Goudsche Courant, maandag 11 december 1905

No 9898 Maandag 11 December 1905 44ste Jaargang Gebruikt steed de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorsthoningEztraet k öninkluki kTXbp mmm mum J ieuw en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Xo 83 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd releloen Ito 83 l e Uifgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke JVommers VIJF CENTEN V IIEPDABIBIEIDS ÜITVOEBINe TE UBVIS DOOR IJE Konioklijke M 8onil van Ouil OnileroiciereD AJdeeÜDg GOUDA op rnmUG 10 ÜEC a s in de xaal COyCOBDIA waar van af beden kaarten verkrijgbaar zjjn Ie Kang f 1 2e 0 60 3e 0 35 Plaattbespreking op 9 en 10 Dee a s in bovengenoemde zaal ft 1 0 10 extra per plaats Opening der Zoal des avonds t nor AANVANG 8 UUR Zaal KUirSTMIN Sociëteit 0N8 GENOEGEN O o U il A 13 14 13 lleceinbcr NOORD AHERIKAANSCHË liOODHlllDË Sealpeerscènes FoUeriogeo Uorlogsdaiiscn Itoogschielen ladlaansche ceremaitien SlOnX APACHEN OJIBWAIJS IROQUOIS Dagelps geopend Tan 1 tot 6 nnr SO cent leden 30 cent 6 10 30 0 cent 0 cent 1 ild eii Gevosclle Van al hedon en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Dalven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoonders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O VTIELIVO Poelier OoEterstraat 18 ROTTERDAM dB ooedkoopste de meest practische de meest volledige MOOEBLADEM Telephoon Interc No 2031 zijn beslist dia der Firma WELDON THJB t A DIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DKESSMAKElt met een gratis geknipt patroon XHB BAZAAR OP CHILD BEN S PASHIOXa Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOT üte Boekhandelaar Proe nHmmem Alle met koêtel Holl BIJvoegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEËTERS Jz IH O aeM ra twl tfid Qonda Drnk van A BRINKMAN A Zit EENISDErOT TAN THEE Hen wordt verzocht op t HKRK te letten OIT HBT MiOVZlJll TA M llAVENSWAAY ZONEN aORINCHEM Dom THKBEN worden afgele t ferd iü verzegelde pakjes van ry twM en een half en een Ned om met vermelding van Nommer ec PrflB voorzien van nevenstaand Merk volgen de Wet gedepo Zich tot de oitvoerinK van geeerde orders aanbevelende J o BUL voorheen J BREEBAART Lz en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen ie kroon Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Eijiisie Mélasiic geiyk Roomboter i c p pond MET CADEAU Te GOUDA Wijdstraat 157 Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassinge i onze In olieverf ge$cMUerae PorIrelleu PetutureBogaert 74 geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratia op aanvraag Boxtel B BOGAEKTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen te bezichtigen zyn Verkrijgbaar in fleaschen 80 et W et en f l gS bü H H Apotheker en Drogisten Let op het merk ASKEBl F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bfl C LÜGER Apotheker Markt en bü WOLFF A Co AVesthaven 198 Benig helpend en a loend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sigmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen 9up iêt Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten iiN HAAi H N VAN SCHAIK Z Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrii baar bjj Firpn WOLFF 6b Co Westhaven Oouda A LATBHSTJÏ JI Kleiweg E M fiouda E H VAN MILD Veeratal 126 te ffoB io A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimmrkerkad IJiel A N v ZESSEN Selwonlioven 1 Til tOKKEHjBoik op B v VfUK Oudncairr A SCHEER iM r cA l W EDE Oudemaier K va dhr HEMDEN te Reeuajjk P v d SPKK Moereapelle O i D STAR Wadding$men Wed J HOLST Waddinqneen M KOLKMAN Waddingneen P A UR OROOT Oudetoater A d JONGH Oudnmilfr J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beruchop WAAItSCHUfVIjVC Laat U niet misleiden ioor Abdij Siroop Het D kloosterS nc rt P o 4ftdybestaat Biet du t Siroop vangeenerlelwaarde Q SAr i iiiosE het beste middel voor zwakke kinderen Düor tussclienkorast van den beer B Meindersma drogist te Sneek vernamenwiJ de volgende tijding Gaarne verklaar ik dat mijne dochter van 11 jaren door de Snngninoso welke ik bij U haalde geheel is opgeknapt Zy was voortdurend suf en luste loos speelde nooit met andere kinderen daarom besloten wij op raad van een kennis eens de Sangninose te probeeren Reeds nn na t gebruik van 3 flesschen Sanguinose kunnen we zien dat wiJ vooruitgaan de lust tot spelen is teruggekeerd en zij krijgt weer kleur op de wangen Ik zal dan ook waar ik kan dit middel ten zeerste aanbevelen Achtend R R ABMA manulactnrier te FOLSÖARE bij Sneek In do meeste gevallen U tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost ü de b U aitUag slechts 12 of 15 ets per dag Dat ia goedkooper dan eenig dergelijk middel Pros per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda by WOLFF Co Westhavfo VAN BAM A C DEN HAAG IWIT l iPWIflTfW m mÊWKttÊÊUÊKKt tÊÊÊ i OeneMh nlgemMn tinbevolen yvf f I IXI Vff f f Vf iT M t Eere Diploma en Oogd Bekroonde PRAEPARATEN VAN pUiTerMlne nnuwbooldpUn Ier rerrttrklnj na il kt ofkrumbed £ SS kwtón van Kri cli lutllii ent Vtrlmjelmr m itc mt t L90 en L s PSlral art o it n Teriterkeiui aang n BmruniiiiJi v r Upll kjekj iuk L l KCI Vrf lvavy vooral vcMr kindirco twikken n kUerachtlgegMtaUni leer uuiteb n m Ab i aMkrael l e ilMnk bij toomi en der ptl erteriMKJr aiiMi eg iltaiTbie eok oor uljeliJeeB ea Ueioe kinderen Pri per buH X Kgr ƒ 1 70 4 X Kpv O SO Kp O Sa Cbemlack MsllrCllilrAr SncUll voor Klnd TO Un in biiMa I K Kgl 0 tO tultere IWCIKSUIIkCr j Kgt ƒ 0 0 H Kgr ƒ O K Aaihma f itmnhtitm Het raofcn eener halx Ciearette is nlteadi ter botmASinnia V lgarCnCn i lujlftlt aanralla MSm ete Jooijei 1 Ö 80 en O BU ZH Tamarinde Bonbons S Sl SS TJS 2S TrS iX voor V mAmn Uwlj n le Tuoarlmlt Bmbooi van KRAEPEHMr HOLM bclanêryke J dur de Yorm voor hel kind tucterl Qk en de tmtak Mngtn aiP u Pn per doMJc 0 80 en O Salmiak Pastines trS i TS Jt een iIQüiiöplOMend tn ▼ tmebtend nüddel by utewn t nd h iMi H ft D fleechje veArij gbMf Pri 0 0 per fl ch jê aNfvsiten tmarop fc mwm m kt u t dta aJ t mtmg m MrJbfitfMW V KRAEPELIEN Si HOL M Hofleveraneiera ZEIST éÜtèJ ADVEITENTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverteotle Bureaa vai A BUINILMAN di ZOON Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Een merkwaardige bekentenis Het was bij de algeraeene beschouwingen over de Indische Begrooting dat de heer Troelstra tegenover de critiek op de sociaal deraorratisclifi koloniale politiek geoefend door den scherpzinnigen afgevaardigde voor Winschoten onzen partijgenoot Bos de merkwaardige woorden sprak dat de sociaal democraten verpliclit als zij zijn om staande op den bodem der kapitalistische maatschappij het kapitalisme te bestrijden noodzakelijk een politiek met tweeslachtig karakter moeten voeren Op zichzelf was die uitlating van den heer Troelstra niet verrassend door haar nieuwheid Zij bevestigde slechts datgene wat onzerzijds steeds is betoogd dat de sociaal democratische politiek wil zij iets meer zyn dan een ijdel gescherm iu de lucht wil zij inderdaad leiden tot daden in democratischen zin zooals wij die wensphen noodzakelijk moet bestaan in datgene wat door de sociaal democraten gemeenlijk minachtend wordt gequalificeerd als burgerlijke hervormingspolitiek met andere woorden dat de sociaal democraten willen zij practisth iets tot stand brengen door de logica der feiten gedwongen worden met hun beginselen te transigeeren geleidelijke verbetering aan het maatschappelijk gebouw aan te brengen en zoodoende den weg in te slaan die door de vrijzinnig democratische richting hun sinds lang als de juiste wordt voorgeteekend Maar het merkwaardige van het geval is wel dit dat het de leider der sociaaldemocratische Kamergroep de heer Troelstra zelf was die door den heer Bos in de engte gedreven deze bekentenis deed waardoor hij en de zijnen welbézien voorgoed het recht verspeeld hebben den vrijzinnigdemocraten te verwijten dat hun hervormings politiek slechts lapwerk is Doch niet alleen om dit in het licht FEVILLETOX u u 131 Zou er geen mogelijkheid bestaan wg zullen er goed voor betalen om iemand te krijgen die baar van hier naar huis volgde zoodra zjj weer hier komt f Mgnheer Bernard bedacht zich een oogenblik Ik denk dat ik dit wel met den portier zal in orde brengen nadat gij vertrokken zgt zeide hg mits gg rag vrgheid laat om zoozeel tot belooning te geven als mgnoodzakelgk voorkomt A1 wat gij maar wilt beste jongen I Hebt gy hier ook pen en inkt Ik zal het adres Tan mjjn broeder opschrijven gij kont dtn nitelag aan hem mededeelen dra gij dien weet Terwijl mgnheer Bernhard naar het andere einde der kamer ging om schrijfgereedschap te krijgen fluisterde Rudolf mij in het oor AlB hg aan mjjn adres schreef zou mgn vronw den brief licht kannen zien Zij is de beminnelijkste Van haar sekse doch indien chriltelüke inlichtingen omtrent da woonplMti Hn r rroaw tan my g riokt haar te stellen hebben wij ons tot het schrijven dezer beschouwing gezet Daar is een dieper zin in de uitlating van den heer Troelstra verborgen waarvan hij wellicht zelf zich geen rekenschap gaf toen hij de hierboven aangehaalde woorden sprak doch die inderdaad in het heldei ste licht verdient te worden gesteld daar hij het wezen raakt van het recht van bestaan der sociaal democratie als zelfstandige partij De sociaal democratie gaat uit van de stelling dat in onze maatschappij tengevolge van de tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid een onverzoenlijke strijd moet gevoerd worden welke slechts zal eindigen wanneer het tegenwoordig kapitalistisch regime zal hebben plaats gemaakt voor het socialistisch ideaal der productiemiddelen in handen van de gemeenschap Tegen het kapitalisme gaat dus de strijd Maar zij die zich niet met woorden tevreden stellen doch den kern der dingen weiischen te doorgronden zullen terstcmd de vraag stellen wat is dat kapitalisme hetwelk gij bestrijdt Om uw strijd te begrijpen om hem te kunnen billijken of wellicht om te kunnen constateeren dat zij een aikeurenswaardigcn strijd voert of tegen windmolens veclit moet ik den vijand kennen dien gij bekampt Is nu de toestand waarbij de productiemiddelen in handen komen der gemeenschap te beschouwen als het eind van het kapitalisme dan valt onder het begrip kapitalisme in sociaaldemoorati schen zin slechts te verstaan een toestand waarbij de productiemiddelen in andere handen zijn dan in die van de gemeenschap Maar dan ook valt onder dat begrip niet slechts een regime waarbij die productiemiddelen zijn in handen van één enkel ondernemer maar evenzeer de vennootschap onder tirma de naamlooze vennootschap de coöperatieve vereeniging ja welbezien ook de gemeente en de provincie voorzoover zij ondernemingen drijven waarvan de voordeden niet aan in banden kwamen gg begrijpt mg Basilins Bovendien zal het gemakkelijk zijn om het mij te laten weten zoodra gij iets van Joban hoort Houd a goed jongen Het gaat alles best wind en weer zijn ons mee Op dit oogenblik bracht mgnheer Bernard ons pen en inkt Tervjjl Rudolf mijn adres opschreef zeide zjjn vriend tot mjj Ik hoop dat giJ miJ niet zult verdenken dat ik mg in uw geheimen wil indringen als ik aangenomen dat nw belangstelling in Turner het tegenovergestelde van de belangstelling van een vriend is als ik zeg ik u waarscliDW om tegen hem op uw hoede te zijn wanneer hij het gasthuis verlaat Of de krankzinnigbehl zit in zjjn familie of r ijn verstand heeft onder zijn uitwendige kwetsuren geleden Weltelgk moge hg volkomen geschikt zijn om in de maatschappij te verkeeren want bü zal in staat zgn om het voorkomen van volkomene zelfbeheeraching in alle gewone levensomstandigheden te behouden maar zedelgk houd ik mg overtuigd dat hiJ een gevaarlijke krankzinnige is daar zijn waanzin samenhangt met een idéé fize dat hem blijkbaar dag noch nacht verlaat Ik zon er wat onder willen verwedden dat hy in een gevangenis ol in een krankiinnigengesticht aan zgn eind kost alle bewoners van het Kijk ten goede komen Men kan nog verder gaan en op goede gronden beweren dat ook het Rijk niet gelijkwaardig is met het begrip gemeenschap daar één Rijk op zichzelf slechts een onderdeel is van het groote geheel der menschenwereld en het begrip gemeenschap niet gedoogt dat een volk de voordeden welke het aan zijn ligging zijn nijverheid en handel zijn rijkdom van den bodem en verdere gunstige factoren als meerdere ontwikkeling en grootere verstandelijke gaven ontleent uitsluitend voor zichzelf aanwendt Maar indien dit alles zoo is dan is het duidelijk dat voor den conseijuenten sociaal democraat het kapitalisme eerst verdwenen zal zijn wanneer een dergelijke zó i alomvattende organisatie zal verkregen zijn dat de opbrengst van alle productiemiddelen ten bate komt aan alle bewoners der aarde De vraag is nu stellig gewettigd waarom het wenschdijk is naar zulk een toestand te streven Het is toch allerminst bewezen of zelfs waarschijnlijk gemaakt dat eeiie organisatie zóó ingewikkeld en duizelingwekkend vertakt au samengesteld als noodig zou zijn om in de opbrengst der productie over de gehecle wereld op billijke wijze aan ieder aardbewoner zijn aandeel te doen toekomen mogelijk zou kunnen zijn Kn evenmin staat vast of is waarschijnlijk dat indien het onmogelijke al mogelijk zou blijken en inderdaad een dergelijke organisatie voor verwezenlijking vatbaar ware dit de best mogelijke verdeeling der opbrengst van de productie zou zijn Wij althans kunnen niet inzien waarom het noodig zou zijn zulk een samengestelde ingewikkelde machinerie te construeeren wanneer langs eenvoudiger veiliger en korter weg hetzelfde resultaat kan worden bereikt Want en dit is een voornaam punt waarom wenschen de sociaal democraten dat de productiemiddelen zullen komen in handen der gemeenschap Het antwoord kan niet anders luiden dan omdat daardoor een billijker ver En ik wil er een andere weddenschap bijvoegen dat als hij gek genoeg is om ons te kwellen wg het zgn die hem laten opsluiten zeide Rudolf Daar hebt gg het adres En nu behoeven wij n niet langer optehonden Ik heb een klein baitenije te Bromptoo gehuurd Joban Qg moet met Basilins bij mg komen eten zoodra da kleeden gelegd zgn WiJ verlieten bet vertrek Toen wg de gang doorgingen kwam ons een heer tegemoet die mijnheer Bernhard aansprak De koorts van dien man in de Victoriazaal heeft zich eindelgk verklaard zeide hg Van morgen hebben zich andere verschynselen voorgedaan En wat valt daaruit op te maken Typhus van de kwaadaardigste soort er valt niet aan te twgfelen Kom maar eens naar hem kgken Ik zag mijnheer Bernard schrikken en een vlnchtigen blik op mgn broeder slaan Radolf vesturde zgn oogen nitvorschend op het gel t van zyn vriend terwgl hg nitriep De Victoria zaal I waarom zeidet gg dat en hield toen op met een z er vreemde an plotselinge verandering in de nitdrnkking van zyn gelaat Dadelgk daarop nam hg mynhaer Bernard ter zgde zfggende Ik moet a eeoi vragen et het bed in de Vietoria taal waar die man wieni koorta in deeling en aanwending van de opbrengst der productie is gewaarborgd Het is dus te do en om onbillijkheden in het aanwenden en de verdeeling van de productieopbrengst te doen ver dwijnen En nu vragen wij ieder onbevooroordeeld lezeres of lezer vooreerst welke zekerheid voor zulk een billijke verdeeling aanwezig is bij de ingewikkelde gemeenschaps organisatie door de sociaaldemocraten gedroomd in de tweede plaats of zulk een organisatie het eenige en het beste middel is om die onbillijkheden te doen verdwijnen Waarom zoo zouden wij willen vragen kan dat doel niet worden bereikt bij staats of gemeente exploitatie hoofdzakelijk van de zoogeuoemde nionolistische bedrijven en daarnaast particuliere exploitatie liefst in coöperatieven vorm maar waar noodig ook door vennootschappen maatschappijen of particulieren alles onder een zoodanige wetgeving dat daardoor de willekeur van de leiders der productie tegenover de arbeiders onder hun leiding staande gebreideld en aan allen een menschwaardig bestaan verzekerd wordt Zeer zeker is de bedrijfsvorm niet onverschillig ten opzichte van de verdeeling der opbrengst van de productie maar in het algemeen is het toch zeer de vraag of in dit opzicht de staatsexploitatie zonder meer voordeelen biedt boven andere bedrijfsvormen met name den collperatievorm Wij zouden geneigd zijn die vraag in ontkenncnden zin te beantwoorden De ervaring leert trouwens dat ook de staat of de gemeente slechte loonen kan betalen en zich soms om het lot zijner arbeiders niet al te zetr bekommert En terecht wordt daarom door de j rijzinnig democraten in de eerste plaats er op aangedrongen dat staat en gemeente een voorbeeld zullen geven aan particuliere werkgevers Dat de winsten met het staatsbedrijf gemaakt in de algemeene 4as vlooien en niet aan enkele particulieren ten goede typhns overgegaan is op ligt hetzaUdebed of nabg het bed is dat Het overige van den volzin kon ik niet boeren daar zg zich op eenigen afstand van my verwyderdnn Na eenige oogenblikken fluisterende met elkander gesproken te hebben voegden zg zich weder hg my Mynheer Bernhard verklaarde aan Rndolt de verschillende theorien over besmetting Mgn gevoelen zeide bij t dat de besmetting door de longen opgenomen wordt Een ademtocht nit den besmetten dampkring die den zieke onmiddeliyk omgeeft en zich gewoonlgk omtrent een voet van hem uitstrekt ingeademd is voldoende om de ziekte aan dien persoon mede te doelen wanneer er nameiyk by den persoon die blootgesteld is om de ziekte over te erven op dat oogenblik een voorbeschiktheid tot het opnemen der besmetting bestaat Het is bekend dat deze voorbeschiktheid zeer vermeerderd wordt door gemoedsbeweging of lichaamszwakte doch in hat geval waarover wg gesproken hebben hg keek naar my staan de kansen van besmetting of nietbesmetting al gelgk In alle gevalle kan ik daaromtrent na nog niets zeggen Zult gy dns schryven zoodra gy iets hoort 1 vroeg Budolf hem de hand toestekende Vorit unolgd