Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1905

Goeboter 1 35 i 145 Wciboter 1 15 k 1 2 $ BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VBUDAG 10 NOV L K H K overwonnen De stakers moeiten han eisch dat zij niet samen met ongeorganiseerde werklui behoefden te werken prijsgaven Verder hebben zg zich ve onden niet meer te staken zonder een tgdige waarschnwing en niet voor het geschil bij onderhandelingen onoplosbaar il gebleken De vaststellingvan het minimam loon is leiteljjk gegrond op het vroegere aanbod van de patroonsTereeniging i Oeconomisch hebben beide partijen feroote verliezen geleden Wat de werklieden betreft velen hnnner zgn tpens de staking naar het buitenland gegaan ia er in het geheel naar schatting ruim zes mlllioen krojen aan loon voor hen verloren gegaan Aat stakingsgeld werd er aan de 12 000 georganiseerde werklieden wekelijks uitbetaald 11 kr voor een getrouwd man met een toelage voor elk kind en 9 kr voor een oogetronwden Het meeste geld kwam uit Zweden zelf o a van andere vakvereenigingen maar het buitenland hielp krachtig mode Zoo gaf Noorwegen een 140 000 kr en Denemarken een 800 000 kr In het geheel achat men dat er ongeveer twee millioen kr aan siakiugsgeld is uitbetaald Verspreide Berichten ECSLAKD Het blad van den raad van arbeidersvertegenwoordigers te Moskon dreigt alle bladen aldaar het verschijnen onmogelijk te maken wanneer zij niet bet manifest van de uiterste partijen afdrukken wat zoo men weet de regeering heeft verboden De Molwa die in plaats van de Russ verschenen is beeft een open brief van Stakhowitch opgenomen waarbij deze den minister van binnenlandsche zaken Doernowo beschuldigt bij den aankoop van haver voor de legerpaarden getracht te hebben 1600 roebels machtig te worden Da Petit Parision deelt mede dat volgens gerucht generaal Kaulbars de bevelhebber van Odessa is vermoord Oisteren kwam de Finsche Landdag bjjseii DüITSOBLASD Volgens het Berliner Tageblatt betben de keizjor en de koning van Engeland te kennen gegeven dat ziJ de bestaande ontstemming tnsichen Dnitschland en Engeland wel gaarne zonden zien verd wijnen en zal bet Engelsche kabinet waarschijniyk het initiatief nemen om een diplomatieke uitspraak te verkrijgen ten einde vriendschappelijke betrekkingen te doen ontstaan De rjjkskanselier zon Campbell Bannorman en Orey de nieuwe ministers hartelgk hebben gelukgewenscht met hun benoeming en vriendelijk gestelde telegrammen terug hebben gekregen Qeneraal Von Trotha is door deu keizer ontvangen om verslag te doen over den toestand In Zuidweat Afrika fRAHKgIJK De koning van Portugal ia na door den president ontvangen te ziJn naar zijn Heimath ternggekeerd Het pfoces der anti militairisten die den oproep aan de recrnten tot dienstweigering verspreid hebben zal 25 December dienen De zaak Qalley is naar de openbare zitting verwezen het verzoek tot invrijheidstelling van do schoone Morelly is gewezen van de bud Cbisa Maandag moeten te Shanghai eenige Europeanen zgn verwond De Dnitsche en de Engelsche consuls werden 4oor Chineezen beschimpt Daarop werden troepen aan land gezet De Engelschen honden zich gereed om in te grijpen Een aantal Chineezen is gedood De meeste Europeanen zijn gewapend de opunbare gebouwen worden door oldaten bewaakt Men verwacht meerdere oorlogsschepen Er zijn in Shanghai 12 328 buitenlanders De Times correspondent beweert dat geen enkel Japanner werd aangerand en de Japanners in sommige gevallen meededen aan het gepeupel BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T If K MC U B HAMKfl Zitting van Woensdag 20 December Oorlog De heer Thomson betoogt dat het niet aangaat ons volk in militairen zin ondergeBchikt te achten aan hot Zwitsersche Ons volk houdt slechts niet van het soldaatje spelen Spr kritiseert in dit verband s ministers hooghartige uitlating dat zjj die naar verkorten oeieningstüd treven mistasten Spr dringt aan op verkorting van den oefeningstgd tot 6 maanden Spr lal cbttr tham geen tmendement vooritelleii tot verkorting van den oefóningstijd Hij zal een jaar afwachten wat de minister doet De herhalingsoefeningen kunnen worden ingekort tot 3 van 10 dagen De geheele oeleningstijd dnnrt dan slechts 212 dagen Daardoor worden 42 855 maanden uitgespaard wat neerkomt op een vermindering der lasten met 20 pCt terwgl het contingent kan worden opgevoerd tot een hoogte waardoor het beginsel van algemeenen dienstplicht verwezenlijkt wordt Men kan dan ook vri 8telling verloenen aan economischzwakken en halve idioten Ten onrechte verschuift de minister deze stappen naar een verre toekomst Met groote ingenomenheid heeft spr echter gezien dat de minister weinig waarde hecht aan het voorbereitlend militair onderricht en slechts schieten en rymnastiek wil doen onderwijzen aan de jeugd Spr ontkent dat men het Koemeensche leger door dr Knyper aangeprezen een volksleger kan noemen Men heeft daar naast elkaar een staand leger en een militieleger De goedkoopte van dat leger is gelegen in de omstandigheid dat de soldaten daar geen sold j krijgen en zonder onderbroeken loopen gelach Dat een volksleger gelijk spr wenschte slechts een paradeleger zou ziJn gevaarlijk voor ons Innd als het bloedige ernst wordt bestrijdt spr In ons leger wordt nog maar al te veel paradeeren gedaan De tegenwoordige orde in bet leger is inderdaad wanorde in verband met de moderne wijze van oorlogvoereo Thans is noodig dat de kommandant geestelijk in karaktereigenschappen superienr is In vele opzichten staan de onderofficieren en korporaals vaak beneden de miliciens Beter een klein kader met goede positie dan een in naam voltallig kader met slechte elementen Het reserve kader dient te verdwijnen Spr behandelt voorts de zaak Toering ITit s ministers ambtelgk antwoord in deze had medegevoel en diep leedwezen moeten blijken Het leger is thans weer een schrede teruggezet in de sympathie van ons volk Krachtig dringt spr ten slotte aan op bezuiniging De heer Troelstra heeft met bezorgdheid gezien dat de minister ons volk meer militair wil maken Daartegenover stelde spr k redevoeringen van Jaurès en Bebel die wijzen op den geest van internationale toenadering van het proletariaat De arbeidersklasse grijpt in tegen de pogingen om oorlog te doen ontstaan Verdedfging van onze nationale onalhankelijkheid langs militairen weg is noch mogelijk noch noodzakelijk De tegenstrijdige belangen van Engeland en Dnitschland zgn een waarborg voor onze onafhankelijkheid Handhaving onzer neutraliteit is de eenige reëele grondslag voor ons defensiewezen Spr constateert dat alléén de antirevolutionairepar tij die de leelijkste dingen met de mooiste lenzen motiveert bepaald is v66r opdrijving van legernitgaven Spr conflndeert dna dat een minister van Oorlog die ernstig voor bezuinigingen is in deze Kamer een meerderheid zon kunnen vinden Bezuinigingen verkorten ocfentijd sturen in de richting van een volksleger hebben wij van dezen minister te verwachten Voldoet hij daaraan niet en spr betoogde dat dit inderdaad het geval niet is dan is er bedrog gepleegd bjj de verkiezingen en moet een ander minister aan de groene tafel plaats nemen De oogst op beznintgingsgebied van dezen minister is schraal Waarom schaft de mi niiter niet terstond het blgvend gedeelte af behalve te Amsterdam en in den Haag F Tenslotte betoogde ipr dat we politiek in een allerzonderlingste situatie verkeereo Deze minister op het kussen gebracht door twee partijen de Liberale Unie en de vrijzinnig demokraten ontvangt van één dier partijen geen steun Steunt de minister echter op de rechterzijde dan steunt hij op een richting wier militaire politiek bjj de verkiezingen is veroordeelt de antirevolutionaire partij Dat is de meest valsche onware scheeve onhondbare onmogelijke onparlementaire toestand die ten spoedigste dient op te bonden De heer van Idsinga zou gaarne steun verleenen aan den minister van Oorlog in wien hij groot vertrouwen stelde al erkende hg dat dit vertrouwen eenigszins geschokt ia Spreker teld met betrekking tot de zaak van luitenant kolonel Kok eenige vragen en laakte voorts het stelsel van de conduitestaten f VBR64DERIN6VAyi NGEMEENTea4AD dInSDAG 19 DECEMBER 1905 des avonds ten 8 uur Vervolg De heer van der Bee M de Voorzitter ik heb niet gezegd dat er eiken Zondag 6 il 700 personen worden overgezet maar ik heb gezegd er zijn Zondagen geweest ik wil hier geen namen noemen maar ik wil wel leggen dit ik tegen het voonlel nn B en W zal stemmen omdat wanneer de een s morgens n de ander s middags dienst doel ziJ toch jnaar 8 uur werken De Voorzitter Wij hebben den havenmeester een onderzoek doen instellen en toen is gebleken dat het verkeer op Zondag zeer beperkt is De heer Muglwijk M de Voorzitter hetgeen de heer van der Ree gezegd heelt is maar een uitvlucht hg deed het voorkomen of dat Zondags altjjd zoo was De heer van der Ree is zeer oppervlakkig met de cijfers omgagaan Ik kan mij niet begrijpen dat de heer van der Ree 8 nur een halve dag noemt De heer van der Ree In de vorige zitting heb ik wel gezegd moeten die twee menschen opgeofferd worden maar wanneer zg een halve dag dienst doen hebben zij toch een vrije dag De heer Donker Ik zal voor het voorstel van B en W stemmen omdat er zooveel bewgzen ziJn dat er Zondags zoo weinig gebruik van gemaakt wordt Het voorstel wordt in stemming gebracht om de pont van hall zeven tot 3 nur open te stellen Voor stemmen de hh IJssel de Schepper Donker Mngiwgk Dercksen Dessing Vingerling Nederhorst van de Velde van Egk Noothoven van Goor van Galen en de Jong Tegen stemmen do hh Herman Prince van Iterson v d Ree Bokhoven en Vergeer Hut voorstel is aangenomen met 12 tegen 6 stommen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om den Burgemeester te machtigen de nalatenschap van de dames van Iterson in ontvangst te nemen Wofdl zonder hoofdelijke stemming goed De heer Dercksen verlaat de vergadering Aan de orde De voorziening in vacature in Commissies en bestureu van plaatselgke instellingen Benoemd worden Tot lid van het Burgerlgk Armbestnur de heer G PRINCE met 14 st de heer E Kortenoover verkreeg 1 stem en 2 iljetten in blanco Tot regent der beide gasthoizen de heer D HOOGENDIJK met 16 stemmen 1 biljet was in blanco Tot regentes der beide gasthuizen Mevr L IJSSEL DE SCHEPPEB BussBsiAKiR met 15 stemmen 2 biljetten waren in blanco Tot regent van het vereenigd Wees en Aelmoeseniershuia de heer Dr J W LE GROM met 14 stemmen de heer H Knuttel verkreeg 2 stemmen 1 biljet was in blanco Tot regentes van het vereenigd Wees en Aelmoeseniershuia Mevr M O van GALENDE WnoL met 15 stemmen Mevr M C Becking van Veen verkreeg 2 stemmen Tot regent van het Bestedelingenhnis de heer L P HOOGENDIJK met 13 stemmen de heer A J IJsselstijn Oz verkreeg 2 st 2 biljetten waren iu blanco Tot regentes van het Bestedelingenhnis Mevr de Wed N BEEKENKAMP KaesiHAN met 15 St 2 biljetten waren in blanco Tot curator van het Gymnasium de heer Mr D N BROUWER met 16 stemmen 1 stem was uitgebracht op den heer Mr P L Begram van Eeten Tot lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs de heer Mr F H KRANENBURG met 11 stemmen de hh L W C G van der Garden verkreeg 2 da T Sap 2 stemmen en 2 in blanco Tot leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs De heer A H TEEPE met 13 stemmen de heer W A Piets 2 A L de Blauw 1 stem en 1 biljet in blanco De heer A F CREMER met 15 stemmen de heer A Haringi verkreeg 1 stem en 1 stem in blanco De heer L W C G vak de GARDEN met 13 stemmen de hh Formjjne en A D van Vrenmingen ieder 1 stem en 2 in blanco De heer A W ROES met 11 stemmen de heer G Bonters verkreeg 6 stemmen Tot leden der Co nmissie tot wering v$n schoolverzuim De heer C J vak de PUTTE met 14 stemmen de heer J Pieterson Moens verkreeg 1 stem en 2 in blanco De heer J S KROPMAN met 15 stemmen de heer J Pieterson Moens verkreeg 1 stem en 1 in blanco De heer J W LE GROM met 12 st de heer Gelijns 4 en dt heer KaspoF 1 stem Tot lid der Commissie van Toezicht op de StadsMuziekschool De heer A D vak VRKÜMINGEN met 17 stemmen Tot lid der Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting De heer A C COSIJN met 13 stommen de heer A J IJsselstijn verkreeg 1 stem en 3 in blanco Tot Librijemeesters De beer Dr L A KESPEB mat 16 st de heer H van Assendelft verkreeg 1 stem De heer JAC va der MEER met 14 stemmen de heer T Sap verkreeg 2 st en 1 in blanco Tot lid der Commissie voor het Museum van Oudheden De heer Mr D N BROUWER met 17 st Tot lid der Commissie voor de Volksgaarkeuken de heer Dr A C A HOFFMAN met 13 stemmen de heer G Krook verkree 2 de heer M Lateustein 1 stem en 1 biliet in blanco Tdt Regent van het Hoflmansgesticht de heer G J de JONG met 15 stemmen de heer Brouwer verkreeg 2 stemmen Tot Lid der Commissie van Toezicht op de Bank van Leening de heer D HOOGENDIJK met 16 stemmen de heer A W Roeg verkreeg 1 stem Aan de orde De benoeming vaii een vroedvrouw Benoemd wordt Mej S A GORTER te Utrecht met 16 stemmen 1 biljet was in blanco Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Gemengde Berichten Hoe men de openbare school leeg pompt Eenige weken geleden werd in de gemeente Stad aan t Haringvliet een nieuwe christelgke school geopend Maar slechts 59 van de ruim 200 leerlingen der openbare school gingen ilaarbeen over Door den raad werd nn een nieuwe schoolgeldregeling vastgesteld waardoor btjna alle arbeiders wier kinderen tot nn toe kosteloos op de openbare school konden gaan gedwongen werden schoolgeld te betalen eu een vereeniging werd opgericht om voor de minderbedeelden op de christelijke school het schoolgeld te betalen Inmiddels is door vele ingezetenen en door de vrijzinnige kiesvereeniging nu een adres gericht aan Gedep Staten en aan den minister van Binuenlandsche Zaken om de nieuwe schoolgeldregeliog niet goed te keuren Men seint uit Enschedé aan de N S C Een dienstbode van den heer Van Gelder in de Haaksbergerstraat die gistermiddag een pot kokend vet van het fornuis wilde nemen geraakte in brand doordat de vlam in de pot sloeg Over het geheele Ifcbaam ernstig met brandwonden overdekt werd zjj naar het ziekenhuis gebracht Een knecht die do vlammen wilde blusschen braadde zich eveneens deerlijk Het brandje dat verder ontstond en waarvoor politie en brandweer werden gealarmeerd had niets te beduiden De N B Ct meldt Uit het Dbl v Nbr namen wjj de vorige week een bericht over omtrent een bniazoeking door de justitie Van Breda in tegenwoordigheid van den procureur des k nings te Antwerpen te Zundert gedaan in verband met een belangrijken dielstal te Eeckeren bü Antwerpen gepleegd en bij welke huiszoeking ongeveer 120 000 in ellecten werden aangetrollen Dit bericht is schrijft het Dbl v Nbr nn volkomen beyestigd Nader verneemt het blad dat deze effecten reeds lang vóór genoemden diefstal te Breda op het kassiers kantoor van de hoeren van Mierlo en Zoon zijn aangekocht door den broeder van den persoon in wiens brandkast zij werden gevonden De effecten kunnen dus niet van dien diefstal afkomstig zijn noch aangekocht met geld door dien diefstal verkregen Omtrent een Zondag te Nederweert L gepleegden moord ontvangt de Limb Koer uit die plaats de volgende bgzonderheden gedagteekend 19 December Omstreeks 9 uur vonden een paar Jongelui voor de herborg van Cox het bloedende haast levenlooze lichaam van Henri Verheijen wonende op Somersch gebied In de herberg was er reeds ruzie geweest en bij het buiten komen schijnt de aanval te zgn gedaan De zwaar gekwetste werd naar binnen gedragen waar hg na eenige oogenblikken blijkbaar reeds was overleden De dokter werd nog gehaald doch kon slechts den dood constateeren Door den dokter G Schmidt van hier werden burgemeester en Rgkspolitie onmiddellijk gewaarschuwd Om circa 1 uur in den nacht arriveerden 4 marechaussees van Weert waarvan do brigadier onmiddellijk het onderzoek opende Ten gevolge van het eerste verhoor werd zekere Fr v d W wonende in de Moest in den nacht nog uit zijn bod gehaald en gearresteerd Een ander verdachte zekere Jos V G eveneens in de Moost woonaohtig die reeds met de nachtploeg in de turfstrooisellabriek aan het werk was werd ook gevangen genomen en in de herberg van Cox onder bewaking gebonden Gistervoormiddag arriveerde aldaar de luitenant der mareekMiiM t Boernond om zeil het onderzoek in deze zaak te leiden Gister na den middag verwachtte men het parket van Roermond Volgens het vervolg van het bericht is de verslagene door de dronke i beulen op ontzettende wijze toegetakeld Het Igk van den vermisten commies op de gemeente secretario te s Gravenhage den V is te IJmuiden aangebracht Klaarblijkelijk heeft het langen tijd vastgezeten in de haven van IJmuiden en vermoedelgk heeft een stoomtrawler die eergisteren uitstoomde het losgewerkt Op het Ijjk werd bevonden een brief gericht aan den burgemeester van Velsen houdende het verzoek om de voorwerpen van waarde die op V zouden worden gevonden op te zenden aar den commissaris van politie in de 4e aldeeling te te s öravenhage Ta Dordrecht is de 19 jarige M H P van S in voorloopige hechtenis genomen onder verdenking van oplichting Het moet gebleken zgn dat bedoeld jongmensch zich reeds in Mei of Juni van dit jaar aan soortgelijke handelingen heeft schuldig gemaakt maar toen dank zij d n steun en voorspraak van een der personen die zelfs dupe van zijne oneerlgke handelingen was geworden buiten handen der justitie bleef In den laatsten tgd schijnt hg echter de brutaliteit te hebben gehad zijne praktijken voort te zetten door onder allerlei valache voorgevens liefdegaven in te zamelen Zoo gaf hij zich uit als de vertegenwoordiger dtr Zuid Afrikaansche Jongelingavereenigiog een lichaam dat werkelijk bostaat maar hera hoegenaamd geen opdracht heelt verstrekt De giften in die valsche hoedanigheid door hem geïnd he eft bjj bovendien geheel ten eigen bate aangewend en de inschrijvingslijsten welke als zoodanig in zijn bezit bleven gebruikte hij voor verdere handelingen HiJ aneed de hoofden van die lijaten af en plukte er nieuwe boven waarin verder nog verschillende radeeringen en veranderingen moeten zijn gemaakt om die te doen voorkomen als inschrijvingen van denkbeeldige vereenigingen van liefdadigheid zooals een tot ondi steuning tan behoeftige Nederlanders en een Liefdadigheidshnlpkas tot ondersteuning van ouden van dagen Met die valache Igsten gewapend waarop vermoedelgk nog enkele nieuwe namen werden verzameld schreef hij kwitanties voor grootere of kleinere bijdragen welke hg inde om de opbrengst geheel in zijn eigen zak te doen verdwijnen Zo6 ontving hg van één ingezetene tweemaal een bedrag van 125 Lang konden die praktijken echter niet voortduren Weldra kwamen zy aan de justitie ter oore die ann de politie opdroeg den verdachte op te sporen en aan te houden hetgeen den l2en dezer toen hg uit Rotterdam terugkeerde geschiedde Bg het voorloopig onderzoek moet hg volledige bekentenis van zijn bedrgf hebopn afgelegd zoodat de arrondiasementE rechtbank te Dordrecht op requisitoir van den otïcier van jaatitie reeds rechtsingang met last tot instructie en bevel tot gevangenhouding heeft verleend en do zaak weder in raadkamer komt alvorens naar de open bare terechtzitting te worden verwezen D C Te Bcnedenverlaat een huurt der gemeente Veendom is een sfieelbol ontdekt Zaterdagavond zag de politie er in een woning een 20 tal bezoekers mannen vronwcn en kinderen die zich bezig hielden met dobbelen De ondernem r genoot een winst van 30 percent van den inzet die menigmaal ver scheiden guldens bedroeg Een bewoner Van de buurt die san het spel deelnam had zgn vrouw en kinderen medegebracht De dow belsteenen werden in beslag genomen eni tegen den ondernemer werd proces verbaal 4 opgemaakt wegens het houden Van hazard spel en het verknopen van sterkon drank Het loffelijk streven der afd Amsterdam van de Nederl Tninbouwmaatschappij om de boomen in het Vondelpark aldaar van naambordjes te voorzien wordt al zeer slecht in de hand gewerkt door de Amsterdamsche straatjeugd Van de in het voorjaar geplaatste 60 naambordjes die elk ongeveer f 1 hebben gekost is er niet één meer gaaf Ze zijn alle in meerdere of mindere mate vernield zoodat deze poging tot uitbreiding van de plantkundige kennis van het publiek wel gestaakt zal moeten worden Hbl Naar aanUiding van de berichten dat het Zeisterbosch voor het publiek gesloten zou worden verzoekt de Vereeniging tot verfraaiing van de gemeente Zeist en tot bevordering van hot vreemdelingen verkeer ons mede te doelen dat het geenszins da bedoeling is geweest om door plaatsing van bordjes met verboden toegang bg de verschillende ingangen van het Zeisterbosch het wandelen in het bosch te verbieden mita zich behoorlijk gedragende en met inachtneming van de verbodsbepalingen doch um bit ncbt ta does gelden diegaien uit het bosch te doen verwijderen en zoo itoodig te laten strallen die door hun handelingen daartoe aanleiding geven ol schade aan het bont wild of anderszins veroorzaken Amsterdam 19 Deoembor 1905 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te 4 pCt Schuldbr Nat Credietbank 99 pCt Aand Rente Cassa 298 Holland La Plata Hypotheekbank 109 Hollandiche Hypotheekbank 20 pCt gestort 165 Hollandache Hypotheekbank 10 pCt gestort 155 Rolterd Hypotheekbank 10 pCt gestort 300 Petrol Mij Rembang Ser A 25 Goud Expl Mij Simau 390 4VipCt Obl Mg voor Uitvoer en Commiaaiohandel 96 Aand Moluksche Handelsvonn 1 50 Ofig aand Nederl Handel Mg 186 Aand Amsterd Westel Entrepot 105 Twentsche Stoombleekerij 47 Nederl fabriek van Werktuigen en Spoorweg Materieel Serie A 93 Loon Stoomhoutzagorii en Schaverij Zelden Rust 58 Mij tot expl van Ijsfabrieken in Nederlnndsohe Indie 56 St koffiepellerg Insulinde 25 4 pCt Oblig Eleotra Mg voor Electrisohe Stations 80 Aand Mg tot expl der Scheeps alooperij vh Fr Hgsdgk 4074 Groninger Lokaal Spoorweg Maatschappij 79 Arnhemacbe Tramweg My 99 Pref aand Njjmeegache Tramweg Maatschappij 97 h n Aand Tramweg Mg de Meijerg 83 Weltevreden Expl van Bouwterreinen 135 Brandgevaar Mg 20 pCt gestort 67 Eerste Eotterdamsche Mg tot Verzek op bet Leventegen ongelukken en Invaliditeit 10 pCt gestort 127 s Groninger Waterl Mg 180 Mij tot expl van Waterleidingen in Nederland 85 Drentaclie Veen en Middenkanaal Maatschappij 23 Winstaand Culluur Mij Gending F 110 Opr aand Holland La Plata Hypotheekbank a 45 Winstaand Suikerf Poerwokertn 40 Winst en Opr aand Zuiil m Lgn 95 3 pCt Oblig Vereeniging tot Landverbetering te Dordrecht 77 pCt Hectaren New Granada F 0 20 Claiaia Nederlanilsch Amorikaan sche Hypotheekbank 15 Scrip v 4 pGt Ie Hyp Oblig Grand Trunk Western Railway Comp 70 pOt Scrip V Income Bonds Grand Tronk Western Railway Cump 40 Stadsnieuws GOÜDA 21 Decembar 1905 Het jaarlijksch openbaar examen van de teerlingen der Siads Muaiekschool had gisteren in de Sociëteit Ons Genoegen plaats De verschillende nummers werden door de kleine zangeressen en zangers zeer aardig gegeven Ook de instrumentale klasse zette hun besie beentje voor en met genoegen conL tateereu wij dat dit lang niet het slechte gedeelte van het uitgebreide programma was De kiudercantatea werden prachtig uitgevoerd Wy brengen onzen dank aan heeren leeraren voor hetgeen ons geschonken werd Mogen zjj nog lang aan het hoofd van genoemde Muziekachnol als onderwijzers verbonden blijven Wg vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van de Maatschappg van Njvprheid dep Gouda Op Zondag Maandag en Dinsdag zal in het gebouw der Avondschool aan de Houtmansgracht van 10 12 en van 1 3 unr gratis ter bezichtiging worden gesteld de werken der leerlingen van de Haarlemsche Kunstnijverheid school De opening der tentoonstelling ia Zaterdagnamiddag 2 uur Gisteravond trad in da zaal Réunie de Heer Polak Daniels voor de Vrijzinnige Propaganda Vereeniging Vooruitgang als spreker op De zaal was slechts zeer matig bezet Spreker begon met te zeggen dat het de eerste maal was dat bjj met zoo n rede voor t publiek optrad daarmee echter niet willende zeggen dat mogelgke debaters hem moesten sparen MeA kon zich nn na de I Terkietingen meende spreker alvut oelesen 3 voor een volgenden strijd Hierop ging hg de verschillende redevoeringen na die door de verschillende kamerleden bij de algemeene beschouwingen in de Tweede Kamer waren uitgesproken Lacg stond hij stil bij de rede van Mr Heemskerk voornamelijk wat de verkiezingapraktijkeu der Vrgzinnigen betreft Spr begrijpt niet hoe men ons van rechts daarover een verwijt kan maken waar toch ook zij zeer veel gezegd en gedaan hebben wat niet door den beugel kon hetwelk hg met eenige leiten staalde De anti revol en R K hebben beweerd dat onze strgd ontaard wa in een strijd tegen den persoon van Dr Knyper maar ook dat was minder juist immers de rechlerzg was Dr Knyper dus de bestrijding van de rechterzij was de bestrgding van Dr Kuypor Dat ook eenige leden der coalitie niet gerust waren over de handelingen van hun leider spr toonde het aan uit de rede van den Heer Lohman Ook de anti rev Rotterdammer sprak van vrijer ademen toen het KabinetKuyper gevallen waa dit in verband met de ingediende verzekeringswetten Spr staat nu Btil bg wat hg noemt de roode boeman Hg wjjst er op dat èn door de liberalen èn door de socialisten zeil er op gewezen is dat er tusschen hen nimmer sprake is geweebt van eenige coalitie De S D A P staat nog altgd even scherp tegenover de burgerlijke partgen maar Troelatra en de zgnen willen de regeering niet overal en altgd den voet dwars zetten waartoe de rechterzij ben zoo gaa rne zou willen verlokken Hierop ging spreker na de verhouding die er bestond tusschen de groepen der vrgzinnigen en de regeering Hij legt er den nadruk op dat men niet zoo n slaafsche meerderheid zal vinden ala onder het vorig kabinet een meerderheid die door dik en dun meegaat Ntt nog gesproken Ie hebben over de kabinetsformatie de zoogenaamde partijdige benoemingen in do voogdgraden en het blancoartikel waorby spreker zich niet tevreden toonde over de wijze van samenstelling der commissie voor grondwetsherziening word de vergadering onder dank aan den spreker gesloten daar niemand zich voor debat aanmeldde Door de Koninkiyk vereeniging Het Nederlar dsch Tooneel zal op Donderdag 28 December opgevoerd worden Een Moeder looneelapel iu 4 bedrgven door I N A 3QQ te staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 21 Dec No 9126 1 200 10278 f 100 Prijzen van I 45 152 3922 5257 9120 12293 14307 17862 305 4248 725 1171 5306 9359 12402 15067 18049 6i i 5412 10091 12733 16241 18142 82 5768 10105 13018 51 18320 1346 4394 6243 10264 13126 15H72 18674 1672 4414 75 10477 34 15400 18719 1926 71 0873 85 47 34 19184 76 4715 7475 10619 13206 15522 19827 2342 4856 7727 10987 13656 16268 19934 3214 4943 7843 11197 68 16346 20086 69 62 65 11507 13978 164 52 95 3641 5073 7977 12025 14027 16557 20289 52 5230 8795 12120 14220 16789 20355 68 33 8865 83 30 17627 20668 ARETBERICHTEN Gouda 31 December 1905 GRANEN Tot teleur tellmK der koopera waren de prijken lieden niet lager hoewel de aanvoer zeer voldoende was Tarwe Zeeuwsche 7 90 k 8 10 Min dere duo 7 30 k 7 50 Afwijkende 6 25 i 675 Polder 7 4 ƒ 7 40 Rogge Zeeuwsche 5 10 k 6 35 Polder 5 75 k f 6 Buitenlandsche per 70 kilo 5 80 k 6 10 Gerst Winter 4 80 i 5 io Zomer 4 70 i 5 10 Chevalier 6 i 6 50 Haver per hectoliter 3 50 A 3 90 Per 100 kilo J 8 10 a ƒ S 50 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 il 9 35 Kaïiariezaad 13 i 14 35 Erwten ICookerwten 9 50 k 1035 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 70 4 6 80 Boonen bruine Boonen 10 25 i 75 Witte boonen 14 50 k f 16 Paarden boonen 7 30 a ƒ 7 60 Duiven boonen ƒ a 25 i 8 50 Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 7 20 k f 7 40 Kleine ronde f T a k f 7 75 VeeuArkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen zeer goed Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 25 k 361 jCt per halt K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrijw 32 A 34 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 1 10 k 160 per week Vette Schapen handel geene beteekenis k Lammeren redel aanvoer handel traag ló k 30 Nuchtere Kal veren redel aanvoer handel vlug 8 4 12 Gragltalveren geen aanvoer handel geen a Fokkalveren 10 i 16 Kaas aangevoerd 62 partijen handel vrij matig ie kwal 28 i 29 2de kwal 25 27 Zwaardere kooger Noordhollaoache Boter 882 stukken van een hall K G handel rijwel StaaUleemnqen PoRTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serie fr 2500 3 RosLAKD Iwang Dombr Obligatien 4 96 Aziï Japan Obligatien 1899 4 74 V 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 1 4 99 4 101 3Vj 977 4 lOOV l 99 4 100 Hypothe k BankenPandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg en van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 99 99 98V 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandache Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 367 SpoorwegUeningen Itahe Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A PremieUeninqen bhiiOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divereen MiJ tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 MA TELS Costumes ei Bloiisen wordeii van al heden tot voel VERMIN DERDE PRIJZEN OPGERUIMD f éÜ i C a v Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Dec Willem ondera H Uemeger en F J Klnin 19 Josina Clasina ouders W Glunder en J Hazebroek 20 Hendrik ouders H Haverkamp en E C van Asch OVERLEDEN 18 Dec J Faag 22 m L van Werkhoven 21 j 19 J van Waas wed C de Grugl 75 j 21 C W Rgnhout 8 m GEHUWD 20 Dec J E J van der Klegn en C Zorg H J Hornis en A van Dam BeeavUk GEBOREN Dirkje Sophia ouders ï van Esachoten en J van der Woeusel OVERLEDEN F Verwaal 7 j GEHUWD A Paling en E van der Starre ADVKUTi iNrii iN Mevr OUDEG EST Abbbma Daendelsstraat 72 a Hage vraagt tegen Februari eeno KËllËiXHËlI die genegen is huiswerk te verrichten met behulp van een 2o meisje Brieven Iranco Zenuw en ülaajrlijders vordi nit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworlt 1 1 boekje franco per post toegeEondeu door BLOKFOSL 8 Hoekb Zaltbommni