Goudsche Courant, woensdag 13 december 1905

bereidt men zonder verdere toevoegingen slechts door oplossing in kolcend vater van f MAGGI BOUILLON CAPSULES ruKr i Deze zijn te verkriigen tn twee soorten Coiü omnié vleeschnat zonder vei extra sterk per empmults voor 2 gT9ot k pp ii 18 ccata BohIIIaii vleescbnat met vet per mpiinle voor 2 yroote koppen 9 rents ftreksel vin de Tijntte soepgroenten alsmede hel noodige keukenzout toegevoegd zijn del So 9900 Woensdag 13 December 1905 44ste Jnartianfi GOMCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zaal KUNSTMIIT Sociëteit ONS GENOEGEN O O V u reletaon No 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Va ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 13 14 1 1 lleoeinber NOORD ANERIKAANSCHË KOODHUIDËil Scal ieerseèii s Foilrrini rn Ooriogsdansco KooKsckieten lodiaaiisdie ceremoiiiSn SIOUX APACHEN OJIBWAIJ S IHOQUOIS Dagelijks geopend Van 1 tot 6 uur M cent leden 30 cent 6 10 30 M cent tO cent Alle DamoB en Kindoren ontvangen gratis WOENSDAG eerfcte dag een Aiislciitkaarl Tan de 2 jarige M Ig tea Fijnste llélango K Uk Rootnboter M c p pond MIST CADEAU Te GOUDA Wijdstraat lOT DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PHACÏISGHE DB MEEST VOLLE DIGE MOi Eltl ilKW z n beslibt dio dor Kirma WKLllOiH THE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleuido plant TUE ILL DKESSMAKKlt met een gratis geknipt patroon THE U AA A AR OF CHILD REUS FASH ions Kiudorniodes met vole gratis geknipte patronen VttAAGT Uw Boekhandelaar Proe nummem Alle met kontel HM IHJvoeffsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen jn GEKNIPTE PATHONEN raet Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Don Haag lENISBEPOTTMTIEE tlitii wftrilt Tcrzoch op t HRKK te lelteu I UIT nsT Magizuh tav M lUVKNSWAAY ZONEN QORINCHEM Deie THBiiEN worden iifgele rerd ib verzegelde pakjes van vy heee en ten half ea een Ned om niet vermeldiug van Nomnier eE I Prijs voorzien van nevenstaand lUerk volgens da Wet gedepo rneerd Zich tot de nitvoeriDK van geeerde orders aanbevelende J ü BUL oorbeeD J BUEEBAART Lz DE FIJNSTE BOUILLON MAOGI i Bouillon Captulei zign gevuld met het allerbeste vk c chextrakt waaraan een a D 1 a a r Verkrlfdbaar bl kruldenlera eili comettiblenha HEROPEND het door ons van wijlen den Heer VAN EDE v d PALS overgenomen Magazijn an Heeren en Dames Onderkleeding Handschoenen Dassen enz 9 aK f I IZT 102 Het Depot der Stooraververö en Wasscherij van GEBB PALTHE dat tödelijk naar TÜRFJUARKT H SI was verplaatst is tbans weder gevestigd Markt A 10 2 S É S VAN DANTZIG voorheen J W P v EDE v d PALS Insulaire Hypotheeklsank te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van I 1000 I 500 f 100 en t 50 4 pCts P t VUUHIEVKIl tot den koers van lOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DORTL IIID € o alwaar ook do Coupons betaalbaar zijn k Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorstlioniDgEztract Eenig helpend en a Ioeiid middel tegen verkoudhüid astma keelpijn kink en slijmhoeet broncbitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK t Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Honinqbloem Vorkrij baar bij Firma WOLFF Ji Co Westhaven 9 GouUa A LATEK STB JV Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal 12li te ffourfn A mVMA Moordrecht PlbIKSK Nieuaerkerkad IJeel A N v ZESSEN Aoonhoren 3 Tu TOKKEN Boikrop B v WIJK OurfnonVr A SCHEEB aa ireM P W V EDB Oudeicater K va der HEMDEN te Beeumjk P v o SPKK Moercapelle D v D STAK Waddingeueen Wed J HOLST Waddinqeneen M KOLKMAN Waddingimen P A uk GKOOT Oudewater An JONGH OiKiMa cr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB te Benschop WWnSCHVWiltQ Laat U niet misleiden ioor AbdlJ Slroop Het EI kloosterSanota PouJo il6 jybestaatniot I Slrooi vangeenerlelwaarde Q tW S Patent H Stollen mmirlti niUiiti Warnun g i er grOMe Erfolg f im r Patettt H Stollen êmméK hêt hitu lU rttiohk vm wmihiomeu NachahmuttgcH gêgtlm itu k ufa itêhêr unttn tM êehnrfen H StotUvi MT iwi M tilrtel Witt bl tokhén Stttnfiênéluitt Hmm $ r Nêttt wit nebêntUHan ÊMttumtt ADVEETENTIDN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentle Hureau van A BHIAIKNiN ZOON r mrm Onnavolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepassingea onze n mllevert geiekiUerte J or trelleH Feintare Bogaert Zg geven kii aeht en diepte die namakers niet kunnen ereiken Men overtnige zich geen imitatiei voor de eekte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel a BOOAEHXa Co Agent voor GOÜDA Firma A QOANT Knnsthandel Kleiweg hg wien modellen t bezichtigen zgn Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et en f 1 25 bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD EICHTEIl Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt en btj WOLFF Co Westhaven 198 Vt ild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks verach verkrijgbaar Braadknikeos Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde P ndvogela Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Heevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G UTTELISO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firm H SAEDEMANN te Zevenaar en Emmerik fINiiiiieit de kr n Verkrijgbaar to Gouda bfi R ZANDTOOET M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFF Sma C LOÏÏEENS L ng e Tiendeweg GOÜDA WIJiVUliVOEL VRAAGT PRIJSCOURANT van ome Hordeaux Vin de aiw s Gouda Druk van A BRINKMAN i Zi I I I I INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie Eerste Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der MILIÏIEWET 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene kennis ART 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjarig manTielgk Nederlander die binnen het Rgk in het Duitsche Rgk of in het Koningigk België verblgf houdt 2o ieder minderjarig mannelgk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnon het Egk in het Duitsche Rgk of in het Koningrijk België woonplaats heeft 3o ieder meerderjarig manuelgk Nederlander die binnen het Rgk in het Duitsche Rgk of in het Koningrgk België woonplaats heeft io ieder mannelijk ingezetene niet Nederlander zoo hg op den In Jinuari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een dar bg art 15 omschreven gevallen Ingezetene is voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4o A de binnen het Rijk veiblgf houdende minderjarige niot Nederliinder a wiens vader moeder of voogd binnen bet Rgk woonplaats heeft on haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rgk of do koloniën of bezittingen des Rgks in andere werelddeelen gehad heeft il van wiens ouders de langstlevende bj zgn of haar overlijden ia het hierboven onder a omschreven geval verkeerde al verkeert zgn voogd niet in dat geval of al i s deze buiten s lands gevestigd c die door zgn vader moeder of voogd verlaten is of die ouderloos is of in wetteIgkea zin geen vader of moeder heeft en van wien niet bekend is dat hg een voogd heeft indien hg gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Ryk verblgf gehouden heeft B de meerderjarige niet Nederlander diebinnen het Rijk woonplaats heeft en baar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rgk of de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heeft Voor minderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hij die minderjarig is in den zin LUL FEUILLETON 133 Toen ik er kwam bevond ik dat zij lijdende was aan een van de hevigste aanvallen van tjphns die ik mij ooit herinner gezien te hebben en ik acht het mijn plicht om openhartig te verklaren dat haar leven in groot gevaar verkeert Tevens eischt de billijkheid dat ik u mededeel dat mijn collega niet in mijn meening deelt hiJ denkt nog steeds dat er veel kans is om haar in het leven te behouden Er kan hoegenaamd geen twijfel bestaan of ziJ is in het gastbnis met typhus besmet geworden Gij zult n herinneren dat ik n gezegd heb hoe haar aandoening haar toen ziJ de zaal binnen trad van alle zelfbeheeriching scheen beroofd te hebben en boe zij aar het verkeerde bed liep voordat de liekenopptsser haar kon tegenhouden De man die zij daardoor voor Turner aanzag was lijdende aan een koorts waarvan toen nog niets bepaalds te zeggen viel doch die lich all typhus heeft doen kennen op den orien toen gij met nw broeder un het lutknit kwunt D litkt tu di n mu der Nederlandscho wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder B gehouden hg die meerdeijarig is in den zin van voormelde wet ART U De inschrgving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn vader moeder of voogd aldaar woonplaats heeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd zoo hij binnen het Rgk verbljjf houdt en zijn vader moeder of voogd elders dan binnen het Rgk woonplaats heeft in de gemeente waar hg verblgf houdt zoo hg door zg n vader moeder of voogd verlaten is ouderloos is of in wettelgken zin geen vader of moeder heeft en hot met bekend is dat hg een voogd heeft in do gemeente waar hg verblgf houdt zoo li j i het Daitsclie Rgk verblgf houdt in de gemeente Amsterdam zoo hg in het Koningrijk Relgie verblgf houdt in de gemeente Rotterdam 2o van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 2o zoo zg n vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rgk in de gnmeeute der woonplaats van vader moedor of voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam is zg in hot Koningrijk België in de ge meente Rotterdam 3o van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3o zoo lig woonplaats heelt binnen het Rgk in de geraeeuto zg iior woonplaats zoo hg woonplaats heeft in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam zoo hg woonplaats heeft in het Koningrijk België in de gemeente Rotterdam 4o A van hem bedoeld in art 13 eerste insnede 4o indien hg minderjarig is zoo hg verkeert in het geval in da tweede zinsnede van dat artikel onder o omschreven in do gemeente waar zgn vader moeder of voogd woonplaats heeft zoo hg verkeert in het geval in die zinsnede onder b omschreven in de gemeente waar ijti voogd woonplaats heeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschrijving ifl de gemeente waar de mindeijarige yer lgf houdt zoo bjj verkeert in oên der gevallen in evenbedoelde zinsnede onder A omschreven in de gemeente waar hjj verblgf houdt B van hem bedoeld io art 13 eerste zinsnede 4o indien hij meerderjarig is in de gemeente waar hg woonplaats hoeft moet besmettelijk geweest zijn toen de jonge vrouw zich dicht over hom heenboog in de meening dat hjj de persoon was die zij was komen bezoeken Ofschoon zij toen zij haar vergissing bemerkte aanstonds terugdeinsde had zij de besmetting ingeademd terwijl haar aandoeningen op dat oogenblik gepaard zooals ik later te weten gekomen ben aan een zekere lichaamszwakte haar bijzonder blootstelden aan bet gevaar waarin ziJ toevallig gekomen was Sedert de eerste verschijnselen van haar ziekte zich verleden Zaterdag vertoond hebben kan ik niet zeggen dat er ieta op da geneeskundige behandeling zooals ziJ mjj medegedeeld is aantemerken valt Ik ben vandaag eenigen tijd bg haar bed gebleven om haar gadeteslaan De ijlhoofdigheid die altijd min of meer onafscheidelijk gevolg van typhus is vertoont lich bjj haar in een hevigen graad openbaart zich zoowel in haar woorden als in haar gebaren Het is onmogelijk geweest om haar door de middelen die men tot dusverre beproefd heeft tot rust te brengen Terwijl ik by haar stond hield zij niet op nw naam nittespreken en te smeeteen om n te mogen zien Ik heb van baar geneesheer vernomen dat zg daarover de laatste vier en twintig uren altg d door malende geweest is Na en dan noemt zjj a Tfiu aw aun uok dia raa aadeien a De in de vorige zinsnede als plaats van inschrijving aangewezen gemeente is die waar het verblgf of de woonplaats gevestigd is of was op den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de in te schrgven persoon het 18e levensjaar volbracht tenzij het iemand geldt wiens inschrijving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verblijf woonplaats onderscheidenlijk in het Duitsche Rgk of in het Koningrijk België ART 16 Voor de militie wordt niet ingeschreven lo do ingezetene niet Noderlander die bewijst te bohooren tot een Staat waar do Nederlanders niet aan de verplichte krijgsdienst zgn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerighoid is aangenomen 2o hg die bewgst in de koloniën of bezitlingim des Rgks in andere werelddeelen verblgf te houden of woonplaats te hebben al heeft zgn vader moedor voogd of curator woonplaats biuiion het Rgk ART IC Hy die volgens art 13 behoort te worden ingetchroven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders der gemeente waar volgens art U de inschrgving moet geschieden a in te geven tusschon den In en den 31n Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht Bg ongesteldheid of afwezigheid van hem die zich Ier inschrijving moet aangeven alsmede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen van aangifto indien het een minderjarige betreft oji zgn vader moeder of voogd indien het een meerderjarige betreft die onder curatele gesteld i op zijn curator De verplichting van vader m loder of voogd geldt ovenwol slechts zoo hg of Z i binnon het Rgk in het Duitsche Rgk of in het Koningrijk België woonplaats heeft Behoudens de uitzonderingen bg de volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor bet doen der aangifte uitsluitend op den in te schrijven minderjarige indien zijn vader moeder of voogd niet binnen het Rgk in het Duitsche Rgk of in het Koningrijk België woonplaats heeft indien ziJn vader of moeder of beiden de ouderlijke macht missen indien hg door z jn vadAr moeder of voogd verlaten is of indien hij ouderloos ia of in wettelijke zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hjj een voogd heeft Hjj die door de bestuurders in art 22 vermeld ter inschrgving moet worden opge V j preekt die met een gevoel van afgrijzen uit maar haar volharding in haar vragen om u te mogen zien is zoo opmerkelijk dat ik mjj genoopt gevoel om u alleen op grond van hetgeen ik zelf gehoord heb aan te raden om werkelgk naar haar toe te gaan in de hoop dat gij eenigen kalmcerenden invloed op haar zoudt kunnen uitoefenen Doch indien gg voor besmetting vreest of er om de een of andere geheime reden waarnaar ik noch het recht noch den wensch heb om te zoeken op tegen hebt om mijn raad op te volgen beschouw het dan in geonen deele als nw plioht om aan mijn voorstel gehoor te geven Ik kan n in gemoede verzekeren dat dw plicht daar niets mede te maken heelt Ik heb echter nog een anderen voorslag te doen waaraan ik niet twijfel of giJ zult er uw goedkeuring aan hechten Het is deze dat aan haar ouders of aan andere van haar betrekkingen indien haar ouders niet meer in leven z n kennis gegeven worde van den toestand waarin zjj verkeert Mogelijk weet gij ieta van haar familie at eu kunt dus dien dienst bewezen Zij ligt op een vreemde plaats te sterven onder menschen die haar als de pest ontwijken Al ware bet ook slechts om bij haar begrafenis tegenwoordig te zjjn dan moest toch de een of ander bloedvenrant dadelijk bü haat geven of die in dienst is bij de zeemacht de marine reserve en het corps mariniers hieronder begrepen biJ het leger hier te lande of bg de koloniale troepen is tot het doen van de aangifte niet verplicht Voor hem of haar die tot het doen der aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden door oen ander daartoe schriftelijk gemachtigd De volmacht blgft onder Burgemeester en Wethouders berusten De wijze waarop van de gedane aangifte moet blijken wordt door ons bepaald ART 18 Voor do militie wordt ook ingeschreven uf wordt opnieuw ingeschreven lo ieder minderjarig mannelijk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgeode op dat waarin hij het 18e levensj iar volbracht en v66i het intreden van het 2te levensjaar zgn verblijf binnen het Rijk in het Duitsche Rgk of in het Koningrijk België gevestigd heeft 2o ieder minderjarig mannelgk Nederlander wiens vader moeder of voogd na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van diens 21o levensjaar zjjne of hare woonplaats binnen het Rgk in het Duitsche Ii jk of in hot Koningrgk België gevestigd heeft 3o ieder mannelijk minderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hi het 18e levensjaar volbracht en vóór hot intreden van hot 21e levensjaar Nederlander of of op nieuw Nederlander ii geworden zoo hg in een dor hierboven onder lo omschreven gevallen verkeert of wiens vader moeder of voogd verkeert io een der gevallen hierboven onder 2o omschreven io ieder meerderjarig mannelgk Nederlander die na dea In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht e vóór het intreden van het 21e levensjaar yijne woonplaats binnen het Rgk in hst Duijlscho Rgk of in het Koningrgk België gevofetigd of er woonplaats verkregen heeft 5o ieder mtinnelgk meerderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin htj het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21o levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden oo hjj in een dor hierboven onder lo omschreven gevallen verkeert 6o ieder mannelgk niet Noderlander dia na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18s levensjaar volbracht en vóór het introdon van het 21o levensjaar ingezetene of op nieuw ingezetene is geworden in den zin der tweede zinsneda van art 13 oepcn worden Ik zal haar morgen tweemaal bezoeken in den ochtend en in don avond Indien gy het niet wilt wagen om haar te bezoeken en ik herhaal dat ik n niet gebiedend zeg dat gy dien tegenzin moet overwinnen zult gy my misschien mi in rayn eigenewoning komen opzoeken Ik heb de oer te zyn WelEdelo Hoer 1 Vrgdag avond üw dw dienaar J Btrnhard P S Ik breek myn brief nog eens open om u mede te doelen dat Turner niettegenitaande alle raadgevingen vandaag het gasthuis verlaten heeft Hg deed daartoe verleden Dinsdag reeds een poging toen hg naar ik meen voor het eerst bericht van dó ernstige ongesteldheid der jonge vrouw ontving doch kreeg toen hg trachtte te loepen zulk een hevigen aanval van duizeligheid dat hg even buiten de deur der zaal neerviel Bg deze tweede gelegenheid is het hem echter gelukt om zonder eenig ongeval weg te komen voor zooverre de beambten van het gasthuis ten minste kunnen zeggen Wordl wtolgd