Goudsche Courant, maandag 11 december 1905

RüSlAÏD Men seint uit Petersburg aan de Morning Post dat volgens geruchten muiterijen zyn uitgebroken ondor het voetvolk te St Petersburg Andere bladen melden dat te Moskou drie bataljons aan het multen sloegen Te Kharkof waar alle arbeid stil ligt beloofden in een door 4000 personen bggewoonde meeting de soldaten niet op bet volk te zullen schieten Het bericht dat de Amerikaansche gezantzgn regeering gevraagd zou hebben om oen wacht van marinesoldaten wordt door hem tegengesproken DoITSCHLASD In het Pruisische buis van afgevaardigI den is gisteren bekend gemaakt het besluit van den minister Von Budde waarby het gebruik van alcohol door spoorwegbeambten j gedurende don dienst wordt verboden I De resultaten der volkstelling die in Berlyn gehouden ia zyn dat er in de stad BerIgn biyken te wonen 2 033 900 menschen In 1900 woonden er slechts 1 888 848 dat isdus in vgf jaar een vermeerdering van 145 052 zielen FsAHKBUK D zaak van den snikerspeculant Jalazot oprichter van de spaarkas van de Printemps zal op 28 December dienen Op het ministerie van marine moet er op bet oogenblik sprake wezen van het aftuigen van den kruiser Chateau Renaud ten einde er een jacht van te maken voor en president ËNOEUKD Sir Arthur Nicolson Engelsch gezant te Madrid is benoemd als Engelands vertegenwoordiger op de Marokkoconferentie te Al eciraa De nieuwe beul Pierpont heeft voor het eerst iemand opgeknoopt een dronkaard die een anderen dronkaard had doodgestoken GOiTEHEIJK HoHeARUIl In het Huis van Afgevaardigden hield de afgevaardigde Stein een rede over zgn voorstel om de quaestie van scheidiiig van Oostenryk en Hongarge en de vorming van een personeele unie van beide landen dringend te verklaren Minister president Gantsch proteiteerde heftig en lelde onder andere komen ig ook op zichzelf geen reden om de staatscxploitatie in dit opzicht boven particuliere exploitatie te verkie en Het is toch de vraaR lioe die winsten zollen worden aangewend Kn nu bewijst de er aring al weder dat particuliere ondernemingen met name coöperatie vaak haar winsten veel meer in het belang barer arbeiders of van bet algemeen hebben weten aan te wenden dan do staat Kn het ijii wederom on e mannen die steeds aandringen op een zoodanige regeling dat de inkomsten uit bet bedrijf het ij van den staat het ij van particulieren inderdaad ten goede zullen komen niet slechts aan ben die in die bedrijven arbeiden maar tevens aan bet algemeen Niet w i e zuilen e xploiteeren is dus op dit terrein de lioofdvraag al jdeiten krachtige arguuienten hoofdzakelijk aan het belang der verbruikers ontleend voor staats of gemeente exploitatie van monopolies maar b o e geöxjiloiteerd zal worden of de billijkheid daarbij inderdaad zal worden betracht Kn nu staat men voor dit dilemma waaraan niet te ontkomen is óf een billijke regeling is op dit gebied niet te treffen maar dan baat ook de bestrijding van het kapitalisme in den zin der socialisten niet daar zij ons slechts zou voeren tot een veel ingewikkelder maar niet minder onbillijk door zijn gecompliceerdheid waarschijnlijk nog onbillijker werkend voortbreiigingssysteem óf een billijke regeling valt wel te treffen Maar dan is daartoe niet noodig dat alle jiroductieiniddelen in handen der gemeenscha komen En indien de sociaal democraten het tegendeel beweren zullen zij dat hebben aan te t o o n e n Wat tot heden niet door ben is geschied en wat ook niet geschieden zal zoolimg zij zelf niet eens weten boe bun foekonistgemeenschap georganiseerd zal zijn Welke conclusie volgt nu uit dit alles VooretlVst wel deze dat waar toch de mbillijkhedeii in de tegenwoordige maatschappelijke organisatie aanleiding hebben gegeven zoowel tot het streven der so ciaaldemocraten als tot dat der vrij innigderaocrateii beide richtingen kunnen samengaan waar het geldt die imbillijkliedcn door regelend ingrijiieii an den wetgever te verzachten of op te beften maar dat de sociaal democratie bet doel voorbijscbiet wanneer zij bet kapitalisme in den zin dien zij aan dat woord hecht gaat bestrijden als de wortel an alle kwaad Dim moet de sociaal democraat die als de heer Troelstra eenigszins wijsgoerig is aangelegd wel komen tot de droeve verzuchting dat al zijn streven naar verbetering noodzakelijk in strijd moet komen met de theorie dat bet tweeslachtig slechts ten decle deugdelijk werk is Maar in die opvatting ligt een groot gevaar verscholen Heeft de sociaal democratie als zoodanig tegenover de vrij zinnigdemocratie slechts recht an bestaan door haar sturen in de richting van gemeeiiscliapsalinacht bij de regeling en verdeeling van de productie juist het gevoel van teleurstelling dat den sociaal democraat moet vervullen wanneer hij ziet dat al zijn streven wil het vruchtdragend zijn slechts uitloopt oji de door hem zoo verfoeide hiuirgeoispolitiek der vrij zinnigdemocraten die intusscheii meer arbeiders dan bourgeois in hun midden tellen drijft de sociaal democraten telkens weder in de richting der revolutie van de anarchie Het kapitalisme in o e t verdwijnen Door hervormingen blijft het bestaan Welnu dan den ontwikkelingsgang der maatschappij geforceerd een schakel in baar evolutie overgesprongen en met geweld bereikt wat langs anderen weg niet te verkrijgen valt Ziedaar het tweeslachtige in de politiek der sociaal democratie Eenerzijds willende herMirmeu in vrijzinnigdemo cratischen zin anderzijds bet maatschappelijk stelsel omver willende werpen met anarchistische middelen is de sociaaldemocratie gedoemd tot een gevaarlijke halfslachtigheid waarvan de arbeiders de dupe worden terwijl de vrijziiuiig demo cratie die met alle kracht rechtstreeks aanstuurt op een billijke verdeeling van den maatscbappelijken rijkdom niet slechts alles bereikt wat ook de sociaal democratie met den besten wil van de wereld op het oogenblik zou kunnen bereiken maar tevens op die wijze de toekomst der arbeiders niet in de waagschaal stelt door een dolzinnig streven naar een ordening der maatschappij waarvan de bestaanbaarheid zelfs niet blijkt en welker noodzakelijkheid evenmin is aangetoond voor een op rechtvaardigheid gegronde samenleving V 1 UuIteulaRdscli Uverzicbl Reurter seint uit Stockholm d d 8 0fc A tünbladet ontving uit Helsiiiglors het volgi iule bisriclit Do nieuwe gouverneurgeneraal kwam op Dec hier aan Bg de ontv iugst van den Senaat verklaarde de beer lierard dat hg mot al z jn maclit de autoriteiten zou steunen lijj de handhaving van rust en orde De vice president van den Senaat Mechelin gaf toen een overzicht van den poHlieken toestand en nitto de hoop op wederzijdsch vertrouwen De vrstbesloten houding der Russische regeering en do aansluiting van den boud vnn posten telograafamhteiiuren bg den Raad der arheidcrsdeputaties die scheuring onder de stakende ambtenaren uitlokte schijnt tot bet einde der staking te zullen leiden Deze meeuing werd ook gisteren in den ministerraad geuit daarin word befloten de eenmaal uangenoinen houding te blu ven volhouden en de eischen van den Bond dor post en telsgraal ambtenaren niet toe te slaan Do postdirecteur te Petersburg gaf bevel aan ongeveer 2UÜ postambtenaren hunne woningen die in hot postgebouw gelegen ziJn te ontruimen voorts ontsloeg hy 323 ambtenaren der postkantoren 8 K brievenbestellers De hrievenbosteUers kunnen weer worden aangesteld doch de ambtenaren alleen wanneer ziJ dit verzoeken en do graad van deelneming aan de staking geen bulotsel vormt Woensdag had een gedeelto der ambtenaren den arbeid weer opgenomen De Finsche post on telograaf amhenaren hubben catagorisch de aanslait ng by de Russicho arbeiders organisatie gewuigerd Vduiiraal Dnbassol is tot gonvornour ga ncraal van Moskou benoemd Nog altoos duurt de staking der post en tclegraafambtenaron voort in Rusland On dunks do vertoogen van professor de Martens ondanks den last dien de goheole Russische maatscliappy van die staking begint te gevoelen volbarden de ambtenaren nog by hun bestuit Maar toch schSnt er kentering te komen vooral nu de Bond van post en telegraalambtenaren door aanshiiting by den Raad der delegaties van de arbeiderspartij verdeeldheid hoeft gebracht onder do aangesloten ambtenaren De Finsche ambtenaren ten minste willen van dia aansluiting niets weten Het blad Rooss zet uiteen dat de regeering zich op het standpunt stelt haar prestige te willen handhaven en daarom Duinovo niet te kunnen prysgeven aan de oisctien der stakers In een ander artikel valt dit blad h ftlg Witte aan dio eerst Trepof stelde tegenover de openbare meening en thans Dnrvono die do jongste werkstaking heeft doen ontslaan de vryo hand laat Volgens oen medodeeling uit Moskou heeft Witte gezegd dat het Zemstvocongres vrj willig of niet de hartstochten in Rusland gewekt heeft Toch heeft Witte tot bywoning der eerste zitting van den ministerraad waarin da regeling der Doema vcrkiezingen besproken werden eenigo leden der Russische miiatschnppy uitgenoodigd naraoljk de hoeren Gutschkot Krassowski Knsmin Karawajef Muromzof Stachowitsj Jewgeni Troebctzkoi en Schipof Deze heeren taan bekend als vertegenwoordigers der uiterste rechterzyde mol uitzondering van Muromzel en Troohetzskoi die op een vryzinnig liberaal standpunt staan De overige leden zullen niet verder gaan met de toekenning van con servatieve wellicht de refictionaire kringen wcnschen Hot is niet te ontkennen zegt de correspondent van de Frankf Ztg dat er een zekere homogeniteit bestaat tossoben de regeering en de door haar gekozen groep raadslieden De ministerraad beklaagt zich dat van het gesprokene in de zittingen zooveel bekend wordt buiten dien raad de correspon deut van de Frankl Ztg vraagt s oi dan de regeering geheel en al wil teragkeeren lot het oude principe van geheimzinnigheid en bet publiek voeden met geruchten Ook dit kan er niet toe bydragen om bet vertrouwen in de regeering te doen toenemen V Over den indguk dien de redevoering van prins Bdlow in den Ryksdag wekte in het buitenland kan het volgende worden medegedeeld In de eerste plaats in de Engelsche bladen de organen van het land dat rechtstreeks werd genoemd Wat de Times zegt deelden wy reeds mede De liberale bladen onthouden zich van commentaar Doch de conservatieve pers z lfs de gematigde Daily Telegraph acht zich gekwetst door de rechtstreekscho aanwijzing van Kngeland als rustverstoorder juist op het oogenblik dat er in Engeland pogingen worden gedaan om eene vriendschappelgke toenadering tusschen de beide landen te doen ontstaan Andere bladen spreken van de sabelkletterende redevoering vaii Btilow als alleen gehouden met bet doel de nieuwe tLlastingen door den Rijksdag te doen aannemen moar tevens zien zg in die rede voering rnsteloozo eerzucht en het streven bet Ëuropeesche evenwicht te verstoren waarop de Engelsche staatkunde sedert jaren berust Van de i rarische ochtendbladen uit zich nog slechts do Fi aro Dit blad noemt de redevoering van don kanselier een uitbreiding der troonrede Duitschland doet niets om de algemeene sympathie te verwerven en is dan verbaasd dat bet om zich geen lachende gezichten ziet Prins Bülow heeft nu voor de twintigste maal de vreesclgke geschiedenis der misdadige plannen van Frankrgk in Marokko verteld Het moet nu wel algemeen bekend zyn dat een hab itueele misdadiger Delcassé genaamd in hot huis van den sultan wilde dringen Zelfs als alle oude bezwaren van Duitschland gegrond zgn heeft Frankrgk toch aan de Duitsche eischen voldrian den minister van bnitenlandscbe zaken weggestuurd en de conferentie goedgekeurd Wat wil Duitschland nog meer f Frankrjk kan slechts zeggen tot Von Billow Gu z jt ontevreden over het stuk voordat het gordyn opgehaald is gy hebt ons naar Algeciras gesleept en de conferentie gewild Laat van nu af aan de conferentie het woord Van de avondbladen bevat de ïemps een artikel waai in op kalmen doch pessimislischen toon over de toekomst wordt gesproken Want zegt het blad Duitschland 18 tegenwoordig vreeselgk prikkelbaar zonder dat wg de reden daarvoor kunnen nagaan Die houding wekt ongeru stheid Frankrgk deed zooveel concessies en verwacht nog altoos bet eerste woord van dankbaarheid En nu de wind weer opsteekt in de internationale betrekkingen is hel niet bemoedigend to zien dat er heftige aanvallen op hot Fransche ministerie worden be raamd V Bg de bespreking der spoedeischande motio waarin de oniniddeliyke afscheiding van Hongarge door het Oostenrgksche parlement wordt geëischt heeft de Al duitscher Stoin gister zeer persoonigke aanvallen op de Kroon gedaan Hg betichtte do Hababurgors van veile politiek te dry ven en ver klaarde dat Frans Jozef het bekende artikel U op misdadige wgze toepaste De voorzitter riep Stein tot de orde Deze dreigde io antwoord daarop met de oprichting door de Alduitschers von een Germania irredenta Von Qautsch hield daarna een bootpredikatie tegen Stein s uitlatingen over de Kroon en verklaarde voorts dat vervulling van den in de motie uitgedrukten wensch de ineenstorting der monarchie zou beteekenen Wg weten niet of er onder onze lezers zyn die van het jaar op een Nobelprgs rekenen Zg moeten zich dan op een teleurstelling voorbereiden Door verhoogde belasting in Zweden beet t krügen zg nl niet meer dan 138 089 25 kr Verleden aar was het 140 858 51 kr en in het eerste aar 150 782 kr Volgens een Dnitsch blad igt deze vermindering aan bet buitensporige beheer van de Nobelstichting Minder dan de helft van haar inkomen wordt nu aan de Nobolpryzen het hoofddoel besteed De Stockholmsche corj espondent van de Temps schroef onlangs a 4i zyn blad dat de Noren in hun feestvreugde bet slechten van de grensvestingen vergeten schgnen te zyn en dat er over die zaak onaangename verwikkelingen met Zweden dreigen Het Noorsche departement van buitenlandsche zaken heeft nu aan de diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland opgedragen aan de regeeting waarbg zy geaccrediteerd zgn mede te deelen dat de Noorsche regeering er nooit aan gedacht heeft zich aan haar verplichtingen ten deze te onttrekken Kenter seint uit Parjjs d d 8 Dec Op verzoek van den minister president Ronvier wordt de interpellatie van den beer Faare over de buitenlandsche politiek meer bepaaldelgk over Marokko uitgesteld tot bij de bebandaling der begrooting vaa buitenlandsche zaken De heer Faure deredenen voor zgne interpellatie uiteenzettend wijst op het bekend worden van de depêche van Cambon waarover de heer Sembat eenige dagen geleden in de Kamer sprak terwgl hg er bg voegt dat Delcassé Loobet of Rouvier daaraan schuldig zgn h j vraagt dat Rouvier in staat van beschuldiging zal worden gesteld maar ziet ten slotte van dien eisch af Met betrekking tot het bekend worden der depêche verklaart minister Rouvier dat geen enkele mogendheid om verklaringen heeft gevraagd en dat de Regeering er geene heeft verstrekt Verschrikkelijke nachtelijke folteringen De ondervinding vaa eon inwoner vau Den Hang Jeukende benauwende dolmakende aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zg U niet veroorzaakt Welk een doodsangst gedurende den dag I Tevergeefs hebt gy een groot aantal voorgewonde middelen gebruikt en tóch bestaat er een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een Uwer landgenooten zegt Mejuffrouw A ZAALBERG wonende Rembrandstraat 168 te s Hage deelt ons mede Ik ben zeer verheugd dat ik spoedig genezen ben van mgn uitwendige aambeien door bet gebruik van Foster s Zalf Deze aambeien hebben mg lang doen Igden en alle hiervoor aangewende middelen bleken te vergeefs Thans zyn ze geheel verdwenen na een enkel doosje te hebben gebruikt Ik dank U van harte en zal de goede werking Uwer zalf gaarne bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verzeker U dat men U de échte Foster s Zalf geeft dezelfde die Mejuffrouw ZAAL BERG gehad beeft Ze is te Gouda verkrygbaar bg de Heeren WOLFF Cx Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten dat de motie niet anders ten doel heeft dan de monarchie te doen vallen De Kamer kwam met de beraadslaging niet gereed en zal Maandag verder gaan Waddingsveensclie praatjes X Het onderwgs ia een voorwerp van aanhoudende zorg der regeering staat er in de Grondwet en sedert wg door de uitspraak der kiezers ook regeerders hm hm zgn geworden zitten wg ook voor dat onderwgs te zorgen zonder ophouden In onze laatste raadszitting was het weer raak hoor Eerst kregen wy een adres van juffrouw Grendel onderwgzeres aan het Dorp De onderwgzeressen geven een deel van het handwerkonderwys buiten de gewone schooluren en genieten daarvoor eene gratificatie van f 25 per jaar Als er nu zoo n nieuw juffie komt zeggen we daar niets van we laten er haar om vragen en als ze t ver geet dan honden wg t geld in den zak Juffrouw Grendel achynt er nu pas achter gekomen te zyn en nu vraagt ze er ook om Goed die gratificatie kan ze van ons krygen al zgn Bremmer en Blanken er tegen maar nou wil zoo n ontevreden schepsel voor het vorige jaar ook die gratificatie hebben De centen van t vorige jaar waren op doch B en W die misschien moeielgk zoo n jong hupsch dametje iets kunnen weigeren hadden er iets op gevonden We zouden ze nu f 50 geven en vervolgens f 25 Maar liefde tot de centen zoekt list I Eén van ons was zoo nugger op te merken dat die juffrouw eens een poosje verlof heeft gehad voor eene ongesteldheid die ze hoogstwaarschynigk in gemeentedienst heeft opgedaan en wy hadden een mooi motief omzenietf 50 maar slechts f 25 te geven Voortaan zullen onze onderwyzers en onderwgzeressen wel oppassen niet ziek te worden want vroeg of laat zullen wg ze daarvoor in hun portemonnaie straffen Dat was onze eerste zorg voor het onderwys al Daarna hebben wy in verband met de nieuwe onderwgswet besloten onderwgzers boven de 28 jaar die getrouwd zgn of weduwnaar met minderjarige kinderen il voor bnishour f 50 te geven Van die t 50 moeten nog percenten af dus ze kunnen er een hokje van 17 of 18 stuivers voor huren Piet Pothuizen verwooi t dat ook zoo wat Aanhoudende zorg voor het onderwy meneeren Het volgende punt gaat heter Schoolgeldheffing 3e kwartaal f 209 56 Of dat gedeelteiyk moet komen van arme tobbers die het met stuivers en dubbeltjes bi elkaar moeten scharrelen daarnaar vragen wy niet dat valt niet onder onze aanhou dende zorg voor het onderwgs Bg den be grootingspoat verlichting verwarming en schoonhouden der achoollokalen kwam onze aanhoudende zorg opnieuw tot zyn recht Collega Alblas stelde voor in de schoollokalen stofwerende olie te gebruiken de leerlingen en de onderwgzers zouden van de stofplaag bevryd ziJn Onze medicus wees echter eens op de kosten daarvan Nu die vallen niet mee hoor In Bodegraven zgn de jaarlgksche koeten voor zes lokalen met een gymnastieklokaal ± f 15 In onze gemeente zou het dus voor de 9 lokalen der beide openbare scholen ongeveer f 20 per jaar beloopen Nu die uitgave is ook wel wat groot waar bet het welzyn van ruim 400 kinderen betreft Dokter vond dweilen beter Ja dot is ook goed vooral als het ééns per jaar gebeurt Of het die eene keer goed gebeurt weet ik niet na de mededeeling van een der wethouders dat een hoofd eener school de deur van zg n lokaal maar gesloten houdt daar zyn werkster nog al een zeer ruime opvatting van haar taak heelt en by de minste opmerking maar vraagt of meneer zich verbeeldt beter te kunnen dweilen dan zg Na nog wat discussies over het witwerk in de scholen werden we eindelgk voor deze zitting ontheven van onze aanhoudende zorg Nu kunnen wjj in de volgende zitting aan den gang over een adres van den bond van choolmeesters over het schoolgeld net alsof die er meer verstand van hebben dan wg en dan nog een adres van het genootschap van schoolmeesters dat is weer wat anders over de premie die ze voor het weduwenfonds zullen moeten storten Die twee adressen zullen wg maar voor kennisgeving aannemen want het loopt bg allebei op sch voor de beurs uit Misschien spreken wy dan nog eens over kinderen die met kwalen behept zijn die voor andere leerlingen nadeelig kannen worden nu daar ben ik niet op tegen om het eens over te hebben want dat zon al raar moeten loopen als ons dat geld kostte want van een schoolarts is hier vooreerst nog geen sprake Voor afwisseling hadden wg nog een vergunninghkwestie De wynhandelaar Laurusse had van Gedeputeerde Staten eene bgzondcre vergunning gekregen en daarvoor vergunningsrecht betaald Later kreeg hy van B en W vergunning en weer moest hg dokken Nu vroeg hg beleefd van dat eerst betaalde vergunningsrecht gedeeltelgke teruggaaf wat niet meer dan billijk was Qelükkif U er in de Wet dat Jaweeltje 1 geen artikeltje te vinden dat ons permiteerl hem zgn geld terug te geven en wg zgn dus genoodzaaktIgeweest den man te leur te stellen en wg moeten het geld houden Heusch dat speet ons toch zoo Tot slot behandelden wg nog de inkomsten der gemeente voor het jaar 1906 en merkwaardigerwgze heeft niemand getracht daarop aanzienlgke beknibbolingen voor te stellen ja wg hebben het zelfs zoover gebracht dat wg de raming onzer inkomsten nog met f 212 50 konden verhoogen JAN WESVEEN 8 Dec 1905 iNQÜÏOHDEM Mijnheer dt Redacteur Mag ik U beleefd verzoeken t volgende In uw blad te willen opnemen naar aan leiding van een ingezonden stuk in uw courant van Vrydag jl Hoewel ik het menschüevend streven van den heer J van den Heuvel zeer apprecieer gevoel ik mg toch verplicht te doen opmerken dat de persoon in kwestie L Verhoek op 65 jarige leeftgd als seinhuiswacbter eervol uit den dienst der My tot Exploitatie van Staalsspoorwegen is ontslagen met een jaariyksch pensioen van 294 golden d i bijna ze gulden in de week Ik geloof dat onder deze omstandigheden de mededeeling dat de man werd ontslagen met een zeer klein pensioen waarvan hg ter nanwernood de huiabuur kan belalen geheel misplaatst is Waarom de man in nood verkeert kau hier voorloopig onbesproken bigven Dankend voor de verleende plaatruimte Hoogachtend S D BOON Aan de Vrienden van Armenzorg Een oude bedelaar klopt weer bg u aan Hg heeft zich niet voor to stellen gy kent hem nog wel van verleden jaar t Is Armenzorg die om soepkaarten komt Gg hebt misschien niemand voor uw soepiyst Armenzorg heeft wel 20 ieinanden gg hebt misschien geen tgd de kaartjes geregeld te laten bezorgen de bezoekende leden van Armenzorg doen niet liever dan dat Gy weet misschien wel iemand voor van daag niet voor morgen en geefl uw kaartjes die aan de gaande en komenden man don bedelaar Armenzorg weet er regelmatig weg mee Komt taal nu Armenzorg eens toe al de moeite aan het wel besteden van een soeplgst verbonden over te nemen hy doet het met plezier Een paar ouden vrienden zonden hun soeplgst reed Volg hun voorbeeld Gy kunt ze kwgt aan het adres van de H H C LUGER Markt A WARTENA FluweelensingelJ W BERKELBACH v d SPRENKEL Gouda 9 Dec 05 Wachtelslraat Gemengde Berichten Ruim 10 000 meter byna 2 uur gaans van Zandvoort richting Noordwgk zit een schip op bet strand Donderdagmorgen om halftien zyn drie aleepbooten uit IJmuiden er heen vertrokken om het schip af te brengen In ZandTOort kan men het schip nauwelyks onderscheiden zoover is het daarvan verwyderd Het gestrande schip is een stoomboot met twee masten Woensdagnacht op het strand geloopen De lading bestaat uit steenkolen Om drie uur Donderdagmiddag was t reeds een uur aan t ebben en zat het schip nog steeds vast Er kwjm toen een dikke miat opzetten waardoor de boot van Zandvoort af onzichtbaar werd Men voorspelde storm Er biyit niets anders over dan de lading te lossen wil men de boot los krygen Nader wordt gemeld Het schip heet Wabona Het is een Engelsch schip met kolen geladen afkomstig van Leeds en bestemd voor Rotterdam De sleepbooten die bezig zgn het schip af te brengen heeten de Titan de Cycloop de Simson en de Assistent O H Ct Uit het water aan den Trekvliet onder de gemeente Voorburg is gisteren opgehaald het lijk van een 19jarig dienstmeisje uit den Haag dat sedert eeuigen tgd werd vermist Aan het hulpkantoor der postergen te Doornenburg Gelderland is dezer dagen een Nieuwjaarskaart aangekomen die 18 jaar onderweg is geweest De kaart was nameIgk te Ravenstein afgestempeld 30 December 1887 De geadresseerde is echter reeds ruim 15 jaar overleden Naar aanleiding van het in verschillende dagbladen voorkomend bericht over het onder den blooten hemel vertoeven van een arm gezin te Eist Betuwe wordt ons ter wille van de waarheid het volgende gemeld Het bier bedoelde gezin noeit wegena wan betaling van huur uit zyn woning worden gezet en reeds maanden te voren was het hun bekend dat zg die moesten verlaten Do man maakt misbruik van sterken drank terwyi de vrouw een onverschillig en verregaand slordig wezen ia Er is een poging gedaan om de kinderen des nachts onder dak te brengen welke poging echter geheel door den onwil der ouders ia mislukt Tel Door het vertrek van prof M W F Treub voorzitter der commissie die te Arasterdam eene coüperatieve waschinriehling voor arbeidersgezinnen wilde oprichten Igdl deze commissie een groot verlies Men zal zich herinneren dat de heer Joh Ingenohl een voorloopig plan van een dergelgke inrichting had gemaokt die f 75 000 zou kosten en waarvoor veel sympathie bestond Naar wg vernemen zal de voorloopige co nmis8ie die bet plan zou uitvoeren binnenkort eene vergadering houden ten eindete trachten in de vacature ontstaan doorprof Treuh s vertrek te voorzien en tevens te beraadslagen op welke wgze men meer financieelen steun zou kunnen krggen Totnog toe is slechts een bedrag van f 20 000 voor het plan disponibel Hbl Men meldt uit Schiedam Hedennacht om half een brak er hier brand uit in de Chemische Fabriek firma Ter Horst en van Hasselt Het vuur greep zoo snel om zich heen dat oen gebouw do eigoniyko fabriek totaal uitgebrand is Het bygobouw dat mede in brand geraakte werd door de brandweer gcdeoltelgk behouden Het vuur af en too in allerlei kleuren hoog opvlam iiond als hy een ontploffing was men na een paar uren meester Twee werklieden der fabriek liepen brandwondon op Zg werden naar het ziekenhui gebracht Hun kwetsuren zyn niet van gevaarlgken aard De verzekering bedroeg f 107 000 Men meldt uit Amsterdam Bg een antiquair alhier is giatoren door de recliBrciio oen in in aangehouden die oen scliilderslukje te koop aanbood dal eenige dagen geleden uit het Ryksmsseum werd vermist Het schildergtji is een Italiaansch primitief van een onbekenden moester uil hel begin dor 15e eeuw voorslellonde een iu idonna inel het kind In een keurig Igslje van 35 by 22 c M een inturressanl scliildergtje van misschien een f 2000 waarde Het behoorde tol de colleclio van prof Lantz Igdelgk in het museum tontoongeslold in een klein vertrok naast de zaal van het Kon Oudheidkundig Genootschap ADVKHTKINTIHN OFENSAAE EZAllEN STADS HDZIEKSCHOOL op Woensdag 20 December 1905 Aanvang s nam ton I uur en s avonds ton uur in do Sociëteit ONS GENOEGfM te GOUDA INSCHRIJVING van nieHme $ eer$tngeu in liet gebouw der School aan do Westhaven nlhier op ZitiTdag 23 December 1905 s namtdfïagti van 3 ft uur over voor Waarden van toelating zie aanplakbiljetten Ouders en voogden worden er op attent gemankt dat bel verzoek om tnsschentydache afschrgving van leerlingen alléén ueldlg I wanneer het schrt telijk ingedaan bIJ ten ondergeteekende mluaieUë veertien dagen vóór den aaneaug van een nieuw kwartaal Namens de Commissie van Toezicht op de Slada Moziekschool J J A MONTIJN Secretaris Firma C LOÏÏEEIS L ng e Tiende weg GO JDA WIJKUillVDEL VRAAGT PHIJSCOïfHANT van onzo Bordeaux Vin de Saiiios Hoofd Eau de Cologne is onmisbaar voor schoolgaande kinderen want ze doodt direct alle levend onrein verwgdert roos en schilvers on bevordert de haargroei en daarom wordt ze door HH Profesoren voor oud en jong bizonder aanbevolen Verkrggbaar in Flacons met gebrniksaanwijzing van aS l WO SO en 75 cent bij J VAi OIJI KLEIWEG No 2 GOUDA In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zgg voorhanden de nieuwste modellen GüsoKijtiieiiTeN Gasgloüllicblbritnilers tias Klectra Branders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze glflerffe geSmailleerde HDISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk urn EISERS GASOyPS liASFORNOIZËN KOOKAPPARATEN Wandcoinrorcn Salon Gaslafelti es en verder alles wat tot het vak bohoort Aanbevelend M M V LOOIT Aanloggor van Gas Water en Spreekbuizen Verkrggbaar in llesschen SO ets 7 5 ct en l t liS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEKI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 DRACHEN OUELLE KOST SLECHTS 15 CT PERLlTERFLESCHii IS VERFRI$SCHEND TERWUL VERMENGD MET WIJN OF LIMONAOE OIT EEN FIJNE DRANK GEEFT LEIDINGWATER VEROORZAAKT SOMS Typhus EN ANDERE ZIEKTEN NATUUR BRONWATER Verkrygbanr by M M BELONJE Jr Gouda Sohte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrygbaar bg PEEÏERS Jz Let op tachet em Imrkbrand Bokroond Tmitoon telllriB ïohooDmakf ry ilufiii Ang IHH Wereld beroem tl o Schoen Appffl taTir r ip nn 8atiii syo de beaie middolea voor bet cunder mooito kenng aekluurtl Brboeiiweik VorKryehfiBr hy winkolioFH lil cho nwerk ÏAnn l m Drogerj t iu Men lotte 5 rood np n ani on fabrlofcrmerk Qfin jLgBoti W tarteMM AniUiu