Goudsche Courant, maandag 25 december 1905

J99 e Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dageiyks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Pntryzen Snippen Korhoenders Eeevleescb enz enz tegen de meest sterk cflncurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTXBLING Poelier Oosterstra t 18 ROTTERDAM ïelephoon Interc No 2031 is een eenlff beproefd middel om viecsch en vischgerechten groenten zwakke soepen bouillon saucen en jus alsmede zult en tj itspot rauwe en zacbt gekookte eieren enz oogenblikkelijk aangenaam en krachtig van smaak te maken MAGGI AROMA Merk Kruisster verhoogt den eetlust en bevordert de spijsvertermg Weinige drnppelMxIjnvoldoeMde Verkrijgbaar bij krutdenlerB en comestlblenhandetaarB 2 BILLARDS SPECIALITEIT IN PRIMA Heineken s Gerstebieren echtMüncliaerLöweabrau in de bekende orig ineele potten è 10 en 15 et Bezoekt tbaDS Café JABHONIB mingen VrijzinniRcr dan Bergansins wil hij wel praten over eeu volksleger en een enkelen maatregel nemen die in de richting van het volksleger wijst maar met krachtige hand een ander legersysteem voor te lipreiden neen daarvoor is hij d man niet Voor onze millioenen krijgen wij thans zoo weinig waarde Ons volk is hij lange na niet weerbaar en heeft eene lichamelijke opvoeding zooals een goed weersysteem öus OU geven zoo bitter noodig Daarom moet on e eerste eisch zijn liet volksleger Ook indien dit volksleger nog meer zou kosten dan het tegenwoordige legerstelsel behoort het te worden aangenomen Want nu is ons land weerloos en aan on e onafhankelijkheid moet voor alles worden geofferd Immers wij zullen na het verlies ervan aan den overhcerscher vrij wat meer moeten offeren Doch een volksleger is niet duurder dan onze huidige weermacht Integendeel het zal ons eenige millioenen minder kosten En daarom moeten ook zij die slechts bezuinigen willen strijden voor het volksleger voor het weerbaar volk Kerst dan immers zullen zij hun reeds lang geuiten wensoh vervuld zien bezuiniging van een belangrijk bedrag d it voor sociale doeleinden beschikbaar komt Maar nog meer omdat ons volk door de lichamelijke opvoeding zooveel krachtiger en sterker wordt in den strijd om bet bestaan zooals Bebel het iii zijne brochure Nicht stehendes Heer sondern Volkswehr zoo juist heeft uitgedrukt Het volksleger is daarom ook van zoo groot belang uit een sociaal oogpunt Minister Staal zal ons geen volksleger geven Hij zal de knellende banden vaii het ultra militarisme wat doen staken en verzoening brengen tusscheii de militaristen en de mannen der nieuwere richting voorzoover dit mogelijk is Zijne circulaire geeft dit aan Daarentegen is zijne rede bij het begrootingsdehat voor hem het hier sta ik ik kan niet anders Daarmede heeft hij de voorstanders van het volksleger teleurgesteld Doch wie hezniniging vó6r alles wenschte kan dit niet beweren maar heeft aan zich zelf de teleurstelling te wijten Zal men zich straks bij de oorlogshegrootiug op dit standpunt stellen om s ministers beleid te beoordeelen UuiU iilandscli Overzicht Het Petorsburgsche ïelograalagentschap meldt Ëen aantal deelnemers aan de gisteren in het aquarium gehouden vergadering trachtte zich doer den hoofdaitgang te verwijderen De lieden werden echter door de soldaten met kollstooten ontvangen Het grootste deel van de menigte vernielde daarop het hek van den tot het aquarium behoorenden tuin en kwam zoo op de speelplaats van de aangrenzende school waar barricaden werden opgericht Heden morgen te negen uur ging de menigte uiteen Senige personen werden gewond de soldaten vuurden slecht enkele scherpe schoten nf meest werd met losse patronen geschoten Reuter seint nit Petersburg 22 Deo In een regeeringöcommuniqaé wordt de bevolking opgewekt zich niet in onrust te laten brengen door de afkondiging van de algemeene staking Alle noodige maatregelen zijn genomen om ernstige onlusten te voorkomen Indien ongeregeldheden zouden uitbreken zollen deze onmiddellijk worden onderdrukt De gouverneurs van de gonTernemenlen waar de slaat van beleg niet is afgekondigd hebben de bevoegdheid ontvangen op eigen gezag verzoeken van grootgrondbezitters om op eigen kosten een politiemacht te organiseeren in te willigen Officieel wordt meegedeeld dat de onrustbarende berichten van de Novoje Wremya over de dreigende nitbr idin van de pest onder de kozakken in het gouvernement Asirakan geheel ongegrond zjjn Sedert 13 Dec is geen nieuw geval van pest voorgekomen Ten slotte heelt Theotokis Let dan toch tot eenstemmigheid met de Kroon en een meerderheid in do Grieksche Kamer weten te brengen tenminste dat moet men opmaken uit zgn aanvaarding van een opdracht tot kabinetsformatie De namen der nieuwe ministers niet alle jnist overgekomen in het telegram van gisternacht laten wjj hier nog eens volgen Theotokis zelf neemt het eerste ministerschap en oorlog Skoeses buiten I landsche zaken Kalogeropoelos binnenland sche zaken Bokopopoelos justitie Stephanopoelos onderwijs Trikoepis marine en Simopoelos financiën Daarmee is weer een der politieke crisissen afgedaan Het eenige verschil met vroeger is dat toen de naam Deljanis telkens mee opdook of verdween De pers veriracht van dit kabinet in t bizonder verbetering der financiën en v n de Verhoudingen op het gebied der buitenlandsche zaken De hoer Skoeses kan zijn gaven in de eerste plaats aan den voor Griekenland zoo nadee ligen twist met Roemenie wijden De nieuwe bestuursinstellingen voor Korea opgemaakt zjjn gisteren door deq Geheimen Raad bi krachtigd De resident generaal te Seoel is niet verantwoordelijk aan de regeering te Tokio en staat rechtstreeks onder den Mikado Men weel dat markies Ito de benoeming tot resident aangenomen beeft Er wordt echter beweerd dat bö maar kort in functie blijven zal wat misschien beteekent dat er voorshands geen ander geschikt persoon voor dezen post te vinden was Op den dug nadat het H ongaarscbe parlement voor de vglde maal verdaagd werd komt plotseling uit Weenen het bericht dat bot ministerie Fejervary den koning een aanvrage om ontslag deed toekomen doch dat de koning die aanvrage niet wilde goedkeuren Dat bericht was een verrassing Men zou toch verwacht hebben dat na de verdaging der Kamer de Hongaarsche regeering gedurende de eerste maanden nog zon blijven voortsukkelen De oorzaak der ontslagaanvrage schgnt te Sjjn de eenstemmige afkeuring der staatkunde van het kabinet Fejervary in de heide huizen van het Parlement Zoowel door het Huis van Afgevaardigden als door de Mag naton tafel werd geprotesteerd legen een staatkunde die over geen ander regeeringsmiddel schijnt te beschikken dan de verdaging altijd maar weer en die een debat in de vertegenwoordiging schynt te schuwen Vooral du protestmotie van het Hoogerhois die ook eenstemmig werd aangenomeiij moet baron Fejervary diep getroffen hebben Daarbij komt dat vele hooge bestuursambtenaren die Fejervary eerst onlangs benoemde hun ontslag hebben gevraagd dat Iweo leden van ziJn kabinet niet langer de verantwoordelijkheid voor de gevolgde metbode wenschen te aanvaarden en dat de behandeling dar Oppergespans door de comitaatsvergaderingen nog steeds tot groote onaangenaamheden aanleiding geeft Maar Fejervary moge nog zoo regeeringsmoede zp een opvolger voor hem te vinden is by een staatkunde van onparlementair bestuur hoogst moeilijk Ën daar de kansen voor een verzoening tusschen de kroon en de oppositie steeds geringer worden wijl de beide partjjen op geen enkel punt willen toegeven zal baron Fojervary s bewind nog wel oen poosje moeten voortduren zeker niet ten roor deele van den binnenlandscben toestand in Hongarije of van de betrekkingen tusschen de beide deele i der monarchie Lieten de eerste telegrammen over de jongste staking die gisteren 061 twaalf uur moest beginnen ons onder den indruk dat de beweging te St Petersburg aanvankelijk niet veel uithaalde langzamerhand blykt dat zy toch ook daar niut bepaald onbeduidend is Gisterenmiddag vertrok nog een trein naar West Europa uit St Petersburg van bet Warschausche station Deze trein word echter getrokken door een oude locomotief daar de stakers de andere machines onbruikbaar badden gemaakt Als machinist deed een soldaat dienst de tender zat vol met soldaten met de bajonet op t geweer Tusschen twee rjen troepen had het vertrek plaats De leiding der spoorwegstaking berust bg den bond van beambten van den Nikolajspoorweg d i de Ijju Petersburg Moskou Deze richtte reeds Woensdag een oproep tot de andere spoorwegmenschen van dezen inhoud Kameraden Ons land is op den rand des verderts De verraders des lands gaan naar den vreemde met medeneming van s lands goud Als wg dat toestaan zullen wy ook dieven zyn Op de markten te St Petersburg wemeldehet Woensdag van hoteliers restaurateurs en particulieren die zich van levensmiddelen kwamen voorzien Aan de berichten uit Moskon hebben wg niets toe te voegen dan dat volgens e3n Bentertelegram van Woensdag er dien dag de staat van beleg is afgekondigd Te Charkot waren volgens een mededeeling Dinsdag op de bijeenkomst van den Bond der bonden te Petersburg gedaan de revolutionairen meester van den toestand Ken bevestiging daarvan zou gisteren ontvangen zyn Tweehonderd vyftig soldaten van de Starobjelsk en Lebdinsk regimentan sloten zich met roode vlaggen bg do betoogers aan Hon kameraden weigerden op de muiters te vnren Sir Henry Campbell Bannerman de nieuwe Engelsche minister president heeft eergister in een groote meeting te Londen die door 9000 personen werd bggewoond zgn liberaal regeeringsprogram ontwikkeld Daarin heeft de nieuwe minister een voornemen te kennen gegeven dat van groeten moed getuigt en voor de toekomst van de Engelsche staatkunde onder dit kabinet van veel beteekenis is de belofte dat de regeering voornemens is den verderen invoer van chineesche koelies naar Zuid Afrika te staken waarvoor nu reeds de noodige bevelen zgn gegeven Deze mededeeling zal wel niet in den smaak vallen der mynkoningen dit blgkt hel best nit de noteeringen die Londen heden zendt en die voor Randmines £ Vi voor Geduldmines £ lager zgn Het is een kloeke daad Van sir Henry om vlak voor de verkiezingen zoo openlgk te doen nitkomen dat hg einde wil maken aan een der ergorlgkste misstanden dio onder het unionistische kabinet alleen ten behoeve van de mgneigenaars zyn ingevoerd en die zoowel in Europa als in Zuid Afrika groeten tegenstand hebben gewekt Een tweede kloeke verklaring van Sir Henry is de mededeeling dat Home Rule voor Ierland op het program dor liberale party zal komen Het is de grondslag van de liberale staatkunde dat de binnenlandsche zaken van Ierland zoodra de gelegenheid zich daartoe aanbiedt in handen der Ieren zelf zal worden gelegd Dit is eveneens met het oog op de verkiezingen een daad van overtuiging Want Gladstone is op de Home Rule vraag gestrand en nog altoos heerscht in vele Engelsche kringen de overtuiging dat HomeRule voor Ierland een politiek onheil wezen zou In de dagen waarin Gladstone voor dat denkbeeld streed werd hem telkens gewezen op Zweden en Noorwegen op Oosteurgk en Hongarge die zoo vreedzaam naast elkander voortleefden Maar thans is de toestand veranderd Noorwegen heeft zich afgescheiden van Zweden en heil gezocht in volkomen onafliankelgkheid In Hongarge woedt onafgebroken de strgd tegen de Oostenryksche regeering en op zulk een wgze dat een scheiding tusschen die beide landen niet meer tot de onmogelgkheden gerekend wordt Asquith verklaarde Dinsdag dat Home Rule in de eerstvolgende zitting van het Parlement wol niet aan de orde zal komen maar voegde er bg dat de regeering maatregelen zou overwegen om het zelfbestuur van Ierland geleidelgk uit te breiden Sir Henry verklaart echter onomwonden Zoodra de gelegenheid zich daarvoor aanbiedt zal de regeling der binnenlandsche aangelegenbeden van Ierland in handen der Ieren worden gelegd Verspreide Berichten ROSLAHD Een Duitsche stoomboot die te Nagasaki is aangekomen brengt het bericht mede dat bet oproer in het Mantsjoergsche leger Tomsk hoeft bereikt waar 900 muiters die zich in een kazerne verschanst badden aangevallen werden door de Kozakken die de kazerne in brand staken Vele muiters zyn omgekomen Te Wladiwostock hebben bloedige botsingen plaats gehad tusschen soldaten en Kozakken Deze laatsten hebben een huis in brand gestoken waarin zich 120 man betonden en deze allen om t leven gebracht Het heet dat te Astrakan de pest is uitgebroken DürrsoHLAK Te Hanau is een man wegens majesteitsschennis veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf Hg had toen er bg een feest een Hocb I op den keizer werd uitgebracht geroepen Bah I BIgkens een statistiek heeft de oorlog van ZuidwostAfrika tot heden aan Dnitschtand gekost 1997 mcnschenlevens Frahkiuk Het bezoek van de Londenscbe gemeenteraadsleden aan Pargs dat wegens ds ministerieels crisis werd uitgesteld zal nu plaats hebben op 5 Februari en volgende dagen Het incident Le Provoit De LannfyBeranger die elkander hadden beleedigd en het geschil in een duel wilden beslechten is bggelegd doordien de getuigen verklaard hebben dat er geen aanleiding tot een tweegsvecht bestond JiPlK Volgens en Japansch blad ia er een geheim verdrag gesloten tasschea China en lapan waarbg aan Japan verschillende voordeelen boven die in het openbaar verdrag worden reriekerd Markies Saionji heeft zich bereid ver klaard de taak der kabinetsformatie op lich te nemen Naar verwacht wordt zal hij aansluiting loeken bg de aanhangers van markies Jamagata Nieuws van belang voor Gouda Wanneer het schip gezonken is weet iedereen U te vertellen boe het gered bad kannen worden Hoeveel waarheid is er niet in dit oude gezegde De eenige raad die waarde voor ons heeft is diegene welke ons bytgds gegeven wordt Dit is juist waarom een Breukelsche raadgeving zoo goed gg waardevol voor ons is want zg geeft hoop en moed aan ieder nieriyder Zg zegt U hoe go weder gezond kunt worden doch gg moet dezen raat tydig opvolgen Mejuffrouw C van Houten wonende te Breukelen deelt ons mede Gedurende vgftien jaar heb ik niet geweten wat het beteekent bevrgd te zgn van een hevige stekende pgn in de schouderbladen en in de polsen De enkels on polsen waren bgna altgd dik opgezwollen ik sliep veelal onnhstig en by bet opstaan s morgens was ik aoodelgk vermoeid steeds had ik henanwdheden De urine kwam pgnlgk en veroorzaakte jng een branderig gevoel sedert geruimen tgd had ik rayn eetlust verloren en menigmaal kon ik niet het minste werk verrichten De geneeskundigen zeiden dat ik een nierziekte onder mgn leden had en ofschoon ik wel eens na een hevige aandoening eenige verlichting bekwam was dit slechts voor zeer korten tgd Op aanraden van een mgner kennissen maakte ik gebruik van Uw Foster s Rugpgn Nieren Pillen en nadat ik twee doozen gebruikt had kon ik zien dat ik voornitging Hoewel ik na het gebruik van zes doozen niet gehèél genezen ben heeft er toch een kolossale verandering in my plaats gegrepen De pgn is bgna geheel weg de urine i weer helder en ik gevoel mg veel opgewekter en sterker dan voor lange jaren het geval was Met het volste vertrouwen kan ik dan ook Uw pillen aan nierlgders recomraandeeron Ik oudergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü Kei publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt De kritieke periode DU tgdperk in bet leven eener vrouw brengt immer onaangename en dikwgls gecompliceerde omstandigheden met zich mede De natuuriyke krachten verminderen en de afscheiding geschiedt niet zoo goed als voorheenj daar een gedeelte der af te voeren stoffen thans in het lichaam blgtt Het is ikn dat Foster s Rugpgn Nieren Pillen een bgzonjler genezende waarde hebben en dat zg de natuur behulpzaam zijn om de doorgangen schl on te houden terwgl zy het gestel verlichté van de onreinheden welke zich daar in ore hoopt hebben Verzeker U dat i4 U échte Foster s Bugpyn Nieren PilleBTtfeeftl dezelfde dia Mejuffrouw van Houten gehad heeft Zg z jn te Gouda verkrygbaar by do heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschfM franco na ontvangst van postwissel i F 1 76 voor één of F 10 voor zes dooien BI NNENLAND STATEN GENERAAL V H K K n B HA nr e n Zitting van Vrgdag 22 December Het negende departement De beer Talma betoogt dat de grondslagen van het wetsontwerp betreffende instelling van het negende departement absoluut ondeugdeiyk zyn en geeft in overweging thans alleen te regelen t gedeelte van het ontwerp betreffende de comptabiliteit van bet nieuwe departement ten einde geen stagnatie in de bestuurshandelingen te veroorzaken doch de overige artikelendoor de Begeering nog eerst aan een herziening te doen onderwerpen na wgziging van het betreffende kon besluit dat dUrom foutief is omdat het feitalgk twee departementen schept Voorts zet hy uiteen dat de Begeering verzuimd heeft in het kon besluit te regelen de naamsverandering van het departement van Waterstaat Handel en Njverbeid in departement van Waterstaat Zg had dat kunnen doen onder voorbehoud dat dit besluit niet In werking treedt voor bet in werking treden van het onderhavige wetsontwerp Spr betoogt ten slotte de ongrondwettigheid van de financieele regeling in het ontwerp Ook de beer Nolens uit bezwaren tegen het by de wet veranderen van den naam van een ministerie hetgeen bg kon besluit had moeten geschieden Hg zal tegen het ontwerp stemmen De minister Veegens betoogt dat hjj niet kan toestemmen ia oen Terminlung van het ontwerp als door don heer Talin bedoeld ontkennende by tevens dat de grondslagen ondengdelgk zouden l n Integendeel meent hy dat de zaak joo b hooriyk n gelgk is geregeld Algeheele stagnatie in den dienst zon het gevolg wezen van do spliUing Voorla deed hg nit komen dat het kon besluit en de wet iu casn elkander aanvullen De naamswyziging kon niet dadelgk by kon besluit geregeld worden daar beide ministers dan verhinderd zonden zgn gewoirian hun functies nit te oefenen Do rechten der Kroon worden niet aangerand waar niet een nienw departement wordt ingesteld maar slechts de naam gewyzigd wordt Tenslotte bestreed de minister de beweerde ongrondwettigbeid van de financieele regeling De heer de Savornin Lohman eveneens overtuigd dat de principieele kwestie op andere wyze moet worden geregeld stelt een motie van orde voor De Kamer van oordeel dat de tegenwoordige stand der werkzaamheden een behoorlgke behandeling van het wetsontwerp in zgn geheel zeer bemoeiiykt noodigt de Regeering nit de artikelen lerng te nemen met uitzondering van artt 7 en 10 en gaat over tot de orde van den dag Op verzoek van den ministor wordt de behandeling van deze motie uilgesield tot na de pauze Inmiddelds wordt aangevangen met de behandeling van de Waterstaatsbegrooting waarby de heer van Foreest betreurt do belangryke bedrage aangevraagd by nota van wyziging mr ds Landsdrnkkerg De Kamer heeft daardoor geen gelegenheid gehad zich vooraf in de afdeelingen over deze zaak uit te spreken De minister van Waterstaat verschillende opmerkingen beantwoordende betoogt dat do indyking van de Lauwerzee en daarbg beboerende werken nog beter moeten worden onderzocht van Provinciewege alvorens een beslissing te kunnen aemen De beer ter Laan wgst op onvoldoende naleving van de voorschriften in de bestek king en de algemeeno voorwaarden De heer Roodhnyzen wgst ar op dat de opzichters en de adjunct opzichters van dqn Waterstaat in dienst gebonden worden zonder eenig vooruitzirbt op lotsverbetering De heer Smeenge dringt aan op lotsverbetering van de buroau ambtenarett van den Waterstaat De minister kan niet voel hoop geven op dit punt waar eenige jarpn geleden reeds lotsverbetering heeft plnnts gehad De heer van Ggn bespreekt den Dordtschen Waterweg Het doet bem leed dat hg daarop neer moot terugkomen De mini ter deelt mede dat het maken van den waterkeerenden dam 1 millioen 2 ton zal kosten en het te maken fort 4 millioen De vorige ministor is door die kostoii weerhouden De heer Nolens vraagt of geld geleend mag worden voor de nonnnliseering van de Maas in Limburg Do minister kan zich daarover niet beslist uitlaten wegens moeilgkheden daaraan verbonden ook in verband met internationale verhoudingen De heer Brummelkamp wgst op onvoldoende diepte van de baven te Maasslnis De heef Roessingh bepleit verbetering van de kleine Vecht in Overgssel van Bgkswege zoodat die niet meer afhankelgk is van waterschappen De minister zal dit eens rustig overwegen By de posten betreffende de verdediging van de Noordzeekust in Noord Holland deed de heer van Foreeet vooreerst uitkomen dat uien geen hoofden moet aanleggen als sieraad maar voor versterking van de kust De minister zal spoedig een bezoek brengen aan de Noordkust in verband met een regeling Bg den postaanleg van een buitenbaven la Scheveningen wgst de heer Dolk er op dat toen de binnenhaven er alleen was deze goed was maar dat naarmate de buitenbaven gereed kwam de binnenhaven slechter werd zoodat ten slotte de schepen er niet meer veilig waren De minister is bereid de gemeenteiyke commissie inzage te geven ven de noodige bescheiden ADVEtlTENTljlN l Hl IM mcktMrau n mkUlytuu roMtmiMü voor Hmisi nt vooral d iRM m nodenohoenweik JS B rlla Baink air l4 MenlMti Dg HO op num m hbrleICMMtlc ♦ De ondergeteekenden brengen bg dezen bon harteiyken dank aan allen die bg de ziekte en bet overlgden van hun Echtgenoot en Vader blgken van belangstelling gaven bedanken tevens voor het vertrouwen dat hg gedurende negen en veertig jaren mocht ondervinden en bevelen zich beleefd in datzelfde vertrouwen aan daar do zaak op denzelfden voet zal worden voortgezet Wed V VAN SOEST EN ZOON Lange Tiendewcg D 33 HüIS ra RiJTBIOSCllILBER Ie mmm BISCOITS va J 4G0e en Co Bijzonder aanbevolen Tfve o clocli thea J4 cent per ons Butler Creaii 12 eent per ons Alleenverkoop voor GOUDA hy L VAN DER BEEK van ends DE MOLEN LANGE TIENDEWEG D 29 Cognac Vieux f 1 50 per Liter f 1 26 per Flesch zeer fjewilile kwaliteit Aanbevelend PirmaHerman Zoon DRACHEN OUELLE KOST SLECHTS 15 CT PER LlTERFLESCH IS VERFRISSCHENDJERWUL VERMENGD MET WIJN OF LIMONADE DIT EEN FIJNE DRANK GEEFT LEIDINGwater veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bg M W BELONJE r Gouda In het VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 zgn vmrhanden de nieuwste modellen GASOH IAIIENTEM Gfisglaelilchlbranders Gas Ëlerlra Branders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze giftvrije geëmailleerd BDISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADB51 GEiSERS fi lSOÏEl GASFöR lliZEJi KOOKAPPARATBN WandcoBiforen Salon Gastafelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlcgger van Gas Water en Spreekbuizen VAN tJLOMMESTEIN S InKT IE liroüfondei Viiidelijk de BESTC en voll omen ON SCHADLLDK APELDOORN HOLLAND Heeren IVIocle IVIagazijn DESTAD MARKT A 58 GOL Dit AVegens veFgevorderd Seisoen Geheeie Opruiming van ALiLii nog voorhanden Wiiitergoederen Overtuigd ü s v p van de Buitengewoon Soedkoope Prijzen Heeren Demi Saisons van af f 2 Jnngeli 1 50 Jasjes 1 Heeren Winter Jassen 3 7b Jongeli 3 Pantaions 1 25 Gebruikt steeds de WERELDBEKOEMDE Superior Dniiven Borsthoning Eztract mr ZiE ETALAGE lAltliT A 58 GOUDA V ZONDAGS GESLOTEN Eenifi helpend en rfoend middel tegen verkoudheid aslma keelpyn kink en slgmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond rMlAiKkC Eenige fabrikanten SkAg H N VAN SCHAIK r Flacons van O iO 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Boninabloem Verkrjj baar bij Firma WOLFF £ Co Westhaven KS Gouda A LATBySTB JV Kleiweg E loO Gouda B B VAN MILD Veerstal 126 ie GoUila A BOVUkl Moordrecht PINKSK Nimwerherkad J hel A N ï ZESdEN ScAoonhonen J Tn TOUKBN Botk op ü v WIJK Ourfeuro cr SCHEïiB fJmttrecht P W ï EDE OudeuaUr K van dbk HEl lDEN le Keeumit P v n 8PKK fi Moercapelle D v n STAR Waddingeveen Wed J HOLST Waddinamem M KOLKMAN Waddingeveen P A dk OKOüT hideuialer A D lONOH Oudewafcir J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER le Bemchop Wit ll8CilUWIiVC Laat U niet misleiden iooi Abd J Slroop Het klooster iic ffPait o 46 lübestaat niet J Siroop vnn geenerlel teaarde Oiiiiavolgl aar gn thans door nienw gevonden toepassingeii onze In olieverf getehuaerdv portretten felutureUogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecltte te ontvangen Geill Prysconrant met een aantal nagevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel n HOQAl ïtXS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn IMAGGI AROMA a T f mi m