Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1905

Het schgnt noodig te jzgn het weer eens en met nadruk te herhalen ward Qrey onlangs zeide onder geen omstandigheid Dnitschlands vriendschap koopen door onze tegenwoordige vrienden in den steek te laten Do Paily Telegraph egt Eind goed al goed Het is thans zoo goed alt zeker dat de Marokkaansche qnaestie zal geregeld worden zonder den vrede van Enropa te toren o de rechten ran Frankrgk te beperken Ook dit blad verwacht na de redevoering van BUlow dat lön verklaringen raet dezelfde bedoeling znllen worden opgevat als zD werden gegeven Het blad zegt Wanneer BUlow als Bijkskanielier ons plechtig verzekert dat Doitschland geen plan heeft den strijd met Engeland nit te lokken dan zullen wg oprecht en met dezelfde openhartigheid antwoorden dat de gedachte aan een aanval op Dnitschland ook by geen enkelen verstandigen Engelschman een oogenblik is opgekomen De Morning Post Dnitschland schpt zich geplaatst te hebben op het standpnnt dat de Marokkaansche qnaestie een eere aak was en dat het zoo het z n wenschen niet vervnld zag geweld zon gebrniken Dat was een opvatting op welke de Engelsche en Fransche staatslieden klaarblijkelijk niet voorbereid waren De Daily Chronicle Wij zijn van meening dat do Marokkaan che qnaestie door Dfllcassë niet heel handig behandeld is De oppositie van Dnitschland had voorzien kunnen worden Het is een bedroevendiro nhch gevolg van de Engelsch Fransche overeenkomst dat een der bepalingen ervan Enropa bijna In een onmetelijk onheil had gestort Maar de Duitsche diplomatie toonde in ieder geval niet zooveel openhartigheid en conseqnentie als een mogendheid moest doen die den vrede in EurSpa wenschte te bewaren Maar toch Eind goed al goed BUlow hield Vrijdag een door en door vredelievende redevoering De nieuwe Engelsche Regeering zal er op bedacht zijn eiken nieuwen vriendsshapsband te sluiten waarbij U K o de vriendschap behoeft op te offeren De Daily Graphic zegt Prins BUlow moet later in zijn mémoires een hoofdstuk schrijven over de brutale manier om zich vrienden te maken Do methodes die hij volgens het Oeelboek aanwendde om de vriendschap van Frankrijk te winnen waren die van Petrocbio En de Daily News heeft de hoop dat nu eindelijk de Engelsch Dnitsch Fransche misverstanden znllen zijn opgelost en dat do Marokkaansche qnaestie Europa werkelijk van voordeel Is geweest Wanneer onder het liberale kabinet dat misverstand weer ontstaat zoo zegt het blad dan zal dat niet Engeland schuld zijn Verspreide Berichten Kdslakd Vrijdag der volgende week begint het proces tegen de muiters te Kroonstad Men denkt niet dat er doodstraffen znllen uitgesproken worden De staking der post en telegraafbeambten is nog altijd niet beëindigd Het Moskousche beurscomité heeft maatregelen genomen om ten minste eenigermate in de behoefte aan bet verzenden der correspondentie te voorzien Yan andere zijde verluidt maar het bericht vereischt nadere bevestiging dat Witte alle eischen der stakende beambten hoeft ingewilligd Woensdagavond is voor 7 millioen roebels aan goud onder beboorlgke bewaking naar bet buitenland gezonden voor den dienst van de buitenlandsche leeningen Onder de Kirgiezen in de provincie Samara moeten zich verscheiden gevallen van pesthebben voorgedaan DuiTSCHLiüD Da aanleg van den spoorweg Koeboeb LUderitzbaai die voor de onderwerping der volksstammen in Oost Afrika noodzakelijk werd geacht is door den rgksdag met alle stemmen behalve die der soc dem goedgekeurd De Vossiscbe Zeitung verneemt uit Leiplig dat een vergadering van 2000 studenten besloot den rgksdag te vertellen dat versterking van de Dnitsche slagvloot op veel grooter schaal dan de voorstellen willen dringend noodzakeluk is Fraskbijk Vandaag komt de bespreking der buitenlandsche aangelegenheden in de Kamer aan de orde 15 Bedenaars zijn ingeschreven Een der gevolgen van de scheidicgswet al zijn dat het onbevoegd dragen van het ordekleed der geestelijken na 1 Januari niet meer verboden zal zijn Dat zal men bg het eerstvolgend carnaval wel knnnen merken I Bbloie Da Kamar haalt aargiataran da algameena beraadslagingen over het wetsontwerp op da werken van Antwerpen ten oindo gebracht Verschillende leden der rechterzijde verklaarden zich tegen de nieuwe militaire lasten wat in regeeringskringen bezorgdheid wekt Balkan Status De Servische ministor van buitenlandsche zaken heeft nu toch definitief zijn ontslag genomen nadat de ministerraad zyn stappen tot verbetering der betrekkingen met Engeland niet goed wilde keuren en van raeening was dat Servië ten opzichte van de koningsmoordenaars geen verdere concessies moest doen Kolonel Antonitsch tot heden ministor van oorlog volgt Zujowitsch op BINNENLAND STATEN GENERAAL T W K K i E K m B B Zitting van Zaterdag 16 December Op voorstel van den voorzitter is besloten ook a 3 Maandag en a s Zaterdag te vergaderen en voorts om eiken avond van de volgende week bijeen te komen Daarna wordt do behandeling voortgezet van de begrooting van Binnenlandsche Zaken Daarbij klaagde de heer Tak over de trage slechte werking van den Oentralen Gezondheidsraad Do minister heeft de zaak onderzocht Zijn aanvankelijke indruk is dat die organisatie goed is Maar zij kan misschien nog verbeterd worden en de minister zal in dit geval niet voor wetswgziging terngdoinaen Het laboratorium voor den Oentralen Raad kan meent de heer Blooker veel eenvoudiger zijn dan werd voorgesteld Op do plannen in dez kan belangruk bezuinigd worden een conclosie door den heer Schaper gedeeld Daartegenover verdedigt de heer Borgesius het plan door de meest bevoegden noodzakelijk geacht De minister betoogt dat er al f 145 000 op den bouw is bezuinigd maar knnnen er nog méér bezuinigingen worden aangebracht dan zal ook dat geschieden De heer Blooker stelt nu een amendement voor om voor den bonw van het laboratorium een memoriepost uit to trekken opdat de minister de kosten nog eens kan overwegen De heer Tak bestródt dit amendement dat dvU zóó dringenden bouw op losse schroe ven zal zotten Het amendement wordt aangenomen met 37 tegen 30 steramen Bj het verder debat belooft de minister den hoeren v Wichen en Dolk overweging van het donkbeeld om to subsidieeren het sanatorium voor tnbercnlense onderwijzers Aan de heeren Blooker Tak Roessingh en Schaper die op krachtiger bestrijding van de tuberculose hadden aangedrongen antwoordt do minister dat dezer dagen een beslissing zal worden genomen over do verdeeling van de beschikbare gelden waarvoor zich jaarlijks méér plaatselijke vereenigingen aanmelden In deze laatste verklaring vindt de heer Tak aanleiding voor te stellen bij amendement de post van f 10 000 te brengen op f 15 000 Het amendement wordt echter ingetrokken na de verklaring van den minister dat als de behoefte daartoe blijkt hi bil suppletoire begrooting verhooging van het krediet zal aanvragen Naar aanleiding van het uitgetrokken bedrag van f 1000 ter bestrijding van tuberculose verklaart de minister dat hij in de eerste plaats gedacht heeft aan subsidieering van de Rotterdamsche Vereeniging maar ook aan die te Groningen utrecht en Apeldoorn Tegen misbruiken bij het Torvoer van arme krankzinnigen zal worden gewaakt Door den heer ter Laan wordt vervolgens toegelicht een amendement om de post voor subsidies tot bestrijding van drankmisbruik te verhoogen van f 14 860 tot f 30 000 De heeren v Bylandt Talma en Brommelkamp zijn daar tegen de heeren Troelstra Schaper en Lieftinck vóór De minister laat aan da Kamer de beslissing Het amendement wordt daarop verworpen met 42 tegen 21 stemmen De heer van Deventer vraagt in den loop der discussies vrijstelling van militiedienst voor de jongelui die studeeren voor den Indischen dienst waarin de heeren van Karnebeek en ter Laan een onbillgkheid zien tegenover do jongens in Holland De laatste en de heer de Klerk vroegen wachtgeld voor hen die bezoldigde betrekkingen hebben bekleed biJ opgeheven schutterijen De minister betoogt dat het Rp niet verplicht is vergoeding te geven Deze behoort tot do taak der gemoentezorg Het verzoek van den hoer van Deventer zal worden overwogen Bij de H O bepleit de heer Roodhnyzen verlaging van de eischen voor klassieke talen voor gediplomeerden lan H B scholen met j c dia een ataatiaxamaa willea doen De heer Bos en ook de minister wijzen er op dat t bier een principieele kwestie geldt Z Exc geeft daarom den heer Roodhnyzen in overweging in deze gsen gebruik van het recht van initiatief te nemen De heer Kooien wBnscht dat de subsidieering van bijzondere gymnasia billper zal worden geregeld Hu wilde don aanvangsterniiln daarvoor stellen op don dag waarop de aanvraag tot aanwijzing door de bijz gymnasia is gedaan De minister oppert hiertegen bedenkingen Die aanvraag is niet voldoende waarborg uat er aan alle verplichtingen voor de subsidie is voldaan Spr zal er voor zorgen dat de bija gymnaiia zoo spoedig mogolgk in het bezit van subsidie komen De heer Talma vraagt naar s ministers plannen omtrent het vakonderwijs Gemengde Berichten j Men meldt nit Schiedam Do beide Kamers van Arbeid alhier hebben ook dit jaar tot de hoofden en bestuurders van bedrilven de nitnoodiging gericht om aan de werklieden die op stuk of uurloon werken een tegemoetkoming tetgeven wegens het gemis van loon op de dagfen van Kerstmis en Nieuwjaar of hen in de gelegenheid te stellen door overwerk het v rlies goed te maken üit du Handelingen der Tweede Kamer van 13 December 1905 biJ de beraadslaging over hoofdstuk IV Jnstitie De heer Hugenholtz Heeft n wel eens cellulair gezeten P De heer van Raalte minister van Justitie Neen De heer Hugenholtz Dan kunt ge er ook niet over oordeelen In de werkstaking op de sigarenfabriek Cnba te Utrecht is thans do laatste acte afgespeeld Eigenlijk was er van een workstakingugeen sprake meer i Men zal zich herinneren dat rnii vijl weken geledon het hoofdbestuur vandoiverschillende vakvereenigingen getracht neeft met de directie een vergelijk te tr fen De uitkomst van do gevoerde onderh dolingen was niet ongunstig voor de weratlieden Zj bleven echter weigeren het werk to hervatten on het gevolg hiervan wa dat allen ontslagen werden Aan het wezen der zaak veranderde dit niet veel De toestand bloei volkomen hotzollde De labriek had geen personeel en de stakers gingen op de gewone wijze voert in de Twgnstraat post te vatten Eindelgk is opnieuw een vergadering door de stakers belegd en besloten nogmaals het hoofdbestuur de voelhorens te doen uitsteken Zoo vervoegde dit zich Donderdagavond bij de patroons niet om betere voorwaarden to eischen doch met do bloote vraag hoeveel arbeiders weder in dienst zouden worden gen imon De patroons hielden zich het antwoord hierop evenwel voorbehonden en toen gisterenmorgen de acht en twintig zich bij drie tegelijk kwamen aanmelden werden twaalf hunner opnieuw aangenomen en kregen de overigen wier houding veel te wenschen overgelaten had hun congé De vakvereenigingen zullen hen voorloopig echter wel steun blijven geven Dinsdag a s zal het werk wedar hervat worden op de voorwaarden die bg de eerste bemiddelingspoging van het hoofdbestuur zgn verkregen De staking is begonnen op den eersten Dinsdag in October dat is precies tien weken ü D Men meldt uit Haarlem Op den Kruisweg alhier is een Bodega waarin ook vergunning Het lokaal heeft twee vertrekken waarvan één eeno serre die door denren toegang geeft ici een tuin De beide lokalen voldoen nu wat oppervlakte betreft op één meter na niet aan d nieuwe wet en nu heeft de eigenaar de aanzegging gekregen dat in de serre alleen wijn en bier mag verstrekt worden Thans is er dit op gevonden dat op de scheiding tosschen zaal en serre een rand is getimmerd waarop zoo dit basteld wordt in de serre cognac bitter enz wordt neergezet wat de bezoekers daar dan zelf afnemen en toch in de serre nuttigen want dat is bij de nieuwe wet niet verboden Men meldt uit Leeuwarden Jan Appeldoorn da vermoedelijke dader van den moordaanslag op het dienstmeisje Akke Kobus alhier is to Zwolle aangehouden en gevankelijk naar hier overgebracht Een vijftigjarig bruidegom te Parijs do heer Folycarpe Bicet heeft een onaangenamen trouwdag beleefd Hg was smoorlgk verliefd geworden op een meisje van 22 die er in toestemde zgn vrouw te worden Toen hij na het trouwen zijne jonge vrouw in hat braidavertrak bracht teida zij zich plotseling ongesteld te voelen en haalde hem over een dokter te gaan zoeken De bruigom schommelde er een op en kwam met dezon glings in een rijtnignasr huis gereden Maar de bruid was inmiddels verdwenen met een som van ruim 30 000 frs uit zijn lessenaar Van de politie moest de bedrogen echtgenoot vernemen dat er niots aan de zaak te doen was aangezien een echtgenoot volgens de Fransche wet zgn vrouw niet wegens een misjlriif kan vervolgen Al wat hiJ kan doen is haar dwingen naar de echtelijke woning tiirng te koeren Of de man daar echter zinlin zal bobben f Irving a nalatenschap Op den eersten dag van de veiling van Sir Henry Irving s kostbaarheden en relieken werd hoog geboden Een groen zgden beurs die eens heelemaal leeg werd gevonden in don zak van Edmund Kean bracht 15 guineas op een ban boestok die Irving gebruikte in De koerier van Lyon 40gs oen ring met topaas die aan G irrick had behoord en dien Irving van Edwin Booth kreeg 41 gs do Orde van den Kouseband dieh Irving droog als Karel I 40 gs enz De opbrengst ièjbestomd voor de vereonigfing vqor onderstand aan acteurs Op verschillende bi ee komsten te St Pe 1 i r Ji ï j ijriof voorgelozeu met 30 000 hand I als bewijs vah in f hét vaste verlan f wordt uitgesorokenjj nvrg4 tersbnri Jis Dingiag van Hinfyk SieiikiewiSj teokeniögen van Poleit stemming in welken M gen vawhet Poolsche volB bm po iek verbonden us blglen aan eRussis p volk U Wkeuw De iof maakte een lieden indrukpn gaf aanleiding tot moties w arinae V6rgn ordeti verklaren dat ook het tussische ivoSi ietijliever wil dan met de Polen samen te f tot bet verkrggen van vrijheid if bl iDo Parijsche cc rrespoa ont van het sojirijft a tii nanlptdiiig van de daar gehouden Eing tot stichting van een NederlandsohoVfreenigi ig van Werklieden en employés Ie Parijs dat hier ior een twintig aspirantIwlan en enkele bijlangstellenden en notabeleii nit de Nederlandsche kolonie eu o zen consul generaal den heet van Lier bijeengebracht zijn j Volgens de circulaire door het voorloopig comité verspreid is het hoofddoel der te stichten vereeniging Het nuttig en gezellig verkeer onder landgenooten hot verstrekken van inlichlingen omtrent werkzaamheden of tot verkrgging daarvan te Parijs en elders het verstrekken van ouderlingen steun H ziekte het organiseeren van gezellige en muzikale avonden en het houden van lezingen het oprichten van een groote bibliotheek van Hollandsche boeken Igdsohriftenj en dagbladen De heer van Lier betuigdo het comité alle sympathie van de Nederlandsche autoriteiten te Pargs Hg geloofde moroelen en materieelen steun in het uitzicht te kunnen stellen van vele zgden In dien geest spraken ook de heeren L Bodaan president der Nederlandsche Vereeniging en L Sansun president der Ned Kamer van Koophandel te Pargg De maandelijksche contributie word voorloopig voor mannen vastgesteld op I 0 50 voor vrouwen op do helft Het O M bü de rechtbank te Middelburg heeft een jaar gevangenisstraf geëischt tegen V ontslagen brievengaarder to Veere die in deze betrekking en in zijn qualiteit van secretaris penningmeester der godshuizen aldaar gelden heeft verduisterd Na een opvoering van Sardon s La Sorcièro te Quepee door Sara Bernhardt hoeft een volksmenigte opgezet door een brief van den aartsbisschop waarin geprotesteerd werd tegen hot stuk en vooral tegen bet tooneel dat voor de rechtbank van de inquisitie speelt een betooging gehouden waarbij eenige ledou van het tooneelgezelschap dat naar het station ging gekwetst ziJn Sara Bernhardt zelve kreeg geen letsel Indertijd heeft zich te Nijmegen een commissie gevormd uit de Kamer van Koophandel en Fabrieken de Njjmeegsche Handels Vereeniging do Vereeniging Ngmegen Vooruit alsmede eenige ingezetenen om een betere verbinding met don anderen Waaloever meer actief aan de orde te stellen Nadat nu ruim een jaar lang door genoemde commissie deze zaak bestudeerd en voorbereid is werd in haar laatst gebonden vergadering besloten dat op Maandagavond 15 Jan a s een bijeenkomst van ingezetenen van Nüm gen en omstreken in de zaal van de sociateit Burgerlust zal bijeengeroepen worden waarop da heer Wouter Cool ingenieur der gemeente te Rotterdam deze zaak van den tochnischen kant de heer C A P Ifan lid van den Raad der gemeente Ngmegen de economische zgde zal beschouwen De Transvaalsche kinderen In aansluiting aan het bericht over da za Transvaalsche kindertjes die naar grootmoeder te Nijmegen gezonden waren deelt de Ngm Ct mode dat het met het andere grootje te Appingendam op wie alle hoop gevestigd was al even treurig gesteld is als met grootje te Ngmegen Zij toch is 80 jaren oud woont alleen op een kamertje wordt door het Burg Arrabestnnr gesteund en is dus allerminst geschikt het zestal tot zich te nemen JCraamvronw en kindje te Antwerpen raaksH hot goed zoodiï t de moe der weldra hiBU kan worden verwacht doch wij vragèli nogecns wat dan Aan den vador is gflichreven zoo spoedig mogelijk naar Nedemand te komen waar men hem daar hij Mterzettor is werk wil verschallen om Mr de zijnen te zorgen Intusschen is ecbfW do ongelukkige familie op de particuliere oldadigheid aangewezen Wetsminacht Bohrjjtt het Wg lezen een van bran vrije voeten verhoor tmr geen termen i berooving Bjp berichtgever h t hoofdbur vragen met gehouden H dat van inis of drie dagenl arrest wordeiij dit zou gesojt drukkelgk M vra g rgst S gehourtl 8on 8l van Sti kfv gfl lid va art J i uitgova len H men ziili dan l Wetb lan Str si iafbe ilSng i itïk pi jizonder wtoont wet soonig Dit is feeds Onder dit opschrift f het R een der locale bladen dat hting verdacht persoon op lid is na een langdurig rechtercommissaris die ld voor langere vrijheids twee dagon zoo voegt do fl bö heef die persoon aan Ittdvan politie vertpeld Wg jeJK rijpht heeft moii hem daar ichijljt meer vooiUe komen jB verdachte perUinen twea U een bureau van p litie É mnouQen en mon bqweert du imn net stiljiwijgtod of uit lilden van jhet O M n de plalJltse Waa Mitgave jan jliol Wet JklÉwaarbüluitihd der j hJ woordjij a dBijk Wafle wel vyeiisch Ink d Ins jeen uittavo nj b chtyanschafte f ir§i jen W6derreclit li Ve twr liet ontbrookt i i issMiieil lur Van ait 3feg few TniM eel izonder liAit intldals 4 m irflolsttetói sti ilgy vrif j id ie5 It Beker is Sat een gtfl g hjer doelen matd iijd is en voor de per opglimerkt ook in dit blajl Stadsnieuws iftóidftie jzonder ernstig gevaa GOUDA 18 December 1905 SPOEDEISCHENDE VERGADERINGvandenGEMEBNïER KkU op Dinsdag 19 December 1905 des avonds 8 uur 1 Aan do ordo Het 2e Aanvullingskohier der plaatseluke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 Het voorstel tot oninbaarverklaring van drie aanslagen in het schoolgeld op de Burgerscholen dienst 1904 5 Ing S no 119 3 Het voorstel tot aankoop van een huisje in de Bloed poort Ing St no 122 Het preadvies in zake de sloot langs de Scheltemastraat Ing St no 117 Het voorstel tot vereving van het aandeel der gemeente in de kosten van ophoo ging van een deel van Schieland s Hoogenzeedijk ligt ter visie Het voorstel tot wijziging der begrooting van de gemeente gasfabriek voor 1905 ligt ter visie 7 8 De herstemming over het voorstel van den Hoer H M Dercksen betreffende de bediening van de pont in de Turfsingelgraoht op Zondag en c q het voorstel van Burgemeester en Wethouders ter zake Ing St no 121 De voorziening in vacature in Coinmisaies en besturen van plaatselijke instellingen Aan do Raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 14 December 1905 De Commissie van bijstand in het beheer der Qerooente Gasfabriek heeft ons bij baar schrijven van 13 December jl No 129 dat hiernevens wordt overgelegd medegedeeld dat eenige posten van do Begrooting der Uitgaven van die fabriek dienst 1905 moeten worden verhoogd om de uitgaven welke daaruit moeten worden voldaan op die posten ta kunnen verantwoorden Wg veraenigen ons met haar advies en hebban de eer U voor te stellen de genoemde Begrooting der Gasfabriek in den door haar aangegeven zin ta wgzigen Do brief van de Commissie van bgstand in het beheer der Gasfabriek luidt aldus Gouda 13 Decambar 1905 Wg habben de eer U mede te doelen dat aen vgftal posten der Begrooting van de Uitgaven dor Gasfabriek dienst 1905 moeten worden verhoogd om do uitgaven welke nit die posten moeten worden gekweten daarop ta kosnaa Tatantvoordaii Ingevolge het bepaalde bö Art 7 dar Verordening voor onze Commissie verzoeken wg U beloofd to willen bovordoron dat s Raadi machtiging worde verkregen voor do volgende wijziging van de genoemde Begroeting Verhoogd worden Ie Volgn 11 Kalk ijzeroiyde zwavelzuur met f 800 2e 13 Jaarwedde van den Opzichter met 200 3e 14 Jaarwedde van den 4e Boekhouder met 150 16 Gebouwen maohities bnisleidingen Jnet 1750 Ë7 Retributie voor buisloidingen met 500 5e ia 3400 a overschrpding van den post sub la is hoofdzakelgk het gevolg van de vernieuwing van de ijzermassa of het gzerdxyde in de zuiverkistsn Do posten sub 2o on 3e moeten verhoogd Worden op grond van het Raadsbesluit van 25 Novembdr 1904 waarbg de hier bedoelde jaarwedden nader geregeld zijn D meerdere uitgaaf bp post sub 4o is in hoolcfeaak veroorzaakt door den aanleg van gaslffldingen in het Van Bergen IJzendoornparkf en in den Ridder van Catsweg De verhooging vin den post sub 5o houdt verband mot de uitbreiding van het buizennet Do meerdere uitgaat wordt gedokt deel Sdoor verbooging van oen vgltal posten É oi ltf vang8t waarop meer is of wordt ontvai gen dan de ramini op de Begropting bG draagt deels door nfsohrgvingvi n een paa r pesten in uitgaat waarop overs fli tten Ipijn rtl worden Verlfregen Ib overwegi i g woKjdt njiroelgk geSfeven te verhoogen it Volgn 3 Gasvorbrnik buiten de stral JPl verlichting met f 400 1 fe Teer met 1000 f el Ammoniakzont oud I ill gzet nilet m 1 LMeterhuiir mat 250 i8tÏRestitutie van aan 1 legkosteijj rast 500 1 f 2900 en at schrgven ian Ie Volgnf 17 Werkflonen op do fabriek f 200 2o 20 Aankoop en her stelling van gasme tors 300 f 8ToO 4 Gouda 14 December 1905 Wg hebben de eer ü mode te doelen dat van de kosten van de in 1905 plaats gehad hebbende verhoogiug van oenige dijkvakken van Schielands Hoogen Zeedgk onder de gemeenten Niouwerkerk a d IJssol Moordrecht en Gonda welk werk door heeren Dgkgraaf en Hoogheemraden van Schieland bij openbare aanbesteding werd gegund aan den minsten inschrijver voor f 9025 oen bedrag van f 633 01 voor rekening van de gemeente Gouda komt als ouderhoudsplich tige van do hoefslagen nrs 2 7 1 2 13 en 18 23 Aangezien bg de Gomeente Begrooting van het loopende jaar goene golden zgn toegostaan voor deze slechts nu en dac voorkomende uitgaat geven wg ü in overweging te besluiten dat voormeld bedrag van t 633 01 zal worden voldaan uit den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 205 dier begrooting WiJ vestigen do aandacht op achterstaande advertentie van de vrgzinnige Propaganda Vereeniging Vooruitgang Op Woensdag 20 December zal als spreker optreden de heer G Polak Daniels met het onderwerp de Algemeene beschonwingen in do Tweede Kamer De introductie is vrij terwgl debat gewenscht is De voorstelling gisterenavond door Henri ter Hall in Kunstmin gegeven was door een groot aantal personen bezocht niettegenstaande de reclame daarvoor zeer laat was gemaakt De verschillende nummers van het programma warden uitstekend uitgevoerd Fata Morgana door oen zestal dames uitgevoerd had veel applaus on dit was ook niet te verwonderen het was een nog niet hier gezien nummer De revue 0 1 dio drankwet was een waardig slot van dezen avond Het moot getuigd dat do heer Ter Hall eenig is in deze revue s Wij roepen hem een tot weerziens toe overtuigd als wg zijn dat bg eon wedoroptreden do zaal nog voller zal zgn ScuooNHOVEs Vrijdagavond trad in het HeerenLogement als spreker op de heer Westbroek nit Stolwijk hiertoe nitgenoodigd door de Commissie voor Volksbgeenkomsten Da apraker had aas aitgabraida agenda De wijze waarop de verschillmdo voordrachten ten gehoora gebracht verdient allen lof en de spreker handhaafde ook hier zijn ouden room Een talrijk publiek was opgekomen om onzen vroegeren stadgenoot te hooron 380 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Maandag 18 Dec No 2903 f 1500 11888 f 1000 11745 f 400 6491 f 200 2843 6329 9729 11145 en 16134 ieder t 100 Prijzen van f 45 61 76 90 92 95 144 288 310 65 425 72 528 45 85 646 721 815 1014 hs 1103 37 41 1223 24 46 i 5 69 80 im 64 75 77 1586 1604 41 89 1717 40 50 58 1907 13 36 2023 87 97 2129 2256 92 2302 3 54 83 2422 28 88 2650 70 2701 287C 93 2961 68 3007 46 97 3128 74 3231 3307 33 3441 44 67 6309 9174 72 9205 6413 05 6607 87 49 9317 6748 9411 6876 58 99 60 6927 i 86 82 9517 87 51 93 9606 96 52 7082 88 83 95 87 9956 7199 10124 7248 36 57 47 82 94 7359 10207 70 66 82 10306 7432 19 51 34 7534 79 94 10400 7601 16 14 47 22 64 34 82 62 10500 87 80 7705 10610 22 76 7802 94 6 10755 13 69 70 10816 80 59 7901 78 19 99 27 10932 95 508033 56 45 86 82 11006 97 65 8116 11106 28 732 25 8267 11230 8310 41 53 46 84 50 86 11322 93 30 8449 69 8620 11431 26 11539 8679 48 8797 52 8862 73 8941 11626 92 31 9043 38 59 90 67 11796 9117 11882 66 11969 18196 18376 18412 90 18510 60 71 98 18613 18703 37 18835 57 70 18901 19003 92 19103 17 28 31 45 85 19208 25 29 19311 24 88 19421 89 98 19640 86 98 19717 29 88 19813 19936 89 20029 20113 36 50 20217 30 65 75 78 83 20445 49 50 62 83 96 20529 74 75 20657 62 20726 20807 45 49 69 90 20902 51 11992 14627 12059 62 61 96 97 14851 12111 14909 21 16099 33 15106 3502 fi 28 50 70 74 78 3684 3720 46 3803 66 67 8 3910 78 81 84 89 95 4008 12 47 67 4107 57 4257 78 81 87 4316 55 79 4465 75 93 4572 89 4621 4767 4839 64 99 4913 47 48 66 5164 5234 5409 62 5690 5749 6803 75 6912 13 81 6053 8108 14 6265 6307 80 86 88 15268 12200 15411 12424 24 45 47 64 16508 85 16 12510 15629 37 M 61 92 15756 12613 68 34 73 12702 15839 19 46 31 87 81 15910 89 16000 12826 38 12 34 54 68 16121 79 46 13021 57 13105 91 58 16208 15 64 99 69 13283 82 13300 93 54 16437 13465 73 99 10682 13525 16708 57 53 71 16808 78 16935 90 79 13616 17040 52 52 13744 17139 48 44 13849 58 83 79 13917 88 43 17217 79 4014084 17324 91 81 14109 92 12 17421 91 17502 14204 30 14 68 21 93 14354 17640 57 55 87 17706 14414 22 16 31 82 44 14686 17869 95 18127 14620 64 BEÏÏES VM EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 10 NOV StaatsUemnqen Oblig 3e Serie fr Portugal 050 3 59 0blig 3e Serie fr 2500 3 59 RuSLASD Iwang Dombr Obligation 4 96 4 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V HypotheekBanken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbo Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp St Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98v 100 I Hypotheekbrielbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 SpoorwegUeningen 367 Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw Mij A Premieleeninqen bniiOiii Loten Stad Antwerpen i 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 85 Divereen Mij tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 MANTELS Cosüimesen Blousen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD f £ÜlH é j Veemarkt te Rotterdam Maandag iS December 1905 Vette ossen en koeien goede aanvoer prgzen waren voor istekwal 36 ade kwal 33 jde kw t8 centij per half kilo Vette kalveren goede aanvoer pnjien waren voor iste kwal 28 2de kw 16 3de kw 32 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren Toor iste kwal zv a de kw 26 j 3de kw 22 cents per half kilo Schapen en lammeren red aangevoerd Handel voor vet vee en feite kalveren redelijk prijshoudend Vette varkens schapnn en lammeen lager in piijs advektentiij n Tweede Aanko ndiging Bg vonnis der Arrondissemonts Rechtbank to s Gravenhago van 19 September 1905 is het huwelgk van MAXIMILIAAN HENDRIK BENJAMIN ENTHOVEN koopman en ESTELLA STOKVIS beidon gedomicilieerd te s Gravenhage op vordering van laatstgenoemde ontbonden erklaanl door echtscheiding De Procureur van Eischeres 1 Jhr Mr W M DE BRAUW Wild eu Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadkuikena Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrroerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜTTBLIN6 Poalier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Onnavolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepassingeti onze In olieverf getehuaerile for tretten feluture ltai aertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuigo zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H HOGAI KTS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen ziJn niklulykMi poetamliM tooi Hang D vooral dAnm tu Kkidcnoaouiwarit Ji BwHa Baltk Str W Mn Utti Md Wtf op mam n fabrlelUBiMk V nkBar hy I HMfm Wlnktllw It M f t plowl w lH tMiillK o tv iiairaal Oift ly W HH i w ai Aiiai