Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1905

ring en het nienwe Parlement binnen die perken zailen trachten naar ik hoop en eeloof om het bestuar van Ierland te verbeteren en vrijzinniger te maken wie znllen dan beweren dat zj zoo doende als vijanden van de onschendbaarheid en eenheid van het rijk handelen Dat zgn zj die sleclits eenige jaren geleden nit eigen beweging in Ierland het beginsel van volksvertegenwoordiging en volksbeheer in het graafschapsbestnar hebben ingevoerd en ik geloof met goeden uitslag Dat zijn ziJ die iets later het krediet van dit land hebben verpand om do lerache landheeren het zoogenaamde Engelsche garnizoen uit te koopen Dat zijn zy die nog maar twee jaar geleden als het teeken van een nieuwen koers in de politiek op de citadel van het kasteel van Dnblin zulls als bestendig uitvoerder van hun bestuur een man bobben geplaatst die verklaarde liberaal en Katholiek te zijn Asquith gelooft daarom niet dat de kiezers zich op zoo n plompe wijze zullen laten beetnemen alsof de liberale rogeering zou trachten Ierland volkomen zelfstandig te maken Maar de unionisten hebbeu die valBche lens noodig omdat zij het gericht over ban handelspolitiek vreezen V £ r is in den laatsten tijd in de SkandiBaafsche pers veel te doen geweest over erencreitz den Zweedschen consul gene raal te Kopenhagen Berencreutz heeft moet men weten eef zoon op het gymnasium ergens in Zweden Bij gelegenheid van een feestje van de gymnasiasten maakte Berencrentz een versje waarin hij niet heel miniaam over de Noren en de Denen sprak Men weet dat men in Zweden zeer boos is op de Denen omdat die het in den uniestrigd Biet de Noren hielden al bleef hun regeering strict onzijdig en laatstelijk omdat zij de Noren aan een koning geholpen hadden Berencreutz noodigde in dat versje zijn landgenooten o a nit de kleine Denen een knip voor den neus te geven Een Zweedsch blad drukte het vers af en daar begon bet lieve leven Het eerst en het meest natuurlijk in Denemarken waar Berencreutz als Zweedsch consul generaal een hooge ambtel jke positie bekleedt Het was heel onaangenaam voor hem en of hg herhaaldelijk ook verzekerde dat hij t zoo kwaad niet bedoeld had en vele vrienden onder de Denen had en zeker nooit gedacht had dat versje openbaar gemaakt zou worden de Deensche pers liet h m niet los Ze wou aan t geval geen overmatig gewicht hechtan maar gaf toch duidelijk te verstaan dat de Zweedsche regeering den consnl generaal duidelijk haar misnoegen moest laten voelen Nu heelt Berencrentz tot einde Februari verlof gekregen en is Meyor voormalig minister van financiën tot zijn plaatsvervanger benoemd Folitlken hoopt dat Berencreutz zich zijn verlof ten nutte zal maken om naar een andere standplaats uit te zien Verspreide Berichten Bdslakd In het zuiden om de Zwarte Zee en speciaal in en roud de Krim nemen do troebelen onder de boeren onrustbarend toe Heele provincies zgn plat gebrand of geplunderd Men seint uit St Petersburg aan Petit Pariaien De garnizoenen van Bakoe en Tiflis zijn tot muiten overgeslagen Omtrent de algemeene staking geven de telegrammen inlichtingen DuiTBOULiSD Het eerste kanaal teCj wereld met eleotrlBCbe sleepkracht het Trepowkanaal zal op 22 Maart in tegenwoordigheid van den keizer worden geopend Id Duitscb Oost Afrika werd een aanval van da opstandelingen op Liwale bloedig afgeslagen Een legerkorps sloeg de rebellen bü Kitope berg FitANKIllJK De Echo de Paris eischt dat de anliniilitaristische oudprofessor Hervë die zijn propaganda voortzet en de soldatenwerkstaking predikt gerechtelijk door de regeering zal worden vervolgd Bèvoil wiens belangrijke rol men zich herinnert in de onderhandolingen met Dnitschland inzake Marokko is benoemd tot gezant to Bern Het Petit Journal verneemt uit Nancy dat twee sectie soldaten van het garnizoen der Duitsche vesting Metz de Fransche grens overschreden hebben Toen men han er opmerkzaam op maakte verzekerden zij dat het een vOigitsing was en trokken zü terog Het geval zal onderzocht worden Engblakd In een brief aan den koning beeft generaal Booth van het Heilsleger een interessant kolonisatieplao uiteengezet waarvoor hy 100 000 pond sterling Van öeorge Herring li el outTugen Date som zal in Ï5 jaar Ijjksche termijnen van 4000 pond worden terugbetaald en dan gestort worden in het Kings Hospitalfnnd Generaal Booth zal beginnen met 200 armen van stukken land te voorzien Spasje De Spaansche afgevaardigde Soriano die bjj ziJn interpellatie over de knoeiergen met de buitenlandsclte schuld den markies Compo dil Rey van m ideplichtigheid beschuldigde is door den zoon van den markies eergister voor het gebouw der Kamer aangevallen De aanvaller werd door de politie gearresteerd Tdbxui Het Hbld van Antw bevat nu ook het bericht dat het Belgisch gezantschap Joris heeft opgeèischt De Porte acht echter in dit geval een uitzondering aanwezig om hem niet op grond van het tractaat van 1839 uit te leveren Men weet nog altijd niet waar da vroaw van Joris die mede wegens deelneming aan het complot tegen den sultan veroordeeld is zich bevindt BINNENLAND STAT EN G ENER AAL I u MC K I ie Êt A m ÊC u Zitting van Donderdag 21 December Oorlogsbegrooting De algemeene beschouwingen worden voortgezet De minister van Oorlog betoogde dat zijn houding niet in strijd is met het program van den Kabinetslorraateur Eondborstig heeft de minister gevraagd wat hij voor het leger noodig hoeft Het bleek bij den Oorlog in 1870 dat ons leger minderwaardig was en sedert dien en ook nu nog heeft men er naar gestreefd en moet men er naar streven daarin verbetering te brengen Tredende in de kritiek op de beoordeeIing IÜsten betoogde de minister dat deze noodig ziJn ora met eerlijkheid onpartijdigheid on doelmatigheid het karakter van de officieren te beoordeelen niet om beschuldigingen uit te spreken Hjj kan de beoordeelingslijsten niet overleggen maar is bereid de Kamerleden in ziJn Kabinet te ontvangen en hen in te lichten Wat nu het volksleger aangaat de minister adviseerde in 1889 al om diiiirtoe te komen Hij wil dit nog maar met bedachtzaamheid Nu krachtens de legerwetten allen weerplichtig zijn geworden moeten de vooroefeningen eerst goed geregeld worden Zoolang dit niet het geval is mag de oofeBingstyd niet verder verkort worden Er kan thans nog geen dag van gemist wOrden De minister is voornemens de viermaanders afzonderlek in te deelen en hen te laten oefenen door daarvoor bgzonder aangewezen kapiteins Dat is een proef maar niet om te komen tot verkorting van den befeningstgd wel ora te komen tot verbetering Wat nu het blgvend gedeelte aangaat de minister kan het op dit oogenblik niet opheffen Het zoo groote verwarring in het leger brengen De minister is echter deze zauk zeer sympathiek gestemd Zg biedt veel bezuiniging en levert andere voordeelen op De minister onderzoekt dus de zaak hg moet eerst de landweer zien dan kan hij oordeelen maar voor dit jaar zou hf opheffing ernstig betreuren en ontraden Na betoogd te hebben dat de derde herhalingsoefening niet gemist kan worden verklaarde de minister zich echter bereid te overwegen verkorting dier oefeningen overtuigd als hg is dat door de herhalingsoefeningen zware persoonlgke lasten worden opgelegd Het kader moet compleet zgn Het reservekader wil de minister verbeteren in de richting van het leggen van zoo min mogelgk druk op de jongelieden De zaak Toering ging de minister breedvoerig na De minister moest in deze als rechter optreden hy meent zich eerlgk en nauwkeurig van zgn taak als rechter te hebben gekweten Met een beroep ook op de meening van het Kamerlid Blooker hield de minister vol dat hier van moord zelfs van geen lichtvaardige behandeling sprake is geweest De overplaatsing van dr Zeehuisen naar Assen houdt dos niet t minste verband met de zaakToering En nu de bezuiniging Zuinigheid is goed maar geen bezuiniging Quant même Men wil geruststelling voor de Kamer en het volk Welnu men late den minister een jaar aan het werk Hy wil bezuinigen en met spoed Ten slotte behandelde de minister nog eenige punten betoogende dat hg de vrgheid van gedachten in het leger wil handhaven de keuring der lotoliogen wil verscherpen terugkeer op Maandag der miliciens overwegen Tegen bet volgend jaar denkt de minister geen manoeuvres te doen houden maar de nanicbappen flink ta doen oeieaen Biykt dit te voldoen dan zullen de manoeuvres weer gebonden kannen worden De parades worden nit traditie gehandhaafd traditiSn kannen tot groote daden leiden De minister eindigt Hg is openigk en volkomen eerlgk voor de Kamer opgetreden Hg heeft zich niet aangeprezen als een goedkoop minister het walgt hem reclame te maken voor zich zelf als een goed minister Hg deelt do grondbeginselen van de politiek van de Kabinetsformateur door deze Regeering aanvaard Hy weigert echter te raarchandeeren Hy vraagt de medewerking en het vertrouwen van de Kamer en een spoedige uitspraak in zake dat vertrouwen Blgkt het dat hg het vertrouwen niet heeft dan zal hy gaarne zgn plaats verlaten voor een ander die door het vertrouwen van Kroon en Volksvertegenwoordiging is geroepen en daaraan kracht en steun ontleent om zgn moeilgke taak als minister van Oorlog te kunnen vervullen Krachtige bravos De heer Thomson zegde voor dit jaar volle vertrouwen aan don minister toe De heer Troelstra huldigde diens eeriyk ridderlgk en joviaal optreden maar waarschuwde de Kamer zich niet door persoonlgke sympathieën te laten leiden Hjj handhaafde zgn kritiek onder opmerking dat deze minister geen man van nieuwe denkbeelden is Hg wilde de Kamer in de gelegenheid stellen zich alsnog uit te spreken en stelde daarom de volgende motie voor De Kamer constateerende dat het optreden van den minister van Oorlog niet den waarborg biedt dat zgn beleid in overeenstemming eenstemmingis met de ischen door de vrgzinnige concentratie hy de afgeloopen verkiezingen gesteld gaat over tot de orde van den dag De heer Heemskerk constateerde dat deze motie da recbterzgde niets aangaat zy moet gesteld worden in een vergadering van de vrgzinnige concentratie Verliet de recbterzgde de zaal dan zou zy de Kamer in verlegeuheid brengen door geen besluit te kunnen nemen Daarom adviseerde hy tegen te stemmen De motie werd verworpen met 56 tegen 20 stemmen Vóór de motie stemden de hoeren ter Laan v d Berg den Helder Thomson Mees V d Zwaag van Deventer Drucker Marcbant Treab Ketelaar Smtdt Hngenholtz Nolling Schaper Liraburg Jannink Troelstra Bos van Kol en Tak De algemeene beschouwingen werden gesloten Bg de behandeling der onderafdeelingen zegde de minister overweging toe van het denkboetd van opheffing van de plaatseiyke en provinciale staven De heer ter Laan lichtte drie amendementen toe strekkende lo om reeds voor 1906 het blgvend gedeelte op te heffen behalve voor s Qravenhage en Amsterdam 2o om de eerste Landweer oefening af te schaffen en So om de derde herhalingsoefening voor de militie op te heffen De ministor achtte al deze araendementen onaannemelgk Het eerste amendement werd verworpen met 73 tegen 7 stemmen het tweede eveneens verworpen met 72 tegen 9 stemmen zoomede het derde met 49 tegen 31 stemmen Bg het verder debat bepleitte de heer ter Laan vrijstelling van herhalingsoefening voor miliciens kostwinners van gezinnen en in ieder geval spoediger uitkeering van do schadevergoedingen De heer van Wichen wenschte dat do aanvragen om dergeiyke schadevergoedingeg nauwkeuriger werden onderzocht De minister beloofde overweging De heer Troelstra huldigde den minister voor de wgze waarop door hem de regeling van den toestand van de werklieden behoorende onder zgn departement is ter hand genomen Ook apr wees op misstanden betrekkelgk de loonen aan de Hembrug en drong over t algemeen op lotsverbetering voor do Bgksarbeiders aan Gemengde Berichten Een paar dagen geledes was de rgksveldwachter jachtopziener K Stel te Borger op surveillance in het jachtveld van Bninerveen toen lig drie stroopers ontdekte ieder van een jnchtjfeweer voorzien Stel bemerkende gingen zg op de vlucht door den rgksveldwachter achtervolgd Een der stroopers keerde zich op een gegeven oogenblik toen Stel ongeveer 100 pas afstand was genaderd om en dreigde hem te zullen doodschieten als hg niet bleef staan Toen Stel verder ging schoot de strooper zgn geweer af Stel kreeg het schot hagel in t gezicht boven bet oog 2 hagelkorrelB in neus en kin een De pet zat vol hagelkorrels die niet voldoende kracht hadden om door de kleeren heen te gaan Stel achtervolgde de atrooperi oog maar moest het ten slotte opgeven daar hjj vrjj erg bloedde en duizelig werd De stroopers bleven onbekend Een nader onderzoek wordt ingesteld Als verdacht van onzedeiyke handelingen gepleegd te hebhen met meisjes van zgne school is gisteren gevankelgk naar Assen overgebracht de heer B hoofd eener bijzondere school te Srailde Hg ia vadtr van twee kinderen Nadat reeds eenige dagen geruchten hadden geloopen werden door den burgemeester en den wachtmeester der narechanssee meisjes van de school van B gehoord alsmede hgzelf Hg bekende en is daarop gisteravond gevangen genomen P D D De tweede luitenant H van L van het 8e regiment infanterie te Arnhem die den IHden dezer van een hem verleend verlof naar s Oravenbage in zgn garnizoen moest zgn teruggekeerd is nog afwezig Men vermoedt dat hem een ongeluk isoverkomen N A C De paarde i van Buffalo Bill Deze koning der Cowboys i dezer dagen in de droevige noodzakeiykheid geweest verscheidene zgner paarden te doeden Bg aankomst te Marseille op den terugweg naar het moederland brak onder de dieren de zoogenaamde kwade droes uit en de paarden die te ziek waren om naar de prairiën te kannen terugkeeren zyn toen door hun eigenaar eigenhandig afgemaakt Behalve het droevigd dat er ligt in deze noodzakeiykheid is het voor Buffalo Bill een belangryke schadepost Het bedrag dat hg de ontscheping in Frankryk voor de geïmporteerde dieren aan de douanen moest worden betaalt wordt thans natuuriyk terug geëischt Dit bedraagt ongeveer 25 000 Irs Tan particuliere zgde wordt gemeld dat de burgemeester van Moskou do heer Onschkof nit Moskou naar Petersburg ontboden om aan de besprekingen over de kieswet deel te nemen gisterenmorgen een telegram uit Tsarskoje Selo kreeg waarin hem kennis werd gegeven dat door den Czanr niet in andiëntie zou worden ontvangen Quschkol keerde gisteravond naar Moskou terug Men schrgft uit Sliedrecht aan de N R C dd 20 dezer De zaak door den heer de Klerk in de zitting der Tweede Kamer op 14 dezer ter sprake gebracht betreffende den treurigen toestand der koeten waarin de arbeiders die in de grienden werken moeten verblgven wordt ook reeds door belanghebbenden ernstig overwogen met het doel in dien toestand verbetering te brengen Op do deze week gehouden vergadering van de werkliedenvereeniging Algemeen Belang alhier kwam etn verzoek in van de patroonsvereeniging voor de hakkery en hoepelindustrie om haar bestuur op die vergadering toe te laten ten einde eene bespreking te kunnen houden naar aanleiding van het adres door de werkliedenvereeniging aan de ministers verzonden betreffende de woningtoestanden in de grienden Dit verzoek word toegestaan De voorzitter der patroonsvereeniging zette dien avond toen uiteen wat de bedoeling dier vereeniging was en wat ze wilde Zich geheel aanslaitend hjj uet doel om een beteren toestand te verkrggen in de grienden wat de koeten betreft komt het haar toch voor dat deze zaak eaoe verkeerde wending zou kunnen nemen indien men ze trachtte ie brengen onder de Woningwet Dit zou zeer ten nadeele zgn van d industrie Verbetering achtte men noodzakelgk en wel in do eerste plaats door het aanleggen van betere en watervrge heuvelen op een hoogte van 3 26 M waarop dan vervolgens een keet gebouwd kan worden van 6 maal 7 M met 1 il li M pad Met algemeene stemmen machtigde de vergadering het bestuur met de patroonsvereenigingen te Werkendam en te Sliedrecht een vergadering te houden waarbg ook de heer de Klerk zou worden genoodigd om te bespreken op welke wyze men hot doel zou kunnen bereiken zonder do Woningwet ter hand te nemen Een der nieuwste toepassingen van de automobiel voor practische doeleinden n l voor poolonderzoek if het denkbeeld dat door don poolreiziger Arctowski aan de hand gedaan wordt Vanaf de natnurlgke landingsplaatsen der Zuidelgke Ijszee tot de tot nog toe waargenomen punten strekt zich oen onmetelgk gsveld nit zoo glad als een bevroren vgvor Geen der onderzoekers was in staat snel voornit te komen Kapitein Scott kon por dag lecht 16 kilometer met zgn bodden afleggen en was genoodzaakt terug te keeren aangezien hg vreeede dat zyn levensmiddelen zonden uitgeput raken Arotowski is nn vao meeniog dat men met een aatomobiel wel tienmaal zoo snel kan vorderen en dat de levensmiddelen dus toereikend kunnen zgn Scott en de luitenant Sbackleton houden het plan voor zeer aannemelgk De voor dit doel speciaal te bouwen motorwagen zal wielen krijgen van 1 voet breedte met van leer voorziene banden en beslagen met uitstekende punten om in t ga houvast te hebben Onder t voertuig wordt n soort loo l aangebracht w iarop t gewicht van den wiljan rust Deskundigen honden zich nu bezig ikiet do qnaestie omtrent den bouw en dê warraingstoestellén van het voertuig De Kampioen Een stoomschip van de White Star Ign dat Vrgdag 1 1 te Queenstown aankwam is op rnim 45 N B langs een ysberg van 13 M hoog gevaren en beeft dienzelfden dag nog een tweeden gsberg van middelmatige grootte gezien Beide gsmassas dreven op ongeveer 48 W L op den gewonen vaarweg en leverden gevaar voor de schepen op Gewoonigk geraakt het gs in het hooge Noorden eerst in het voorjaar los Dat dit nu reeds is geschied wgst op buitengewone toestanden in de Poolstreken Men verwacht er koude van daar do temperatuur er sterk door afkoelt maar overigens schgnt t op hooge temperatuur in de Poollanden te duiden Het tegendeel is echter woer af te leiden uit t feit dat er groote troepen wilde zwanen over ons lacd naar t Zuiden trekken Men schrgft uit Haarlem Op last van den burgemeester is een statistiek opgemaakt van het aantal ongelukken mot rgluigen over de jaren 1903 1904 en 1905 aldaar Met automobielen badden 10 aanrgdingen plaats waarbg 5 lichamoiyk letsel ten gevolge hadden met motorrgwielen zgn de cgfers 8 en 3 met rgwielun 39 en 22 met gewone rgtuigen 156 en 34 waarbg 7 met zwaar lichamelgk letsel en 4 met den dood als gevolg Met de verschillende trams 19 aanrgdingen waarvan 7 met lichamelgk letsel 2 met zwaar lichamelgk letsel en 2 met den dood als gevolg De auto en het motorrijwiel btgken dus niet Ziio gevaarlgk geweest te zgn als de andere voertuigen De Duitsche bladen beschrgven in kleuren en geuren oen paar bloedige drama s Te Berlgn heeft een ontslagen gouverneur die weken lang geleefd had op kosten van een hotelhouder dezen doodge schoten toöU hjj hem niet langer wilde borgen en daarna zichzelf trachten te verdoen De dader blgkt aan vervolgingswaanzin te Igden en ligt zwaar gewond in de Charité Te Bazel heelt een 22 jarige Italiaansohemetselaar Zondagavond vgf vrouwen met eenmes gestoken Twee vrouwen zgn jevensgevaariyk in den buik gewond een derdekreeg een steek in den rug die doordrongin ee i der longen Deze drie vrouwen zgnin het ziekenhuis opgenomen Een anderevrouw werd in de borst gestoken en eenmeisje dat voor de deur van huar woningstond kreeg een steek in het achterhoofd De dader vluchtte eerst over de Duitschegrens maar keerde s nachts naar zgn woningte Bazel terug en werd toen in hechtenisgenomen Hy was s avonds half of heelemaal razend geweest omdat hy de bons van een meisje gekregen had Atjeh Naar aanleiding van het Regeeriugstelegram van Maandag bericht do N R Ct dat TeupinMané of Teupin Blang Mané een plaats is aan do Peusangan rivier en een der etappes op den zg Gajoeweg die van het boven Samalangansche nit Peusangan van Noord naar Zuid doorsnydt Bg Teupin werd ten vorige jare ook luitenant J M Scheuer die met een klein getal manschappen op marscb was overvallen en met de meesten der hem vergezellende manschappen gedood Het terrein uabg Teupin leent zich bg uitstek tot overvallingen van deze omstandigheid heeft de vgand blgkbaar weer gebruik gemaakt nn langs den weg in aanleg voortdurend transporten onder zwakke dekking moeten marcbéeren Daar het transport onder kommando van een sergeant stond zal het geleide niet sterker dan een groep of ongeveer 16 geweren geweest zgn Het geheele strgdende gedeelte is dus gedood of gewond Het terrein schgnt in het Peasangansche 100 bedekt te zgn dat een bende van een vgftig man voor men op tegonweer bedacht is zich reeds met den klewang door den troep heeft heengeslagen om met medeneming van eenige geweren waarom het veelal te doen ia weer te verdwijnen Dezen keer is de buit aan geweren voor den vgand al heel groot geweest 16 repeteergeweren gingen verloren Stadsnieuws GOUDA 22 December 1905 Bg de heden gehouden aanbesteding van het eenjarig onderhoud van den straatweg Gouda Bodegraven waren de volgende in schryvingsbiljetten iugekomen T Zaal Bodegraven f 3500 Bierhorst 3499 W A Verbruggen Gouda 3480 C den Hoed Delft 3374 J J Dnym Gouda 3320 C W den Hoed Gouda 3296 W Bokhoven 3074 P Ooms Gouda 2810 ScHOOKHOviiN 20 December In de heden gehouden raadsvergadering is besloten opnieuw vast te stellen de begrooting voor 1906 in verband met enkele opmerkingen van Ged Staten Bg Kon besluit is aan J C M Snel to Schoonhoven met ingang van 20 December op ver zoek eervol ontslag verleend als aideessaienr bg den waarborg en de belas ing der gouden en zilveren werken St Ct Bleiswhk 20 December In de heden gehouden vergadering van don gemeenteraad is tot wethouder benoemd de heer P van den Bosch Amaterdara 19 December 1905 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg 11 de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Holland La Plala Hypb 105 pCt Nederl Amorik Land Mg volgestort Offerte Residentie Hypotheekbank v Nederland 106 Eotterd Hypotheekbank 300 Zuid Holl Hypotheekbank Emissio 1905 185 Nederl Ind Industrie en Handelsbank Offerte Kon Nederl Beiersch bier bronwerg Offerte Mg tot expl v C G Rommenhöller sche Koolzuur enZuurstof Werken 16 Oblig Commandit Vennootschap Tieleman Drost 91 Aand Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappg 90 Tramweg Mg de Mogery 83 Mg tot expl van het American Hotel B 103 6 pCt pCt Oblig Maat tot expl van het Biblé Hotel 84 Oorspr aand Overgsselsche Kanalisatie My 11 nUitbr aand idem idem 27 Aand Zntphensche Melkinrinrich ting 116 Concertgebonw te Amsterdam met vaste zitplaatsen Offerte Wind Singkep Tin Mg F 35 AANGEBODEN Aand Arnhomsche Hypotheekbank volgestort Bod Holland La Pla a Hypb 100 pCt Residentie Hypb 115 Nieuwe aand Wetlandsche Hypb 300 Aand Kina Mg Djnjagiri 35 Billiton MiJ tweede Rubriek F 3000 American Trading Company 90 pCt My tot voortzetting v d Boek Papier en Kantoorhandel V h E Fuhri on Co teSoerabaye 60 Leidsche Veem 85 Oblig Commanditaire Vennootschap Tieleman en Drost 100 Aand Groninger Locaal Spoorweg Mg 80 Tramweg Mg de Meyery 84 Expl Mg Nederland Bod Groninger Waterl Mij 186 Oorspr aand Overysselsche K nalisatie Mg 12 Uitbr aand Idem Idem Idem 28 Opr aand Holland La Plata Hypb f 50 Winstaand Singkep Tin Mg 40 Aand Zekerheidsfonds van de Onderlinge Levensverzekeringvan Eigen Hnlp 100 pCt 4 pGt Pandbr Vaderlaudsche Hv potheekbadk 100 Bod 4 pCt Pandbr Amstel Hypotheekbank f 500 Bod Burgerlijlce Stand Moordreobt GEBOREN Maria ouders A Stougie en A Otterspeer OVERLEDEN N de Knegt 25 j BEÏÏESYAU EOTTEEDAM VRIJDAG 10 NOV L K H K Staattleemniim PoHTüOAL Oblig Se Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RosLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüHBiA Geconsolideerde Buitenlondsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vu Hypotlietk BatikênPandb idem idem 4 99 Paodb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank teVeendam 4 100 Spoorwegleeningen Itame Oblig Zaid Italiaansclie 8pw Mu A a67V Premieleeningen bbioiE Loten Ht id Antwerpen 1887 2V 102V Scheepvaart Maatechappijen Aand Holland Gnif Stv Mg 35 Diveraen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 19Ü2 89 MAI TELS Cosüiineseii Biousen wordci van af heden tot veel VERMIN DERDE PRIJZEN Ufi 4 j OPGERUIMD Predikbeurt btf de Remonstrantaobe Oereformeerde Oemeente alhier Zondag 24 December s morgens 10 uur Ds K F SPARNAAIJ Rem pred te Arnhem Eerste Kerstdag Ds H VAN ASSENDELFT Collecte Rem Broederschap ADVEKTElNTH iN In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 1 3 TELEF 117 zgn voorhanden de nieuwste modellen Gasgloeilichtbraiiders Gas Elertra Branders Balioiis enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze giftvrife geëmailleerd HUISBODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEÜ mmi 6AS0VKÜS GASrORllZEN KOOKAPPAHATEN Wandcomforen Salon Gastafeltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOÏT Aanlegger van Gas Water en Spreekbuizen auui nainimm lukkalykiu fa nvoonür U l Ai i nniiltvnC KHIIWfcCa B HI B ltl llr l4 M Mt Md op auun m Miridniiiak MnMv ty Himt WlikaNn h nkniM laWMn tbrV lar aMM M HET adres voor degeiyk en soiled scfaoenwerk is beslist Het Nnord Brabaotscb Schoenen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merkon l he Cert en The Scrum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend 1 SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE DE MEEST FRACTISCHE DB MEEST VOLLEDIGE llOI EBL tllEil zjn beslist die der Firma WELUOH ÏUE LADIES JOURS AL mot minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat TUE ILL DBESSUAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OIT CHILD RES S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proe Hummern Alle met kostel Holl Bijvoegael Van allo in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrügbaar by MILLY SIMONS Den Hang Wte iuknr zyn wil d leht eikel Caca U ontrangen iMünw estoU eo na vele prceüioiaingw li éen baadul gnomen oader das nana d uitvinden Dr HiobaelU wa i Kl Igl Hf d besta macUnea in htt wtnidbarceode takUiaaemtnt van OabiS StsOwtrok t Kenlen hdw sfmitiiMüf Bikeleacae in vierktBtaa busmu Deie SM Cicao ie laet mdk lioekt eene ngenaiiw gazond inok voor geiykrKb gsbruik een 1 2 t h MÜpali u t poeder voor een kop Cboeriei Ak geneeskraditige drank by ivvbI van iMrihee alwM met water te gebraiken Verkrijgbau by de voorauuiÉe BL 1 Apotbdun ena f 1 80 c aag aenenuIv rtagraw K di er raar Hid Julius isntnMwl imatardam KalvKatrait 10 raa SEPOT 7ANTIEE Ilrii wordt verzocht op t MEKK Ie letten DIT HET MaOVÏMH VAK M iUVËNSWAAY ZONEN OORINCHBM Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes ras m Wott n tm half en etn Ned om Ioaet vermelding van Nomnier en Pr H voorzien vaii nevenstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerinjr van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz Zenuw en Maatfiijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hnlp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvaagst van adres per briofkaartworJt l t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL B Boekli Zaltbommel