Goudsche Courant, donderdag 21 december 1905

o 9008 Vrijdag Z2 December 1905 44s e Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdofaai Na M ADVERTENTIEN worden g epliatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd rrletoon No S De öifgave dezer Courant geschiedt dag elijk s met uitzondering van Zon en FeestdagenDe prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Gooda Drnk van A BRINKMAN i Zx S D A P Afd Gouda GURSOS VAN DER GOES IWBBDB CURSUSAVOND DONDERDAQ 21 DEC a s op de Bovenzaal van Oalé HEÏ SCHAAKBORD Kleiweg Okdbeweep Armoede en Arbeid Aanvang S uur precle Toegang è Z5 cent arbeiders i 10 cent In de Kerstweek geen bijeenkomst HET BESTUUR Slemppoeder WOLFr € o WESTHAVEN 198 fl ild eii Gevogelle Van al heden en vorder dagelijks verscb verkrijgbaar Braadkaikens Soepkippen Dniven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen do meest sterk concurroerende prijzen Panklnar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTBLISO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM ïelephoon Interc No 2031 Fijnste Mélange TE GOUDA Wijdstraat 157 Aanbevelend SLOTEHAKER G DE OOEDKOOPSTE DE MEEST FBACTISCHE DE MEEST VOLLE DIGE MODEBLAUEM zijn beBÜst dio der Firma WELDON TUB LADIES JOVUÜAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THJÏ ILL DRBSSMAKBH met een gratis geknipt patroon THB BAZAAR OIT CHILDRESS PASHIOSS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummem Alle met koêtel HoU Bljvoegeel Van alle in deze bladen voorkumende modellen zyn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag K iyic Roomboter êS c p pond MET CADEAU SPAAR m HULPBANR OPOERICHT DOOK HET DEPARTEMENT GOUDA DER MAATSCHAPPIJ T OT NÜT VAN T ALGEHEEN Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de laattte XUUttff in I905 zal gebonden worden op ZATBRÜAO S3 DBCEMBBIi en dat de eertte MUHng tn iOOO zal plaats hebben op MAiyOAO 8 JANCAKI Op MAANDAG 25 DECEMBER 1905 Ie Kerstdag op ZATERDAG 30 DECEMBER op MAANDAG 1 JANUARI 1906 Nieawjaarsdag en op ZATERDAG 6 JANUARI bigit alzoo het lokaal der Bank HBT BESTVUn Cevensverzekering lllaatscbat pii 99 S ardrech £ VMHgd te Dordreebt OMeHeM in I 73 maatfcbapptlilh Kapitaal olt liMd t 2 090 000 VcmlKrd Bcdraa ruim 0 mlIllMH Rui r t ruim Mi milllaoi Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE Benig helpend en a doen middel tegen verkondheid astma keelpïjn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrö baar bg Firma WOLBF £ Co Westhaven 9 Gouda A LATMNI STE JV Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal 126 te ffoydo A BOUMAN Moordrecht PINK8E NieuKerterkad IJtel A N v ZESSEN Schoonhoven i Th TORKKN Boehoop B v WIJK Oudawa rT A SCHEER flnartrecAi P W V EDE Oudetvater K ta me HEIJDEN te Reeumji P v n SPKK MoercaptUe D v d STAR Waddingitem Wed J HOLST Waddinqneen M KOLKMAN Waddingeveen P A ua GROOT Oudevmler A n JONUH Oi fetmi er I J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benuhop WAAIISCnUWIJfCl Laat U niet misleiden ioor AbdIJ Siroop Het klooster an a Paii o 6fl ybestBat nief l i Siroop vangeenerlel waarde i s Fatênt H Stolleii Bu HUI mi Uicti nr ilitli ninuiu raairltt nMtfcii D r ffroëëe Brfotg Hu 1 tnun an hui Anlau lu nrufiMênn wm Jtlo$en Nachahmunfftm gtgiöm Mui liMf § dêhtf untwt atels icharfen H oUan MT KM WM JInct odtr Itt ioMm EkiiOiutÉUmgMh éÊim MMiêr PMgt fuif mUmMui aii$4 N lit Warnung Superior Druiven BorstlioningExtract J In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELER 117 ziJn voorhanden de nieuwste modellen GAttORlAMK lTGlV Gasgloeilichlbranders Gas Kleotr Braiders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franie Enorme kenze giftcrye geëmailleerd HDISBODDELIJKE ARTIKELEN dengdzaam en zindelijk BADEN ÜEISÜRS GASOVEBIS GASFORnEN KOOKAPPAEATEN Wandcomroren Salon astafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlcgger van Gas Water en Spreekbuizen SENIBIEFOTVAKTHEE Beu wordt verzacht op t HEItK te ledeii DIT HÏT MlOtZUN Vi l IIAVENSWAAY ZüNE QORINOHEM Dese THEEËN worden ajgele rerd in verzegelde pakjes van vy twee en een half en een Ned on met vermelding Tan Nommer en KPrys voorzien van sevenstaant jMerk volgens do Wet gedepo neerd Zich tot de intvoerin van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz sn Metaalpoetsestract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpaniieu de krot VerkrSgbaar to Gooda bij H ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KpUIJFF VAN BlOMMESTEIN S INKT is proefonderVmdeliik tie BESTE i v volkomen ONSCHADELUh APELOOORN HÜLLAND f Wie xeker ijn wu a IoU I Clkel ClICaO t ontvangen tMBWrJ f mteld en na v le ptcEfiumiacaa Ib iat nnd l gAonxa oidet ian naisi dw intvjaden Dr Hiobaalto T vMrd r da beste maobuea in M ml jkarwada MahUiaaemaot van Q bc StaO wek t Kmien alKka JIrTQlellZiLelIf Btkel Cacae n vlarkutH bioMa i V aBM Om li mat mik Aadtt waa aaacanana gaaonda drank va da lijkacfa laliraik ean I 2 tteiliflh vw t poadn aor mb knp ChMaUi geneeakncWtaa diaak bji a diarrhae iMrta nM walar Tarkrï iiaar bg da noMaa Apo t nw MW aa OtDafaalnrttgvBvooadliar a Mm ItaBcnkMII imaterduB Katvcatiaat l BuitcDiaRdscli Overzicbl Graal Witte heeft nog altoos hoop dat het hem gelukken zal do gemoederen in Rusland die met den dag meer opgewonden geraken tot bedaren te bre igen En terwijl in de Ooitzee piüvincies de meest woeste boercnopsland beersoht in den Kankasns moord n doodslag am de orde van den dag ijn in Polen een nieowo spoorwegstaking qitbreekt en do algemeene werkstak ng in R island ieder oogenblik te verwachten is terwijl in Moskou zelfs de democratische republiek wordt afgekondigd door de revolutionairen beraadslaagt de ministcw onder leiding van graaf Witte over m kieswet voor de Rgkadoema De instelling van dit vertegenwoordigend lichaam is bijna vergeten te midden van de woeste tooneelen die in bet Heilige Russische rijk plaats hebben De sociaal democraten wilden dat parlement deze constitueerende vergadering liefst voorloopig maar geheel en al vergeten Maar de regeering wil trachten de gemoederen tot bedaren te brengen door mededeelingen over de Doema In den ministerraad verklaarden zich negen loden voor het algemeen kiesrecht Dit kan een meerderheid ziJn en daardoor wordt aan den wensch van de Zemstvo groepen dua voldaan De Doema zal reeds in Febraaii bijeenkomen Hoe dit mogelijk is waar nu nog niet eens het kiesreglement is vastgesteld nog geen kiezerslgsten zijn ogemankt en nog geen gelegenheid is geweest iets voor te bereiden candidaten te bespreken of programma s vast te stellen dat is do vraag Bovendien zal vooraf toch wel de bevoegdheid van de te kiezen Doema dienen te worden geregeld want veel zal van die regeling afhangen voor den uitslag der verkiezingen Het gaai daarmede als met zoovele andere dingen n Rusland en nu na een halve eeuw bl jkl nog altoos de waarheid van Michelet s woord in de Légendes démocratiqaes du Mord Les réformes en Rnssie viennent tonjonrs trop tard Londen 20 Dec tPart tel Een hier ontvangen bericht van de Exchange Telegraph Company uit Petersburg meldt dat de georganiseerde Letten in de Oostzee provincies bonderddnizend welgewapende mannen tellen Vele forten zijn door ben bezet en een geregelde veldtocht is onvermgdelijk Rusland s macht heeft in deze provincies zichtbaar opgehouden te bestaan Central News ontleent aan Fetersburg FEVILLËTOX m mmm wmi UI De eerste aanblik van dat afschrikwekkende gelaat met die ziekelijke bleekheid met die afschuwelijke misvormdheid der trekken met die onveranderlijke boosaardigheid van uitdrukking die mg vlak in het aangezicht keek in den scherpen middagzonnescbijn dat mg aankeek met denzelfden akeligen blik van woedB en zegepraal dien ik bg het licht van den bliksem gezien had toen ik op den avond van het onweer afscheid van hem nam die aanblik deed mij sprakeloos als aan den grond genageld staan en is mij sedert nooit uit de gedachten gegaan Ik kan ik durf dat verschrikkelijke gezicht niet beschrijven ofschoon het nn voor mijn verbeelding oprijst eren levendig en verschrikkelp als op den dag waarop ik bet voor het eerst zag ofschoon het zich akelig voor mij heen en weder beweegt terwijl nn schrijf ofschoon het een donkere schaduw werpt over het vroolgke uitzicht op land zee en lucht dat ticb door mijn raam aan mij vertoont 00 dikwüli ik Tan da bladztjde die ik on sche bladen van gistermorgen dat eerlang Sjipot prosident van don Zemstwo van Moskon giaaf Witte als premier zal vervangen en UI zijn kabinet vele Zemstwo leden zal opnemen Reuter seint uit Peking Een keizerlijk edict is verschenen waarbo een onderzoek wordt gelast naar de onlusten te Sjanghai en vervolging en bestraffing der schuldigen De burgerlijke en militaire overbeden wordpu verantwoordelijk goslcld voor Je handhaving van de orde De onderhandelingen tusschen Duitbchland eu da Vereenigde Staten over het afslolten van het nieuwe handelsverdrag wjarover voor eonigeu Hjd gesproken werd schenen weer te zijn vastgeloopen De En gelsche bladen kunnen uit Amorikaansche bron daarover het vulgendo mededeolen De quaestie van het Duitscbe toltari f zoo meldt de correspondent van de Morning Pest te Washington geeft ii Amerikaanschen minister een buite undscbe zaken Elihu Root groote zorgen lij wilde den Senaat overhalen van üj i h land concessies te doen in rail voo een vrijzinnig handelsverdrag van Duunche zgde maar hij stait daarbij op kiasden tegenstand van den Senaat Do indusii eele en landbouwende bevolking van de centrale en westelgke staten die de dreigende gevaren van een tarievensUijd mot Duitschland duidelyk inziot ove sirnomt den Senaat met petities waarin een reciprocitei s vordrag met Duitschland wordt gevraagd Maar die petities maken weinig inoruk op de protoctionisten in den Senaat die nog meer geneigd zgu d ffereutieele tarieven in het vorkeer met Duitschland wi te voeren dan concessies te doen Maar in de Amerikaansche handels en induatriewereld is men ervan overtuigd dat by een tarievenstrijd tusschen de Vereenigde Staten en Du Schland Amerika het lootje itl leggen en de zwaarste verliezen zal Igden Berlgnsche bladen meenen dat deze schets van den toestand in hoofdzaak vri juist is Zy hopen daarom niet gezien den tegenstand van den Senaat op een eenigszins behoorlijk handelsverdrag maar wel verwachten zg dat de beide regeeringen bereid zullen gevonden worden maatregelen te nemen ton einde den tarieven oorlog te voorkomen De bisschop van Quimper heeft tegenover schrïf opkijk Kent gg Robert Mannion nog f herhaalde hij Herkent gg het werk van uw eigene handen na gg het ziet Of ben ik zoo voor u veranderd dat gij mg niet herkennen zoudt evenals uw vader rajjn vader zou veranderd gevonden hebben als hg hem op den morgen van de voltrokking van zijn vonnis met de muts ov r de oogen getrokken onder de galg had zien staan 1 Nog kon ik niet spreken of mg verroeren Ik kon mijn blik slechts met afgrgzen van bem afwenden en mijn oogen op den grond vestigen Hij liet de klep weder over lyn oogen vallen en vervolgde toen Onder deze aarde wairop wy staan zeide hg terwyi hg zyn voet op het graf zette hier beneden waar uw blik nn op rust ligt mét de doode de laatste invloed begraven die a misschien te eeniger tgd verademing en mededoogen van mgn kant zou verschaft hebben Dacht gg over de eenige laatste kana die gy verloort toen gg kwaamt o u baar te zien sterven Ik heb u in het oog gehouden en haar insgeiyks Ik heb evenveel gehoord als gij ik heb evenveel gezien als gg ik weet wanneer zg gestorven is en hoe evenals gy dit weet ik heb haar laatste oogenblikken met u gedeeld tot aan haar einde Ik wilde haar niet aan een medewerker van de Gaulois liJn meening gezegd over de uitlatingen van abbé Gayraud Wg hebbon eenige dagen geleden medegedeeld dat Gayraod volstrekt geen ramp zag in de scheiding van kerk en staat al keurde hjj verscheiden bepalingen der nieuwe wet af en al kon hg geen vrede hebben mit de wjjze waarop deze wet was tot stand gakomfu iayraud is van oordeel dat 0 1 Franscht katiiolitken met moetfn jammeren maar tnichteo d w l op de schoiding zoo te belj en uifvoere i dat zü er zoo mir inugelgk schade bg Igden De katholieke kerk zou dan voor het vervolg in Frankrijk niet in slechter toestand verkeeren dan onder het Concordaat De bisschop van Quimper zegt dat Gayrand bil de priesters uit ziJn district verbazing en leed heeft opgawekt met die opvatting öayraud voorstander van de scheiding van kerk en staat geworden I En niet alloen dat heeft hg gezegd maar hji heeft ook gfzegd dat de wet op de scheiding welkom zou zijn aan de geestelijkheid van het derde distriet van Brest Dat abbé Gayraud op zijn beurt zich van Rome afkeert en zijn vreugde uit over een gebeurtenis die den Heiligen Vader zooveel verdriet doet dat is treurig maar dat beteekent niet veel Hetergerijke ftclU de bisschop hierin gelegen da Gayraud zoo lichtzirnig het oordeel van ziji coliegd s mededeelt Een aantal priesters heeft den bisschop nad ukkelijk verzocht te weerspreken wat Gayraud heeft gezegd Daarom verklaart de bisachjp van Qnitnper dat het met waar ia wat Gayraud beeft gezegd over de gunstige meening van de geestelökheid van Bretagne over de schei ding van kerk en staat Wat hemzelf betreft acht de bisschop de wet onuitvoerbaar Hó ziet niet in hoe hot mogelgk zal zijn vereenigingen voor den eeredieiist op te richten overeenkomstig de wet Welke lieden zullen er op gesteld zgn uit eigen beweging de lasten op zich te nemen niet alleen van de aanzienlg ce schulden die de oude kerkbesturen dikwijls bad den maar ook van het onderhoud der kerk het tractement van den pastoor alle kosten van den eeredienst en bovenal de zware verantwoordelijkheid die de wet in vage termen regelt De bisschop verklaarde aan den medewerker van de Qanlois dat hij in t minst niet van plan was de uitvoering van de wet te bevorderen Hg zou niemand aansporen een vereeniging voor den eeredienst op te richten HiJ voelt zich niet geroepen een onrechtvaardige wet toe te ptssen u alleen overlaten zelfs niet op haar sterfbed ik wil u nu niet alleen op haar graf laten staan als ware haar Igk uw eigendom I Terwijl hy de laatste woorden sprak gevoelde ik dat myn zelfbebeersching terugkeerde Het wilde mg niet gelukken om zoo te spreken als ik gaarne zon gedaan hebben ik kon my slechts voortbewegen om hem te verlaten Biyf hier zeide hg wat ik nog te zeggen heb betreft u Ik heb u te zeggen terwijl ik hier boven haar Igk van aangezicht tot aangezicht tegenover n sta dat ik wat ik nit het gasthuis geschreven heb ook zal doen dat ik uw geheel volgend leven tot een boetedoening zal maken voor deze misvorming hg wees op zgn gelaat en voor dezen dood hy plaatste zgn voet nogmaals op het graf Ga werwaartj gg wilt dit gelaat van my zal nooit van a afgewend zyn deze tong die gg alleen door een misdaad tot zwygen zult kunnen brengen zal het sluimerende bygeloot en de wreedheden van alle menschen tegen u opwekken Het lastige geheim van dien nacht toen gy ons gevolgd zyt zal als een pestrlam in de neusgaten van uw medaschepselen opstegen zg mogen zgn wie zg willen Gg moogt a achter nw familie en uw vrienden verechnilen ik zal u treiien door de dierbaante en braafste Het zal de Rongaarsche regeering nn wel langzamerhand duidelijk worden dat ziJ met vuur speelt Voor de vijfde maal is het Uais uiteen gegaan zich bepalend tot een protest j dit was na de besprekingen van de vorige week te verwachten Maar aan het geduld van een parlement dat maar aldoor onmiddellijk na de opening wordt naar huis gezonden kan ook een einde komen zelfs wanneer dat parlement zoo lang mogelijk zich honden wil aad de grondwet Graaf Apponyl liet uitkomen dat de grondwet wordt geschonden door de Kroon want de roudWet schrijft voor dal het bestuur zal worden gevoerd in overleg met bet parlement Hoe kan overleg plaats hebben als het pailement steeds opnieuw verdaagd wordt f De brutale uitroep van Ratkay ia een waarschuwing en een vingerwijzing en de regeering zal verstandig doen zoo zij die niet in den w jfd slaat Voor het parlementsgebouw hielden de Hongaarsche socialisten gisteren weder een betooging ten gunste van het kiesrecht President Juath had een aanzienlijke troepen penen politiemacht ontboden om het parlementsgebonw te bewaken Deze troepen vormden een groote afsluiting om het gebouw en lieten niemand door die niet voorzien was van en schriftelijk bewijs van den president De betoogicg verloor daardoor veel van haar indrukwekkend karakter de orde werd geen oogenblik gestoord De regeering was niet in de Kamer verschenen en beeft de gelegenheid ook niet gebruikt om voor de sluiting der zitting het kieswetontwerp bij het bureau in te dienen Uit Boedapest wordt gemeld dat dit ontwerp thans In de bladen zal worden gepubliceerd Het bevat de bepaling dat alle Hongaarsche staatsburgers zoo zy kunnen lezen en schrijven van hun 24en jaar af kiezers zgn De stemming heeft plaats in enkelvoudige kiesdistricten en is direct en geheim Het aantal mandaten en de duur van het mandaat blgven onveranderd De kiesdistricten zullen binnen het jaar volgend op de aanneming def wet opnieuw worden ingedeeld Indien de Hongaarsche Kamer na werkelgk op 1 Maart 1906 niet weer verdaagd wordt kan zg dit kieswet ontwerp in behandeling nemen Volgens de mededeelingen van de Noorsche Patroonsvereeniging hebben bij de groote werkstaking in het jjzerbedrijl in Zweden die in April begon en den 13en November eindigde de patroons volkomen van ben I Nn gg my aangehoord heb kunt gy vertrekken I Den volgenden keer dat wij elkander ontmoeten zult gy met uwe eigene lippen moeten erkennen dat ik kan handelen zooals ik spreek Leef bet vrge leven dat Margaretha Sberwin n door haar dood teruggegeven heeft gy zult het spoedig als het leven van Kaïn leeren kennen 1 Hg wendde zich van het graf af en verliet my op dezelfde wgze als waarop hg gekomen wasj doch zyn afzichtelgk gelaat en de herinnering van de woorden die hg tot my gesproken had verlieten my niet zelfs niet voor een oogenblik terwgl ik alleen op het kerkhof toefde evenmin als toen ik het verliet en de drukke straten doorwandelde Het afgryselgke van het vgandeiyk gelaat was nog voor mgn oogen het vergif der vyandelgke woorden was nog in myn ooren toen ik naar mgn woning terugkeerde en Rudolf op mg wachtend vond zogdra ik mgn kamer binnentrad Zg gg dan eindelijk teruggekomen r zeide hg ik had besloten om te wachten totdat gg kwaamt al had het ook den heelen deg geduurd Is er iets gebeurd f Zgt gü in nog grootere moeiiykheden dan vroeger gewikkeld geworden P Wordt vervolgd