Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1905

Burgerlljka Staad GEBOREN 13 Dec Lambarta ouders A Veldman en J Hartman OVERLEDEN 11 Dec M E de Jong wed C van Straalen 78 j GEHUWD 13 Dec A van der Velden en C van Dgk J vin den Berg en J Nauta Algerünsclie greni van Uarokko naawkenrig al to bakenen en voor een goede grenepolitie te lorgen leidde tot bet beilnit dat hervormingen in Marokko onvermydeljjk waren Het tweede gedeelte van het Qeelboek bevat de iuKtractiei die in bet begin van 1904 aan den gezant Hl Uené Taillandier werden gegeven en da telugrammen die met hem werden gewitseld die toonen dat de bervoraiDgevooritellen van de Krauiche rogeering in geen enkel opzicht de rechten van den Maghzen zonden Hcheideo Uit de telegrammen van St Reiié Taillandier bigkt dat du saltan aanvankelijk de voorgestelde hervormingen welwillend beoordeelde maar toen ploteeling van bonding veranderde Van dat oogenbllk aan kreeg de Marokkiannehe qnaestie een internationaal karakter Het slot van het Ueelboek bevat alle gewliselde takken tasscben Frankrijk en Doitecbland over deze qaaestia on de mededeellngen daarover van Frankrgk aan de andere mogendheden Tijdens een dichten mist die lionden Mi aar in dnisteraii halde werden de liberale Binisters bezadigd Kn des avonds werd de liberale liga wier vier moestbeleekenende leden in het kabinet getreden zgn door lord Uosebery plechtig begraven Boaebery zal nu zt n anzarao vore verder ploegen Uit de redevoering van lord Roaebery willen wij aanhalen wat hiJ zeida over het nieuwe kabinet en over lIomeKule Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn vriend sir Henry CampbellBanner man van harte geluk te wenschen üe positie die b j thans inneemt heeft hy te danken aan langen trouwen onvermoeiden arbeid voor de liberale beginselen en wjj hebben allen het gevoel dat do samenstelling der regeering ons met vertrouwen kan vervullen De opneming van vier der vicepresidenten van da liberale liga Asquith Sir Kdward 0 ey en Haldane in het nieuwe kabinet Is een waarborg voor de verwozolijking der beginselen van een spuariamo Anancieele politiek en van een krachtige waardige staatkunde tegenover het baileninnd Rosebery besprak daarna breedvoering de nitlatingen over Home Kale van don nieuwen premier te Stirlln en zoide toen Ik ben overtuigd dat sir Kdward Grey n anderen verzekeringen bobben ontvangen dat de uitlogging die ik aan die redevoering gegeven heb oiijuiit zijn ik bob die verzekering echter niet gekregen en hond daarom onwrikbaar vast aan hetgeen ik te Bodmin heb gezegd Ik kan daarom aan de verkiezingscampagne niet verder deelnamen Ik geloot niet dat de Home rulo plannen in de eerstvolgende zitting van het Parlement zullen worden ingediend mijn vrees biytt echter bestaan dat na de redevoering van sir Ilenry te Stirling geen lorsch parlement te Dublin maar een lursch parlement ta Londen het Ëngelscbe parlement ouder da heeriehappü van de Isrsche partij den mlniiter presldant de vervulling zijner belolten elschen zal Dat Bannerman sedert lijn redevoering te Stirting gezwegen heelt was een lont en zou noodlottig hebben kunnen worden zoo h j aan de vier vicepresidenten der liga niet de noodige verklaringen had gegeven Het ion achter voor de regeering niet mogelgk zijn de eerstvalgende verkiezing te overleven wanneer zij tich niet vooral dnidelgk en ondubbelzinnig over de lertcbe politiek uitspreekt Uit deie redevoering van lord Uosebery bliikt dat hy toch dichter by Chamberlain staat dan vermoed werd dezeltde vree deseltde gedachtengang dezoltde beschouwingen Alleen hat venijn van Ubamberlain ontbreekt De Belgische Bond voor de rechten van den mensol heelt zich gericht tot den i anschen bona van dien naam om den steun van dien bond te vragen ter zake van Joris den Belg die te Konslantinopel terecht staat in verband met den aanslag op den Sultan De Belgische bond wyst er op van hoeveel belang het is ook voor do andere landen van Kurepa en Amerika dat duidelgk worde vastgesteld dat do capilulatiën 3 Augustus 1838 door Belgid met de Porta gesloten nog onverzwakt golden Immers do bepalingen van de capitulatiën met Belgifi zgn volgens de opvatting van deskundigen van beteekenis op bet stuk van de rechtspraak veel duidcliiker dan de capitnlati n door de Porto gesloten mot andere rgken met name met Krankryk Uen b grgpt niet waarom de Belgische regeering lydelgk toeziet hoe Joris op zyn Turkscb wordt berecht Kr is sprake van een groote meeting door vertegenwoordigers van alle part en te Antwerpen op touw te zetten om de regeering op te wakken te doen wat haar rechit is Joris sptiiohan van da ïarkseha jnititittn ham Istm taraehtataaa voor kat kot van Brabant Renter seint uit Waahingten dd 13 Dec Aan het departe nent van bnitenlandsche zaken is medegedeeld dat voorloopig geen pogingen zulten worden gedaan om een datum vast te stellen voor de Haagscbe vredesconlerentie aangezien de bgzonderbeden van bet program daarvoor niet kannen worden vastgesteld v66r Zwitserland zich ten aanzien van deze zaak heelt verklaard Verspreide Bericliten UOSLIIU VInehtelingen die te Boekarest aankomen blgvun treurige verhalen venellen van de gruwelen die er nog altgd in Kiell Klscbinelt en andere plaatsen in het zuiden plaats hebben In Kiell zgn ongeveer twee duizend winkels en magazgnen uitgeplunderd meer dan 70 J0 lamilies die vroeger welgesteld waren zjjn thans tot den bedal 4tal gebracht Klisabethgrad staat in brand De bevolking vau Kischinell geelt zich weer over aan mishandelingen en erger in de Jodenwyk Met Kozakken en dragonders die er ten slotte in slaagden een einde aan de weldaden te maken had een ernstig gevecht plaats De maitery van Russische matrozen op een schip ie Toulon wordt tegengesproken alleen hadden twee matrozen zich oubeboorlyk tegen hun olflcieren gedragen De uitgevers en hooldredacteuren van de bladen in Ui Petersburg hebben overleg gepleegd wat hun te doen stond na alkondiging der nieuwe pcrsvoorschrilten De si on van den directeur der Rass stolde voor één blad uit te geven waarin elke redactie haar kolom zou hebben opdat de politie in het vervolg alle bladen tegelgk zoa treilen Dit voorstel kon echter de meerderheid niet verwerven Te Uoskon hebben twee sotnia s Kozakken op een vergadering besloten onverwgld aan te dringen op hun naar buiszeuding DUITSCHLIHU De verantwoordeiyke redacteuren van het Berliner Tageblatt en de Vorwarts welke bladen zoo men weet den directeur van de koloniale aldeeling van bet ministerie van b iitenlandscbo zaken en den minister van landbouw badektelgk beschuldigd hadden geld te hebben aangenomen voor de leveranties ten behoeve van het rgk van artikelen voor de tropen bg een groote Beriynscbe firma zyn respect veroordeeld tot löOO en lOOÜ mark boete De vroegere grootbertogin van Hessen thans echtgenoote van den Russisobe grootvorst Cyiill heelt gevraagd haar naam al te voeren van de lyst der leden van bet buis Coburg Frikkbijk De Kamer heelt gisteren met acht stemmen meerderheid het beginsel van de openbare stemming voor een president der Kamer verworpen Nu heelt Doumer weer een kansie t Uen beweert dat bet bezoek van den hertog van Norlolk aan den pans dat eerst verklaard werd Voor het aanstaand huwelgk van den Spaanscben koning met een Kngelsche prinses in verband staat met den flnancieelen steun welken de Rngelsrhe Katholieken de kerk zouden willen geven in verband met de scheiding van kerk en staat in Krankrgk BINNENLAND STAÏEN G ENEKAAL T If H K U te H A n K H Zitting van Woensdag 13 December Justitie Do beer Limburg klaagt over den onhuudbaren toestanf van laken bg bet hol te Amsterdam en de rechtbanken in den Haag en Utrecht De heer de Savornln Lohman meent dat de Bcbnld voor een groot deel ligt bg de advokateo die vaak loodeloos pleidooi aanvragen De minister van Justitie wysl er op dat de toestand dien de heer Limburg wil zien verbetard niet maar te verhelpen is door met kwistige hand het aantal rechters te gaan uitbreiden Un waar nu de administratieve lechtspraak aanhangig is waardoor een geheel nieuwe recbterlgke indeeling wordt vorkregen is thans bet oogenblik slecht gekozen om een wgziging te brengen in het rechteriyk personeel ia den Haag Bovendien waarom maakt de H iagsche rechtbank geen gebruik van de bevoegdheid van bet getuigenverhoor aan een rechter commissaris op ta dragen F 0 hMi Sneange wanaoht vute batoldi ging voor de deurwaarders hetgeen de minister zal overwegen Op lotsverbetering der klerken ten parkette en by de grille der rechtscolleges wordt later op den dag door den haer Ketelaar aangedrongen Ook de heer Regout wenscht dat deze lieden burgerlgke ambtenaren zullen worden De minister verklaarde op dit oogenblik aan de zaak niets te kunnen doen Deze regeling hangt samen met de aanhangige ontwerpen op de administratieve rechtspraak en de grilSers traktementen Den beer Smeengi die aandrong op lotsverbetering der boden concierges en knechts bg de rechtscolleges zeide de minister onderzoek toe Traktementsverhooging der leden van het Hoog Militair Oerecbtshol kon de minister den beer Verbey in alwachting van de reorganisatie van de militaire rechtspleging niet toezeggen Den beer Smeenge zei de minister toe gebruik te zullen maken van lijn wenken inzake woningverstrekkin aan rgkiveldwachters den heer Hugenholtz die vroeg op wiens last de Haarlemsche politie inlormalie had ingewonnen naar sollicitanten naar een betrekking bg de Hollandsche Spoor moest do minister bet antwoord schuldig blgven daar die vraag niet in het voorloopig verslag was gedaan Ken amendement van Veen tot terngna ming van een post van I 1800 voor schryiloon bg het toezicht op bet équipement der ryksveld wachters wordt met 32 tegen 31 stemmen aangenomen Ken verbod nan het personeel der gevangenisten om inlichtingen te geven aan perbonen buiten de gevangenis organisatie atgokenrd door den heer Hugenholtz omdat daaidoor grieven en klachten van het person l worden gesmoord bestaat niet naar ile minister meedeelt Bevordering von het vakonderwga aan gevangenen door daaraan te verbinden een belolte van voorwaardelgke invrgheidsstolling zoodra plaatsing voor den gevangene is gevonden door den heer Hugenholtz bepleit zal door den minister worden overwogen De minister handhaalt verder tegenover den beer Hugenholtz de bepaling dat de kinderen die tot korter dan één maand tuchtschool zyn veroordeeld als regel dien tyd in alzonderlng zullen moeten doorbrengen Tot schrapping van die bepaling bestaat geen aanleiding Zonder stemming word hierop de Justitiebegrooting goedgekeurd Na goedkeuring van een suppetoire begrooting van Justitie voor 1904 vangt de behandeling van t hoofdstuk Binnenlandsche Zaken aan De heer de Klerk bepleit wetteljke regeling van de particuliere pandjeshuizen en vaststelling van een minimum salaris voer de gemeente veldwachters van Rgkswege De heer van Asch van Wgck acht het voornemen der Regeering om de Drankwet weder principieel te wgtigen geen goede politiek Op het gebied der armenzorg mag de Kerk z i niet komen onder controle van den Staat De heer Bolsins is tegen herziening van de Drankwet De heer Trenb bespreekt het vraagstuk der commercieele boekhouding voor de ge meentehuishouding en geelt eenige wenken om de zaak op eenvoudige wyze op te lossen Voorts wenscht spr aan de gemeenten opgelegd te zien de verplichting tot regeling van de rechtspositie van haar werklieden en ambtenaren De heer Bos ondersteunt den wensch van den heer de Klerk nopens pandjeshuizen Heden avond S uur voortzetting Gister is besloten morgen avondzitting te honden waarin da begrooting van Marine zal behandeld worden Gemengde Berichten Het schilderytje van de verzameling van prol Lanz dat verleden week Dinsdag uit het Ryksmuseum te Amsterdam ontvreemd werd hangt weder op dezellde plaats als waar het vó6r den dielstal hing n1 in t zaaltje van het Ondbeidknndig Oenootachap naast de Nachtwacbtzaal De wyz van bevestiging it echter verbeterd vóór 5 December hing het aan een koordje thans is het met twee gzeren banden aan de schildery die er boven prgkt vastgemaakt en deze schildery hangt aan staaldraad Da man die het voorwerp Donderdagavond te Amsterdam te koop aanbood moet zich nog steeds in hechtenis bevinden Het schilderytje zal dus vermoedeiyk als stuk van svartuiging moeten dienen en de plaats waar het nu zoo stevig hangt weer moeten verlaten Voor den betrokken suppoost iemand die al jarenlang in dientt is is deie dielstal al haal onaangenaam Hy ia diiclpliuir ga strait omdat hij Dinsdag om drie mr gerapporteerd had dat alles in zgn aldeeling in orde was terwyi het schildergtje toen waa verdwenen In verband hiermede doet zich een eigenaardige qnaestie voor Zooals gezegd behoort het stukje tot de verzameling Lanz die zich in een zaaltje van het Koninkigk Oudheidkondig Uenootschap in bet Rgksmuiena bevindt De suppoost nu beweert dat hem vooraf geen opdracht is gegeven ook over de collectie te waken Dit nu schgil rast te staan Is dit zoo dan kan den betrokken suppoost ook geen straf treffen omdal hl zgn plicht verzaakt zou hebben N V N Het onderzoek dat de jnstitie alt Middelborg te Ter Neuzen heeft ingesteld naar aanleiding van een daar vermoedelgk gepleegden kindermoord moet tot uitslag gehad bobben dat hier werkeigk moord in het spel is geweest want het kind moet geleefd hebben Men meldt ons nit Scheveningen De vrees dat door de stroomlevering van de electrische centrale te Scheveningen voor de Ign Bankastraat Hollandsche spoor het beven der huizen te Scheveningen weer opnieuw zou beginnen is niet ongegrond geweest In de laatste dagen worden weer sterke trillingen waargenomen in dezelld perceelen die daarvan in den afgeloopan zomer te Igden hadden Men schryit nit Antwerpen aan de Midd üon ant Naar aanleiding van het gerucht als zoo het Belii sche loodswezen van Vlissingeq naar Zeebrugp worden overgeplaatst veriieiiien wg uit vertrouwbare bron dat dit gerucht als uit de lucht gegrepen kan beschouwd worden Het ligt voor de hand dal zoodra de haven van Zeebrngge gereed is daar ter plaatse een loodsstation zal opgericht worden maar van verplaatsing in zyn geheel van het loodseokorps uit Vlissingen is voor het oogenblik althans volstrekt geen sprake Schepen langs het Ooatgat de Schelde binnenvallende kunnen toch bezwaarlijk van uit Zeebrngge van een rivierjoodi voorzien worden Het lyk dat gisteren met verbrgzeld hoold naby de Parkkade werd opgevischt is herkend als dat van den bootwerker P Visser onende te Schiedam en die sedert 4 November uit de echtelg ke woning werd vermist Hg was dien dag naar Rotterdam gegaan om zyn loon als bootwerker inentvangst te nemen en werd sedert niet meer gezien De gemeenteraad van Brussel heelt met 18 tegen U stemmen en 1 in blanco besloten den post van 9000 gulden voor het steunen van wedrennen van de begrooting voor 1906 te schrappen Er werd by bet debat op gewezen dat da rennen in plaats van te leiden tot verbete ring van bet paardenras tot spelen aanzetten Uit Belgrade wojdt bericht De oorzaak van het misverstand dat bestond tusschen den minister van buitenlandscha zaken en zijn ambtgenooten is uit den weg geruimd in een bijeenkomst van den ministerraad zoodat de minister Zoejowitsj zijn ont slagaanvrage heelt teruggenomen Zondagavond omstreeks 10 uur werd men op het booldbureau van politie te Ngmegen verrast met een bezoek van zes kleine kin deren het oudste was twaall het jongst twee jaren oud die door een man daar waren gebracht omdat hg niet wist waar hy ze anders onderdak moest brengen De geschiedenis was n l deze Te Pretoria leelde tevreden en gelukkig een Hol landsch gezin man vrouw en zea kindereof de man bemerkende dat tengevolge van veranderde omstandigheden hem als buitel lander het leven op den duur in de Traaft vaal onhoudbaar werd gemaakt beiloat moeder de vrouw en de kinderen naar Holland te ze iden in de hoop dat zg daar i zouden vinden wat hun in Znid Alrika begon te ontbreken voldoende levensonderhoud In gezelschap van nog een echtpaar met drie kleinen dat om dezelfde redenen naar Borne wilde terugkeeren werd door de hoogst zwangere vrouw en de zes kinderen do bootreis naar Antwerpen gemaakt Van Antwerpen zou men naar Ngmegen reizen waar grootje woonde die zeker wel helpen ion Op het station Antwerpen toen de kaartjes reeds genomen waren werd moeder onwel tengevolge van het onverwacht arriveeren van deiuooievaar met nummere zeven Goede raa was duur De arme vrouw werd naar een gasthuis vervoerd en bet echtpaar nam behalve voor eigen kroost ook de zorg op lich voor het lestal dat maar vaat naar grootje te Nymagan loa worden gabraoht Uan kma bier aan grootje weid gevonden maar het arme oudje zeil big dat ig t leven had kon zich van die onverwachte logé s niets aantrekken daar se er noch huisvesting noch voeding voor had Zoodoende werd de hulp der politie ingeroepen en werd het zestal naar het politiebureau gebracht waar ze onbewust van zorg en verdriet alras in de mime vestibale een spelletje krggerlje wilden beginnen Moeder had trots de consternatie te Antwerpen nog eenig geld meegegeven waarvoor de kinderen door de zorgen der politie in een gezin Achter de Hooldwacht werden ingekwartierd Daar zitten ze nu doch wat verder te doen Wel schynt er te Appingedam nog een ander grootje van vadertzyde te wonen doch als die al even arm blgkt te zgn als grootje te Ngmegen zal baar die onverwachte zegen missihien even onwelkom zyn Intusschen wordt daarnaar door de politie geïnformeerd P G en N Ct Eenigen tgd geleden werden in sommige bladen mededeelingen gedaan omtrent eene in Februari e k door het Fransche dagblad Le Gaulois te organiseeren en in Pargs te honden internationale tentoonstelling van kunstwerken vervaardigd door vrouwen tevens een wedstrgd vormend waaraan belooningen zgn verbonden Thans zyn wg in staat gesteld de volgende personen te noejien die zich op verzoek deSniliel hebben beschikbaar gesteld tot bet vormen van een comité met het doel om inzendingen uit ons land te bevorderen Presidente van het comité is B Michiels van Verduynen Lange Vgverberg 15 te s Gravenhage De overige leden zgn B t vta der Goes van Dirxland Bezoidenbout 56 i Gravenhage Mevr van Recnen Vöiker Bergen Mevr Qallée Qeertsema Maliebaan 84 Utrecht Jonkvr Huyssen van Kattendyke 89 Avenue Friedland Pargs Mej K Coypers Roermond De Heer J H Brom Utrecht W Kromhout Cz Amsterdam J J Weve Ngmegen Van het reglement en programma der tentoonstelling zgn door de zorgen van het comité vertalingen gemaakt die zullen worden toegezonden aan de verschillende Nederlandsctae instellingen alwaar kunst industrieel onderwgs aan vrouwen gegeven wordt Het reglement met programma kan door belangstellenden aan elk der leden van het comité worden aangevraagd Volgens het reglement mag iedere mededingster in elke groep slechts één voorwerp inzenden uitzonderingen voorbehouden en dienen de mededingsters vóór 8 Januari e k van haar voornemen tot inzenden aan het comité kennis te hebben gegeven De groepen waarin de toe te zenden voorwerpen worden ingedeeld zyn vier in getal en zyn in hoofdzaak aan te duiden door schilderwerk op metaal aardewerk porcelein en acquarellen Ie groep naald en borduurwerk 2e groep voorwerpen voor huiselgk gebruik bloemen 3e groep ec werken van leerlingen 4e groep De verpakking assurantie en bezorging der ingezonden voorwerpen geschieden kosteloos heen en terug tusschen Den Haag en Parys Tn te zenden schildergen mogen met de lyst de almetingen van 30 X U te boven gaan Het is te wenschen dat Nederland bg dezen wedstrgd schitterend zal vertegenwoordigd zyn en daardoor den goeden naam zal weten op te houden dien het by verscheidene der laatstgehouden internationale tentoonstellingen op knnstnyverheidtgebied heelt verworven Zaterdagmorgen is de postwagen tusschen Heiden Appenzell en Rheineck St Gallen berooid Ër werden brievenzakken nit gehaald die later aan dec weg opengesneden werden teruggevonden Men denkt dat de dieven niet veel van waarde lijn machtig geworden Uit Amitardam wordt gameid Van de 16 pyieri die het noorJelgk deel van de nieuwe wester spoorwegviadnct zullen hebben te schragen zyn er thans 6 geheel gereed Vyi van deze laatste liggen langï den Spoordyk Het doen zakken biervan heelt de meeste zorg gebaard wyi daarbg zeer nauwkeurig de belendende spoordgk op verschuiving moest worden geobserveerd an derhalve zoo voorzichtig mogelgk met het inzakken der caiaions worden te werk gOf gaan Nu de vaste bodem is bereikt staat natnurlgk geen beweging van den spoordyk meer te vreezen De zes gereede pyiers staan alle vast op 20 meter beneden A P Negen overige caissoni zgn op verschillende diepten gebracht sommige reeds dieper dan 10 meter De laatits van het zestien tal staat nog boven A P In Maart a s hoopt prol Zsehokke met dit deel van het pneumatische lundeeringawerk gereed te komen Dan wordt ook de bovenboow graniet an ijzer gereedgemaakt en gaat de spoor over de hellt van de nieuwe viaduct ryden waarna met den bouw van de andere hellt kan worden begonnen Voor dit zuideiyk deel moeten 19 pglers gelsndeerd worden Voortdurend wordt er met totaal bgna 300 arbeiders gewerkt De directie deelde ons mede dat aan het groote werk de arbeid thans rustig en geregeld wordt voortgezeten dat ze de klachten van voorheen overde Nederlandsche werkkrachten niet behoelde te herhalen N C Qnse correspondent te Amsterdam schryit Onder het losse werkvolk van de Hol landAmerika iyn is een staking nitgebroken Er ligt thans geen boot voor de steiger aan den Westerdoksdgk maar een 50tal losse bootwerkers was druk bezig met het z g expeditiewerk dat in bet lossen van goederen i c zakken meel nit lichters bestaat welk goed later in de etoomschepen wordt geladen Dat eipeditie werk tot nn toe steeds tegen uurloon verricht willen de bootwerkers voortaan als aangenomen werk afdoen wat voor hen voordeeliger ii De directie wenschte deze verandering niet in te voeren waarop de bootwerkers gistermorgen niet aan den arbeid zyn gegaan Het vaste personeel der H A iyn werkt door roet fi losse mannen Meerdere losse bootwerkers die met den eisch niet instemmen zouden aldus werd ons verzekerd gaarne op de oude wgze het werk willen voortzetten indien zy zich niet door intimidatie van stakersydo daarvan lieten weerhouden Amsterdam 12 December 1905 Volgens bet Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 12 December door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen H pCt Schuldbr sQravenbaagsche Algemeene Voorschotbank 95 pCl Aand Hollandsche Beleggings Compagnie volgestort 120 Holland la Plata bypotheekb 109 Nationale Hypotheekbank 360 Fref aand Oostersche Hypotheekb 105 Aand Rgnlandsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 97 Rotterdamsche Hypotheekb 10 pCt gestort 300 Oblig Goud Exploratie My Simau 390 Aand Goud Exploratie Maatsch Simon 385 390 Eerste Pref aand Oost Borneo Mg 145 Aand Maats voor Scheeps en Werktuigenbouw Feyonoord 113 Ned fabriek van Werktuigen en Spoorw Matrieel Serie A 93 Ned fabriek van Werktuigen en Spoorw Matrieel Serie B 96t Nederl fabriek van Verduarzaamde Levensmiddelen v b W Hoogenstraaten en Co 80 Oeldersch O vergsselscbe Locaal Spoorweg My 135 Oblig Batavia Electrische Tram Maatschappy 85 Aand Nation Levensverzekeringsbank 10 pCt gestort 382 Nederland My van Verzekering op het Leven 50 pCt gest 98 100 Verzekeringsbank Victoria 102 Leenworder Waterl Maats 80 Nieuwe aand Overgsselsche Kanalisatie Maatsehappg 29 3 pCt Oblig Provincie Zeeland 99 Scrip Ie Hyp Boxtel Wosel 12 Opr aand Javascbe Cultuur Maats 1 67 Holland La PlataHypb 40 Winstaand Snikerlabr Poerwokerto 40 Opr aand Singkep Tin Maats 40 Rest Bow Stoomboot lieedery tothet slepen van schepen aan hetNieuwe Diep en te ijmuiden vanen naar Zee 40 Claims van Opr aand Nederlandsch Amerikaansche Lacd Maats 32 Claims Nederlandsche Amerikaansche Hypotheekbank I 15 17 MARKTBEBICHTEM GOQdft 14 December 1905 GRADEN iCooaU gewoonlijk om dezen tijd waren de aanvoeren groot en de prijzen daardoor in het voordeel der koopers Toch viel de vertagioK Diet mee Tarwe eeuwache 7 90 a 8 10 Mindere dito 7 30 4 7 50 AfwijkcDffj 6 35 i 6 75 Polder 7 i 7 30 Rogge Zeeuwsche 5 90 k 6 25 Poldtt 5 75 k 6 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 5 80 i ƒ 610 Gerst Winter ƒ 4 80 a 5 10 Zomer 4 70 i 5 10 Chevalier 6 a 6 50 Haver per hectoliter j 50 a 3 90 Per 100 kilo 7 75 S Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 4 925 Kananezaafl 3 i 14 25 Erwten Kuokerwten 9 50 4 1035 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 70 4 6 80 Boenen bruine Boenen 7S Witte Iwonen 14 50 4 I 16 Paarden boonen ƒ 7 as i ƒ 7 40 Duiven boonen ƒ 8 25 4 8 50 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 40 4 7 60 Kleine romft 7 50 4 ƒ 7 75 ysiuaRKT Melkvee weinig aanvoer handelen prijzen reer goed Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 15427 cl per hall K i Biggen voor Engeland redeL aanvoer handel matig 39 4 aj ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel roatig i io 4 160 per weck Vette Schapen handel geene beteekeoia i L ammeren goede aanvoer handel matig 16 4 30 Nuchtere Kalveren ledel aanvoer handel vlug 8 4 ƒ 12 Graskalveren geen aanvoer handel geen a Fokkalveren 8 4 ij Kaaa aangevoerd 57 partijen handel vrij vlug ie kwal 38 4 29 jde kwal 51 37 Zwaardere hooger Noordhollanschc Boter 1150 nukken van een hall K G handel redelijk Goeboter r 30 4 l 40 Weibolcr I 15 4 1 35 Stadsnieuws GOUDA 14 December 1905 De Rooiihuiden die gedurende drie dagen in Ons Genoegen zgn te zien en daar hun gevechten spelen en dansen houden trekken nog steeds zeer de belangstelling Aanhoudend is er veel publiek en dat verwondert ons geenszins daar men niet licht in de gelegenheid is dergeiyko volksstammen te zien hier tor slede BEÏÏES YM EOTTEEDAM VRIJDAG 10 NOV L K H K StaaUUeHtniten PoETDOiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 5 Oblig Se Serie Ir 2500 3 59 RcsuxD Iwang Dombr Übligatien 4 96 74 Aziie Japan Obligaticn 1899 4 74 CoLUMBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rccepis L 100 1 241 1 99 H pothetk Banken Pandb idem idem l Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Itüttcrd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Papdb lltrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlaiidscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Uoll Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briolbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 flowg en van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalscbi Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheokbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank teVeendam 4 100 SpoorweffUtniugen Itii if Oblig ZuidItalilsanscheSpw Mg A 367 PremieUêninqen bKi niit Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 S hef pvaart Maattchappijen Aand Holland Gull Stv My 35 Diverten My tot Kxpl Laan van Meerdorvoort 1902 89 MAI TELS Costumes en llioii sen wordei van al beden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN CUi f in v Ww 1 OPGERUIMD adveiite tii n Wordt te huur evraagd te QOODA omstreeks April 1006 ten Sink WOONHUIS op goeden stand bevattende minstens 6 Kamera Aanbiedingen onder letter 5 aan t Bnrean van dit blad H ild en Gevogelte Van al heden en verder dagelgks versch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboendars Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurraerende pryzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T QVTTBLllSQ Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 Verkrygbaar In flesschen liO ets 7S ct en I t na by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJiKEK F AD RICHTER i Co Rotterdam Te Goi n by C LÜGEH Apotheker Markt en by WOLFF it Co Westhaven 198 EENIBIEFOTTANTIEE Neil w rilt fenaeM op f JHEKK tflrtreii UIT HKT MAfHSeiiH Tilt n lUVKNSWAAY ZONEN QORlMOHStt Dm THËËEN worden afgelereril iii versegelde pakjeB ran vijf twee n tien half en n Ned oru met rermeldiuif ran Nommer en Pryii Toorsieu Tan nerenfltaand iMtorlr volgena de Wet gedepo noerd ich tot de uitroennK van ge ftirde ordern aauberelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz DE OOEDKOOP8TE DB MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBL illEIl xyn beslist dio der Firma WELUON TUB LADIES JOVHNAL mot m Instens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DHBHSUAKBH met een gratis geknipt patroon TUB BAZAAtt OF CUILU HBN a FAHHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAOT Vw Boekhnndelaar Proetnummem Alle met konlel Boll Bljmeynrl I Van alio in dczo bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen Vüornitbetaling van 10 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Hoag j ukUvkiU reMnUM veoi Ibam a vooral damaa m KlndamikonnrMk ApprtluarvanC R Hller 4 Ca i leatkllr l4 MaBlaUi a op naam 1 fabrlekamMfc Vwtryfftaar ky NMtwi WMMv t