Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1905

So 896 Vrijdag 8 December 1005 44sitQ Jaargang i ieuws en Admrtentteblad voor Gouda en Omstrekent reletoon iVo 9 De Uitgave dezer ourant geschiedt dag elijks met uitzonderingvan Zon en Feesfdngen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C ENT E N TttofMn H SS ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd wild eii Gevogelte Van b heden en verder dageiyks versch verkrijgbaar Braadkaikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korlioenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concarreerende prg en Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTBLlIiQ Poelier OoBlerstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et en 1 l sa bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER t DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAIIKIl ¥ AD RICHTER Co Rotterdam Te öouDA bg C LCJUER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co AVesthaven 198 zjjn beslist die der Firma WELUOi Ï HJÏÏ LAÜCES JOVUXAL mot minsten drio gratis geknipte patronen en een geklearde plaat THJS ILL DKES8MAKEH met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OW CHILD BES a FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen ¥ RAAGT Vu Boekhandelaar Proefnummera Alle met koêtel HoU mjvoeffnel Van allo in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN raet Holl verklaring tr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrggbaar bü MILLY SIMONS Den Haag Wu iteker zyn vru it Kehto £ lkel CaCM t ontrtngen twmwTi gestald D u v l prceCnamiogeo hi 4ok oaidat gekomea onder iem iimb dM oitvindera Dr HicbaelU nntm X op dt bette uiacbinea in het wei dlwriBiild MahUiaaemeot van 0 bc StcrilWtrck te Keulen iKbc Eik6l eacA o In viarktnten bun L De BiM OKto It mat mdk gAoott oui uniteDiuiu g iwnH drank todc i gelijkacb gabrnik een 1 2 tbetltptU vu t pcedm vxMr een kop Ohoedtta Ak geneeeknolitig drank b j ftnl van diarrhee l uflta met water ta gabniiken Verkrijgbaar by d TooniiUMl B VL Aputbakara ax Vi Ko V Kfc c 0 80 TTS5 c 0 80 a Gien rulv rt gniivoordigv root Hadw J land Jullut laflenkltdl iterdam K h slnat lOS Prijp Zenuw en Jliaagflijders vordt nit overtuiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worlt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL S Boekb Zalttrammel Kleiweg 1 GOUDA SPECIALITEIT der iileiiw§ e modelleo HOEDEWeiiPBTTMi Ceven$verzekering niaat$cbap ij 8 v ttgd l Dordrecht 0 a ricM in l 73 maaMcbappclilh Kapitaal v lt h nd I 2 000 000 Rcacrv nilm Ut milliecn IKnaktra Bedrag ruim 60 millfotn Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorsthoningExtract r Koninklijke Eenlg helpend en n floen ï mid lel tegen verkoadbeid astma keelpgn kink en slgmhoest brnncbitiB en alle borst en longaandoeningen Negen m ial met Goud bekroond ffnüutff Eenige fabrikanten K HM H N VAN SCHAIK C Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honlngbloem Vorkrütbaar bg Firma WOLEE Jt Co Westhaven 9S Gouda A LATENSTEIN Kleiweg loO Gouda E H VAN MILD Veeratal l26 Ui Gouda A BOUMAN J i or cA PINKSE Nimwerkerkad IJael A N v ZESSEN Sc ioonhmien J Th TURKEN Bosk op B v WIJK Oudewa cr A SCHEER aa r rf P W V EDE Oudewater K vi der HEUDEN te Reeumjk P v o SPKK Moercapetle D v D STAH Waddingsveen Wed J HOLST Waddinqaveen M KOLKMAAN Waddingmem P A us OtlOüT Oudewater A d JONGH Ourfewoier J P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKER te Beruchop WJ l nSCHVV¥tXG Laat U niet misleiden door AbdlJ Stroop Het kloosterSa c rt Poet o il6 J y bestaat niet 4ut Siroop van geenerlel waarde Ocncnh algemeen unbevoUn n M IH IIHH nnni 177 M r r Dinloma en Oond Bekroonde TI V f f TI l RAEPARATEN VAN eet krachtige en Tersterlunde KINA WU leeen iwekte wowe hiJ kinderen ais volweisenen gebrek aar eetluit slechte Quina Laroche spijsvertering icnuwhoofdpijn ter verateriting na xlekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX in h l bijlander tegen Bloedgebrek Bleekiucbt kwalen Tan Kriltechen leeftijd enr Verltnjgbaar in flacons k f L90 en l Fïlfpl aPnn vo d n i rsterkend aangenaaniv tn m k voordagelijk hgeb oik awll wi v a av 1 kinderen ïwakken en klierachtige gestellen reer aan te bevelen Alv geneeakracEHge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhee ook voor luigelmgen e kleine kinderen fnu per bu a X Kgr ƒ 1 70 M Kgr 0 90 i Kgl 0 60 Chemlscli A tMr attWirkf Speclaid voor Klnderroadlng in bussen 1 K Kgr 0 SO ulvere JTlCllvaUIIVCI gr 0 60 X Kgr 0 B Acthtna P jgral Pffpn Hel roi sne ier halve Cigarelte il voldOMde ter bsatrjh rtaillllia V IKa CllCH je hevlnts aanraUao van Asthma eK In I doosjei a 0 80 en O BO Tamarinde Rnnhnnc ü purgatief tege verstopping a b I giliai IIIUC Ul IIUUIIS ei n Migralne ConBeitle etc vooralookalslalans voor kinderen le ljien ile TsmarlniU Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeari gk en de smaak aangenaam is Prijs per dooBje 0 90 en O BO CaltniIllf PaGiilloC algemeen erkend als het BESTE haisinddel jainiHIKl aaHIICa Tirkondheld en Kealptin het ie i een aigmoplooenii en venachtend middel bij uitnemendlialil Hstait m □ fleschjcs verkrijgbaar Pri s O SO per llesclye JV r n va v rat KXAInunt HtStM te leleljü TJ KRAEPEUEN HOLM Hofleveraneiera ZEIST Ali 4lJ niiULiiun Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAAED Qeelt 1 f anMriec n nit verkrSgbaar i tOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLAND en Co EEMIEFOTTANTIES jleu wonlt v rzocbt op t HERH telctteii OIT HET MaGUUM van k H IIAVENSWIAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd izi verzegelde pakjes Tan rw It0 0 n e n half en ttn Ned otit met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenetöanii JMerk volgens de Wet gedepo neerd Zicb tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAAET Lz Onnayolgbaar iin thans door nieaw gevonden toepaseingeu onze fn oliever getcMMerde Port f ellen felutiire Hogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtoige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geïll Prijscoarant met een aantal ongevraagde getoigschriften gratit op aanvraag Boxtel H HOOAhRTS © Co Agent voor GOUDA en Metaalpostseztract Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien odellen te bezichtigen zjjn merk ROOD KRUIS itit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar Emmerik tpannen fte kroon Verkrijgbaar te Gouda bó R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRUIJFF llleuw oaovertroRe I rof Dr Liebera welbükeud ZSHDW KBACBT ILISIB AIImh eehl met Fébneksmerli tot Tourtdorende radicale eu I Eeker genezing ran alle zelN I de meeat hardnekkige xenuu I Miekle if vooral ontataan docr afdwalingen op jeugdigen leeft d j ta f enezing van elke zwakte Bletb meht Benauwdheid Hoofdpgn J Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte Bpysvert nng Onvermogen 1 1mpotenz Pollatione enz UitI voerige proBpectoBBen i rij f or esok fi 1 fl 2 6 3 dubbele flesch 11 O j I OenLrait Depdt Matth ▼ d Vef to Zaltbomnie I Depots M Oléban Co Rotterdaio F Happel s Gravenhage 1 llalmmaoi de JoDg J Czd Botter aa Wrlff k Oo ïouda n br alle droi iatea £ Eobte Oude Jenever O Nightcap fii p HOPPE Verkrijgbaar bö iW PE ETERS Jz lit Of foeM em hmrkhraint GoBda Drnk van k BBINKWAN i Zx JBultcDlaBdsch Overzicht Een particnliere correspondent deelt mede dat de staking der post en telegraafbeambten blijft vüortdnren De staker zgn vol moed daar ze overtaigd zijn dat ze door volbonden bonne eiscben znïlen doorzetten daar ook Witte gunstig voor de inwilliging daarvan is gestemd De eenige bindernis is minister Doernowo Intusscben werkt de post zoo goGd en kwaad afs bet kan met bebnlp van 2Ü00 vrSwilligers uit het publiek In de buurt der postkantoren is nog steeds heel wat beweging De op en neerloopende patrouilles de in stap radende kozakken lokken vele iiienwsgierigen Dag en nacht trekken bereden patrouilles door de residentie overigens heeft de stad haar gewoon aan ien De fabrieksarbeiders leggnn hoe isngsr hoe meer de neiging aan den dag zich vrii te maken van hun vroegere raadslieden en hunne zaken zelf ter hand te nemen Bj de gisteren gehouden nrbeidersvergadering werden de sociaal democraten verwijderd De arbeiders scharen zicb weder om Gapon Bj de gisteren gehouden vergadering van zijne aanhangers werd besloten behalve de heropening der op grond van het manifest in Januari gesloten afdeelingen van de arbeidersclubs te eischen dat de gerechtelijke vervolging van Gapon zal worden ingetrokken De vergadering dijr pQsl en telegraafbeambten besloot de staking vsort te zetten J Rianter seint nit St Petersburg dd 5 Dec Er op wijzende dat het besluit der regeering om de hervormingen in de oekase van 30 October beloofd uit te voeren onherroepeIgk vaststaat wordt in een offlcieele regeeringsmededeeling gezegd dat de oudste wetten van kracht moeten Woven totdat de hervormingen langs wetteloken weg ziJn vastgesteld Ontwerpen van tgdeluken aard die bepalingen bevatten voor de invoering van persvrijheid en vrijheid van vereeniging en vergadering zjjn gereed de beraadslagingen over de hervorming van den Rijksraad en over uitbreiding van hut kiesrecht naderen haar einde De verkiezingen voor de Rijksdoema zallen worden bespoedigd en maatregelen getroffen ter onderdrukking der ruetverstoringen die de openbare orde bedreigen De raad van arbeidwsafgovaardigden te 8t Petersburg heeft Dinsdag besloten op FEV ILLETOS 1 Hoe vindt gij het wel dat ik er toe gekomen ben om op de viool te gaan spelen en hnnr en belasting te betalen voor een villa bniton de stad P Hoe zyn de belden gevallen t Goeden dag Basiliae goeden dag vn Den volgenden morgen verscheen Rudolf niet De dag verliep en ik hoorde niets vanhem Eindelgk toen bet avond was kwamer een brief van hem Deze brief bevatte bet bericht dat bij aan mgnheer Sherwin geschreven had in welken brief hg alleen gevraagd had of hy zgn dochter teruggekregen had Het antwoord op dezen brief kwam eerst laat op den dag en was ontkennend mynheer Sherwin bad zgn dochter niet gevonden Zg had het gasthuis verlaten voordat hij er kwam en niemand kon hem zeggen wair zg heengegaan was zyn taal en zyn gedrag zooals hy zelf erkende was zoo heftig geweest dat het kern niet rergnod geworden wai om in de bizonder verlangen van den Bond der bonden met dezen saam te werken De afgevaardigde van Moskon deelde mee dat de raad van arbeidersafgevaardigden d44r nu evenveel invloed had als die te Petersburg zij waren klaar voor de groote Al Russische stuking De afgevaardigde uit Beval verklaarde dat ook daar de arbeiders slechts op een bevel tot staken wachten De vertegenwoordiger van Napwa verzekerde dat 30 000 kameraden eveneens gereed en bereid waren De raad sprak zijn sympathie uit voor de staking jer post en telegraaf ambteaaren er werd dezen een voorschot van 2000 roebel aangeboden uit het kapitaal vai bet stakingsfonds ten bedrage van 26 000 Roebel Behalve de kantoren Tambof en Woronesj staat op alle Russische kantoren de dienst stil de telegrammen die nog weggaan worden door militairen en vrijwilligers sver geseind De regeering in Rnsland doet nog een poging om de gemoederen tot rust te brengen Zy beeft een communiqué uitgevaardigd waarin zij opnieuw haar onbuigzamen wensch uiteenzet om de hervormingen in te voeren die in de oekase van 30 October worden beloofd Zg zegt dan dat de oude wetten toch moeten blgven bestaan totdat de nieuwe langs wettigen weg ziJn ingevoerd en belooft overgangsbepalingen tydulyke maatregelen in afwachting van het byeenkomen der Doema tot invoering van persvrijheid en vryheid van vergaderen Maar die beloften kunnen niet strekken om de gemoederen tot bedaren te brengen Daden eischt het volk Het is onbegrijpelijk dal de regecring nu al zes weken na üet afkondigen van de oekase nog geen enkele dier overgangsmaatregelen heeft ingevoerd Wellicht zou daardoor het vertrouwen in den ernst der regeering toenemen Tot nog toe zoo wordt uit Petersburg gemeld is nog geen verbetering merkbaar De partyen schijnen niet te weten wat zij Willen De revolutionairen wilton alles vernietigen maar weten nog steeds niet wat ZÖ daarvoor in de plaats zullen stellen Een telegram per bode naar Pjydtkübnen gebracht meldt dat de Duitsche sociaal democraten aan de Russische den raad gegeven hebbon geen nihilistische of anarchistische bedoelingen na te streven Maar de Russische revolutionairen willen geld wapens hulp doch geen goeden raad aannemen toornig hebben tij den raad der Duitsche partijgenooten afgewezen De gematigde intellectueele maar zwakke groepen zgn vol zaal waarManiiion ligt toegelaten te worden Toon bg thnis kwam vond hy zijn vrouw op bet punt van te sterven en dien zelfden avond blies zg den adem uit Rudolf beschreef zgn brief als de brief van een half krankzinnige Hg sprak alleen van zyn dochter om in bgna woedende bewoordingen te verklaren dat by baar tegenover de bloedverwanten van zgn vrouw zoo beschuldigen dat zg do oorzaak van faaars moeders dood j geweest was Hy riep de verschrikkelgkste vervloekingen over zyn hoofd in indien hg ooit weder tot ziJn kind sprak al zag hg haar ook op de straat van honger omktmen In een postscriptum meldde RudoU my dat hg mg den volgenden morgen zou komen bezoeken en maatregelen nemen om het spoor van Sherwin s dochter tot aan haar tegenwoordige verblgfplaats te ontdekken ledere zinsnede in dezen brief wis voorbode van de beslissing die nn weldra zou plaats hebben en toch had ik even weinig verlangen als vermogen om mg daarop voor te bereiden Een bggeloovige overtuiging dat mgn handelingen bestnnrd werden door een noodlot hetwelk geen menichelgk overleg kon veranderen begon zicb van mg meester te maken Van dat oogtnblik wachtte ik de toekomst met het onverschillige gednld en de dolie kalmte der wuhoop 1 komen gehypnotiseerd door de revolutionairen Een der strydmiddehn van de revolutionairen is het verspreiden van grootendeels onware berichten over den afval van troepen Zg pogen de soldaten op te ruien door propaganda te maken voor een beteren materieelen toestand meer soldij en betere voeding Ook de gebeurtenissen in Sebastopol zouden sterk overdreven zjjn Andere berichten daarentegen schilderen den toestand hoogst ernstig En door verbreking van elke telegraphische gemeenschap wordt het uiterst moeilijk om na te gaan wat er eigenlgk in Rusland voorvalt De Fransche Senaat heeft de artikelen 37 tot n met 44 van het wetsontwerp op de schelding van kerk en staat aangenomen Alle rtikelen lijn nu afgehandeld De beraadslagingen zijn eergisteren echter niet ftfgeiuui 08 öp voorste yan Penoii is de vergadering verdaagd tot gistermiddag twee uur Alsdan zal de Senaat nog hebben te beslissen over het voorstel van Denoix om de urgentverklaring van bat wetsontwerp in te trekken Vóór de eindstemming kan men dus nog eenige discussie over het geheele ontwerp verwachten maar waarsch nlgk loopt vandaag de behandeling in den Senaat af Aangezien de Senaat geen veranderingen in het ontwerp heeft aangebracht zooals het van de Kamer is gekomen kan het tot wet worden verheven terstond na de eindstemming in den Senaat De ministerraad heeft eergisteren besloten de wet op de scheiding van kerk en staat af te kondigen den dag na de eindstemming in den Senaat De wet treedt dan nog niet dadelijk in werking Eerst moet de Raad van State de algemeene maatregelen van bestuur nitwerken tot uitvoering van verschillende bepalingen der wet De Raad van State heeft 3 maanden tijd voor dezen arbeid Na 3 maanden treedt de wet in werking Sir Henry CampbellBannerman de oudminister van oorlog in het laatste liberale kabinet heeft gisteren van den koning de opdracht ontvangen een ministerie te vormen daar Balfour eindelgk besloten heeft don koning het ontslag van zjjn kabinet aan tt bieden Alle Engelsche bladen toonen zich bevredigd over dit besluit De liberale bladen natuurlijk hadden liever gezien dat Balfonr het parlement ontbonden had en dat de uitslag der verkiezingen hem tot heengaan Mgn broeder kwam precies op den door hem bepaalden tgd Toen bg mg voorstelde dat ik hem dadelgk naar het gasthuis zou vergezellen aarzelde ik niet om aan zyn verlangen te voldoen Wg kwamen ter bestemder plaatste en Rudolf begaf zich naar de Jenr om zgn voorloopige onderzoekingen Ie beginnen Hg prak nog met don portier toen er een heer op hem afkwam die juist het gasthnis wilde verlaten Ik zag dat bg mgn broeder herkende en hoorde Rudolf uitroepen Bernard Johan Bernard I Zgt gg in Engeland gekomen P Van wien ik dat verwacht had van u zeker niet Waarom niet P luide het antwoord Ik heb alle medische getuigschriften die het Hotel Dien mg kop geven zes maanden geleden gekregen en wan niet in staat om te Pargs alleen voor mgn pleizier te blgven Herinnert gg n niet dat gg mg lang geleden toen wg elkander bet laatst ontmoetten iemand zonder naam en roem genoemd hebt P Welnn ik ben in Engeland gekomen om mg aan de dnisternis waarin ik tot hiertoe verkeerd heb te onttrekken en een licht te worden in het vak der geneesknnde Ik heb genoeg praktgk hier in het gasthnis maar zeer weinig elders het spjjt mg het te moeten zeggen SU bedoelt toch niet dat gi aan dit had genoodzaakt John Morley zet de redenen daarvan nog eens duidelijk uiteen maar nn Balfour heenging zooals Gould het toekent door de Resignation door na kan de liberale partij i iot ailders doen dan het bewind aanvaarden Met John Ball in Gould s teekening in de Westm Gazette zegt Bannerman Ik bad liever gezien dat hiJ door de dissolution door was weggegaan maar goede hemel litver dan het gevaar te loopen dat hy heelemaal niet gaat zie ik hem door eiken uitgang dien hij wensehl verdwijnen De unionistische bladen vinden deze oplossing dov best mogelijke want zooals ds Liverpool Post het teakenend nitdrakt Na Balfoar is afgetreden als minister president moet hij ook aftreden als leider der unionistische party En dan zal het gemakkeiyker zyn voor Balfour en Chamberlain samen te werken als oppositie dan als regeering zy kunnen overeepstelnmen in hun aanvallen tegen het gouvernement al zal dit de verschillen van meening tusschen hen or r de fiscale illt$stii üi$t v nenien Na de algemeene verkiezingen zal ds Unionistische partg ongeveer geheel protectionistisch biykon en dan zal de overwtging voor Balfonrs aftreden volkomen gegrond blgken te zyn Of hg lid van het Hois zal blgven is een tweede vraag Het is mogeiyk zooals Gladstone toonde dat iemand die eerste minister geweest is een volkomen onafliankeiyk lid is maar de positie is moeiIgk en kan vaak tot allerlei onaangename toestanden leiden Zwitserland bezit als bergland een groote hoeveelheid waterkractten waarvan de waarde aanzienlgk gestegen is sedert de electriciteit haar zegetocht door de wereld is begonnen en de techniek van het omzetten van waterkracht in electriscbe energie groote vorderingen heeft gemaakt De waterkracht zal er voor een goed deel de Reenkolen kunnen vervangen die het land uit het buitenland invoeren moet Do regeering volkomen overtuigd dat Zwitserland in zgn waterkrachten een goed van onschatbare waarde bezit houdt zich reeds gernimen tgd bezig met verachilleode vraagstukken betreffende deze zaak Zoo wil zy er voor zorgen dat de staat indien tot het invoeren van de electriscbe tractie op de Bondaspoorweged wordt overgegaan de beschikking over voldoende waterkrachten heeft En verder wenscht zg dat de kracht der watervallen in de Zwitiersche rivieren aan de binnenlandeche ngverbeid zal ten goede komen Tot dit laatste doel strekt een wetsontwerp gasthnis verbonden zgt P Beste jongen I ik ben hier geregeld alle dagen te vinden Gg zgt jnist de man die ons inlichtingen kan geven Hier Basiliusl kom eens hier on laat mg u voorstellen aan een oud Parysch vriend van mg Mgnheer Bernard mgn broeder Gg hebt mg dikwgls hooren spreken Ba ilius 1 van een jongeren zoon van den ouden heer Willem Bcni ird die aan de zorg voor lichamen de vooi keur gaf boven do zorg voor zielen en zich tegenwoordig bezighoudt met het werken in een gasthnis nadat hy misschien eon inkomen voor een heele familie heeft vorlulerd Hier hebt gy den man den besten der dokters en een v roolgken jongen 1 Brengt gg uw broeder naar het gasthuis om mgn slecht voorbeeld te volgen vroeg mgnheer Bernard toen hg mg do hand toestak Dat jnist niet Johan I Doch wg hebben workelgk een doel met hier te komen Hebt gg tien minuten tgd om eens met ons te praten ergens in een afzouderlgk vertrek P Wg moeten iets omtrent een nwer patiënten weten Hg bracht ons in een ledig vertrek gelgkvloers in het gebouw Wordt vervolgd