demonstratief en binden de Kamer tot niets Onze staatshuishoudiog is op te groeten voet ingericht De hoer Passtoors wenscht onomwonden ingelicht te worden op welke wijze de Regeering aan de middelen denkt te komen voor de verzekering van ouden van dagen Morgen 10 uur voortzetting Morgen en Vrgdag avondzitting Ook Zaterdag en Maandag a s zal worden vergaderd Bij kon besluit van 18 November 1905 is goedkeuring verleend aan en mitsdien als rechtspersoon erkend de vereeniging De Nationale Opera gevestigd te Rotterdam Klanken uit Sclioonlioven XXVI Zevenentwintig uren voor een reis van Schoonhoven naar Rotterdam I Zevenentwintig uren voortkruipen als een slak de voelhorens in de mist I Zoo iets gebeurt nog in onzen tgd Neen maar dan is de trekschuit er nog heilig bg En als je dan in Rotterdam staat dan mag je over Gouda en verder 3 uren loepen of wachten tot s nachts twaalf uren op den postwagen 1 Het schijnt dat de natuur ons nog eena voor t laatst wil te pakken nemen terdeeg Want nu hopen wg toch van ganschar harte dat we den volgenden winter uit die ellende verlost zullen zgn door de tram In 27 nren stoom ik met den sneltrein naar dr Knyper om hem te complimenteeren met ziJn Mahomedaansche orde Die is er beter achter 1 Hjj is dezen dampenden gaarketel ontvlucht geniet van het heerlijke Oostersche schoon en zijn 4000 pop worden hem als pensioen voor de vele en gewichtige diensten het vrgzinnige Nederland bewezen nagezonden Wat zal die daar in ziju nopjes wezen Net als vriend Valk verloden week Ja ja lezer Jan is burgemeester geweest ik geloof 24 of 86 uren De burgemeester was ongesteld Oriup uit de stad dus de beurt was aan Jan Zeg ouwe vriend boe waart ge te moede P Was het geen zalig gevoel dat gevoel van bnrgervaderlgke waardigheid P Ja Jan beken het maar heuscb onder het vestjeszakje klopte bet hartje toch wel anders En lezer bgna zat hij ook op den Voorzittersstoel in den raad met den ketting om den hals wat een glorie Kgk Jan ik kan niet zeggen boe me dat spijt dat dit niet gebeurd is Hoe komt bet toch dat die raadsvergadering op Donderdag 30 Nov is uitgesteld P Was dat de schuld van eenige rebelleerende raadsleden die de zon niet in bet water konden zien schijnen P Nog eens het spijt me 7eer Ik had n daar zoo graag eens zien itten voorlezende een schrijven van Minister Rink waarbg den Voorzitter van den raad verzocht wordt de leden te wgzen op het gewicht van hun besluit in zake den schoolbonW Een formulier hadt je al Je zei den bnrgemeester maar na De minister verzoekt mg namens hem met klem te wjjzen op den plicht van den Baad om zonder uitstel de noodige stappen te doen tot uitvoering zjjner beslissing van 16 Sopt Herinnert U dat ec gemeente bestuur wel zelfstandig maar niet in allen deele onafhankelgk is Om vrg te zijn moet ook een bestuur slaat zijn van de wet Welnu ik doe een beroep op uwen eed van trouw aan do wetten des Rgks en stel voor te besluiten conform de beslissing der Regeering Wat zou je daarmee in je aard geweest zijn hèP En dan beeft het weinig gescbegld of dien eigen Donderdag was do sterke arm van Jan gevraagd om tusschenbeide te komen in zake de groote werkstaking uitgebroken aan een kolenscbuit Maar gelukkig is tioover niet gekomen Staken 9 Wal ja als een doleerende Stadi omroeper bet voorbeeld geeft mogen paganisten dan niet volgen P Verbeeld u die man voelde gewetensbezwaar om een tooneelnitvoering om te roepen Wel zouden wiJ zoo zeggen dan moet die man zoo n betrekking neerleggen en anders zoo spoedig mogelgk entslagen worden En wat zeggen de boeren van het getal kinderen dat op de openbare school is toegelaten P 48 zegge achtenveertig nieawe leerlingen Én in April 46 dat maakt 94 ig veertien maanden dat is tegen 483 totaal Dat is anders dan 266 niet waar JanP Laat ik je nn eens een wgzen raad geven In zake den schoolstrijd ben je heusch een beetje verblind Je hebt anders nog al een ruimen blik en een helderen betoogtrant maar in de ecboolkwestie laat je c te veel leiden door Schrender en je Schoolbestuurderen Maar je moet die school niet zoo in eens klein willen trappen Bouw een school zooals do minister w i 1 Begrgp wat een gezagondermijnend voorbeeld je geeft Hoe zal dat werken op je openbare onderwijzer Die zgn alevel niet voor de poes Zie je van dien kant moet je de zaak ook eens bekijken En dan moet je uw zoon Jan eens waarschuwen dat hjj niet meer tegen Vinck schrijven moet Want heusch bij heeft hem nu wel eens goed do waarheid gezegd maar het is toch beter dien man te negeeren zooals u Geef hem geen asem Hg wil toch altijd gelijk hebben en gewoonlijk weet hjj zoo te schrijven dat hg netjes blg ft En met nw verlof maar dat is uw zoon lang niet in zijn schrijven Van Nooten is anders nog al angstvallig om iets op te nemen als zoo n razende scheldpartij zonder argumenten Maar om bg de zaak te bljjven zie je dat doet toch ook al geen goed aan de bijzonders school Vindt gjj het ook niet verkeerd ontactisch om daar de Standaard argumenten en de Amsterdamscbe onderwijzers bg te halen waar hy toch weten kan dat die zaak nog een heel ander verloop kan hebben En dan weten we toch allemaal dat het bij het bgzonder onderwgs ook niet alles rozengenr en maneschgn is Gg kent toch ook wel voorzitters van Schoolbesturen die hun onderwgzer voor loopjongen willen gebruiken en uitsturen om den voorzittershamer te halen Dat er onderwijzers zjjn die zich niet bg een Drankbcstrijders vereeniging durven aansluiten omdat de leden van bet Schoolbestnur zoo graag hun neutje lusten en die in Christelijke gezinnen om hun standpunt bespot worden En waarom is Van der Pers in Groningen er uit Jgotrapt met zoovele anderen P Ik wil maar zoggen dat voor beide kampen geldt Een bonte kraai maakt nog geen winter Tot mgn ergernis moet ik al weer fraude constateeren op belastinggebied Daar zgn me nu door de Rgksambtenaron weer eenige personen betrapt op het te weinig aangeven van stookplaatsen Arme drommels zullen het niet wezen Is Schreuder niet van de partg P Het ware te wenschen dat de fiscus maar eens gebruik maakte van art 73 § 1 der Wet op de Personeele belasting en totgeen transactie te vinden was Ik vind bet een diepbedroevend corrnptieverschijnsol tot welke partg bg ook behoort wanneer iemand zijn belasting tracht te ontduiken Flink aanpakken maar Wg booren er later wel meer van Gegroet JAN BAZUIN Gemengde Berichten Nu de meerderjarigheid op 21 jaar is gebracht meenen inleggers in de Postspaarbank dat daardoor hun te goed opeischbaar werd en zij over hun saldo kunnen beschikken Art 3 der overgangsbepalingen zegt echter dat wanneer hun overeenkomsten vóór de invoering der Kinderwetten aangegaan de uitoefening van eenig recht afhankelgk is gemaakt van het tgdstip waarop iemand de meerderjarigheid heeft bereikt daarbij do 23 jarige leeftgd wordt gehandhaafd Dit is dus ook t geval met de spaarbankboekjes vóór 1 December 1905 uitgegeven Hg die de voorwaarden stelde kan haarechter door een schriftelgke intrekking doen vervallen Men meldt uit den Haagj In den afgeloopec nacht is er hier diefstal met inbraak gepleegd tah huize van den Roemeenschen gezant bjj ons Hof den heer Madrocordato wonende in zjjn villa aan den Scheveningschen Weg De inbreker of dieven schgnen door den tuin het huis te zjjn binnengeslopen hebben de meeste kasten opengebroken en dooranufJleld en bijna al het zilverwerk en kleine voorwerpen gestolen Alleen de tafelmessen gieten zg liggen Voorts is mede door middel van braak uit een secretairio en bedrag van f 30 aan geld gestolen De bewoners van het huis hebben van dit nacttelgk bezoek niets gehoord Eerst baden werd bat geval ontdekt waar na onmiddellgk aangifte is gedaan bg de politie Een jongedame uit Gheel mej Florence Belmans bad gisteren inkoopen gedaan te Antwerpen s Namiddags 2 uur ging zg met den trein terug Eerst zat zg alleen in een coupé maar te Lierre kreeg zg een net gekleed man tot reisgenoot Do trein was nauwelgks weer in beweging of deze man haalde een revolver uit zgn zak Hg richtte het wapen op de jongedame en dwong haar hem al haar gald af te geven Aan het volgende station sprong hg haastig uit den trein en maakte zich uit de voeten Er is van bet geval aangifte gedaan bg de politie Het Centrum schryft Als er benoemingen zgn geschied wordt nauwkeurig onderzocht tot welke partg de benoemden behooren Vergeet men soms bierbg niet eer men tot de conclusie komt partgdigo benoeming één factor noodig voor een juist oordeel Vraagt men altgd waren er geschikte katholieke candidaten P En zoo ja I hebben er van dezen zich ook aangemeld P Wy hebben het gezien bg de oproeping voor directeuren der verschillende tuchtscholen Van het Legio waren er 5 katholiek Hoe zal het nu gaan met het verdere personeel dier scholen P Hebben zich bgv voor Ngmegen en Zeist ook katholieken opgegeven Do stakende tafelmakers der firma Bus te Rotterdam hebben na een bespreking met den patroon met algemeene stemmen besloten de staking door te zetten en dus het voorstel der firma om de loousverhooging in mindere mate toe te passen verworpen Amsterdam 5 December 1905 Als Nieuw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD 280 pCt 160 145 185 100 165 103 105 Aand Friescbe Handelsbank Ned My van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten 10 pCt gest HoU Hypotheekbank 10 pCt gestort Zuid Holl Hypotheekbank Emissif 1905 Oblig Mg tot eipl der Limburgsche Steenkolenmgnen Aand Grint Mg te Rotterdam Oblig Zuid Holl Bierbrouwerg 60 97è Offerte 100 pCt 82 40 F 110 40 Aand Amsterd Chininefabriek Electr Drukkerg en Kantoorboekenfabr v h J J Arnd Zn Amsterd Boek en Steendrukkerg v h Ellerman Harms Co Oblig Rottord Droogdok Mg Aand Groninger Rotterdammer Stoomboot Mg Oblig Verschura Go s Algem Binnenl Stoomvaart Mg Aand Tramweg Mg ii Meyery Qew aand Concertgebouw te Amsterdam met vaste zitpl Winstaand Cultuur Mg Gending Opr aand Singkep Tin Mg AANGEBODEN Aand Holl Hypotheekbank 10 pCt gestort 155 pCt Dell Langkat Tabak Mg 325 Landbouw Mg Getas 95 Mg tot expl der Suikerfabriek Singdanglaoet Bod Mg Suikerfabriek Tjeweng Bod Cultuur My Fagottan Bod Mgnbouw My Matinan Bod Stoombierbrouw t Haantje 124 Nederl fabr v Werktaigen en Spoorweg Mat Serie A 93 Idem Idem Serie B 97 Wester Snikerratflnadery F 600 Bod Stoomkoffle Belery Insulinde Bod 4 pCt Oblig Command Vennootschap Tieleman Drost 100 Aand Mg voor Scheepsbouw en Werktnigenfabr Feyenoord Bod Spoorweg Mg de Veluwe Bod Nation Levensverz bank Bod Verzekeringsbank Kosmos Bod Assurantie Mg de Rgn 66 Verz Sociëteit de Amstel Bod Oorsp aand Overgsselsche Kanalisatie Mg Bod Uitbr aand Overgsselsche Kanalisatie My Bod 3J pCt Oblig Provincie Zeeland Bod Opr aand Alg Consignatiebank F 40 Amsterdam 6 December 1905 Volgesa het Weekblad van da Commiiaie bank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 5 December door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Nederl Maats van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten 10 pCt gestort 160 Nederl Voorschotbank met Winstdeeling 10 pCt gast 5 Nederl Amerikaansche LandMaats 20 pCt gest Indus Claim 140 Nederl Zhid Afriknansche Hypotheekbank Serie B 70 pCt gestort 155 ZuidHollandscheHypetheekbank Emissie 1905 10 pCt gestort 185 Guyana Goud Exploratie Mg Mindrineti 2e Serie 2 Oblig Goud Exploratie Mg Simau 400 Eerste Pref aand Oost Borneo Mg 145 Aand Export Maats v h B van Leeuwen en Co 99 Grint My te Rotterdam 175 4 pCt Oblig Bierbrouwery en Asgn makerg de Gekroonde Valk 100 Aa d Stoombierbrouwerg t Haantje 120 Amstordamsche Chininefabr 105 Mg tot exploitatie van C G Rommenhöller sche Koolzuur en Zunrstotwerken 16V Maatscbappg voor Meel en Broodfabrieken 55 Gew aand Suikerfabriek Poerwokerto met bewgs van Deelgerechtigheid 115 Aand Nederlandsohe fabriek vanWerktuigen en Spoorweg Matrieel Serie A 93 4V Oblig Wilton s Machinefabriek en Scheepswerf 100 Aand Nederlandscbe fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen v h W Hoogenstraaten en Co 80 Eerste Nederl Electrisohe Tram Maatscbappg 100 Tramweg Mg de Meyerg 84 4V Oblig s Gravonhaagsehe Woning Maatscbappy 87 Aand Nederlandscbe Bouw Maats f 252 50 Exploitatie Mg Scheveningen 51 pCt Nederl Algemeene Mg vanLevensvewekering Conservatrix volgestort 45 Assurantie Maats de Rgn 10 pCt gestort 50 Maats tot bevordering van Landaanwinning op de vlakte van het Zwolsche Diep 37 Winstaand Cultuur Maats Gending f 110 Opr aand Nederl Amerikaansche Land Maats inclusief Claim 340 Aand Zekerheidsfonds van de Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp 97 pCt Nederl Amerikaansche Hypotheekbank te üitbniien f 15 Nederl Amerikaansche Land Maatscbappg f 6 8 Opr aand Nederl Amerikaansche Land Maats f 24 30 Aand Zuid Holl Hypotheekbank f 2 1 Certv Pref aand Kansas C ty Southern Railway Company 55 pCt Stadsnieuws GOUDA 6 Deember 1905 Burgemeester en Wethouders hebben heden middag ten raadhnize alhier aanbesteed 1 De schoolboeken en de uit te reiken pryïen ten behoeve van de Openbare Scholen Ingeschreven werd door J de Ven voor schoolboeken 10 pCt en voor prgzen voor 10 pCt J T Swartseuburg voor schoolboeken 10 pCt binnenland bnitenl 6 pCt en voor prgzen voor 10 pCt beneden winkelprys J van Bentum en Zn voor schoolboeken 10 pCt en voor prgzen voor 10 pCt A Quant boeken 10 5 en 10 pCt beneden winkelprgs Firma Edauw 10 pCt beneden gewone prgs S W van Buuren 10 pCt binnenl bnitenl 8 pCt en prgzen 10 pCt beneden winkelprgs Voorts werd verpacht of verhuurd Het recht tot heffing van doorvaartrechten door bet Reenwgksche en Sluipwgksche Verlaat Ingeschreven werd door G Kalkmin voor 380 per jaar voor 3 jaar en 420 por jaar voor 6 jaar Een stak weiland gelegen aan den Goejanverwellendgk Ingeschreven werddoor T Lafeber f 91 en J P de Graaff 85 voor 10 jaar Bg Kon Besl ign in hunnen rang overgeplaatst bg het regiment grenadiers en jagers de oorste luitenants K W H Jeltes en G W de Bruyn beiden van het 4de regiment infanterie eerstgenoemde adjudant bg het korps SiOLWUK Onze plaatieiyke rereeniging Het Groene Kruis hield Vrgdag j l eene vergadering waarin alleen aan de orde was het verkiezen van een nieuw bestuur aangezien het oude feitelgk niet meer het bestuur vormde van de nieawe vereeniging De voorzitter dokter Leunis deelde mede niet meer als bestuurslid in aanmerking te willen komen wegens zgn aanstaand vertrek Bg de daarop gehouden stemming werden de oude bestuursleden herkozen terwgl in de plaats van Dr Leunis gekozen werd de heer W Verburg na herstemming met den hoer Joh de Vrengt Ingekomen was een schrgven van het hoofdbestuur waarbg dit mededeelde dat indien eene plaatselgke vereeniging was opgericht de gelden en goederen welke anders volgens art 7 der statuten aan de hoofdvereeniging moesten worden afgedragen aan de nieuwe vereeniging werden geschonken Daarna werd de vergadering onder dankbetuiging gesloten Aan de leden past nu zeker ook een woord van hartelgken dank aan hun afgetreden voorzitter voor alles wat hg sedert de oprichting in het belang der vereeniging gedaan heeft Zeker wenschen ook zg hom alles goeds in zgne nieuwe betrekking SSO Staats loterij 2e Klasse Trekking van Woensdag C Dec No 20194 f 5000 1273 f 1500 17603 f 1000 6816 f 400 13437 f 200 149 2024 4989 en 16244 ieder f 100 Prgzen van f 30 14 2552 5492 8985 12129 15042 17343 36 77 5529 9180 12228 79 66 87 82 64 69 62 15145 80 101 94 92 96 12340 49 17410 32 2651 5757 9213 55 66 23 74 52 69 38 65 15214 72 91 97 72 9375 97 40 17551 223 2720 5806 9417 12410 78 56 26 65 89 15 90 17610 71 80 9502 12S04 15329 2062 94 5957 42 42 m 76 326 2834 6074 9616 12610 15419 17769 72 74 6132 18 128B5 60 17831 80 86 48 67 44 16530 40 662 2970 60 9816 45 33 17915 69 83 97 54 12966 62 20 71 3053 6241 9949 90 80 1801689 81 99 53 13117 15600 18161 611 3122 6304 99 38 11 66 89 44 79 10000 13245 21 73 740 3257 89 10103 13314 15740 18214 85 61 6424 15 59 15812 51 9 i 87 6520 69 61 81 86 805 3318 6641 10269 13400 15904 88 7 54 85 87 22 29 18551 10 85 6747 10331 76 41 18614 41 3410 56 85 13520 16031 73 60 82 6826 10429 13650 48 94 3566 29 36 13832 63 18720 3660 46 10510 68 16103 93 95 56 6930 71 74 9 18808 965 3704 67 98 13931 14 68 72 3869 7027 10647 69 45 86 1018 98 7165 10744 14002 67 18966 57 3917 75 10808 38 82 94 1129 80 7206 20 93 99 19081 66 4100 83 91 14111 16242 19180 é bi j V v v 81 69 7354 10906 22 62 19256 1203 4202 7488 8 41 16 i76 77 14 16 7545 20 59 16456 19304 16 46 98 33 93 16519 74 78 71 7643 63 14218 16646 19612 83 4311 7756 64 22 79 51 1331 27 7912 72 48 89 78 60 95 32 U028 72 91 19657 1427 4426 64 11102 80 16718 60 39 4548 8003 24 84 38 89 1526 59 16 49 14303 68 19700 4618 67 59 14428 16862 80 63 70 11210 39 65 19809 HEROPEND het door ons van wyien den Heer VAN EDE v d PALS overgenomen Magazgn van Heeren en Dames Onderkleeding Handschoenen Dassen enz DE ROODE IIAKD Hot Depdt der Stoomvorverg en Wasschery van GEBR PALTHE dat tydelgk naar tVRVMARKT a SI was verplaatst is thans weder gevestigd Markt A 102 S L S VAN DANTZIG voorheen J W F T SDB v d PALS