Goudsche Courant, donderdag 14 december 1905

o 0903 Vrydag 16 December 1005 44ste Jaargang fiOüDSCHE mum iVteiiirs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken UM n Xo SI De Uilg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen V De prjjg per drie maanden is L2Ö franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelcrMB Ka a ADVERTENTIEN worden gepliat sf van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Git ote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur del midd S D A P Afd Gouda CURSUS VAiTDER GOES Calé IIET llUkHOBUi ï m Aanvang Donderdag 14 Dec iia an I 8 uur preeie OUDEKWKKP I DE i AFITi LlüTI SCIiE rBODlCTIEKIJZE Kijiltaal en irbeid Meerwaarde Toegangsprijs HS cent arbeiders 10 fent HKT BKSÏUUU Zaal KÜNSTMIH Sociëteit ONS GKNOKUKN e O tl n A 13 14 1 A Weceiiiliicr noord aierikaansghI KOODHIIDE Scïlpeersrène FoKcrlngpn lorloRsiliiiiwn lioogsrlilelen indiaaii cbe ccrrnioiilüii SIOÜX APACHEN OJIBWAl lS IKOtiUOlH UageiykB geopend Vu 1 tot 6 unr OO cent leden M cent 6 10 0 M cent 0 cent Alle Dames en Kindoren ontvangen gratis WOtlNSUAG eerfcte dag een Aiijiiclilkaart van do ü jarlge Iftg irat KEN HEER met zindeiyken kleinen bond zoekt Zit en Slaapkamer inet ol zonder PKNSION llr met priis opgave Ir letter tf Boekh VV M HKIJI Utrecht DRACHENQUELLE BIJ DCN IMAALTIJD Ibevobdert de SPUSVERTEBINGJ NATUUR BRONWATER Verkrögbaar bjj M M BELÜNJE Jr Oonda Viild en Gevogelte Van at hoden en vordor dagol kt versch verkrijgbaar Braadkuikons Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippon Korhoondere Kcevleescli enz enz tegen de moest sterk concnrreorendo prijzen Panklnnr schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTBUXa Poolior Oosterstraat 18 ROTTERDAM ïolephoon Intorc NS 2031 Wie lek ci t a wu d idit Cliel CttCU t ODtrangan Iwanua tald n na v pro noi ng u io ioi nanlel gfkomen ocdei deii naaia do uitrlnilors Dr MiohaellR T rTa nllH Vf da bluste mnotiim in het W8r ldb9roHiida étabUisaeraeiit van Qctir StoUwwok t Kaolm Itoht Ctkel Cac o In TierkaataB buiMo Dm Xihil ClHw h nwt melk okt MS aannmaDM nmda drank root 4 Mlljkach pbruik een t 2 tkwbpaU vu t poeder Taor een kop OhoMtati Ah Eeneeakraobtige drank by t il nn dwribee alei iMa mal water t fabfoikan Verkr baar by de voarauotli B Apotbekan ma pjj t Ka V f 1 80 o rsi 0 naraalvvt gen roardI raa Radar3 land lulliu antnkMt liuntordam Kahcitnal IM CAREL KROPMAN Kleiweg GOUDA SPECIALITEIT der nieuwste modellen ELEGANT LICHT GOEDKOOP HOEDEN en PETTEN Ctoensoerzekerind lllaatscbapDl 3 Qrd rccht 99 a v tisil U Derdrcebl Ova iicbt In W73 maatcchapptlliH Kapitaal velt li n t 2 090 000 Uaraaktrd Btdrag ruim 0 nllllaM Rtacrv ruiia Ui llll a Gevonden 1 het eenigst mid lei tegen HLOEDAKMüKDB BI EKKKIKJHT ZRNUWZWAKTB VERMAOEHI Mi en VEHMINDEKINO DEIl L1 3HAAM8K1 ACHTEN DOÜll UUITKNBPUUIUIIËDEN n m VAN SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm ia het enigst Hollandse h fabrikaat eiM FIAEMATOCSEEN heeft li t pracluche nut niet te kuiin u bjachimmelen of gitten zooals prodoctüii die onder dezflide naam in den handel voorkomen IIAE VIATÜdEEN IN POEDEUVOBM is aanneuaani van maak het goedkoopste in hetgebruik tcrin het in water melk koBBe thee wön on kan wordan vermengd en dezwakatrimaag Koowid van het jongate kiod ala van den grjjsaard IIAEMATOÜEEN INPOEDEUVOUM kan verdragen s Onze doozen zgn voorzien met het lotltyj gedeponeerd abriehmerk van de Koninklijke Stoomfabriek t DK UONlNODME Vt Amibecoten iloor U H Doctoren Pry per iloos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Verkrögbaar by firma WOLrf dl Co Weathaven 193 Ocuda A BOUMAN Moordrecht PINKSË Nuumerkerk ad IJutl A N VAN ZESSEN wiiAoMn B v Wl IK P W V EDE hidtwaier A SCIlBEll HaaitreM K VAN DKB HEIJDEN Reeuwyk P V I SPEK Motrca Me D v D STAK Wed J HOLST M KOLKMAN WaiUingie ii P A n OllOOT A ua JONQH Oudemaler J P KASTELEIN VoUbroekerdam D BIKKER BenKhop m m w w m M t Eert Diploma i Qoud Bckroondi ▼ f T TÏTl iflSno I A v Vl A krachtige en vcratcrkende KIKA WlJK teemflwaklc VUina L grUVlIC h i UMn iU v lwMVlitn KebnkMPMtlQlt tlCht ebnk pUtver erlni tenuwhoofdplln ter versterking na lekte of kraambed koorta en hare gevolgen T riAmii VWXl É i a 1 1 i eu Blocdgcbrdt Bleafccucht t L90 en L dag jkachte aOt teer aan te bt 0UINA 1 AROCHE raRRUGINEUX in h t bi iuiid kwalen Tan KrltMchen leaftyd cm Verknjtibanr i flac u L IIVCI xa vooral voor klntUrcD iwakfcen en kllerachtict Mtellen PRACPARATEN VAN vc1c ii J n7i UMkracK flk drank ti itoonüaaen tUr apOsverterlMira nen en divrbét ook onr ui elhigen en kVii kinderen rnnperbuUH Kgr fXlO 4 V KgT O OO H K T 0 öa bmaent K Kgr aiM Chcmltch MjiklL CllllrAr Speola l Toor Klndcnroedlnc in rolvate irlClliOmi Ct i Kgr z 0 60 Kirt O Acihtna C XaUft Üe n Het rwkeneenerhalre cigarette u UoeBdetebMtrij lalllllla V IIC 1 CH il j htrijitt MHvaUao vaa A thm eic In Ö Men TÏ M Tflttiarlndp Bonbons fruit poROAtreF i g i v opijim am I alllanilUC U miUUIia belen Mlgralne ConrtatleaetcvoonüookaïsUwuu Hrlula BÓtiflbn v ii KkAF rH IKN X HOLM belangrijke dieniten beien Migraine Coiii voor Vinilercn iewijten If TaOMirlDda Bonboni v ii KKAF l H IK daar de vorm voor hei kmd bagtfl Uk en de ini k aangenaam i Prij per doonje ƒ 0 00 en O BO GfklmSot OacéniAC altenteen eTkeD l ali M BESTE bmsmidtU l OainilaK I aaUUCa Hoeat Vnkoudhald en Keelp hei écn al moplOMcnd o Tcnachtend middel by ultnatnandheld uiitaUaDd lu □ flcactijci crkn gbaar Priji 0 10 prr flcachja V fiiMpamUm tmm ERAEPBLIKN k HOLM t Zalat fM Ppand m m KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST SJSX Patënt H Stollen nitiur iniiunti Ullltll Mttdirnl URunriuni rumuH Warnung Iter grant BrMn Ma iwn PntantH SltUa errvHgw M Mim neMMMlNHa wer hlo en Nachahmungm MebM Mu tmift Um meen 11e ecliarfeu H SloUm mr nu me AweC e tr ik t eio k m k en b e nëlm imi alMa i r fUkel ne In het VEBLICHTING MAGAZIJN De Avonclslep Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zjln voorbanden de nieawate modellen GAttORlAllieNTElV GasgloeilichlbriDders Gas fAttin Bniden Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme kenze glfêtirf e geèmailleerde HDISHOUDEUJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelijk BADEsi mm m m mmmii KOOKAPPABATEN WiDdcomforen Saloa Gsstafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PBACTiaCHE DE MEEST VOLLEDIGE II O i n I I E M Aanicggcr van Gas Water en Spreekbuizen ztjn boslibt die der Firma WCLIIOW TllM LADIES JOVHNAL met m insten8 drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILDREN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT üw Boekhandelaar Proefnummers Alle met ko tel Holt Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellec zün GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 60 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingen onze fit eHecerf geêehlUerae Portretle Petuture UogHertt zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eeUe te ontvangen Qeill Pr sconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAERTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen ta btzichtigen tjjn en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H 8ABDEHANN te Zevenaar en Emmerik l anii ia de kro u Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDTOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J 8 MOSSEL Firm L DE JONG A DROST te Woerden hij N DE KROIJFF VAN BlOMMLSTEINS INKT r i i t flf BESTf ONSCHADELIir Gouda Druk T n A BBINEMAN i Z KAMER VAN ARBEID VOOB DE BOu wbedrij V en te jouda BUBOEMEESTEB en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gelet op artikel 11 van het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren do hoofden of bestnarders van de navolgende bedrijven het bewerken van Hout Stcoii en Metalen het Schilders Ikhangers Stukadoors Mandenmakers Bietwerkorf Aaideworkers en Straatmakorsbedrijl het ontwerpen van en het honden van toezicht b i het uitvoeren van Bouwplannen de Boeken Oouranidrukkerijen de Aardewerk en de Pjjpenfabricage aan hunne verplichtingen om voor 1 Januari a s ocne lijst of zoo noodig Igstenopte maken vnn do namen en van do voornamen der mannelöke en vrouwelijke perionen die in hun bedrjjt binnen het gebied dor Kamer van arbeid als patroons of in hun dienht nis werklieden werkzaam zun geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft gedurende bet laatste tydvak van zeven maanden dat in dat bedrijf ia gewerkt on om die lijst of lijsten v66r 15 Januari a s te zenden aan Burgemeester en Weihouders voornoemd Op de lijsten mogen niet vermeld werden zij die gedurende den boveniangegeven tijd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bij hetzelfde hoofd ofdenzclfden bestuurder zjin werkzaam geweest Op de Igsten behoeven niet te worden vermeld zg die geen ingezetenen des Bgks of geen Nederlanders zijn of op den 15 Februari a B den leeftijd van 25 jaren niet zullen hebben bereikt Zy die gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft Ket gedurende het laatste tgdvak van zeven maanden dat in dat bedrijf i gewerkt in het bedrgf van hetzelfde hoofd of donzellden bestuurder werkzaam zgn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eene kiezerslijst voor de Kamer van arbeid te worden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór 15 Januari a s aangifte kunnen doen bij Burgemeester en Wethouders voornoemd De formulieren der Igsten en der aangiften tijc vanaf heden ter Gemeente Secretarie kosteloos verkrggbaar Voorts herinneren Burgemeester en Wcthouderi aan de strafbepaling van art 42 der Wet op de Kamers van Arbeid luidoude FEVILLETOX m iiLiidi BiïUJK 135 Er is op bot oogenblik niemand in de kamer Wilt gy dadelgk naar boven gaan V Spreekt zy in haar glen nog over mg f Ja even onophondelgk als vroeger Dan ben ik bereid om naar baar ziekbed te gaan Geloof dat ik diep gevoel welk een opoffering gü n getroost Sedert ik u geschreven heb ben ik nit veel dat zg in haar yien gesproken heeft hy aarzelde meer te weten gekomen dan gg vrees ik wtl loudt gewenscht hebben daar ik niet Teel meer dan een vreemdeling voor u ben Ik wil daarvan slechts zeggen dat geheimen die ik onwillekeurig aan een ziekbed rnomen heb my heilig lyn en dat wat ik boven legen wil en dank vernomen heb naar myn meening dubbel geheiligd is daar bet iemand betreft die in zulk een nauwe betrekking tot een mgner ondste vrienden staat Hy hield op stak mi vriendelgk de hand toe an voegde er by Ik hond mg OTertiigd dat gy n voor de zware proeven vutop nw roel ia dizen nacht uteld Hg dio wederiochtelgk mot voldoet ean eene hem in eonigen krachtens deze wet nitgevaardigdcn algemeenon maatregel van bestuur opgelegde verplicbtin wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of goldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden GOUDA den H December 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris UROUWEK Üultenlandscli Uverzlclil Reuter seint nit Petersburg dd 12 Dec Vla Eydtkuhnun van p irticuliero zudo Hel telegrafisch vorkeer mot het buitenland werd Dinsdag nadat hot zes uren hersteld was weder gestaakt Te Moskou duurt de post en telegraafstaking voort De burgerg geeft aanzienlgke bfdnigcn voor de stakers De houding der stakers wordt dreigender Eiken dag komen kleine botsingen voor De bond vnn posten teicgraafambtenaren besloot ondanks de dagordor van Durnovo do staking te bigven voortzetten Aan de beurs te Moskou worden geruch ten van belangrijke faillissementen verspreid In hot gonvernement Novgorod ontstonden bloedige botsingen tnsschen boeren en agitatoren m het fabricksplaatsjo OrccliowoLnjown kwam het tot een gevecht tusschen werklieden en kozakken Drio kozakkon werden gedood Do Nowaja Schion meldt dat Chroeslalef in de Peter en Poulsvesting gevangen gohouden wordt op hel plein dor vesting zijn kanonnen opgesteld de wachten zgn versterkt en de hoofdpoort der vesting wordt gesloten gehouden om zijn bnvrgding te beletten De toestand in Riga is bedenkelgk Het station wordt door troepen bewoakt Voor hot postkantoor en het station zijn kanonnen en maxims opgesteld Men acht do troepen niet betrouwbaar De Letlische revolutionairen zijn meester in de stad De Roess publiceert een telegram van de manschappen van de zesde sappeursbri gado te oskon Hel telegram meldt dat de uitgediende manschapjien tot nog toe vergeefs om ontslag vroegen Indien zij voor 6 December geen antwoord kregen zouden zg zich de vrijheid van handelen voorbehouden De Russische Rijksraad heeft volgens een zal worden beloond zult achten nis gy in Interen Igd kunt denker dat uw bgzgn baar in haar laatste oogenblikkon rust geschonken heeft Zgn deelneming en kiesheid troffen my te zeer dan dat ik hem in woorden zou kunnen dank zeggen Ik kon myn dankbaarheid alleen door een blik te kennen geven toen hy my verzocht hem naar boven te volgen Wy traden de kamer zuchtjas binnen Nog eens en voor do laatste maal in deze wereld bevond ik my in het byzyn van Margaretha Sherwin Haar te zien zooals ik haar hot laatst gezien had was zelfs niet zoo verschrikkeIgk voor my als haar nu nantestaren nu zy daar verlaten op haar sterfbed lag om gadateslaan zooals zy daar met het hoofd van my afgewend lag lorwgl zy het gelaat met de losse vlechten van haar lang zwart haar nu eens bedekte en ze er dan weder uitstreek en in haar koortsachtige draomen myn naam onophoadelgk uitsprak Basiliusl Basiliusl Basiliua t Ik zal hem zoolang roepen tot dat hg komt Basilius t Baailius Waar is hg V Ach waar waar waar Hg is hier zeide de dokter terwyi hy my den blaker nit de hand nam en dien zoo hield dat bet licht der kaars op myn gezicht viel Kgk haar aan en spreek als gewoonlijk tot haar als ly zich omkeert fluisterdt mededeoling nit Petersburg aan d Mi Hiirab Corresp in zgn zilting van oorgistoren tgdelijke maatregelen getroffen betreffende de staking volgens welke urabtcnaron in 8laatBdienst of hg private maatschappgcn volgons twee irlei maatstaf worden gestraft namolgk wegens ophitsiog mèt en wegens ophiUing zonder resultaat De straffen loepen van acht tot zestien maanden vestingstraf staalsarabtenaren worden daarbi tevens ontslagen De l gk dooraa zal eerst togen het einde van Maart bgeonkomen de wijze van verkiezing van do leden is nog steeds niet vastgosleld Naar men zegt zyn vgf der ministers voor algemeen stemrecht met tweo trappen In Kig 1 is de stemming zeer gedrukt daar de Lellen allo mücUt in handen genomen licbhen By Mj slowitz werd do fabriekseigenaar Schön een schoonzoon van den presiden an de Rijksbank te Berign Kuch door arbeiders met revolverschoten gedood Eergisteren zgn hier voor hot eerst sinds tien dagen weer Rnssischo bladen ontvangen De t litieke en economische toestand wordt daarin herliaaldolgk als vertwgfeld voorgesteld De Petersburgsche correspondent van bet Berliner Tageblatt seint dat de teekenen zich vermeerderen dat de regeering haar loovlucht neemt tol reactie daar baar geen andere weg ovorbiijlt De arrest itio van Jhroostalef den leider der rovolutionnirsor ialistische werklieden had jilaats op onmiddoliyk initiatief van Witte daar Chroes lalet plannen smeedde voor een coup d élat en allo minisiers in één nacht gevangen wilde nemen Uil Witle s omgeving hoor ik seint de correspondent dat hg den toestand thans iels gunstiger inziet en op z o post denkt te bigven Do slaking der postambtenaren neemt zoor langzaam in omvang af Het kan nog weken duren eer alles weer regelmatig van stapel loopt De Duitsche Byksdag Igdt weer aan do oude kwaal besluiteloosheid omdat er niet genoeg leden opkomen Het laat zich aanzien dat de leden nog doze week maar niet langer hg elkaar zullen te houden zgn In elk geval moet echter de verlenginif vun de voorloopige handelsovereenkomst met Engeland die op Oudejaarsdag verstrijkt de welteiyke goedkeuring krygen Het Seniorenkonvent beeft nu besloten het daarop betrekking hebbend wetsontwerp vandaag in eerste en hy my toe Nog bewoog tg zich niet nog deed zich die schorre en razende slem hoeren die slem eens de muziek die myn hart sneller deed kloppen nu do wanklank waardoor het gefolterd werd en riep al border en harder I Basilius 1 Basilius I breng hem hier I breng Basilius bg my 1 Hy is hier herhaalde mgnheer Bernhard luid Kgk maar eens goed kgk maar eens naar hem I zy keerde zich oogenblikkelgk om en streek zich hel haar uit bet gezicht Een oogenblik deed ik mgn best om naar baar te kyken een oogenblik zag ik den koortsgloed op haar wangen den strakken blik van dio roode oogen hot onophoadelgk smakken van dia droge lippen het akelige grypen met de uitgestrekte vingers doch de foltering van dat gezicht was meer dan ik kon uitstaan ik wendde ingn hoofd af en verborg mgn gelaal met afgryzen in myn handen Hj nd u goed I fluisterde de dokter Nu is zg kalm spreek legen haar spreek tegen haar voordat zg weer begint noem haar by haar naam Haar naami Kon myn mond die op zulk een oogenblik uitspreken f Dadeiyk dadelijk zeide mgnheer Bernhard Beproef bet nn gy groote kans hebt om te slageo tweede lezing aan de orde te stellen en de derde lezing die niet denzelfdon dag mag gehouden worden Vrgdag op de agenda te zetten Dadelgk daarna zullen de vermoeide parlementariërs naar hun haardsteden gaan Prins Victor Napoleon die tegenwoordig in Engeland vertoeft heeft een brief geschreven aan Arthur Legrand kamerlid voor la Manche over de scheiding van Kerk en Staat Het Concordaat Is afgeschaft schrgft de prins Dat verdrag gesloten 15 Juli 1801 tusschen de regeering der Franscho republiek en den Heiligen Stool had gedurende moer dan een eeuw den godsdionstvrodo verzekerd Het Concordaat had onomstoo telgk de onafhankelgkheid bevestigd van het burgorlgk gezag teiwyi het aan de katholieke kerk oen vrgheid wiarborgde waar ook de andere eorediensten van genoten hebben Met al myn vrienden hebt gy n legen dezen maatregel verzet diarinee wensch ik u geluk Victor Napoleon noemt vorder in zyn brief het Concordaat een van de meest voorlretfeiyko erken van Napoleon I De eerite consul was niet alleen bedacht op herstel van de orde in materieel opzicht neen hQ had zich een hoogere taak gesteld by wilde don vrode in do gemoederen herstellen Prln Victor Napoleon eindigt mot do klaring dat hg steeds de traditicn van zyn geslacht trouw zal biyven lk bon vast overtuigd dal partyiwisten het weliyn en do veiligheid van het land in gevaar brengen on dat alleen eendracht en eensgezind held do volkeren gelukkig welvarend en eerbiedwekkend maken Het Franscho Geclboek over do iftrokkaansche quaestie Is gisteren verschenen oen lyvig boekdeel van HiO pagina s dal de geheele geschiedenis der Marokkaansche quaestie behandelt van hot begin van 1001 tol het einde van li 05 In hot boek wordt uiteengezet dat de onveiligheid aan de Algergnsch i grenzen nauw samenhangt met het herstel der geordende toestanden in Marokko Breedvoerig worden do invallen vnn de slechts in naam onder het gezag van den Maghzon staande stammen besproken en wordt er op gewezen dat Frankrgk tegenover den Sultan een loyale houding aannam en diens souvereine rechten zonder rekening te honden met de aanspraken van den pretendent Hoe Hnmara steeds erkende Do noodzakelgkheid de Ik trachtte de herinnering van het verlodene van mg te zotten en sprak tol haar God weet even vriondelgk zoo al niet even gelukkig als in vroegeren tyd Margaretha I zeide ik Margaretha I gy hebt naar my gevraagd en ik ben gekomen zy zwaaide met haar armen boven haar hoofd met oen akelig gegil hetwelk aanhield totdat het in een zacht gesteun on geprevel overging Daarop wendde zy haar gelaat weder van ons af en haalde haar lokken er nogmaals over Ik vrees dal zy al te ver weg is zeido de dokter doch beproef hel nog eens Margaretha zeide ik weder zgt gy mg vergeten P Margaretha zy koek rog andermaal aan Ditmaal scheen er meer kalmte in haar blik te komen en schenen haar vingers met minder gejaagdheid door hel baar te gaan Zy begon te lachen het was verschrikkeiyk om dien lach te hoeren Ja ja zeide zy ik weet dat hy eindeIgk gekomen Is Ik kan alles van hem gedaan krygen WtrH nnot i