Goudsche Courant, maandag 18 december 1905

2 BILLARDS SPECIALITKIT IN PEIMA Heineken s Qerstebiereu echtUünchnerLöweabrslii in de bekende origincele potten k 10 en 15 et Bezoekt thans Café HARHONIE 005 Dinsdag 10 Decembtn 1005 14ste Jaargang mmm courant J ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken reletoon No 83 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telefoon Xa ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verkrijgbaar in üesschen SO ets 7S et en f l as bij H H Apothekers en Drogisten Xet op het merk ASKERI F AD EICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 plaats g j iojiophou OPENEAAE EMEN STADS HDZIEESCHOOL op Woensdag 20 December 1905 Aanvang s nam ten 1 nnr en s avonds ten V l nnr ia de Sociëteit ONS ÜENOEQEN te GOUDA INSCHRIJVING ran nieume leerlingen in liet gebouw der School aan de Westhaven alhier op Zaterdag 23 December 1905 s namiddags van 3 ft uur over voorwaarden van toelating zie aanplakbiljetten Ouders en voogden worden er op attent gemankt dat het verzoek om tnsschentüdscbo alscbrtjving van leerlingen alléén geldig i uHinneer het Hchriftelijti i gedaan hij den ondergeteekende mlnateuê veertien dagen vóór tien aanvang van een nieuw kwartaal Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool J J A MONTIJN Secretaris Vljiiste Melange p pond gelijk Eoomboter 4S c MBT VAUEAU Te GOUDA Wijdsti aat 157 e O u n A Concertzaal Kunstmin r BOELEKADE Zondag 17 December 1905 Slechts Één Buitengewone Voorstelling door he Specialiteiten en RevueOexelschap Directie HENEI TER HALL Amsterdam lableau de la Troupe TBE GOMBEBTS Musical Eccentrics FBASKLIN Komisch Jongleur FATA MOS6ANA Levende Beelden naar beroemde Schilderijen uitgevoerd door zes Dames The Braggaarg Brothers Komische Rek Turners Me UABIA SCHOTIM Lieder Zangeres De Heer Joh Hin Holl Coupletzanger Mej Menrielte Variété Artiste ENZ ENZ ENZ Opvoering dor Nieuwste Revue O Die Drankwet Groot succes door geheel Nederland BUREAU 3 UUR AANVANG S UUE Entree Ie Eang 1 0 80 2e Rang f O SO 3e Rang 1 0 3 Plaatsen te bespreken 10 cent extra Led n gewone reductie Mentha Bloemen FASTILIEI WOLPJF € o Snelblusscher IIOLLANDIA Bekroond op de Tentoonstelling te Brusstl in de Pole d i Nord 2 10 December 05 met de GOIjDEU MEDAILLE Vraogt inlichtingen by den Vertegenwoordiger S VAN WIJXdAAItBE Sxxg elsoib e Sxsc vxltD Hiermede bericht ondergeteekende dat hy als ALLEENVERKOOPER voor GOUDA en Omstreken is aangesteld voor de Bi$cuU van JACOB en Co welke uitmunten door zuiverheid en fijnheid van smaak Mceinl proef met de OranJe§chlJfJes die geglaceerd z jn met sinaasappel en suiker f4 cenl per On Ook prachtige LUXE BUSSEN met Biscuits verkrijgbaar waaronder een welks deksel bestaat uit een zoogen ZIE liM ETALAGE Aanbevelend L VAiN DEll BEi ii Van ouds DE MOLEN LANGE TIENDEWEG D 29 P HOPPE AiVISTERDAM Egelantiersgracht HOFLE VBR 4 NCIE R RUM CITROKN ARAC BURGUNDY rerkrUübaar bIJ alle groiêlert ondfr voortaurtnae toiittSlt nn Dr VAN HAMÏL BOOS li HABMtNS PüiHCH L WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trait KOMIWKLIJKK rABIIIKHK Voedert uw Vee met de zuivere muru e merk Sler en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Plploma Parijs 1900 Segen Gouden MedalHea KOiMNKLIJRE FABRIEKEN WESSAITEN LAAN Wormerveer opfJKHicuT Ao irea Aangezien ons gebleken is dat er in den laatsten tiJd misbruik wordt gemaakt vanden goeden naara onzer LI INKOEKEN deelen wü hierdoor onzon geachten afnemersmede dat ter voorkoming van misverstand onze ffj Lijnkoeken voortaan zullenworden gemerkt W I WESSANEN C LA IX BcstriidinK van Bloedarmóêdie Bleekzuoht Malaria Binnenkoorts Algemeèae Zwakte voortdurende Hoofdpyn en Oobrek aan eetlust De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen builen op d ode doos mijn naam onder nevenstaaridyabn Hen lette daarop Zij rijn overal verkrijgbaar a f 1 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel i f 1 Chemische Fabriek van H NANNINQ den Haag Vraagt overal NANXIKG S EIWITSTAAL ƒ i 5 p literflesch HET adres voor degelgk en solied schoenwerk ia beslist liet Noord Urabantsch Schoenen en Laarzeomagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Scrum STERKE SCHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk OFFERTE GEVRAAGD Roomkaasjes met KOMI tN Aanbiedingen onder letter O burean van dit blad Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Fiesch zeer gewiltle kwaliteit Aanbevelend FirmaHerman Zoon DRACHEN OUELLE kost slechts 15 ct per literflesch is verfrisschendjerwul vermengd met wijn of limonade dit een fijne drank geeft leidingwater veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bij M M BELONJE Jr Gouda Tirma C LOÏÏEEB Lang e Tiende weg GOUDA WIJMIAKDKL VRAAGT PEIJSCOUEANT van onzo Hordeaux Viu de Slainos In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 ziJn voorhanden de nieuwste modellen GAüOniJkAICNTEM Gasgloelllchtbranders Gits lileclra Braoilers Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze giftvrye geëmailleerde HDISHODDELIJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelijk BADi mim GASOVei UASrORNIJiZEN KOOKAPPARATEN Wandcoiiiforen Salon Gaslj eltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOOI Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen Medicinale Tokayer WIJN Aanbevelend SLOTfiMARER A C Wordt te huur gevraagd te GOOD A omstreeks April lOOö een flink WOONHUIS op goeden stand bevattende minstens 6 Kamers Aanbiedingen onder letter 5 aan t Bureau van dit blad Gouda Druk van A BRINKMAN Zm De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deie ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 15 December 1905 executoir zijn verklaard De kohieren no 4 en 5 der belasting op bedrijfs drijfsen andere inkomsten dienst 1905 6 Dat voormelde Kohieren ter mvordering sijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat iiider die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de W et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 18 December 1905 De Burgemeester voornoemd R I MARTENS Uuiteolaadscli Uvcrzicbl De maatregelen die de Russische regeering neemt om het verzet der revolutionaire partijen te breken baten met veel De leiders der Petorshurgsche arbeidersvertegenwoordiging werden gevangen genomen maar de arbeidersraad blijft bestaan geott bevelen vaardigt circulaires en besluiten uit De minister Durnovo bedreigt straffen tegen de stakende telegraafambtenaren maar de staking dnnrt voort De Bond der Bonden is ontbonden maar het bestuur roept een nieuwe conferentie bijeen te Moskou Erger is het dat de regeering geen macht bezit om haar besluiten uit te voeren Daarvan ziin do toestanden in Petersburg en Moskon het gevolg Maar evenzeer die in de Oostzee provincies Het Keizerlijke besluit waarbij een gou verneurgeneraal voor die provincies wordt benoemd die met vertegenwoordigers der stenden en steden een bestuur moet vormen is te laat gekomen Het blijft een doode letter De slaat van beleg in LiJfland afgekondigd kan door gebrek aan troepen niet effectiel worden gemaakt Een verzoek aan den gouverneur van Ljjfland om oorlogsschepen naar Riga te zenden kon niet worden ingewilligd omdat de marinetrocpen niet vertrouwd werden En zoo slaat dan in de Oostzeeprovin ciën Lijfland Koerland Esthland de vlam overal uit De berichten uit dat deel van het Eijk zjjn zeer vcrontrastend Eiga ia geheel van het overige deel des Rijks afgesneden Alle fabrieken staan er stil De arbeiders zijn gewapend en beletten de nadering der stad Op alle schepen is het werk gestaakt eveneens op de spoorwegen Over FEVËLLETOX LULI u u 138 Er was nog eeu van de afwezigen een tegen wiens komst hel sterfbed moest gevrijwaard worden een wiens tegenwoordigheid als een pest en een geesel geducht werd Mannion I waar was Mannion f Ik zat aan het raam vast besloten om in mijn eenzaamheid het einde aftewachten terwgl ik werktuiglijk mijn aandacht vestigde op de oogen die miJ onophoudelijk aanstaarden toen het gelaat van Margaretha eensklaps f uit mijn oog scheen te verdwijnen Ik schrikte en keek op De kaars die ik aan het andere einde der kamer geplaatst had was zonder dat ik het gemerkt had in de pijp gebrand eo op het punt van uittegaan Ik snelde toe om de andere kaars die er op tafel naast lag aantesteken doch kwam te laat De pit flikkerde nog eens voor t laatst op en het werd donker in het vertrek Toen ik onder de verschillende voorwerpen die op de tafel stonden naar een doos IncUers zocht werd Margaretht s stem weder krachtiger Ooiehaldig I oniohnl4 g I hoord Ik hair al staan do regeeringsgobouwoii in brand Telegraafen spoorwegverbindingen zyn in banden der opstandelingen Zulke berichten zjjn wel geschikt om de ongerustheid over hetgeen in Rusland gebeurt te vergrooten Na een uiteenzetting van de Marokkaanflche quaestie zeide minister Eouvier in de Fransche Kamer Om te voldoen aan een veri ek van den Maghzen is de i tnvankelijk uitgestelde datum van 15 dezer niet gehandhaafd Ik meen te mogen verwachten dat de conferentie in de eerste dagen van Januari geopend zal norden Het Geelboek stelt ons in staat de politiek door Frankrijk in de Marokkaansche quaestie gevolgd in haar geheel voor te leggen Ieder onpartijdig mensch zal daarin tevens een bewys zien van de gematigdheid en de billijkheid van onze cischen Frankigk kan zich niet buiten de Marokkaansche politiek houden sedert de zestig jaren dat zg nahnren zijn ia Marokko voor Algerie steeds de voortdurende bron van troebelen en onrust geweest Alles maakte het voor ons noodzakelijk te cischen dat dit aangrenzende land zijn verplichtingen jegens ons zou nakomen De Marokkaansche regeering toonde zich niet in staat haar eenvoudigste verplichtingen tegenover vreemden na te komen De ongeregeldheden in het binnenland namen er steeds toe Een belangrijk gedeelte van het Marokkaansche territoir was in opstand De Maghzen was er daardoor zelfs reeds toe gekomen te verklaren dat hü de veiligheid van Europeanen niet kon waarborgen De rechtmatigheid onzer eischeji is erkend door de mogendheden wier belangen in Marokko met do onze het gewichtigst zijn Zy hebben erkend dat do ernstige verantwoordelijkheid van den Maghzen tegenover on s gevoegd hjj onze bijzondere positie ons het recht geven in overleg met hen niet slechts als pleiters maar ook als raadslieden bij den Maghzen aan te komen Zoo was de toestand toen Duitschland tnsschen heide kwam Er was geen reden meer voor misverstand over de werkelijke strekking vnn de voorstellen die onze gezant te Fez ter goedkeuring aan den Sultan voorlegde voorstellen die volstrekt niet de strekking hadden in Marokko oen stelsel in te voeren gelck in Tunis Nimmer hebben wij hei by den Maghzen doen voorkomen alsof wij de mandatarissen van Europa waren Saint René Taillandier heeft de hem toevertrouwde zending volkomen correct uitgevoerd wjj hebben das slechts ons zelven gelrouw te akelig in de duisternis roepen Ik wil zweren dat ik onschuldig ben en vader zal bet zeker ook wel willen doen Onschuldige Margaretha O zoo onschuldig I Zij herhaalde deze woorden telkens en telkens weder totdat het hoeren daarvan al mijn zinnen in de war scheen te brengen Ik wist haast niet wat ik aanraakte Eens klaps hield ik van zelf met zoeken op ik kon niet zeggen waarom Had er in de kamer iets plaats gehad f Was er meer doorstrooming in gekomen alsof er een deur open gedaan was P Bewoog zich daar iets over den grond P Had Margaretha haar bed verlaten Neen I de sombere stem deed zich nog onafgebroken hooren en wel op denzelfden afstand van mij Ik begaf mü naar een latafel die dicht hy het raam stond om daarin naar lucifers te zoeken Ofschoon de nacht op zijn donkerst was en het huis midden tussuhen twee gaslantaars stond was daar toch een schemering van licht te zien Ik keek van het raam de kamer in en meende dat ik biJ hef bed iets als een schaduw zag bewegen Breng hem weg I hoorde ik JÜargaretha op gillenden toon uitroepen Zyn handen zgn op mü hg voelt op miJn gelaat om te voelen of ik al dood ben I Ik liep naar haar toe terwijl tengevolge ran de daiiteraia tagen het een ol blijven De vraag die zich met betrekking tot de conferentie voordoet is eej oudig iedere mogendheid heeft in MarokRi haiir rechten die niet worden betwist iifere mogendheid kan er haar belungen doen golden die behooren te worden geëerbiedigd maar wij moeten de conferentie wijzen Op don bijzonderen aard vnn onze rechten en op het gewicht van onze eigen belangen Het gaat hier niet om een Marokkannscli Algiersche grensquaestie dit blijft uilslailend tot hel ressort x Frankrijk en Marokko behooren De eigenaardige positie die wjj in Marokko innemen iMpiet alloen het gevolg van onze nabuurscnap ons recht bi slaat daarin dat Frankrijk in Noord Afrika do Mohammodaanschji natie vertegenwoordigt en dat wii daarom gerechtigd zifn een pKiats te eischon Ie midden van het Ryk van den Cherif met ziJn op traditie beruslonde inacht waaraan door allen gehooritaaind wordt on anderzijds ons er van te verzekeren dat deze regeoring er nooit toe zal komen haar gezag te gebruiken om ons grondgebied te bedreigen en de rust in onze kolonie te verstoren Liiat ons verder der conferentie overweging vragen van onzo belangen die onder de Europeesclie een der voorname plaatsen innemen Op hot gebied van economistische activiteit en van vr J6 concurrentie bewijzen onzo verdragen met Engeland en Spanje en onzo overeenkjomsten met Duitschland dat w j oen liberaal stelsel wenschen dat oi n volkomen waarborg geelt van goluke behandeling vun alle commercieele en industriecle ondernemingen Bil de onderhandelingen die lol een overeenstemming met Duitschland hebhen geleid zijn al onze rechten wel niet erkend maar hebben wo ons die toch voorbehouden Die onderhandelingen mogen met moeielykheden zyn gepaard gegaan toch wensch ik acte te nemen van den uitslag ervan dat Duitschland en Frankrijk er in geslaagd zijn de eerste slappen te doen tot regeling der mooiiykhoden die een oogcnblik hunne betrekkingen minder goed schenen te zullen maken De buitenlandsche politiek van Frankrijk is gemakkelijk als volgt te omschrijven trouw aan de alliantie die volkomen ongeschonden is gebleven on aan vriendschapsbanden die hel dierbaar zjjn denkt Frankrijk vertrouwend op zichzelf en met de kennis van den adel zjjner geschiedenis en van zijn toekomst er slechts aan zijn rechten on belangen te handhaven Met 601 tegen 51 stemmen werd besloten de beraadslagingen over dit onderwerp to sluiten ander meubelstuk aanliep Vlug sloop er iels lusschen mg en het bed weg toen ik er hg kwam Ik meende een deur te hooren dichtgaan Daarop was er een oogenblik stilte toen ik vervolgens mgn handen uitstrekte raakte ik met mijn rechterhand het tafelljo aan dat naast het bod van Margaretha geplaatst was en een oogenblik later voelde ik de lucifersdoos dRi er op stond Toen ik daarmede licht maakte herhaalde zg dicht bg mijn oor Zgn handen zün op mg hü voelt op mgn gelaat om te voelen of ik al dood bon I Do lucifer ontbrandde Toon ik dien naar do kaars bracht keek ik rond en bemerkte voor het eerst dat er in den verst van mg verwüderden hoek der kamer een tweede deur wa en wel een glazen deur waardoor een biunenvertrek licht ontving Toen ik aan deze deur voelde bemerkte ik dat zü aan den anderen kant gesloten en de kamer donker was Donker en stil Doelt was er niet iemand in die donkerheid en stilte verborgen P Bestond er nu nog oenige twgfel dat Margaretha door iemand was genaderd wiens handen haar aangeraakt hadden lerwglhet donker in de kamer was P Twüfel P Zg bestond omtrent dat het punt evenmin als omtrent eenig ander Het vermoeden werd ia een oogenblik tot zekerheid een vereen In den Duitschen Rijksdag heeft de radicale afgevaardigde v Gerlach met een enkel woord geklaagd over de uitzetting van den correspondent van het Handelsblad Catz van Aalten en de arrestatie van Domein Nieuwen huis Hij zeide dienaangaande Wg behbon weinig vrienden in de wereld Tot deze weinigen behoort Nederland Vele Nederlanders wenschen in nauwere betrekkingen met ons te komen P bijv dooreen postnnie Maar ook de Nederlanders stoot dien af Men had wel zuiver juridisch het i recht doii grijzen Hollandschen socialist Domein Nieuvenhusz sic 18 dagen einzusperron Maar is het dan altijd weder noodzakelijk de Nederlanders aan de onaangenaamste eigenschappen van Pruisen te herinneren f Ik herinner verder aan de uitwijzing van den Hollandschen journalist Catz van Aalten lic die Ileen daarom moet zijn uitgewezen omdat hij over de vleeschduurto had geschreven en den heer v Podbielski een grappenmaker had genoemd De staatssecretaris graaf Posadowsky die onmiddellijk na v Gerlach sprak roerde in zgu antwtord deze quaesties met geen enkel woord aan De afgetreden minister van financiën Austen Ohamberiain heeft in een dezer dagen gehouden publieke redevoering te Bradford verklaard dat het nieuwe Kabinet met uitzmdoring van Sir Edward Grey o lord HJJ in de eerste plaats en vóór alles een BofcjEule Kabinet is I AJIten Chamberlain weel natuarlijk zeer dat dit allerminst hot geval is en dal Mt huidige Kabinet er niet aan denkt de oplo ssing van het Home Rule vraagstuk op haar program te brengen Maar Chamberlain Jr treedt met zgn bewering volkomen in de lijn van Balfour on Chamberlain Sr die beiden ijverig hun bost doen bij de a s verkiezingen de Homo RuleQuaeslie op den voorgrond te schuiven Ook de Engelsche pers wijdt breedvoerige besprekingen over hel Geelboek De Times zegt De conferentie te Algeoiras zal Duitschland gelegenheid geven te toonon dat hel verkeerd begrepen wordt wü zullen ons verheugen met Duitschland de boste betrekkingen te knnnen onderhouden maar wij moeten Duitschland als alle mogendheden niet naar woorden maar naar de daden beoordeelen en zooals sir Ed zelvigde den Vreemdeling die in de duisternis lusschen mü en het bed was doorgegaan met den man voor wiens tegenwoordigheid ik gevreesd had als do tegenwoordigheid van een boozen geest in het sterfvertrek Hg bevond zich heimelijk in hol huis om haar laatste oogenblik al te wachten woorden af te luisteren misschien eeu goode gelegenheid waar te nemen om de kamer andermaal binnen te treden en haar opeiilgk doot zgn tegenwoordighoid te ontheiligen I Ik plaatste miJ hy de deur vast besloten om hom indien hijl nadorbg kwam in allen gevalle van het bed terugleduwen Hoelang ik in do duisternis van de binnenkamer bleef staren weet V niet doch er moot eenigen lyd verloopen zgn voordat do stilte die er om mg heerschte mgn aondachl eensklaps tot zich trok Ik wendde rag naar Margaretha en in een oogenblik waren alle vroegere gedachten uit mgn hoofd verbannen door het schouwspel dat zich nu aan mg vertoonde Er had een geheele verandering hg haar pUats gehad Haar handen die tot dusverre iphoudelgk in beweging geweest waren 1 stil op de dekens haar lippen bewogen niet de geheele uitdrukking van haar galaat was veranderd de sporen van de koorts waren er nog zichtbaar op en toch was het koortsachtige uitzicht verdwenen Wordt vtnnlgd